BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés rendje 4 III. Belépés és benntartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban 5 nem állók részére IV. A létesítmények és helyiségek használati rendje 5 V. Vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 6 VI. Vezetők közötti feladatmegosztás 7 VII. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 17 VIII. Az intézményvezető helyettesítési rendje 17 IX. A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formája 18 X. Tájékoztatáskérés lehetősége 18 XI. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 18 XII. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 18 XIII. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 19 XIV. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása 24 XV. A tanulók távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések 24 XVI. Intézményi védő- és óvó előírások 25 XVII. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 25 XVIII. A tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok 25 XIX. Ifjúságvédelmi tevékenység 26 XX. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 27 XXI. Az iskolai könyvtár működésének feladatai 27 XXII. Diákönkormányzati szerv, diákképviselők, valamint az 28 iskolavezetés közötti kapcsolattartás formája, rendje XXIII. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 29 XXIV. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és rendszeres 29 tájékoztatásának rendje, formái XXV. Kollégiumi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elvei 30 XXVI. Felnőttoktatás formái 30 XXVII. Nyelvvizsga-bizonyítványok beszámítása 30 XXVIII. Szociális ösztöndíj ill. támogatások megállapításának elvei 30 XXIX. Tankönyvrendelés elkészítésének feladatai 31 XXX. Mindennapi testedzés formái 31 XXXI. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 31 XXXII. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 32 XXXIII. A térítési díj, tandíj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 32 XXXIV. Bombariadóval és egyéb rendkívüli eseményekkel, katasztrófahelyzettel összefüggő feladatokról, intézkedésekről 33 XXXV. A panaszkezelés rendszere 33 Záró rendelkezések 35 Intézményegységek eltérő szabályozásai Gimnáziumi intézményegység 36 Szakközépiskola és kollégium 45 Szakképző iskola és kollégium 54 Oldal 2

3 I. AZ INTÉZMÉNY ÉS SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA Neve: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 7300 Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény telephelyei: 7300 Komló, Gorkij u Komló, Ságvári u. 1. Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapítója, az alapító okirat kelte: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - speciális szakiskola - kollégium Baranya Megye alapító okirat nem áll rendelkezésre Baranya Megyei Önkormányzat Önálló jogi személy OM azonosítója: Az intézményvezető kinevezésének rendje: pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat bízza meg. Az intézmény képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként: Székhelyen működő szakközépiskolában: maximális tanulólétszám:710 fő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (I/13; II/14 évf.) szakmacsoportok: Kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció-, ügyviteli-, közgazdasági-, szociális akkreditált felsőfokú szakképzés ( évf.) Hátrányos helyzetű tanulók Arany János kollégiumi programja (9.évf. előkészítő és évf.) Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumban: maximális tanulólétszám: 790 fő gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.) és (9-12. évf.) felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12 évf.) nyelvi előkészítő (9. évf.) 3

4 Komló, Ságvári u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett iskolában: Maximális tanulólétszám: 790 fő érettségire felkészítő szakközépiskolai évf. (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (I/13, II/14. évf.) a.)szakmacsoportok: faipar, könnyűipar, környezetvédelem- vízgazdálkodás felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) Szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint) b.általános műveltséget meglapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.) nemzet, etnikai kisebbségi oktatás (9-12. évf.) Szakiskolai évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11, 2/12. évf.) Szakmacsoportok: gépészet, elektrotechnika-elektronika, vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció c. Általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf. Szakképzési évfolyamok (I/11, II/12. évf.) Szakmacsoportok: könnyűipari, élelmiszeripari. d. általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás (7-8 évf.) Gazdálkodási forma: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Szakágazat megnevezése: Általános középfokú oktatás (802100) Alaptevékenysége (szakfeladatai): nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás -nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás -Hátrányos helyzetű tanulók Arany János kollégiumi programja -nyelvi előkészítő nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Akkreditált felsőfokú szakképzés fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás általános műveltséget magalapozó iskola rendszerű felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók, kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben) nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi ellátása (szorgalmi időben) kollégiumi, externátusi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek, a kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasznosítása iskolai, intézményi étkeztetés kollégiumi, intézményi étkeztetés munkahelyi vendéglátás gyermek-, tanulófelügyelet, készenlét 4

5 intézményi vagyon működtetése szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás önkormányzatok elszámolásai oktatási célok és egyéb feladatok diáksport Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladat ellátását szolgáló vagyon: A 99/2003. (VI. 26) Kgy. Határozattal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó, és használatába adott ingatloan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: Megállapodásban foglalt korlátokkal a Baranya Megyei Önkormányzat Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 83/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával módosította. Az intézmény élén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott időre kinevezett igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatótanács segíti. Az intézményegységek élén intézményegység-vezetők állnak. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. A szakképző iskola és kollégiumi intézményegység vezetője az igazgató általános helyettese. Mindkettő távollétében a gimnázium intézményegység-vezetője helyettesíti az igazgatót. II. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézményi feladatok ellátása intézmény-egységekben történik. Az intézmény egységek működése az intézmény-egységi fejezetekben kerül szabályozásra. 2. Az intézmény épületei szorgalmi időszakban munkanapokon 06- órától 20 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Az iskolai tanítás nélküli munkanapokon az intézmény a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel való egyeztetésnek megfelelően gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A tanítási időn kívüli intézmény használat rendjét az intézmény-egységek önállóan határozzák meg. 3. Az áthallgatás biztosítása érdekében az órarendet mindhárom intézmény-egységben úgy kell meghatározni, hogy a szerdán és csütörtökön kor kezdődő foglalkozások előtt a tanulók számára legalább egy óra pihenő idő biztosított legyen. 4. A vezetők intézményben tartózkodása Szorgalmi időben az iskola igazgatójának, vagy az SZMSZ-ben meghatározott vezetőinek naponta 7 00 óra és óra pénteken óráig közötti időben az iskolában kell tartózkodnia. 5

6 A délutános tanítási napokon váltakozva az intézményegység vezetők és helyetteseik, ügyeletet látnak el óráig. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyelet ellátásával megbízott dolgozó, a délután távozó vezető után az esetlegesen foglalkoztatást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ők jogosultak és kötelesek a szükségessé váló intézkedések megtételére. III. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZ ISKOLÁVAL JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK RÉSZÉRE 1. Az iskolával tanulói vagy dolgozói jogviszonyban nem álló személyek csak a portás illetve az ügyeletes tanuló tudtával ügyintézés céljából - jöhetnek be az épületbe. 2. A portás, ill. az ügyeletes tanuló az erre a célra rendszeresített füzetbe beírja a belépő nevét, a belépés és a kilépés időpontját, valamint azt, hogy kihez jött. 3. Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján lehet átengedni, akkor ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybevevők csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak az épületben. A használat átengedésről az igazgatótanács véleményének kikérés után az igazgató dönt. 4. Az iskola tanulói a diákigazolvány, illetve a mágneskártya bemutatásával igazolják az iskolához tartozásukat és jöhetnek be az épületbe. Ha nincs diákigazolványuk ill. mágneskártyájuk, azt pótolni kell. IV. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE A tanulók és a közalkalmazottak minden esetben kötelesek betartani az iskola belső rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezési és felszerelési tárgyak épségét. Dohányzás a felnőttek részére csak a kijelölt helyen engedélyezett. Az iskola létesítményeit, helyiségeit a tanulók csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. A használat és a felügyelet rendjét az intézményegységek Házirendje részletesen szabályozza. 1. Tantermek A tantermek használatának rendjét a Házirend szabályozza. A tantermek balesetmentes használhatóságáról a gondnok gondoskodik. A tantermekben délután elsősorban tanórán kívül szervezett foglalkozások tarthatók. 2. Szertárak A szertárak biztonságos zárhatóságáról és takarításáról a gondnok gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes szaktanárral együtt, vagy csak az ő utasítására mehetnek be, és csak az általa előírt feladatokat hajthatják végre. 3. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 6

7 4. Iskolai helyiségek használatának átengedése az intézményben működő önkormányzati, képviseleti szervek részére Az átengedésről a nevelőtestület az iskolaszék meghallgatásával dönt. A nevelőtestület, a közalkalmazotti tanács, a helyi érdekképviselet, az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat rendelkezésére bocsátott helyiségek rendjéről az intézményegységvezetők döntenek. 5. Az iskolában a vallásgyakorlás biztosított, amelynek keretében a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatásban való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a vallásoktatás foglalkozásaihoz termet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. Az intézmény vallási, illetve világnézeti tekintetben semmilyen vallás, világnézet irányában nem elkötelezett. 6. Az intézmény egységeiben a reklámtevékenység kizárólag akkor megengedett, ha a reklám a diákok részére szól: - az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. - megengedett tovább az intézmény egyes tevékenységének vagy az intézmény által szervezett programoknak a reklámozása. A reklámok az intézmény jó hírnevét nem sérthetik. V. VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS Az intézmény szervezeti egységei szoros kapcsolatban állnak egymással. Az intézményegységek közötti kapcsolattartást az igazgató folyamatosan ellenőrzi. A kapcsolattartás az alábbiak szerint történik: 1. Az SZMSZ-ben meghatározott vezetők számára az igazgató hetente vezetői megbeszélést tart. 2. Az intézményegység-vezetők egymással a napi működés érdekében közvetlenül is szoros kapcsolatot tartanak. 3. Az intézményegység-vezetők szoros kapcsolatot tartanak fenn a hozzájuk tartozó szakmai, ill. tantárgyi munkaközösségek vezetőivel. 4. Az intézményegység-vezető helyettesek a hozzájuk tartozó munkaközösségek értekezletein rendszeresen részt vesznek. 5. A szorosabb, emberibb kapcsolat fenntartása érdekében havonta egy alkalommal munkaértekezletet tartanak az intézményegység-vezetők, ahol kölcsönösen tájékoztatják egymást a szervezeti egységek életéről, a feladatokról és az eredményekről, ill. a gondokról. 7

8 Az intézmény vezetői: VI. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS - igazgató, - vezető beosztású dolgozók: o intézményegység-vezetők, o intézményegység-vezető helyettesek, (szabályozás az intézményegységek SZMSZ-ében), o kollégium vezető (szabályozás az intézményegységek SZMSZ-ében), o gazdasági vezető. A vezetési szerkezetet lásd az 1. sz. mellékletben. 8

9 1. Igazgató: A közoktatási intézmények vezetőinek feladatait az évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közokt. törvény) 54. -a tartalmazza. Az igazgató az intézmény egyéni felelősségű irányítója, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályai által előírtak szerint végzi. Felel a szakszerű és törvényes működésért, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megvalósításáért, a színvonalas pedagógiai munka az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosításáért. Alapvető felelőssége, feladatai: Az igazgató az intézmény egyéni felelősségű vezetője. Felelősséggel tartozik a fenntartónak, diákoknak és nevelőtestületnek a Közoktatási törv.-ben, rendeletekben és iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az iskolavezetés más felelős tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével. Alapvető feladata a pedagógiai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és hivatali - adminisztratív feladatok. Az igazgató egyben intézményegység-vezetői feladatokat is ellát. Az igazgatótanács tagja. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási. törvény határozza meg: a nevelőtestület vezetése - a nevelő-oktatómunka irányítása és ellenőrzése. Az igazgató a központi tantervi előírásoknak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelőtestülettel együtt kialakítja az iskola pedagógiai programját, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, a vizsgálati eredményeknek megfelelően szükség szerint módosítja a programot a törvényes egyeztetési kötelezettségek betartásával. Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. Az igazgató vezetőtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli a nevelő-oktatómunkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Előkészíti, megszervezi az iskola pedagógiai programjának kialakítását, elkészíti vagy elkészítteti, nevelőtestületi döntésre előterjeszti a program tervezetét. A programkészítés közben is egyezteti az elképzeléseket a fenntartóval, majd a programot a Közoktatási törvényben előírt módon a szülői és diákszervezetek véleményezési jogát biztosítva a nevelőtestülettel elfogadtatja, majd a fenntartóval jóváhagyatja. - Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, s azt a nevelőtestülettel elfogadtatja. - Az igazgató dolga és felelőssége az SZMSZ-tervezet előkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása. - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlődését, elősegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja az iskola tanulói és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait. 9

10 - Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a tantestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelő megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. - Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a felelősök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelők egyetértésével végzett, tőlük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a nevelő-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - A pedagógiai program egyes elemeinek beválását tervszerű és rendszeres belső és külső vizsgálatokkal is kontrollálja. - A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az iskola belső szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. Személyzeti- munkáltatói feladatok: Közoktatási törvény bekezd.: d. A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az igazgató, mint munkáltató: - Az intézményegység-vezetők bevonásával elkészíti az iskola munkaerő gazdálkodási tervét, melyet az igazgatótanács elé terjeszt. Az igazgatótanács dönt a pályázatok kiírásáról, az igazgató pedig kiírja és lebonyolítja a pályázati eljárást. - Külön jogszabályban előírt feltételek szerint az intézményegység-vezetőkkel egyetértésben kinevezi (véleménykülönbség esetén igazgatótanács véleményét kéri) az iskola dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. - Elkészíti, az intézményegység-vezetők és a gazdasági vezető munkaköri leírását, ha szükséges, módosítja azokat. Felettük a fegyelmi jogkört is gyakorolja. - Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Felelősségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az iskola dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló pedagógus-diák viszony kialakítására. Hivatali vezetőként: - Szervezi az iskola ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetéséről és végrehajtásáról. 10

11 - A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol az intézmény-egységeken keresztül hozzá érkezett, tanulókat érintő kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére a gazdasági vezetővel elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét, amit az igazgatótanács véleményének kikérése után benyújt a fenntartónak. - A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi át a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. - Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartó, illetve a belső szabályzatok rendelkezései szerint. Közvetlen munkakapcsolatok: Az igazgató vezetési feladatait az intézményegység vezetőkkel együtt gyakorolja. A munka- és felelősség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az igazgató szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: - az igazgatótanáccsal, - az iskolai diákképviselőkkel, - a közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezetekkel az iskolán kívül: - a fenntartóval, - az iskolaszékkel, - a szülőkkel, (egyéni fogadóórák formájában), - az iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, - a városban működő iskolákkal, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenőrzést ellátó intézetetekkel (a nevelők továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében), - a megyei középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának érdekében), - iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, - a kisebbségi önkormányzatokkal. Hatásköre: Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik a felnőtt dolgozókra vonatkozóan: - a felvételi bizottság tagjainak megbízása (tanulók felvételi eljárásakor), - a fegyelmi eljárás indítása intézményegység-vezető és gazdasági vezető esetében, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, - a munkavégzés helyének meghatározása. 11

12 A tanulókra vonatkozóan: - a tanulmányi idő megrövidítése, egyes tantárgyak több évfolyamra megállapított tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; - az intézményegységek közötti áthallgatásról; - a tankötelezettség időtartamának meghosszabbítása, felmentéssel kapcsolatos ügyek (a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján); - a Közokt. törv ában felsoroltakon kívüli ingyenes szolgáltatások, a szociális helyzet alapján adható kedvezmények. Az igazgató az intézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. A teljesítményértékelés módszere: Évente írásos beszámoló a pedagógiai program végrehajtásáról a fenntartónak. A beszámoló tartalmazza a tanévben végzett vizsgálatok, a megtartott vizsgák eredményeit, a tanulmányi versenyek, a beiskolázás és a tanévvesztések adatait, a költségvetési keretek felhasználásáról szóló jelentést. Vezető beosztású dolgozók: A vezető beosztású dolgozók munkájukat a munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. a./ Intézményegység vezetők Az intézmény igazgatótanácsának tagja. Kinevezése az igazgatótanács jogköre, a 138/1992 (X.8.) Korm.rend bek. figyelembe vételével. Az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési sorrendben az igazgatót távollétében helyettesíti. A helyettesítési jog csak külön megbízás esetében tartalmazza a munkáltatói és bérgazdálkodói jogköröket. Az intézményegység dolgozói felett az igazgatótól átvett jogkörként az utasítási és a fegyelmi jogkört gyakorolja. A munkakör célja: Az intézményegység egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai munka az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Alapvető felelősségek, feladatok: Felelősséggel tartozik a fenntartónak, az igazgatónak, az igazgatótanácsnak, diákoknak és nevelőtestületnek a Közokt. törv.-ben, rendeletekben és az iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az intézményegység más felelős tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével. Alapvető feladata a pedagógiai irányítás, de munkakörében foglalkoznia kell személyzetimunkáltatói, gazdálkodási és hivatali adminisztratív feladatokkal is. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: az intézményegység nevelőtestületének vezetése, 12

13 - a nevelő-oktatómunka irányítása és ellenőrzése. Az intézményegység-vezető a központi tantervi előírásoknak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelőtestülettel együtt részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről. Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. Az intézményegység-vezető vezetőtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli a nevelő-oktatómunkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Elkészíti az intézményegység munkatervi javaslatát. - Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában. - A munkaközösség-vezetők javaslatai alapján jóváhagyja a nevelők tervező munkáját, a tanmeneteket, osztályfőnöki foglalkozási terveket, szakköri munkaterveket. - A nevelőtestület véleményezési jogkörének és az SZMSZ, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat előírásainak megfelelően megbízza a munkáját segítő vezetőket és felelősöket, és elkészíti a tantárgyfelosztást (ami tartalmazza az osztályfőnökök beosztását is). - Előterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik annak az erre jogosult fórumokon (nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat) megvitatásáról és egyetértéssel való elfogadásáról. - Szorgalmazza a nevelési szempontból fokozott törődést igénylő (hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és a tehetséges) tanulók megfelelő foglalkoztatását szolgáló eljárásokat. - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlődését, elősegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja az intézményegység tanulói és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait. - Gondoskodik az intézményi egységi nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a tantestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelő megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. - Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a felelősök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelők egyetértésével végzett, tőlük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a nevelő-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök beszámolói alapján félévkor és a tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor külön is értékeli a tantestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. - A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az iskola belső szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 13

14 Átvett személyzeti-munkáltatói feladatok: Közoktatási törvény bekezdés: d. A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézményegység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az intézményegység-vezető, mint munkáltató: - Elkészíti az intézményegység munkaerő gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokat jelzi az igazgatótanácsnak. - Elkészíti, az intézményegység-vezetőségével és a pedagógusokkal egyezteti a nevelők és a különböző felelősök munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat. - Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. - Megbízza a pedagógiai programban feltüntetett felelősöket. Felelősségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az intézményegység dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló pedagógus-diák viszony kialakítására. Hivatali vezetőként: - Szervezi az intézményegység ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetéséről és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett, tanulókat érintő kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére a gazdasági csoportvezetővel együtt adatokat szolgáltat az intézmény költségvetésének elkészítéséhez. - Az elfogadott költségvetés alapján szervezi a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. Közvetlen munkakapcsolatok: Az intézményegység-vezető vezetési feladatait a helyettessel együtt gyakorolja. A munkaés felelősség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyetteseivel közösen elkészített rend szerint tartózkodik az iskolában. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az intézményegység-vezető szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: - az igazgatóval, 14

15 - az igazgatótanáccsal, - a diákönkormányzattal, - a szakmai munkaközösségekkel, - a szakszervezetekkel az iskolán kívül: - a szülői munkaközösséggel, - a szülőkkel, (szülői értekezletek, egyéni fogadóórák formájában), - az iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, - a városban működő iskolákkal, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenőrzést ellátó intézetetekkel (a nevelők továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében), - a megyei középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának érdekében), - iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal. Hatáskör: Az intézményegység-vezető döntési hatáskörébe tartozik a felnőtt dolgozókra vonatkozóan: - a pedagógusok munkabeosztása, tantárgyfelosztása, - a nevelők egyéni órarend-összeállítási kérelme, - a fegyelmi eljárás indítása, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása. A tanulókra vonatkozóan: - az iskolába felvett tanulók osztályokba való beosztása, tanulószobába történő felvétele, - a tanulók iskolai szervezett étkeztetésben való részvétele, - a tanulók felmentése a kötelező iskolai foglalkozások látogatása alól, vagy mentesítése egyes tantárgyak tanulása alól (ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi), - tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; Az intézményegység-vezető az intézmény-egység képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. b./ Gazdasági vezető Az igazgató egyéni felelősségének érintetlenül hagyása mellett felelős az intézet gazdasági munkájáért. Feladata 1. Gazdasági ügyekben- az igazgató megbízásából képviseli az intézményt Az intézmény gazdasági ügyeinek irányítója és közvetlen lebonyolítója. 2. Elkészíti az éves költségvetést. A gazdálkodási és pénzügyi feladatokra vonatkozó jogszabályok érvényesítésével biztosítja a gazdálkodásban a hatékonyság, a pedagógiailag indokolt feladatközpontúság elvének érvényesülését. Nyomon követi a költségvetés felhasználását és annak módosítását (pótelőirányzat, elvonás, átvett pénzeszközök). Intézkedik az előirányzatok évközi változtatásáról. 3. A számviteli törvény és a költségvetési szervezetekre érvényes kormányrendelet alapján kidolgozza az intézmény számviteli politikáját. Megszervezi a számviteli teendőket, a főkönyvi és analitikus könyvelést, naprakész információt biztosít Elkészíti és gondozza a 15

16 gazdasági szervezet ügyrendjét, a pénzkezelési, a leltározási, a selejtezési, az önköltség elszámolási, bizonylati és a gépkocsi használatra vonatkozó szabályzatokat. 4. Kialakítja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjét. 5. Felelős a bizonylati rendszer kiépítéséért, a bizonylati fegyelem betartásáért. A bizonylatokat ellenjegyzi. 6. A költségvetési beszámolókat határidőre összeállítatja, elemzést készít, javaslattal él a gazdálkodás hatékonysága érdekében. Elkészítteti a negyedévi intézményi mérlegjelentéseket, év végén mérleget, és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi és írásos dokumentációt, felel annak valós tartalmáért. 7. Gondoskodik a tárgyszerű zárlati kimutatások határidőre történő elkészítéséről. 8. Határidőre elkészítteti a havi ÁFA bevallást, negyedévenként a rehabilitációs hozzájárulás bevallást, év végén az évi adóbevallást. Gondoskodik, hogy a köztartozások kiegyenlítésre kerüljenek. 9. Biztosítja a bérgazdálkodás szabályszerűségét és operatív feltételeit. 10. Belső ellenőrzési tervet készít, fél éves bontásban. Az ellenőrzések tényét dokumentáltatja. 11. Felelős a munkafolyamatba épített ellenőrzés működéséért. 12. Az intézet kötelezettségvállalásait regisztráltatja, ellenjegyzi, illetve pénzügyi héttér biztosításával kötelezettséget vállal az igazgatóval együtt. 13. A tantestületet rendszeresen félévenként - tájékoztatja a gazdasági feladatokról, pénzügyi helyzetről. 14. Az intézményi bevételeket előíratja, figyelemmel kíséri azok teljesítését. 15. Felel a likviditási terv határidőre való elkészítéséért. 16. A szakmai pályázatok készítésében részt vállal, a pénzügyi beszámoló határidőre való elkészítéséről. 17. Kapcsolatot tart a Megyei Önkormányzat Közgazdasági Irodájával. 18. Koordinálja az intézmény létesítményeinek igénybevételét. 19. Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, beszállítókkal, kezeli a szerződéseiket. 20. Az intézmény munkavédelmi felelősével együtt gondoskodik a biztonságos munkakörülmények kialakításáról, a szükséges hatósági vizsgálatok megrendeléséről. 21. Felel az intézmény vagyonvédelméért, külső-belső rendjéért. Megszervezi az év végi leltározási teendőket. 22. Felügyeli az intézményegységek kulturális alapjának IDU, ISK pénzügyi elszámolásának szabályszerűségét. 23. Javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók kinevezésére, ill. közalkalmazotti viszonyuk megszüntetésére, velük kapcsolatban utasítási és fegyelmi jogkört gyakorol. Gondoskodik a hozzá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséről, továbbképzésükre javaslatot tesz. 24. Gondoskodik a hatáskörébe tartozó intézményi dolgozók személyi anyagának őrzéséről, kezeléséről. 25. Részt vesz az épület felújítási tervének összeállításában. Felújítási munkáknál koordinátori szerepet vállal. Pénzügyi keret felhasználásáért felelősséggel tartozik. 26. Kezelteti a Szakképzési hozzájárulás -sal kapcsolatos szerződéseket, gondoskodik a törvényben foglaltak betartásáról. Vezeti a szakképzési hozzájárulásról a bevételi és felhasználási nyilvántartást. A gazdasági vezető egyben intézményegység gazdasági csoportvezetői feladatokat is ellát. A fentieken túlmenően mindazon feladatokat végrehajtja, amelyekre esetenként az intézmény igazgatójától utasításként kap. 16

17 Igazgatótanács Az igazgatótanács az intézmény életének egészére kiterjedő döntéshozó, véleményező, javaslattételi és konzultatív joggal rendelkező testület. 1./ Az igazgatótanács az intézmények azonos számú képviselőjéből áll, akik megbízása öt évre szól. Tagjai: - igazgató, - intézményegység-vezetők, - intézményegységenként 1-1 fő vezető helyettes. Állandó meghívott: az intézmény gazdasági vezetője és a kollégiumvezető. 2./ Az igazgatótanács: a./ döntési jogot gyakorol: - intézményegység-vezetők megbízatásáról és a megbízás visszavonásáról,, - pedagógus álláshelyekre kiírandó pályázatokban, - a tanulói felvételi fellebbezések elbírálásában. b./ együttdöntési jogot gyakorol az igazgatóval: - az intézményegység-vezető helyettesek megbízásában, - a gazdaságági vezető megbízásában, c./ véleményét kötelező kikérni: - a beérkezett pedagógus pályázatok elbírálásában, ha az igazgató és az intézményegység-vezető között nincs konszenzus, - az intézményi költségvetés tervezésekor, - az SZMSZ módosításakor, - az iskola beiskolázási stratégiájának elkészítésekor, - a tanulók felvételi létszámainak kérdéseiben, - az intézmény helyiségének bérbeadásakor. d./ beszámoltatási jog: - az intézményegységek évente kötelesek beszámolni az ifjúságvédelem helyzetéről. Ügyrendje: Az igazgatótanács üléseit évente legalább négy alkalommal tartja, de össze kell hívni két napon belül ha azt bármelyik tagja kéri. Az igazgatótanács üléseiről emlékeztető készül. Az igazgatótanács összehívásáról az igazgató gondoskodik. Döntéshozatali eljárása: Az igazgatótanács döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt, aki mindig utoljára szavaz. Gazdasági vezető helyettes A gazdasági vezető egyéni felelősségének érintetlenül hagyása mellett felelős az intézmény alábbiakban felsorolt feladatainak elvégzéséért. 17

18 1. A gazdaságvezető távollétében felelős a gazdasági vezető munkakörébe foglaltak betartásáért és betartatásáért. 2. Az éves költségvetés elkészítésére összegyűjti, rendszerezi az intézményegységek igényeinek megfelelő adatokat. 3. A számviteli törvény és a költségvetési szervezetekre érvényes Kormányrendelet alapján részt vesz az intézmény számviteli politikájának kidolgozásában. Részt vesz a számviteli teendők, főkönyvi és analitikai könyvelés megszervezésében, naprakész információt biztosít. Részt vesz a gazdasági szervezet ügyrendjének, pénzkezelési, leltározási, selejtezési, önköltség-elszámolási, bizonylati és a gépkocsi használati szabályzatok elkészítésében. 4. Ellátja a házi pénztár belső ellenőri teendőit. 5. Határidőre elkészíti az ÁFA bevallást, negyedévenként a rehabilitációs hozzájárulás bevallást, év végén az év végi adóbevallást. 6. Kezeli a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos szerződéseket, gondoskodik a törvényben foglaltak betartásáról. Vezeti a szakképzési hozzájárulásról a beérkezési és felhasználási nyilvántartást. 7. Feladata: a mikrobusz üzemeltetéssel kapcsolatos teendők és az üzemanyag elszámoltatás elvégzése az érvényben lévő gépkocsi használati szabályzat alapján. Negyedévenként az APEH közleményének megfelelően elkészíti a mikrobusz érvényes árkalkulációját. Fentieken túlmenően mindazokat a feladatokat végrehajtja, amelyeket esetenként az intézmény gazdasági vezetőjétől kap. VII. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 1. Az intézményegységek vezetői az igazgató által külön meghatározott időpontban vezetői értekezleten hangolják össze tevékenységüket. 2. Az intézményegység vezetők közvetlenül is tartanak egymással kapcsolatot. 3. A szervezeti egységek vezetői külön meghatározott rendben vezetői értekezleteken hangolják össze tevékenységüket. 4. Az osztályfőnökök a kollégiumban lakó tanulókat is negyedévenként látogassák meg. VIII. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESÍTÉSI RENDJE 1. Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézet irányításával kapcsolatos felelősség fenntartása mellett őt teljes jogkörrel (a munkáltatói és bérgazdálkodói jogkör kivételével) a szakképző iskola és kollégium intézményegység-vezetője helyettesíti. Amennyiben ő is távol van, akkor a gimnázium intézményegység-vezetője helyettesíti az igazgatót. 2. Az intézményvezető tartós távolléte esetén fenti sorrendben külön jegyzőkönyvi megbízással megbízott intézményegység-helyettes az intézet irányításával kapcsolatos felelősség átvállalásával helyettesíti az igazgatót. 18

19 IX. A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLASZÉK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA Az intézmény és az iskolaszék éves munkaterv javaslatait véleményezés és javaslattétel céljából megküldi egymásnak. Az iskolaszék véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A jogszabályban KT meghatározott esetekben döntési egyetértési javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Működési rendjéről, munkaprogramjáról tájékoztatja az iskola igazgatóját. X. TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS LEHETŐSÉGE 1. Az iskola dokumentumait pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat egyegy példányát a városi könyvtárban el kell helyezni, illetve a tanári szobában ki kell függeszteni, amelyet kérésre átolvasás céljából a tanulók, ill. szülők rendelkezésére kell bocsátani. 2. A szülők és a tanulók előre egyeztetett időpontban tájékoztatást kérhetnek a fenti dokumentumokról az intézet igazgatójától, vagy az intézményegység vezetőjétől. XI. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 1. A fenntartóval való kapcsolattartásra az igazgató vagy az által megbízott személy jogosult. 2. Az igazgató gondoskodik a megyei társintézetekkel az igazgatói munkaközösségekkel fenntartott kapcsolatokról. 3. A tanulói utánpótlás biztosítása érdekében különös figyelmet szentel a helyi általános iskolákkal történő együttműködésre. 4. Az intézményegységi szinteken történő kapcsolattartást az SZMSZ intézményegység fejezetei tartalmazzák. XII. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az igazgató ellenőrzési feladatai Az iskolavezetés folyamatos korszerűsítésének egyik legfőbb eleme az ellenőrzés színvonalának, tudatosságának és hatékonyságának növelése. A vezetői ellenőrzés nem merülhet ki az óralátogatással. Az óralátogatások mennyiségi növelése helyett az ellenőrzés tartalmi és módszerbeli gyengéinek feltárására, az ellenőrzés feladatainak tudatosabb és konkrétabb megállapítására és hatékonyabb módszerek alkalmazására van szükség. Az ellenőrzést ne önmagában, hanem a vezetés egyéb funkcióival szerves egységben szemléljük, azaz a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését, ellenőrzését, értékelését és minősítését. A vezetői ellenőrzés célja: közvetlen információk szerzése, tények megismerése. 19

20 Az ellenőrzés területei és tartalma Az intézetben folyó szakképzési tevékenység ellenőrzését az intézet igazgatója irányítja. Tanévenként két alkalommal szeptemberben és februárban kell félévre szóló ellenőrzési tervet készíteni az előző félév során szerzett tapasztalatok alapján. Az ellenőrzési tervet és az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat a tantestület tudomására kell hozni. XIII. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény (beleértve a kollégiumi nevelőtanárokat és a gazdaságvezetőt is) pedagógusainak közössége. Közös igazgatású intézmény közösségei jogkörei: 1. Közalkalmazotti közösség A közalkalmazotti közösség a közös igazgatású intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból tevődik össze. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint a közös igazgatáson belüli érdekérvényesítés lehetőségeit magasabb jogszabályok (Nt., Kjt. és az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződés rögzíti. A fenntartó az alábbi döntései előtt köteles az alkalmazotti közösség véleményét kikérni. - Intézmény megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltozása, nevének megállapítása. - Költségvetésének megállapítása és módosítása. - Vezetőjének megbízásával és megbízatásának visszavonásával összefüggő döntése előtt. - Az alkalmazotti közösség véleményét értekezlet keretében nyilvánítja ki. 2. Az intézményegység közalkalmazotti közössége: Véleményét ki kell kérni: - Intézményegység vezető megbízásáról és megbízás visszavonásáról. - Intézményegység megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltozása, nevének megállapítása előtt. Az intézményegység közössége véleményét értekezlet keretében nyilvánítja ki. 3. Nevelőtestület: 3.1. Közös igazgatású intézmény nevelőtestületének tagja valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott, a gazdasági vezető, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. A közös igazgatású intézmény nevelőtestülete A döntési jogkörébe tartozik: - a pedagógiai program elfogadása - a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása - intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása - közös igazgatású intézmény munkáját átfogó elemzések értékelések, beszámolók elfogadása - a pedagógiai program, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása. 20

21 3.2. Az intézményegység nevelőtestületének tagja az adott intézményegységben pedagógus munkakört betöltő alkalmazott, valamint az oktató-nevelőmunkát közvetlenül vezető felsőfokú végzettségű dolgozó. Az intézményegység nevelőtestületének döntési jogkörébe tartozik: - az intézményegység éves munkatervének elfogadása - az intézményegység munkáját átfogó elemzések, beszámolók elfogadása - nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása - a házirend elfogadása - az intézményegység vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása - azt intézményegység helyiségének használatba való átengedése - osztályozó vizsga letételének engedélyezése, megtagadása mulasztás esetén - az iskolai tankönyvellátás rendjéről való döntés - véleménynyilvánítás joga - valamennyi olyan kérdésre kiterjed, amely az intézményegység működésével kapcsolatos - ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, valamint az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során ill. az igazgatóhelyettesi megbízás, ill. annak visszavonása előtt. 4. Eljárási szabályok: 4.1. Rendkívüli értekezletet kell összehívni a különböző közösségek tagjainak, egyharmada azt írásban kéri, ill. az intézmény igazgatója vagy intézményegység vezetője, az igazgatótanács azt indokoltnak tartja Az értekezlet akkor határozatképes, ha az adott közösség tagjainak több mint 50 %-a jelen van A testületek döntéseiket ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató (intézményegység-vezető) szavazat dönt A közösségek értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet megválasztott (ill. állandó jelleggel megbízott) jegyzőkönyv vezetőn túl két, az ülésen mindvégig jelenlévőnek aláírásával kell hitelesíteni. Az értekezletet az igazgató (intézményegység-vezető) javaslatára megbízott személy vezeti le. 5. Nevelőtestületi jogkörök gyakorlásának módja: 5.1.A nevelőtestület jog- és hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményegységek nevelőtestületei külön-külön a határozatképesség szabályainak megtartásával döntenek. Határozatképes az intézményegység nevelő testülete, ha az intézményegységben pedagógus állományban foglalkoztatottak legalább fele jelen van Az intézményben meghozott határozatokról készült jegyzőkönyvek alapján a szavazati arányok figyelembe vételével a döntést az igazgató megszövegezi. A határozat akkor érvényes, ha azt összintézményi szinten a határozathozatalban résztvevő, pedagógus állományban foglalkoztatott dolgozók fele + 1 fő támogatta. 5.3.Az írásban rögzített nevelőtestületi határozatot - az utoljára döntést hozó intézményegység döntését követő 3 napon belül az igazgató köteles hirdetmény formájában az intézményegységekben közzé tenni. A nevelőtestületi határozat a közzététel napján lép hatályba Amennyiben az igazgatótanács, vagy az igazgató, vagy bármelyik intézményegységvezető, a közalkalmazotti tanács, vagy az érdekképviseleti szervek, az iskolaszék, vagy az összintézményi nevelő testületet legalább egyharmada írásban azt kéri, hogy a jog és 21

22 hatáskör gyakorlása a tagintézmények pedagógusainak együttes, egyidejű jelenlétével történjen, az igazgató köteles a nevelőtestületi értekezletet eszerint összehívni. A határozathozatal ilyenkor is az 1-3 pontban meghatározott részvétel és arány szerint történik A nevelőtestületi határozatokat évenként folyamatos sorszámozással kell ellátni, törni a meghozatal évével, valamint jelölni a közzététel dátumát. pl.: 1/2003. (szeptember 15.) NT hat Az adott évben hozott nevelőtestületi határozatokat emelkedő sorszámozással folyamatosan le kell fűzni, és minden intézményegységben, valamint a székhelyintézmény titkárságán el kell helyezni A nevelőtestületi határozatok székhelyintézményi példánya 20 évig nem selejtezhető. 22

23 23

24 Tevékenység Beosztás Igazgató Ig.tanács Int.egys.vez. Koll. vez. Gazd.vez. Ifj.véd.fel. Isk.titk. Mk.vez. Munkav.fel. Oszt.főnök Tantestület Szaktanár Isk.épület nyitvatartása x Intézm. használata tanítási időn kívül x Külső igénylők iskolahasználata x Eszközelvitel x Reklámok elhelyezésének engedély. x x Munkáltatói jogkör x Utasítási jogkör x x x x Fegyelmi jogkör (dolgozók) x x x Okt.-nev. munka irányítása, ellenőrz. x x x x Tanmenetek, munkatervek jóváhagy. x x Tantárgyfelosztás x x Intézményegység-vezető kinevezése x Ped. álláshelyre kiírandó pályázatok x x Ped. pályázatok elbírálása x Intézm.egység-vez. h. megbízása x x Gazdasági vezető megbízása x x Személyi anyagok kezelése x x x x Tanulói felvételi fellebbezések elbírál. x Igazgatótanács összehívása x Fegyelmező intézkedések tanulókkal kapcsolatban x x x x x x Fegyelmi eljárás tanulókkal kapcs. x x x x Panaszkezelés x x x x x x Házi pénztár ellenőrzése x x x Mikrobusz üzemeltetése x Balesetek kivizsgálása x x x Ifjúságvédelmi feladatok x x x x Nevelőtestület értékelése x x x Felterjesztés kitüntetésre x x Költségvetési források feletti rendelkezés x x x Aláírási jogkör gazdálkodásban x x Aláírási jogkör tanügyigazgatásban x x x Intézményből kimenő levelek aláírása (iktatott iratok) x x x Kapcsolattartás szülői választmánnyal x x x Kapcs.tart. a városban működő iskolákkal x x x x Kapcs.tart. megyei középfokú tanintézetekkel x x Egyéni órarend összeállítási kérelmek x Szerződéskötési, megrendelői kötelezettségvállal. x x x Egyedi tanulói kérelmek elbírálása x x x Tanulók felmentése (foglalkozás, tantárgy) x x x Térítési díj megállapítása x x x 24

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben