MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Az SZMSZ hatálya Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei Jogszabályi háttér A MODELL DIVATISKOLA szervezeti felépítése:... 7 II. MŰKÖDÉS RENDJE Az intézmény működési rendje A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje: A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A tanórán kívüli foglalkoztatások szervezeti formái A mindennapos testedzés formája: Esetenkénti, tanórán kívüli foglalkozások Intézményi dokumentumok nyilvánossága A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Intézményi védő, óvó előírások III. ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK Vezetők, vezetőség A vezetők közötti feladatmegosztás Helyettesítés rendje Munkakörileírás-minták Pedagógusok közösségei Tanulók közösségei Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Szülői szervezetek IV. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A belső kapcsolattartás rendje a.) A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája b) A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A külső kapcsolattartás rendje, rendszere, formája és módja Kiadmányozás és képviselet szabályai V. ELJÁRÁSRENDEK...39 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. melléklet: A könyvtár működése sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat

3 3. sz. melléklet: ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT...57 I. A szabályozás célja II. Az adatok védelmének és kezelésének alapelvei III. Fogalmak IV. Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek V. Az intézményben nyilvántartott, kezelt személyes adatok VI. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségi viszonyok szabályai VII. Az adatkezelés intézményi rendje VIII. Az intézményi adatkezelés végrehajtásának szabályai IX. Az adatkezelés ügyvitele, dokumentumai X. Közérdekű adat XI. A közoktatás információs rendszere (KIR) XII. Adatkezelésre vonatkozó Biztonsági előírások sz. melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a FEUVE rendszerében sz. melléklet: A szabálytalanságok kezelésének szabályzata sz. melléklet: Fegyelmi jogkör gyakorlása sz. melléklet: Munkáltatói jogkör gyakorlása sz. melléklet: A tanulók jutalmazásának elvei és formái sz. melléklet: Tanulói fegyelmi eljárás sz. melléklet: Tűzriadó terv sz. melléklet: Tanügyi és ügyviteli adminisztráció

4 I. BEVETŐ RÉSZ Modell Divatiskola I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u ) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 1. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 2. Intézményi azonosítók Az intézmény neve: Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1133 Budapest, Vág u Telephelye: 1134 Budapest, Szabolcs u. 27. Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 1230/1992.VIII/3. Főv. Kgy. Az intézmény nyilvántartási száma (törzsszáma): Alapító okirat kelte: július 31. Alapító okirat azonosítója: 1427/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. Az alapítás időpontja: Adószám: OM azonosító: KSH azonosító: adószámmal nem rendelkezünk PIR azonosító: Gazdálkodási jogkör: nem önállóan működő SZINES TISZK Gazdasági Ellátó Osztály: Önállóan működő költségvetési szerv költségvetési kapcsolatának Intézmény fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay utca

5 3. Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei: Szakágazati besorolása Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon További szakfeladatai: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Az intézmény alap-, illetve speciális feladatai: A közoktatásról szóló LXXIX. törvény és Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CXXXVIII. törvény szerint szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű, testi, érzékszervi (hallás- és látássérült), a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény szerint szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallás-és látásfogyatékos) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglaltak könyvtári feladattal kapcsolatban a költségvetési szervnek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. 4

6 Évfolyamok száma intézménytípusonként szakközépiskola 4 (9-12.) évfolyamos 5 (9-13.) évfolyamos párhuzamos oktatás 4 (9-12.) évfolyamos + 1 szakképző évfolyam szakképző évfolyamokon a hatályos OKJ szerint szakiskola 2 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a Kt. 27. (4) bekezdése szerint Szakmai képzés Ágazat: Képző- és iparművészet, Könnyűipar, Kereskedelem Szakmacsoport: Művészet, Közművelődés, Kommunikáció, Könnyűipar, Kereskedelem-marketing, Üzleti adminisztráció Új osztályok szakmacsoporton belül indítható szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 4. Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a nemzeti köznevezésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 5

7 a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: a Magyarország költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm.rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet és a 10/2008. (III.29) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII.27.) OM rendelet, valamint az Országos Képzési Jegyzékről 133/2010. (IV.22.) Kormányrendelet és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 16/2009. (VIII. 14.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV.27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 6

8 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 5. A MODELL DIVATISKOLA szervezeti felépítése: Lásd a következő oldalon 7

9 I. BEVETŐ RÉSZ Modell Divatiskola A Modell Divatiskola szervezeti felépítése Igazgató Színes TISZK Gazdasági Ellátó Osztály Titkársági munkatársak Ifjúságvédelmi felelős Szabadidő szervező Pszichológus Rendszergazda Oktatás-technikus Nevelési-tanügyi igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők (közismeret) Közismereti munkaközösségek pedagógusai DÖK segítő pedagógus Könyvtáros Műszaki dolgozók Műszaki vezető Szakmai igazgatóhelyettes OOOOsztályOsztály Munkaközösség-vezetők (szakmai) Szakmai munkaközösségek pedagógusai Munkaközösség-vezetők (művészeti) (művészeti Művészeti munkaközösségek pedagógusai Osztályfőnöki munkaközösség-vezető Felnőttképzési munkatárs Fegyelmi Bizottság elnöke 8 Minőségirányítási csoport

10 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola 1. Az intézmény működési rendje II. MŰKÖDÉS RENDJE Szorgalmi időszakban a Vág utcai épület 24 órában van nyitva a hét minden napján. Hétvégén, ünnepnapokon és iskolai szünetben előzetes igazgatói engedéllyel lehet az iskolában tartózkodni. Az iskolában az elméleti tanítás 7.45 órától óráig tarthat. Az elméleti tanítási órák óráig 45 percesek (1-6. óra), ezt követően 40 percesek. Szorgalmi időben a Szabolcs utcai telephelyen a nyitva tartás 5.30 órától óráig tart. A Szabolcs utcai telephelyen a tanítás 7.00 órától óráig tart. A csengetési rendet évente szükség esetén felülvizsgáljuk. A tanműhelyi szüneteket a Tanműhelyi ügyrend szabályozza. Az intézményekben az elméleti és a gyakorlati oktatás teljes ideje alatt vezetői ügyeletet kell tartani, melyet az igazgatóhelyettesek a tanévenként megállapított beosztás szerint látnak el. A szorgalmi idő előkészítése augusztus 15-étől augusztus 31-éig tartó időszakban történik előzetes munkarend szerint. Ebben az időszakban kell megszervezni a különbözeti, osztályozó- és javítóvizsgákat is. A nyári szünetben a tanulók ügyeinek intézésére minden héten szerdán 9-12 óráig ügyeletet kell tartani. A pedagógus köteles első tanítási órája előtt 10 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén megjelenni. A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben ellátható feladatok végzéséhez köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. Továbbá kötelező a jelenlét az éves munkatervben rögzített egyéb programokon és az igazgató által meghatározott egyéb esetekben. A pedagógus a munkából való távolmaradás okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb munkájának kezdete előtt 15 perccel köteles az ügyeletes vezetőnek vagy az iskolatitkárnak bejelenteni. Mulasztás esetén orvosi vagy egyéb hivatalos igazolás fogadható el. A nem pedagógusdolgozók munkarendjét külön beosztás tartalmazza, amelyet az igazgató hagy jóvá. Az intézmények között közlekedő kollégák utazási ideje a heti 40 órába beleszámít. 2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje: Az intézmény biztosítja a vezetői feladatok ellátását a tanulók benntartózkodásának teljes ideje alatt. Ennek megfelelően tanítási napon, hivatalos munkaidőben 7.30 és 9

11 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola óra között az intézmény vezetője vagy helyettesei közül az egyik az intézményben tartózkodik. Az intézmény vezetője és helyettesei beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait (az ügyeleti rendet az iskola hirdetőtábláján is kifüggesztjük). 3. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A nem iskolai dolgozók és a hivatalos ügyet intézők az iskola épületébe csak belépési engedéllyel léphetnek be, amelyet kilépéskor a portára visszaadnak. 4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Nemzeti és állami ünnepeink: Meg kell emlékezni a nemzeti és állami ünnepeinken (február 25., március 15., április 16., augusztus 20., október 23., június 4.,), valamint az NEFMI által a tanévnyitó utasításában előírt eseményeken. Az iskola épületét Magyarország lobogójával fel kell díszíteni. (132/2000. (VII. 14.) sz. Kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről) A nemzeti ünnepet megelőző időszakban az iskolában ünnepséget kell szervezni, melynek műsorszámait az iskola tanulói állítják össze és adják elő. Rendezvények: Tanévnyitó Szalagavató Nyitott kapuk Diáknap Ballagás Bizonyítványosztás vizsgaremek bemutató Az iskolai rendezvényeken a pedagógusok és a nem pedagógusdolgozók részvétele munkaköri leírásuknak megfelelően kötelező. A tanulók az iskolai rendezvényeken az alkalomhoz illő öltözékben, kulturáltan kötelesek megjelenni. Az iskola dolgozóinak hagyományos rendezvényeit az érdekvédelmi szervezetek szervezik (karácsony, pedagógusnap, nyugdíjasok búcsúztatása stb.) az iskola vezetőségének javaslata alapján. 5. A tanórán kívüli foglalkoztatások szervezeti formái A tanórán kívüli foglalkozások tanítási időn kívül szervezhetők, legfeljebb este 20 óráig. A foglalkozásoknak ezen időponton túl történő megtartásához az igazgató külön engedélye szükséges. Az iskolában tanórán kívüli foglalkozásként lehet szervezni: a tantárgyi szakköröket, fakultációkat, egyéni foglalkozásokat, sport- és szabadidős foglalkozásokat, 10

12 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola az önképző kört, a tanulmányi versenyt, a diáknapot, szakmai napokat, iskolai ünnepélyek műsorait. A diáknap tanítás nélküli munkanap. A tanuló a napi órarendjének megfelelően köteles a diáknapi programon részt venni. A foglalkozások vezetőit - a munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatásával - az igazgató bízza meg. A szakköri foglalkozásokon, fakultációkon és egyéni foglalkozásokon a szaktanárok nyújtanak segítséget a tanulóknak ahhoz, hogy a kötelező tananyag elsajátítása mellett, azokhoz kapcsolódóan kiegészítő ismeretekre is szert tegyenek. Az önképző kör bármilyen nem tanórai foglalkozáshoz kapcsolódó ismeret elsajátítása céljából létrehozható, megfelelő szakértelemmel rendelkező nagykorú személy vezetésével. Tanulmányi (tantárgyi, SZKTV, OSZTV, OKTV) versenyekre történő felkészítés és a kísérés biztosítása az illetékes tantárgyi szakmai munkaközösség feladata. Az iskola tanulói - a versenykiírásban foglaltak szerint - rendszeresen bekapcsolódnak a fővárosi, területi és az országos tanulmányi versenyekbe. A tanulmányi versenyeket megelőzően házi tanulmányi versenyek keretében kell kijelölni a fővárosi, területi verseny résztvevőit. Kulturális intézmények látogatásai, kirándulások megszervezése osztályszinten az osztályfőnök és szaktanár feladata. A tanulók az iskolán kívüli sport, kulturális, illetőleg egyéb intézmények munkájában egyénileg vehetnek részt. Amennyiben ez az elfoglaltság iskolai időt érint, ahhoz az iskola igazgatójának hozzájárulása szükséges. Az engedély visszavonható, ha a külön foglalkozás a tanuló előmenetelét gátolja. Önköltséges tanfolyam, fakultáció térítés ellenében a tanulók, illetve a szülők kívánságára szervezhető. 6. A mindennapos testedzés formája: Az iskolában minden, a törvényben kötelezett tanuló részére az óratervben szereplő tanítási órában kötelező testnevelés, valamint a diáksport biztosítja a testmozgás és testedzés lehetőségét. Az iskola tanulói a mozgáskultúra tantermet csak abban az esetben vehetik igénybe, ha a testnevelő tanárok valamelyike vagy a tanulók testi épségéért felelősséget vállaló pedagógus jelen van. 7. Esetenkénti, tanórán kívüli foglalkozások A kirándulás szabályozása: A köznevelési törvény az alábbiak szerint szabályozza a nevelési-oktatási intézményekben az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 11

13 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola 114. (4) Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet megszervezni. A szülői szervezet annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. Az iskola az osztálykirándulásokra a tanulók számára nem tud támogatást biztosítani. A köznevelési törvény 53. (2) e) pontja a tanulmányi kirándulást tanórán kívüli foglalkozásnak minősíti. 53. (2) e) Tanórán kívüli foglalkozás az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. Fentiek alapján: minden tanuló számára csak a tanítási idő alatt szervezett költségmentes kirándulás, múzeumlátogatás, stb. tehető kötelezővé. Ha a tanuló az iskola által szervezett költségmentes programon nem vesz részt, elfogadható igazolás hiányában mulasztását igazolatlannak kell tekinteni. Osztálykirándulást, tanulmányi kirándulást tanév elején az osztályfőnöki tanmenetben előre meg kell tervezni az iskola éves munkarendjében meghatározott, kirándulásra kijelölt időpont figyelembe vételével. Az osztályfőnök iskolai keretek között szervezhet egyéb (rendkívüli) kirándulást, amelyet írásban köteles előterjeszteni az iskola igazgatójának az igazgatóhelyettesek javaslatával és a szülői szervezet, valamint a Diákönkormányzat véleményezésével. Az osztályfőnöki előterjesztés tartalmazza: az útitervet, költségeket (utazás, szállás, egyéb), tervezett résztvevőket, kísérők megnevezését. A kirándulást az iskola igazgatója engedélyezheti. Iskolai keretek között kirándulás engedély nélkül nem szervezhető. Osztálykirándulás, múzeumlátogatás, egyéb kiadással járó program szervezése csak akkor lehetséges, ha a szülők, illetve a tanulók írásban vállalják az ezzel járó anyagi terheket. Olyan méltányos összeget kell megállapítani valamint dönteni az összeg felső határáról, amihez az osztályfőnök a szülői szervezet és a Diákönkormányzat egyetértését beszerezte. A szülői választmány tagjaival és a Diákönkormányzat képviselőivel egyeztetett költséget az osztályfőnök szedi össze nyugta ellenében, illetve nagykorú tanulót meg lehet bízni. 12

14 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola Ha valamelyik tanuló anyagi ok miatt nem tud részt venni osztálykiránduláson, múzeumlátogatáson, egyéb fizetős programokon, akkor az iskolának gondoskodnia kell a kirándulás idejére a tanuló másik osztályban történő elhelyezéséről. Iskolai és osztálykirándulás csak pedagógus kísérettel lehetséges, minden megkezdett 20 tanuló kíséréséhez egy pedagógus kísérő szükséges. Az egyéb módon szervezett kirándulások, programok előtt a szülőket tájékoztatni kell arról, hogy nem iskolai keretek között történik a szervezés, és a felelősség a szervezőt terheli. 8. Intézményi dokumentumok nyilvánossága Az iskola Pedagógiai Programját, az SZMSZ-t, Minőségirányítási Programját, valamint Házirendjét, amelyek nyilvánosak, az iskola könyvtárában egyeztetett időpontban a szülők és a tanulók is megtekinthetik, valamint az iskola honlapján az iskola dolgozói elolvashatják az intraneten. 9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógusok értékelése és ellenőrzése a minőségirányítási programban közösen kialakított szempontok szerint történik. Célja az objektív megítélés a pedagógiai és szakmai munka fejlesztése érdekében. A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetőleg bővíteni. Az ellenőrzésnek alapvetően óralátogatáson, a tanulók által készített írásbeli dolgozatok és felmérőlapok értékelésén kell alapulnia, illetve a tanulók gyakorlati munkája, valamint a különböző vizsgákon nyújtott teljesítményeinek vizsgálatán. A munka belső ellenőrzésére jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek, illetve az igazgató által megbízott személy. Az ellenőrzés tapasztalatairól az ellenőrzést végzők rendszeresen, kirívó esetben haladéktalanul tájékoztatják az iskola igazgatóját. A szakmai munkaközösségek és az igazgatóhelyettesek javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá a pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét. A munka belső ellenőrzése kiterjed az iskolában és az iskolán kívül folyó nevelőoktató munka valamennyi területére. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az igazgató és helyettesei felelnek. Az egyes szakterületek belső ellenőrzésének irányításával a szakmai munkaközösségek vezetőit kell megbízni. A belső ellenőrzés meghatározott munkaterv szerint folyik, de az iskola igazgatójának rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség és a szülői szervezet. Az ellenőrzést lehetőleg a vezetők és a munkaközösségek vezetői közösen lássák el. 13

15 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola A belső ellenőrzés rendjét az ellenőrzési terv alapján kell kialakítani. A pedagógus is kérheti, hogy munkájának segítése érdekében óralátogatás során mérjék fel a nevelő-oktató munkájának hatékonyságát, értékeljék pedagógiai módszereit. Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal. 10. Intézményi védő, óvó előírások a) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Heti kettő alkalommal iskolaorvos és heti négy alkalommal védőnő áll a tanulók rendelkezésére. Az általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatják az iskolavezetőséget. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslataikat az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. Évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt az iskola tanulói. Beiratkozáskor, illetve a szakképzés megkezdése előtt a tanulóknak munkaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Az iskolai dolgozók részére az üzemorvos heti egy alkalommal rendel a Modell Divatiskola épületében. Az iskola dolgozóinak munkahelyükön munkaképes állapotban kell megjelenni, munkavégzés céljából. A munkaképes állapot ellenőrzése a munkáltató joga. A dolgozónak hozzá kell járulnia a munkaképes állapot ellenőrzéséhez. Az ellenőrzést végzők: munkavédelmi felelős és közvetlen felettes. Amennyiben a dolgozó az ellenőrzést megtagadja, kötelezhető üzemorvosi vagy egyéb egészségügyi vizsgálatra. b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén A tanulói balesetek megelőzése érdekében az alábbi feladatokat kell ellátni: Az iskola rendeltetésszerű üzemeltetését az iskola igazgatója és 4.sz GEO és a gondnok munkatárs biztosítja. A gondnok és a munkavédelmi megbízott ellenőrzik a tantermek, a folyosók, a kommunális helyiségek állapotát. Amennyiben az iskola területén dolgozó vagy tanuló balesetveszélyes tárgyi helyzetet észlel, kötelesek jelenteni az ügyeletes vezetőnek, illetve közvetlenül az iskola gondnokának. A tanműhelyben észlelt problémákat azonnal az igazgatóhelyettesnek vagy a gyakorlati oktatásvezetőnek kell jelenteni. A portán elhelyezett karbantartási füzetben kell az észlelt hibákat beírni, jelezni. Az iskola az óraközi szünetekben a diákok felügyeletét folyosóügyelet ellátásával biztosítja. Tanulóbaleset esetén a baleset kivizsgálása és a szükséges intézkedés az iskola munkavédelmi megbízottjának a feladata. 14

16 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola Az osztályfőnökök tanév elején a munkavédelmi megbízott által összeállított balesetvédelmi előírásokat ismertetik a diákokkal. A testnevelő tanárok az első testnevelés órán a tanórával kapcsolatos balesetvédelmi oktatásban részesítik a diákokat. A szaktanárok a tanév elején vagy veszélyes tevékenység megkezdése előtt eseti balesetvédelmi oktatást tartanak. A diákok aláírással igazolják, hogy részesültek balesetvédelmi oktatásban. Tanulóbaleset esetén elsősegélynyújtásról a védőnő, az iskolaorvos, távollétükben az ügyeletes vezető gondoskodik. c) A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Bombával való fenyegetés esetén az igazgató vagy helyettesei jogosultak és kötelesek intézkedni az alábbi módon: 1. a rendőrséget és a KLIK et értesítik 2. gondoskodnak az épület kiürítéséről Az épület elhagyására utasítást az igazgató vagy ügyeletes helyettese adhat az iskolarádión keresztül, vagy az osztálytermeket végigjárva személyesen. Az épület elhagyását az igazgató vagy az ügyeletes vezető utasítására azoknak a pedagógusoknak a vezetésével kell végrehajtani, akik az adott osztályban órát tartanak, illetve ott a következő órájuk lesz. A tanulókat osztályonként, szervezett rendben kell az iskolaépületből kikísérni. A kivonulást az 5. emelet osztályai kezdik, majd a 4., 3., 2., 1. emelet, földszint és végül az alagsor kiürítésére kerül sor. A tanulók minden felszerelésüket kötelesek magukkal vinni. Az épület elhagyása a felnőttek számára is kötelező. Az épületben kizárólag a tűzszerészeket kísérő kijelölt dolgozó tartózkodhat. Az épület elhagyására való felszólítással egyidejűleg az igazgató vagy helyettese közli azt az időpontot is, amikor aznap a tanítás előreláthatóan folytatódik. A tanulók kötelesek az elhagyását irányító pedagógussal a kijelölt gyülekezőhelyen tartózkodni. A bombariadót kieső időnek tekintjük, a tanítást ott folytatjuk, ahol abbamaradt. A bombariadó tényéről és a tanítási idő kitolódásáról a törvényes képviselőt ellenőrző könyvön keresztül értesítjük. A vizsgák alatti bombariadó esetén a fenti eljárási rend az alábbi módon érvényes: Írásbeli vizsgán: Érettségi és szakmai vizsga előtt az iskola épületét a rendőrség átvizsgálja, a zárakat leragasztja és hivatalos pecséttel látja el. Az épületbe érkező tanulók mobiltelefonjaikat kikapcsolt állapotban a tanteremben leadják az ügyeletes tanárnak. Az írásbeli vizsga befejezéséig vezetékes telefonhívásokat az iskola telefonközpontja nem fogad. 15

17 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Modell Divatiskola Szóbeli vizsgán: A vizsgabizottság iskolavezetést képviselő tagja a vizsgát megszakítja, a vizsgázókat tájékoztatja a vizsga folytatásának helyszínéről és időpontjáról. A vizsgáztató tanárok és a jegyző gondoskodik a vizsgadokumentációk új helyszínre történő átviteléről. A vizsga folytatásának módjáról a vizsgabizottság dönt. d) Épület- és vagyonvédelem A Vág utcai épület őrzését és védését 24 órás megbízott őrző-védő szolgálat látja el. A Szabolcs utcai épület riasztóval van ellátva. Az iskola védelmét és biztonságát növeli a beléptető rendszer. A nem iskolai dolgozók az iskolában csak belépési engedéllyel tartózkodhatnak. A belépési engedélyt személyi igazolvány alapján megkapják a portán, amelyet kilépéskor kell leadni. A vendég érkezéséről az érintett személyt helyi telefonon értesíteni kell. A tanítási szünetekben az épületben csak a titkársági, az iskolában üzemelő Fővárosi Gazdasági Szervezetének dolgozói tartózkodhatnak, továbbá akik írásos engedélyt kértek. A tanulók személyes tulajdonával kapcsolatos teendőket és felelősséget a Házirend tartalmazza. Az iratok kezelésére, a vagyon- és titokvédelemre az arra vonatkozó szabályzatok utasításai a mérvadók. Rendkívüli események kapcsán külön rendelkezések érvényesek (Tűzvédelmi Szabályzat). A munkavállalók testi épségének, egészségmegőrzésének biztosításáról, a felnőtt balesetek esetén az eljárási rendről külön szabályzatok, rendeletek intézkednek. A tanulók egészségének és testi épségének védelmében hozott, a tanulók intézményben tartózkodására vonatkozó magatartási szabályokat a Házirend rögzíti, melyet a tanév első munkanapján ismertetni kell, és amelynek tudomásulvételét a tanuló aláírásával igazolja. Tanév elején a tanulók balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, amelyeknek tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. Azokon a foglalkozásokon, amelyek fokozottan veszélyesek, a tanulók a tanév elején vagy az óra elején külön oktatásban részesülnek, amelyet az osztálynapló haladási részében kell rögzíteni. Az iskola egész területén a tanulóknak egészségük védelmének érdekében a dohányzás SZIGORÚAN TILOS. e) Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Az iskolában a szervezeti és végrehajtási rendet az iskola Tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. Katasztrófa bekövetkezte esetén az épületet a kiürítési tervnek megfelelően kell kiüríteni. (8.sz melléklet) 16

18 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola III. ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma: A fenntartó által finanszírozható álláshelyek száma: 105 fő. Ebből pedagógus: 74 fő Pedagógusmunkát segítő: 9 fő Egyéb: 22 fő Az iskolai közösségek jogai Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben az alábbi jogok illetik meg: Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját azokon a programokon, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségét, tanulói közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló szülőt, jogi személyt. Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget. Az elhangzott véleményt a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölni kell. Egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot, valamint az intézmény fenntartóját és működtetőjét a jogszabályban meghatározott kérdésekben. Döntési jog illeti meg az iskola különböző közösségeit a magasabb jogszabályokban meghatározott esetben. A döntési jogkör gyakorlásának módját iskolai belső szabályzatok határozzák meg. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a vezetői feladatokkal megbízott alkalmazottak (kibővített iskolavezetőség) és a választott közösségi képviselők segítségével az iskola igazgatója fogja össze. 1. Vezetők, vezetőség Az intézmény felelős vezetője az igazgató. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nemzeti köznevelési törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok és a fenntartó által, valamint a munkaköri leírás alapján a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kinevezési és megbízási rendje: a fenntartó kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgató határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és határozott időre szóló vezetői megbízása. Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el, akik egyben az intézmény vezetőségének tagjai. 17

19 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola Az intézmény vezetősége: Igazgató Igazgatóhelyettesek: - szakmai igazgatóhelyettes - nevelési-tanügyi igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi vélemény figyelembevételével az igazgató adja. A megbízást az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphatja, a megbízás 5 évre szól. Feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége azokra a területekre terjed, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz. Az igazgató irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai: - Szakmai munkaközösség-vezetők - Közalkalmazotti Tanács elnöke Az iskolavezetőség konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Rendszeresen (általában hetente egyszer) megbeszélést tart, amelyről emlékeztető jegyzőkönyv készül. Az iskolavezetőség együttműködik az intézmény más közösségeivel, a szülői közösséggel és a diákönkormányzattal. A vezetői testület szükség szerint tanácskozik és szükség esetén meghívja az érdekképviseleti szervezet reprezentatív képviselőit, illetve a Közalkalmazotti Tanács (KT.) elnökét is. A vezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 2. A vezetők közötti feladatmegosztás Igazgató (stratégia, humánpolitika, menedzseri feladatok, minőségirányítás, gazdasági stratégia) Az iskola egyszemélyi, önálló képviseletére az igazgató jogosult a közjegyző előtt aláírt aláírási címpéldány szerint. Feladatait és jogkörét az évi LXXIX. törvény ai alapján látja el. A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen a nevelőtestület vezetése; a nevelő- és oktató munka irányítása és ellenőrzése; a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 18

20 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola a szülői szervezettel (közösségekkel), a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal való együttműködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása; a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Az igazgató jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az igazgató közvetlen segítői: az igazgatót vezetői feladatainak ellátásában segítő igazgatóhelyettesek. Az igazgatót távollétében a Vág utcai ügyeletes igazgatóhelyettes teljes joggal helyettesíti, kivéve a munkáltatói jogkört, amelyet csak kivételesen indokolt esetben jogosult helyettesítési jogkörben gyakorolni. 3. Helyettesítés rendje A távollévő igazgatót a vezetői ügyeleti beosztásban szereplő igazgatóhelyettes helyettesíti. A Szabolcs utcai telephelyen a helyettesítést a szakmai igazgatóhelyettes látja el, mindkettő távolléte esetén megbízás alapján a nevelőtestület valamely tagja. A vezetőket helyettesítésük során segítik a tanítás előtti és alatti felügyeletet ellátó, ügyeletre beosztott pedagógusok. Amennyiben a fenti helyettesítési rend bármely okból nem megoldható, eseti rendelkezéssel kell a helyettesítésről annak gondoskodnia, akinek a fenti rend szerint helyettese nincs. 4. Munkakörileírás-minták Munkaköri leírás Nevelési - Tanügyi igazgatóhelyettes részére A munkaköri leírás a Közalkalmazotti törvény, a Köznevelési törvény, az iskola Pedagógiai Programja és a Szervezeti Működési Szabályzata szerint készült. Neve: Végzettsége: Munkakör megnevezése: nevelési - tanügyi igazgatóhelyettes Hatáskörébe tartoznak: Közismereti tanárok Osztályfőnöki munkaközösség Könyvtáros Ifjúságvédelmi felelős Szabadidő szervező Diákmozgalmat segítő tanár Fegyelmi ügyek 19

21 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola Jogköre: Tanügyi titkárság Az igazgatót, távolléte esetén az SZMSZ-ben szabályozott rend szerint, teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti A hatáskörébe tartozó munkaközösségek és a munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkájának irányítása, tevékenységük összehangolása, felügyelete és ellenőrzése, értékelése A hatáskörébe tartozó munkaközösségek munkaterveinek, valamint a munkaközösségek tagjai helyi tantervre épülő tanmenetének jóváhagyása Javaslat készítése a hatáskörébe utalt szakmai nevelő-oktató munka és a személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésére Tervezi és javaslatot tesz a beiskolázási létszám kialakítására. Szoros kapcsolatot tart az iskola fenntartójával és a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadóval Szervezi, irányítja a pályaválasztási tevékenységet és a beiskolázást Irányítja az ifjúságvédelmi felelős munkáját Az iskolát érintő minden nem gazdasági jellegű - statisztika készítésének irányítása, ellenőrzése a titkárságvezető szakmai segítségével Javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó munkaközösségek tantárgyfelosztására Az igazgató irányításával részt vesz a hatáskörébe tartozó pedagógusok minősítésében, javaslatot tesz a minősítés végleges szövegére Javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó pedagógusok munkájának értékelésére, jutalmazására, kitüntetésére, továbbképzésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására A hatáskörébe tartozó munkaközösségek tanórán kívüli tevékenységének szervezése, összefogása ellenőrzése A diákmozgalmat segítő tanár munkájának irányítása, segítése, ellenőrzése Irányítja az iskola ifjúságvédelmi munkáját A szabadidő szervező munkájának irányítása és ellenőrzése Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja Az igazgató helyettesítése távolléte, akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozottak szerint Feladatai: Irányítja, szervezi, ellenőrzi és elősegíti a hatáskörébe utalt tantárgyak tantervi célkitűzéseinek megvalósítását, a munkaközösségek és tagjainak összehangolt munkáját 20

22 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola Segíti, támogatja és szervezi a korszerű pedagógiai-módszerek terjesztését, a nevelő-oktató munka személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését, korszerűsítését Elkészíti a hatáskörébe tartozó képzések tantárgyfelosztását, azt a szakmai igazgatóhelyettessel egyeztetve, javaslatot tesz az órarend elkészítéséhez Kiírja, mint ügyeletes vezető a távollévő pedagógusok helyettesítési rendjét és ellenőrzi azok megtartását Felügyeli a tanulók fegyelmi ügyeit tárgyaló fegyelmi bizottság munkáját, a jogszabályok maradéktalan betartását, részt vesz a fegyelmi eljárásokon, az ifjúságvédelmi felelőssel együtt kapcsolatot tart a nevelési tanácsadókkal Elkészíti az éves munkarend tervezetét és egyeztet a vezetőséggel, majd előterjeszti a testületnek elfogadásra, gondoskodik annak hozzáférhetőségéről Javaslatot tesz az iskolai munkatervre, összegyűjti a vezetőtársai javaslatát és előkészíti az iskolai munkatervet a tantestületi elfogadásra Ellenőrzi és elkészíti a hatáskörébe tartozó pedagógusok óra-elszámolásait Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a pedagógusok munkafegyelmét, valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartatását, az osztályfőnökök, a pedagógusok adminisztratív tevékenységét Ellenőrzi az iskola működési rendjét, a Házirend betartását és betartatását, gondoskodik az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott egységes nevelési eljárások betartásáról Rendszeresen ellenőrzi és gondoskodik az osztálynaplók és törzslapok szabályos és naprakész vezetéséről Irányítja a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felmérését, vizsgálatra küldését, az ifjúságvédelmi felelőst irányítva kapcsolatot tartanak a nevelési tanácsadókkal Intézi és előterjeszti az igazgatónak a hatáskörébe tartozó tantárgyi felmentéseket Irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó korrepetálásokat és a szakkörök munkáját, óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez Koordinálja a hatáskörébe tartozó munkaközösségek szakmai és múzeumlátogatásait, valamint egyéb programjait tanórán kívüli tevékenység Szervezi, irányítja és ellenőrzi a különböző közismereti tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészítést Segíti a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségét, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak megvalósulását Az oktatás színvonalának emelése érdekében munkaértekezleteket, előadásokat, bemutató foglalkozásokat, tapasztalatcseréket szervez Felelős a tanári és (diák) ügyelet megszervezéséért, folyamatosan ellenőrzi és gondoskodik annak betartásáról 21

23 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola Tevékenyen részt vesz az iskolát érintő információáramlás gyors és pontos működésének biztosításában Az eredményes beiskolázás érdekében gondoskodik az érdeklődők számára a Nyitott napok megszervezéséről és lebonyolításáról, ebben szorosan együttműködik a szakmai igazgatóhelyettessel Szervezi és irányítja a jelentkezők beiskolázásával kapcsolatos munkákat és szervezi az orvosi alkalmassági vizsgálatokat Gondoskodik a felvett tanulók osztályba sorolásáról Irányítja az iskolába történő beiratkozást Irányítja és szervezi az országos és fővárosi mérések iskolai feladatait Irányítja a KIRSTAT és a normatíva igénylés elkészítését. A tanügyi titkárság által folyamatosan nyilvántartott tanulói létszámot ellenőrzi Megszervezi, felügyeli és biztosítja az érettségik zavartalan lebonyolítását. Elkészíti az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát. Ezt a feladatot a szakmai igazgatóhelyettessel szorosan együttműködve végzi Javítóvizsgát szervez, gondoskodik a tanulók osztályba sorolásáról Kapcsolatot tart a kollégiumokkal és kézben tart minden ezzel összefüggő szervezési, irányítási, intézkedési és ellenőrzési feladatot Gondoskodik a könnyített és gyógytestnevelés megszervezéséről Elkészíti a fenntartónak megküldendő tantárgyfelosztást Intézi a hatáskörébe tartozó tantárgyi felmentéseket Irányítja a statisztikák (nem gazdasági) határidőre történő elkészítését, felelős azok adataiért Feladata az iskolai szintű tankönyvrendelés felügyelete és összesítése az ifjúságvédelmi felelős által készített lista alapján. A tanulók tájékoztatása írásban az előírt tankönyvekről és a beszerzési lehetőségekről, feladata a tankönyvek megrendelésével kapcsolatos tevékenység, folyamatos kapcsolattartás az együttműködési alapján az értékesítéssel megbízottakkal Feladatainak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében javaslattal él a költségvetés készítésekor Az igazgató egyszeri, a munkakörében nem szereplő megbízásainak teljesítése Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az igazgatót folyamatosan tájékoztatni köteles 22

24 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola Munkaköri leírás Szakmai igazgatóhelyettes részére A munkaköri leírás a Közalkalmazottak jogállásáról törvény, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, az iskola Pedagógiai Programja és a Szervezeti Működési Szabályzata szerint készült. Neve: Végzettsége: Munkakör megnevezése: szakmai igazgatóhelyettes Hatáskörébe tartoznak: Könnyűipari és a művészeti szakmacsoport és a pedagógusai (szakmai, elméleti és gyakorlati oktatás irányítása, felügyelete és ellenőrzése) Felnőttképzési munkatárs Műszaki vezető Műszaki részleg dolgozói Minőségbiztosítási csoport Az igazgatót, távolléte esetén az SZMSZ-ben szabályozott rend szerint, teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Jogköre: A szakmai és művészeti oktatás érdekeit képviseli A könnyűipari (ruha, bőr, textil) és a művészeti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tevékenységének összehangolása, irányítása, felügyelete, ellenőrzése, értékelése A hatáskörébe tartozó munkaközösségek munkaterveinek, valamint a munkaközösségek tagjai tanmenetének jóváhagyása Javaslat készítése az iskolai, valamint a hatáskörébe utalt szakmai és művészeti nevelő-oktató munka és a személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésére Felelős az iskolai Pedagógiai Program naprakész állapotban tartásáért. Előkészíti a jogszabályok változásainak megfelelően a PP módosítását, az esetleges változások tervezetét a vezetőség elé terjeszti SZMSZ rendszeres karbantartása, aktualizálása, a változások tervezetét a vezetőség elé terjeszti A felnőttképzési munkatárs munkájának irányítása, ellenőrzése Javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó munkaközösségek tantárgyfelosztására A pedagógusok minősítésében javaslatot tesz a minősítés végleges szövegére. Minőségbiztosítási tevékenység irányítása, szervezése, felügyelete, ellenőrzése, adatszolgáltatások Javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó pedagógusok munkájának értékelésére, jutalmazására, kitüntetésére, továbbképzésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására A beérkező hirdetések ellenőrzése, engedélyezése Részt vesz a munka- és tűzvédelmi szemléken a Szabolcs utcai épületben. Együttműködik a munka- és tűzvédelmi felelőssel, az esetleges észrevételezett hibák kijavíttatásáról a tűzvédelmi felelőssel és gazdasági igazgatóhelyettessel együtt gondoskodik Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja 23

25 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Modell Divatiskola Az igazgató helyettesítése távolléte, akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozottak szerint Feladatai: A tanműhely működésének, irányítása, ellenőrzése Irányítja, szervezi, ellenőrzi és elősegíti a hatáskörébe utalt tantárgyak tantervi célkitűzéseinek megvalósítását, a munkaközösségek és tagjainak összehangolt munkáját Segíti, támogatja és szervezi a korszerű pedagógiai-módszerek terjesztését, a nevelő-oktató munka személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését, korszerűsítését, az iskola anyagi lehetőségeit szem előtt tartva Elkészíti a hatáskörébe tartozó képzések tantárgyfelosztását, azt az a tanügyi és nevelési igazgatóhelyettessel egyeztetve javaslatot tesz az órarend és a helyettesítési rend elkészítéséhez. Összehangolja a nyári összefüggő szakmai gyakorlatot a műszaki vezetővel egyeztetve. Gondoskodik arról, hogy a tantermekben a szükséges kiírások teremfelelős neve, teremterhelések időben kifüggesztésre kerüljenek a tanműhelyben. Mint ügyeletes vezető ellenőrzi a távollévő pedagógusok helyettesítési rendjének kiírását és ellenőrzi azok megtartását Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó pedagógusok munkafegyelmét, valamint a tanulók magatartási fegyelmének betartását, a tanműhelyben dolgozó pedagógusok adminisztratív tevékenységét, ellenőrzi a tanműhelyi osztálynaplókat. Ellenőrzi a tanműhely működési rendjét, a Házirend betartatását és betartását, gondoskodik az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott egységes nevelési eljárások betartásáról A tanműhelyben megtartandó rendezvények és egyéb események irányítása, szervezése, ellenőrzése Tevékenyen részt vesz az iskolát érintő információáramlás gyors és pontos működésének biztosításában (Internet, Intranet, hirdetések, iskolarádió, stb. Megszervezi, felügyeli és biztosítja a szakmai záróvizsgák zavartalan lebonyolítását, a teljes körű adminisztrációját és adatszolgáltatást. Felelős a felnőttképzés teljes tevékenységéért, gondoskodik az akkreditációk megszerzéséről Szervezi és ellenőrzi az egyetemi gyakorlóiskolai feladatok elméleti oktatását Segíti a nevelőmunka, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak megvalósulását, a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségét, Feladatainak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében javaslattal él a költségvetés készítésekor, elkészíti az oktatáshoz szükséges eszközök illetve anyagok beszerzési igényeit, valamint a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigényt Javaslatot tesz az iskolai munkarendre és a munkatervre Figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó szakmai képzés fejlesztéséhez, szakmai előmeneteléhez szükséges pályázatokat, részt vesz a pályázatírásban és ellenőrzi a határidő betartását A tanévenkénti beiskolázáshoz, a nyitott napok megszervezése, irányítása, lebonyolítása, pályaválasztási kiállítás szervezése. A pályaválasztási tevékenységet a nevelési tanügyi igazgatóhelyettessel szorosan együttműködve, szervezik és bonyolítják le Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez, melyekről feljegyzést készít A minőségbiztosításhoz szükséges óralátogatások megszervezése, azon való részvétel, a kiértékelés elkészítése Az IMIP folyamatos karbantartása 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben