Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok... 6 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény (költségvetési szerv) alapításáról szóló jogszabály megnevezése Az intézmény tevékenységei Az intézmény alapfeladatai Az intézmény alaptevékenységei Kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskolai oktatás és nevelés: Nem kötelezően ellátandó feladatok: Gazdasági tevékenység, egyéb tevékenység: Kisegítő tevékenység: Szakfeladatok Vállalkozási tevékenység Befolyás gyakorlása III. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Vezetők, vezetőség Gazdasági szervezet felépítése és feladata Pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközössége Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Ifjúságvédelmi felelős Pályaválasztási felelős Rendszergazda feladatai, tevékenysége Könyvtáros Iskolatitkár Szakmai gyakorlati képzés koordinátor feladata: Iskolai közösségi szolgálati koordinátorok feladata: Tanulók közösségei Osztályközösség

3 1.6.2 Diákönkormányzat Iskolai diákközgyűlés A DÖK dönt A DÖK egyetértési jogot gyakorol A DÖK véleményt nyilvánít A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái Szülői szervezetek (közösségek) OSZMK-vezetők Szülői Munkaközösség Az SZMK-t megillető jogok: A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A kiadmányozás és a képviselet szabályai A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai Az iskolai Diák Sport Egyesület (DSE), valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az egyes intézményi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája, módja Pedagógusok közösségei tanulók közösségei Pedagógusok közösségei szülői szervezetek (közösségek) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Iskolaorvos és védőnő Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal Kapcsolat a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal járási hivatalának gyámhivatalával Az iskola helyiségeinek térítésmentesen használata IV. A működés rendje Az intézmény működési rendje A pedagógusok munkarendje A nevelő-oktató munkát közvetlenül, illetve közvetve segítő és más alkalmazottak munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az intézményben tartózkodás rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A tanulók részvétele A tanórán kívüli tevékenységek köre

4 3.3 Kezdeményezők köre Tantárgyi felzárkóztató/fejlesztő foglalkozások Kirándulások, színház, múzeum, stb. látogatása A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok A sportkör és tömegsport, a mindennnapi testedzés formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézményünk jelképe A kötelező viselet A hagyományápolás célja és formái A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A könyvtár működése, használati rendje Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi prevenció rendje Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Egyéb kérdések Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Biztonsági rendszabályok Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje A tanulók helyiséghasználata A szaktantermek használati rendje A berendezések használata Karbantartás és kártérítés Egyéb, az intézmény működésével összefüggő olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján az SZMSZ-ben kell vagy más szabályozó dokumentumban nem kell vagy nem lehet szabályozni Intézményünk kollégiuma A kollégium helyzete, szervezete A kollégium tevékenységrendszere A kollégistákra vonatkozó rendelkezések A nevelőtanárok feladatai

5 A kollégium kapcsolatai A kollégium munkarendje Hagyományápolás A kollégium létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje A betegek ellátása Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Intézményi dokumentumok nyilvánossága V. Záró rendelkezések Mellékletek Könyvtár Szervezeti és működési szabályzata

6 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a ÁFEOSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége) Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2013.év augusztus hó 30. napján megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az intézmény szülői közössége és diákönkormányzata. Az intézmény fenntartója: az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata. 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér Az SZMSZ alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 6

7 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XCIII. törvény az illetékekről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 7

8 II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók Az intézmény neve: ÁFEOSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége) Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Intézmény rövidített neve: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székhelye: 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1. Az alapító okirat száma és kelte: 5/ Az alapítás időpontja: OM azonosító: KSH azonosító: Működési engedély száma és kelte: BKB/001/3980-3/ Adószám: Bankszámlaszám: Az intézmény (költségvetési szerv) alapításáról szóló jogszabály megnevezése Alapítója: Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége 13/1992. (IX.30) OT sz. határozat alapján 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c. Fenntartó neve, címe: Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c. Felügyeleti szerve: ÁFEOSZ Elnöksége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c. 8

9 Az intézmény jogállása: Az intézmény típusa: az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége által fenntartott, állami köznevelési és szakképzési feladatokat ellátó középiskola, önálló jogi személy. közös igazgatású köznevelési intézmény szakközépiskola kollégium Intézmény működési területe: országos hatáskörű 3. Az intézmény tevékenységei 3.1 Az intézmény alapfeladatai - Szakközépiskolai nevelés-oktatás - Felnőttoktatás - A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása - Kollégiumi ellátás a) Szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali munkarend szerint Szakközépiskolai oktatás felvehető legmagasabb tanulólétszám: 710 fő Évfolyamai: Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem XXIV. Közgazdaság XIII. Informatika évfolyam, két tanítási nyelvű. Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem XXIV. Közgazdaság XIII. Informatika Kifutó rendszerben Szakmacsoport: 17. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szakmacsoport: 15. közgazdaság Évfolyamai: évfolyam, két tanítási nyelvű Szakmai elméleti és gyakorlati képzés felvehető legmagasabb tanulólétszám: Évfolyamai: fő. A gyakorlati képzés megszervezéséhez az iskolai tanműhely/taniroda az intézmény székhelyén rendelkezésre áll. Elsajátítható szakmák: 9

10 Felmenő rendszerben Logisztikai ügyintéző Kereskedő Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző Szoftverfejlesztő CAD-CAM informatikus Gazdasági informatikus Informatikai rendszergazda Műszaki informatikus OKJ , ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem OKJ , ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem OKJ , ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság OKJ , ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság OKJ , ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika b) Felnőttoktatás Szakmai elméleti és gyakorlati képzés felvehető legmagasabb tanulólétszám: - esti munkarend szerint 100 fő, - levelező munkarend szerint 50 fő. Elsajátítható szakmák: Logisztikai ügyintéző Kereskedő Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző Szoftverfejlesztő CAD-CAM informatikus Gazdasági informatikus Informatikai rendszergazda Műszaki informatikus OKJ , ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem OKJ , ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem OKJ , ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság OKJ , ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság OKJ , ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika OKJ , ágazati besorolás: XIII. Informatika - távoktatásban elsajátítható szakmák Szakmai elméleti és gyakorlati képzés felvehető legmagasabb tanulólétszám: 60 fő Elsajátítható szakmák: Logisztikai ügyintéző Kereskedő OKJ , ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem OKJ , ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem c) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása. Az intézmény vállalja a: - mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), - látássérült (gyengénlátó) - hallássérült (nagyothalló) - beszédfogyatékos, - pszichés fejlődési zavarral: 10

11 diszlexia diszortográfia diszkalkulia diszgráfia és diszpraxia a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok hiperaktivitás és figyelemzavar a szocio-adaptív feladatok zavarai küzdő tanulók oktatását, kollégiumi ellátását. d) Kollégiumi ellátás Felvehető legmagasabb tanulólétszám: 204 fő Ebből sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése, ellátása max. 30 fő lehet. A gyermekétkeztetés módja: vásárolt élelem, helyben történő fogyasztással Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontja szerinti kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal (- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: - sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, - kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal) való foglalkozást. 3.2 Az intézmény alaptevékenységei Kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskolai oktatás és nevelés: Nappali, általános középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Gazdasági és szolgáltatási szakterület: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport évfolyamokon Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport magyar-angol két tanítási nyelvű évfolyamokon Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport magyar-német két tanítási nyelvű évfolyamokon Közgazdasági szakmacsoport évfolyamokon Szakközépiskolai tanulók oktatása 4, illetve 5 évfolyamon, melynek keretében felkészít az érettségi vizsgára. Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók két tanítási nyelvű oktatása Szakközépiskolai tanulók tehetséggondozása, felzárkóztató oktatása 11

12 Tanulók oktatása nyelvi előkészítő évfolyamon Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Nappali szakmai középfokú, emeltszintű és felsőfokú oktatás OKJ szerinti szakképzés a évfolyamokon a fenntartó által elfogadott pedagógiai és szakképzési program szerint Esti szakmai középfokú, emeltszintű és felsőfokú oktatás OKJ szerinti szakképzés a évfolyamokon a fenntartó által elfogadott pedagógiai és szakképzési program szerint 10., illetve 12., 13. évfolyam utáni szakképzési évfolyamokban történő oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés, a köztes és szakmai vizsgákra való felkészítés, vizsgáztatás. Szakmai képzés nappali, esti, levelező tagozaton (alapfokú középfokú, emeletszintű, akkreditált felsőfokú). Az OKJ-ben szereplő szakképesítések vizsgáinak szervezése Kollégium, externátusi nevelés Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás. Bejáró tanulók ellátása, támogatása, Különleges helyzetben lévő tanulók támogatása, képesség kibontakoztató, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatása, Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók képzése, kollégiumi externátusi elhelyezése, Iskolai sportkör, diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása, Sporttevékenység és támogatás Gyermekek, tanulók kulturális, egyéb szabadidős és egészségügyi feladatainak ellátása Tanulók kedvezményes és nem kedvezményes tankönyvvel való ellátása Informatika berendezések korszerűsítése, fejlesztése Szakmai fejlesztési feladatok ellátása Intézmény minőségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása Pedagógusok szakmai továbbképzésének, kétszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülésüknek, szakvizsgájának támogatása Könyvtári tevékenység Iskolai közösségi szolgálat 0922 Középfokú nevelés, oktatás Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladata szakképző iskolákban Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 12

13 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 0941 Felsőszintű képzés Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Tankönyv- és jegyzettámogatás 0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Szakképzési és felnőttképzési támogatások Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 0980 Máshová be nem sorolt oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai Nemzetközi oktatási együttműködés 0810 Szabadidős és sportszolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 0820 Kulturális szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 13

14 3.2.2 Nem kötelezően ellátandó feladatok: Akkreditált képzés nappali, esti és levelező tagozaton, az OKJ-ben szereplő szakképesítések vizsgáinak szervezése, iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzés (az előzőekben felsorolt szakmákban) ECDL vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás Gazdasági tevékenység, egyéb tevékenység: Az intézmény gazdasági feladatai: - tervezés, - az előirányzat-felhasználás, - a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás, - az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, - beruházás, a vagyon használata, hasznosítása, - a munkaerő-gazdálkodás, - a készpénzkezelés, - a könyvvezetés és a beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás és a saját szervezetére kiterjedő feladatok. Egyéb feladatok: - szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás, - intézményi vagyon működtetése, szabad kapacitás hasznosítása, - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, - a kapacitások nem vállalkozási jellegű hasznosítása, az alaptevékenység magasabb színvonalon történő teljesítése érdekében, nem haszonszerzés céljából végezhető tevékenységek köre: - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, - saját vagy bérelt ingatlan, helyiség hasznosítása (bérbeadás, kezelés, üzemeltetés), - vagyongyarapítás célját szolgáló, esetenkénti rendezvények szervezése, bonyolítása. - az alaptevékenység szakfeladatára elszámolható tárgyi eszközök bérbeadása, - országos tanulmányi, szakmai versenyek szervezése, - projektek megvalósítása - iskolai rendezvények szervezése Kisegítő tevékenység: - gépjárműüzem - energiaüzem 14

15 3.2.5 Szakfeladatok: Egyéb nem bolti kiskereskedelem Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Iskolai intézményi közétkeztetés (vásárolt szolgáltatás, helyben történő fogyasztással) Kollégiumi intézményi közétkeztetés (vásárolt szolgáltatás, helyben történő fogyasztással) Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működtetése Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása 3.3 Vállalkozási tevékenység Alaptevékenységének sérelme nélkül vállalkozói tevékenységet folytathat: - Egyéb vendéglátás - Tanórán kívüli oktatás ellátás (SZJ 1651) - Nem szakmai tanfolyami oktatás, vizsgáztatás (SZJ 16423) 3.4 Befolyás gyakorlása Fenntartó neve, címe: Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c. Felügyeleti szerve: ÁFEOSZ Elnöksége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c. Az intézmény gazdálkodási jogköre: A fenntartó által elfogadott éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Az intézményvezető kinevezési rendje: 15

16 A többszörösen módosított LXXIX. évi törvény és a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának 9/1993. XII.14-15/OT határozata szerint az ÁFEOSZ Elnöksége által. III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése 16

17 17

18 1.2 Vezetők, vezetőség A középfokú oktatási intézmény élén az igazgató-főtanácsos áll, vezetői munkáját egyéni felelősséggel helyettes közreműködésével végzi. A nevelőtestülettel szorosan együttműködve pedagógiai, eljárási tartalmú vezetési, irányítási feladatokat lát el. (Ktv. 54., 55..) Gondoskodik a jogszabályokban, rendelkezésekben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Egyes feladatok elvégzését a nevelőtestület tagjaira átruházza képesítésük, pedagógiai szempontok és egyéb körülmények figyelembe vételével. Az igazgatóhelyettes feladatait munkaköri leírásban határozza meg. Az igazgató-főtanácsos - képviseli az iskolát az állami szervek, a társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt, - gondoskodik a nevelői-oktatói munka személyi és tárgyi feltételeiről és szervezeti kereteiről. Döntése előtt, ha szükséges kikéri a tantestület véleményét, - a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó programokat előkészíti, végrehajtását szakszerűen megszervezi és ellenőrzi, - az igazgatóhelyettessel elkészítteti az órarendet, a tantárgyfelosztás dokumentációját, az ügyeleti rendet, gondoskodik a reszortfelelősök beosztásáról. A munkaközösségekkel megbeszélt tantárgyfelosztást a tantestülettel véleményezteti, vitás kérdésekben dönt. Dönt: - dönt a szakmai munkaközösségek szervezéséről, átalakulásáról, esetleges megszűnéséről a testület javaslata alapján, - a középfokú iskolába és a kollégiumba való felvételről a szakmai alkalmassági vizsgák és a pályaalkalmassági szakvélemény figyelembe vételével, - az iskolába felvett tanulók osztályba, szakmai csoportba sorolásáról (a szakmai munkaközösség javaslatának figyelembe vételével), - az iskolai, kollégiumi étkezés biztosításáról, - más iskolában tanulóknak elméleti órákon való részvételükről, - tanulók felmentéséről, tanulmányi idő megrövidítéséről, osztályozó vizsgára bocsátásáról, - a tanulók fegyelmi ügyében, ha a fegyelmi határozat megrovás, szigorú megrovás,áthelyezés más párhuzamos osztályba - büntetés kiszabásáról, - károkozás esetén, kivizsgálása után kár megtérítéséről, - tanuló más iskolából történő átvételéről. 18

19 Nevelő-oktató munka irányítása: - előkészíti a nevelőtestület döntési körébe tartozó éves munkatervet, az iskolai, kollégiumi munkát összefoglaló elemzéseket, értékeléseket; - ellenőrzi az alapdokumentumok (tanórai és tanórán kívüli nevelés terve) tervezését és végrehajtását, a nevelőtestületi határozatok teljesítését. Látogatja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat, a tapasztalatokat az érintett tanárokkal megbeszéli. Szükség szerint kéri a szaktanácsadók segítségét; - munkaközösség-vezetőkkel együtt figyelemmel kíséri a tanárok tanmenetét, foglalkozási tervét; - gondoskodik a vezetők, a tanárok tervszerű és folyamatos szakmai, pedagógiai továbbképzéséről; - figyelemmel kíséri és irányítja a tanulói közösségek életét, fejlődését, támogatja a tanulók szabadidejének kulturált eltöltését, a testi és szellemi fejlődésüket, a kikapcsolódást is segítő foglalkozások, edzések, játékok megtartását; - támogatja a diákönkormányzat munkáját, biztosítja a diákönkormányzat jogainak érvényesülését, a tanári közösséggel együtt a jogok és kötelességek összhangjára nevel. Évenként összehívja a diákgyűlést. A diáktanácsot szükség szerint tájékoztatja a feladatokról, a végrehajtásról, az eredményekről. Tájékoztatást kér a tanács tagjaitól a tanulóközösségek munkájáról; - megteremti az iskola diákkörök közösségi életének feltételeit; - gondoskodik a szülői munkaközösség megalakulásáról, szervezi és szervezteti az iskola és a család kapcsolatait; - biztosítja a szülői munkaközösség működéséhez a törvényben előírt feltételeket; - intézkedik az iskola munkatervében nem rögzített feladatok megoldásáról; - összehangolja az iskola és a kollégium oktató-nevelő munkáját; - törekszik a nevelőtestületben az egymást segítő emberi, munkatársi kapcsolatok megerősítésére, a jó tanár-diák viszony kialakítására. Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az igazgató-főtanácsos közvetlen munkatársai Az igazgató-főtanácsos feladatait közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, kollégiumi munkaközösség-vezető, szakképzési referens, szakmai gyakorlati képzés koordinátor és az iskolatitkár közreműködésével látja el. 19

20 Igazgatóhelyettes feladatai: Szervezi és ellenőrzi az iskola nevelési munkáját. Biztosítja a közismereti oktatás folyamatos működési feltételeit (órarend, helyettesítés, stb.). Irányítja az osztályfőnöki munkaközösség munkáját, előkészíti az érettségi vizsgákat. Egyéb konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Szervezi és irányítja a közismereti oktatást, az intézmény beiskolázási tevékenységét. Kollégiumi munkaközösség-vezető feladatai: Szervezi és irányítja a kollégium nevelőtanárainak munkáját, a kollégiumi munkaterv végrehajtását, a kollégistákkal kapcsolatos nevelési feladatok ellátását. Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az igazgató-főtanácsos részére a kollégiumi nevelők munkarendjét és ügyeleti beosztását. Elkészítteti és jóváhagyja a kollégiumi nevelők kollégiumi csoportjukra illetve foglalkozási csoportjukra vonatkozó foglalkozási tervét, gondoskodik a távollévő kollégiumi nevelőtanárok helyettesítéséről. Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, segíti öntevékenységüket, érdekvédelmi feladataik megvalósulását. Javaslatot tesz az igazgató-főtanácsosnak a tanulók kollégiumi felvételéről valamint a kollégiumi fegyelmi ügyekben. Szakképzési referens: Irányítja és koordinálja az iskola szakmai oktatását. Irányítja és ellenőrzi a szakmai oktatás tevékenységét és a tantervi követelmények végrehajtását. Szervezi és ellenőrzi a szakmai vizsgákat. Szakmai gyakorlati képzés koordinátor feladata: Szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai gyakorlati képzést. Gazdasági vezető feladatai: Határozatlan idejű megbízását az igazgató-főtanácsos adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tehet, az intézmény igazgatófőtanácsosának egyetértésével. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági tevékenységet. Foglalkozik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásával. Vezeti az előírt nyilvántartásokat. Ellenőrzi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének betartását. Az intézmény vagyonvédelmét, ellenőrzi a leltár végrehajtását. Gondoskodik az intézményi pályázatok pénzügyi kezeléséről, elszámolásáról. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bér- és munkaerő gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az iskolatitkár feladatai: Szervezi és koordinálja az iskolai levelezést, iktatást, irattárazást, vezeti az iskolai tanuló nyilvántartást. Az iratkezelési szabályoknak megfelelően kezeli az ügyiratokat. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Egymással együttműködve és mellérendeltségi viszonyban látják el munkájukat. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre kinevezett pedagógusa lehet. Az igazgató-főtanácsos akadályoztatása, távolléte esetén az igazgatóhelyettest bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az igazgató-főtanácsos és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítő feladatokat az igazgató-főtanácsos által megbízott személy látja el. Munkaköri leírásukat az igazgató-főtanácsos határozza meg. Az igazgatóhelyettes rendszeresen beszámol az igazgató-főtanácsosnak a végzett munkáról és a tapasztalatokról. 20

21 Megbeszéléseken egyeztetik a következő időszak feladatait. Az igazgató és közvetlen munkatársai felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, az iskolai, kollégiumi élet minden lényeges eseményéről tájékoztassák, a munkában egymást segítsék. Az iskolában óra között az igazgató-főtanácsosnak vagy az igazgatóhelyettesnek az iskolában kell tartózkodnia. Reggel a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus, óra után a távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó nevelőtanár, majd az ügyeletes nevelőtanár tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért és köteles a halaszthatatlan intézkedések megtételére. 1.3 Gazdasági szervezet felépítése és feladata a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladat-, hatás- és munkaköre, a hatáskörgyakorlás módja, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok, továbbá a helyettesítés rendje [Ámr. 13. (1) bekezdés g) pont] a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el [Ámr. 13. (1) bekezdés f) pont] a munkáltató jogok gyakorlásának rendje [Ámr. 13. (1) bekezdés h) pont] Az intézményben dolgozó adminisztrátor feladata: - Az igazgató munkáltatói döntéseket közlő ügyiratait eljuttatja a gazdasági vezető részére, az elkészült munkaügyi okiratokat átadja a címzetteknek. - Átveszi a hiányzásjelentést, a dolgozói hiányzások ügyiratait, a túlóra és helyettesítés okiratait. - Vezeti a gazdasági vezető számára szükséges nyilvántartásokat. - Gondoskodik az adott jelentések, nyilvántartások gazdasági vezetőhöz való eljutásáról. - Figyelemmel kíséri a leltárkörzeteket, az eszközmozgást. - Részt vesz a leltározás szervezésében és lebonyolításában. 1.4 Pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi, pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban meghatározott döntési jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület kapcsolatot tart a koordinációs iroda munkatársaival.(ifjúságvédelmi felelős, pályaválasztási felelőssel, szakmai gyakorlati képzés koordinátorral) A nevelőtestület döntését értekezleten hozza. 21

22 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a./ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása. b./ a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. c./ a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése. d./ az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. e./ a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. f./ a házirend elfogadása. g./ a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. h./ a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. j./ az igazgató által elkészített továbbképzési program elfogadása. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. Az intézmény nevelőtestülete dönt: a./ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. b./ arról, hogy az intézmény helyiségeit használatra kinek engedi át. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül az alábbi jogokat ruházza át: 1 A döntési jogkörök közül az egy osztályban tanítók közösségére a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását /tanév végén/.- a tanulók osztályozó vizsgára bocsátását. 2 A fegyelmi bizottságra - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést. 3. A javítóvizsga bizottságra - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását javítóvizsga letétele után. 22

23 4. A kötelező véleményezési jogkörök közül a szakmai munkaközösségre - a tantárgyfelosztás javaslatát. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó átruházott ügyekről és egyéb feladatokról a megbízottak általában a tanévzáró értekezleten vagy az operatív munkát szolgáló (pl. tantárgyfelosztás) értekezleten kell, hogy beszámoljanak. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha iskolaszék, diákönkormányzat kezdeményezi az összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint 50 %-a jelen van. Nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz részt az értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: - egy osztályban tanítók értekezlete - egy tagozat nevelőinek értekezlete. A nevelők szakmai munkaközössége Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működhetnek: 1. magyar-történelemmunkaközösség 2. természettudományi-gazdasági " 3. idegen nyelvi " 4. osztályfőnöki " 5. kollégiumi " A munkaközösségeket a területileg illetékes igazgatóhelyettes irányítják a munkaközösség vezetőjén keresztül, kivéve a kollégiumi munkaközösséget, ahol a munkaközösség-vezetőnek az igazgató-főtanácsos a közvetlen helyettese. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön túl a nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza át - a tantárgyfelosztás javaslatát. 23

24 A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segíti az iskola munkáját részt vesznek az iskolai oktató-nevelőmunka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés) egységes követelményrendszer kialakítása a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése tantárgy tanmeneteinek elkészítése, ebben segítségnyújtás pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, bonyolítása szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelői önképzéshez az érettségi vizsgák tételsorainak összeállítását segítik, ezeket értékelik javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásáráról segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, a közösség vezetőjét segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított, 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjének megbízását az igazgató adja, a munkaközösség tagjai választják. Munkaközösség-vezetők feladatai Tantárgy, illetve tantárgycsoportok gondozása. Tanmenetek, tantervek rendszeres figyelemmel kísérése, szükség szerinti korrigálása. Tanításhoz szükséges szemléltető és AV-eszközök alkalmazása, fejlesztési igények eljuttatása az igazgatóhoz. Szakszertárak és az ott lévő szemléltető eszközök, könyvek, folyóiratok rendezettségének biztosítása, a szakterületekhez tartozó folyosói vitrinek karbantartása, szükség szerinti felújítása. Közismereti tárgyak szóbeli érettségi vizsgatételei elkészítésének szervezése, a szükséges egyeztetések lefolytatása. OSZTV és egyéb szakmai tanulmányi versenyekre a megfelelő tanulók kiválasztása, egyeztetve a matematika, fizika tárgyakat tanító tanárokkal, a tanulók felkészítése. OKTV és egyéb tantárgyi versenyek koordinálása, a jelentkezett tanulók felkészítésének figyelemmel kísérése. Szükség szerint megtartja a munkaközösségi foglalkozásokat. A tanév elején vezetésével, javaslatára a munkaközösség meghatározza az éves feladatokat. Félévi és tanév végi értékeléshez rövid írásos beszámolót készít, kitölti az előkészített táblázatokat. Önálló kezdeményezésre, tantárgyi vagy komplex tudásszint méréseket szervezhet, eldönti annak anyagát és az értékelés módját. Látogatja a munkaközösség tagjainak óráit, foglalkozásait. A tapasztalatokat az érintett tanárral megbeszéli. Figyelemmel kíséri a tananyag helyzetét. (tanmenet, napló beírása, lemaradás, stb.) A munkaközösségen belül bemutató órákat szervezhet a munkaközösség tagjainak. A következő évi tantárgyfelosztást javaslat jelleggel minden év március hónapban elkészíti és átadja a területileg illetékes igazgatóhelyettesnek. 24

25 Segíti munkaközösségének tagjait módszertani, szakmai tanácsokkal. Ismerje a munkaközösséghez tartozó tanárok, nevelők munkáját, véleményt mondjon szakmai munkájukról a pedagógusértékelést végző vezetőnek. Igény szerint tegyen javaslatot a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére. Tartson kapcsolatot más munkaközösségek vezetőivel o programok összeállítása, tervezése, szervezésekor o mérések szervezésekor o próbaérettségi szervezésekor o belső továbbképzések szervezésekor o tantárgyfelosztás javaslatának elkészítésekor. Az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnököt az igazgató-főtanácsos jelöli ki. Feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan megismerje tanítványainak személyiségét, segítse fejlődésüket. Az osztályok tanulmányi, neveltségi helyzetének fejlesztésében együtt dolgozik az osztályban tanító tanárokkal, kikéri véleményüket és tanácsaikat. A tanulót érintő fontosabb ügyekről rendszeresen tájékoztatja az osztályban tanító tanárokat, és az igazgatót. Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a diákköri munkát, az iskolán kívüli programokban az értékes szabadidős foglalkozást, a sportmunkát és szem előtt tartja az egészséges életmódra nevelést. Olyan légkört teremt, hogy tanítványai gondjaikkal bátran felkereshessék. A tanulóit a kollégiumban rendszeresen, otthonukban szükség szerint felkeresi. A szülőket - rendszeresen - személyes megbeszélés vagy ellenőrző útján tájékoztatja a tanulók magatartásáról, általános tanulmányi munkájáról. Ellenőrzi, hogy a szülők látták-e a bejegyzéseket. Ellenőrzi a tanulók mulasztását, s a mulasztás igazolását. A tanulók személyiségének fejlődéséről saját használatára feljegyzést készíthet. Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Az osztály szülői értekezletein beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, ismerteti elgondolását, tanácsai révén bővíti a szülők pedagógiai ismereteit, tanácsokat ad, de ugyanakkor egyes kérdésekben (iskolai problémák, kirándulások, stb.) kikéri a szülők véleményét. Törekedjék a szülők bizalmának megnyerésére, a szülőkkel való legteljesebb együttműködésére. A pedagógusok feladat megosztási terve a közösségi szolgálat teljesítéséhez Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok megosztása Iskola, igazgató -a tevékenység megszervezése -a koordináló pedagógusok Koordináló pedagógusok -fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása -jelentkezési lap, Osztályfőnök Diák, szülő Fogadó intézmény -adminisztráció (napló, törzslap, bizonyítvány) -egyéni célok -tervezésben való részvétel (tevékenységi ötletek) -kapcsolattartó személy kijelölése -jelenléti ív vezetése 25

26 kijelölése tevékenységnapló kialakítása -jelentkezési lap -felügyelet -igazolás kiadása elkészítése szülőkkel, kitöltése esetleges biztosítása - a szervezett -diákok felkészítése diákokkal közösen -közösségi -a közösségi tevékenységek -pedagógiai -jelentkezési lap szolgálati szolgálati napló pedagógiai feldolgozás, összegyűjtése tevékenységnapló aláírása teljesítést programban kísérés, iskolai -tájékoztatás vezetése követően rögzítése zárás -kísérés, -szóbeli vagy -egyéb iskolai megszervezése feldolgozás írásbeli visszajelzés dokumentumokban -tájékoztatás egyénileg, a diákok és a való adminisztrálás -kapcsolattartás csoportosan koordinátorok -tantestület - a megvalósított számára tájékoztatása projektek dokumentálása 1.5 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozókból áll Ifjúságvédelmi felelős Az igazgató által megbízott pedagógus látja el a feladatokat. Nyilvántartja a veszélyeztetett körülmények között élő, a nevelési nehézséget okozó tanulókat. Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett gyermekek helyzetének alakulását, szorgalmazza a veszélyeztetettség megszüntetését, a rászoruló gyerekek szociális támogatását. Összehangolja az osztályfőnökök, a szaktanárok ifjúságvédelmi munkáját, együttműködik a szülői munkaközösséggel, kollégista tanuló esetében a csoportvezető nevelőtanárral az ifjúságvédelmét szolgáló feladatok megoldásában. Tanévenként egy alkalommal tájékoztatja a nevelőtestületet munkájáról. Rendszeresen kapcsolatot tart fenn az illetékes gyámhatósággal, állami gondozott esetén a gyermek- és ifjúságvédő intézettel, illetőleg a nevelőszülői felügyelővel. A gyámhatóság vagy más állami szerv intézkedését kezdeményezi, ha a szülő kiskorú gyermeke nevelésével kapcsolatos feladatait nem teljesíti Pályaválasztási felelős Az igazgató által megbízott pedagógus látja el a pályaorientációval kapcsolatos feladatokat. 26

27 1.5.3 Rendszergazda feladatai, tevékenysége Az iskola számítógép-rendszerének, hálózatának zavartalan működtetésének biztosítása. Hozzáférési jogosultságok beállítása. A fentieket állandó karbantartással, folyamatos odafigyeléssel biztosítja. A számítógép-rendszerben előforduló észlelt, vagy a szaktanárok által jelzett hardverhibákat és szoftver beállítási anomáliákat megszünteti. Amennyiben a meghibásodásokat megszüntetni nem tudja, további intézkedésre jelenti az igazgató-főtanácsosnak. A számítógép-rendszer zavartalan működtetéséhez szükséges eszközök és szoftverek beszerzésében szakmai hozzáértésével közreműködik, javaslatot tesz. Az adatvédelem biztosítása érdekében a számítógép-rendszerben lévő adatokat titokként őrzi meg. A szaktanárokkal egyeztetve létrehozza, igény szerint módosítja a számítógéptermek használatának rendjét. Munkáját gondossággal, elvárható szakértelemmel végzi, ügyelve arra, hogy a maga, vagy más életét, egészségét ne veszélyeztesse. Munkájáért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az érvényben lévő jogszabályok és a Munka Törvénykönyve alapján Könyvtáros Az intézmény könyvtáros pedagógustanára látja el a feladatait. Közreműködik az iskolai könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás elkészítésében és felülvizsgálatában pl.: A könyvtár működési rendje. Gondoskodik arról, hogy a könyvtár az előre meghatározott nyitvatartási rendben rendelkezésre álljon a tanulók, illetve a pedagógusok részére. Végzi a beiratkozással kapcsolatos feladatokat. - Segíti a tanulók könyv kölcsönzését. Biztosítja a nyugodt könyvtárhasználathoz szükséges körülményeket. Visszaveszi és kiadja a kölcsönzött könyveket, elvégzi a kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat. Ellátja a könyvállomány leltározásával kapcsolatos feladatokat. Őrzi és az érdeklődők számára átadja az iskola szervezeti dokumentumait, így különösen: az SZMSZ-t, a Pedagógiai programot, a Házirendet, adatvédelmi szabályzatokat. Gondoskodik a tartós tankönyvek kezeléséről. Nyilvántartásba veszi a könyveket, illetve kiadja azokat az érintett tanulóknak. Ellenőrzi a tankönyvek állapotát, szükség esetén javaslatot tesz selejtezésükre, illetve a kártérítési igény érvényesítésére a használóval szemben Iskolatitkár Szervezi és koordinálja az iskolai levelezést, iktatást, irattárazást, vezeti az iskolai tanuló nyilvántartást. Az iratkezelési szabályoknak megfelelően kezeli az ügyiratokat. Nyilvántartja és rendszerezi az átfutó és határidős ügyeket, az ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat megőrzi ezeket. Átveszi, kezeli, iktatja és továbbítja a dokumentumokat, iratokat, küldeményeket Szakmai gyakorlati képzés koordinátor feladata: Szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai gyakorlati képzést. Felelőssége a szakmai gyakorlatok szerződéses hátterének előkészítése, gyakorlati idő igazolásának 27

28 ellenőrzése, a hallgatók által beadott dokumentációk formai ellenőrzése, a gyakorlatlezárás dokumentálása, a tanulók részletes tájékoztatása, a szakmai gyakorlat adatainak és érdemjegyének rögzítése a és a szakmai gyakorlati (papíralapú) dokumentumok rendszerezett archiválása, munkakapcsolat fenntartása a gyakorlati helyekkel Iskolai közösségi szolgálati koordinátorok feladata: Az iskolai közösségi szolgálati koordinátori feladatokat az igazgató-főtanácsos által megbízott pedagógusok látják el. Feladatuk a tanulók felkészítése, mentorálása, motiválása, a fogadó helyekkel való kapcsolattartás, adminisztráció, dokumentáció vezetése, elkészítése. Felelősek a tanulók bevonásáért, Feltérképezik a helyi lehetőségeket, majd a tapasztalatokat pedagógiai céllal feldolgozzák. 1.6 Tanulók közösségei Osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkothatnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja (ill. bízza) meg: ODB titkár és ODB titkár helyettes Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diák-önkormányzat (DÖK) látja el. Jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, ill. választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Tevékenységét az saját szervezeti és működési szabályzat szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt az igazgató, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével és az iskolai diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével bízza meg. Feladata a diákközgyűlés előkészítése és folyamatos kapcsolattartás az DÖK-kel illetve a DÖK programjainak koordinálása. Az iskolaszékben tanácskozási joggal az iskolai diákönkormányzatot az DÖK elnöke képviseli Iskolai diákközgyűlés Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, amelyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés megválasztja egy év időtartamra a 3 fő diákképviselőt. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola 28

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben