szervezeti és működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK OM azonosító: Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a március 28-án elfogadott szervezeti és működési szabályzatot március 26-i értekezletén felülvizsgálta és egyhangúlag elfogadta. 1

2 Tartalomjegyzék 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE Az intézmény feladata A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, hatályba lépése, a felülvizsgálat rendje A szervezeti és működési szabályzat hatálya és nyilvánossága A szervezeti és működési szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az iskola szabályzatai, dokumentumai Az iskola nyilvános dokumentumai AZ ISKOLA LEGFONTOSABB JELLEMZŐI Az intézmény adatai Az Intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső szabályzatok Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Az intézmény működési körzete Az intézmény típusa Az intézmény tevékenységei Alapfeladatok Alapfeladat szakfeladat szerinti megjelöléssel Az intézmény jogállása és gazdálkodása A kiadmányozás és a képviselet szabályai Aláírási, bélyegzőhasználati jog az intézmény képviseletekor Az intézmény jogosultsága Az általános iskolában Az alapfokú művészetoktatási intézményben A tagintézményben A feladat ellátását szolgáló vagyon Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog Az előirányzatok feletti rendelkezési jog A költségvetés felhasználása Költségvetési végrehajtás különleges előírásai ÁFA alanyiság

3 2.17. A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI Az intézmény vezetői Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettes, az intézményegység-vezető, a tagintézmény-vezető Az intézményvezető általános helyettese Művészeti iskolai intézményegység-vezető A tagintézmény-vezető Szakmai munkaközösség-vezető Az iskola vezetőinek helyettesítési rendje Az iskola képviselete Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok A vezetők hatásköre Az Iskolatanács Az alkalmazotti közösség A nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Az intézmény szakmai munkaközösségei, munkacsoportjai és feladataik A tanulók közössége és kapcsolattartásának rendje Az osztályközösségek és a tanulócsoportok Diákönkormányzat A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás Intézményi tanács Szülői közösségek A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje A szülői értekezletek rendje A szülői fogadóórák rendje Nyílt napok látogatása A szülők írásbeli tájékoztatási rendje AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE A külső kapcsolatok célja, formája és módja Intézményi szinten kezelt kapcsolatok Rendszeres külső kapcsolatok AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE Az iskolán belüli kapcsolattartás formái Vezetők közötti kapcsolattartás Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás A pedagógusok kapcsolattartása Nem pedagógus dolgozók kapcsolattartása A tanulók tájékoztatása A dolgozók munkarendje Vezetők munkarendje, feladatmegosztása A pedagógusok munkarendje A pedagógus ügyelet rendszere A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről

4 Béren kívüli juttatások A szabadság kiadásának elvei A nevelőtestület döntési jogai A nevelőtestület véleményezési joga A nevelőtestületi alkalmazotti szavazások, döntések rendje A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés tervezése, elrendelése, tájékoztatás az ellenőrzés eredményeiről Az ellenőrzések ütemezése Az ellenőrzés formái, módszerei A belső ellenőrzés végrehajtásának kérdései A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján A MŰKÖDÉS RENDJE Tanulói jogok és kötelezettségek Tanulói jogok A tanuló tevékenységért járó díjazás szabályai Tanulói kötelezettségek A tanulók jutalmazási formái A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárások A tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Tanulói mulasztások igazolása A tanév helyi rendje A tanév rendje és annak közzététele Az iskola munkarendje A tanítási napok rendje Az óraközi szünetek rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Az intézmény munkarendje A vezetők intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Az egyéb foglalkozások célja Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Egyéb foglalkozások szervezeti formái: A napközis foglalkozások Szakkörök Diáksportkör A könyvtár Felzárkóztató foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások Versenyek és bajnokságok

5 Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások A külföldi utazások Kulturális intézmények látogatása Egyéb rendezvények Erdei iskolai program AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJE Az épület egészére vonatkozó rendszabályok Biztonsági rendszabályok A látogatás rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje A helyiségek és berendezésük használati rendje Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A szaktermek használati rendje A berendezések használata Karbantartás és kártérítés ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Hagyományos rendezvényeink Iskolai szintű ünnepélyek és megemlékezések Osztály (csoport) szintű ünnepélyek és megemlékezések Iskolai jelképek Egyéb programok, rendezvények A hagyományápolás további formái A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE Az egészségügyi prevenció rendje A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje Az egészséges életmódra nevelés AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A nevelési-oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, más alkalmazottainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, baleset esetén...53 A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése Intézkedések a veszély fennállása esetén

6 11.3. Intézkedések baleset esetén Balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK Rendkívüli esemény A rendkívüli eseményt észlelő közalkalmazott feladata A vezetők feladatai Az épület elhagyása Bombariadó Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Az intézményvezető általános feladat- és hatásköre Az intézményvezető-helyettes konkrét irányítási feladatai a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység területén A tűzvédelmi felelős feladatai Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FORMÁI AZ ISKOLAI TANKÖNYVTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK HELYI RENDJE, TANKÖNYVRENDELÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A TANULÓK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT DOLOG DÍJAZÁSA A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSÉNEK RENDJE REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYI ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE EGYÉB RENDELKEZÉSEK A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások A hit- és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje Diákigazolványok, pedagógus igazolvány kezelése ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat módosítása A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése

7 20.4. A szervezeti és működési szabályzat kötelező mellékletei LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK számú melléklet...66 AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA számú melléklet...70 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT számú melléklet...74 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT számú melléklet...82 MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK - Minta (évenkénti aktualizálás szükséges)

8 1.A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere 1.1. Az intézmény feladata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola feladata az alapító okiratban meghatározott nevelési-oktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az intézményi dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően. Felkészít az általános iskolából a középfokú intézményekbe való továbbhaladásra, a művészeti intézményben az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követő művészeti alapvizsgára, illetőleg az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követő művészeti záróvizsga letételére, valamint biztosítja a logopédiai és a gyógytestnevelési szakfeladatok elvégzését A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény jogszerű és zavartalan működésére vonatkozó rendelkezéseket. Meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai programban kitűzött cél- és feladatrendszerhez a szervezeti felépítést, rögzíti a működés rendjét, a belső és külső kapcsolati rendszerekre vonatkozó szabályokat, biztosítja a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, folyamatok összehangolt és hatékony működését A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, hatályba lépése, a felülvizsgálat rendje Az intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el, az intézményvezető hagyta jóvá, s az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta a szülői közösség, a diákönkormányzat, melyet a záró rendelkezésekben aláírásukkal igazolnak. Az elfogadott SZMSZ a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az iskola honlapján való közzététel. A hatálybalépéssel egyidejűleg az előző SZMSZ érvényét veszti. Az SZMSZ visszavonásig érvényes, szükség esetén módosítjuk. A módosításra javaslatot tehet a szülői közösség és a nevelőtestület. Felül kell vizsgálni amennyiben jogszabályváltozás, vagy az intézmény életében bekövetkezett egyéb változás szükségessé teszi. A módosítás elfogadási eljárása megegyezik az eredeti eljárással. Az SZMSZ kötelező mellékletei esetén az eljárásrend megegyezik az SZMSZ elfogadási rendjével A szervezeti és működési szabályzat hatálya és nyilvánossága A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, megtartása pedig az iskola tanulóinak, illetőleg az intézménnyel a nevelő-oktató munka során kapcsolatba kerülőknek, az intézményben folytatott nevelő-oktató munka során, továbbá mindazon külső rendezvényeken, amelyeken az intézmény tanulói részt vesznek. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb négy évenként felül kell vizsgálni. Az Intézmény alapdokumentumait, köztük a szervezeti és működési szabályzatot mellékleteivel együtt az intézmény valamennyi alkalmazottja, szerződéses munkatársa, tanulója, valamint azok 8

9 szülei megtekinthetik az intézmény könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, illetve az intézmény hivatalos honlapján A szervezeti és működési szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi törvény a munka törvénykönyvéről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról jogállásáról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 1.6. Az iskola szabályzatai, dokumentumai Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) szakmai alapdokumen tum SZMSZ évi törvény a nemzeti köznevelésről Az államháztartásról szóló hatályos törvény évi törvény a nemzeti köznevelésről Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján Fenntartóváltás esetén Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Fenntartóváltás 9 fenntartó Bejelentési kötelezettség (törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél) Nevelőtestület > Fenntartó Jegyzőkönyvek!

10 Házirend évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Pedagógiai program (Helyi tanterv, egészségnevelés i és környezeti nevelési program) Minőségirányítási program évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3/2002. (II.15. OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola esetén Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Fenntartóváltás esetén Érvényesség lejártakor, illetve jogszabályi előírás szerint, vagy módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) 5 évente Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Nevelőtestület > Fenntartó Nevelőtestület > Fenntartó (szakértői vélemény kell) Alkalmazotti közösség > Fenntartó Szülői munkaközösség Szülői munkaközösség Jegyzőkönyvek! Jegyzőkönyvek! (évente értékelést kell készíteni, megküldeni a fenntartónak) Továbbképzé si program Beiskolázási terv Az intézmény éves munkaterve Munkatervi beszámoló Kinevezések, átsorolások Munkaköri leírások 277/1997. Korm. rendelet 277/1997. Korm. rendelet 11/1994.MKM rendelet 2. (+fenntartói előírások) 5 évente (2008) Nevelőtestület Évente, március 15- ig Évente 10 Intézményvezető Nevelőtestület (Kt. 57. (d) fenntartó Évente Nevelőtestület (Kt. 57. (d) > fenntartó Kt. 15, 16, 17. Kjt. 21. Jogi előírás nincs, a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott Jogszabályi előírások szerint Feladatváltozás esetén Intézményvezető Intézményvezető Közalkalma évi XXXIII. Közalkal- Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező. Szülői munkaközösség véleménye. Jegyzőkönyvek! Jegyzőkönyv elfogadásról. az Átvételét a közalkalmazott nem tagadhatja meg, de jogvitát kezdeményezhet.

11 zotti szabályzat Adatkezelési szabályzat Munkavédel mi szabályzat törvény közalkalmazottak jogállásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola évi XCIII. Feltételek törvény a esetén munkavédelemről /2007. OKM rendelet a változása mazotti tanács vezetője, intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Ha nincs iratkezelési szabályzat. Egyeztetési kötelezettség: szülői közösség Megismertetése a dolgozókkal, tanulókkal kötelező. Az oktatásról jegyzőkönyv kell! Tűzvédelmi szabályzat Eszközjegyzé k Dohányzási szabályzat (munkáltatói intézkedés) évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről /2007. OKM rendelet évi LXIII. törvény 10. a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 4. Feltételek változása esetén (tűzriadó) Feltételek változása esetén Vagy SZMSZ-ben, házirendben Intézményvezető Számítástechnikai és szoftver védelmi szabályzat Tanügyi nyilvántartás ok Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető, fenntartó Intézményvezető Megismertetése a dolgozókkal (tanulókkal) kötelező. (munkába álláskor) Oktatásról jegyzőkönyv kell. Megismerését aláírással kell igazolni. Megismerését aláírással kell igazolni. FEUVE 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás rendjéről (45/A. ) Iratkezelési, elektronikus ügyintézési szabályzat 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /2005. (IX. 22.) Korm. rendelet évi CXC. Jogszabály módosítás szerint. A tartalmát érintő szervezeti változáskor Feltételek változása esetén Intézményvezető Intézményvezető Megismerését aláírással kell igazolni. 11

12 Belső ellenőrzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat törvény a Nemzeti köznevelésről 335/2005 (XII.29.) korm.r. közfeladatot szervek iratkezelésének általános követelményeiről Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola A ellátó évi C törvény a számvitelről, évi C törvény a számvitelről, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet évi C tv. 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Intézményvezető, fenntartó Intézményvezető, Intézményvezető Intézményvezető Pénzügyi ellenőrzést az önkormányzat végez >jegyző, Ötv. alapján ( évi LXV. tv.) Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani 1.7. Az iskola nyilvános dokumentumai Információ a nyilvános dokumentumokról az intézményvezetőtől, az általános helyettesétől, a zenei intézményegység-vezetőtől és a tagiskola vezetőjétől kérhető. A dokumentumok az intézmény honlapján és az irodában megtekinthetők. Szakmai alapdokumentum A fenntartó a szakmai alapdokumentumban határozta meg az iskola típusát, alapfeladatát, kiegészítő tevékenységeit, ennek alapján biztosítja a működés feltételeit. Pedagógiai program Az alapító okiratban szereplő alapfeladatok és kiegészítő tevékenységek alapján az iskola nevelőtestülete elkészítette az intézmény pedagógiai programját, amely az iskolában folyó nevelőoktatómunkát szabályozó alapdokumentum. Az iskola pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv valamint az osztálynaplók. A pedagógiai program az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható és az intézmény honlapján megtekinthető. Minőségirányítási program 12

13 Az intézmény minőségirányítási programja amely a fenntartó minőségirányítási programjának figyelembevételével készült határozza meg az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, a pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét. Az intézményi minőségirányítási program az intézmény honlapján megtekinthető. Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény működési rendjét, a nevelő-oktató munka eredményes megvalósítását szabályozó dokumentum. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény honlapján megtekinthető. Éves munkaterv A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv a könyvtárban, a tanári szobában és a honlapon kerül elhelyezésre. Házirend Az intézmény házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a köznevelési törvényben, illetve más jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja beiratkozása alkalmával. Megtalálható a folyosón elhelyezett hirdetőtáblákon, az osztálytermekben és az intézményi honlapon. A házirend legfontosabb - változott - pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, osztályfőnöki órán. Ügyeleti rend Az iskola ügyeleti rendje a tanári szobában és a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblákon kerül kifüggesztésre. A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Biztosítja az intézmény működésének nyilvánosságát, amely a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1) előírása szerint készült. Tartalmazza: Általános iskola esetében: a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot. 13

14 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az országos mérés értékelés eredményei Az általános iskola lemorzsolódási, évismétlési mutatói A volt tanítványok nyolcadik és kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve; középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Szakkörök igénybevételének lehetősége; mindennapos testedzés lehetősége Hétvégi házi feladat szabályai; iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai tanév helyi rendje Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályok tanulói létszáma Az alapfokú művészeti iskola esetében: a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát, az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt, a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket, az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait, a helyi kulturális életben történő szerepvállalást, művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai A helyi kulturális életben történő szerepvállalás A tanév helyi rendje Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma. Az intézmény működését alapvetően meghatározó dokumentumok nyilvánosak, az intézmény honlapján hozzáférhetőek. 14

15 2.Az iskola legfontosabb jellemzői 2.1. Az intézmény adatai Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Elnevezése Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Rövidített neve Áprily Lajos Általános Iskola Székhelye 2025 Visegrád Rév utca 2. Telephelye/tagintézménye 2024 Kisoroszi Széchenyi út 33. Statisztikai törzsszáma OM azonosító jele Tankerületi azonosító szám Számlaszáma KSH azonosítója Központi telefonszáma 06 26/ Központi faxszáma 06 26/ címe Honlap elérhetősége Tagintézmény telefonszáma / faxszáma 06 26/ Tagintézmény címe Az intézmény bélyegzőlenyomatai Hosszú: Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Visegrád, Rév u.2. OM: Tel: 26/ , fax: 26/ Kör: Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Visegrád OM: Az intézményi bélyegzők használatára az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai jogosultak: az igazgató, az igazgató általános helyettese, a zenei intézményegység-vezető, a tagiskola-vezető az iskolatitkár, az osztályfőnök, (kizárólag osztályfőnöki adminisztráció során, az intézmény igazgatói irodájában) főtárgy-tanárok (kizárólag főtárgyi adminisztrációjuk során, az intézmény igazgatói irodájában). 15

16 2.2. Az Intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső szabályzatok szakmai alapdokumentum pedagógiai program és helyi tanterv szervezeti és működési szabályzat és mellékletei minőségirányítási program házirend éves munkaterv 2.3. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása A költségvetési szerv alapítója: Visegrád Város Önkormányzata 2025 Visegrád Fő u. 81. Az intézmény fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény működési körzete Visegrád és Kisoroszi települési önkormányzatok közigazgatási illetékességi területe. Ezt meghaladó üres férőhelyeivel az intézmény a nevelési-oktatási intézmények szabad megválasztásának jogát szolgálja, mely az igazgató döntési jogkörébe tartozik Az intézmény típusa Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Intézményegységei: általános iskola és alapfokú művészeti iskola. A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Az intézmény tevékenységei Alapfeladatok TEÁOR 8520 Szakágazat alapfokú oktatás Alapvető szakfeladat általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Az intézmény az alapító okiratában meghatározott alapfeladatait az egymással együttműködő és feladataikat összehangoló, szervezeti és szakmai tekintetben önálló általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény keretében, a jogszabályok alapján elkészített és elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott közös pedagógia program alapján végzi. 16

17 Alapfeladat szakfeladat szerinti megjelöléssel Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ((5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ((5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - tehetséggondozás, felzárkóztatás - hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása - gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolai étkeztetés 2.7. Az intézmény jogállása és gazdálkodása Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység. Önállóan működő szervként gazdálkodási feladatait a KLIK (1055 Budapest Szalay U ) látja el A kiadmányozás és a képviselet szabályai Az intézményt az intézményvezető egy személyben képviseli. Az intézményvezető kiadmányozza a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést, 17

18 az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat. Az intézmény vezetője e jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja. A kiadmányozás joga kizárólag az intézményvezetőt illeti meg Aláírási, bélyegzőhasználati jog az intézmény képviseletekor Az intézmény, mint jogi személy nevében főszabály szerint aláírásra egy személyben a képviselője, az intézmény vezetője jogosult. A részletszabályokat a hatáskörök rendezik Az intézmény jogosultsága Az általános iskolában Nyolcadik évfolyamos tanulmányait befejezte, kilencedik évfolyamba léphet bizonyítvány kiállítása. Az engedélyezett évfolyamok száma: 1-8. évfolyam Az engedélyezett tanulócsoportok száma: 17 Felvehető maximális tanulólétszám: 180 fő Pedagógus státusz (teljes intézmény) : 29,4 NOKS státusz (teljes intézmény):1,7 Technikai alkalmazotti státusz (teljes intézmény): 4 Megbízási díjjal ellátott feladatok: 21 óra Az alapfokú művészetoktatási intézményben Alapfokú művészetoktatási tanulmányait befejezte. Az engedélyezett évfolyamok száma: 2 előképző + 6 alapfok + 4 továbbképző Az alapfokú művészetoktatás művészeti ága: zeneművészeti ág Tanszakok: fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, kamarazene, vonós, Felvehető maximális tanulólétszám: 85 fő Engedélyezett pedagógus álláshely: 4, A tagintézményben Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Kisoroszi Tagiskolája Székhelye: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 33. Évfolyamok a tagintézményben: 1-4. évfolyam, 2 összevont osztályú tanulócsoportban Felvehető maximális létszám: 30 fő A tagintézmény pedagógus létszáma: 3 fő: 1 fő német nemzetiségi tanító, 2 fő tanító A feladat ellátását szolgáló vagyon Visegrád, 88 hrsz.-ú ingatlanon lévő iskola épülete valamint a 85 hrsz.-ú ingatlanon lévő Tornacsarnok épülete. Az ingatlan-vagyont az Önkormányzat Ingatlanvagyon Katasztere, az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Tagintézmény vagyona: Kisoroszi Tagiskola épülete Kisoroszi, Széchenyi út 33. sz. alatti épülete, valamint az intézmény ingó felszerelései a mindenkori leltár nyilvántartás szerint Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény vagyonát a KLIK elnöke működteti a mindenkori vagyonjogszabályok szerint. 18

19 2.13. Az előirányzatok feletti rendelkezési jog Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv A költségvetés felhasználása A fenntartó szervnek kell gondoskodnia a pedagógiai programban megfogalmazott, az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről Költségvetési végrehajtás különleges előírásai A kiadási főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítást intézményi javaslat alapján az a KIK Szentendrei Tankerület hagyja jóvá ÁFA alanyiság Az iskola ÁFA körbe tartozik A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere A törvényi szintű szabályozás szerint, az intézményi költségvetési tervben leírtak alapján, az igazgató utasítására. Kötelezettségvállalást csak az igazgató tehet. A kötelezettségvállalás írásban történik. A kötelezettségvállalás alapján beérkező számlák érvényesítésre, majd utalványozásra és ellenjegyzésre kerülnek. A kifizetésre jóváhagyott számla kiegyenlítése készpénzben, vagy átutalással történik a jogszabályokban előírtak szerint. A költségvetési előirányzatok teljesítéséről az iskola beszámol felügyeleti szervének. 3. Az iskola közösségei 3.1. Az intézmény vezetői Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki egyben az általános iskolai intézményegység vezetője is. Vezetői tevékenységét az általános iskola tekintetében egy intézményvezető-helyettes közreműködésével látja el. A kisoroszi tagintézmény vezetését tagintézmény-vezető végzi. A művészeti intézményegységet a szakmai tekintetben önálló intézményegység-vezető vezeti. Az iskolavezetés tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, intézményegység-vezető, tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezetők. Az általános iskolai intézményegység középvezetői a munkaközösség vezetők. Az általános iskolában működő szakmai munkaközösségek: alsós, felsős, nyelvi és napközis munkaközösség Az intézményvezető Felel: az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; a szakmai alapdokumentumban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért; 19

20 a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; az intézményi számviteli rendért; a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért; az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; a pedagógiai munkáért; a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének működtetéséért; a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás ellenőrzéséért; a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálata megszervezésének ellenőrzéséért; a pedagógus középtávú továbbképzési terv, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért; a köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű információszolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért; az intézmény által rendezett nemzeti, társadalmi ünnepek megszervezéséért; a jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért. Feladata: a nevelőtestületi értekezlet, az alkalmazotti közösség értekezlete, a szakmai, tanácsadó, döntés-előkészítő fórumok üléseinek előkészítése, vezetése, a szakmai fórum vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; szakmai együttműködés irányítása és szervezése a nevelési egységek között; a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, az intézményegységek tevékenységének koordinálása; az intézmény mentálhigiénés tevékenységének és környezetvédelmi munkájának irányítása; az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése, az üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a pedagógiai program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása; a közalkalmazotti tanáccsal való együttműködés; a szülői szervezetekkel való együttműködés; a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések és intézkedések meghozatala; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása; tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása; A köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. Az intézmény vezetője az adott köznevelési intézményben alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel összefüggő egyes átruházott munkáltatói jogokat gyakorolja: a pedagógus kinevezése és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével az egyéb munkáltatói jogokat; a statisztikai jelentések, KIR-adatszolgáltatás, iskolai tankönyvterjesztési feladatok irányítása gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört; ellátja a pályáztatói feladatokat a tagintézmény-vezetői beosztás tekintetében; 20

21 eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben; kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat; kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását; dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket és panaszokat; gondoskodik a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok ellátásáról (részletes feladatait a munkavédelmi szabályzat és a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza); teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Az intézményvezetőnek nincs leadott feladat- és hatásköre Az intézményvezető-helyettes, az intézményegység-vezető, a tagintézményvezető Jogállása Az általános intézményvezető-helyettest a művészeti iskolai intézményegység-vezetőt beosztással a KLIK elnökétől átadott hatáskörben, a tankerület igazgatója bízza meg határozott időre. Az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja felettük. Munkájukat az intézményvezető közvetlen irányításával végzik, tevékenységükről rendszeresen beszámolnak. Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés időszakában felmérik, és az intézményvezetőhöz eljuttatják az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. Felelősségük feladataik ellátásáért és az általuk koordinált egység munkájáért áll fenn. A közalkalmazotti munkakörre benyújtott pályázatok elbírálásánál egyetértési joguk van. Munkájukat koordinálják Az intézményvezető általános helyettese A helyettesítést a következők szerint látja el: az intézmény vezetőjének akadályoztatása esetén a gazdasági és pénzügyi feladatok kivételével gyakorolja annak feladat- és hatáskörét, kivéve azokat, amelyeket az intézményvezető saját hatáskörében tart fenn; az intézményvezető tartós távolléte esetén a fenntartott ügyekben a helyettesítést az intézményvezető rendelkezése szerint látja el. Feladat- és hatásköre az általános helyettesítésen kívül: o javaslatot tesz az éves munkaterv megállapítására; o irányítja és összefogja az intézmény belső továbbképzését. Feladat- és hatásköre általános helyettesítésen kívül különösen: o javaslatot tesz az éves munkaterv megállapítására, szervezi az állásfoglalások megvalósítását; o irányítja és összefogja az intézmény belső továbbképzését; o szervezi és irányítja az iskolai könyvtár működését; 21

22 o az általános iskola1 4. évfolyam szakmai munkájának vezetése, szervezése és ellenőrzése, o az első osztályosok beíratásának megszervezése, ellenőrzése, o irányítja, szervezi, ellenőrzi az óvodákkal a kapcsolattartást, o ellenőrzi az első osztályosok felmérését, o ellenőrzi az osztályfőnökök gyermekvédelmi tevékenységét, együttműködik a fejlesztő pedagógussal, logopédussal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, o közreműködik a költségvetés, a gazdálkodási terv, a beszámolók, adatszolgáltatások elkészítésében, a leltározás és a selejtezés munkálataiban; o közreműködik a tanügyigazgatási, szervezési, adatszolgáltatási feladatokban, o gondoskodik a helyettesítésről és elkészíti a többlettanítással kapcsolatos elszámolásokat a naplók és a pedagógusok által leadott dokumentációk alapján; o az évi rendes diákközgyűlés megszervezése (beszámolás az előző diákgyűlés óta eltelt időszak munkájáról); o irányítja a továbbtanulással, beiskolázással kapcsolatos munkát; o szervezi a fogadóórákat, szülői értekezleteket; o együttműködik a szakmai munkaközösségekkel, o előkészíti az iskolai tanítási órán kívüli tevékenységeket, nyári táborozásokat, kirándulásokat, tanulmányi versenyeket; o koordinálja az iskolai környezetvédelmi munkát, o figyelemmel kíséri a területéhez kapcsolódó pályázati kiírásokat, pályázatokat ír, gondoskodik azok elszámolásáról Aláírási jogköre: általános iskolai naplók napközis, tanulószobai naplók szakköri naplók Művészeti iskolai intézményegység-vezető az általános intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén helyettesíti az intézményvezetőt, közreműködik a művészeti nevelő és oktató munka irányításában, szervezi a nevelőtestületi értekezletek előkészítését, ellátja a szertári állomány kezelésének ellenőrzését, ellátja a naplók, a leltárak, a nyilvántartások és az elszámolások vezetésével, az iratok kezelésének, megőrzésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, szervezési a versenyeket, bemutatókat, elkészíti a többlettanítással kapcsolatos elszámolásokat a naplók és a pedagógusok által leadott dokumentációk alapján; közreműködik a felvételi alkalmassági és a tanulmányok alatti meghallgatások, vizsgák megszervezésében, szervezi, előkészíti, lebonyolítja a félévi és év végi vizsgákat, a művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát, szervezőként közreműködik az iskolai hagyományok megőrzésével összefüggő feladatokban, előkészíti a pedagógus-továbbképzéssel és a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, előkészítőként részt vesz a tankönyvrendeléshez, kottakiadványok rendeléséhez kapcsolódó vezetői feladatokban. figyelemmel kíséri a területéhez kapcsolódó pályázati kiírásokat, pályázatokat ír, gondoskodik azok elszámolásáról 22

23 Rögzíti a tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. Aláírási jogköre: művészetoktatási naplók szakköri naplók A tagintézmény-vezető Tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek. Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés időszakában felméri, és az intézményvezetőhöz eljuttatja a tagintézmény következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. Felelőssége feladatai ellátásáért és az általa koordinált egység munkájáért áll fenn. közreműködik a nevelő és oktató munka irányításában, képviseli a tagintézményt az intézményvezető iránymutatása szerint, felel a tagintézmény működési rendjéért, a munkavégzés biztonságáért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a munka- és tűzvédelmi szabályok betartásáért, felel az első osztályosok beiratkozásáért, az intézményvezető szakmai iránymutatása szerint közvetlenül irányítja a tagintézményben folyó szakmai munkát, javaslatot tesz a tagintézményben lévő álláshelyekre pályázó pedagógusok alkalmazásával, a munkaviszony megszüntetésével, jutalmazásával kapcsolatban, közreműködik a pedagógus-továbbképzéssel és a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokban, előkészíti és vezeti a tagintézményben a nevelőtestület által átruházott ügyekben tartott értekezletet, a felvett jegyzőkönyv aláírásokkal ellátott másolati példányát megküldi az igazgatónak, közreműködik az iskolai hagyományok megőrzésével összefüggő feladatokban, közreműködik a tankönyvrendeléshez kapcsolódó vezetői feladatokban, ellátja a szertári állomány kezelésének ellenőrzését, ellátja naplók, a leltárak, a nyilvántartások és az elszámolások vezetésével, az iratok kezelésének, a dokumentációk megőrzésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, ellátja versenyek, bemutatók szervezésével kapcsolatos feladatokat. Aláírási jogköre: osztálynaplók napközis napló szakköri naplók közüzemi szolgáltatások elvégzésének igazolása Szakmai munkaközösség-vezető Jogállása: Megbízását a szakmai munkaközösség kezdeményezésére a tankerületi igazgatótól kapja. A megbízása két évre szól, és többször is meghosszabbítható. Munkaközösség-vezetői pótlékban részesül. Feladata különösen: az iskola vezetésének szakmai, módszertani kérdésekben történő segítése érdekében a munkaközösség munkájának megszervezése és irányítása; 23

24 a szakmai munkaközösség döntési és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek kiemelt kezelése; a munkaközösség szakterületét érintő javaslatok kidolgozása; a munkaközösség részvételének előkészítése az iskola szakmai munkájának éves terv szerint folyó belső ellenőrzésére; a pedagógusok szakmai segítésével kapcsolatos lehetőségek kidolgozása és gyakorlati megvalósítása; évente szakmai fejlesztési terv készítése (saját munkaterv); továbbképzési javaslatok megfogalmazása; helyi tanterv, időtervek elkészítése; szakmai ellenőrzés végzése: óralátogatások, tanórán kívüli tevékenységek - adminisztráció; a naplók naprakész vezetésének, tanítási időkeret elszámolásának folyamatos ellenőrzése, pedagógusértékelésben való közreműködés; országos és helyi mérések eredményeinek elemzése, feladatok meghatározása; tanulmányi versenyek lebonyolítása; javaslattétel eszköz- és könyvtárfejlesztésre; a területéhez kapcsolódó pályázati kiírások figyelése, pályázatírás, elszámolás; szakszertár gondozása; a munkaközösség képviselete szakmai megbeszéléseken, egyéb fórumokon; kapcsolattartás tankerületi szinten Az iskola vezetőinek helyettesítési rendje Az intézmény vezetőinek munkaidő beosztását úgy kell kialakítani, hogy az intézmény nyitva tartása alatt tartózkodjon az épületben felelős vezető. Az intézményvezetőt távollétében az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményvezető és az általános szakmai helyettese egyidejű akadályoztatása esetén művészeti iskolai intézményegység-vezető helyettesíti. A helyettesítő vezetők munkajogi kérdések kivételével döntenek aktuális kérdésekben. Döntéseikről értesítik az intézményvezetőt munkába állásakor. A helyettesek tartós távolléte esetén a feladatellátás külön intézkedés szerint történik. A tagintézmény-vezető távollétében a tagintézményben a rangidős pedagógus látja el a helyettesítést. Az esetleges intézkedésekről azonnal tájékoztatja az intézményvezetőt, a tagintézmény-vezetőt pedig annak munkába állásakor Az iskola képviselete Az iskolát az intézményvezető képviseli. A képviseleti jogot átadhatja szóban vagy írásban bármely iskolai dolgozónak. Az iskolát érintő nyilatkozatokat tenni a KLIK elnökének jóváhagyásával lehet Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok Irányadó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének utasítása A vezetők hatásköre A vezetők hatáskörét és jogkörét munkaköri leírásaik tartalmazzák. Az intézmény dolgozóit érintő intézkedési jogkörüket az alakuló értekezleten ismerteti az igazgató a nevelőtestülettel. 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben