Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde"

Átírás

1 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bicsérdi Tagóvodája Cím: 7671 Bicsérd, Rózsa u. 29/a. Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája Cím: 7682 Bükkösd, Vörösmarty. u. 3. Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája Cím: 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 64. Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szabadszentkirályi Tagóvodája Cím: 7951 Szabadszentkirály, Ady Endre 37/A. Hatályba lépés időpontja: 2013.szeptember 02. PH Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

2 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ feladata A SZMSZ elfogadása, jóváhagyása Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata Kör és hosszú bélyegzők Intézményi bélyegzők használata Nyomtatványok hitelesítése Elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Elektronikus úton előállított hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az intézményvezető leadott feladat és hatásköreiről, munkaköri leírásminták Az intézmény szervezeti felépítése, feladatmegosztás Szervezeti egységek Intézményi struktúra ábrája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Vezetői beosztások, vezetők közötti feladatmegosztás Intézményvezető Vezetői Beosztások Az tagóvoda-vezetők Az óvodai szervezeti egységek vezetői: Tagóvoda-vezetők Az intézmény középvezetői Az aláírási jogkör gyakorlása A vezetők helyettesítésének rendje: Intézményvezető helyettesítése Tagóvoda-vezetők helyettesítése Intézmény szintű döntéshozó, irányító, véleményező Óvodavezetői Munkacsoport Szakmai Munkacsoport Szak alkalmazotti értekezlet Intézményi Szak alkalmazotti értekezlet Tagóvodánként Szak alkalmazotti értekezlet Összalkalmazotti értekezlet Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az óvoda működési rendje Alapvető működési szabályok Nyitva tartás Nevelési év rendje Tevékenységek rendje A gyermekek felvételének rendje Hiányzások és távolmaradások engedélyezése Igazolt hiányzás Igazolatlan hiányzás Óvodai dolgozók munkarendje Alkalmazottak általános munkarendje A gyermekekkel való foglalkozás beosztása Dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei

3 A dolgozókra vonatkozó etikai normák megfogalmazása Informatikai eszközök használatának szabályozása Dolgozók munkahelyre bevitt használati tárgyainak szabályozása Hivatalos ügyek intézése az óvodában Hivatalos ügyek intézése nyitvatartási időben Hivatalos ügyek intézése óvodai szünetekben Intézményi védő-óvó előírások Tűz esetén követendő eljárás Bombariadó esetén követendő eljárások Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében Védő-óvó előírásokkal kapcsolatos feladatok Bombariadó és egyéb veszélyhelyzet esetén szükséges teendők Reklámtevékenység az intézményben Ellenőrzési adatok Pedagógiai munka belső ellenőrzése Vezetői ellenőrzés Óvodai közösségek és kapcsolattartás Szülők közösségei Óvodai Szülői Szervezetek Kapcsolattartás a szülőkkel és az Óvodai Szülői Szervezetekkel Óvodai alkalmazottak közösségei Óvodai nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Alkalmazotti közösségek kapcsolattartási rendje Óvodai hagyományok ápolása Közösségfejlesztő kirándulások Kulturális programok Ünnepek a nevelési év során Hagyományok, szokások A pedagógiai programokhoz kapcsolódó speciális események Épületek használati rendje Belépés és benntartózkodás Alkalmazottak és a gyermekek helyiség használata Berendezések és felszerelések használata Külső kapcsolati rendszerek, formája és módja Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatokkal való kapcsolat Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolat Referencia intézményként a gyakorlati képzés/szakmai gyakorlat feladatainak rendje Óvodai szakmai gyakorlatok A szakmai gyakorlatok célja A szakmai gyakorlat feladatai A gyakorlatok fajtái A hallgató feladatai az egyéni gyakorlat során A mentor óvodapedagógus feladatai A külső szakmai gyakorlat értékelése Együttműködés a képzőhelyekkel A hallgatók jogai és kötelességei a gyakorlati képzés/szakmai gyakorlat idejére A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A szabályzat célja A szabályzat hatálya Tulajdonosi jogosultságok

4 18.4. Kapcsolattartás a külső partnerekkel Jó gyakorlatból származó bevétel I. Nyilvánosság II. A Szervezeti és működési szabályzat III. Záradék Legitimációs záradék

5 1.1. Az SZMSZ feladata 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzatban határozzuk meg az érvényes jogszabályok adta keretek között azokat a tevékenységi, működési, szerkezeti elemeket, elveket, tartalmi kérdéseket, amelyeket körülményeink között megvalósítunk. A Működési Szabályzat összhangban van a Házirendjével, kiterjed az óvoda egész életére, működésére, a nevelő munkában résztvevőkre: - a nevelőtestület tagjaira - az egyéb alkalmazotti körre - gyermekekre - szülőkre 1.2. A SZMSZ elfogadása, jóváhagyása A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület alábbi módon fogadta el: Elfogadása előtt véleményezte: - Feladat ellátási helyek Szülői Szervezetei Jogszabályokban meghatározottan elfogadja: - Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete - Szabadszentkirályi Tagóvoda nevelőtestülete - Királyegyházai Tagóvoda nevelőtestülete - Bicsérdi Tagóvoda nevelőtestülete - Bükkösdi Tagóvoda nevelőtestülete 1.3. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya - Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. - Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata. - Az SZMSZ-ben foglaltakat meg kell tartani az óvodával jogviszonyban nem álló külső személyeknek is. 5

6 2. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 45/2008.(VII.02.) számú határozatával a fenntartásába került Szentlőrinci Kistérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: A módosítás oka: Alapító Okiratot módosító okirat A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 4. (2) bekezdése alapján történő közfeladat-ellátás átadás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) számára. A közfeladatok jövőbeni ellátása: - Állami köznevelési feladatnak minősülő feladatokkal (általános iskolai oktatás, kollégiumi ellátás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás) kapcsolatban a fenntartói jogokat től a KIK gyakorolja, a én folyamatban lévő ügyekbe, jogviszonyokban az intézmény helyébe a KIK lép. - Az állami köznevelési feladatnak minősülő feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a Bicsérdi, Bükkösdi, királyegyházai, Szabadszentkirályi intézményegységek esetén a KIK ingyenes vagyonkezelésébe, a Szentlőrinci intézményegységek esetén a KIK ingyenes használatába kerülnek. - A KIK foglalkoztatotti állományába kerülnek a január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő pedagógus munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, továbbá a Bicsérdi, a Bükkösdi, királyegyházai, Szabadszentkirályi intézményegységekben foglalkoztatott technikai dolgozók. A kötelezettségvállalás rendje: A költségvetési szerv től állami köznevelési feladatra legkésőbb december 31-ig, a 2012.évi költségvetése terhére vállalhat kötelezettséget. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A költségvetési szerv neve: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Idegen nyelvű megnevezése: Szentlőricer Kleinregoner Kindergarten und Kinderkrippe Az alapító okirat 2.) pontja (rövid név) törlésre kerül. A sorszámozás módosul. Az alapító okirat 3.) pontja új sorszáma:2.) az alábbiak szerint módosul: 2.) A költségvetési szerv székhelye: 7940 Szentlőrinc, Liszt F u.2. 6

7 Az alapító okirat 4.) pontja új sorszáma:3.) az alábbiak szerint módosul: 3.) Közfeladata: Bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint. Az alapító okirat pontja átszámozásra kerül, új sorszáma: Az alapító okirat 9.)pontja új sorszáma:8.) az alábbiak szerint módosul: 8) A költségvetési szerv típusa: Óvoda Az alapító okirat 10.)pontja új sorszáma:9.) Az alapító okirat 11.) pontjának új sorszáma 10.) mely az alábbiak szerint módosul: 10.)Telephelye: 7940 Szentlőrinc, Arany János u. 22. valamint az alábbi szövegrész törlésre kerül: 10.) Szentlőrincen működő intézményegységek megnevezése, címe: 1.) Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u ) Ifjúság Úti Általános Iskola 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5 (=székhely) 3.) Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) és Kollégium 7940 Szentlőrinc, Kodolányi János utca ) Alapfokú Művészetoktatási Iskola 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. Telephelye: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13. Az alapító okirat 12.)pontja új sorszáma:11.) az alábbiak szerint módosul: 11.) Tagintézményei neve, címe: 1. Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bicsérdi Tagóvodája 7671 Bicsérd, Rózsa F. u. 29/a. 2. Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája 7682 Bükkösd, Ságvári E. u Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szabadszentkirályi Tagóvodája 7951 Szabadszentkirály, Ady E. u. 37/A. 4) Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája 7953 Királyegyháza, Petőfi u

8 Az alapító okirat 13.) pontja törlésre, a további pontok átszámozásra kerülnek. Az alapító okirat 14.)pontja új sorszáma:12.) az alábbiak szerint módosul: 12.) Az intézmény működési köre: Kötelező felvételt biztosító óvoda - Szentlőrinci intézmények: Szentlőrinc város, Csonkamindszent község, Kacsóta község közigazgatási területén; - Bicsérdi tagintézmény: Bicsérd, Boda Zók községek közigazgatási területén - Bükkösdi tagintézmény: Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki Helesfa községek közigazgatási területén - Királyegyházai tagintézmény: Királyegyháza, Sumony, Gyöngyfa községek közigazgatási területén; - Szabadszentkirályi tagintézmény: Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota Velény közigazgatási területén Az alapító okirat 15.) pontja új sorszáma: 13.) az alábbiak szerint módosul: 13.) A költségvetési szerv alapfeladatai: a.) óvodai nevelés b.) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése c.) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése d.) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai nevelése, akik a többi gyerekkel nem foglalkoztathatók együtt Az alapító okirat 16.) pontja új sorszáma: 14.) az alábbiak szerint módosul: 14.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Alaptevékenysége: - Bölcsődei ellátás - Óvodai nevelés - A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173. szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programja szerinti nevelés - A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése magában foglalja: A többi gyermekkel együtt nevelhető olyan különleges bánásmódot igénylő gyermek nevelését, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, többi fogyatékosság együttes előfordulása esetében halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 8

9 - Nemzetiségi nevelés az alábbi intézményegységekben folyik: 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti magyar nyelvű roma nemzetiségi óvodai nevelés 1.) Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szabadszentkirályi Tagóvodája 2.) Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája 3.) Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet szerinti német nemzetiségi óvodai nevelés: Formája: kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda Szentőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u.2. Telephelye:7940 Szentlőrinc, Arany János u. 22. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat- rend szerinti besorolása: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Bölcsődei ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb alaptevékenységek államháztartási szakfeladat- rend szerinti besorolása: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Az alapító okirat 16.)pontja további rendelkezései törlésre kerülnek Az alapító okirat 17.)pontja új sorszáma:15.) az alábbiak szerint módosul: 9

10 15.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: Szentlőrinci intézményegységek: Bölcsőde felvehető maximális gyermeklétszám: 1 csoport 10 fő Óvoda felvehető maximális gyermeklétszám: 10 csoport 300 fő Bicsérdi tagintézmény: Óvoda felvehető maximális gyermeklétszám: 2 csoport 66 fő Bükkösdi tagintézmény: Óvoda felvehető maximális gyermeklétszám: 3 csoport 90 fő Királyegyházai tagintézmény: Óvoda felvehető maximális gyermeklétszám: 2 csoport 50 fő Szabadszentkirályi tagintézmény: Óvoda felvehető maximális gyermeklétszám: 2 csoport 60 fő Az alapító okirat 18.)pontja új sorszáma:16.) melyből a következő szövegrészek (az iskolai feladatellátást szolgáló ingatlan megjelölés) törlésre kerülnek: - a székhely (Szentlőrinc)vonatkozásában: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/1 tulajdoni hányad arányú tulajdonában lévő: szentlőrinci belterület 153/1 hrsz-ú, 1,4958 ha területű, általános iskola megnevezésű ingatlan, amely természetben Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. szám alatt található,.. továbbá a szentlőrinci belterület 723/1 hrsz-ú, 1,5834 ha területű, általános iskola megnevezésű ingatlan, amely természetben Szentlőrinc, Kodolányi János út 13. szám alatt található,.. - a bicsérdi tagintézmény vonatkozásában: Bicsérd Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Boda Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Zók Község Önkormányzat Képviselőtestülete sorrendben 884/ / /1562 tulajdoni hányad arányban közös tulajdonát képező az alábbi ingatlanok: bicsérdi belterület 381/6 hrsz-ú, 9858 m2 területű, általános iskola megnevezésű ingatlan, amely természetben Bicsérd, Rózsa F. u. 16/B. szám alatt található,. - a bükkösdi tagintéznény vonatkozásában: Bükkösd Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Cserdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Dinnyeberki Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Helesfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete sorrendben 53/100-15/100-7/100-25/100 tulajdoni hányad arányban közös tulajdonát képező alábbi ingatlanok: bükkösdi belterület 95/2 hrsz-ú, 1, 8837 ha területű, általános iskola és egyéb épület megnevezésű ingatlan, amely természetben Bükkösd, Vadasvölgy utca 2. szám alatt található,.. - a királyegyházai tagintézmény vonatkozásában: általános iskolai feladatellátást szolgáló része, mely természetben Királyegyháza, Petőfi Sándor utca 63. szám alatt található. - a szabadszentkirályi tagintézmény vonatkozásában: általános iskolai feladatellátást szolgáló része, mely természetben Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37. szám alatt található. 10

11 Az alapító okirat 19.)pontja új sorszáma:17.),melynek utolsó mondatából a közoktatási szövegrész törlésre kerül. Az alapító okirat 20.) pontja új sorszáma:18.) Az alapító okirat 21.) pontja új sorszáma:19.) mely az alábbiak szerint módosul: 19.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki, az évi XXXIII. törvény 23. -a alapján. Az alapító okirat 22.) pontja új sorszáma:20.) Szentlőrinc, február 20. Dr. Győrvári Márk sk. Társulás elnöke Záradék: A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 57/2012. (XII.27.) számú Határozatával az alapító okiratot módosító okiratot elfogadta. Hatályos a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően január 1-jétől. Dr. Győrvári Márk sk. Társulás elnöke 11

12 3. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata 3.1. Kör és hosszú bélyegzők Vezetői bélyegzők: 2 db 1. SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA és BÖLCSŐDE 1. sz. bélyegző 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2. sz. bélyegző 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u. 2. adószám: Számlaszám: Tagóvodák: 4 db 1. SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA és BÖLCSŐDE Bicsérdi Tagóvodája 7671 Bicsérd, Rózsa. u 29/a 2. SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA és BÖLCSŐDE Bükkösdi Tagóvodája 7682 Bükkösd, Vörösmarty. u SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA és BÖLCSŐDE Szabadszentkirályi Tagóvodája 7951 Szabadszentkirály, Ady Endre u. 37/a. 4. SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA és BÖLCSŐDE Királyegyházai Tagóvodája 7953 Királyegyháza, Petőfi u Intézményi bélyegzők használata Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: - Magasabb vezető: Intézményvezető 1sz és 2.sz bélyegző, valamint a tagóvodák bélyegzői. - óvodavezető helyettes: intézményvezető távolléte esetén 1sz, 2sz bélyegző használata - Tagóvoda vezetők: az általuk képviselt szervezeti egység bélyegzőit 12

13 4. Nyomtatványok hitelesítése 4.1. Elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Óvodai csoportnapló: mely oldalszámozással ellátott, összefűzött, intézményvezető aláírásával és intézmény pecsétjével hitelesített. Tagóvodáknál a tag óvodavezető aláírásával és a tagóvoda pecsétjével hitelesített. Csoportnapló (1sz nyomtatvány) Szabadság engedélyezésének kérelme (2sz nyomtatvány) Munkaidő nyilvántartó lap (3sz nyomtatvány) Munkabeosztás (4sz nyomtatvány) Gyermekek anamnézisét rögzítő lap (5sz nyomtatvány) Gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentáció (6 sz nyomtatvány) Szülői nyilatkoztatások (7sz nyomtatvány) 4.2. Elektronikus úton előállított hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A hitelesített elektronikus úton előállított dokumentumok számozott nyomtatványok. A selejtezési szabályzatnak megfelelő ideig őrizendők az intézmény irattárában Az intézményvezető leadott feladat és hatásköreiről, munkaköri leírásminták A munkaköri leírás mintákat a 14-es számú melléklet tartalmazza 5. Az intézmény szervezeti felépítése, feladatmegosztás A székhely és a tagintézmények azonos pedagógiai elvek alapján összeállított egységes Pedagógiai Program és az egyedi specialitásokat tükröző helyi pedagógiai programok alapján működnek. Az intézmény egészére érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az annak mellékletét képező további szabályzatok biztosítják, hogy a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tevékenysége azonos elvek mentén, magas színvonalon folyjék valamennyi képzési formában és területen, és hogy egységes és önálló arculattal jelenjék meg a nyilvánosság előtt Szervezeti egységek Intézményi szintű egységek: - Érdekvédelmi testületek: Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács - Óvodavezetők munka csoportja Intézményegységeken belüli szervezeti egységek - Nevelőtestületek: Intézményegységenkénti pedagógusok csoportja az intézményegységvezetők /tagóvoda-vezetők irányításával - Gyermek és ifjúságvédelem: gyermek és ifjúságvédelmi felelős vezetésével - Pedagógiai munkát segítők: Óvodai dajkák csoportja Az önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény gazdálkodási feladatait Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el megbízás keretében. 13

14 5.2. Intézményi struktúra ábrája SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Szakszervezet és KT elnök Érdekvédelmi Testületek INTÉZMÉNYVEZETŐ Óvodavezető helyettes, Munkaközösség vezető Intézményi Önértékelési csoport Székhely SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Liszt Ferenc u. 2. Telephely: Arany János u. 22. Nevelőtestület Alkalmazotti közösség Tagóvoda Tagóvoda Tagóvoda Tagóvoda SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Bükkösdi Tagóvoda Tagóvoda-vezető SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Szabadszentkirályi Tagóvoda Tagóvoda-vezető SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Királyegyházai Tagóvoda Tagóvoda-vezető SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Bicsérdi Tagóvoda Tagóvoda-vezető Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelőtestület Alkalmazotti Alkalmazotti közösség Alkalmazotti Alkalmazotti közösség közösség közösség 14

15 5.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek között kapcsolattartás formája: a.) Intézményvezető/Tagóvoda-vezetői Munkacsoport: Ülésezik kettő hetente csütörtöki napon, szükség szerint az intézményvezető kezdeményezésére más időpontokban is. Tagjai: Magasabb vezető és a tagóvoda vezetők. A munkacsoport vezetője az intézményvezető. A Intézményvezető/Tagóvoda-vezetői Munkacsoport résztestületei: 1) Szakmai Munkacsoport: Ülésezik félévente egyszer Tagjai: Intézményvezető, Tagóvoda-vezető, Munkaközösségek vezetői. 2) Intézményi Érdekegyeztető Munkacsoport: Ülésezik félévente egyszer Tagjai: Intézményvezető, Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács választott tisztségviselői b.) Szakalkalmazotti Munkacsoport: Az intézmény pedagógiai szervezeti egységei közötti szakmai kapcsolattartás összintézményi-, illetve tagóvodánkénti munka- és nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. Összalkalmazotti Munkacsoport: Az intézmény pedagógiai, valamint a funkcionális és kisegítő szervezeti egységek közti kapcsolattartás összintézményi-, illetve tagóvodánkénti alkalmazotti értekezleteken valósul meg Vezetői beosztások, vezetők közötti feladatmegosztás A magasabb vezető beosztású intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A tagóvodákban a vezetéssel kapcsolatos kijelölt feladatokat a tagóvoda vezető (helyettes) beosztású alkalmazottak látják el Intézményvezető Az intézmény élén a magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki képviseli az intézményt, vezetői tevékenységét az óvodavezetői munkacsoport közreműködésével látja el. Az intézmény magasabb vezetője felelős - a közoktatási törvény alapján - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Kapcsolatot tart és folyamatosan tájékoztatja negyedévente (vagy igény szerint)a fenntartót az általa vezetett intézmények szakmai munkájáról és költségvetéséről. Intézménnyel kapcsolatos előterjesztéseket előkészíti és benyújtja a fenntartó felé. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A intézményvezető felel: - az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; - az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; - az intézményi gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; 15

16 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért; - a vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért; - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; - az intézményben folyó pedagógiai munkáért; - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetéséért; - a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; - a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladat ellenőrzéséért; - a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése ellenőrzéséért; - a pedagógus továbbképzési terv, éves beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért; - A köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű információ-szolgáltatásáért, a statisztikai adatszolgáltatásért; - A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért; - Az intézmény által rendezett nemzeti, társadalmi ünnepek megszervezéséért - A jogszabály szerint más vezetői feladatok ellátásáért. Feladata - Az intézményi szintű nevelőtestületi értekezlet, illetve alkalmazotti közösség értekezlete, a Tagóvoda Vezetői Munkacsoport, a Szakmai Munkacsoport üléseinek előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; - szakmai együttműködés irányítása és szervezése a nevelési egységek között - a nevelő munka irányítása és ellenőrzése az tagóvoda-vezetőkön keresztül, a tagóvoda tevékenységének koordinálása; - az intézmény gazdasági működésének irányítása, az üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a pedagógiai program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; - a közalkalmazotti tanáccsal, a szülői szervezetekkel való együttműködés az tagóvodavezetők bevonásával; - gyakorolja a munkáltatói jogokat, az alkalmazotti munkakörre benyújtott pályázat elbírálását az tagóvoda-vezetők véleményezésével végzi; - ellátja a pályáztatói feladatokat a vezetői beosztások tekintetében; - eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben; - kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat; - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat vagy egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket és panaszokat; - gondoskodik a katasztrófa, tűz és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok ellátásáról; - teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; - ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt át nem ruházott feladatokat. 16

17 A hatáskörök átruházása: Az intézmény vezetője- egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett - a következő hatásköröket ruházza át amennyiben akadályoztatása merül fel: a) képviseleti jogosultság köréből - a tagóvodák szakmai képviseletét a tagóvoda-vezetőkre, - az intézmény képviseletét egyes gazdasági kérdésekben a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának Vezetőjére. b) munkáltatói jogköréből: - a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével a munkáltatói jogkört a tagóvoda-vezetőkre c) a munkavédelmi tevékenységet: a tagóvoda-vezetőkre Vezetői Beosztások Intézményvezető: Óvodavezető helyettes: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Tagóvoda-vezetők (helyettes): 1 fő 2 fő 4 fő Az tagóvoda-vezetők A tagóvoda-vezetők kinevezését a szervezeti egységek alkalmazotti közösségének véleményezése alapján az intézményvezető adja. Vezetői kinevezést határozott időre pályázat útján lehet elnyerni. A tagóvoda-vezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Az óvodai nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése során a tervezetet egyeztetik az intézményvezetővel. A tagóvoda-vezetők: - Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az általuk vezetetett szervezeti egységet (tagóvodát). - Döntenek az általuk vezetetett szervezeti egység (tagóvodát) működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézmény központi szerveihez, illetőleg amelyekben a döntés nem tartozik a szervezeti egység más közösségének hatáskörébe. - Hatáskörükben eleget tesznek a közalkalmazotti tanácsi egyeztetéseknek. - Ellátják, illetve irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését. - Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik, és az intézményvezetőhöz eljuttatják a szervezeti egység következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. - Részt vesznek a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, az intézményi önértékelésben. - Megszervezik a szervezeti egység nevelőtestületi értekezleteit. - Munkaköri leírást készítenek a szervezeti egységben foglalkoztatottak részére. - Közreműködnek az óvodai hagyományok megőrzésével összefüggő feladatokban. Ellátják - a naplók, a dokumentációk ellenőrzését, - rendezvények szervezését, - a hiányzó pedagógusok helyettesítőinek kijelölését, 17

18 Felelősek: - az általuk vezetett szervezeti egység - pedagógiai munkájáért; - a tanügy-igazgatási munkájáért, - mérési, értékelési rendszerének működéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, - az adatkezelési szabályok érvényesítéséért, - az országos statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokért, - a KIR-hez kapcsolódó információ-szolgáltatásért, a pedagógus azonosítószám, a gyermekek oktatási azonosítószámáért. - a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint a vezetőhöz utalt feladatok megszervezéséért és végrehajtásáért. - Munkáltatói jogkörbe tartozó feladatokban csak az intézményvezető dönthet. Jogkörük: Az óvodai szervezeti egységek vezetői: Tagóvoda-vezetők - Az intézményvezető hatásköréből átruházott jogkörök gyakorlása; - Az óvodai felvétellel, átvétellel, igazolatlan mulasztással kapcsolatos intézkedések megtétele. Feladatuk különösen: - a nevelőtestület vezetése, a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése; - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; - a rendelkezésre álló költségvetési keretek alapján az intézményegység működéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosítása, - a szülői szervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal való együttműködés; - az intézményegységben folyó gyermekvédelmi munka irányítása; - az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése; - a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása; - a technikai dolgozók (dajkák) munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése; - munkarend megszervezése, helyettesítési beosztás; - munkából való távolmaradás jelentése; szabadságokkal kapcsolatos jelentés leadása, minden hónap 3.-áig. - többletfoglalkozási órák elszámolása; - a statisztikai jelentések, KIR- adatszolgáltatás, - Számlák összesített leadása az intézményvezető felé - Írásos kérelem, tájékoztatás beadása határidő előtt 14 munkanappal az intézményvezető felé a dolgozókat érintő kifizetési, átsorolási kérelem esetén (jubileumi jutalom, fizetés nélküli szabadság, átsorolással kapcsolatos döntések) - Intézményvezető tájékoztatása, a tagóvodákban felmerülő igények, problémák megoldásáról. 18

19 Az intézmény középvezetői Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Munkaközösség vezetők Az intézményben működik két önálló munkaközösség. A munkaközösség-vezetőket az érintett munkaközösségek választják meg. Feladatukat a munkaköri leírás szabályozza 1. Környezetvédelmi munkaközösség 2. Tehetséggondozó munkaközösség Az aláírási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az intézmény intézményvezetője jogosult. Távollétében vagy akadályoztatása esetén az azonnali-, vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a székhely szerinti óvodavezető helyettes írja alá. A tagóvoda-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos jelentések, tájékoztatók, levelek aláírására, a költségvetési kereten belüli intézkedésekkel kapcsolatos levelek, illetve a tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki, melyről kötelesek az intézményvezetőt tájékoztatni, engedélyeztetési eljárást kezdeményezni. Pénzfelvétel, banki forgalom terén, csekk-kibocsátási ügyekben az aláírás a pénzintézethez bejelentettek szerint érvényes. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az Ft feletti kötelezettségvállaláshoz a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának Vezetője ellenjegyzése is szükséges. Tag-óvodavezetők kiküldetési kérelmének engedélyeztetésére az intézményvezető jogosult A vezetők helyettesítésének rendje: Intézményvezető helyettesítése - Akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az intézmény székhelyén (Szentlőrinc Liszt Ferenc 2.) működő óvoda helyettese helyettesíti. A intézményvezető és helyettese együttes távolléte esetén a helyettesítés sorrendje: - Tartós távollét (1 hónapon túli folyamatos hiányzás) esetén a magasabb vezetőt és a székhely intézmény helyettesét a telephely intézmény óvodavezető helyettese helyettesíti Tagóvoda-vezetők helyettesítése Tagóvodákban Az Tagóvoda-vezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén az intézményvezető, annak akadályozása esetén előzetesen kijelölt délelőttös, illetve délutános műszakban dolgozó, határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti. 19

20 6. Intézmény szintű döntéshozó, irányító, véleményező MUNKATESTÜLET 6.1. Óvodavezetői Munkacsoport Intézményvezető Óvodavezető helyettes Tagóvoda-vezetők 1 fő 2 fő 4 fő Az Óvodavezetői Munkacsoport dönt: - a vezetői pályázat kiírásáról és a pályázat feltételeiről, - a vezető megbízásáról, - a vezetői megbízás visszavonásáról, - a vezetővel szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi büntetés megállapításáról, - a vezetői megbízásról történő lemondás elfogadásáról, - az intézményegységek feladatainak összehangolásáról. - Véleményezi: - az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket (címek adományozása, kitüntetési javaslat, intézményi szintű jutalmazások), - az intézmény éves költségvetési tervének javaslatát, - a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket, - a pénzeszközöknek a költséghelyek közötti átcsoportosításokat, a költségkeretek és maradványok felosztását, - az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő javaslatokat, továbbá - mindazt, amiben az intézményvezető állásfoglalást kér. - Javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézmény működésével kapcsolatos minden kérdésben. Az Óvodavezetői Munkacsoport feladata az összalkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az összalkalmazotti értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az összalkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Előkészíti az összalkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában, amelyet az Előkészítő Bizottság végez. Az Óvodavezetői Munkacsoport legalább kéthetente ülésezik. Feladata: A különböző óvodai szervezeti egységekben folyó szakmai munka előkészítése, a nevelőmunkával kapcsolatos feladatok összehangolása, vezetők belső továbbképzése, információáramlás működtetése, hatékony munkamegosztás, feladatleosztás a vezetők között. 20

21 6.2. Szakmai Munkacsoport Feladata: - Az intézmény egészét érintő szakmai ügyekben állásfoglalás kialakítása, javaslat a továbbfejlesztés irányainak meghatározására. - Vizsgálja, és állásfoglalásával segíti a nevelési folyamatok egymásra építettségét, az óvoda és iskola együttműködését, a közművelődési tevékenységet a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokban, a szabadidő szervezését, a nevelő-oktató munkát segítő tevékenységeket. Véleményezi: - az intézmény munkatervi javaslatát, - a szakmai munkáról készült értékelést, beszámolót; - a szakmai munkaközösségek munkájáról szóló beszámolót, - a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, - az intézmény szakmai pályázatainak kiírását, valamint - az intézményvezetői pályázatra benyújtott vezetői programot. - Működése - A szakmai munkacsoport munkaterv szerint legalább félévente, illetve szükség szerint ülésezik. - Érdemi állásfoglalásának kialakításához tagjainak kétharmados jelenléte, és a jelenlevők szavazatának egyszerű szótöbbsége szükséges, helye van a különvélemény fenntartásának. - Az ülések érdemi előkészítéséért, az állásfoglalások megvalósításának szervezéséért, szükség esetén a döntésre illetékes szerv elé terjesztéséért az intézményvezető a felelős. Állásfoglalását a Szak alkalmazotti értekezleten ismertetni kell Szak alkalmazotti értekezlet Intézményi Szak alkalmazotti értekezlet Nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozatot hozó szerve. Vezetője: intézményvezető Tagjai: Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő pedagógus munkakörben, illetve a nevelőoktató munkát közvetlenül segítő főfoglalkozású, részfoglalkozású közalkalmazottak. - vezetők - óvodapedagógusok, - kisgyermeknevelők - Gyermek és ifjúságvédelmi felelősök A Szak alkalmazotti értekezleten az óraadók tanácskozási joggal vesznek részt. 21

22 Döntési jogkörébe tartozik: - az intézmény pedagógiai programjának véleményezése, - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és módosításának elfogadása, a jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása, - az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, - a Szak alkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró pedagógusok megválasztása, Véleménynyilvánítás és javaslattétel: - A Szak alkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. - Ha a Szak alkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely azonnal meg nem válaszolható kérdésben véleményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az intézmény intézményvezető köteles azt megvizsgálni, és arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ adni, amelynek megfelelő közzétételéről a tagóvoda-vezetők gondoskodnak. - Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, a Szakmai Munkacsoport és a Munkaközösségek véleményének megtárgyalását követően, Működése - A Szak alkalmazotti értekezlet a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére - a közoktatási törvényben meghatározott kivétellel - meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre. - Össze kell hívni jogszabályban rögzített esetekben, akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény más vezető testülete vagy a szakalkalmazottak egyharmada írásban kéri az intézményvezetőtől. - A Szak alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazással akkor hozza meg döntéseit - a törvényben biztosított eseteken kívül - ha a jelenlévők 25%-os arányban ezt kérik. - Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal kapcsolatos rendkívüli Szak alkalmazotti értekezlet határozatképességéhez a tagok legalább kétharmadának jelenléte szükséges. - Az Intézményi Szak alkalmazotti értekezlet - legfeljebb egy héten belül - Szentlőrinci és Tagóvoda bontásban is megszervezhető. Döntéshez a szavazatokat össze kell adni Tagóvodánként Szak alkalmazotti értekezlet A Tagóvodánként, legfontosabb tanácskozó és határozatot hozó szerve. Vezetője: Intézményvezető, tagóvoda-vezető Tagjai: A Tagóvoda alapfeladatának ellátásával összefüggő pedagógus munkakörben, illetve a nevelő munkát közvetlenül segítő főfoglalkozású, részfoglalkozású közalkalmazottak. A Szak alkalmazotti értekezleten az óraadók tanácskozási joggal vesznek részt. 22

23 Döntési jogkörébe tartozik: - az intézményi pedagógiai program intézmény/ /tagóvodához tartozó, óvodai Pedagógiai Programjának véleményezése, - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának intézmény /tagóvodához tartozó részelemeinek módosítása, a jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása, - az intézmény /tagóvoda munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, - az intézmény /tagóvoda képviseletében eljáró pedagógusok megválasztása, Véleménynyilvánítás és javaslattétel: - Az intézmény /tagóvoda Szak alkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézményegység működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. - Az intézményvezetői /tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, a véleményezésre jogosult szervek véleményének megtárgyalását követően Működése - Az intézmény /tagóvoda Szak alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. - Az intézményvezetői /tagóvoda-vezetői pályázathoz készített vezetői programmal kapcsolatos rendkívüli Szak alkalmazotti értekezlet határozatképességéhez a tagok legalább kétharmadának jelenléte szükséges Összalkalmazotti értekezlet Összalkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. Vezetője: Intézményvezető Jogköre - Az Összalkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben, amelyet összalkalmazotti értekezleten gyakorol. Működése - Össze kell hívni jogszabályban rögzített esetekben, a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt, összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi. - Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább kétharmadának jelenléte szükséges. Az összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. - Összalkalmazotti értekezlet - legfeljebb egy héten belül - Szentlőrinci és tagóvodai bontásban is megszervezhető. Döntéshez a szavazatokat össze kell adni. 23

24 7. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg. - Alapító Okirat - Pedagógiai Program - Intézményi Önértékelés - Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei - Közalkalmazotti Szabályzat - Kollektív Szerződés - Éves munkaterv (szervezeti egységenkénti bontásban) 8. Az óvoda működési rendje 8.1. Alapvető működési szabályok A főbejárat mellett címtáblát és az épületen a nemzeti lobogót helyeztük el. Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: - Védeni a közösségi tulajdont, - Megőrizni az óvoda rendjét és tisztaságát, - Takarékoskodni a szükséges anyagokkal, energiával, - Eljárni a tűz-és balesetvédelmi előírások szerint, - Betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat, - Rendeltetésszerűen használni a berendezéseket. Köteles betartani a dohányzás rendjére vonatkozó törvényt.(az óvoda nem dohányzó intézmény) 8.2. Nyitva tartás Az intézményegységek és tagóvodák nyitva tartása a nevelési év munkanapjain: - Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bicsérdi Tagóvoda Bükkösdi Tagóvoda Királyegyházai Tagóvoda Szabadszentkirály Tagóvoda Szombaton és vasárnap az intézmény zárva tart. Kivétel a hivatalosan átütemezett munkanap. A nyitásáért és zárásáért a dajkák a felelősek. 24

25 8.3. Nevelési év rendje - A nevelési év szeptember1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az általános rendről a miniszter, nevelési évenként rendelkezik. - Az intézmény és tagóvodák működése - felújítás és az éves általános nagytakarítás elvégzésére - a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. - A Szentlőrinci óvoda zárva tartása szorgalmi időn kívül a székhely óvoda és a telephelye közötti megállapodás értelmében felváltva történik. - Az óvodai szervezeti egységek a nyári zárva tartás időpontjáról, a gyermekek elhelyezésének lehetőségéről helyben szokásos módon hirdetmény útján tájékoztatják a szülőket. - A nevelési év rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatokat a nevelőtestületek a tanévnyitó értekezleten határozzák meg. Az értekezleten elfogadják a nevelőtestületi értekezletek időpontját, ünnepélyek, egyéb rendezvények módját, időpontját, a nevelésnélküli munkanapok számát, időpontját, a szülői értekezletek időpontját, tartalmát, alapítványi rendezvény időpontját, módját Tevékenységek rendje Az intézményben és tagóvodákban a nevelőmunka folyamatait a heti rendben és a napirendben meghatározottak alapján szervezik meg. A gyermekekre vonatkozó szabályokat a házirend tartalmazza, mely az SZMSZ 3sz melléklete A gyermekek felvételének rendje Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A kötelező felvételt biztosító óvoda ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető maximális gyermeklétszámot, az intézményvezető és tagóvoda-vezetők részvételével az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottságot a beiratkozást követő 5 napon belül köteles a fenntartó összehívni. A bizottság döntéséről a felvételre jelentkezőket az érintett, intézményvezető vagy tagóvoda vezetője értesíti Hiányzások és távolmaradások engedélyezése Az intézményegységekben és tagintézményekben csak egészséges gyermek vehet részt a tevékenységekben. Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással járhat újra óvodába, bölcsődébe. A nem betegség miatti hiányzást a szülő aláírásával igazolja a megfelelő nyomtatványon. A gyermek hosszabb távolmaradását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti. 25

26 Igazolt hiányzás Igazolt a hiányzás, ha a szülő orvosi igazolást mutat fel, illetve ha a gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelességének eleget tenni és szülő egyeztetett a csoport óvónőjével, gondozónőjével, amiről írásos kérelme van Igazolatlan hiányzás Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak tekintjük. Amennyiben a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról, egy nevelési évben 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul és kétszeri óvodai írásbeli felszólítás ellenére sem jár óvodába az óvodavezető értesíti a körzetileg illetékes kormányhivatalt. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha az 5 év alatti gyermek az óvodából igazolatlanul több mint 7 napot van távol, s az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ez alól kivétel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akinek óvodai felvétele igazolatlan hiányzás esetén sem szűnik meg Óvodai dolgozók munkarendje Alkalmazottak általános munkarendje Az intézmény és tagóvodák zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét és a munkaköri leírásokat az intézményvezető és tagóvoda vezető állapítja meg. Minden alkalmazottnak és a gyermekeknek is be kell tartania a munka- és balesetvédelmi szabályokat és a házirendet. Minden dolgozó köteles munkakezdés előtt 15 perccel korábban a munkahelyén megjelenni. A munkából való távolmaradást előzetesen be kell jelenteni, legkésőbb a munka megkezdése előtt 1 órával. Az óvodában és bölcsődében mindig szakszerű helyettesítést kell biztosítani. A dolgozó és tag óvodavezető köteles a szabadság engedélyezésének kérelmét 10 munkanappal előbb benyújtani és engedélyeztetni a megjelölt nyomtatványon. (2sz nyomtatvány) Tag-óvodák dolgozóinak engedélyezője- tag óvodavezetők Szentlőrinci intézményekben engedélyező, az intézményvezető. Az óvodákban gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat sem az épületben, sem az udvaron. A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó alkalmazott feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a feladatok szakértelemmel való ellátását. A munkaidőre a hatályos köznevelési törvény rendelkezései alkalmazandók. Az óvodapedagógusok teljes heti munkaideje 40 óra, mely 32 kötött munkaidőből (kivétel az órakedvezményben részesülő óvodapedagógusok) áll, a bölcsődében a kisgyermeknevelők teljes heti munkaideje 40 óra, melyből kötelezően 35 órát kell a csoportban tölteni. Az óvodapedagógusok heti plusz 2 órát kötelesek az intézményben tölteni adminisztratív tevékenységgel. Az óvodapedagógusok (kivétel Királyegyháza 2 heti) és a kisgyermeknevelők heti munkarendváltásban dolgoznak. Indokolt esetben a vezető engedélyével lehet munkarendet cserélni. Heti munkarendben történő változásokat vezetni kell. 26

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Eötvös tér 1. 9021 Tel: 06-96/ 526-060 Fax: 06-96/ 316935 E-mail: iskola@kazinczy.gyor.hu A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben