2011. szeptember 29. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. szeptember 29. 1"

Átírás

1 2011. szeptember 29. 1

2 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u.7. szám alatti intézményre vonatkozik. Belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. I/1. A SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása, a tanulói jogok érvényesítése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. Az SZMSZ feladata, hogy a jogszabályok által biztosított keretek között rögzítse az intézmény működésének szabályait, illetve minden olyan kérdést, amelyet a jogszabályok nem tartalmaznak. Az SZMSZ-ban foglaltak megismerése és betartása az intézmény valamennyi dolgozójának és tanulójának kötelessége. Az SZMSZ-ban foglalt rendelkezések megszegése esetén: az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg az illetékes helyettesei - munkáltatói jogkörükben eljárva - hozhatnak intézkedést, a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. I/2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 2

3 a sajátos nevelési igényű tanulók súlyos (SNI b), illetve tartós és súlyos (SNI a) volta alapján (Közokt. tv pont. és 11/1994. MKM rendelet 33/B. ) az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ban részletezni kell (Ámr. 292./2009. (XII.19.) (20. (2) bekezdés) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, amelyet módosított a évi CXXXV. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet OKJ 133/2010. (IV.22.) Kormányrendelet. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról 3

4 A Szervezeti és Működési szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumokhoz is. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzatok: - Alapító okirat, - Pedagógiai program (helyi tantervek) - Házirend - Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) - FEUVE (a GSZ SZMSZ-e szabályozza, annak melléklete, a 121/A. alapján) Munkaügyi, munkajogi helyi szabályzatok: - Közalkalmazotti szabályzat - Kollektív szerződés Az SZMSZ-ban használt rövidítések: Kt. Szt. Kjt. Vhr. MKM Mt. KSz KöT KöSz MK SZMSZ a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a szakképzésről szóló évi LXXV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és annak módosításai a Művelődési és Közoktatási miniszter által kiadott, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Kollektív Szerződés Közalkalmazotti Tanács Közalkalmazotti Szabályzat Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzat 4

5 Az SZMSZ-ban használt fogalmak Szervezeti és Működési Szabályzat [Kt. 40. (2)] Az intézmény működésére vonatkozó Diákönkormányzat és a Szülői Közösség jogszabályban meghatározott egyetértési jog biztosításával - a nevelőtestület által elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott helyi szabályozás, mellékleteivel együtt. Nevelőtestület [Kt. 56. (2)] Az intézmény legfontosabb döntést hozó szakmai testülete, amelynek tagja valamennyi pedagógus-munkakört betölt alkalmazottja, valamint a Vhr-ben meghatározott, a nevelőoktató és a termelőmunkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozó. Szakmai munkaközösség [Kt. 58. (2)] Az intézményben azonos nevelési feladatok ellátását, illetve azonos tantárgyat (műveltségi területet), szakmát oktató pedagógusok közössége. Szülői szervezet (közösség) [Kt. 59. (1)] Az intézménybe felvett tanulók szülei által létrehozott érdekképviseleti szervezet (közösség). Tanulói közösségek [Kt ] Az intézmény tanulóinak érdekképviseleti, tanulmányi munkát segítő tanórán kívüli tevékenységekre szerveződött közösségei. I/3. A SZMSZ hatálya A szabályzat hatálya: az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, valamint az iskola minden tanulójára. Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. 5

6 I/4. SZMSZ, illetve egyéb intézményi alapdokumentumok nyilvánossága Az SZMSZ, illetve egyéb intézményi alapdokumentumok megtekinthetők: Igazgatói iroda, Igazgatói titkárság, Tanári szoba, Iskola honlapján valamint az Közoktatási Információs Rendszerben 6

7 II. Intézményi alapadatok II/1. Intézményi azonosítók Az intézmény neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézmény létrehozásának időpontja:1895 Alapító okirat kelte: július 29. Alapító okirat száma: 1909/2011. (VI.22.) Főv. Kgy. a.) székhelye: 1134 Budapest, Huba u. 7. b.) telephelye: ugyanaz c.) típusa: összetett iskola - szakiskola - szakközépiskola d.) közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 63/A. és 70. -a alapján közoktatási, - szakközépiskolai - szakiskolai feladatok ellátása. f.) OM azonosító száma: g.) címkód: Bankszámlaszáma: nem rendelkezik II/2. Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Budapest V., Városház u II/3. Az intézmény fenntartója, irányító szerve: Budapest Főváros Közgyűlése Budapest V., Városház u II/4. Az intézmény működési köre: Pest megye Budapest 7

8 II/5. Az intézmény besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai Jogállása: önálló jogi személy Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Önállóan rendelkezik a munkáltatói jogokkal, a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzataival. Gazdálkodási feladatait a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete látja el a köztük létrejött együttműködési megállapodás alapján. II/6. Az intézmény tevékenységei Ámr. 20. (2) bek. c)pont) Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Az intézmény alap szakfeladata: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Az intézmény további szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkezés Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközép-iskolai felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 8

9 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alap, illetve speciális feladatok Sajátos nevelési igényű (hallássérült, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós/tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók integrált oktatása. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma Szakközépiskola: - Középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) - Középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (9-13) - Szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Szakiskola: - Általános műveltséget megalapozó évfolyamok: 2 (9-10) - Felzárkóztató oktatás: 1 illetve 2 - Szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint - Előrehozott szakképzés a Kt. 27. (4) alapján a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint. 9

10 Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám - Óvodai férőhely: Nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: Nem nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: Bentlakásos intézményi férőhelye: --- Szakmai képzés - Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény 2. (5) bekezdése alapján a Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola készíti fel a szakképzési évfolyam követelményeire az intézményben végzett tanulókat. II/6.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek A felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése, egyéb oktatási tevékenység végzése. Intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján. Saját gépjármű üzemeltetése. Saját konyha üzemeltetése M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 10

11 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyéb tevékenységek: A TÁMOP /1-2F azonosító számú uniós projekt fenntartásával járó feladatok, valamint egyéb pályázati feladatok ellátása. Gyermek- és ifjúságvédelmi, szabadidő szervezői feladatok koordinálása, szakmai segítése, valamint pedagógiai munkát segítő egyéb feladatok ellátása a Gundel TISZK intézményi körében. II/7. Az intézmény feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon Budapest hrsz-ú 5759 m 2 területű, valóságban Budapest, XIII. kerület Huba u. 7. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata, az ingatlant közösen használja az 5. pontban meghatározott gazdasági szervezettel. Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. A közoktatási intézmény feladatellátására szolgáló vagyonnal való rendelkezési jogot a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel a jelen alapító okirat 5. pontjában megnevezett gazdasági szervezet gyakorolja a közte és a közoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás figyelembe vételével. 11

12 II/8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai A közoktatási intézmény vezetőjét (igazgatóját) Budapest Főváros Közgyűlése nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője (igazgatója) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. II/8. Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 12

13 III. Koordinációs Iroda Egy megállapodás alapján működik, amelyet a 4 társiskola igazgatója aláírt. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a (z) Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola OM azonosító: Képviselő: Horti Andrásné Székhely: 1134 Budapest, Huba u. 7. (továbbiakban külön: koordinációs feladatokat ellátó társiskola) Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: Képviselő: Gáti Csilla Olga Székhely: 1212 Budapest, Petőfi tér 1. (továbbiakban külön: társiskola) Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: Képviselő: Dévényi Csilla mb. ig. Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 8. (továbbiakban külön: társiskola) Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola OM azonosító: Képviselő: Kóbor Zoltán Székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 5-7. (továbbiakban külön: társiskola) (továbbiakban együttesen: társiskolák) között az alábbiak szerint: 13

14 I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA Az együttműködés célja: A GUNDEL TISZKHEZ (továbbiakban: TISZK) tartozó négy társiskola gyermek-és ifjúságvédelmi, valamint szabadidő-szervezői feladatainak összehangolása; a gyermek- és ifjúságvédelem területén a hatékony és megfelelő jelzőrendszer, valamint a kapcsolódó nyilvántartások és adatszolgáltatások egységes rendszerének kialakítása és működtetése. További cél a TISZK kör pszichológiai ellátásának megszervezése pszichológiai hálózat kialakításával és működtetésével. Pályázatfigyelő rendszer működtetése és a pályázati lehetőségek kiaknázásának ösztönzése. A megvalósult projektek fenntartásának koordinálása, szakmai figyelemmel követése és lebonyolítása együttműködve Budapest Főváros Önkormányzatával (továbbiakban: fenntartó), valamint az Európai Unió szervezeteivel és delegált képviselőivel. II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A társiskolák feladat-ellátásának egymáshoz való viszonya, kapcsolódási módja: Koordinációs feladatokat ellátó társiskola Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola Társiskola Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Társiskola Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Társiskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 14

15 A társiskolák mellérendelt viszonyban állnak egymással a I. pontban részletezett célok megvalósítása érdekében a III. pontban meghatározott feladatok mentén. A társiskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy: - tevékenységüket a fenntartó iránymutatásainak megfelelően összehangolják; - döntéseik és egyéb intézkedéseik nem lehetnek ellentétesek a fenntartó irányítási jogkörében hozott döntéseivel; - a fenntartótól független kezdeményezéseikről a fenntartót haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatják, szükség esetén egyeztetnek; - jelen együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően saját intézményükben megszervezik és irányítják az együttműködési megállapodásban megfogalmazott feladatokat. Az együttműködési feladatok ellátását a koordinációs iroda végzi valamennyi társiskola vonatkozásában a társiskolák közreműködésével. A koordinációs iroda a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola szervezeti egysége, mely nem tekinthető önálló jogi személynek. 15

16 IV. Az intézmény szervezeti felépítése 16

17 IV/1. Az iskola vezetési szervezete a vezetők közötti feladatmegosztás, az intézményvezetés rendje Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 3 igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatásvezető és tanüzemvezető közreműködésével látja el. Az iskolavezetés célja, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. A racionális és gazdaságos működtetés elvei és az intézményi körülmények és adottságok alapján folytatják az iskolavezetés egységei tevékenységüket. Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségleteknek megfelelően tartanak vezetőségi értekezleteket. Az iskolavezetés meghívottjai, egyben a kibővített iskolavezetés tagjai: - a KT elnöke, - a szülői szervezet, DÖK képviselője, - a MK vezetők - Gyakorlati oktatásvezető - Tanüzemvezető Az intézmény képviseletére jogosultak: az igazgató, valamint az általa megbízott elsősorban igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozó - közalkalmazottak. IV/1/1. Az intézmény vezetője Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói és kötelezettségvállalási jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a SZMSZ vagy a Kollektív Szerződés nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Feladatkörébe tartozik különösen: - Elkészíti az éves munkatervet, a tantárgyfelosztást, irányítja a statisztika, normatíva igénylés elkészítését. 17

18 - Biztosítja az iskola működésének, a zavartalan nevelő-oktató munkának a feltételeit, az iskolai munkaterv megvalósítását, a munkarend megvalósulását. - Irányelveket ad a költségvetési, a munkaerő-gazdálkodási, a fejlesztési, a karbantartási tervek, a fejlesztési tervek és az órarend elkészítéséhez. - Felelős az ifjúságvédelmi, a munka-, tűz- és balesetvédelmi felelősök koordinált munkavégzéséért. Gondoskodik: - az iskolai élet demokratikus légköréről, - az építő szellemű tanár-diák viszony kialakításáról és fenntartásáról, - a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos továbbképzéséről, - a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, - a jóváhagyott pedagógiai kísérletek, eljárások eredményes végzéséről, - a pedagógusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, - a nevelőtestületi döntések végrehajtásáról, - a nevelőtestületi értekezletek megtartásáról, - a gazdasági és pénzügyi rendelkezések, az előírt munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtásáról, - irányítja a minőségirányítási rendszerben megfogalmazott feladatok végrehajtását - az iskolai élet egyes területeinek feladatait, tennivalóit rögzítő szabályzatok végrehajtásáról, - irányítja és összehangolja az iskola pedagógus és nem pedagógus beosztású dolgozóinak tevékenységét, - az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti a minősítésre kötelezetteket, jutalmazásra és kitűntetésre felterjeszti a kiemelkedő munkát végzetteket és szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez, - szervezi az iskola és a vállalatok, az iskola és a társadalmi szervezetek, az iskola és a szülők kapcsolatait, - szervezi a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó megtartását, - ellenőrzési feladatai kiterjednek az iskola valamennyi területére és tevékenységére, - együttműködik a szülői közösséggel, a DÖK-kel, a KT-vel és az érdekképviseleti szervekkel, - irányítja a gyermekvédelmi feladatok ellátását, - irányítja a beiskolázással járó feladatot, 18

19 - figyeli a megjelent jogszabályokat - elkészíti a pedagógusok továbbképzési tervét, - szervezi és koordinálja a dolgozók teljesítményértékelését Helyettesítési rend: - Az igazgató eseti vagy tartós távolléte esetén az általános helyettesére ruházza át jogkörét. - Az általános igazgatóhelyettes távolléte esetén az igazgató helyettesíti. - Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes távolléte esetén a szakmai igazgatóhelyettes vagy a menedzser igazgatóhelyettes helyettesíti őket. - A szakmai vagy a menedzser igazgatóhelyettesek távolléte esetén egymást helyettesítik. - A pályázati kérdésekben a menedzser igazgatóhelyettes és a GSZ vezetője dönt. - Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezető tartózkodik az intézményben. Az igazgató fogadóórát tart: hétfőn óra között. Távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes tart ügyeletet. A napi munkarendet szervezi és egymást kiegészítve, illetve egymást helyettesítve ellenőrzi: igazgató + 1 igazgatóhelyettes, vagy 2 igazgatóhelyettes. Az aktuális tanév beosztása a tanévnyitó értekezleten kerül kihirdetésre. IV/1/2. Az igazgatóhelyettesek Vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Feladatkörük leírása azonos a munkaköri leírásukkal. Az általános igazgatóhelyettes: - Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését. A szakközépiskolában: - Irányítja és ellenőrzi a tantárgyi keretek között folyó oktató - nevelő munkát. - Ellátja a tanórán kívüli nevelési - oktatási feladatokkal kapcsolatos szervezési, ellenőrzési feladatokat a szakközépiskolában 19

20 - Koordinálja az iskolanap programját. - Koordinálja éves szinten az óralátogatásokat a közismereti tárgyakból. - Elvégzi az érettségi javító-, pótló és egyéb vizsgákkal kapcsolatos feladatokat szervezi az adminisztrációs teendőket. - Megszervezi az OKTV, OSZKTV és más közismereti versenyekkel kapcsolatos felkészítést, jelentkezést és egyéb teendőket. - Szervezi a 10. évfolyam végén folyó színtfelmérést. - Figyelemmel kíséri a végzős tanulók a felsőfokú intézményekben való továbbtanulási szándékát. - Javaslatot tesz a tanulmányi ösztöndíj kérelmek elfogadására és kifizetésére. - Ügyeleti beosztás szerint szervezi és ellenőrzi a napi munkarendet. - Elvégzi és ellenőrzi a tanügyi adminisztrációt és irattári tevékenységet a szakközépiskolában. - Ellátja a túlóra elszámolással kapcsolatos feladatokat. - Figyelemmel kíséri a tanulók szabadidős tevékenységeit. - Aktívan részt vesz a tanári és vezetői teljesítményértékelésben. - Kapcsolatot tart az iskolaorvossal és a védőnővel. A szakmai igazgatóhelyettes: - Feladatkörében ellátja, irányítja és ellenőrzi az éves munkatervben a hatáskörébe utalt feladatokat. - Felelős a tanüzemi eszközök, berendezések beszerzéséért. Tervezi, szervezi és irányítja azok beszerzését - Felelős a Tanüzem működésért, irányítja a tankonyhavezető, gyakorlati oktatásvezető munkáját. - Irányítja a TISZK szakképző központból kihelyezett osztályok képzését, szervezi azok szint és szakmai vizsgáit. - Irányítja az intézmény elektronikus faliújságának működését. - Gondoskodik az intézményi honlapra elhelyezésre váró anyagok felhelyezéséről, irányítja az oktatás technikus ez irányú munkáját. - Koordinálja az iskolai informatikai hálózat működését. - Árajánlatokat készít a külsős rendezvényekre, irányítja ezek lebonyolítását. - Felnőttképzés vizsgaszervezésének irányítása. 20

21 - Ellátja az óraadó tanárok elszámolással kapcsolatos feladatokat. - Szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat egyeztetése az iskolaorvossal előrehozott + kihelyezett képzések tekintetében. - Tervezi, szervezi, megvalósítja és ellenőrzi a különböző mérésekkel kapcsolatos feladatokat, irányítja a Mérési értékelési csoport munkáját. - Irányítja és ellenőrzi a tantárgyi keretek között folyó SZAKMAI elméleti és gyakorlati oktató és nevelő munkát. A szakiskolában: - Irányítja és ellenőrzi a tantárgyi keretek között folyó elméleti és gyakorlati oktató és nevelő munkát, a szakmai alapozó képzésben, az előrehozott szakképzésben és a felzárkóztató oktatásban. - Ellátja a tanórán kívűli nevelési - oktatási feladatokkal kapcsolatos szervezési, ellenőrzési feladatokat. - Elvégzi és ellenőrzi a tanügy-adminisztrációt és irattári tevékenységet a szakmai alapozó képzésben. - Elvégzi a szakmai-, javító-, pótló és egyéb szakmai vizsgákkal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendőket. - Elvégzi a szintvizsga szervezési lebonyolítási teendőit. - Figyelemmel kíséri az SZKT és más szakmai versenyekkel kapcsolatos felkészítést, jelentkezést, szervezést. - Ügyeleti beosztás szerint szervezi és ellenőrzi a napi munkarendet. - Elvégzi és ellenőrzi a tanügy-adminisztrációt és irattári tevékenységet a szakmai alapozó képzésben, az előrehozott szakképzés és a felzárkóztató oktatásban. - Koordinálja az óralátogatásokat. - Aktívan részt vesz a tanári és vezetői teljesítményértékelésben. - Figyelemmel kíséri a tanulók szabadidős tevékenységeit. Menedzser igazgatóhelyettes: - Ellátja az éves munkatervben a hatáskörébe utalt feladatokat. - Feladatkörében koordinálja, ellenőrzi a beiskolázással kapcsolatos feladatokat és tájékoztatást nyújt az általános iskoláknak a továbbtanulással kapcsolatban. - Figyelemmel kíséri a sajtóban, az interneten, más médiákban megjelenő oktatást érintő pályázatokat, azokra a pályázatokra, amelyek intézményünkre is vonatkoznak 21

22 pályázatot nyújt be, elvégzi az ezzel kapcsolatos összes szervezési, beszerzési, üzleti és egyéb teendőt, együttműködve a GSZ- el. - Figyelemmel kíséri az iskolába befolyó szakképzési, szponzori, alapítványi és más támogatásokat, intézi a terembérleti szerződéseket. - Aktívan tevékenykedik új szponzorok felkutatásában, a régiek megtartásában. - Szervezi a tanulók külföldi gyakorlati oktatását, tanulmányútjait, szakmai tapasztalatcseréket. - Koordinálja az intézmény tankönyvrendelését - Aktívan részt vesz a tanári és vezetői teljesítményértékelésben. - Koordinálja az informatikai beszerzéseket és az oktatási eszközbeszerzést. IV/1/3. Titkárság A titkárság (1 fő titkárságvezető és 1 fő tanügyi adminisztrátor plusz 2 fő GSZ alkalmazásában lévő adminisztrátor) az igazgató az igazgatóhelyettesek valamint a titkárságvezető közvetlen irányításával végzi munkáját. A titkárság dolgozói távollétük esetén egymás munkáját veszik át illetve egymást helyettesítik. Titkárságvezető Munkáját az igazgató közvetlen irányításával és ellenőrzésével végzi Titkárságvezetőként összefogja a titkársági munkát (igazgatói titkárság, szakmai titkárság) IV/1/4. Gyakorlati oktatásvezető - A gyakorlati oktatásvezetőt távolléte esetén a tanüzemvezető helyettesíti. - Elvégzi a tanulók gyakorlati helyekre történő beosztását; elkészíti a tanulószerződéseket, ill. együttműködési megállapodásokat. - Kapcsolatot tart a szakmai igazgatóhelyettessel és a szakmai tanárokkal. - Gondoskodik arról, hogy a felszolgáló szaktanterem eszközei, felszerelési tárgyai oktatásra kész állapotban legyenek, a textíliák rendszeres mosásra kerüljenek. - Gondoskodik a pótlandó eszközök beszerzéséről, egyeztetve a szakmai igazgatóhelyettessel. 22

23 - Elkészíti a gyakorlati szakmai, szintvizsgák tanüzemi beosztását a kapott információk alapján. Gondoskodik a vizsgák megfelelő előkészítéséről /tételek, sorszámok, stb./, a tanüzemvezetővel együttműködve. - Megszervezi a tanév során tartott bemutatókat, rendezvényeket. - Biztosítja a zavartalan munkavégzés feltételeit a tanüzem területén, ellenőrzi az órarend és csengetési rend szerinti ütemezés betartását. - Megfelelő módon kapcsolatot tart a szakmai képzésben résztvevő cégekkel. - Figyelemmel kíséri a gyakorlati oktatás helyzetét a tanulókat foglalkoztató cégeknél, szükség szerint ezeket meglátogatja, biztosítja: o a gyakorlati tantervekben előírtak teljesüljenek, o a tanulók jogai és kötelességei érvényesüljenek. - Ellátja a nyári szakmai gyakorlatok szervezési és ellenőrzési feladatait. - Rendszeresen ellenőrzi a tanulók és szakoktatók megjelenését, munkaruháját. - Igény szerint közreműködik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara munkahelyi ellenőrzéseiben. - Elkészíti a tanév dátumhoz kötött gyakorlati órarendjét, amely tartalmazza: o a szakközépiskolai, szakiskolai gyakorlatokat, + külsős tankonyhabérlés koordinálását. o a tanfolyami oktatás gyakorlatait I-II. osztály, o csoportos gyakorlatokat a szakiskolás tanulóknak, o gondoskodik a tanévben végzett gyakorlati szakkörök, bemutatók stb. helyéről, programjairól. IV/1/5. Tanüzemvezető A tanműhelyi oktatás megszervezése: - A tanüzemvezetőt távolléte esetén a gyakorlati oktatásvezető helyettesíti. - Gondoskodik érvényes tanmenetekről a szakközép-tagozat évfolyamain, valamint bekéri a szakmunkás gyakorlatok anyagát. Biztosítja a gyakorlatokhoz szükséges receptúrák nyilvántartását. (számítógépes nyilvántartás) Gondoskodik ezek folyamatos karbantartásáról, vezeti a szükséges változásokat. - Elkészíti a gyakorlati szakmai vizsgák tanműhelyi beosztását a kapott információk alapján. 23

24 - Gondoskodik a vizsgák megfelelő előkészítéséről (tételek, sorszámok, vizsgabizottság elhelyezése) a gyakorlati oktatásvezetővel együttműködve. - Biztosítja a gyakorlatok, szakkörök, bemutatók, rendezvények és vizsgák zavartalan végzéséhez szükséges árumennyiség meglétét, az üzemeléshez szükséges tárgyi eszközöket. Ennek érdekében gondoskodik: o a tanműhelyek üzembe helyezéséről (nagytakarítás, gépek műszaki állapota, tanműhelyek álló és fogyóeszközeinek pótlása, feltöltése) o az élelmiszerraktárak feltöltéséről, folyamatos árurendelésről. Munkaterületek irányítása és ellenőrzése - Elkészíti valamennyi tanműhelyi dolgozó éves munkabeosztását. - Rendszeresen ellenőrzi a tanműhelyi gyakorlatokat: élelmiszerellátottság, felszerelési tárgyak és azok működése, technikus, mosogatók munkája. - A szükséges észrevételeket az érintettek felé megteszi. - Rendszeresen ellenőrzi a tanulók és szakoktatók megjelenését, munkaruháját. - Javaslatot tesz a tanműhelyi dolgozók jutalmazására, szükség szerint fegyelmi intézkedést javasol. - Megszervezi a tanévzárásával kapcsolatos feladatokat: leltározás, selejtezés, szabadságolási terv, javaslatot tesz a karbantartásra (átépítés, festés stb.) 24

25 V. Gazdasági Szervezetre vonatkozó azonosító adatok Költségvetési szerv címkódja: 3710 Számlavezető: OTP Budapesti Önkormányzati Fiók Bp. Báthori u. 9. Pénzforgalmi jelzőszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Felügyeleti szerve: Budapest Fővárosi Közgyűlése Bp. V. Városház u A szervezet székhelye: 1134.Budapest, Huba u 7. PIR száma: Az intézmény pénzellátásáról a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztálya gondoskodik. A 1290/2011 (05.25.) Kgy. határozat szerint az oktatási ágazat átszervezésre került és szeptember 1-jétől 15 Gazdasági Szervezet jött létre. A gazdálkodási feladatot a Fővárosi Önkormányzat Gundel Károly TISzK Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Huba utca 7.), mint önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű, költségvetési szerv látja el (továbbiakban GSz); közte és a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola, mint részben önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban Iskola) között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján, amelynek aláírása a későbbiekben történik meg. Az Együttműködési Megállapodás az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), és a Fővárosi Közgyűlés 1306/2011. (V.25.) számú határozata alapján készül. Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza a GSz igazgatója és az Iskola igazgatója közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. A megállapodás a fenntartó Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének ellenjegyzésével válik hatályossá. A GSZ és az intézmény között létrejött együttműködés célja: A szakmai feladatok jogszabályoknak, és az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelő, ütemezett, jó minőségű ellátása. A szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes intézményi gazdálkodás szervezeti kereteinek és feltételeinek megteremtése, 25

26 folyamatos biztosítása. Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza az AMR bekezdés szerint a GSZ Igazgatója és az intézmény Igazgatója közötti munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét. Az intézmény vezetője és a GSz vezetője szoros kapcsolattartásának célja az eredményes és gazdaságos működés, illetve a bevételszerzési lehetőségek kiaknázása. 26

27 VI. Az intézményi közösségek jogaik és kapcsolattartásuk VI./1 Pedagógus közösségek VI/1/1. Közalkalmazottak Az intézmény dolgozói (az óraadók kivételével) közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségek jogai: Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. VI/1/2. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, a gazdasági igazgatóhelyettes, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban. Testületi jogkör esetén a teljes testület abszolút többsége (50%+1 fő) alapján dönt 27

28 A nevelőtestület döntései és határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. A nevelőtestület feladatainak átruházása Az egyes feladat- és jogkörök átadása A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, a szülői közösségre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. A nevelőtestület által létrehozott és létrehozható bizottságok A nevelőtestület - feladat - és jogkörének részleges átadásával - a állandó bizottságokat hoz létre tagjaiból. A Felvételi bizottság feladata: - az iskolába jelentkező tanulók adottságainak, tudásának és neveltségi szintjének megítélése, - a tanulói jogviszony létesítésének javaslata és annak indoklása. 28

29 A Fegyelmi bizottság feladata: - az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés nevelőtestület elé vitele, Tagjai: - az intézmény vezetője vagy egyik helyettese, - az érintett tanuló osztályfőnöke, - egy, - a fegyelmi ügyben független pedagógus, - egy, - a tanuló által felkért pedagógus. - Meghívottja a diákönkormányzat képviselője. A Nevelési bizottság feladata: - a pedagógiai programban meghatározott nevelési célok és feladatok megvalósításának vizsgálata, - a tanulók neveltségi szintjének vizsgálata és értékelése, - konkrét javaslattétel a nevelés eredményessége érdekében. Tagjai: - az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, - négy (öt) különböző évfolyamú közösség osztályfőnöke. Évközi vizsgabizottságok: A különbözeti vagy osztályozó vizsgára kötelezett tanulók 3 fős vizsgabizottság előtt számolnak be tudásukról. A javítóvizsga írásbeli részén 1 fő felügyel, a szóbeli vizsgákon 3 fő vizsgáztatja a tanulót, lehetőség szerint egyikük a tanulót nem tanító pedagógus legyen. Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az az érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében az osztályfőnökre hárul. 29

30 Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - a felelős vezetőhelyettes tudtával - úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze, melyen az osztály pedagógusainak jelen kell lenniük. A nevelőtestület munkaközösségekre ruházott jogai A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a munkaközösségre ruházza át az alábbi jogköreit: - a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, - a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, - továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, - jutalmazásra, kitüntetésre, való javaslattétel, - a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, - a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése. - a tantárgyfelosztással kapcsolatos javaslattétel VI/1/3. A munkaközösségek A munkaközösségek célja Az azonos tantárgycsoportban tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai munkaközösség tagjai közül 1 évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. Osztályfőnöki munkaközösség Meghatározza az intézményünkben az osztályfőnökök működésének rendjét, körülhatárolja feladatainak körét. A feladatok megvalósításához szükséges folyamatokat összehangolja. Racionális és hatékony kapcsolatot alakít ki az osztályfőnökkel, a szülőkkel, a tantestület tagjaival és a diákokkal. 30

31 Feladata: - Az osztályfőnökök munkájának koordinálása, egységes elvek szerinti irányítása, az iskolai munkatervben lefektetett célkitűzések elérésének elősegítése. - Az oktató-, nevelő munka fejlesztésének segítése, időszerű szakpedagógiai tájékoztatás. Az iskolai vezetés pedagógiai irányító munkájának segítése, az iskola munkaterv szakterületi vonatkozásainak kidolgozása, tantervi és munkatervi feladatok segítése. - A kapcsolattartás, tapasztalatcsere, valamint egymás munkájának jobb megismerése céljából munkaközösségi megbeszélés illetve ülés tartása. - Egységes osztályfőnöki ügyvitel és adminisztráció kialakítása, egymás nevelési munkájának, eredményének megismerése és közkinccsé tétele. - A magatartás, szorgalom egységes elbírálása. A szakmai munkaközösség A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: - fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, - javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására, - szervezi a pedagógusok továbbképzését, - támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, - összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, - felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, - összeállítja a vizsgák (felvételi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, helyi- stb.) feladatait és tételsorait, - kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket, - tagjai a szakmai gyakorlatok során felelősséggel bírnak a különböző helyi és törvényi szabályozók betartásáért és betartatásáért - végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat. 31

32 A munkaközösségvezetők további feladatai és jogai: - irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, - elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tanmeneteit, - koordinálja és ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és annak eredményességét, óralátogatásokat szervez, hiányosságok esetén javaslatot tesz az intézményvezető felé, - összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, - beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére stb., - adott tantárgyban figyelemmel kíséri az országos versenyeket, megszervezi a tanulók felkészítését, a versenyeken való részvételét, - évente összeállítja az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére vonatkozó javaslatait, - figyelemmel kíséri a megjelent szakirodalmat, a munkaközösség tagjait tájékoztatja. Az intézmény szakmai munkaközösségei: magyar munkaközösség történelem munkaközösség matematika - fizika - informatikai munkaközösség természetismeret munkaközösség idegen nyelvek munkaközösségei (angol és német) vendéglátó - gazdasági munkaközösség vendéglátó szakmai munkaközösség testnevelés munkaközösség osztályfőnöki munkaközösség 32

33 VI/1/4. Minőségirányítási csoport Szervezi és irányítja a minőségirányítási rendszert: - Szervezi és irányítja az intézmény folyamatainak szabályozási és javítási munkáit az ISO 9001:2009 előírásoknak megfelelően. - Előkészíti és segíti a minőségi körök munkáját. - Gondoskodik a partneri igény-és elégedettségmérés elvégzéséről, előkészíti a partnerkapcsolatok javítását szolgáló intézkedéseket. - Vezetője számon tartja és értékeli a minőségfejlesztésben résztvevő alkalmazottak munkáját. - Szorgalmazza a folyamatos fejlesztéshez szükséges légkör kialakítását és fenntartását, a szükséges gyakorlati lépések megtételét. A szervezeti kultúra javítását szolgáló tervek kivitelezését szervezi, illetve irányítja. - Gondoskodik a belső audit végrehajtásáról. - Részt vesz a vezetői döntések előkészítésében. VI/1.5. GSZ és Koordinációs iroda A VI/1. pontba tartozó közösségekkel szoros együttműködés keretében valósítják meg feladataikat. Kapcsolatuk kereteit az Együttműködési Megállapodás határozza meg, mely kiegészül az Intézményi SZMSZ-el. VI/2. A pedagógusok munkaköre VI/2/1. A pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok - Megismertessék a tanulókat - tantárgyaikon keresztül - a természet - és társadalomtudományok valamint az irodalom és a művészet alapjaival, - megalapozzák a szakmai tantárgyak eredményes tanulását. - Záróvizsgák sikeres letétele érdekében a tanulókat megfelelően felkészítse. - Tantárgyának tanítása közben a tárgya adta lehetőségeket felhasználja: - A tanulók helyesírási, kifejezési készségének fejlesztésére, - A kulturált viselkedés, megjelenés alapvető normáinak gyakorlására. 33

34 VI/3/1. A pedagógusnak a tanóra keretein kívül ellátandó feladatai A tanítási órához, foglalkozáshoz kapcsolódó feladatok: - a tantervekben előírt tananyag tervszerű feldolgozása érdekében éves tananyagfelosztás készítése, - a tanítási órákon, foglalkozásokon felhasználásra kerülő anyagok, eszközök előkészítése, - a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés, - a tanulók írásbeli feladatainak javítása, értékelése, ( 2 héten belül ) - az oktatást segítő eszközök készítése, illetve beszerzésének kezdeményezése A tanítási órák mellett ellátandó feladatok: - a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munka ellátása, - a felügyelet ellátása /vizsgákon, iskolai rendezvényeken/ beosztás vagy megbízás alapján, - a tantestületi értekezleteken való részvétel, - óraközi felügyelet az órarendi beosztás szerint, - kirándulások, ünnepélyek, versenyek előkészítése és megrendezése megbízás, illetve vállalás alapján, - szülők fogadása, - nyári foglalkozásokon közreműködés megbízás, illetve vállalás alapján, - a tanulók orvosi vizsgálatokra történő kísérete és felügyelete a kiírás alapján. - helyettesítés a Kjt. szerinti díjazásért, - szaktárgyi korrepetálás, - az iskolai munkatervben megjelölt feladatok megvalósítása, - tűz- és munkavédelmi szabályok betartása és betartatása, - az iskolai szabályzataiban előírtak betartása. A pedagógus munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket a Kollektív Szerződés szabályozza. 34

35 VI/4. Osztályfőnök A feladatkör ellátására az igazgató ad megbízást több évre szólóan. Az osztályfőnök feladatoktól függően az illetékes igazgatóhelyetteshez tartozik. Munkáját az osztályfőnöki munkaközösség-vezető irányításával és támogatásával, az osztályában tanító tanárokkal és szakoktatókkal továbbá az osztály DÖK tagjaival és a szülők közösségével együttműködve végzi. Az osztályfőnök alapvető feladatait a vonatkozó jogszabályok, az osztályfőnöki órák tanterve, az iskola távlati és éves munkaterve határozza meg. Kiemelt teendői a pedagógus munkakörrel együtt járó feladataival összhangban: Általános osztályfőnöki feladatok: - Irányítja és szervezi az osztály életét, képviseli és védi a tanulók érdekeit. - Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében észrevételeket, javaslatokat az osztályfőnöki tevékenységéhez igényli és hasznosítja. - Kapcsolatot tart a szülőkkel, a tanulók oktatásában, nevelésében és más iskolai tevékenységben szereplő dolgozókkal. - Az ellenőrzőkönyv útján tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, általános tanulmányi munkájáról és ellenőrzi, hogy látták-e a bejegyzéseket. - Mind a félévi, mind a tanév végi osztályozás előtt 1 hónappal ellenőrzi, hogy a tanulók elbírálásához szükséges feltételek megvannak-e, a folyamatosan gyűjtött érdemjegyek elegendőek-e. - Az osztály szülői értekezletein beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, ismerteti a következő feladatokat, tanácsokat ad, törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására. - Elvégzi az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket. - Figyelemmel kíséri osztálya tanulóinak órán kívüli elfoglaltságát /tanulmányi és kulturális versenyek, diákkör, sport stb./ - Jutalmaz, büntet, javaslatot tesz a tanulókkal kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tevékenységgel összefüggő ügyekben. - Jelen van a szervezett osztálykiránduláson és más osztályt érintő eseményeken. - Az osztály közösségi életének fejlesztése érdekében együtt kell működnie az osztály illetve iskolai diákönkormányzattal. A diákvezetőket tanácsokkal, javaslatokkal kell támogatnia. 35

36 - Az osztályfőnök ismerje meg tanulóinak a személyiségét és annak fejlődését segítse elő. - Az osztályfőnöknek tudnia kell, hogy az osztályába járó tanítványainak milyen a felfogása, figyelme, megfigyelő képessége, gondolkodása, kifejező képessége, viselkedése, órán viszonya a tanuláshoz, a közösséghez, önértékelése, fegyelme, akarata, érdeklődése, testi fejlettsége, egészségi állapota, tevékenysége, tanulmányi eredménye, a gyakorlati munkája, szakmaszeretete. Konkrét osztályfőnöki feladatok - Augusztus 30-ig az osztályfőnök átveszi új osztályának személyi anyagát: jelentkezési lapokat, általános iskolai bizonyítványokat, osztálynévsort. - Az általános iskolai bizonyítványba beírja az iskolánkba felvételt nyert záradékot a beiratkozási dátummal. Csak ezután adja vissza a tanulónak. - Az új osztályok osztályfőnökei a törzslapokat szeptember 30-ig, a bizonyítványok anyakönyvi részét október 15-ig kitöltik, beiratkozási dátummal ellátják és ellenőrzés céljából a kijelölt igh.-nek leadják a e-naplókkal együtt. - Augusztus 30-ig gondoskodik a tanításhoz szükséges okmányokról: osztály e-naplóról, ellenőrzőkönyvekről. - Felmenő osztályában a javítóvizsgára utalt tanulók bizonyítványába, törzslapjára rávezeti a megfelelő záradékot. - A megbukott /tehát évismétlő/ tanulók személyi anyagát /bizonyítványt/ a kíírásnak megfelelő új osztályfőnöknek átadja. - Szakiskolai osztályoknál beíratja az összefüggő, szakmai gyakorlat érdemjegyét a bizonyítványba, a törzslapra. - Szeptember 30-ig írja meg az osztály e-napló, a törzslap és a bizonyítványok teljes adminisztrációját. - Gondoskodik a diákigazolványok érvényesítéséről (összeszedeti és leadatja). - Az osztályfőnök a titkárságon őrizteti a bizonyítványokat, törzslapokat, személyi adatlapokat, hogy a tanulók ügyvitelével foglalkozó személyek bármely időben hozzáférjenek, de illetéktelenek kezébe ezek ne kerülhessenek. - Gondoskodik arról, hogy a tanulók olyan személyi adatlappal rendelkezzenek, hogy a szülőkkel a kapcsolatot bármikor fel tudjuk venni /pl. hirtelen baleset, károkozás, hiányzás stb. esetén/. 36

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÖLDEÁKI GYERMEKMOSOLY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2009. szeptember 9. Herczegné Varga Anikó óvodavezet Földeák Község Önkormányzatának Képviseltestülete.. számú Kt. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben