Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: Fax.: webcím: Intézmény OM-azonosítója: Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Reőthy Ferenc Intézményvezető-helyettes(ek): Tóthné Berzsán Gabriella Veveránné Horváth Ágnes

2 2 I. Bevezetés 5 I. Bevezetés 5 1. A SZMSZ célja, tartalma 5 2. Jogszabályi háttér 5 3. A SZMSZ hatálya 7 II. Intézményi alapadatok 8 II. 1. Intézményi azonosítók 8 II. 2. Az intézmény tevékenységei 8 II. 2.1 Az intézmény alaptevékenységei 8 II. 2.2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 8 II. 2.3 Vállalkozási tevékenység 8 III. Szervezeti felépítés 9 III. 1. A szervezeti egységek megnevezése 9 III Vezetők, vezetőség 10 III. 1.2 Gazdasági szervezet felépítése és feladata 14 III A pedagógusok közösségei 14 III A nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak 17 III A tanulók közösségei 17 III Szülői szervezetek 19 III. 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái és rendje 19 III A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás rendje 19 III A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 23 III A diák önkormányzati szerv, a diákképviselők valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formái 23 III Az intézményi sportkör valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formái 23 III A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje és formái 24 III. 3. A külső kapcsolatok rendszere, formái 25 IV. A működés rendje 25 IV. 1. Az intézmény működési rendje 25 IV. 2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 26 IV. 3. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 32 IV. 4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, az intézmény hagyományainak ápolása 36 IV. 5. A pedagógus munka belső ellenőrzésének rendje 37 IV. 6. A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 41 IV. 7. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás Szabályozza az SZMSZ 10. számú melléklete. 47 IV. 8. Intézményi óvó, védő előírások 47 IV A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 47 IV Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 48 IV Katasztrófa,- tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 48 IV. 9. Nevelési-oktatási intézményen belül működő pedagógiai szakszolgálat 48 IV. 10. A belső ellenőrzés 48

3 3 IV A belső ellenőrzés rendje 48 IV. 11. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 56 V. Záró rendelkezések 57 V. 1. A SZMSZ hatálybalépése 57 V. 2. A SZMSZ felülvizsgálata 57 MELLÉKLETEK számú melléklet Szakmai alapdokumentum számú melléklet 64 A pedagógusok munkaköri leírása számú melléklet sz. igazgatóhelyettes munkaköri leírása számú melléklet sz. igazgatóhelyettes munkaköri leírása sz. melléklet 75 A Táncsics Mihály Gimnázium könyvtáros-tanárának munkaköri leírása számú melléklet 78 Az osztályfőnökök munkaköri leírása számú melléklet 81 A szakmai munkaközösség-vezetők munkaköri leírása számú melléklet 82 Iskolatitkár, rendszergazda munkaköri leírása számú melléklet 86 Ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása számú melléklet 88 Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata számú melléklet 89 Bombariadó esetén szükséges teendők számú melléklet 90 Tűzvédelem számú melléklet 91 Oktatási tananyag számú melléklet 94 A pedagógus teljesítményének értékelése számú melléklet 105 A pedagógus munka belső ellenőrzése számú melléklet 110 Biológia és kémia szertár és szaktantermek rendje számú melléklet 111 Sportcsarnok számú melléklet 112 A kondicionáló terem rendje számú melléklet 113 Aula számú melléklet 114 A történelem-földrajz szertár működési rendje számú melléklet 115 Számítástechnika terem 115

4 4 22. számú melléklet 116 Az iskolák által alkalmazott záradékok számú melléklet 121 Gyűjtőköri Szabályzat számú melléklet 125 Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás számú melléklet 135 A szorgalom elbírálásának elvei számú melléklet 137 A magatartás elbírálásának elvei 137

5 5 I. Bevezetés A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek iskolánkban. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXCV. törvény az államháztartásról 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 125/2011. (VII. 18.) Korm.rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról (továbbiakban: Korm.r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

6 6 szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet, valamint a 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról. 15/2007.III. 14.) OKM rendelet az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell [Ámr. 13/A (3) bekezdés] Magyarország költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint a 106/2012. (VI. 1.) Korm.rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet

7 7 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet, valamint a 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.

8 8 II. Intézményi alapadatok II. 1. Intézményi azonosítók Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Szakmai alapdokumentum (1. sz. melléklet) alapítás időpontja : 1806 OM-azonosító: KSH-azonosító : PIR-azonosító: II. 2. Az intézmény tevékenységei Általános középfokú oktatás II. 2.1 Az intézmény alaptevékenységei Gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű oktatás Évfolyamok: négy, öt Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja II. 2.2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem folytat. II. 2.3 Vállalkozási tevékenység Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9 9 III. Szervezeti felépítés III. 1. A szervezeti egységek megnevezése Az iskolaközösség Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. Az alkalmazotti közösség Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló technikai, adminisztratív dolgozókból áll. A szülői szervezet /közösség/ A tanulói közösség Az igazgató közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: - az igazgatóhelyettesek, - az iskolatitkár(ok). Az intézmény vezetősége, tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a szakmai munkaközösségek vezetői - a diákönkormányzat vezetője - a közalkalmazotti tanács elnöke - az AJTP program felelőse Az intézmény szervezési egységei: humán egység reál egység A közoktatási intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: humán egység: igazgatóhelyettes reál egység: igazgatóhelyettes Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

10 10 III Vezetők, vezetőség Az intézmény felelős vezetője A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója - a köznevelési törvény 69. -a alapján - felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, valamint dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Felelős továbbá a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért d) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, e) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, f) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, g) a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, h) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, i) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, j) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény igazgatóját helyettesítheti: távollétében minden ügyben /a fegyelmi jogkör kivételével/ teljes joggal: az l.sz. igazgatóhelyettes.

11 11 Távollétében helyettesíti az 1. számú igazgatóhelyettes vagy annak akadályoztatása esetén a 2. számú igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: - az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, - az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben, - az osztályfőnök, az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor. Az igazgató közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: - az igazgatóhelyettesek, - az iskolatitkár(ok). Az igazgatóhelyettesek megbízását - a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával - az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézményben határozatlan időre alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Szabályozza az SZMSZ számú melléklete. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézmény vezetőjének közvetlen irányításával végzik.

12 12 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját /irányító, tervező, szervező, ellenőrző értékelő tevékenységét középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - az Arany János Tehetséggondozó Program felelőse - a szakmai munkaközösségek vezetői - a diákönkormányzat vezetője - a Közalkalmazotti Tanács elnöke Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői szervezet választmányával, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a diákönkormányzat diákképviselőivel. Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezető szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el, a követelményeknek megfelelően. A január 01-én hatályba lépő évi CLII. törvény vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő a közalkalmazotti jogviszonyban álló azon személyek részére, akik önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak feladataik ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati

13 13 vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed a közalkalmazotti jogviszonyban álló házastársra, élettársára, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermekre is. Fentiek alapján intézményünkben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek: - igazgató - igazgatóhelyettesek A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékességét, a nyilatkozat őrzését, a kötelezettség megkezdésének jogkövetkezményeit külön szabályzat tartalmazza.

14 14 III. 1.2 Gazdasági szervezet felépítése és feladata Az iskola önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik: - számlarend, - számviteli politika, - eszközök és források értékelési szabályzata, - leltárkészítési és leltározási szabályzat, - a bizonylati szabályzat, - pénzkezelési szabályzat, - folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés - felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata. III A pedagógusok közösségei Az intézmény nevelőtestülete a.) A nevelőtestület gimnáziumunk pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja: az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozó. b.) A gimnázium nevelőtestülete a nevelési-oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik A nevelőtestület értekezletei

15 15 a.) A tanév során a tantestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: - tanévnyitó, - záró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezlet - nevelési értekezlet - félévi plenáris értekezlet - szükségszerűen tantestületi /munka/értekezlet b.) Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, ha a tantestület tagjainak 25 %-a, valamint az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. c.) A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. Ha a szülői munkaközösség vagy a diákönkormányzat kezdeményezi az értekezlet összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. d.) A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának neveltségi szintjének elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak megoldását osztály értekezleten végzi. Az osztály értekezleten csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Az osztály értekezletek időpontját - ha lehetséges előre tudni - a munkaterv rögzíti. Felelősök az osztályfőnökök. Osztály értekezlet - az osztályfőnök megítélése alapján - bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megoldására A nevelőtestület döntései, határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban, törvényekben meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok - fegyelmi felelősséggel - a nevelőtestület minden tagjára kötelezőek. A döntések és határozatok az iskola iktatott iratanyagába kerülnek.

16 A nevelőtestület véleményét - a köznevelési törvény 70. -ában meghatározottak mellett - ki kell kérni: - az iskola költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, - tankönyvtámogatás iskolai módja: Az SZMSZ 10. sz. melléklete tartalmazza - az osztály tanulóinak szüleivel (szülői értekezleten) történt megbeszélés után differenciáltan vagy egyenlően történik a kapott támogatás kiosztása a tanulóknak. - az iskola beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, - az iskolai felvételi követelmények meghatározásához - és a külön jogszabályban meghatározott ügyekben A nevelőtestület szakmai munkaközösségei a.) A köznevelési törvény 71. -a szerint a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkaközösségei az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. b.) A szakmai munkaközösség tagjai tanévenként munkaközösség-vezetőt választanak (szeptember 10-ig) a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. Az iskola igazgatója a választás után bízza meg a szakmai munkaközösség vezetőjét. c.) A szakmai munkaközösség dönt: - a tantestület által átruházott kérdésekben - a továbbképzési programokról - az iskolai tanulmányi versenyek programjáról A szakmai munkaközösségek tevékenysége a.) Feladataik: - javítják, koordinálják az iskolában folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét - fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, érvényt szereznek a helyi tantervi előírásoknak, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, - javaslatot tesznek az emelt szintű képzési irányok megválasztására

17 17 - végzik a tantárgycsoportjaikkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését - kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét - szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát - összeállítják az intézmény számára a felvételi és az érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait, ezeket értékelik - javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására - támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget - a mindenkori új oktatási koncepciónak megfelelően megvizsgálják a helyi tanterveket és szükség szerint módosítják azokat b) A szakmai munkaközösség-vezetők munkaköri leírását az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza. III A nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak Az alkalmazotti közösség Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló technikai, adminisztratív dolgozókból áll. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az igazgató állapítja meg, az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat az igazgatóhelyettesek készítik el. (SZMSZ 8. sz. melléklete) III A tanulók közösségei Diákönkormányzat A köznevelési törvény 48. -a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatokat érintő kérdésekben. a.) A diákkörök

18 18 A törvény alapján az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre az iskola költségvetésének függvényében. b.) A diákönkormányzat működési rendje A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. c.) A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagógus révén is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. d.) A tanulók szervezett véleménynyilvánításának egyéb formái Véleménynyilvánításra jogosultak: egyének osztályközösségek csoportok közösségei iskolaközösség iskolai diákbizottság képviselői A véleménynyilvánítás formái, helye: - kulturált módon és formában - négyszemközt tanárának, osztályfőnökének, igazgatójának, ha arra engedélyt kér és kap - osztálygyűlésen - diákközgyűlésen - osztályfőnöki órán Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség mint az iskola diákönkormányzatának legkisebb egysége - megválasztja az osztálybizottságát és az osztály titkárát

19 19 - küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe, annak szervezeti és működési rendje szerint. Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve esetleg pályázat alapján az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályában tanító pedagógusok osztály értekezletének összehívására. Az osztályfőnök feladatait az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza. III Szülői szervezetek A szülői szervezet /közösség/ a.) A köznevelési törvény 73. -a értelmében a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői közösségeket hozhatnak létre. A szülői szervezet jogai: - dönt saját szervezeti és működési rendjéről - tanévenként munkatervet készít - dönt képviseletéről /szülői választmány/ b.) Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői közösségek véleményüket, állásfoglalásukat, javaslataikat a választott SZK-elnök vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőjéhez. c./ Az iskola szülői választmányát az igazgató tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az iskola munkájáról és feladatairól. Az iskolai szülői választmány elnöke közvetlenül az összekötő tanárral és az igazgatóval tart kapcsolatot. d./ jogkörét az iskola Szülői Szervezetének SZMSZ-e tartalmazza III. 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái és rendje III A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás rendje

20 A belső kapcsolattartás általános formái és rendje Az iskola különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott pedagógus vezetők, a választott közösségi képviselők segítségével az iskola igazgatója fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadó órák. Az iskola közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők valamint az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formái és rendje: - az igazgató közvetett kapcsolattartása: a diákmozgalmat segítő tanár és az igazgatóhelyettes révén /folyamatos/ - az igazgató közvetlen kapcsolattartása: - a tanév előtt /tervek, feladatok egyeztetése/ - esetenként az iskolai diákbizottság titkárával /megállapodás szerint/ A kapcsolattartás rendje A nevelési-oktatási folyamatban résztvevők közötti kapcsolatok szabályozottak, az információáramlás rugalmas. A felülről jövő információkat az igazgató juttatja el a testülethez. Az út különböző. Meghatározó a tartalom, a határidő, az érintettek köre. Az igazgató információit először a helyettesekkel osztja meg - heti megbeszélés (hétfőn délelőtt) - vagy az aktuális probléma esetén azonnal. A feladatok végrehajtása gyakrabban a szakterületért felelős igazgatóhelyettes dolga. Az igazgatóhelyettes a problémák megoldatását - ismerteti a munkaközösség-vezetőkkel - a terület felelősével - valamennyi tanárnak - írásbeli értesítés ( fekete táblán kifüggesztve, információs pontokon)

21 21 - szóbeli úton. Nem feltétlenül tartja az igazgató a felvázolt útvonalat, ha a feladat megoldása azonnal megoldást kíván. Ilyenkor azonnal összehívja a rendkívüli tantestületi értekezletet (pl. szünetben). Havonta - csütörtök délután - van munkaértekezlet, ahol az időszerű teendők megtárgyalására, az elvégzett feladatok értékelésére kerül sor. Az igazgató - ha úgy ítéli meg a témát - közvetlenül a munkaközösségek vezetőit tájékoztatja, kéri fel a feladat végrehajtására. Mielőtt tantestület elé megy egy, az iskolai életet jelentősen befolyásoló probléma, megvitatja azt az iskola vezetősége. Ülésezésük alkalomszerű. Az alulról jövő információk útját ugyanúgy a téma, a határidő és az érintettek köre dönti el. A szaktanár közvetlenül megy az igazgatóhoz (pl. engedély kérés) az igazgatóhelyettes segítségét kéri a megoldásban (pl. óra csere, teremcsere, adminisztrációt) a tantestületet tájékoztatja értekezleten (munka-, rendkívüli) Mindez inkább szóbeli, de vannak esetek, amikor írásban (pl. a fekete táblán). Gazdasági jellegű ügyek esetében valamelyik igazgatóhelyettes útján értesülnek a tantestület tagjai az aktuális kérdésekről. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői szervezet választmányával - az összekötő tanár közvetítésével - az Intézményi Tanács képviselőivel - tanárelnök szervezésével - de természetesen az igazgatóhoz közvetlenül is fordulhatnak időpont egyeztetése után. A DÖK részben patronáló tanár közvetítésével, részben közvetlenül tartja a kapcsolatot az igazgatóval A szülők tájékoztatásának formái a) Az iskola a tanév során - félévente egyszer szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli időpontokban /szülői értekezletek/ - hetente, a meghatározott időpontban kijelölt szaktanári fogadóórákon

22 22 - rendszeres írásbeli tájékoztatást ad /a tanulók ellenőrzőjében/ b) A szülői értekezletek A szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Az új osztályközösségek szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök nevesíti az osztályban tanító valamennyi pedagógust. Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői munkaközösség elnöke hívhat össze. Iskolai szülői értekezletet az igazgató hívhat össze rendkívüli esetben. c) A szülői fogadóórák Az iskola valamennyi pedagógusa az órarendben megjelölt időpontban tart szülői fogadóórát, ennek időpontját az osztályfőnök beíratja a tanulók ellenőrzőjébe. Ha a szülő fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni gyermeke tanárával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. d) Rendszeres írásbeli tájékoztatás Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az osztálynaplóba beírni, és ezt köteles a diák tudomására hozni, aki azt az ellenőrzőjébe beírja. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy-vagy kétórás tantárgyakból félévenként minimum három, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból félévente minimum négy érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. /Az érdemjegyeket félévente arányosan kell elosztani!/ Az írásbeli ellenőrzés alkalmával a dolgozatokat /nagy dolgozat, röpdolgozat stb./ a szaktanár tíz napon belül kijavítja, a tanulókkal kijavíttatja, megbeszéli, értékeli, illetve nekik visszaadja. A nagy dolgozatokat /amelyek íratását a tanterv előírja/ a tanév végéig meg kell őrizni. Egy tanulócsoportban naponta csak egy témazáró dolgozat iratható. A fakultációs és idegen nyelvi csoportnaplókból a jegyeket legalább havonta át kell vezetni az osztálynaplóba ahhoz, hogy az osztályfőnök igazolni tudjon.

23 III A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 23 A szakmai munkaközösségek együttműködésének fő színtere az iskolavezetőség ülése. Ez évente kétszer foglalkozik munkaközösségi szintű ügyekkel. A tanév elején egyeztetik a következő tanévben indítható képzési formák kereteit, irányait, óraszámait, ami alapján javaslatot tesznek az igazgatóságnak annak megvalósítására. A második félév elején arról állapodnak meg, hogy melyek azok a képzési területek, amikben átfedések vannak, elosztják ezeket, illetve tisztázzák a közös feladatokat III A diák önkormányzati szerv, a diákképviselők valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formái Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendben meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság /IDB, DÖK/ áll. A tanulóifjúságot a nevelőtestület és az iskola vezetősége előtt az IDB-DÖK képviseli /jogait gyakorolja/. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagógus révén is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. A diákönkormányzat élén álló tanuló, előzetes egyeztetés alapján bármikor fordulhat közvetlenül is az igazgatósághoz, vagy az igazgatóhoz. III Az intézményi sportkör valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formái A mindennapi testedzés formáit a tömegsport keretei biztosítják. A tornacsarnok lehetőséget biztosít erre minden reggel a tanítás megkezdése előtt, és minden délután a tanítás befejezése után. Pénteken egész délután a tanulók használhatják a tornatermet a tömegsport kereteiben. Az egyes sportágak edzéseire a sportkör által meghatározott rendben szintén délután kerül sor. Az intézményi sportkör vezetője a tanév elején, szeptember folyamán egyezteti a sportkör terveit, elképzeléseit az iskola igazgatóságával.

24 24 A tanév zárásakor az intézményi sportkör vezetője tájékoztatja az iskola igazgatóságát az elvégzett munkáról, az elért eredményekről. III A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje és formái Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői közösségek véleményüket, állásfoglalásukat, javaslataikat a választott Szülői Választmány elnöke vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőjéhez. Az iskola Szülői Választmányát az igazgató tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az iskola munkájáról és feladatairól. Az iskolai Szülői Választmány elnöke közvetlenül az összekötő tanárral és az igazgatóval tart kapcsolatot

25 25 III. 3. A külső kapcsolatok rendszere, formái Rendszeres kapcsolatot tart fenn az intézmény a következő intézményekkel: - a fenntartóval - a külső alapítványok kuratóriumával - A Táncsics-Somssich Gimnázium Baráti Köre Egyesületével - a város és a megye általános és középfokú iskoláival - a Pedagógus Továbbképző Szolgáltató Intézettel - Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálattal - iskolaorvos, asszisztens, védőnő - gazdálkodó szervezetekkel - Táncsics Mihály nevét viselő Gimnáziumokkal - törzs egyetemekkel (pl. Veszprém, Pécs, Kaposvár) - Felsőoktatási intézményekkel IV. A működés rendje IV. 1. Az intézmény működési rendje A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje Az igazgató és a két pedagógiai igazgatóhelyettes közül egy - különleges, rendkívüli eset kivételével - munkanapokon, a hivatalos munkaidőben az intézményben tartózkodik. Különleges, rendkívüli esetben, ha mindhárman iskolán kívül tartózkodnak, az igazgató a nevelőtestület tagjai közül megbíz valakit, általában a rangidős pedagógust, a helyettesítésével. Az ilyen esetben helyettesítő pedagógus csak az azonnali intézkedést kívánó ügyekben dönthet.

26 26 Az intézmény nyitva tartása: Szorgalmi időben reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 22 óráig. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, az alábbi időpontokban: Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt - eseti kérelmek alapján. A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke vagy az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét a Házirend határozza meg. Az iskola területén tilos dohányozni. IV. 2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A gimnáziummal közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatását: A portás a bejáratnál mindenkit megállít, megkérdezi jövetelének célját; felkéri, hogy az aulában elhelyezett zöld ülőgarnitúrán foglaljon helyet; majd értesíti azt a dolgozót vagy tanulót, akit keresnek, esetenként beengedi a látogatót. Felírja a látogató nevét, érkezésének és távozásának időpontját. Mindennemű külső személynek az iskolát célzó tevékenységére csak az igazgató adhat engedélyt. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje a) Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. A 132/2000. (VII. 14.) Kormányrendelet alapján a középületeken, illetve azok előtt meghatározott méretű zászlót kell kitűzni, illetve felvonni. Erre a célra textil szálas anyagból, szövéstechnológiával készült, piros, fehér és zöld színű szövetből varrott zászló használható. A zászlót - tekintélyének megőrzése érdekében - rendszeresen, legalább három havonta tisztítani kell. A zászlót legalább évente cserélni kell. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért

27 27 - az energia takarékosságért - a tűz-, a baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért. b) A helyiségek használati rendjét részben a Házirend, részben az egyes helyiségek használati rendje szabályozza. c) A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az öltözők rendjét, zárását, állapotát a foglalkozások végén a testnevelők ellenőrzik. Az órát tartó tanárok felelnek a tantermek rendjéért /villany lekapcsolása, ablak becsukása, eszközök elpakolása stb./, tisztaságért; a diákok kötelesek betartani a takarékossági intézkedéseket. d) Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskolából elvinni tilos! A pedagógusok munkarendje A pedagógus nevelő-oktató munkáját tervszerűen, a nevelési terv és a tanmenet alapján végzi, amelyet az igazgató a szakmai munkaközösség vezetőjének javaslatával hagy jóvá. A pedagógus munkáját az SZMSZ 2. számú melléklete szabályozza. A pedagógus óráira tervszerűen, tudatosan készül; rendszeresen ellenőrzi, értékeli tanítványai munkáját, amelyet a naplókban osztályzattal minősít. A pedagógus a tanulók hiányzását, a tanítási órák pontos anyagát a naplókban napra készen beírja. A pedagógus osztályfőnöki tevékenységét az osztályfőnöki munkaköri leírás szabályozza. A tantárgyfelosztás a pedagógusok megbízásának alapvető dokumentuma, - amelyet - előzetes munkaközösségi egyeztetés után - az igazgató készít el, az alábbi elvek alapján: - szakmai rátermettség, megfelelés, - a felmenő rendszer biztosítása, - arányos terhelés biztosítása.

28 28 Tartós megbízatások: a) osztályfőnök - megbiztatása általában négy évre szól (AJTP öt évre), - egy osztályközösség felelős vezetője. b) Szakmai munkaközösség-vezető (tanévenként megerősítve, újraválasztva) c) pályaválasztást segítő tanár - iskolai szinten összefogja a pályaválasztási munkát - a szükséges ismertetőkkel, nyomtatványokkal ellátja az osztályfőnököket és a tanulókat - szervezi a nyílt napokon és tájékoztatókon való részvételt. A pályaválasztási tanácsadás megszervezését az intézmény vezetője az igazgatóhelyettesek munkaköri leírásában szabályozza. Az igazgatóhelyettesek - a pályaválasztást segítő tanár - az osztályfőnökök útján továbbítja a legaktuálisabb információkat, illetve osztályfőnöki órák tartásával, előadók meghívásáról való gondoskodással irányítja a tanulókat a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez. Megállapodás alapján vállalható feladatok - tankönyvfelelős - tanulói balesetbiztosítási felelős - színház bérletek árusítása - filharmóniai bérletek árusítása Az intézmény tanulóinak munkarendje Az iskolai rendszabályok /Házirend/ tartalmazzák a tanulók kötelességeit és jogait, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. /Az ügyeleti rend beosztása a 2. számú igazgatóhelyettes feladata./ A Házirendet - az

29 29 igazgató előterjesztésére - a nevelőtestület fogadja el, a törvényben előírt személyek egyetértésével. A tanulók munkarendjét a Házirend szabályozza. A tanév helyi rendje a) A tanév a mindenkori tanévnyitó utasításnak megfelelő napon kezdődik és a következő év augusztus 31. napjáig tart. A tanév szorgalmi ideje minden évfolyamon a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti meghatározott számú tanítási napból áll. A szorgalmi idő csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a szorgalmi időszakot vizsgák / érettségi vizsga/ követik. A szorgalmi idő a tanévnyitó ünnepéllyel /ünnepélyes tanévnyitóval/ kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. b) A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: - a nevelő-oktató munka lényeges változásairól /pedagógiai program módosításáról, az új tanév feladatairól/ - az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és - időpontjáról - a tanítás nélküli munkanapok és a tanév rendje szerint programjáról - a vizsgák rendjéről - a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól - az éves munkaterv jóváhagyásáról - a házirend módosításáról c) Az intézményi rendezvényekre /ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára kötelező; az ünnepélyeken való részvétel a pedagógusok és a tanulók számára kötelező, az alkalomhoz illő öltözetben. d) Az intézmény vizsgarendjét /felvételi, érettségi, osztályozó, osztály, javító stb./ a munkatervben kell rögzíteni. A vizsgáztatás további rendjét a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A nevelési-oktatási

30 30 intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 20/1994. /XI.10./ MKM. rendelete, és a l00/l997. Korm. rendelet, a 16/1998.(IV.8.) MKM.r , 8/2000. (V.24.) OM.r /2000. (IX.29.) Korm. r. tartalmazza. A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 59.. (10) bekezdésére figyelemmel, az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv, szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet vehető igénybe. Az intézmény szakmai alapfeladatának ellátásához az igénybevételt az alábbiakban szabályozom: Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység dologi kiadások terhére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személlyel vagy szervezettel az alábbi feladatok ellátására köthető: - vizsgáztatás - szakértő igénybevétele - szakmai előadás megtartása A szerződésnek tartalmaznia kell: a.) az ellátandó feladatot, b.) díjazás mértékét, c.) részletes utalást, hogy mely körülményre tekintettel áll fenn (a szerződés feltétele) d.) szerződés időtartamát e.) szervezettel kötendő szerződés esetén, a szervezet részéről személy szerint ki (k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá f.) ki a teljesítés igazolására felhatalmazott személy e) A tanév helyi rendjét, a házirendet, a balesetvédelmi és tűvédelmi előírásokat, rendszabályokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. f) Ha rendkívüli szünet miatt a tanítási napok száma nem éri el a törvényben előírtat, vagy az oktató-nevelő munkában keletkezett lemaradást az utolsó tanítási napig nem sikerült pótolni, az igazgató - a fenntartó, a tanulók és a szülők egyidejű értesítésével - a szorgalmi időt meghosszabbítja. A kiesett tanítási napokat, illetve a lemaradást a téli, a tavaszi szünet vagy a heti pihenőnap igénybevételével is pótolni lehet. Az iskola

31 31 igazgatója a lemaradás pótlásával kapcsolatos döntése előtt beszerzi a fenntartó, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat és az iskolaszék véleményét évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A tanítási órák /foglalkozások/, óraközi szünetek rendje, időtartama a) Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztás és a heti órarend alapján történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák /foglalkozások/ megtartása után szervezhetők. b) Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik, a hetedik órák 14:20-kor érnek véget. Az órák 45 percesek, kivéve az utolsó kettőt, amelyek 40 percesek. A szünetek közül az első három 15 perces, a többi 10 perces. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, az igazgató indokolt esetben rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. c) A tanórán kívüli foglalkozások formáit és rendjét évente a munkatervben, a tantárgyfelosztásban kell rögzíteni. Időszakos foglalkozások - a tanulmányokat záró vizsgák /érettségi, osztályozó, javító stb./ - tanulmányi versenyek - sportversenyek - általános iskolai, egyetemi előkészítők - nyelvvizsga előkészítő - klubdélután - klubfoglalkozás - differenciált képességfejlesztés Fenti foglalkozások és újak kezdeményezői lehetnek pedagógusok és diákok. Engedélyt az igazgató adhat, ha megvannak az alábbi feltételek: - a cél megfogalmazása - a program elkészítése

32 32 - személyi, tárgyi, anyagi feltételek megléte. Iskolán kívüli foglalkozások - versenyekre való felkészítés a szaktárgyi munkaközösség feladata, - látogatások /üzem, kulturális intézmény stb./ az osztályfőnök vagy a szaktanár feladata - a pedagógiai programban tervezetteknek megfelelően /20 tanuló egy kísérő pedagógus szükséges, stb./ Az iskolában politikai párt, szerveződés nem működhet. A diákönkormányzat a tanulók szabadidős tevékenységét szervezi. A DSE szabályzat alapján működik. Tanár-elnökét a DSE közgyűlése választja meg. A tanítási órák /foglalkozások/ látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. Az iskola nevelési programja gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál minden közalkalmazott (elsődlegesen tanár) feladata. Az óraközi szüneteket a tanulók - lehetőség szerint - az udvaron töltik. Az óraközi szünet ideje 10 percnél kevesebb időtartamra nem rövidíthető. Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, illetve két egymást követő testnevelés óra, valamint két egymást követő olyan óra esetén, amelyen meg nem szakítható kísérletet /pl. kémiai/ végeznek. A bemutató órák és foglalkozások rendjét és idejét a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. IV. 3. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje

33 33 a) Gimnáziumunk - a tanórai foglalkozásokon kívül, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. alapján - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. b) Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek: - szakkörök - diákkörök /önképzőkörök/ - énekkar - diáksportkör - korrepetálás /érettségi felkészítés/ - tanulmányi, kulturális és sportversenyek - Táncsics Stúdium - tömegsport - tanfolyamok - tehetséggondozó konzultáció A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. c) Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek; erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, a működés feltételeit a fenntartó biztosítja. d) A tanulók - az iskola költségvetésének függvényében - öntevékeny diákköröket /önképzőköröket/ hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája elsősorban a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére épül. A diákkörök szakmai irányítását - a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a működés feltételeinek intézményi támogatásával. e) Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár.

34 34 Az énekkar minimálisan az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját biztosítja. f) A diáksport egyesület /DSE/ mint szervezeti forma önálló szabályzat alapján működik, és az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken valamint a DSE által szervezett pénzdíjas tanfolyamokon való részvételre. g) A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. h) A tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési és az országos versenyeken vehetnek részt, megfelelő szaktanári felkészítés igénybevétele után. i) Az iskola könyvtára a kölcsönzési időpontokban, valamint a könyvtári tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. j) A Táncsics Stúdium szervezhető a kiemelkedő képességű, igen tehetséges tanulók számára - az iskolai költségvetés függvényében. Egy pedagógus már 1-2 tanulóval is foglalkozhat, hogy tehetségüket minél jobban kibontakoztathassák. A Táncsics Stúdium tanárait az éves munkaterv rögzíti, őket az igazgató bízza meg. Tömegsport sportköri foglalkozások szervezhetők azért, hogy minden tanulónak biztosítani tudjuk a napi legalább 45 perces testmozgást. A tömegsport foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások óraszámát a tantárgyfelosztásban, helyét és idejét a tanórán kívüli foglalkozások órarendjében ki kell mutatni. Ez utóbbi az igazgatóhelyettesek feladata. Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalásának függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri. A tanfolyamokon való részvételért /fél/évenként előre térítési díj fizetendő. A tanfolyamok formái: tehetséggondozó foglalkozások 8. osztályosoknak egyetemi - főiskolai tanulmányokra előkészítő nyelvvizsgára előkészítő foglalkozások.

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben