TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5"

Átírás

1 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009.

2 Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 4 I.2. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDİBELI HATÁLYA... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 II.2. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDİBELI HATÁLYA... 5 III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 6 III.1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE, CÍME, ALAPFELADATAI, SPECIÁLIS KÉPZÉSI FORMÁI, JOGOSÍTVÁNYAI:... 6 III.2. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE... 7 III.3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA... 9 III.4. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ BELSİ DOKUMENTUMOK IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETİJE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, KÜLSİ KAPCSOLATOK IV.1. AZ INTÉZMÉNY FELELİS VEZETİJE IV.2. AZ IGAZGATÓ FELELİS IV.3. AZ INTÉZMÉNYVEZETİ (IGAZGATÓ) KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI IV.4. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETİJÉT IV.5. AZ INTÉZMÉNY VEZETİSÉGE IV.6. A KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA IV.6.1. A reklámtevékenység iskolai szabályai V. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE V.1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETİI SZINTJEI V.2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI VÁZLATRAJZA VI. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK ÉS AZOK NYILVÁNOSSÁGA VI.1. A TÖRVÉNYES MŐKÖDÉS BELSİ DOKUMENTUMAI VI.2. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT VI.3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VI.4. A HÁZIREND VI.5. AZ ÉVES MUNKATERV VI.6. AZ INTÉZMÉNYI EGYÉB MŐKÖDÉST MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK VII. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE VII.1. A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE VII.2. A NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTİ ÉS MÁS KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE 20 VII.3. A PEDAGÓGUS MUNKARENDJE VII.4. AZ INTÉZMÉNY TANULÓINAK MUNKARENDJE VII.5. A TANÉV HELYI RENDJE VII.6. AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS RENDJE VII.7. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGÉNEK BÉRBEADÁSI RENDJE VII.8. AZ ISKOLAÉPÜLETET CÍMTÁBLÁVAL VIII. AZ INTÉZMÉNY NEVELİTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK VIII.1. AZ INTÉZMÉNY NEVELİTESTÜLETE VIII.2. A NEVELİTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI VIII.3. A NEVELİTESTÜLET DÖNTÉSEI, HATÁROZATAI VIII.4. A NEVELİTESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT FELADATKÖRÖK ÉS AZ INTÉZMÉNY ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI VIII.5. A NEVELİTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI VIII.6. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE VIII.7. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETİ JOGAI ÉS FELADATAI: IX. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE IX.1. AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG IX.2. AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG IX.3. AZ ISKOLASZÉK IX.4. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT IX.5. AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG IX.6. AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG VEZETİJE: AZ OSZTÁLYFİNÖK... 29

3 Szervezeti és mőködési szabályzat 3/43 IX.7. A BELSİ KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS FORMÁI ÉS RENDJE IX.8. A SZÜLİK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI IX.9. AZ INTÉZMÉNY KÜLSİ KAPCSOLATAI IX.9.1. Az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata IX.9.2. Az iskola és az iskola-egészségügyi szolgáltatást végzık kapcsolata IX.9.3. A területi /iskolaközi/ szakmai munkaközösségek kapcsolata X. AZ ISKOLAI NEVELİ-OKTATÓ MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE X.1. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJE: XI. AZ INTÉZMÉNY VÉDİ-ÓVÓ ELİÍRÁSAI XI.1. BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM XI.2. A GYERMEKVÉDELEMBEN ALKALMAZOTT VÉDİ-ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK XI.3. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI FELADATAI XI.4. AZ ISKOLA POLGÁRVÉDELMI FELADATA XI.5. TŐZ- ÉS BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDİK XII. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESETKIEGÉSZÍTÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDSZERE38 XII.1. SZEMPONTRENDSZER XII.2. ODAÍTÉLÉS MÓDJA XII.3. JAVASLATTEVİK KÖRE ÉS MÓDJA XII.4. KI KAPHAT? XIII. TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK ALKALMAZÁSA XIII.1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELE XIII.2. A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK XIII.3. A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK HAVI MÉRTÉKE: XIII.4. OSZTÁLYFİNÖKI FELADAT TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK SZERINTI DÍJAZÁSA XIII.5. IGAZGATÓ-HELYETTESI FELADATOK TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK SZERINTI DÍJAZÁSA XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XV.1. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA XV.2. ZÁRADÉK: XVI. MELLÉKLETEK... 43

4 Szervezeti és mőködési szabályzat 4/43 I.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a. A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. b. A szervezeti és mőködési szabályzatot az intézmény a többször módosított évi LXXIX. számú közoktatási törvény és a többször módosított 11/1994.(VI.8.) MKM rendelete alapján fogalmazta meg. I.2. A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya a. A szervezeti és mőködési szabályzat, a mellékletét és a függelékét képezı egyéb belsı szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. b. A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyási idıpontjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az intézmény elızı szervezeti és mőködési szabályzata. I A szervezeti és mőködési szabályzatot meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.), a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet ( a továbbiakban: R), a munkavédelemrıl szóló évi XCII. törvény, a munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény, a tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 26/2002. (V.17.) OM rendelet, az államháztartás rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet, a polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

5 Szervezeti és mőködési szabályzat 5/43 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a. A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. b. A szervezeti és mőködési szabályzatot az intézmény a többször módosított évi LXXIX. számú közoktatási törvény és a többször módosított 11/1994.(VI.8.) MKM rendelete alapján fogalmazta meg. II.2. A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya c. A szervezeti és mőködési szabályzat, a mellékletét és a függelékét képezı egyéb belsı szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. d. A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyási idıpontjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az intézmény elızı szervezeti és mőködési szabályzata. II A szervezeti és mőködési szabályzatot meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.), a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet ( a továbbiakban: R), a munkavédelemrıl szóló évi XCII. törvény, a munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény, a tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 26/2002. (V.17.) OM rendelet, az államháztartás rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm rendelet, a polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

6 Szervezeti és mőködési szabályzat 6/43 III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI III.1. A közoktatási intézmény neve, címe, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai: a) Az alapítás éve: b) Az iskolaépület átadásának éve: c) Az intézmény neve: Gregor József Általános Iskola d) címe (székhelye): 1172 Budapest, Hısök tere e) telephelye: 1172 Budapest, XV. utca 25. (pálya) f) Az intézmény telefon és fax száma: 06-1/ g) h) Az iskola Internet honlapja: i) OM azonosítója: j) Az intézmény típusa: általános iskola k) Meghatározó alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás l) Évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam m) Alaptevékenység területei: szf. száma Szakfeladat megnevezése nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó alapfokú oktatás és nevelés (SZJ szám: ) Az iskolában a nevelési - oktatási a közoktatási törvény, a 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti Alaptantervet és a nevelési oktatási terveket figyelembe vévekészített, jóváhagyott pedagógiai programja és kerettantervekkel egybeszerkesztett helyi tanterve, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezti és mőködési szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttmőködik más közoktatási intézményekkel. Az iskola, nevelési - oktatási sajátossági: nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás emelt szintő ének-zene oktatás (1-8. évfolyamon egy-egy osztályban) emelt szintő matematika oktatás (5-8. évfolyamon egy-egy osztályban) iskolaotthonos nevelés oktatás (1-4. évfolyamon)

7 Szervezeti és mőködési szabályzat 7/43 szf. száma Sajátos nevelési igényő testi fogyatékos és a a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése Feladatmutató: A mindenkori tanulólétszám. Szakfeladat megnevezése oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység: Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Feladatmutató: A mindenkori foglalkozáson részt vevık létszáma Iskolai intézményi étkeztetés Feladatmutató: A mindenkori intézményi étkezést igénybe vevık létszáma Diáksport Feladatmutató: A mindenkori foglalkozáson részt vevık létszáma oktatást kiegészítı egyéb tevékenység oktatási célok és egyéb feladatok Feladatmutató: A mindenkori foglalkozáson részt vevık létszáma Intézményi vagyon mőködtetése Feladatmutató: A létesítmény szolgáltatásait igénybe vevık létszáma. n) Az alapító szervezet neve: Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselı-testülete. o) A költségvetési szervezet felügyeleti szerve: Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselı-testülete. III.2. A közoktatási intézmény jogállása és képviselete a. Az intézmény önálló jogi személy. Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv. Az alapító okirat kelte: május 1.; 182/2004. (IV.15.) (2. sz. melléklet) Az intézmény fenntartója: Budapest XVII. kerület Önkormányzata Az intézmény kiadványozási joga: az igazgató jogköre Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere Telefon: OM azonosító: hosszú bélyegzı, körbélyegzı

8 Szervezeti és mőködési szabályzat 8/43 1. Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegzı: Felirat: lenyomat használó iskolatitkár ügyintézı gazdasági vezetı Körbélyegzı: Felirat: lenyomat használó iskolatitkár ügyintézı gazdasági vezetı

9 Szervezeti és mőködési szabályzat 9/43 Az intézmény bélyegzıinek használatára a következı beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, igazgató-helyettesek, gazdasági vezetı, iskolatitkár, adminisztrátor b. A közoktatási intézmény képviselıje a közoktatási törvény szerint megbízott intézményvezetı. III.3. Az intézmény gazdálkodása a. Az intézmény részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos - az önkormányzat és iskola közötti - feladat- és felelısségmegosztás a Munkamegosztás és felelısségvállalás szabályzatban található. b. Az intézmény a fenntartási és mőködési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elı. A fenntartó szerv gondoskodik a Pedagógiai programban elfogadott ellátáshoz szükséges pénzeszközökrıl. Az intézmény fenntartási és mőködési költségeit a naptári évenként összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elı. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökrıl, melynek alapját a költségvetési törvény által garantált normatív támogatás, önkormányzat által biztosított kiegészítı támogatások fedezik. c. Pénzügyi-gazdálkodási tevékenységet ellátó Polgármesteri Hivatal bankszámlaszáma: adószáma: d. A számlát vezetı hitelintézet neve, címe: OTP Bank Rt. XVII. Kerületi Fiók 1173 Budapest, Ferihegyi út 93. e. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon: hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlan és a feladatellátáshoz biztosított ingó vagyon Az ingatlan nagysága m 2, építményei: m 2 f. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés: a Kerületi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok finanszírozási elvei -ben meghatározottak szerint, az intézmény részére jóváhagyott költségvetés. g. A költségvetés tervezését és végrehajtását az intézmény és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közötti megállapodás szabályozza. h. Utalványozási jogkörrel az iskola igazgatója és a gazdasági vezetı rendelkezik egyidejőleg. i. Az intézményi kiadványozás joga: az igazgatót, az igazgatóhelyetteseket, a gazdasági vezetıt illeti meg.

10 Szervezeti és mőködési szabályzat 10/43 III.4. Az iskola mőködési rendjét meghatározó belsı dokumentumok Az Alapító Okirat Pedagógiai Program Intézményi minıségirányítási program Szervezeti és Mőködési Szabályzat Házirend Az éves munkaterv Igazgatói utasítások

11 Szervezeti és mőködési szabályzat 11/43 IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETİJE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, KÜLSİ KAPCSOLATOK IV.1. Az intézmény felelıs vezetıje a. Az intézmény élén az igazgató áll. b. Tevékenységét két igazgató-helyettes és a gazdasági vezetı közremőködésével látja el. IV.2. Az igazgató felelıs - a közoktatási törvény alapján - az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a pedagógiai munkáért, az észszerő és takarékos gazdálkodásért; gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a kollektív szerzıdés nem utal más hatáskörbe. IV.3. Az intézményvezetı (igazgató) közvetlen munkatársai a. Az igazgató a feladatait közvetlen munkatársai közremőködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgató-helyettesek, 1 felsı tagozatos igazgató-helyettes (İ az általános igazgató-helyettes) és 1 alsó tagozatos igazgató-helyettes a gazdasági igazgató-helyettes (gazdasági vezetı), a munkaügyi ügyintézı, iskolatitkár. Az igazgató-helyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgató-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan idıre szól. Az igazgatóhelyettes(ek) megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet elıírásai szerint pályázati eljárás keretében történik. A gazdasági vezetı megbízását az igazgató adja. A megbízás határozatlan idıre szól. A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgató-helyettesek vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. Az igazgató-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelıssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. A gazdasági vezetı feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelıssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Az iskolatitkár és az adminisztrátor szakirányú képesítéssel rendelkezı személyek, hatáskörük és felelısségük kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra.

12 Szervezeti és mőködési szabályzat 12/43 b. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelısséggel és beszámolási kötelezettséggel. c. A helyettesítés rendje: az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylı valamennyi ügyben az általános igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetében gyakorolja a teljes hatáskört. Tartós távollétnek minısül a legalább egy hónap folyamatos távollét. Együttes akadályoztatásuk esetén az alsós igazgató-helyettes, ezt követıen a gazdasági vezetı látja el a helyettesítési feladatokat. IV.4. A nevelési-oktatási intézmény vezetıjét a fenntartó bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. (Közoktatási törvény, 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet). Az intézmény vezetésére adott megbízás magasabb vezetıi beosztásnak minısül, ezért azt nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívás közzétételére, tartalmára, a pályázati eljárásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló, 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet és 11/1994. (VII.08.) számú rendeletben foglaltak az irányadók. AZ iskolaigazgató tekintetében a munkáltatói jogosítványokat Ötv.103. (1) bekezdés b) pontjában megjelöltek kivételével a polgármester gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıjének feladatkörébe tartozik: az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése; a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; a fenntartóval, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekvédelmi szervekkel és a diákmozgalommal való együttmőködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése. IV.5. Az intézmény vezetısége a. Az intézmény vezetıinek munkáját (irányító, döntést hozó, szervezı, ellenırzı, értékelı tevékenységét) középvezetık segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetık az intézmény vezetıségének tagjai. Az intézmény vezetıségének tagjai:

13 Szervezeti és mőködési szabályzat 13/43 az igazgató; az igazgató-helyettesek; a gazdasági vezetı. Az intézmény kibıvített vezetıségének tagjai: a fentiek és; a szakmai munkaközösségek vezetıi; a gyermekvédelmi felelıs; a Diákönkormányzat vezetıje a Közalkalmazotti Tanács elnöke. A kibıvített iskolavezetés a megbeszéléseket havi-kéthavi rendszerességgel tartja. e. Az intézmény vezetısége, mint testület, konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik. Az iskola vezetısége rendszeresen, hetente megbeszélést tart, melyrıl emlékeztetık készülnek. Az emlékeztetık tartalmát a vezetıség döntése alapján részben, vagy teljes egészében megismerhetik az alkalmazotti közösség kisebb egységeinek értekezletein az intézmény alkalmazottai. f. Az intézményvezetıség tagjai ellenırzési feladatokat is ellátnak. (Az intézmény ellenırzési céljait, feladatait, rendjét a IX. fejezet tartalmazza.) Az iskola vezetısége együttmőködik az intézmény más közösségeinek képviselıivel, így az Iskolaszék képviselıivel, a Diákönkormányzat képviselıivel, stb. IV.6. A külsı kapcsolatok rendszere, formája Az iskolát külsı kapcsolataiban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetıi feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külsı szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: a fenntartóval; az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával; a vonzáskörzetéhez tartozó általános- és középiskolákkal, óvodákkal, a Gyermekjóléti Szolgálattal; a Nevelési Tanácsadóval, a XVII. kerületi Pedagógiai Központtal; a kulturális intézményekkel. a partner civil szervezetekkel. IV.6.1. A reklámtevékenység iskolai szabályai Az iskola területén mindenféle reklámtevékenység, amely direkt módon alapoz a tizenévesek fogyasztási szokásaira, alkoholt, dohányzást reklámoz, nem engedélyezhetı. Kivételt azok a közerkölcsöt nem sértı, láthatóan nem profitorientált, tanulóknak szóló reklámok képezhetnek, amelyek: az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatosak, a környezetvédelmet, környezeti nevelést szolgálják, társadalmi, közéleti tevékenységet szorgalmaznak, kulturális tevékenységre hívnak fel.

14 Szervezeti és mőködési szabályzat 14/43 Bármilyen reklámozási tevékenység csak az igazgató engedélyével történhet az intézményben (nyomtatványok, szórólapok, auditív információhordozók, stb.) Abban az esetben, ha engedély nélkül történt a reklámtevékenység, a közremőködı alkalmazott, tanuló fegyelmi felelısségre vonható.

15 Szervezeti és mőködési szabályzat 15/43 V. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE V.1. Az intézmény szervezeti egységei, vezetıi szintjei a. A közoktatási intézmény belsı szervezeti egységeinek, vezetıi szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény a feladatait zavartalanul és zökkenımentesen lássa el a követelményeknek megfelelıen. Az iskola szervezeti egységei: A pedagógiai feladatokat biztosító egységek: nevelıtestület; munkaközösségek; A mőködést biztosító egységek: gazdasági; ügyintézıi, technikai dolgozók köre: kézbesítı; gondnok, karbantartók; konyhai dolgozók; takarítók. b. Az iskola vezetıje az igazgató. A munkáltatói jogok gyakorlása ıt illeti meg. Az iskola szervezeti egységeinek élén az alábbi felelıs beosztású vezetık állnak: 1-4. évfolyam: igazgató-helyettes 5-8. évfolyam: igazgató-helyettes ügyvitel, technikai dolgozók: gazdasági vezetı A felsıs igazgató-helyettes a napi operatív feladatok megoldásáért felel az alapozó és fejlesztı szakasz évfolyamain. Közvetlen felettese az itt tanító pedagógusoknak, ezen kívül a gyermekvédelmi felelısnek, a Diákönkormányzat vezetıjének, a könyvtárosnak, a diáksportkör vezetıjének, a hozzá tartozó pedagógiai asszisztensnek, iskolatitkárnak. Az alsós igazgató-helyettes a napi operatív feladatok megoldásáért felel a bevezetı és kezdı szakasz évfolyamain. Közvetlen felettese az itt tanító pedagógusoknak, ezen kívül a napközis nevelıknek, fejlesztı pedagógusoknak, a hozzá tartozó pedagógiai asszisztensnek, iskolatitkárnak. A gazdasági vezetı a napi operatív gazdasági-mőködési feladatok megoldásáért felel. Közvetlen felettese a technikai személyzetnek. A vezetık közötti munkamegosztás a munkaköri leírásoknak megfelelıen történik.

16 Szervezeti és mőködési szabályzat 16/43 V.2. Az intézmény szervezeti vázlatrajza Igazgató (intézményvezetı) Iskolatitkár Alsós igazgató-helyettes Felsıs igazgató-helyettes Gazdasági vezetı helyettes Minıségügyi felelıs Munkaügyi, gazdasági ügyintézı 1-2. és 3-4. oszt. munkaközösségvezetık Beosztott pedagógusok Napközi munkaközösségvezetı Fejlesztı pedagógus Szaktárgyi munkaközösségvezetık Diáksportkör vezetı pedagógus Könyvtáros Kézbesítı Gyermekvédelmi és szabadidı felelıs Beosztott pedagógusok Vezetı gondnok Karbantartók Takarítók Rendszergazda, oktatás-technikus Konyhai alkalmazottak Pedagógiai aszszisztensek Diákönkormányzat vezetı pedagógus Portások Hatályos: szeptember Módosítva: szeptember

17 Szervezeti és mőködési szabályzat 17/43 VI. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK ÉS AZOK NYILVÁNOSSÁGA VI.1. A törvényes mőködés belsı dokumentumai A törvényes mőködést az alábbi dokumentumok határozzák meg: Alapító okirat Pedagógiai program Intézményi minıségirányítási program Szervezeti és Mőködési Szabályzat és mellékletei (pl.: könyvtári győjtıköri szabályzat) Házirend Közalkalmazotti szabályzat Éves munkaterv A szervezeti és mőködési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony mőködéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az intézmény vezetıje további igazgatói utasításokat (belsı szabályzatokat) készít. Ilyen önálló szabályzatok például a következık: az alkalmazottak munkaköri leírásai, a belsı ellenırzési szabályzat, iratkezelési szabályzat, adatkezelési szabályzat, a pénzkezelés eljárásrendjét, a leltározási és selejtezési szabályzat, munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, tőzvédelmi utasítás és tőzriadó-terv, stb. VI.2. Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzıit, aláírása, érvényessége biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerő mőködését. VI.3. A pedagógiai program a. A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelı-oktató munka szakmai alapjait. A Közoktatási törvény biztosítja az intézmény szakmai önállóságát, és iránymutatást ad az intézmény pedagógiai és foglalkozási programjáról (Kt. 48. ) b. Az iskolai pedagógiai program meghatározza: az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelezı és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az elıírt tananyagot és követelményeit,

18 Szervezeti és mőködési szabályzat 18/43 az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamába való belépés feltételeit az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a tanuló tudásának értékelési és minısítési módját továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formáját, a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítı tevékenységeket, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenységet, továbbá a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı programot, szociális hátrányok enyhítését segítı tevekénységet, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. c. A pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el az iskolaszék véleményének figyelembe vételével, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni, azt a szülıkkel meg kell ismertetni. Az érdeklıdı szülık a könyvtárban található példányt megtekinthetik. A pedagógusok és intézményi munkatársak a kézi-könyvtárban elhelyezett példányt olvashatják. VI.4. A házirend A tanulók iskolai tartózkodását szabályozó dokumentum, mely a törvénynek és a helyi sajátosságoknak megfelelıen szabályozza az iskola belsı életét, valamint rögzíti a tanulók jogait és kötelességeit. A házirendet a szülık beiratkozáskor, illetve annak lényeges változásakor egy-egy példányban megkapják. VI.5. Az éves munkaterv a. Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok idıre beosztott cselekvési terve a felelısök megjelölésével. b. Az intézmény éves munkatervét a nevelıtestület készíti el, amely tartalmazza a szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapokat és tanítási szünnapokat. Véglegesítésre, elfogadásra a tanévnyitó értekezleten kerül sor. VI.6. Az intézményi egyéb mőködést meghatározó dokumentumok A közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodásokat tartalmaz, amelyeket a jogszabályi elıírásoknak megfelelı szerzıdı felek írnak alá.

19 Szervezeti és mőködési szabályzat 19/43 Az intézmény ügyintézési dokumentumai, munkaügyi dokumentumok, a gazdálkodási folyamatot szabályozó dokumentumok, védelmi jellegő szabályzatok és igazgatói utasítások, melyeket az intézményvezetı saját hatáskörben rendel el. Az intézmény mőködését meghatározó dokumentumokat az intézményhasználók és az érdeklıdık megkaphatják betekintésre: az iskola vezetıinél, az iskolai könyvtárban, a titkárságon, a tanári szobában. a weblapunkon

20 Szervezeti és mőködési szabályzat 20/43 VII. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE VII.1. A közalkalmazottak munkarendje a. A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a közoktatási törvény rögzíti. b. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzését a tantárgyfelosztás, az órarend, a munkaköri leírás és az éves munkaterv tartalmazza, összhangban az évi XXII. törvénnyel (Munka Törvénykönyve), valamint az évi XXXIII. törvénnyel (A közalkalmazottak jogállásáról). VII.2. A nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı és más közalkalmazottak munkarendje a. Az intézményben a pedagógiai munkát segítı közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan mőködése érdekében az intézményvezetı állapítja meg. Munkaköri leírásaikat a munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el. A törvényes munkaidı és pihenı idı figyelembevételével az igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. b. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét a munkaköri leírásokban szabályozzuk, ill. határozzuk meg. VII.3. A pedagógus munkarendje a. A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. b. A közoktatási törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelezı órákból (mértéke a törvényben rögzítettek szerint), valamint a nevelı, ill. az oktató munkával, a tanulókkal és a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. c. A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató-helyettesek állapítják meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének) függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan mőködésének biztosítását kell figyelembe venni (lehetıség szerint szaktanári helyettesítés biztosításával). Az intézményvezetıség tagjai - a fenti alapelvek betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére.

21 Szervezeti és mőködési szabályzat 21/43 d. A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása elıtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete elıtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig köteles jelenteni az intézmény vezetıjének vagy helyettesének, hogy a helyettesítésrıl intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles foglalkozási anyagait hiányzását megelızıen az igazgató-helyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítı tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti elırehaladást. e. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt (legalább 1 nappal elıbb) a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettıl eltérı tartalmú tanóra megtartására. A tanórák (foglakozások) elcserélését a területet felügyelı igazgató-helyettes engedélyezi. f. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetıség szerint - szakszerő helyettesítést kell tartani. g. A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felüli - nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezetı adja az igazgató-helyettesek és a munkaközösségvezetık javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelve: a rátermettség, szaktudás és az ésszerő munkamegosztás. h. A pedagógus kérésére a gyermek után járó pótszabadság kiadását az igazgató engedélyezi. VII.4. Az intézmény tanulóinak munkarendje Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belsı munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelezı. Erre elsısorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és az ügyeletre beosztott tanulók ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése az ügyelet vezetı pedagógus feladata. A házirendet - az intézményvezetı elıterjesztésére - a nevelıtestület fogadja el, a törvényben meghatározott személyek egyetértésével. VII.5. A tanév helyi rendje a. A tanév (ha a miniszter másképp nem rendelkezik) szeptember 1-jétıl a következı év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi idı ünnepélyes tanévnyitóval kezdıdik, és tanévzáró ünnepéllyel fejezıdik be. Ha a nevelı-oktató munkában keletkezett lemaradást a szorgalmi idı utolsó napig nem sikerült pótolni, az iskola igazgatója - a fenntartó, a tanulók és a szülık egyidejő értesítésével - a szorgalmi idıt meghosszabbíthatja. b. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben.

22 Szervezeti és mőködési szabályzat 22/43 Ennek megfelelıen a tanévnyitó értekezleten a nevelıtestület az alábbiakról dönt: a nevelı-oktató munka tartalmáról (a pedagógiai program módosításának kezdeményezésérıl, az új tanév feladatairól) az iskolai szintő rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és idıpontjáról a tanítás nélküli munkanapok idıpontjáról és programjáról a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól (szakkörök, tanfolyamok) az éves munkaterv jóváhagyásáról minıségi körök létrehozásáról. c. Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való megfelelı felkészítés és felkészülés a pedagógus és a tanuló számára egyenletes, és a rátermettséget figyelembe vevı terhelést kell adjon. Az intézményi szintő ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelezı, alkalomhoz illı öltözékben. d. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi és tőzvédelmi elıírásokat az osztályfınökök az elsı tanítási napon ismertetik és értelmezik a tanulókkal, az elsı szülıi értekezleten pedig a szülıkkel. VII.6. Az intézményben tartózkodás rendje a. Az intézmény nyitva tartása: szorgalmi idıben reggel 6 óra 30 perctıl a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésıbb 19 óráig. Az intézmény tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva, az igazgató által meghatározott idıpontokban. Az iskolát szombaton és vasárnap - rendezvények hiányában - zárva kell tartani. Ettıl eltérni eseti kérelmek alapján az igazgató engedélyével lehet. szorgalmi idın kívül (a nyári szünetben) elıre meghatározott ügyeleti napokon (általában szerdán) óra között; a szorgalmi idın kívüli idıszakban igény szerint - az igazgató elızetes engedélyének beszerzésével - az arra kijelölt területen és elıre meghatározott idıpontokon belül van lehetıség az iskolában tartózkodásra; az épültben a nyitvatartási idın kívül az igazgató elızetes engedélyével lehet tartózkodni, amennyiben az épület ırzése biztosított. b. A vezetı benntartózkodása Az iskolai nyitvatartási idın belül 8.00 és között egy vezetınek az iskolában kell tartózkodni. Ezen kívül a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelısséggel az intézmény rendjéért, egyéb esetekben a beosztott technikai személyzet c. A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére az intézmény látogatását az igazgató a velük kötött szerzıdésben illetve igazgatói utasításban szabályozza Az igénybe vevıket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelıs-

23 Szervezeti és mőködési szabályzat 23/43 séggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tőzvédelmi szabályzatában és a házirendben foglaltakat. Engedély nélkül idegen nem tartózkodhat az intézmény területén. d. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felügyelettel használhatják. Ügyeleti rend: Folyosó (és udvari) ügyelet: óráig és a tanórák közötti szünetekben a pedagógusok az ügyeleti beosztás szerinti idıben és helyen ügyelnek. A továbbiakról a házirend rendelkezik. VII.7. Az intézmény helyiségének bérbeadási rendje A közoktatási intézmény a közoktatási törvény alapján anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha ez nem sérti az alapfeladatok ellátását) - az érintett közösség véleményének kikérésével - az igazgató dönt. a) Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismerés ellenében lehet. b) Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. VII.8. Az iskolaépületet címtáblával és a Magyar Köztársaság zászlójával kell, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével lehet ellátni. Az ünnepélyeken az épület lobogózása a gazdasági vezetı utasítása alapján a gondnok feladata.

24 Szervezeti és mőködési szabályzat 24/43 VIII. AZ INTÉZMÉNY NEVELİTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK VIII.1. Az intézmény nevelıtestülete a. A nevelıtestület - a közoktatási törvény alapján - a nevelési - oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelıtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottai, valamint a nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő dolgozói. b. A nevelıtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény mőködésével kapcsolatos ügyekben a törvényben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint döntési, véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik. VIII.2. A nevelıtestület értekezletei Az iskolát érintı legfontosabb nevelési-módszertani kérdésekkel a nevelıtestületi értekezlet foglalkozik. a. A tanév során a nevelıtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró értekezlet; félévi és év végi osztályozó értekezlet; ıszi és tavaszi szakmai értekezlet (ezek idıpontját az éves munkaterv határozza meg). Az aktuális, spontán felmerülı problémák megbeszélése céljából esetenként, úgynevezett operatív testületi, informatív értekezletekre is sor kerülhet. b. Rendkívüli nevelıtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben a nevelıtestület tagjainak 50%-a, vagy az intézmény igazgatója vagy vezetısége szükségesnek látja. A nevelıtestület értekezletein az elhangzottakról emlékeztetı feljegyzés, illetve a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen jegyzıkönyv készül. Az értekezleteken elhangzottakról a testület egyetértésével hangfelvétel készülhet. VIII.3. A nevelıtestület döntései, határozatai A nevelıtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlısége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

25 Szervezeti és mőködési szabályzat 25/43 A nevelıtestületi értekezlet elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: A nevelıtestületi értekezletet az iskola igazgatója, vagy megbízottja készíti elı. A nevelıtestület írásos elıterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai programját, az SzMSz-ét, a házirendjét, a munkatervét, valamint az iskolai munkára irányuló átfogó, elemzı beszámolókat, és a diákönkormányzat SzMSz-ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. A munkaközösség-vezetı a nevelıtestület elıtt szóban ismerteti a munkaközösség véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a nevelıtestület által elkészítendı munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját mőködési területére vonatkozó értékelést és az intézmény munkáját átfogó éves elemzést. A nevelıtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló iskolaszéket, meg kell hívni. Témától függıen meghívjuk a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat képviselıjét. A nevelıtestületi értekezlet levezetı elnöki feladatait az általános igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén a második igazgatóhelyettes látja el. Ha a nevelıtestület egyszerő szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlıség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelıtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. A nevelıtestületi értekezleten jegyzıkönyvet kell, vezeti. A jegyzıkönyvet, az értekezletet követı öt munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és egy pedagógus hitelesíti. VIII.4. A nevelıtestület által átruházott feladatkörök és az intézmény állandó bizottságai A nevelıtestület félévkor és év végén az 1-4. évfolyamos tanulók értékelését az alsó tagozatos, a felsıs tanulók értékelését a felsı tagozatos nevelıi értekezletre átruházza. A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére tagjaiból - meghatározott idıre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre. A bizottság mindig köteles beszámolni az elvégzett feladatokról! VIII.5. A nevelıtestület szakmai munkaközösségei a. A közoktatási törvény szerint a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség segítséget ad szakmai és módszertani kérdésekben a nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. b. Az intézmény szakmai munkaközösségei tanévenként munkaközösség-vezetıt választanak (titkosan) a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. c. A munkaközösség által javasolt munkaközösség vezetı jelöltet egyetértése esetén az igazgató bízza meg.

26 Szervezeti és mőködési szabályzat 26/43 VIII.6. A szakmai munkaközösségek tevékenysége a. A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elı, s az alábbi tevékenységet folytatják: koordinálják az intézményben folyó nevelı-oktató munka szakmai színvonalát, minıségét; fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek a szakköri témák megválasztására; végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését; kialakítják az egységes helyi szakma-specifikus követelményeket, folyamatosan ellenırzik, mérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét; szervezik a pedagógusok továbbképzését, önképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát; az intézmény fejlıdése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhetnek; javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok felhasználására; támogatják, segítik a pályakezdı pedagógusok munkáját patronáló nevelı (mentor) személyére való javaslattétellel az adott szakmai-pedagógiai terület, nevelı és oktató munkájának segítése, tervezése, szervezése, értékelése és ellenırzése, az iskolai nevelı és oktató munka belsı fejlesztése, korszerősítése, az iskolai belsı vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok véleményezése, felhasználása, a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével, javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezetı személyére, a munkaközösség éves munkatervének összeállítása, a munkaközösség tevékenységérıl készülı elemzések, értékelések elkészítése,

27 Szervezeti és mőködési szabályzat 27/43 A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belsı ellenırzésének éves tervezését A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezetı irányítja. A munkaközösség vezetıjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A munkaközösségek vezetıi munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. VIII.7. A szakmai munkaközösség-vezetı jogai és feladatai: összeállítja az intézmény pedagógiai programja és elızetes munkaterve alapján a munkaközösség tanévi programját; irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelıs annak szakmai munkájáért, a szaktantárgyi fejlesztésért; módszertani és szaktárgyi értekezletet tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, segíti a szakirodalom felhasználását; Elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenet szerinti elırehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést; javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységérıl a nevelıtestület számára, igény szerint az intézményvezetı részére; állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása elıtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; a kiemelt minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítélésének rendszere alapján javaslatot tehet arra, hogy melyik pedagógus kapja meg a minıségi munkavégzésért járó kereset kiegészítést. a munkaközösség-vezetık: folyamatosan ellenırzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelı-oktató munkáját, ennek során különösen: o a pedagógusok tervezı munkáját, a tanmeneteket, egyéb dokumentumokat; o a nevelı és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).

28 Szervezeti és mőködési szabályzat 28/43 IX. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE IX.1. Az iskolaközösség Az alkalmazotti, szülıi és tanulói közösségek összessége. IX.2. Az alkalmazotti közösség Az iskola nevelıtestületébıl és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló technikai, adminisztratív dolgozókból áll. IX.3. Az iskolaszék a. Az iskolában a nevelı és oktató munka segítésére a Közoktatási törvény alapján iskolaszék mőködik, a nevelıtestület, a szülık és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény mőködése érdekében. b. Az iskolaszék a szülık, a nevelıtestület és a diákönkormányzat képviselıibıl áll, a fenntartó egy képviselıt delegálhat. c. Az iskolaszék saját határozata alapján mőködik (megállapítja mőködési rendjét, munkaprogramját, megválasztja tisztségviselıit). d. A szülık jogosítványai (véleményezési, egyetértési jogok) megegyeznek a törvényekben meghatározottakkal. e. A vezetık és az iskolaszék közötti kapcsolattartás egyrészt az alsós, vagy felsıs igazgató-helyettes tagja az iskolaszéknek, másrészt az igazgató állandó meghívottja az iskolaszéki üléseknek. IX.4. A diákönkormányzat A közoktatási törvény rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintı kérdésekben. a. A diákönkormányzat mőködési rendje A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzatnak a nevelıtestület által jóváhagyott szervezeti és mőködési rendjét a diák-önkormányzati szervezeti-és mőködési szabályzat tartalmazza. Ez a felépítési és mőködési rend határozza meg a diákönkormányzat döntéseit, egyetértési, javaslattevı és véleményezı jogkörét. b. A diákönkormányzat élén választott tanulók és egy, a diákmozgalmat segítı tanár áll.

29 Szervezeti és mőködési szabályzat 29/43 IX.5. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, és közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulói a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség, mint a diákönkormányzat legkisebb egysége megválasztja az osztály titkárát, küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzat vezetıségébe (diákbizottság). Az osztályközösség így önmaga diákképviseletérıl dönt. IX.6. Az osztályközösség vezetıje: az osztályfınök Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezetı, az osztályfınök áll. Az osztályfınököt - a tagozatvezetı igazgatóhelyettesek és az osztályfınöki munkaközösségvezetı a javaslatát figyelembe véve - az igazgató bízza meg. Az osztályfınök feladat- és hatásköre: ismernie kell tanítványait (személyiségüket, családi hátterüket, a közösségben elfoglalt helyüket, stb.); az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlıdés tényezıit figyelembe veszi; együttmőködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását és fejlıdését; a tanulók érdekében koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat, aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülıi közösségével, a tanítványaival foglalkozó napközis nevelıkkel, szakkört, diákkört vezetı pedagógusokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítı személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelı, gyermekvédelmi felelıs, gyámügyi munkatárs, fejlesztı pedagógus), figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi elımenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzető tanulók segítésére; szükség szerint, de minimum havonta ellenırzi az osztálynaplóba és az ellenırzı könyvbe írt jegyeket; minısíti a tanuló magatartását, szorgalmát (az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével); szülıi értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenırzı könyv útján tájékoztatja a szülıket a tanuló magatartásáról, tanulmányi elımenetelérıl; ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, az évközi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, környezettanulmány készítését, stb.) a házirend szerint nyilvántartja és elbírálja a tanulók hiányzásait;

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben