GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ: Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés miatt szükséges és a fenntartói jóváhagyással lép hatályba 2013.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja 4 I.2. Jogszabályi háttér 4 I.2.1 Általános jogszabályok 4 I.2.2 Közoktatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok 5 II. Az intézmény általános jellemz i 7 II.1. Az intézmény 7 II.2. Intézményi azonosítók 9 II.2.1. Az iskola által használt bélyegz k 9 II.2.2. Az iskola logója 10 II.3. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai 10 II.3.1. Az intézmény alaptevékenysége 10 II.3.2. Az intézmény alapdokumentumai 11 II.4. Az iskola képvisel je 11 III. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai 11 III.1.. Az intézmény szervezeti szintjei 11 III Az igazgatótanács 11 III Az igazgató 12 III Az iskola vezetésének rendje, a vezet k közötti feladatmegosztás 13 III Az intézményvezet feladat- és hatásköréb l leadott feladat- és hatáskörök 13 III Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre 14 III Az igazgatóhelyettes feladatköre 14 III Iskolalelkész 15 III A gazdasági vezet feladatai 15 III A vezet k helyettesítési rendje 16 III A vezet k kapcsolattartási rendje 16 III Az ügyintézés és a kiadmányozás 16 III Az ügyintéz k és a kiadmányozási jogkör 16 III A kiadmány tartalma 17 III A kiadmány alaki kellékei 17 III A boríték címzése és a kiadványok továbbítása 18 III Kiadványozás és kiadmányozás, utalványozás joga 18 III Bélyegz k használata 18 III Az elektronikus és az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje 18 III Az elektronikus úton el állított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 19 III.1.3. A kib vített iskolavezetés 19 III A szakmai munkaközösség-vezet jének feladatai, jogköre 19 III A szakmai munkaközösség-vezet k konkrét feladatai 20 III Az alkalmazotti közösség m ködésének rendje 21 III A nevel testület m ködésének rendje 21 III A nevel testület 21 III A nevel testület döntési joga 21 III A nevel testület értekezletei 21 III Szakmai munkaközösségek 22 III Szakmai munkaközösségek feladata 22 III Szakmai munkaközösségek segít feladatai 23 III.1.5. Az iskolai bels kapcsolatok formája és rendje 23 III A szakmai munkaközösségek együttm ködése, kapcsolattartásának rendje 23 III Az Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás formái és rendje 24 III A diákönkormányzat és a vezet k közötti kapcsolattartás formái és rendje 24 III Az iskolai sportkör és a vezet k közötti kapcsolattartás formái és rendje 24 IV. Az Intézmény m ködési és munkarendje 25 IV.1. Nyitva tartás 25 IV.1. Az iskola nyitva tartása 25 IV.1.2. Ügyelet 25 2

3 IV.1.3. Ügyeletes pedagógus feladatai 25 IV.1.4. Az iskola nyitva tartása tanítási szünetekben 25 IV.1.5. Az iskolában való tartózkodás rendje 25 IV.1.6. A tanítási nap részletes rendje 25 IV.2. Az intézmény munkarendje 25 IV.2.1. A vezet k intézményben való tartózkodása 25 IV.2.2. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága 25 V. A fegyelmi eljárás 26 V.1 A fegyelmi eljárást megel z eljárás részletes szabályai 26 V.2. A fegyelmi eljárás szabályai 27 V.3. A fegyelmi eljárás szabályai 28 VI. A látogatás rendje 28 VI.1. Belépés rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával 28 VII. A pedagógiai munka bels ellen rzésének rendje 29 VII.1.. A pedagógiai munka bels ellen rzésének célja 29 VII.2. A pedagógiai munka bels ellen rzésére jogosultak 29 VII.3. A bels ellen rzést végz alkalmazott jogai és kötelességei 29 VII.4. Az ellen rzött alkalmazott jogai és kötelességei 30 VII.5. A bels ellen rzésre jogosultak ellen rzési feladatai 30 VII.6. A pedagógiai munka bels ellen rzésének területei szempontjai és módszerei 31 VII.7. Az ellen rzés tapasztalatai 31 VIII. A vezet k és a szül i szervezet közötti kapcsolattartás formái és rendje 31 IX. Az iskolai küls kapcsolatok formája és rendje 31 IX..1. Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat közötti kapcsolattartás 31 IX..2. A tanulók egészségügyi felügyelete 32 IX..3. Az iskola kapcsolata a helyi közm vel dési intézménnyel 32 IX..4. Az iskola kapcsolata a nevelési tanácsadóval 33 IX..5. Az iskola kapcsolata az óvodákkal 33 X. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 33 X.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 33 X.2. Az iskola egyéb hagyományos rendezvényei 34 X.3 Iskolatörténeti emlékek, dokumentumok gy jtése 34 XI. Véd, óvó el írások 35 XI.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megel zésével kapcsolatban 35 XI.2.A tanulókra vonatkozó óvó, véd el írások 36 XII. Az iskolai tankönyvellátás rendje 37 XIII. Az iskolai könyvtár m ködésének szabályai 38 XIII.1. A könyvtár feladata 38 XIII.2. A könyvtár felel se 39 XIII.3. A könyvtár szolgáltatásai 39 XIII.4. A könyvtár dokumentumai 39 XIII.5. Állománygyarapítás 39 XIII.6. A könyvek állományba vételének módja 39 XIII.7. Állománycsökkentés 40 XIV. Egyéb rendelkezések 40 XIV.1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei 40 XIV.2. Az informatikai eszközök pedagógusok részére történ használatba adásának szabályai 41 XIV.3. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 41 Záró rendelkezések 41 Legitimációs záradék 42 3

4 Bevezetés A nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az iskolajogszer és zavartalan m ködésének biztosítása, a szül k, tanulók és a pedagógusok közötti kapcsolat er sítése érdekében a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola nevel testülete a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazgatótanács és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével a következ szabályzatot fogadta el. szervezeti és m ködési I.1.A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, általános rendelkezések I.1.1 A szervezeti és m ködési szabályzat célja, hogy megállapítsa a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola m ködésének szabályait a jogszabály biztosította keretek között, illet leg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. I.1.2 A szervezeti és m ködési szabályzat hatálya kiterjed az iskola vezet ire, alkalmazottaira és tanulóira. I.1.3 A szervezeti és m ködési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata az iskolaminden vezet jének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. A szervezeti és m ködési szabályzat megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illet leg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. I.1.4 A szervezeti és m ködési szabályzatban foglaltak megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illet leg az igazgatóhelyettes munkáltatói jogkörben eljárva hozhatnak intézkedéseket, a szül t vagy más, nem az iskola alkalmazásában álló személyt tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. I.2. Jogszabályi háttér I.2.1 Általános jogszabályok évi XXII. tv.: A Munka Törvénykönyvér l (Mt.) évi I. törvény a munka törvénykönyvér l Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény évi CXCV. törvény az államháztartásról 4

5 A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei, a évi VIII. törvény különösen a évi VI. törvény (X.1.) módosítása A Magyarországi Evangélikus Egyház szabályrendeletei, különösen az 5/2008. (XII.22) oktatási tartalékalapról szóló szabályrendelet Az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi CLXIX. törvény a Magyar Állam költségvetésér l évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetésér l A Magyarországi Evangélikus Egyház költségvetésér l szóló törvény évi VII. törvény a sztrájkról 3/1979. (V. 29.) EüM rendelet az egyéni véd felszerelésekr l 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történ egyéni véd eszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeir l. I.2.2 Közoktatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.). még hatályban lév évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény módosításáról (a továbbiakban: Nkt.) már hatályban lév rendelkezései MEE évi VIII. tv évi VI. törvény (X.1.) módosítása MEE VIII. tv. A tankönyvpiac rendjér l szóló évi XXXVII. törvény. és az ezt módosító évi XVII. tv. 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér l 1 A nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (a továbbiakban: R.). 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.). 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet A tanév rendjér l szóló mindenkori miniszteri rendelet. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet. 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet 2 A kerettanterv kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet. 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjér l, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet kormányrendelet. A Kormány 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelvér l szóló 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet..). Az emberi 1 Aktualizálás:16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér l 2 Aktualizálás: A 2012 júniusában kiadott, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelethez (a továbbiakban: Nemzeti alaptanterv) kapcsolódva 2012 decemberében megjelent a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjér l szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervek). 5

6 er források miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatás min ségbiztosításáról és min ségfejlesztésér l szóló, módosított 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet. A pedagógus-továbbképzésr l, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a képzésben részt vev k juttatásairól szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. Az iskolai tankönyvellátás rendjér l szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (XII. 3.) NM-rendelet. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM-rendelet évi CXL. tv. A kulturális javak védelmér l és a muzeális intézményekr l a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l évi XXXI. tv.: A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefügg módosításáról évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról évi III. tv.: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról évi LXIII. tv.: A személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról évi CXXV. tv.: A kereset kiegészítésr l 20/1997.(II. 13.) Korm. r.: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról (Kt. Vhr.) 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 217/1998. (XII. 22.) Korm. r.: Az államháztartás m ködési rendjér l kormányrendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 138/1992.(X. 8.) Korm. r.: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Kjt. Vhr.) 277/1997.(XII. 22.) Korm. r.: A pedagógus-továbbképzésr l, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvev k juttatásáról és kedvezményeir l 526/1997.(IX. 3.) NM. r.: Az iskola-egészségügyi ellátásról 28/2000.(IX. 21.) OM. r.: A kerettantervek kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról 280/2001. (XII. 26.) Korm. R.: Az államháztartás rendjér l szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. R. módosításáról 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakért i tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeir l 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakért i tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeir l 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3/2002. (II. 15.) OM r. A közoktatás min ségbiztosításáról és min ségfejlesztésér l 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról Az intézmény pedagógiai programja, helyi tanterve És minden, a nevelésre-oktatásra vonatkozó egyéb rendelet, utalás 6

7 II. Az intézmény általános jellemz i II.1 Az intézmény Intézmény hivatalos neve: Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézmény feladat-ellátási helye székhely: 8500 Pápa, Árok u. 12. telephely: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 8500 Pápa Március 15. tér 9. Intézmény alapítása alapító neve, székhelye: Pápai Evangélikus Egyházközség alapítás dátuma: Pápa Széchenyi u. 15. Fenntartó és m ködtet neve: Pápai Evangélikus Egyházközség székhelye: 8500 Pápa Széchenyi u. 15. Intézmény felügyelete felügyeleti szerv: Pápai Evangélikus Egyházközség 8500 Pápa Széchenyi u. 15. Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest Üll i út 24. Az intézmény felett hatósági ellen rzési jogkört gyakorol: Veszprém Megyei Kormányhivatal 8200 Veszprém, Megyeház tér. 1. 7

8 Intézmény illetékességi és m ködési köre: Pápa város és környéke Intézmény típusa: Világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmény, általános iskola Intézmény jogállása: Intézmény munkarendje: Önálló jogi személyként m köd egyházi fenntartású köznevelési intézmény (Ehtv. 12. (1) bekezdés szerinti bels egyházi jogi személy), amely fenntartójától elkülönült költségvetéssel rendelkezik. nappali Felvehet maximális gyermek-, tanulólétszám összesen: 224 f Évfolyamok száma általános iskola: 8 évfolyam országosan egységes követelmények szerinti alapfokú nevelésoktatás 8

9 II.2. Intézményi azonosítók II.2.1 Az iskola által használt bélyegz k 9

10 II.2.2 Az iskola logója 10

11 II.3. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai II.3.1. Az intézmény alaptevékenysége általános iskolai nevelés-oktatás Az intézmény minden alaptevékenységében felvállalja az 2011.évi CXC. törvény 4. r) bekezdése szerint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhet, oktatható sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatását, a 4. 3., 13., és 25. pontjában meghatározott kiemelt figyelmet igényl tanulókkal együtt. Tevékenységek felsorolása: Oktatás Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) sajátos nevelési igény (SNI) tanulók ellátása Sport, szabadid s képzés Máshova nem sorolható egyéb oktatás Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igény tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés 11

12 Sajátos nevelési igény tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése II.3.2. Az intézmény alapdokumentumai Alapító Okirat Szervezeti és M ködési Szabályzat Pedagógiai Program Házirend II.4. Az iskola képvisel je Az intézményt az intézmény vezet je képviseli. III. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai III.1.. Az intézmény szervezeti szintjei III Az igazgatótanács Az igazgatótanács létszáma 10 f Fenntartói oldal Gyülekezeti lelkész Felügyel (akadályoztatása esetén másodfelügyel ) Intézményi oldal Az iskola igazgatója Iskolalelkész 12

13 Az egyházmegye képvisel je A zsinat küldötte Fenntartói testület képvisel je (presbiter) Az intézmény gazdasági vezet je F állású pedagógus Szül k képvisel je (az SZM elnöke) (2) Az igazgatótanács tagjai közül jegyz t választ. (3) Azt a tagot, aki az írásban összehívott igazgatótanácsi ülésekr l három ízben kimentés nélkül távol marad, lemondottnak kell tekinteni, és err l t, valamint a küld szervet írásban kell értesíteni. Az igazgatótanács az iskolát közvetlenül irányító és segít választott testület. Tevékenységével el segíti az intézmény rendeltetésszer m ködését, gyakorolja az egyházi közoktatási törvényben biztosított jogokat, közvetít szerepet tölt be az intézmény, a szül k és a fenntartó között. Feladatai és hatásköre: Az Igazgatótanács feladata és hatásköre a MEE évi VIII. tv alapján. Az igazgatótanács m ködésének részletes szabályait az igazgatótanács ügyrendje tartalmazza. III Az igazgató feladat és hatásköre a) Az igazgató az iskola vezet jeként felel: az iskolaszakszer és törvényes m ködéséért, gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, elkészíti az iskola éves munkatervét, a nevel testület vezetéséért, a nevel testület jogkörébe tartozó döntések el készítéséért, végrehajtásuk szakszer megszervezéséért és ellen rzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási iskolam ködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, az igazgatótanáccsal a diákönkormányzattal, szül i szervezettel való megfelel együttm ködésért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betarttatásáért b) Az iskola igazgatójaként hatásköre, jogköre Az iskola igazgatója a jogszabályokban meghatározott keretek között gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az iskolam ködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, nem utal más hatáskörébe, képviseli az intézményt. közvetlenül irányítja és ellen rzi a pedagógusok nevel -oktató munkáját, a fenntartó egyetértésével a tanítás nélküli munkanapok számát megnövelése abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges id t megteremti. dönt a sajátos nevelési igény tanuló tankötelezettségének meghosszabbításáról a szakért i bizottság szakért i véleménye alapján, 13

14 a pedagógiai programban meghatározott szempontok és a jogszabályi el írások alapján dönt a tanuló felvételér l vagy átvételér l, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével dönt az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról, a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakért i bizottság véleménye alapján, mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történ értékelés és min sítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és min sítés alkalmazásának írhatja el, évfolyamismétlés engedélyezése kérelemre, ha a tanuló egyébként magasabb évfolyamra léphetne, elbírálja a fegyelmi eljárásban a nevel testület tagja ellen a kizárási ok bejelentését, a tanuló kérelmére - részben vagy egészben felmenti az iskolai kötelez tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. kit zi a felmentett tanuló értékelési id pontját, gyakorolja a kiadmányozási, kötelezettségvállalási és aláírási jogköröket, megbízza a tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait, dönt a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételér l, összehívja a nevel testületi értekezletet, megbízza a szakmai munkaközösség vezet jét a munkaközösségi kezdeményezésre. engedélyezi a vendégtanulói jogviszony létesítését, meghatározza a javítóvizsga id pontját augusztus 15-ét l augusztus 31-éig terjed id szakban, engedélyezi, hogy a tanuló tanulmányok alatti vizsgát el re meghatározott id ponttól eltér id ben tegyen. engedélyezi a tanuló részére az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben, illetve az el írtnál rövidebb id alatti teljesítését. III Az iskola vezetésének rendje, a vezet k közötti feladatmegosztás Az iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat az igazgató és az igazgatóhelyettes és látja el. III Az intézményvezet feladat- és hatásköréb l leadott feladat- és hatáskörök Gyermek és ifjúságvédelmi felel snek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása Igazgatóhelyettesnek a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése a tanuló- és gyermekbaleset megel zése a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése Gazdasági vezet nek 14

15 a technikai dolgozók tevékenységének ellen rzése Tankönyvfelel snek minden év november 15-éig felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történ tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni, az el z ekben meghatározott felmérés eredményér l minden év november 30-áig tájékoztatja nevel testületet, az iskolai szül i szervezetet (közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához minden év december 15-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és err l tájékoztatja a szül t, illetve a nagykorú cselekv képes tanulót III Az igazgatóhelyettes feladat és hatásköre Az igazgatóhelyettes megfelel szakmai gyakorlattal rendelkez pedagógus lehet, lehet leg evangélikus vallású. Közvetlen felettese az igazgató. Az igazgatóhelyettes a munkáját az igazgató közvetlen irányítása mellett munkaköri leírása alapján végzi. Az igazgatóhelyettes felel ssége kiterjed a munkaköri leírásában található feladatkörökre. III Az igazgatóhelyettes feladatköre közvetlenül irányítja, ellen rzi a pedagógusok nevel -oktató munkáját, a tanórán kívüli, a tehetséggondozó-és felzárkóztató foglalkozásokat, az osztályf nökök tevékenységét, az ügyeletes pedagógusok munkáját, irányítja, ellen rzi az iskola pedagógusainak adminisztrációs munkáját, az igazgatóval egyeztetve elkészíti a tantárgyfelosztást, az órarendet a használatban lév program szerint (asc ), gondoskodik a távollév pedagógusok helyettesítésér l, a rendkívüli munka és a kötelez óraszám feletti tanítás nyilvántartásáról és elszámolásáról, megszervezi, el készíti a tanulmányok alatti vizsgákat, október 31-éig tájékoztatja a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjér l, október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szül knek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szül k között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania, értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyz t és a kormányhivatalt. elkészíti az iskola továbbképzési programját, az éves beiskolázási tervet, naprakészen vezeti az alkalmazottak továbbképzésével kapcsolatos dokumentumokat, nyilvántartásokat, közrem ködik az iskola pedagógiai programjának elkészítésében, közrem ködik az iskola éves beszámolójának elkészítésében, 15

16 megszervezi az adatszolgáltatást, elkészíti a statisztikai jelentéseket, ellátja a KIR - be történ bejelentési kötelezettségeket, elkészíti a munkavédelemmel, a t zvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat, az órarendet, a pedagógusok ügyeleti beosztását, irányítja és ellen rzi t z- és munkavédelmi tevékenységet, irányítja a tanulóbaleset megel zésével kapcsolatos tevékenységet, felel s a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, továbbá feladatkörében a pedagógiai munkáért, együttm ködik és kapcsolatot tart a diákönkormányzattal, az iskola-egészségügyi szolgálattal, irányítja, segíti, ellen rzi a szakmai munkaközösségek munkáját folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására részt vesz a nevel k min sítésében részt vesz a munkaer -gazdálkodási terv elkészítésében gondoskodik a különböz szint tanulmányi versenyek megszervezésér l, lebonyolításáról, adminisztrálásáról felkutatja, szervezi és összehangolja a pályázati lehet ségeket. III Az iskolalelkész (Legalább félállású iskolalelkész esetén) Feladatai: a) az igazgatóval és a hitoktatókkal együttm ködve az intézmény keresztyén szellemiségének biztosítása, b) a pedagógusok, az alkalmazottak, a tanulók lelki gondozása, c) tanári és diák csendesnapok, istentiszteletek, áhítatok, bibliaórák szervezése, illetve megtartása, d) az intézményben elfogadott pedagógiai program és tanterv alapján hittanórák tartása, e) kapcsolattartás a tanulók szüleivel, gyülekezeteivel, f) a tanárok és diákok segítése, irányítása a gyülekezeti élet felé, g) részvétel a területileg illetékes egyházmegye lelkészi munkaközösségének munkájában. III Gazdasági vezet feladata és hatásköre Gazdasági vezet t az igazgató bízza meg. A munkakör betöltéséhez szakirányú fels fokú iskolai képzettség vagy ezzel egyenérték (mérlegképes könyvel i) szakképesítés szükséges. A gazdasági vezet közvetlenül irányítja a gazdasági és kiegészít munkakörökbe sorolt alkalmazottakat. A gazdasági vezet felel s: az intézmény ésszer és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések megtételéért, a munka-, t z, és balesetvédelmi el írások megtartásáért, az épület tisztasága, egészségügyi el írások megtartásáért. 16

17 III A vezet k helyettesítésének rendje Ha a vezet k betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehet vé a vezet i feladatok ellátását, a vezet k helyettesítésér l e szabályzat szerint kell gondoskodni. III Az igazgató helyettesítése: a) Az igazgató 30 napot meg nem haladó távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes szakmai irányítási és gazdálkodási feladat - és hatáskörrel, valamint részleges munkáltatói jogkörrel, 30 napot meghaladó távollét vagy akadályozatás estén teljes feladat-és hatáskörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. b)az igazgatóhelyettes a helyettesítés során megtett intézkedéseir l, különösen a kötelezettségvállalásokról az igazgatót, a helyettesítést követ en haladéktalanul tájékoztatja. Az igazgató és az igazgatóhelyettes együttes távolléte, illetve akadályoztatása estén az igazgatót a fels s munkaközösség vezet je helyettesíti. Feladat - és hatásköre a munkáltató eltér intézkedése hiányában az iskola biztonságos m ködésével összefügg azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki. III Az igazgatóhelyettes helyettesítése a) Az igazgatóhelyettest távolléte vagy akadályozatása esetén az igazgató által megbízott pedagógus, a megbízás szerinti feladat-és hatáskörrel helyettesíti. b)az igazgató és az igazgatóhelyettes együttes távolléte, illetve akadályoztatása estén, továbbá, ha az a) pont szerinti intézkedésre nincs lehet ség, az igazgatóhelyettest teljes feladat-és hatáskörrel a fels s munkaközösség vezet je helyettesíti III Az igazgató, az igazgatóhelyettes és a fels s munkaközösség vezet je akadályoztatása esetén, továbbá, ha a helyettesítésre vonatkozó intézkedésre nincs lehet ség, akkor a halaszthatatlan vezet i feladatokat az alsó tagozatos munkaközösség vezet je, illetve az gazdasági vezet látja el. Feladat - és hatáskörük az iskola biztonságos m ködésével összefügg azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki. A helyettesítési feladatot ellátó alkalmazottak az általuk megtett intézkedésekr l haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a helyettesített vezet t. III A vezet k és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formája, rendje Az igazgató és az igazgatóhelyettes napi rendszerességgel munkamegbeszélést tartanak. Az igazgatóhelyettes rendszeresen beszámol az igazgatónak az irányítása alá tartozó pedagógusok szakmai munkájáról, a bels ellen rzések tapasztalatairól. A vezet ség általában hetente tart megbeszélést. III Az ügyintézés és a kiadmányozás III Az ügyintéz k és a kiadmányozási jogkör Az ügyintéz k az ügyeket érkezési sorrendben és sürg sségük figyelembevételével kötelesek elintézni. A kiadmányozás az arra jogosult szakmai vezet nek az ügy érdemi elintézésére vonatkozó rendelkezése. A kiadmányozási jog els sorban a tervezetek jóváhagyásának, az érdemi döntésnek, az írásbeli intézkedésnek, az irat irattárba helyezésének stb. jogát foglalja magában. Az intézményben kiadmányozási joggal az alábbi vezet beosztású dolgozók rendelkeznek: intézményvezet minden irat esetében, 17

18 igazgatóhelyettes a tanulókkal és az iskola m ködésével kapcsolatos iratok esetében, gazdasági vezet az iskola gazdasági ügyeivel kapcsolatos iratok esetében, III A kiadmány tartalma Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkez ügyiratoknak (kiadmányoknak) az alábbiakat feltétlenül tartalmaznia kell: az intézmény nevét, székhelyét, az iktatószámot és a mellékletek számát, az ügyintéz nevét, az ügyintézés helyét és idejét, az irat aláírójának nevét és beosztását, az intézmény körbélyegz jének lenyomatát. Amennyiben az irat szövege az elintézend üggyel kapcsolatban hozott határozat, ezt minden esetben indoklással kell ellátni. A határozat felépítése: bevezet és rendelkez rész, valamint indokolás. A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, illet leg ha a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történ utalást. Utalni kell arra, hogy az eljárással kapcsolatban jogorvoslatra nyílik lehet ség. Ha a határozat ellen a törvényben megállapított fellebbezési határid n belül fellebbezéssel élnek és az intézmény els fokú határozatát nem vonja vissza, illetve nem módosítja, az intézmény 8 napon belül köteles felügyeleti szervének megküldeni az ügyben keletkezett összes eredeti iratot. Ebben az esetben az irattárba iratpótlóként az eredeti irat másolata kerül. A határozatokkal kapcsolatos iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja megállapítható legyen az esetleges jogviták, illetve fellép jogkövetkezmények tisztázása érdekében. III A kiadmány alaki kellékei A kiadmány alaki kellékekkel rendelkezik, amelyeknek egy részét a kiadmány fels részén kell feltüntetni. Ezek az alábbiak: az intézmény jellemz i (név, cím, irányítószám, postafiók és távbeszél száma), A kiadvány jobb fels részén a következ ket kell feltüntetni: az irat tárgya, az irat iktatószáma, az ügyintéz neve (ha nem azonos az aláíróval) az esetleges hivatkozási szám, a mellékletek száma. A fentieket követi a címzés, majd a kiadmány szövege. Az elintézett ügyekkel kapcsolatos kiadmányokat eredeti aláírással lehet elküldeni. A kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt a kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. Bélyegz lenyomat (körbélyegz ) csak az elküldött eredeti iratanyagon szerepel. III A boríték címzése és a kiadványok továbbítása 18

19 A borítékokat a kiadmányon feltüntetett címzettek részére a gazdasági vezet vagy az iskolatitkár készíti el. A boríték címzését a postai el írásoknak megfelel en kell végezni. A küldeményeket közönséges, ajánlott, els bbségi, ajánlott els bbségi, tértivevényes, ajánlott tértivevényes levélként, csomagban, illetve táviraton vagy telefaxon, elektronikus adatátvitel esetén interneten lehet elküldeni vagy továbbítani. Els bbségi levélként, táviratként csak a soron kívüli postai kézbesítést igényl küldeményeket, illetve értesítéseket szabad továbbítani. Ajánlott levélben csak fontos vagy nehezen pótolható iratokat (okmányokat, bizonyítványokat...) szabad küldeni. Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének id pontjáról az intézménynek tudomást kell szereznie. A kézbesítés a kézbesít vagy a vezet által kijelölt alkalmazott feladata. III Kiadványozás és kiadmányozás, utalványozás joga Az iskolai kiadványozás és kiadmányozás, valamint az utalványozás joga az intézményvezet t illeti meg a gazdasági vezet ellenjegyzésével. A kiadmányozás az intézményvezet kézírásával (teljes aláírás, szignó) történik, illetve a banki ügyek esetében elektronikus aláírásával. III Bélyegz k használata Elhelyezésük az igazgatói és a gazdasági irodában. A bélyegz k használatára az igazgató, az igazgatóhelyettes, az iktatással megbízott iskolatitkár, és a gazdasági vezet jogosult. A bélyegz k csak szabályosan elkészített dokumentumokra, levelekre használhatók. Üres papírt, ki nem töltött nyomtatványt lebélyegezni nem szabad. A bélyegz k valamelyikének elt nését, sérülését jelenteni kell az igazgatónak. Az intézményi bélyegz k használatára jogosultak azok az iskolai dolgozók, akik az adott bélyegz k átvételét aláírásukkal igazolták. III Az elektronikus és az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje III Az elektronikus úton el állított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje a) Az iskola oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan el állított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazza a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet el írásainak megfelel en. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. b) Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista, 19

20 különleges közzétételi lista. c) Az elektronikus úton el állított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában az irattárban kell tárolni. d) Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. e) A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezet által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. III Az elektronikus úton el állított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskola elektronikus úton állítja el az alsó tagozatos tanulók év végi bizonyítványát és az iskolai törzskönyvét A bizonyítvány és a törzskönyv hitelesítését az adatok az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével, valamint egyeztetését végz osztályf nök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó-pedagógus aláírásával hitelesíti. III.1.3. A kib vített iskolavezet ség Az iskola vezet sége: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezet k, iskolalelkész, gazdasági vezet III A szakmai munkaközösség vezet jének feladatai, jogköre a) A szakmai munkaközösség vezet je elkészíti, és elfogadásra a munkaközösség elé terjeszti a munkaközösség: m ködési rendjének tervezetét, a munkaprogramját, éves munkatervét, a bels ellen rzésének tervét, a bels ellen rzés tapasztalatainak összegzését, a szakterülete vonatkozásában a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességére vonatkozó véleményt, a munkaközösség tevékenységér l szóló beszámolót. b) Irányítja a munkaközösség tevékenységét. c) El készíti a munkaközösségi foglakozásokat, szaktárgyi és módszertani értekezleteket tart. d) A munkaközösség döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörébe tartozó ügyeket el készíti és a munkaközösség elé terjeszti. e) Folyamatosan segíti a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját. f) Ellen rzi, értékeli a munkaközösség tagjainak tevékenységét. g) Részt vesz a pedagógusok teljesítményének értékelésében. h)segíti az iskolaigazgatójának munkáját a tanulók tudása, képessége, neveltsége ellen rzésében, mérésében és értékelésében, a nevel -oktató munka hatékonyságának vizsgálatában. i) Közrem ködik az intézményi alapdokumentumok elkészítésében, felülvizsgálatukban. 20

21 Javaslatot tesz a munkaközösségi tagok jutalmazására, kit ntetésére, címek adományozására, kezdeményezi felel sségre vonásukat, ha a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségszegést észlel. k)képviseli a munkaközösséget a szakmai megbeszéléseken, értekezleteken. III A szakmai munkaközösség-vezet k konkrét feladatai Fels s munkaközösség-vezet feladatai Fels s versenyek nyilvántartása, a versenyekhez kapcsolódó szervezési feladatok (helyettesítés, stb.) Fels s versenyeredmények események közlése faliújságon, honlapon, oklevelek gy jtése rzése Diákönkormányzat irányítása Továbbtanulással kapcsolatos teend k segítése Havi magatartás-, szorgalomjegyek egyeztetése az érintettekkel Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése az osztályf nökökkel egyeztetve Faliújság és el tér dekorálása a Széchenyi utcai épületben Fels tagozatos rendezvények szervezése Fels s színház megszervezése Városi fels s programokkal kapcsolatos teend k Óralátogatások Tájékoztatás diákistentiszteletekr l Munkaközösségi megbeszélés havonta egyszer Pedagógusok tájékoztatása Fels s munkaterv készítése Fogadóórák el készítése Tanulmányi átlagok összesítése osztályonként tantárgyanként félévkor és év végén Alsós munkaközösség-vezet feladatai Tanórák (napközis foglalkozások) ellen rzése az éves óralátogatási terv szerint 1-4. évfolyamon Városi alsós programokkal kapcsolatos teend k Alsós versenyek nyilvántartása, a versenyekhez kapcsolódó szervezési feladatok (helyettesítés, utazás stb.) Alsós versenyeredmények, események közlése faliújságon, honlapon, oklevelek gy jtése rzése Alsó tagozat színházlátogatásának szervezése Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése az osztályf nökökkel egyeztetve Kapcsolattartás a városi alsós és napközis munkaközösséggel Diákügyelet szervezése az Árok utcai épületben (délel tt, délután) Gondoskodik a faliújság és az el tér dekorálásáról a munkaközösség tagjainak bevonásával Differ vizsgálat lebonyolítása Alsós munkaterv elkészítése Tanulmányi átlagok összesítése osztályonként tantárgyanként félévkor és év végén 21

22 III Az alkalmazotti közösség m ködésének rendje Alkalmazotti közösség az iskolában munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége. Az alkalmazotti közösség véleményezési jogkörrel rendelkezik a jogszabályban meghatározott ügyekben, különösen a fenntartó a közoktatási iskolamegszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vezet jének megbízásával és megbízásának visszavonásával, összefügg döntésével kapcsolatban. Az alkalmazotti közösség jogkörét alkalmazotti értekezleten gyakorolja. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha az iskolában dolgozók legalább kétharmada jelen van. Az igazgató szükség szerint, de legalább a tanév megkezdése el tt, illetve befejezését követ en alkalmazotti értekezletet hív össze. A tanévnyitó, illetve tanévzáró alkalmazotti értekezleten az igazgató tájékoztatást ad az iskolaeltelt id szakban végzett munkájáról, értékeli az alkalmazottak munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következ id szak feladatait III A nevel testület m ködésének rendje III A nevel testület: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, valamint a fels fokú végzettséggel rendelkez, nevel és oktató munkát közvetlenül segít munkakörben foglalkoztatottak közössége, A nevel testület az iskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az iskola nevel testülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási iskolam ködésével kapcsolatos ügyekben, valamint a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményez és javaslattev jogkörrel rendelkezik. III A nevel testület dönt: a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási iskolaéves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási iskolamunkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevel testület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezet i, pályázathoz készített vezetési programmal összefügg szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben III Az iskola nevel testülete jogkörét nevel testületi értekezleten gyakorolja. A nevel testület határozatképes, ha a nevel testület tagjainak legalább ötven százaléka jelen van. Az iskola nevel testületi értekezletét össze kell hívni, ha azt jogszabály el írja, az iskolaigazgató, továbbá, ha a nevel testület egyharmada kéri. Ha a szül i szervezet, a diákönkormányzat kezdeményezi a nevel testület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevel testület dönt. Az értekezletet tanítási id n kívül, a kezdeményezést l számított 8 napon belül kell összehívni. 22

23 A nevel testület értekezletei a tanév rendjében meghatározott id pontokban vannak, err l külön értesítést a pedagógusok nem kapnak. Ett l eltér id pontban az igazgató hívja össze az értekezlet legalább 3 nappal el bb. A nevel testület tagjai szavazati joggal, más résztvev k tanácskozási joggal rendelkeznek a nevel testületi értekezleten. Az iskola nevel testülete döntéseit, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik, egyszer szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazatok egyenl sége esetén az igazgató szavazata dönt. A nevel testület személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. A nevel testület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a) Tanévnyitó értekezlet augusztus hónapban az igazgató által kijelölt napon. Ezen az igazgató a nevel testület elé terjeszti az iskola munkatervét, ismerteti a végleges tantárgyfelosztást és véleményezteti a feladatellátási-tervet, amely tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek végrehajtását meg kell oldani, továbbá a végrehajtásban közrem köd k névsorát. b) Félévi értekezlet az els félév lezárását követ tizenöt napon belül, a munkatervben meghatározott napon. Ezen az értekezleten a nevel testület elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevel testületi értekezletr l készített jegyz könyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - a fenntartónak. c) Tanévzáró értekezlet a második félév lezárását követ tizenöt napon belül, a munkatervben meghatározott napon. Ezen az értekezleten a nevel testület elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevel testületi értekezletr l készített jegyz könyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - a fenntartónak.. A rendes nevel testületi értekezletek id pontját, napirendjét az iskola munkatervében kell meghatározni. A nevel testületi értekezletek elnöke az igazgató vagy a nevel testület általa megbízott tagja. Az értekezleteken nevel testület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól- alapos ok eseténaz igazgató adhat felmentést. III Szakmai munkaközösségek Az intézményben két munkaközösség m ködik Alsó tagozatos munkaközösség M ködési területe: alsó tagozat Fels s munkaközösség M ködési területe: fels tagozat A szakmai munkaközösségek részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellen rzésében. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezet irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató bíz meg legfeljebb öt évre III A szakmai munkaközösségek feladatai részt vállalnak a korszer pedagógiai eljárások, tanítási módszerek bevezetésében, a nevel -oktató munka eredményességének és hatékonyságának vizsgálatában, 23

24 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevel -oktató munka szakmai színvonalát, min ségét, éves terv szerint részt vesznek az intézményben folyó szakmai munka bels ellen rzésében, fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, javaslatot tesznek a fakultációs irányok megválasztására, pályázatokat, tanulmányi versenyeket írnak ki, szerveznek, bonyolítanak le, végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát, az iskolafejl dése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, fejlesztik a munkatársi közösséget, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezet jének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységér l készül elemzések, értékelések elkészítéséhez, meghatározzák a munkaközösségen belül használatos tankönyveket és oktatási segédleteket. III A szakmai munkaközösségek gondoskodnak a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítésér l: szervezik a szakmai bemutatókat és el adások látogatását, a bemutató órákat, a hangversenyeket, szakmai rendezvényeket tartanak, iránymutatást adnak a tanmenetek elkészítéséhez, tanmenetjavaslatokat, tudásszint-mér eszközöket dolgoznak ki, gy jtik, és az intézményben közzéteszik a jó szakmai gyakorlatokat, támogatják a pályakezd pedagógusok munkáját, esetmegbeszéléseket, problémamegoldó fórumokat tartanak, szervezik a hospitálásokat. III.1.5. Az iskolai bels kapcsolatok formája és rendje III A szakmai munkaközösségek együttm ködése, kapcsolattartásának rendje a) Az együttm ködés területei: a munkaközösségek éves terveinek összehangolása, a helyi tantervek összehangolása, a tanulás - tanítás támogatása, tantárgyfelosztás-javaslat kidolgozása, a nevelési eljárások, módszerek és követelmények összehangolása, hatékony tanítási módszerek adaptációja, megismertetése, jó szakmai gyakorlatok gy jtése és megismertetése, közös szakmai tapasztalatcserék, szakmai napok és programok szervezése, bels ellen rzési tervek összehangolása, az intézményi hagyományok ápolása. 24

25 b) A munkaközösségek között a munkaközösség-vezet k tartják a kapcsolatot. Legalább negyedévente áttekintik az együttm ködés tapasztalatait, és meghatározzák a következ id szak közösen elvégzend feladatait. III Az igazgatótanáccsal való kapcsolattarás formái és rendje Az igazgatótanáccsal az igazgató tarja a kapcsolatot. Az igazgató rendszeresen, de legalább félévente tájékoztatja az igazgatótanácsot az iskola m ködésér l Az igazgató az igazgatótanács véleményezési és egyetértési jogainak gyakorlásának el segítésére és minden más ügyben egyeztet az igazgatótanács elnökével és közrem ködik az igazgatótanács elnökének utasítása szerint az ülések él készítésében. Az iskola biztosítja az igazgatótanács m ködéséhez szükséges feltételeket. III A diákönkormányzat és a vezet k közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat m ködéséhez szükséges feltételek biztosítása Az intézményben m köd diákönkormányzatokkal az igazgató tartja a kapcsolatot. Az igazgató és a diákönkormányzatok félévente áttekinti a tanulói jogok és kötelességek érvényesülését, áttekintik a diákönkormányzat programjainak megvalósítását, s a következ id szak tervezett programjait. Az igazgató a diákönkormányzat véleményezési és egyetértési jogainak gyakorlásának el segítése érdekében legalább öt napos határid vel megküldi az intézkedések, az iskolai dokumentumok tervezetét a diákönkormányzatnak. Az igazgató meghívja a diákönkormányzatok képvisel jét azokra a nevel testületi értekezletekre, amelyek napirendjén diákönkormányzat egyetértési vagy véleményezési jogkörébe tartozó kérdés szerepel Az iskola a diákönkormányzat m ködését helyiségek, eszközök és berendezések biztosításával, valamint a költségvetésében jóváhagyott pénzügyi támogatással segíti. A pénzügyi támogatás felhasználásáról a diákönkormányzat dönt. A diákönkormányzat m ködésének segítése minden pedagógus feladata és kötelessége. III Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskolai sportkörrel az igazgató tartja a kapcsolatot. A sportkör vezet jével havonta áttekinti a sportkör el tt álló feladatokat, a sportkör tervezett rendezvényeit és programjait, egyeztetik a rendezvények id pontját, helyszínét és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. Az igazgató és a sportkör vezet je minden tanév elején áttekinti a sportkör éves programjának tervezetét, a megvalósításához szükséges feltételeket, meghatározzák a sportkör m ködéséhez szükséges, a jogszabályban el írt minimális id kereteket. A foglalkozások pontos id kertét, annak felhasználását tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban kell meghatározni. Az iskola sporteszközök, - felszerelések és sportlétesítmények, a diáksport támogatására a költségvetésben meghatározott kötött felhasználású normatív állami támogatás, valamint a sportkör feln tt vezet jének megbízásával biztosítja az iskolai sportkör m ködésének feltételeit. Az iskolai sportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott nevel vezeti. 25

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Hatályos: 2015.09.01 - től 1 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben