Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013."

Átírás

1 Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általános rendelkezések A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és m ködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az intézmény alapító okirata, feladatai Az intézmény neve, alapító okirata Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Az intézmény gazdálkodásának jellemz i Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezet je Az intézményvezet közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezet sége A pedagógiai munka ellen rzése Az intézmény m ködési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes m ködés alap- és egyéb dokumentumai Alapító okirat Pedagógiai program Az elektronikus és az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje Teend k rendkívüli események (bombariadó stb.) esetén Az intézmény munkarendje Az intézmény vezet i munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos el írások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, id tartama Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Dohányzással kapcsolatos el írások A tanulóbalesetek megel zésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Az intézmény nevel testülete és munkaközösségei Az intézmény nevel testülete A nevel testület értekezletei A nevel testület munkaközösségei A munkaközösségek tevékenysége A kiemelt munkavégzésért járó jutalmazás szempontjai Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség A szül i választmány Az intézményi tanács A diákönkormányzat Az osztályközösségek

3 8.7 A szül k, tanulók, érdekl d k tájékoztatásának formái A küls kapcsolatok rendszere és formája A fenntartóval való kapcsolat Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás Az intézmény egyéb közösségekkel, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartása A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Tájékoztatás, a szül behívása, értesítése A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megel z egyeztet eljárás részletes szabályai Záró rendelkezések

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény m ködésére, bels és küls kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és m ködési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglaltak alapján történik. A szervezeti és m ködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a m ködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és m ködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt m ködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és m ködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmér l 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 326/ (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok el meneteli rendszerér l és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ végrehajtásáról 1.2 A szervezeti és m ködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és m ködési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdekl d k megtekinthetik az iskola könyvtárában, nyitvatartási id ben, továbbá az intézmény honlapján ( Jelen szabályzatot az intézmény nevel testülete szeptember 16-i határozatával fogadta el. A szervezeti és m ködési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a feln ttoktatásban résztvev ket is nézve kötelez érvény. A szervezeti és m ködési szabályzat az intézményvezet jóváhagyásának id pontjával lép hatályba és határozatlan id re szól. 4

5 2. Az intézmény alapító okirata, feladatai 2.1 Az intézmény neve, alapító okirata Az intézmény neve: Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 8251 Zánka, Külterület Hrsz. 030/13. Oktatási azonosítója: Alapító okiratának azonosítója: (ikt.sz.) V.181/2013. Alapító okiratának kelte:2013. július 31. Az intézmény alapításának id pontja: május 15. Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja el. Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. 2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: Szakf. sz. Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok TEÁOR Általános középfokú oktatás Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi feln ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igény tanulók* nappali rendszer szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskola nyelvi el készít évfolyammal (9-13.évfolyam) Szakközépiskolai feln ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszer szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igény tanulók* nappali rendszer szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igény tanulók* szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igény tanulók* szakképesítés megszerzésére felkészít nappali 5

6 rendszer szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Kollégiumi, externátusi nevelés Nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev sajátos nevelési igény tanulók* kollégiumi, externátusi nevelése Az intézményben oktatható szakképesítések, szakközépiskolai ágazatok: Kifutó rendszerben: Szakképesítés Szakképesítés megnevezése Munkarend azonosítószáma Pincér nappali Pincér ráépülés:mixer nappali Szakács nappali Szakács ráépülés:diétás szakács nappali Vendégl s nappali Felmen rendszerben: Szakképesítés Szakképesítés megnevezése Munkarend azonosítószáma Pincér nappali szakács nappali Szakközépiskolai ágazatok: Szakközépiskolai Szakközépiskolai ágazat megnevezése Munkarend ágazat száma XVII Vendéglátóipar nappali XXVIII Turisztika nappali XXIII Környezetvédelem-vízgazdálkodás nappali Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 3. Az intézmény gazdálkodásának jellemz i 3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre A köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok el írásai szerint az intézmény a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, az intézmény igazgatójának vezet i felel ssége mellett. Az intézmény a székhelyén látja el gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait, a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de gazdálkodással összefügg kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. Az intézmény székhelyét képez épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Zánka -Új Nemzedék Központ N onprofit Közhasznú Kft. gyakorolja. A feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat és ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint használatra a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú 6

7 Kft. átadta az intézménynek. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezet je rendelkezik. Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak. A feladatellátáshoz kapott Téli 2-es és Téli 4-es ingatlanokat, továbbá a központi épületben kollégiumként m köd részlegeket a tanítási év befejeztével a fenntartónak átadja. 3.2 Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása A gazdasági szervezet feladatköre A köznevelési intézmény gazdasági szervezet elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítása érdekében szervezeti egységet m ködtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének megtervezése, a költségvetés végrehajtása, valamint a következ bekezdésben részletezett feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezetének engedélyezett létszáma 7,5 f. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági vezet látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt el irányzatai felett (személyi juttatások, munkaadókat terhel járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások). Az intézmény vezet jének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéz érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. Az intézmény vezet je és helyettesei kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdasági vezet jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt el irányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszer, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. A gazdasági vezet a gazdálkodással kapcsolatos szerz dések, azok teljesítésének igazolása, a költségvetés végrehajtása ügyeiben az intézmény képvisel jeként járhat el A büfé Az intézmény saját büfét m ködtet. A szervezeti egység engedélyezett létszáma egy f. A büfé feladata a tanulók, dolgozók és küls s személyek számára büfé szolgáltatás biztosítása. A munkavállaló feladata a jogszabályokban el írt készlet összeállítása, beszerzése, az elszámolások lebonyolítása A konyha Az intézmény saját konyhát nem m ködtet. A tanulói és dolgozói étkeztetés a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel mint fenntartóval kötött megállapodás alapján történik. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyagnorma alapul vételével jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ában meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. 7

8 4. Az intézmény szervezeti felépítése 4.1 Az intézmény vezet je A köznevelési intézmény vezet je a köznevelési törvény el írásai szerint felel s az intézmény szakszer és törvényes m ködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény m ködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban el írt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezet je felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény bels ellen rzési rendszerének m ködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevel - és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megel zéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A köznevelési intézmény vezet je jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, illetve a gazdasági vezet re átruházhatja Bélyegz használati jogosultság Az intézményi bélyegz k használatára a következ beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdasági vezet, a gazdasági ügyintéz, az iskolatitkár és a könyvtáros a munkaköri leírásukban szerepl ügyekben, a szakmai és az érettségi vizsgabizottság jegyz je az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba való beírásakor, valamint az osztályf nökök a félévi tanulmányi értesít és minden más hivatalos levél hitelesítésekor Az intézményvezet akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezet t akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes hatásköre az intézményvezet helyettesítésekor a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igényl döntések meghozatalára, az ilyen jelleg feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását. Az intézményvezet, illetve az általános igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: A vezet megnevezése, akit A helyettesít megnevezése helyettesíteni kell Igazgató Általános igazgatóhelyettes Kollégiumvezet igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes Kollégiumvezet igazgatóhelyettes Osztályf nöki munkaközösség-vezet Kollégiumi munkaközösség-vezet 8

9 4.1.3 Az intézményvezet által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezet a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreib l átadja az alábbiakat: a gazdasági vezet számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 4.2 Az intézményvezet közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közrem ködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: általános igazgatóhelyettes kollégiumvezet igazgatóhelyettes gazdasági vezet Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezet közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezet közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan id re alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan id re szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felel ssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollév igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. A gazdasági vezet szakirányú képesítéssel rendelkez személy, hatásköre és felel ssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak és a technikai dolgozóknak a munkáját a gazdasági vezet irányítja. A gazdasági vezet feladat- és hatásköre kiterjed az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, a büfé vonatkozásában az élelmiszer-szállítási szerz dések megkötésére, az intézmény megbízási szerz déseinek megkötésére, azok ellen rzésére. A gazdasági vezet távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéz feladata. A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett a helyettesítend munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igényl döntések meghozatalára, az ilyen jelleg feladatok végrehajtására terjed ki. 4.3 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését a szabályzathoz mellékelt szervezeti diagram mutatja. 4.4 Az intézmény vezet sége Az intézmény vezet inek munkáját (irányító, tervez, szervez, ellen rz, értékel tevékenységét) középvezet k segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezet k az intézmény vezet ségének tagjai. 9

10 Az intézmény vezet ségének tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes kollégiumvezet igazgatóhelyettes gazdasági vezet munkaközösségek vezet i Az intézmény vezet sége mint testület konzultatív, véleményez és javaslattev joggal rendelkezik. Az iskola vezet sége együttm ködik az intézmény más közösségeinek képvisel ivel, így a szül i munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezet jével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felel s azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehet ségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képvisel jét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezet je egyszemélyben jogosult. Az intézmény cégszer aláírása az intézményvezet aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 4.5 A pedagógiai munka ellen rzése Az intézményben folyó pedagógiai munka bels ellen rzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellen rzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellen rzés az igazgató kötelessége és felel ssége. A hatékony és jogszer m ködéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellen rzési rendszer m ködtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezet inek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelez en szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezet k és pedagógusok pedagógiai és egyéb természet ellen rzési kötelezettségeit: általános igazgatóhelyettes kollégiumvezet igazgatóhelyettes gazdasági vezet munkaközösség-vezet k osztályf nökök pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat az irattárban kell rizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezet k els sorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellen rzési feladatokban. A rájuk bízott ellen rzési feladatok kizárólag szakmai jelleg ek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellen rzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellen rzési területek kijelölésekor a célszer ség és az integrativitás a meghatározó elem. 10

11 Minden tanévben ellen rzési kötelezettséggel bírnak a következ területek: tanítási órák ellen rzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezet k), a digitális napló folyamatos ellen rzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellen rzése, az SZMSZ-ben el írtak betartásának ellen rzése az osztályf nöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellen rzése. Az adott tanév további ellen rzési feladatait az intézményi ellen rzési terv határozza meg. 5. Az intézmény m ködési rendjét meghatározó dokumentumok 5.1 A törvényes m ködés alap- és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes m ködését az alábbi alapdokumentumok határozzák meg: alapító okirat szervezeti és m ködési szabályzat pedagógiai program házirend a hatályos jogszabályokkal összhangban álló Az intézmény tervezhet és elszámoltatható m ködésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), egyéb bels szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje) Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemz it, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszer m ködését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja Pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevel -oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a 20/ (VIII. 31.) EMMIrendeletben foglaltakat. 11

12 Az iskola helyi tantervét, 1 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelez, kötelez en választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az el írt tananyagot és követelményeket. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és min sítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, min sítésének formáját. A közösségfejlesztéssel, az iskola szerepl inek együttm ködésével kapcsolatos feladatokat. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályf nöki munka tartalmát, az osztályf nök feladatait. A kiemelt figyelmet igényl tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét. A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét. A középszint érettségi vizsga témaköreit. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdekl d k a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevel testület fogadja el, és az intézményvezet jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthet az iskolai könyvtárban, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezet i munkaid ben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban Éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok alapján, az intézmény pedagógiai programjából kiindulva tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok id re beosztott cselekvési tervét a felel sök és a határid k megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét az intézményvezet készíti el, a nevel testület fogadja el a tanévnyitó értekezleten. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szül i szervezet és a diákönkormányzat véleményét. 2 A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban mindenki számára elérhet en rendelkezésére áll. 5.2 Az elektronikus és az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton el állított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan el állított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/ (VIII. 28.) kormányrendelet el írásainak megfelel en. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója szeptember 1-jét l a választott kerettanterv megnevezésével. 2 Ld. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 2. (1) (2) bekezdésében foglaltakat. 12

13 használhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton el állított, fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezet által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá Az elektronikus úton el állított, papír alapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan el állított, papír alapon tárolt adatként kezelend, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felel s miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be a belépési jogosultsággal rendelkez k. A digitális napló elektronikus formában tartalmazza a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szül k értesítését. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium a 2010/ tanévt l elektronikus naplót használ. Az elektronikus napló olyan adatbázis, amelynek célja az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív és oktatásmenedzselési feladatainak hatékony ellátása. Kezel felülete Web-alapú, használatához internet kapcsolattal rendelkez számítógép, valamint egy azon futtatható böngész program szükséges. Az elektronikus napló üzemeltet je és programbiztonsági felel se: Digitnapló Kft. Kovács Zoltán szoftverfejleszt. Az adatbázis küls szerveren helyezkedik el, SSL titkosított csatornán keresztül érhet el. Az adatbiztonság megsértése, az illetéktelen adatokhoz történ hozzáférés, illetve minden erre irányuló kísérlet b ncselekménynek min sül, és büntet feljelentést von maga után. Az elektronikus naplóban csak olyan adat tárolható, amely megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (4) és (7) bekezdés szerinti a törvény 2. sz. mellékletében meghatározott el írásoknak, továbbá a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény rendelkezéseinek. Az adatbázishoz történ hozzáférés, illetve az abban történ munkavégzés jogosultsághoz kötött, amelynek megadása, illetve visszavonása igazgatói döntési jogkör. A hozzáférési jogosultság naprakész állapotáért az igazgató felel s. A hozzáférési jogosultsággal rendelkez k kötelesek a napló funkcióit rendeltetésüknek megfelel en, szabályosan használni. Hozzáférési jogosultsággal rendelkez k számára a legszigorúbb tilalom alá esik: a más nevében való bejelentkezési kísérlet akár az illet engedélyével is, 13

14 más azonosítójának, jelszavának használata, a jelszó kölcsönadása. A jelszóval elkövetett visszaélés(ek)ért a jelszó tulajdonosát terheli a felel sség. Hozzáférési jogosultsággal rendelkez jelszavát nem kérheti senki, ezen adat megadását minden esetben meg kell tagadni. Az elektronikus napló tanügyigazgatási adatainak naprakész állapotáért az igazgató felel s. A napi tanítási órákhoz kapcsolódó dokumentálás határid re történ elvégzése szaktanári felel sség. A szaktanár 20 óráig az alábbi feladatok elvégzésére köteles: el írt tanítási óra leigazolása, tananyag beírása hiányzó tanulók bejegyzése. Az elektronikus napló a fent felsorolt adatokkal minden nap 20 órakor automatikusan lezár. A napi dokumentálási munka elvégzésének akadályoztatását az iskolavezetésnek haladéktalanul jelezni kell (telefon, üzenetrögzít, SMS). A lezárás id pontjában nem dokumentált tanítási óra/ órák a havi óraelszámolásban nem szerepelnek, tehát nem elszámolhatók. Az elektronikus naplóba beírt adatot megváltoztatni, törölni csak az eredeti beírás megtartása mellett az eredeti és a változtatott adat egyidej dokumentálásával lehet. Az adminisztráció során elkövetett téves bejegyzéseket az admin közrem ködésével lehet korrigálni kérvény benyújtásával. Kérvényt egy félévben 2 alkalommal lehet beadni. További téves adminisztráció, ill. a kérelem elmulasztása esetén írásbeli figyelmeztetés kiszabása mellett lehet megnyitni a naplót. Rendkívüli helyzetben (internet-kimaradás, áramszünet stb.) esetén a tanügyi dokumentálást az igazgató által elrendelt módon, papír alapú naplóban kell elvégezni. Az elektronikus naplóból havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések számáról készített kimutatást, ezt a havi munkaid -beosztással és elszámolással együtt irattárba kell helyezni. Havi gyakorisággal az osztályf nöknek ki kell nyomtatni és ki kell függeszteni az osztályteremben a hiányzási statisztikát. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló el bb felsorolt adatait tartalmazó Értesít t ki kell nyomtatni, azt az osztályf nöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegz jével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szül nek. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megsz nésének eseteiben. 14

15 5.3 Teend k rendkívüli események (bombariadó stb.) esetén A rendkívüli események esetére a 20/ (VIII. 31.) EMMI-rendelet 4. (1) bekezdés n) szakasza végrehajtására a következ intézkedéseket léptetjük életbe. A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutáskor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezet t. Az intézményvezet a rendkívüli esemény jellegének megfelel en a) haladéktalanul értesíti: - az érintett hatóságokat, - a fenntartót, - a szül ket; b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a tanulók védelmét, biztonságát szolgálják. Rendkívüli eseménynek számít különösen: t z, földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, illetve az oktató munkát más módon akadályozó, nehezít körülmény: - egész napos gázszünet, - az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztet körülmény, - a tanulók és a dolgozók közlekedését nehezít helyzet (pl. hófúvás), - járvány. Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítésér l a kiürítési terv szerint. Az egyéb intézkedést követel rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezet a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. A rendkívüli esemény során az intézményvezet nek gondoskodnia kell: - amennyiben a tanulók intézményben történ elhelyezését meg kell szüntetni, a szül k miel bbi értesítésér l, a tanulók hazajutásának, illetve más intézményben történ elhelyezésének megszervezésér l, - a következ napot, esetleg napokat érint tanítási szünet elrendelésér l, a szül k tájékoztatásáról, - olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a tanulók maximális védelmét. A rendkívüli események esetén teend alapvet intézkedések: Rendkívüli esemény megnevezése T z Intézkedések A helyi t zvédelmi szabályzat utasítása alapján: 1.1. Az épület kiürítése a t zriadó terv szerint 1.2. A t zoltóság értesítése 1.3. A t zoltás megkezdése 1.4. Az egyes értékek mentése 1.5. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos 15

16 elhelyezésének megszervezése (indokolt esetben a szül k értesítésével) 1.6. A fenntartó értesítése Földrengés 1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt esetben a szül k értesítésével) 1.2. Az illetékes szervek értesítése 1.3. Értékek mentése Bombariadó 1.1. Az épület kiürítése a kiürítési terv szerint 1.2. Az illetékes hatóságok értesítése 1.3. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt esetben a szül k értesítésével) 1.4. A fenntartó értesítése Egyéb veszélyes helyzet 1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt esetben a szül k értesítésével) 1.2. Az illetékes szervek értesítése 1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése A rendkívüli események megel zése érdekében az iskola vezet je és az iskolatitkár esetenként, az iskola takarítószemélyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellen rizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellen rzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. Tennivalók robbantásos fenyegetéskor Az üzenetet vev személy tájékoztatja az iskola vezetését (sorrend: igazgató, igazgatóhelyettes, ügyeletes vezet.) Az értesített vezet a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadó elrendelése a t zriadóhoz hasonlóan az iskolai cseng szaggatott jelzésével történik. Lehet ség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. Az iskolavezetés feladatai a riasztás után 1. Riasztja a rend rséget és a szolgálatban lév biztonsági szolgálat (POINT) parancsnokát, és kéri a szolgálat szabad tagjait az érintett területre, hogy a terület biztonságos kiürítését el lehessen végezni. 2. Értesítteti az órán lév tanárokat és rajtuk keresztül a diákságot az eseményekr l és a feladatról. 3. Kivonuláskor, ha gyanús tárgyat találnak, akkor ne engedjenek senkit hozzányúlni, és a rend rség értesítésén túl tegyenek intézkedést t zszerészek riasztására is. 4. A kiürített területeket a biztonsági szolgálat emberei ellen rzik és biztosítják, hogy illetéktelenek ne jussanak vissza a tantermekbe. Tanárok feladatai a riasztás után 1. Segítenek a tantermek elhagyásában a diákoknak, irányítják és koordinálják mozgásukat. 2. A feladatot a tanárok kapják és k határozzák meg a diákok részére a módját és idejét a pánik és tumultus elkerülése érdekében. 3. A tanterem elhagyásakor a diákok felszerelésüket hátra hagyva távoznak csak ruházatot vihetnek magukkal. 4. Az órát tartó tanárok irányítják az épület elhagyását, majd az osztályf nökök a gyülekezési helyen megkeresik saját osztályukat. 16

17 5. Az épület kiürítésének rendje a gyülekez helyek megjelölésével a mellékletben található. 6. Óraközi szünet alkalmával a tanárok az eligazítást a tanáriban kapják és az osztálytermekbe az osztályf nökök mehetnek csak fel. 7. Az udvaron lév diákokat a folyosóügyeletes tanár a gyülekez helyre irányítja, semmilyen címen nem engedi ket az épületbe. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási id t az iskola vezet je köteles pótolni a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. Kivonulási rend t z- és bombariadó esetén T/2 épület: Az itt tartózkodó személyek a földszinti két kijáraton keresztül távoznak és a trafóház melletti gépkocsi parkolóban gyülekeznek. T/4 épület: Az itt tartózkodó személyek a földszinti kijáraton keresztül távoznak és a trafóház melletti gépkocsi parkolóban gyülekeznek. Központi épület: Az itt tartózkodó személyek a földszinti kijáraton keresztül távoznak és az épület el tti gépkocsi parkolóban gyülekeznek. T/8 épület: Az itt tartózkodó személyek a földszinti kijáraton keresztül távoznak és a gépkocsiforduló által körülvett füves részen gyülekeznek. Tankonyha: Az itt tartózkodó személyek a földszinti hátsó (konyhai) kijáraton keresztül távoznak és a konyha, valamint az I. szálló közötti gépkocsi parkolóban gyülekeznek. Mini étterem: Az itt tartózkodó személyek az étteremb l a folyosóra majd a földszinti hátsó (konyhai) kijáraton keresztül távoznak és a konyha, valamint az I. szálló közötti gépkocsi parkolóban gyülekeznek. Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák id tartama alatt történik, az iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga miel bbi folytatásának megszervezésér l. 6. Az intézmény munkarendje 6.1 Az intézmény vezet i munkarendjének szabályozása Az intézmény vezet je vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az id szakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszer délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétf t l csütörtökig 7.30 és óra között, pénteken 7.30 és óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelel id ben és id tartamban látják el. 17

18 6. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Az intézmény pedagógusai a június hónap kivételével heti 40 órás munkaid keretben végzik munkájukat. A heti munkaid keret els napja (ellenkez írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét els munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. A pedagógusok napi munkaidejüket az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem el tt tartásával általában maguk határozzák meg. Az értekezletek, szül i értekezletek/fogadóórák napjain 8 óránál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaid re kell számítani. A munkáltató a munkaid re vonatkozó el írásait az órarend, a munkaterv, a havi programok figyelembe vételével a digitális napló útján határozza meg. Szükség esetén el lehet írni a napi munkaid -beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaid -beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. Június hónapban a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása érdekében a pedagógusok négyhetes munkaid keretben dolgoznak, négyheti munkaid keretük általában 160 óra. A június havi munkaid keret kezd id pontja a június 1-jét követ els hétf i nap, befejez napja az ezt követ negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a szóbeli érettségi vizsgán részvev pedagógusok napi munkaid -beosztását napi 12 órában határozzuk meg A pedagógusok munkaidejének kitöltése a) A pedagógusok teljes munkaideje a neveléssel-oktatással oktatással lekötött részb l (tanórák), illetve a neveléssel-oktatással le nem kötött részb l áll A neveléssel-oktatással lekötött feladatok a) a tanítási órák megtartása b) a munkaközösség-vezet i feladatok ellátása, c) az osztályf nöki feladatok ellátása, d) iskolai sportköri foglalkozások, e) énekkar, szakkörök vezetése, f) differenciált képességfejleszt foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, el készít k stb.), A pedagógusok munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó el készít és befejez tevékenység id tartama is. El készít és befejez tevékenységnek számít a tanítási óra el készítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok stb. A pedagógusok tanítási évben irányadó munkaid -beosztását az órarend, a munkaterv és a digitális naplóban nyilvánosságra hozott havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor els sorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni, a tanári kéréseket az általános igazgatóhelyettes rangsorolja, lehet ség szerint figyelembe veszi. 18

19 A munkaid többi részében ellátott feladatok különösen a következ k: a) a tanítási órákra való felkészülés, b) a tanulók dolgozatainak javítása, c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, d) a megtartott tanítási órák, helyettesítések dokumentálása e) az érettségi, különbözeti, pótló, osztályozó és helyi vizsgák lebonyolítása, f) kísérletek összeállítása, g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, h) tanulmányi versenyek lebonyolítása, i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, k) iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, l) a pótlékkal vagy órakedvezménnyel elismert feladatok (osztályf nöki, munkaközösségvezet i, diákönkormányzatot segít feladatok) ellátása, m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, n) szül i értekezletek, fogadóórák megtartása, o) részvétel nevel testületi értekezleteken, megbeszéléseken, p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jelleg munkavégzés, v) részvétel az intézmény bels szakmai ellen rzésében, w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közrem ködés, x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, z) pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázatokon való részvétel zs) szakmai szervezetekben való részvétel Az intézményben, illetve azon kívül végezhet pedagógiai feladatok 1 meghatározása A pedagógusok a munkaid tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: a szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike a szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w, z, zs pontokban leírtakat. Az intézményen kívül végezhet feladatok: a szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w, z, zs pontokban leírtak. Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhet feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról figyelembe véve a köznevelési törvény 62. (5) 1 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 7. (1) bek. 19

20 bekezdésében szeptember 1-jét l hatályba lép, meghatározott kötött munkaid re vonatkozó el írásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit a pedagógus maga dönt. 6.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos el írások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan m ködésének biztosítását kell els dlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezet ségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása el tt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete el tt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehet leg el z nap, de legkés bb az adott munkanapon 7.15 óráig köteles jelenteni az intézmény vezet jének vagy helyettesének. A táppénzes papírokat a munkába állás napján le kell adni a munkaügyi ügyintéz nek Az órarendben el írttól eltér szervezési formában, id pontban és helyen (intézményen kívül) tartandó tanítási órák igazgatói engedélyhez kötöttek. A fentiekre vonatkozó kérelmet a digitális naplóban lév formanyomtatványon kell beadni szeptember 15-ig. A dupla testnevelés órák összevonása engedélyezett, nem kell kérelmezni Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettest l kérhet engedélyt legalább két nappal el bb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenett l eltér tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehet ség szerint helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesít pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása el tt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint el rehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani A pedagógusok számára a kötelez óraszámon felüli a nevel -oktató munkával összefügg rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezet adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezet k javaslatainak meghallgatása után A pedagógus alapvet kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszer osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon el rehaladásuk mértékér l, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzend feladatokról A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelez és nem kötelez órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevel -oktató munkával összefügg további feladatokból áll. 1 Ezt az el írást jogszabály nem rögzíti, intézményvezet i döntésen alapul. 20

21 Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok, illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek id pontja és id tartama az iskolai dokumentumokban rögzített. A pedagógus intézményben töltött munkaid -beosztása a HetEx program Munkaid -nyilvántartás dokumentumban kerül rögzítésre. Az intézményen kívül végezhet feladatok id tartamának és id pontjának meghatározása a nevel -oktató munkával összefügg egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaid -átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhet feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek id tartamáról ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével munkaid - nyilvántartást nem kell vezetnie. Az intézmény vezet je a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaid nyilvántartását, amikor a teljes munkaid fentiek szerinti dokumentálása vélhet en nem biztosítható. 6.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan m ködése érdekében az intézményvezet állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató és a gazdasági vezet közösen készíti el. A törvényes munkaid és pihen id figyelembe vételével az intézmény vezet i tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg a gazdasági vezet javaslata alapján. A napi munkaid megváltoztatása az intézményvezet, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezet vagy a gazdasági vezet szóbeli vagy írásos utasításával történik. 6.5 Munkaköri leírás Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követ néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az osztályf nökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályf nökök számára azért, hogy pusztán az osztályf nöki feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását Tanár munkaköri leírás mintája A munkakör megnevezése: tanár Közvetlen felettese: általános igazgatóhelyettes Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása, tanítványainak az érettségi vizsgára és továbbtanulásra való sikeres felkészítése. 1. A f bb tevékenységek összefoglalása szakszer en, a legjobb tudásának megfelel en megtartja a tanítási órákat, 21

22 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok el készítése és végrehajtása, a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg, munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelel szakaszai részletezik, a munkaid keretben meghatározott munkaid t csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, legalább 10 perccel a munkaid, ügyeleti id, illetve tanítási órája kezdete el tt köteles a munkahelyén tartózkodni, a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a tantermet, akkor ellen rizve az állapotokat utolsóként távozik, gondot fordít környezete tisztaságára, a tantermekben, folyosókon és egyéb helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet, a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, tanítási óráit bejegyzi a digitális naplóba, pontosan nyilvántartja az óráról hiányzó vagy kés tanulókat, rendszeresen értékeli tanulói tudását, összeállítja, megíratja és az el írt határid n belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró dolgozat id pontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt id pont el tt tájékoztatja, a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást követ órán ismerteti a tanulókkal; a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom dolgozatok értékelése), az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad el rehaladásuk mértékér l, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzend feladatokról, javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érint pedagógiai, szervezési stb. feladataira, részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, a kijelölt id pontokban fogadóórát tart megszervezi a szükséges szemléltet eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó, különbözeti és helyi vizsgákon, iskolai méréseken, helyettesítés esetén szakszer órát tart, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közrem ködik az épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, felel sséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltet eszközök, könyvek stb. rendeltetésszer használatának biztosításáért, el készíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket, folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre és egyéb rendezvényekre stb. szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályf nökeivel, a konferenciát megel z en legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a tanuló lezárt érdemjegye jelent sen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor erre a tényre a konferencia el tt felhívja az osztályf nök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindokolja, beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét, közrem ködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 22

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. Tel/fax: 56 / 390-284 E-mail: kolcsey@baptistaoktatas.hu Egyházi Jogi Személy Kölcsey Ferenc Általános

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben