Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Jóváhagyta: Polyák Ferenc igazgató tankerületi igazgató Miskolc, január 16.

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ INTÉZMÉNY ADATAI PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETE, VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, FELADATMEGOSZTÁS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÉRDÉSEK AZ EGYES PEDAGÓGIAI KÖZÖSSÉGEKRE ÁTRUHÁZHATÓ NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE FELVÉTEL A KOLLÉGIUMBA, A KOLLÉGIUMI TAGSÁG TARTAMA, MEGSZŰNÉSE (NKT. 50., 52., 53. ) A KOLLÉGISTA TANULÓK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A KOLLÉGIUMBAN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A FIZETÉS RENDJE A KOLLÉGIUM SZAKMAI ELLENŐRZÉSE, A KOLLÉGIUMBAN ELHELYEZETT TANULÓK ÉS A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A SZAKKÖRÖK FORMÁI ÉS MŰKÖDÉSE A KOLLÉGIUMI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, KAPCSOLATAINK A KOLLÉGIUM LÉTESÍTMÉNYEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE AZ ANYAGI FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A VEZETÉS ÉS A DÖK KAPCSOLATA A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK AZ ÁTLAGON FELÜLI MUNKATELJESÍTMÉNY ELISMERÉSE A KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (KT (12)) MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET KIEGÉSZÍTÉS.... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 20. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐINEK, PEDAGÓGUSAINAK ÉS MÁS ALKALMAZOTTAINAK FELADATAI BOMBARIADÓ ESETÉN (POLGÁRVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA) KÖNYVTÁRI SZMSZ (CSATOLVA A DOKUMENTUM VÉGÉN) KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐI SZERVEZETEKKEL, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA, BETEKINTÉS RENDJE KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 1. Általános rendelkezések A kollégium, mint közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, elfogadása és módosítása a nevelőtestület jogkörébe tartozik, a kollégiumi diákönkormányzat - a jogszabályban meghatározottak szerint - véleményezési jogot gyakorol. A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. Fenti témára vonatkozó rendelkezéseket a következő jogszabályok tartalmazzák: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) és módosításai, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) módosításai, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (Kt.) és módosításai, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (Nkt.) és módosításai, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.) 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet (R.1.), a 177/ (XII.19.) Kormányrendelet (R.2.), évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról A működési szabályzat hatálya E működési szabályzat hatálya a Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium kinevezett, szerződéssel alkalmazott és óradíjas pedagógusaira, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottra, a kollégiummal tanulói jogviszonyban álló kollégistákra, a nyári termelési gyakorlatosokra, valamint a turizmus keretében a kollégiumban ideiglenesen tartózkodó vendégekre terjed ki. 2. Az intézmény adatai 1. Fő adatok Neve: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Főhatósága: Oktatási Minisztérium Bp., Szalai u Fenntartó hatósága: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Felügyeleti szerve: Alapító okirat kelte, száma: OM azonosító: Alapítás: KISZ Központi Bizottsága és a Művelődésügyi Minisztérium által adott működési engedély szerint. Dátum: június Költségvetési szerv nyilvántartási száma: KSH Költségvetési számla száma: A felvehető tanulók maximális létszáma: 314 fő Az intézmény alaptevékenysége: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (TEÁOR: ), Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (TEÁOR: ), Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (TEÁOR: ), 3

4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (TEÁOR: ) 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: - az alapító okirat - a szervezeti és működési szabályzat - a pedagógiai program - a házirend 3. Az intézményi alap és kiegészítő tevékenységek forrásai Alaptevékenység forrásai: állami támogatás, pályázati források, A vagyonkezelésért felelős szervezet: Miskolci Közintézmény-működtető Központ 4. Feladatmutatók Intézményi vagyon működtetése: Feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybevevők létszáma. Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása: Feladatmutató: kollégiumi és externátusi elhelyezésben részesülők létszáma, kollégiumi csoportok száma. Ellátásban részesülő tanulók: Feladatmutató: a Miskolc városban tanuló, vidéki állandó lakással rendelkező középiskolás fiú tanulók. 5. Feladata: Az Alapító Okiratban rögzített feladatok ellátása. Ezen túlmenően, a kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatására azoknak: akiknek lakóhelyén a választott típusú iskola vagy speciális osztály nem áll rendelkezésükre, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani (Nkt. 25 ). Lehetőséget biztosít a nem kollégista tanulók számára menzai étkezés igénybevételére. A tanulók második otthona a szülői otthontól távoli időben. A szülői házzal összhangban fejti ki nevelő tevékenységét. Eszközeivel segíti a tanulók tehetségének kibontakozását, szabadidejük hasznos eltöltését, egészséges életmód folytatását. Az intézmény működése során a következőkkel áll kapcsolatban: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a vele kapcsolatban álló iskolák, a felügyeleti szervek, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a munkavállalói érdekképviselet, külső tömegszervezeti és civil egyesületek, Második Otthon Kollégiumi Alapítvány, Intézményi tanács, 4

5 Az intézmény jelképei: zászló, embléma, választott példakép, névadó, kerek bélyegző, hosszú bélyegző. 6. A kollégium szervezeti felépítése a munkakörök kapcsolatrendszere 3. Pénzügyi és gazdálkodási feladatok 1. Pénzügyi feladatok 1.1. Tervezés Az intézmény vezetése ellátja a költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatokat. Elkészíti az éves likviditási tervet és beküldi a KLIK területi igazgatójának véleményezésre Előirányzat felhasználás Az előirányzat felhasználás körében a szervezet feladatai közé tartozik: az elfogadott likviditási terv alapján, a KLIK pénzügyi szabályzatát figyelembe véve a szükséges havi készpénz ellátmány igénylése, a pénzforgalom helyi szintű adminisztrációja, az ellátmánnyal történő elszámolás, a szükséges KLIK által meghatározott dokumentumok elkészítése, a készpénz kezelés feladatát a gazdasági ügyintéző látja el Üzemeltetés, fenntartás, működtetés A szerv az üzemeltetési, fenntartási, működtetési feladatok között az alábbi feladatokat látja el: az épületek, gépek karbantartása érdekében segédkezik a MKMK munkatársai által készítendő éves karbantartási terv előkészítésében, annak kidolgozásában, többéves felújítási tervhez javaslatot készít az MKMK részére. 5

6 1.4. Pénzgazdálkodási teendők rendkívüli kiadások engedélyeztetése, havi ellátmány elszámolás. 2. Munkaerő gazdálkodás A szervnél a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi részfeladatok adódnak: a) a munkaviszony létesítésével kapcsolatos feladatok: pályáztatás lebonyolítása, szükséges egyeztetés a KLIK tankerületi igazgatójával, egyéni munkaszerződés, kinevezés előkészítése, a különböző nyilvántartásokba való felvétel, a munkaviszony alapján járó juttatások biztosításával kapcsolatos adminisztrációs, adatszolgáltatási és egyéb feladatok, az egyes munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságok biztosítása és nyilvántartása (pl.: szabadság nyilvántartása, kiadása). munkavédelmi feladatok ellátása, továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatok, munkaviszony szüneteltetésével kapcsolatos nyilvántartási feladatok, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok, a fegyelmi felelősség témakörébe tartozó tevékenységek. b) a munkaerő-gazdálkodási feladatok a létszám- és illetménygazdálkodás területén: a feladatellátáshoz igazodó létszámszükséglet folyamatos figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a létszámigénynek megfelelő tervezés, a likviditási tervjavaslat összeállításakor, a személyi juttatások és a létszámmal való gazdálkodás, a jogszabályi korlátozások és a belső rendelkezések, illetve a fenntartói igények figyelembe vételével, a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa kidolgozása és felhasználási javaslat adása a KLIK felé. c) A dolgozók távollétével, túlmunkájával kapcsolatos teendők havi szinten a KIR3 rendszer használata, a szükséges teendők elvégzése a KLIK szabályzata alapján, a feladatot az igazgatóhelyettes és a gazdasági ügyintéző együttesen látják el, Ebből az igazgatóhelyettes feladata: a dolgozók havi túlmunkájának összesítése a szintnaplók alapján, a dolgozók havi szabadságának összesítése a szabadság nyilvántartás alapján, a dolgozók havi táppénzének összesítése a dokumentumok alapján, Gazdasági ügyintéző feladata: a változóbér, távolléti adatok rögzítése a KIR3 rendszerében, a szükséges dokumentumok továbbítása a KLIK központjába. 4. Intézményünk szervezete, vezetése, hatáskörök átruházása, feladatmegosztás Intézményünk szervezetileg önálló. Élén a fenntartó által kinevezett igazgató áll.(r ) Az igazgató intézményvezetői feladatait megosztja helyettesével, a nevelőtestülettel és az iskolatitkárral az alábbiak szerint: 6

7 1. Az igazgató Felelős a kollégium szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a KLIK elnöke által átruházott munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Távolléte esetén helyettesíti az igazgatóhelyettest. 2. Az igazgatóhelyettes Segítséget nyújt az igazgatónak az előbbi feladatok ellátásában. Önállóan dönthet azokban az ügyekben, amelyet a munkaköri leírásában az igazgató rábízott. Az igazgató távollétében a munkaköri leírásában megfogalmazottak szerint helyettesíti az igazgatót. Az igazgató és helyettese munkaidő-beosztását úgy kell meghatározni, hogy a szorgalmi időben munkanapokon 8-20 h-ig, pénteken 8-16 h-ig egyikőjük a kollégiumban tartózkodjon. 3. Munkaközösség vezető A szintek nevelőtanárainak javaslata alapján, az igazgató megbízásával látja el feladat- és hatáskörét. Fő feladata a szintek pedagógiai tevékenységének összefogása, a napi teendők tervezése, szervezése, kapcsolattartás az intézmény vezetőivel. Javaslataival, észrevételekkel támogatja a vezetés munkáját, elősegíti és ellenőrzi a pedagógiai programban és a nevelési munkatervben leírtak megvalósítását. Feladatát a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látja el 4. Diákönkormányzatot segítő tanár A diákönkormányzat felkérése alapján az igazgató megbízásából látja el feladatát. Segíti a diákság választott képviselőinek munkáját, részt vesz üléseiken, továbbítja az igazgató felé a diákság javaslatait. Felelős a diákság önszerveződésen alapuló rendezvényeinek szervezéséért, a lebonyolításban való segítségnyújtásért. 5. Minőségügyi vezető Az intézményi minőségfejlesztő csoport munkájának irányítója, gondoskodik a szervezet minőségügyi rendszerének, a nevelőtestület önkéntes vállalása alapján történő folyamatos karbantartásáról, a folyamatábrában meghatározottak szerint. 6. A nevelőtestület A nevelőtestület a kollégium pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézet legfontosabb tanácskozó és határozathozó testülete. Tagja a kollégium valamennyi nevelőtanár munkakört betöltő alkalmazottja és a könyvtáros-tanár (Nkt. 61. ), továbbá az intézményi számítástechnika tanár. 7. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört az iskolatitkár, és az ápolónő látnak el. Munkaköri feladataikat a munkaköri leírásuk szerint látják el. 7

8 8. Egyéb munkakörök -gazdasági ügyintéző. Munkaköri feladatait a munkaköri leírásában foglaltak tartalmazzák. A kollégium alapfeladatainak ellátása érdekében az alábbi munkakörökben tevékenykednek az MKMK alkalmazásában álló alkalmazottak: gazdasági munkakör, műszaki munkakör, kisegítő munkakör, Feladatukat az MKMK által kiadott munkaköri leírásukban foglaltak szerint látják el. 9. Egészségügyi ellátás Tanulóink egészségügyi ellátását szolgálja az ápolónő tevékenysége, aki hetente két munkanapon áll rendelkezésre. Munkaköri feladatait a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el. Beteg tanulóinkat elkülönített betegszobában tudjuk elhelyezni. Szükség esetén az ügyeletes tanár orvosi ügyeletet vagy mentőt hív. A tanuló kórházba szállításáról a szülőt értesíteni kell. 5. A nevelő-oktató munkával összefüggő szervezeti és működési kérdések 1. Nevelőtanári munkakörre vonatkozó általános szabályok Köznevelésről szóló törvény értelmében (Nkt. 66., 3. sz. melléklet) tanítói, tanári vagy pedagógiai képesítés szükséges a munkakör betöltéséhez. Ezen túlmenően büntetlen előéletűnek kell lennie. Kollégiumunk elsődlegesen középiskolás tanulóknak biztosít elhelyezést, ezért elsősorban a nevelőtanári funkciót, egyetemet végzett középiskolai tanárok láthatják el. Ha ez megfelelő jelentkező hiányában nem lehetséges, az álláshelyet főiskolai képesítésű tanár is betöltheti. A nevelőtanári állások betöltése pályázat útján történik. A pályázatot az Oktatási Közlönyben kell meghirdetni (R ). A nevelőtanár heti teljes munkaideje heti 40 óra. Kötelező óraszáma 30 óra, szeptember 1-től a kötött munkaidőben ellátandó óraszám: 32 óra. Kötelező óraszámát a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, oktatásra-nevelésre kell fordítania. Munkakörébe tartozik továbbá a foglalkozásokra való felkészülés, a tanulók munkájának értékelése, a kollégium kulturális és sportéletének szervezése, továbbá a kollégium tevékenységével kapcsolatos minden olyan feladat, mely pedagógiai szakértelmet igényel (R , 4.), továbbá az eseti helyettesítés. Nevelő-oktató tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtja. A gyermekek, a tanuló emberi jogait tartja tiszteletben (Nkt. 62. ). Fenti feladatainak a kollégium igazgatója által tanévenként készített, a tanév folyamán esetenként szükség szerint módosított foglalkozási terv, munkarend és tantárgyfelosztás alapján tesz eleget. Feladata továbbá, hogy széleskörű pedagógiai felkészültséggel, önállósággal, céltudatossággal segítse a kollégiumi életben rejlő nevelő hatások kibontakozását, a fiatalok személyiségének sokoldalú fejlesztése érdekében. 8

9 Munkaidejének megkezdése előtt 15 perccel köteles a kollégiumban megjelenni. Egyéb tekintetben munkáját a munkaköri leírásában, illetve az intézmény éves munkatervében megfogalmazottak szerint látja el. 2. Munkaköri feladatainak csoportosítása 2.1. Alaptevékenységei munkáját évenként készített munkaterv és foglalkozási terv alapján végzi, segíti a gondjaira bízott tanulók erkölcsi - világnézeti fejlődését, tanulmányi munkáját, művelődését, egészséges életmódjának kialakítását. erre egyrészt a tanulók szabadidejét, másrészt a csoportfoglalkozásokat használja fel. Köteles saját pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános műveltségét fejleszteni, hogy nevelési feladatait mind magasabb szinten láthassa el. megismeri neveltjeinek családi körülményeit, és szoros kapcsolatot tart fenn tanulóinak szüleivel, szükség esetén otthonukban is felkeresi őket, részt vesz a kollégiumi munkával kapcsolatos értekezleteken, megbeszéléseken, tanulói személyiségfejlődését figyelemmel kíséri és arról megfelelő feljegyezéseket készít, félévkor és évvégén közreműködik tanulói szorgalmának és magatartásának értékelésében és minősítésében, az igazgató beosztása szerint pihenő- és munkaszüneti napokon, valamint éjszaka ügyeleti szolgálatot tart, aktívan részt vesz a kollégiumi pedagógiai közösség munkájában, végzett munkájáról félévkor és év végén a megadott szempontok alapján beszámolót készít A kollégiumi foglalkozások rendje (59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelethez) a) Oktató-nevelő munkáját az intézmény pedagógiai programjában és nevelési munkatervében megfogalmazottal továbbá a minden tanév elején meghatározott foglalkozási terv alapján végzi. b) Un. kötelező foglalkozási időben (14 óra) a tanulók szilenciumi munkájának ellenőrzése, a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása, a kollégista tanulók korrepetálása, felzárkóztatása szaktárgyakból, csoportos foglalkozás előzetes tematika alapján felkészítő foglalkozások c) Un. "további" foglalkozási időben a nevelőtanár az alábbiakat látja el (10 óra) tehetségműhely, tehetséggondozó foglalkozások, szakkör, érdeklődési kör, művészeti csoport, kollégiumi - tömegsport foglalkozások vezetése, szervezése, kulturális verseny, házibajnokságok, Petőfi-hét rendezvényei, kollégiumok közötti bajnokságok, ünnepségek egyéb, kollégiumi, a közösségi élet szervezésével kapcsolatos rendezvények stb. d) egyéb foglalkozási időben (6 óra) ügyelet ellátása: ebédlő ügyelet, ébresztés, fektetés, a heti munkarend szerint e) Ebédlőügyelet, éves beosztás szerint a vacsoráztatás rendjéhez igazodik, naponta péntek kivételével h-ig tart. Az ügyeletes tanár feladata a tanulók ebédlőbe való kulturált bevonulásának, a vacsoráztatás rendjének biztosítása, az ebédlő előterében és az aulában a rend fenntartása. 9

10 2.3. Kötelező óraszámon kívül kötelezően ellátandó feladatok adminisztrációs kötelezettségek ellátása, továbbképzéseken kollégiumi és iskolai értekezleteken való részvétel, felügyelet ellátása rendkívüli munkaidőben (MT ), leltározás, más, kizárólag a kollégiumban ellátható szakfeladatokkal kapcsolatos feladatok (R , 2.) 2.4. Kötelező pedagógiai, adminisztratív feladatok csoportnapló vezetése ügyeleti napló vezetése Betegfüzet vezetése Éjszakai ügyeleti füzet vezetése Konditerem ügyeleti füzet vezetése Szakköri foglalkozási napló vezetése Szilenciumi tanulói jelenlét nyilvántartás vezetése Nevelési munkaterv készítése Félévi és évvégi beszámoló készítése Tanuló felvételének, leszámoltatásának adminisztrációja Jegykiírás az iskolai osztálynaplókból, E-naplókból Tanulói kimenő adása Kártérítési ügyek jegyzőkönyvének készítésében való közreműködés Baleseti, fegyelmi ügyek jegyzőkönyveinek készítése Reszortfelelősök félévi, évvégi beszámolója Tanulói adatbázis, listák készítésében való közreműködés, adatszolgáltatás Egyéb jegyzőkönyvek készítése pl. nevelőtestületi értekezlet Egyéni fejlesztési tervek készítése Önként vállalható többletmunkái közalkalmazotti tanácsi megbízásokat vállalhat a nem a KLIK fenntartásában álló iskolák felkérése alapján óraadást vállalhat, ha az, a kollégiumi feladatainak végzésével nem ütközik, a diákönkormányzatot segítő tanár feladatát a DÖK felkérésére a nevelőtanár köteles a feladatait akadályozó bármely tényezőről a kollégium igazgatóját a legrövidebb időn belül tájékoztatni A pedagógusok munkáját biztosító informatikai eszközök Tanári szobákban lévő PC-k nevelőtanári munkavégzés céljából Könyvtárban lévő PC könyvtáros-tanár munkavégzése céljából Informatika teremben lévő tanári PC informatika-tanár munkavégzésének céljából Egyéb informatika teremben lévő PC és informatikai eszköz nevelőtanári munkavégzéshez, foglalkozási időn kívül 2 db laptop igazgató és igazgatóhelyettes munkájának végzéséhez 1 db PC iskolatitkári munka végzéséhez 10

11 2.7. Pedagógiai munka belsőellenőrzési terve Nevelőtanári ellenőrzés kiterjed a tanulók a) Tanulmányi előmenetelére. Havonta jegykiírás, iskolai nyilvántartások ellenőrzése, konzultáció az iskolai osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. b) A tanulók hollétére. Erről pontos nyilvántartást kell vezetni, a tanulókkal kapcsolatban a csoportvezető, illetve az ügyeletes tanár minden időpontban el tudjon számolni, a nyilvántartásoknak egyezniük kell. c) A tanulók által okozott károkra az év eleji átadás - átvételi nyilvántartás alapján. A káresetről 24 órán belül jegyzőkönyvet kell készíteni a kár, és lehetőség szerint a károkozó személy pontos megjelölésével. A karbantartási munkák elvégzése - kivéve az amortizációt - jegyzőkönyv hiányában nem kezdeményezhető, amelyet törvényességi és gazdálkodási szempontok indokolnak. d) A csoportvezető felelős az ügyeleti idejében ráeső vagy neki kiírt, a tanulók által végrehajtandó feladatok ellenőrzéséért, regisztrálásáért. e) Az udvartakarítás, létszámellenőrzés, reggeli, délutáni, esti szobavizit, a tisztaság ellenőrzése, a tanulók iskolába való elvonulásának ellenőrzése, a szilenciumi rend és fegyelem biztosítása, másnapi felkészülésének napi szintű, eseti ellenőrzése, ügyeletek. f) A tanulók egészségi és egyéni higiénés állapotának napi szintű ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatala, dokumentálása. g) A reggeli illetve a pénteki szolgálatot követően a lakószobák, közös használatú helységek nyílászáróinak zárása a kulcsok meglétének ellenőrzése és a portán való leadása. h) Kéthetente csütörtökönként a tanulók íróasztalai, szekrényei rendjének ellenőrzése, szükség szerinti takaríttatása A szintfelelősi ellenőrzés kiterjed a) A munkaközösség tagjainak az 1. pontban foglalt ellenőrzési kötelezettségekkel kapcsolatos tevékenységeinek ellenőrzésére. b) A szintre bízott munkatervi feladatok szervezésére, ütemezésére, ellenőrzésére: ügyeleti beosztások figyelemmel kísérésére, a végrehajtás előkészítésére. c) Havonta a tanulói károkozások összesítésére, jelentés készítésére. d) A szint általános fegyelmi helyzetének, tisztaságának szilenciumi fegyelmének ellenőrzésére, havonta szintgyűlésen való értékelésére. e) Az éjszakai bejegyzésekről való napi tájékozódásra, késve érkező tanulók elleni elszámoltatás kezdeményezésére a csoportvezető kolléga felé. f) A szintdokumentációk vezetésének ellenőrzésére A vezetés ellenőrzési feladatai Igazgatói ellenőrzés Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Az igazgató napi rendszerességgel ellenőrzi a helyetteseinek munkáját, a pedagógusok folyamatos munkavégzését. Az ellenőrzés módszerei általában: a foglalkozási órák, foglalkozások látogatása írásos dokumentumok vizsgálata a tanulói munkák é tevékenységük vizsgálata 11

12 beszámoltatás (szóbeli, írásbeli) kérdőíves megkérdezés. a) Alapja az első két pontban foglaltak ellenőrzése. b) Naponta a szintek rendjének, tisztaságának ellenőrzése a reggeli (6-10 h-között) a délutáni (15-19 h-ig) és az esti időszakban. A szilenciumi fegyelem, a tanulók hollétének, ügyeleti feladatok ellátásának ellenőrzése, korrepetálás, felzárkóztatás ellenőrzése, a tanulói délelőtti bent tartózkodás jogosságának ellenőrzése, az éjszakai ügyeleti füzet ellenőrzése. c) Hetente: a keddi és csütörtöki napokon az udvar és a sportpályák takarítottságának ellenőrzése, a munkatervi feladatok megvalósítási ütemének ellenőrzése, a kárfelvétel végrehajtásának ellenőrzése. d) Havonta: a csoportnaplók, a szintnaplók, kimenőfüzet, a kimenőkártyák, a foglalkozási naplók, a kulcsfelvételi füzetek, betegfüzet, kárfelvételi jegyzőkönyvek és javítási napló ellenőrzése, a szintgyűléseken való megjelenés és nyílt értékelés, a tanulók felvételének és a leszámoltatás szabályosságának ellenőrzése, az éjszakai ügyeletes tevékenységének, az éjszakai rend és fegyelem ellenőrzése, a tanulók hétvégi benntartózkodása és hétvégi visszaérkezésének ellenőrzése. Az itt leírtakon túlmenően a nevelőtanár kollégák munkaköri kötelességei közé tartozó feladatokat a vezetés bármely előre be nem jelentett időpontban ellenőrizheti! 6. Az egyes pedagógiai közösségekre átruházható nevelőtestületi feladatok A kollégiumban működő pedagógus közösségek a nevelőtestület, a kollégiumi nevelőtanári munkaközösség, a szintnevelői munkaközösségek, a fegyelmi bizottság(ok). 1. Nevelőtestület a) Igazgató, igazgatóhelyettes, nevelőtanárok, a könyvtáros-tanár és az informatika-tanár. b) A nevelőtestület tagjai alkotó módon közreműködnek a nevelő munka fejlesztésében az eljárások korszerűsítésében a követelmények és az értékelés egységének kialakításában, a kollégium pedagógiai programjának kidolgozásában és elfogadásában. c) A nevelőtestület döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. d) Döntési jogkörébe tartozik (Nkt. 70. ): Az intézmény pedagógiai munkájának, nevelési munkatervének kidolgozása és elfogadása. A Működési Szabályzat elfogadása, módosítása, illetőleg a jóváhagyását megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása. A kollégiumi munkát összefoglaló, értékelő igazgatói elemzések elfogadása. A tanulók egyes fegyelmi ügyében való döntés. Például áthelyezés más csoportba, szintre, áthelyezés más kollégiumba, kizárás. A házirend jóváhagyása. 12

13 A kitüntetésre felterjesztés helyi kritériumainak megállapítása. A kollégium kapcsolatainak és azok elveinek meghatározása. e) A nevelőtestület véleményezési jogköre kiterjed az igazgatói pályázatra benyújtott vezetői megbízásra és a megbízás visszavonására (R (10)). Véleményezési jogkörébe tartozik továbbá: a tanulóközösségek döntési jogkörébe tartozó ügyek, kollégiumi diákkörök indítása, a kollégiumi versenyek indítása és díjazása, a pedagógusok munkaidő-beosztásának és foglalkozási tervének, megbízatásainak megállapítása (pl.: a munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős stb.), a pedagógus álláshelyek pályázati kiírása, a kollégiumi költségvetés szakmai részének felhasználása, a kollégiumfejlesztési, beruházási terveinek kialakítása, pedagógusok továbbképzésben való részvételének tervezése, a továbbképzés erkölcsi és anyagi elismerése. f) A nevelőtestület javaslattevő jogköre a kollégiumi élettel kapcsolatos minden kérdésre kiterjed. g) A nevelőtestület döntéseit értekezleteken nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekre vonatkozóan külön jogszabály vagy rendelet van érvényben (pl.: az igazgató megbízására vonatkozó javaslat). h) A nevelőtestület a jogkörbe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére bizottságot hozhat létre. A bizottság a nevelőtestület tagjaiból állhat, s munkájáról a nevelőtestület köteles beszámolni. i) A nevelőtestület 1/3-ának, vagy a kollégium valamelyik választott testületének kezdeményezésére az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezletet köteles összehívni (R ). 2. A kollégiumi nevelőtanári munkaközösség a) Egy tanévre javaslatot tehet a munkaközösség vezető személyére (megbízatása többször megújítható, max. öt évre adható). b) A munkaközösség dönt: a továbbképzési programról, a kollégiumi vezetőséggel egyetértésben a diákkörök (szakkörök, tevékenységi körök stb.) indításáról, a kollégium teljes nevelőtevékenységére kiterjedő kutatások, kísérletek indításáról és értékeléséről. c) A kollégiumi nevelői munkaközösség ellenőrzi a nevelés eredményességét és javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. d) Véleményezési jogkört gyakorol saját területén minden kérdésben, amelyben a nevelőtestületnek is véleményező jogköre van. e) A munkaközösség vezető feladatai: - folyamatosan tájékoztatja a vezetést a szinteken történtekről, kollégáit pedig informálja az aktuális teendőkről - a szintek és a kollégium nevelési tervéből adódó feladatait evidenciában tartja, az ezzel kapcsolatos munkában közreműködik, szervezi azok végrehajtását /teremberendezés, kollégiumi rendezvények, udvartakarítás/ - a vétséget elkövető tanulók ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet - az éjszakai ügyeletesekkel tartja a kapcsolatot, a megfelelő súlyú problémák kivizsgálását kezdeményezi - közreműködik a jutalmazásban, értékelésben 13

14 - együttműködik a szintfelelősökkel, az éjszakai ügyeletesekkel, a DÖK-patronáló tanárral és az ifjúságvédelmi felelőssel -kötelessége a kollégiumi napi munkavégzéssel kapcsolatos problémákra vonatkozóan az érintett pedagógusnál észrevételt tenni, felhívni figyelmét az elvégzendő feladat végrehajtására, illetve szükség szerint azt az ügyeletes vezető felé jelezni - a kollégium SZMSZ-ének helyettesítési rendje szerint a kollégium igazgatója és igazgatóhelyettese távollétében gondoskodik a helyettesítésükről - figyelemmel kíséri a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit, azonnal jelzi az ezen a területen jelentkező hiányosságokat - bekapcsolódik a kollégium nevelési ütemtervében megfogalmazott rendezvények szervezésébe és lebonyolításába, a nevére kiírt, a nevelési munkatervben meghatározott feladatokat határidőre végrehajtja - távollévő kollégái helyettesítésére javaslatot tesz, közreműködik ügyeleti beosztások készítésében, - a vezetés által közölt információkat, szakmai anyagokat eljuttatja a kollégákhoz - közreműködik a pedagógusok teljesítményértékelésében, az intézményi minőségfejlesztési feladatokban. 3. A nevelőtestületnek javaslatot tehet a kollégiumi felvétel tartalmi (szociális helyzet, tanulmányi eredmény, magatartás stb.) követelményeinek meghatározására, kiegészítő programokra, taneszközökre, módszerekre, központi alternatív programok választására, helyi alkalmazására, a csoportfoglalkozások, a tanórán kívüli más foglalkozások programjaira, a tanulócsoportok kialakítására, a szintnevelői munkaközösségek vezetőinek személyére. 4. Szintnevelői közösség (R ) a) egy évre (többször megválaszthatóan) megválasztja a szintfelelős vezető-tanárt, b) Dönt: mint fegyelmi bizottság, a szinten előforduló súlyosabb fegyelemsértési ügyekben saját hatáskörben hozható fegyelmi büntetésről, az igazgatóval egyetértésben a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapításáról, a neveltségi szint felmérésének elvégzéséről. c) Javaslatot tesz a kollégiumi szintes munkaközösségek egyetértésével, címek, kitüntetések adására, a szinten dolgozó nevelők jutalmazására, annak jellegére és mértékére, a tanulócsoportok életkor szerinti összetételének és neveltségi szintjének megfelelő foglalkozási tervekre, az igazgató, illetőleg a nevelőtestület elé utalandó fegyelmi ügyekre, a pedagógusok munkaidő és ügyeleti beosztására. 7. A kollégium munkarendje 1. Működési rend a) A tanév rendjét az oktatási miniszter évenként kiadott utasítása szabályozza, amely alapját képezi az intézmény működési rendje kialakításának. 14

15 b) A kollégium a tanév rendjében megfogalmazottaknak megfelelően hétköznapokon hétfőtől-péntekig folyamatosan, pénteken 16 h-ig, illetve vasárnap 16 h-tól áll a tanulók rendelkezésére. c) A kollégium éves munkarendje az intézmény és a kapcsolatos iskolák pedagógiai programjához és munkarendjéhez igazodik, azok megvalósítását szolgálja minden eszközzel. d) Egyedi vagy csoportos kérésre a hét végén is lehetőség van tanulóink számára a bent tartózkodásra. A kérelmek jogosságát az ezért felelős tanár bírálja el. e) A tanítási szünetekben a tanulók benntartózkodása csak külön igazgatói engedéllyel lehetséges. f) Bent maradó tanuló esetén a kollégium a tanulók számára pedagógiai-felügyeletet biztosít. Meleg étkezés igénybevételére a hétvégén a tanulók számára nincs lehetőség. g) A hét végeken, illetve a tanítási szünetekben a tanulók csak igazgatói engedéllyel léphetnek be az intézmény területére. Az éjszakai ügyeletes tanároknak jogában áll a tanulókat, a tanulók által használt helységeket ellenőrizni. h) A kollégiumban az éjszakai nyugodt pihenés biztosításának céljából naponként 2-2 fő éjszakai ügyeletes tanár lát el készenléti szolgálatot. i) A kollégium, mint önálló intézmény, munkáját a pedagógiai program alapján készített éves munkaterv alapján végzi. j) Az iskolák munkarendjéhez igazodva, évente kétszer (félévkor és év végén) értékeli a nevelés különböző területein végzett munkát, felméri a munka eredményeit, megállapítja a hiányosságokat és meghatározza a következő időszak feladatait. k) A tanév elején a nevelési munkatervben megfogalmazott feladatokat mind a nevelőtestület, mind a tanulói önkormányzat megismeri, s ezek szellemében készíti el a DÖ munkatervét, a nevelőtanárok pedig foglalkozási tervüket, nevelési programunkat. l) Félévi és év végi értekezleteken kívül évente két nevelési értekezletet tartunk, amelyeken aktuális nevelési kérdéseket, problémákat beszélünk meg. m) A munkaterv végrehajtásával kapcsolatos napi feladatokat, azok eredményeit, gondjait a havonta (általában keddi napokon tartandó) munkaértekezleteken beszéljük meg. n) A kollégista tanulók az iskolai tanévnyitó ünnepély napján, vagy az azt megelőző napon költöznek be a kollégiumba, s ott tartózkodnak az elméleti és gyakorlati oktatás időtartama alatt. o) A tanulók az iskola által szervezett elfoglaltságokon kívüli időt a kollégiumban töltik. A kollégiumban töltött időt tanulásra, művelődésre, sportra, szórakozásra, szervezett kollégiumi foglalkozásokra, rendezvényekre szermélyes tárgyaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják. p) A kollégista tanulókból csoportokat kell szervezni. Az egyes csoportok létszámát és összetételét az Nkt. 3. sz. melléklete figyelembevételével az igazgató állapítja meg. q) Ha a kollégiumban externátusi ellátást is biztosítanunk kell, a feltételek biztosítása mellett önálló externátusi csoport alakítható. Ennek létszáma a kollégiumi csoportok átlagos létszámának fele. r) A kollégiumban az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összefüggésben, kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap tartható. Ennek száma évente maximum 5 nap lehet. Foglalkozás nélküli napokon a tanulók felügyeletét biztosítani kell. 2. Kimenő, eltávozás, távolmaradás a) A tanulók naponta 1-2 órás szabad kimenőt kaphatnak, ennek lehetőségeit és formáit a Házirendben szabályozzuk. b) A tanulók minden hétvégén hazautazhatnak. Indokolt esetben az igazgató engedélyével hét közben is haza lehet utazni. 15

16 c) Több napos tanítási (téli, tavaszi, nyári) szünetekre a tanulók szüleikhez utaznak. Indokolt esetben - igazgatói engedéllyel - az iskolai szünidőt, vagy annak egy részét a kollégiumban is tölthetik. d) Állami gondozott tanulók szünidei ellátásáról az illetékes Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet igazgatója gondoskodik. Az állami gondozott tanulók a tanítási szüneteket vagy annak egy részét - igazgatói engedéllyel - tanulótársak családjánál tölthetik. e) Engedély nélküli eltávozásnak kell tekinteni, ha a tanuló a nevelőtanár vagy az igazgató tudta és engedélye nélkül távozik el a kollégiumból és annak okát 24 órán belül nem jelzi az illetékeseknek. Az ilyen tanuló ellen első esetben fegyelmező intézkedést kell tenni, ismétlődés esetén fegyelmi eljárást kell indítani. f) A tanuló távolmaradását - betegség miatti hiányzás stb. - telefonon köteles a kollégium titkárságán vagy nevelőtanárának, az ok keletkezését követő első munkanapon 8 óráig bejelenteni. 3. A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége a) A kollégiumi tanulók valamely intézmény, szervezet, társadalmi egyesület, vállalat (ifjúsági vagy művelődési házak, sportegyesületek stb.) munkájában az igazgató, a szülő és az osztályfőnök egyetértésével - állami gondozott tanuló esetében szülői egyetértés nélkül - adott engedélyével vehetnek részt. Az engedély határozott időre, vagy egy-egy alkalomra szólhat. b) Az igazgató a DÖ véleményének meghallgatásával engedélyezheti a kollégiumi nevelő hatásokat erősítő, azokat kiegészítő olyan tevékenységek egyéni vagy csoportos végzését, amelyek a tanulók kollégiumi vagy iskolai kötelezettségeinek teljesítését nem gátolják és a tanulók számára nem okoznak túlzott megterhelést. c) A nevelőtanár rendszeresen tájékozódik a tanuló iskolán és kollégiumon kívüli tevékenységéről, s szükség esetén tapasztalatairól tájékoztatja a tanuló osztályfőnökét és a szüleit is. d) Ha a tanuló iskolai és kollégiumi munkájában visszaesés mutatkozik, az engedély - a tanuló fejlődése érdekében - bármikor visszavonható. e) Ha a tanulót valamelyik intézmény, szervezet, egyesület, vállalat engedély nélkül, vagy az engedély visszavonása után is foglalkoztatja, az igazgató panaszt tesz az intézmény felettes szervénél, a tanulót pedig fegyelmileg felelősségre kell vonni. 4. Tanulmányi kirándulások a) A kollégium elsődlegesen az iskolai tanítási időn kívül szervezhet kirándulásokat. b) A kirándulásokat a nevelőtestület döntése alapján a diákönkormányzat véleményének kikérésével kell megtervezni és megszervezni. c) A kirándulásokhoz minden 20 (húsz) tanulóhoz egy nevelőtanár kísérőt kell biztosítani. Elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést vinni kell. d) A kirándulás költségeit úgy kell megtervezni, hogy az minden résztvevő tanuló számára elfogadható legyen. Állami gondozott tanulók kiadásait a diákjóléti célokra tervezett előirányzatból lehet fedezni. A kísérő tanár költségeit lehetőség szerint a kollégiumi költségvetés biztosítja. e) A tanulók szorgalmi időben történő külföldi utazását az iskola igazgatója engedélyezi. Állami gondozott tanulóknál az intézeti gyám egyetértése szükséges. f) Kollégium dolgozóinak külföldi utazásához a szorgalmi időben az intézet igazgatójának engedélye szükséges, ha ez szabadság engedélyezésével jár. 5. A kollégium munkarendje, létesítmény használat a) A kollégiumban folyamatos munkarendben állandó portaszolgálat üzemel. 16

17 b) A pedagógusok munkaidő beosztását - a szintközösségek javaslatainak bekérése után - évente az igazgató készíti el, a szabadságolási ütemterv elkészítéséért az igazgatóhelyettes felelős. c) Az intézménybe való belépés a kollégium valamennyi dolgozójára vonatkozóan - a munkavégzés esetét kivéve - az igazgató tudomásával történhet. d) A tanuló hétvégeken, illetve tanítási szünetekben történő bent tartózkodására, a helyiség használat rendjére a magánlakhatáshoz való jog tiszteletben tartásával, a kollégiumi házirend vonatkozó pontjai a mérvadók. e) A kollégisták napi munka és életrendjét a házirend 4. pontjában megfogalmazottak szabják meg. f) A kollégium kulturális és sportlétesítményei - könyvtár, szám.tech. terem, angol labor, kondicionáló terem, sportpályák - működési rendjüknek megfelelően, illetve a sportpályák esetén a házirendben megfogalmazottak szerint tartanak nyitva, állnak a tanulók rendelkezésére. 6. A vezetők benntartózkodási rendje, feladatmegosztás, helyettesítés Az intézményben a következő megbízás alapján ellátott vezetői beosztások vannak: a) Igazgatót (intézmény-vezetőt) öt évre a KLIK bízza meg. Munkaköri feladatait a munkaköri leírásában, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint heti 40 órában látja el. Távolléte esetén feladatai ellátásáról az igazgatóhelyettes gondoskodik. Tartós távolléte idején helyettesítéséről feladatmegosztás alapján az igazgatóhelyettes és a jogszabályoknak megfelelő korlátozással a munkaközösség vezető gondoskodik. Az igazgatóhelyettes távolléte esetén gondoskodik az igazgatóhelyettes helyettesítéséről. b) Igazgatóhelyettes: munkaköri leírása alapján heti 40 órában látja el munkakörét, kötött munkarendben. Munkarendjét évente az igazgató határozza meg úgy, hogy az igazodjon az intézmény működéséhez. Munkaköri leírásában meghatározottakból kiindulva elsődleges feladata az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenységgel kapcsolatos vezetési funkciók gyakorlása. Feladata az intézmény sport és kulturális életének irányítása, kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel. Különleges feladata, hogy az igazgató tartós távolléte esetén az igazgató által átruházott munkáltatói jogkör alapján munkáltatói jogokat gyakoroljon. A gondnoki tevékenység révén gondoskodik a működéshez szükséges tárgyi és humán feltételrendszer biztosításának megszervezéséről, erre vonatkozóan az igazgatót tájékoztatja, javaslatokat tesz. Távolléte esetén helyettesítéséről az igazgató gondoskodik. Az igazgató és igazgatóhelyettes rendkívüli esetben történő távolléte esetében helyettesítésükről a munkaközösség vezető gondoskodik. c) Nyitvatartási időben a kollégium igazgatója, távolléte esetén az igazgatóhelyettes az intézményben tartózkodik. 7. Belépés és a benntartózkodás rendje a kollégiummal nem jogviszonyban állók számára a) a kollégisták a kollégium Házirendjében foglaltak szerint fogadhatnak látogatókat b) a látogatók beléptetése az intézménybe a portán keresztül, a látogatók könyvébe történő regisztrálással történik, amelynek végrehajtásáért az éppen ügyeletes portás a felelős. c) a látogatók csak rendkívüli esetben - igazgatói, ügyeletes vezetői engedéllyel - mehetnek fel a szintekre. d) egyéb vonatkozásban a portaszolgálatos munkatársak munkaköri leírásában leírtak a mérvadóak. 17

18 e) a látogatók benntartózkodásának/belépési jogosultságának magállapítása a mindenkori főügyeletes tanár vagy ügyeletes vezető munkaköri feladatai közé tartozik (ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik). 8. Felvétel a kollégiumba, a kollégiumi tagság tartama, megszűnése (Nkt. 50., 52., 53. ) 1. Felvétel elvei a) a tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, b) a kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója dönt, c) a felvétel során mérlegelni kell a tanuló szociális helyzetét, a bejárási lehetőségeket, a tanuló előző évi kollégiumi magatartását, d) a felvétel egy tanévre szól. A felvételi kérelemhez csatolni kell a Felvételi adatlapot és az első felvétel esetén a közösségi elhelyezésre való alkalmasságot tanúsító orvosi igazolást, valamint iskolalátogatási igazolást. 2. A kollégiumi tagság tartama a) az iskolába jelentkező tanuló az iskolába való jelentkezéssel együtt jelentkezhet a kollégiumba is. A következő tanévre - elsődlegesen a szorgalmi idő utolsó napjáig -, ha a jelentkezés idején már kollégiumi tag, közvetlenül a kollégiumban. Amennyiben van üres férőhely, a tanév bármely időpontjában igényelhető kollégiumi felvétel. b) a gyámhatóság által kezdeményezett felvételt soron kívül teljesíteni kell. c) a kollégiumi tagság a gyámhatóság által kezdeményezett és az állami gondozott tanulók esetében a tanulói jogviszony fennállásáig egyébként egy tanévre szól. 3. A kollégiumi tagság megszűnése 3.1. Megszűnik a kollégiumi tagsága a) a tanév végén, b) annak, akit fegyelmi büntetésként a kollégiumból vagy az iskolából kizártak a határozat jogerőre emelkedésének napján, c) akinek kollégiumi tagságát térítési díj hátralék miatt az igazgató megszünteti, a tárgyban hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, d) annak, aki a kollégiumi tagságról lemond, a bejelentésben megjelölt napon. Kiskorú tanköteles tanuló esetében csak a szülő vagy a gyám mondhat le a kollégiumi tagságról, e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján, f) az a. és a c. pontban megfogalmazottak nem érvényesíthetők, amennyiben a tanuló még tanköteles Állami gondozott tanuló tagságának megszűnése a) az állami gondozott és a gyámhatóság által felvett tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésekor, egyébként a tanév utolsó napján, b) az állami gondozott fiatal részére engedélyezhető, hogy indokolt esetben tanulmányainak befejezését követően - legfeljebb a következő tanév kezdetéig - a kollégiumban maradhat, c) az állami gondozott fiatal a kizárásra vonatkozó fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után, ameddig a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet igazgatója az elhelyezésről nem gondoskodik, a kollégiumban marad, 18

19 d) ha kiskorú tanuló kollégiumi tagságát kell térítési díj hátralék miatt megszüntetni, kollégium igazgatója köteles gyámhatóság intézkedését kérni. 9. A kollégista tanulók tevékenységének értékelése 1. Fegyelmi eljárás A kollégista tanuló, ha a kollégiumi tagságával kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan vagy gondatlanul, de súlyosan illetve ismételten megszegi fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető (Vhr. 4. (1)) A fegyelmi büntetés lehet: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) kizárás. A fegyelmi határozatot a b) esetben a kollégium igazgatója, c) esetben a kollégium nevelőtestülete hozza. A diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során figyelembe kell venni. A fegyelmi bizottság tagjai: a kollégium nevelési igazgatóhelyettese, a bizottság elnöke, a tanuló szintfelelőse, a tanuló csoportvezetője, a diákönkormányzat képviselője, a kollégium ifjúságvédelmi felelőse. Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja az eljárás kezdeményezője. A fegyelmi eljárásra meg kell hívni a kollégista osztályfőnökét és az iskola igazgatóját, valamint a kiskorú tanuló szülőjét vagy gondviselőjét (Vhr. 4. ). A tanulót a szülő, gondviselő távollétében más is képviselheti. A fegyelmi eljárás kezdeményezője az eljárás megindításához a tényanyagot írásban köteles beterjeszteni a fegyelmi bizottsághoz, vagy tantestülethez. A tényállást sokoldalúan tisztázni kell, s a kollégium tagjának lehetőséget kell biztosítani a védekezésre. A fegyelmi bizottság a fenti büntetéseken kívül mellékbüntetést is kiszabhat, pl. a tanulót más csoportba helyezheti, javasolhatja a tanuló másik kollégiumba való áthelyezését. A fegyelmi büntetést kiszabó testületnek - mérlegelve az eset szándékosságát vagy ismétlődését - lehetősége van súlyosbító előterjesztést tenni, vagy a büntetés végrehajtását meghatározott időre felfüggeszteni. A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha a tárgyalás során kiderül, hogy az eset nincs kellően bizonyítékkel alátámasztva, vagy a vétség foka nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását. Megrovás és szigorú megrovás esetén a határozatot nem szükséges írásban megküldeni, ha azt a kiskorú szülője és osztályfőnöke tudomásul vette és fellebbezés jogáról lemond. Az állami gondozott tanuló esetleges kizárása esetén, a határozat jogerőre emelkedése esetén mindaddig a kollégiumban marad, amíg a GYIVI igazgatója az elhelyezéséről gondoskodik. A kizárás büntetés a határozat jogerőre emelkedése után, a fellebbezési idő leteltével lép életbe. Olyan esetben, amikor a tanuló jelenléte káros a közösségre, a fellebbezési idő leteltéig a kollégiumi tagság ideiglenes szüneteltetését lehet elrendelni. A fegyelmi határozat ellen 15 napon belül fellebbezni lehet, az a) és a b) pontok esetében az intézmény igazgatójánál, a c) pont alatti büntetés esetében az illetékes szakigazgatási szervhez, de az intézmény igazgatóján keresztül. 19

20 10. A kollégiumban fizetendő térítési díjak megállapítása és a fizetés rendje A kollégiumban térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni. A fizetendő díj mértékét a MMJV rendeletben szabályozza. 1. A nyersanyagnorma 100%-át az 1-2 gyermekes szülők, 50%-át a 3 vagy több gyermekes szülők és a gyermekvédelmi támogatásban részesülők fizetik. 2. A hónap közben történő étkezési lemondást, vagy igénylést két nappal korábban kell bejelenteni. 3. Szociális okok miatti rászorultság esetén a tanuló gondviselője a lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól hozzájárulást kérhet az étkezési térítési díj fizetéséhez vagy kérheti a térítési díj fizetésének átvállalását. 4. Az intézmény fenntartója határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a kollégium igazgatója dönt további kedvezmények nyújtásáról, tanulmányi eredmények, vagy szociális helyzet alapján. 11. A kollégium szakmai ellenőrzése, a kollégiumban elhelyezett tanulók és a kollégiumi foglalkozások látogatására vonatkozó szabályok 1. A kollégium, mint nevelési - oktatási intézmény szakmai tekintetben önálló. A fenntartói irányítás nem sértheti a kollégium szakmai önállóságát az intézmény szakmai, döntési hatáskörét. A pedagógiai munka szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel az országos szakértői névjegyzékben. A fenntartó a foglalkozási és pedagógiai program végrehajtását a szakmai munka eredményességét: a) szakértői vélemény, b) az intézmény által készített (tanévenként egy alkalommal) beszámoló alapján értékelheti. A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább két nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetni kell az intézmény vezetőjével az időpont, forma, módszer stb. vonatkozásában. A pedagógiai értékelő tevékenység megállapításait nyilvánosságra kell hozni. Az, aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát. 2. A kollégium rendezvényei, foglalkozásai és tanulói látogatásra jogosultak: a) a főhatóságunk megbízottai, b) a fenntartó képviselői, c) a GYIVI munkatársai, d) a kapcsolatos iskolák nevelőtestületeinek tagjai, e) a tanulók szülei, f) más személyek, akiknek a kollégium igazgatója engedélyezte. 3. A kollégiumban a fenntartó szakirányú ellenőrzéssel megbízott dolgozói a kollégium igazgatójának tudtával végezhetik feladatukat. Állami gondozott tanulók esetében eljárásra az illetékes Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet igazgatója és a tanuló nevelőszülője jogosult. 4. A Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium működésének törvényes felügyeletét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. 12. A szakkörök formái és működése 1. A szakkörök szervezése önkéntes jelentkezés alapján, az érdeklődésnek megfelelően történik. 2. A szakkör az érdeklődésnek megfelelően meghatározott létszámmal működhet. Minimális létszáma: 10 fő. 20

21 3. A szakkörök fajtái: a) A kollégium költségvetésében tervezett és az igazgató által engedélyezett szakkör. b) A DÖ javaslata alapján szervezett és az általa működtetett szakkör. c) Társadalmi szakkör vagy diákkör. 4. A szakkör vezetése választott vezetők útján történik. a) A kollégium költségvetésében tervezett szakkör esetében a szakkörvezető személyét a tantestület véleményezése alapján az igazgató jelöli ki. b) A DÖ által működtetett szakkör vezetőjét a DÖ választja a kollégium vezetőjének jóváhagyásával. c) A szakkörök diákvezetőit a szakköri tagok választják. 5. A DÖ saját pénzeszközeiből támogatást adhat a kollégiumi költségvetés keretében működő szakkör számára. 6. A szakkörvezető tanárt, ha a szakköri tagok száma 10 vagy annál több, díjazás illeti meg, amennyiben azt rendes heti munkaidején túlmenően végzi. 7. Ha a szakkör vezetője tevékenységét díjazás ellenében végzi, megbízásának feltételeit írásban kell rögzíteni. 8. Ha a szakkör létszáma 10 fő alá csökken, a szakkört fel kell oszlatni. 9. Bármelyik szakkör tagja csak kollégista lehet. 10. A szakkörben a szakköri tagok a vezető útmutatásai alapján önállóan tevékenykednek. 11. A szakköri tagokat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 12. A szakkör munkatervét a szakkör tagjai a szakkör vezetővel együtt állítják össze, és a szakköri foglalkozások idejét is közösen állapítják meg. 13. A szakköri tagok kötelességei és jogai a) A szakkör tagjainak a foglalkozásokon rendszeresen részt kell venniük. b) A szakkör helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek, eszközeinek gondos kezelése és védelme alapvető kötelesség. c) A szakkörben készült munkák a kollégium tulajdonát képezik, kivéve a saját nyersanyagból készült munkákat. d) szakkörökkel kapcsolatos versenyek, pályázatok meghirdetésében a diákönkormányzatoknak véleményezési joga van. 14. Ebbe a témakörbe tartozó egyéb kérdésben, a házirend megfelelő pontját kell figyelembe venni. 13. A kollégiumi hagyományok ápolása, kapcsolataink A kollégiumi hagyományokat ápoljuk, azokat ünnepségek, megemlékezések formájában tartalommal töltjük meg. 1. Ünnepélyek, megemlékezések 1.1. Az iskolai által előírt ünnepélyeken, megemlékezéseken a tanulók az iskolában vesznek részt. Ezeken az alkalmakon külön ünnepélyt a kollégiumban nem kell tartani. A kollégium a maga sajátos eszközeivel járul hozzá az ünnepélyek élményének fokozásához (Fórum-tabló készítése, pályázatok kiírása, kiállítások szervezése, plakátverseny stb.) A megfelelő időpontban az iskolától függetlenül meg kell tartani a tanévnyitó és tanévzáró szintgyűléseket, a kollégium névadójának megünneplését - ennek keretében az új DÖ eskütételét - továbbá azokat az ünnepségeket, amelyeket hagyományaink ápolása igényel és a kollégiumpedagógiai programja, munkaterve tartalmaz, illetve a tanév rendje előír (pl.: a végzősök búcsúztatása, elsősök fogadalomtétele, a Petőfi-hét rendezvényei) A kollégium hagyományainak szellemében rendezzük meg az éves ismeretterjesztő előadásokat, a vers és prózamondó versenyt, a különböző sportrendezvényeket. 21

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben