SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22."

Átírás

1 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

2 Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 292-1/2015. határozatszámon elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Óvodai szülői szervet nevében névaláírás szakalkalmazottak nevében névaláírás 10/2015. (X.27.)MTOT határozatszámon egyetértését nyilvánítja : Csenger Mikro-Térségi Óvodai Társulás Forján Zsolt. Csenger Mikro-Térségi Óvodai Társulási Tanács Elnöke Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától: A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Székhely Óvoda: Riskó Ignác Óvoda Csenger 4765 Honvéd utca 22. Telephely: Riskó Ignác Óvoda 4765 Csenger Riskó I. u.1.sz. Tagóvoda: Riskó Ignác Óvoda, Szamosbecs, Kossuth u.8. 2

3 Készült az alábbi jogszabályok figyelembevételével: 363/2012.(XII.17.) Kor. Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 2012.évi CXXIV.törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 2011.évi CXCV.törvény az államháztartásról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Ber.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 3

4 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Az intézmény hatályos alapító okirata Nevelőtestületi határozatok I. Érvényességi követelmények: Az SZMSZ időbeli hatálya: Az SZMSZ Csenger Mikro-térségi Társulás, fenntartó jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egyidőben hatályát veszti a 84/2015. iktatószámon a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: A Csenger Riskó Ignác Óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Székhely: I. számú Óvoda 4765 Csenger, Honvéd u. 22. Telephely: II.sz Óvoda 4765, Csenger, Riskó Ignác u. 1. Tagintézménye: Riskó Ignác Óvoda Szamosbecsi Tagóvodája 4745 Szamosbecs, Kossuth u. 8. Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. Az intézmény neve: Székhelye: Telephelye: Riskó Ignác Óvoda I. számú Óvoda 4765 Csenger, Honvéd u. 22. II.sz Óvoda 4765, Csenger, Riskó Ignác u. 1. 4

5 Tagintézménye: Riskó Ignác Óvoda Szamosbecsi Tagóvodája 4745 Szamosbecs, Kossuth u. 8. Költségvetési szerv alapításának dátuma: Költségvetési szerv alapítására, átalakítására megszüntetésére jogosult szerv: Csenger Mikro-térségi Óvodai Társulás Székhelye: 4765 Csenger Ady E.u.14. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár 4765 Csenger, Ady Endre u Költségvetési szerv irányítása felügyelete: Csenger Mikro-térségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa 4765 Csenger Ady E.u.14. Típusa: Óvoda (A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.) Az intézmény évfolyamainak száma: 8 vegyes óvodai csoport, Az intézménynevelési tevékenységéhez felvehető gyermeklétszám: Óvoda: 200 fő Költségvetési szerv illetékessége,működési területe: Csenger Város, Szamosbecs Község, Szamostatárfalva Község, Komlódtótfalu Község, Szamosangyalos Község közigazgatási területe. Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján, Csenger Mikro-térségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv. 23. alapján. Költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony Kjt.1992 évi 33 tv. Munkaviszony, a Munka Törvényéről szóló 2012 évi I. törvény Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés Óvodai nevelés, az óvodás korú gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése; ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés : 5

6 Óvodai nevelés, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenység ellátása. Az óvodai nevelési feladatok ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás alapján, köznevelési (óvodai) önkormányzati feladatok ellátása, ennek keretében a hhh gyermekek képesség kibontakoztató óvodai fejlesztése. A fenntartó és a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodások alapján köznevelési (óvodai), és egyéb feladatok ellátása : Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés ellátás, szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Az intézmény tevékenységének célja: - Óvoda: a gyermek 3 éves, legfeljebb 2,5 éves korától a tankötelezettségig a gyermek óvodai nevelése és iskolai életmódra felkészítése a gyermek napközbeni ellátása. A feladat ellátását szolgáló vagyon: - csengeri 1794 hrsz.-ú 3880 m 2 területű ingatlan Csenger, Honvéd út csengeri 372 hrsz.-ú 3219 m 2 területű ingatlan, Csenger, Riskó Ignác u.1. - szamosbecsi 184 hrsz.-ú 900m2 területű ingatlan, Szamosbecs, Kossuth u Az intézmény vagyonleltárában felvett berendezések és felszerelések. II. A működés rendje: A gyermekek fogadása (nyitva tartás) a vezető benntartózkodása. Nyitva tartás: 7-17 óráig (10 óra) Az óvoda 5 napos (hétfőtől - péntekig) üzemel egész éven át folyamatosan, működik. Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 8 és délután 16 óra között az óvodavezetőnek, vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. Zárva tartás: Nyári karbantartás, felújítás céljából telephelyenként 4 hetes zárás biztosított az óvodák részére a fenntartó engedélyével,illetve karácsony és szilveszter közötti időszakban szünetel az óvodai ellátás. (A szülői igény előzetes felmérése alapján a gyermekek elhelyezése biztosított a nyári hónapokban is. 6

7 A nevelési év szeptember 01-től a következő és augusztus 31-ig tart. Az óvoda alkalmazottainak munkarendje a Működési Szabályzat mellékletében található. Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelőintézmény. Az óvodavezető zárást rendelhet el: Ha az óvodai ellátást igénylők száma tíz fő alatti, így a szülő kötelessége gyermeke elhelyezéséről gondoskodni. Az óvoda nevelés nélküli napot (3-5 nap) tarthat a nevelőtestület továbbképzése céljából a fenntartó engedélyével a Közoktatási Intézmények Működési rendjéről szóló 20/2012. (VIII.31. )EMMI rendeletben foglaltak alapján. A gyermekek beíratása: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető. Nkt. 8.(1) Az új gyermekek beíratása az óvodába minden nevelési év megkezdése előtt május első két hetében történik. A férőhely adta lehetőséget figyelembe véve folyamatos a gyerekek felvétele. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek e törvényben foglaltak kivételével- harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke felvételét, átvételét, bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. ( Nkt. 49..(1) Az óvodai csoportra, megállapított minimális és maximális létszámtól a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-al lehet átlépni, ha nevelési év során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. (Nkt.25 )(7) A szülők tájékoztatásáról az óvodavezető gondoskodik (városi TV hirdetésében, beíratási hirdetményben). A beíratáshoz szükséges okmányok a szülők részéről: A gyermekszületési anyakönyvi kivonat Szülő személyi igazolványa Lakcím bejelentő kártya TAJ kártya Orvosi igazolás a gyermek egészségügyügyi állapotáról Kedvezmény megállapításához az önkormányzat által megállapított gyermekvédelmi kedvezmény határozata Jegyzői nyilatkozat a halmozottan hátrányos helyzetről Amennyiben a felvételre jelentkező gyermek száma meghaladja a férőhelyek számát, felvételi bizottságot kell létrehozni, erről az óvodavezető dönt. A bizottság tagjai: óvodavezető óvodapedagógusok óvodai SZMK vezetője Ha az ódába iratkozó gyerek már járt más településen óvodába, értesítést kell bemutatni az óvodaváltásról. 7

8 Az oktató-nevelőmunkájával összefüggő feladatok A pedagógusok és alkalmazottak kötelességeit és jogait a Nkt. 61, 62, és 63 - ban foglaltak határozzák meg. A rendszeres nevelőtestületi értekezletek időpontját, és napirendjét az óvoda munkaterve határozza meg. Rendszeres nevelőtestületi értekezlet: A nevelési évnyitó értekezlete A nevelési év záró értekezlete Továbbképzési nevelési értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívása történhet: Az óvodavezető elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségesség teszi. A nevelőtestület 1/3 részének kérésére. A szülői szervezet kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta. Az alkalmazotti kötelezettség értekezletét össze kell hívni: A Köznevelési törvényben meghatározott fenntartói döntések előtt, továbbá az óvoda működését szabályozó dokumentumok módosítása, és elfogadtatása indokolttá teszi. Az óvodavezető szükségesnek tartja, illetve az alkalmazotti közösség 1/3 része írásban az ok megjelölésével kéri. A technikai dolgozók részére az óvodavezető a feladatok és egyéb aktuális kérdések megbeszélése céljából szükség esetén értekezletet tarthat. A távolmaradás igazolásra vonatkozó szabályok: A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. A nevelési év alatt egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti. A három napon túli hiányzás után orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek. A gyermekek 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzását az óvodavezető jelenti a Jegyzőnek. A térítési díjak befizetése, visszafizetése: Az étkezési térítési díjak befizetése csekken az OTP-ben. A befizetést igazoló csekket az óvodapedagógusok részére kell bemutatni. Hiányzás esetében az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon, vagy személyesen. A lejelentés 48 óra múlva lép életbe, s a következő befizetéskor írják jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az óvoda egészségvédelmi szabályzatai: Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével, vagy elhasználódásával jár a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát biztosíthat az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint. 8

9 A munkaruha juttatás dolgozónként: Munkacipő 1 pár (évente) Munkaköpeny 1 db (2 évente) A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. 79. A dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a dolgozót munkába állásakor vagy munkakörének megváltozásakor. A munkavédelmi oktatás gyakoriságát szükség szerint a munkáltató határozza meg akár évente is lehet évi XCIII.tv. 55 (1) A munkavédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismerniük a munkavédelmi jogszabályokat. Az óvodába csak érvényes munka alkalmassági vizsgálatokkal rendelkező dolgozók tölthetnek be munkaviszonyt. A munka alkalmassági vizsgálatok költségeit a munkáltató az éves költségvetésben biztosítsa. Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.) Az óvodába a megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinni. Az óvodapedagógusnak addig is gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésekre, tisztaságára. Az óvoda konyhája csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (nyílt nap, ünnepélyek stb.) Az óvoda területén dohányozni tilos! - Az intézményen belül szeszes italt fogyasztani tilos! Egyéb tudnivalók: Az óvoda helyiségét más, nem oktatási-nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, fenntartó engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszervezők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve: az óvoda által szervezett vásárlás alkalmával.) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Az óvoda jogszabályban előírt kötelező nyilvántartásai: Az alkalmazottak adatai A gyermekek adatai 9

10 Az óvodában a nevelő-oktató munka foglakozásai, ill. pedagógiai program az óvodai nevelés országos alapprogramja szerint folyik melyet nyilvánosságra, kell hozni. - azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítést, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. - Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésben a kisebbségi kultúrának a nyelvének ápolását. 10

11 III. Funkcionális szervezeti felépítés Intézmény fenntartó Intézményvezető Intézményvezető helyettes Intézményvezető helyettes Tagóvoda vezető Költségvetési szerv ügyintézése Óvodape dagógus Óvoda titkár Pedagógiai asszisztens Óvodaped agógus Pedagógiai asszisztens Óvodaped agógus Pedagógiai asszisztens Dajka Dajka Dajka 11

12 Az intézmény képviseletére jogosultak: A vezető, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint, az intézményvezető helyettesek. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján, Csenger Mikro-térségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.Tv.23. alapján. 1. Az óvoda szerkezete : 2. Az intézményvezető: Az óvoda élén a határozott időre kinevezett magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, akit az óvodavezető munkaköri elnevezés illet meg, alkalmazásáról és kinevezéséről a fenntartó dönt. Az óvodavezető irányítja, szervezi intézménye szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményt. Az óvodavezető Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős Az intézményvezető feladata Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete Nkt. 69. (1) Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. Az intézményvezető feladatai: - felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, - a pedagógiai munkáért - ellátja az óvoda ellenőrzési feladatait, - a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért - a nevelőmunka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtéséért - a gyermekbalesetek megelőzéséért - a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért - a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért, összehívásáért, levezetéséért - irányítja, ellenőrzi a nevelőmunkát - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja - KIR adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása - Tanévnyitó, tanévzáró értekezlet előkészítése, megtartása, munkaterv elkészítése 12

13 - Házirend elfogadtatása - Intézményvezetői pályázathoz szakmai véleményt készít - Az óvodát érintő ügyekben képviseli az óvodát - Kapcsolatot tart egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel, a gyermekjóléti szolgálattal Az óvodavezető, az óvodavezető helyettes és a munkaközösség-vezetője az ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési ütemtervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed: A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, A munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. Az ellenőrzés fajtái: Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés Spontán, alkalomszerű ellenőrzés A problémák feltárása, megoldása érdekében A napi felkészültség felmérésének érdekében Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell. Feladata: A nevelőtestület szakmai irányítása, vezetése. - Pedagógiai munka ellenőrzése, irányítása. - A munkavállalókkal, érdekképviseleti szervekkel való együttműködés. - A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése. - Felelős a jogszabályok, rendeletek betartásáért. A Közalkalmazotti Szabályzat és a Szervezeti Működési Szabályzatban megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó pontok a maradéktalan ellátása. Az óvodavezetés feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók: - Pedagógiai - Tan-ügyigazgatási - Az óvodavezető feladata még: Kapcsolattartás, koordináló tevékenység a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodást ellátó intézménnyel, Pedagógiai Kabinettel, Nevelési Tanácsadóval, szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel. Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje, Hatáskörök átruházása : 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A képviselet szabályait az intézmény szervezeti felépítése, valamint a vezetők közötti feladatmegosztás összhangjára figyelemmel kell meghatározni. A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 13

14 Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként. Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: A képviseleti jogosultság köréből az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a szakmai munkaközösségek vezetőire; A munkáltatói jogköréből : nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen irányítását, és szervezését. Az óvodavezető helyettes,tagóvoda vezető Az intézményvezető - helyettes felelős Feladata,felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására a belső ellenőrzések tapasztalataira az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. A dolgozók távolléte esetén szervezi a helyettesítést. Rendszeresen elkészíti a havi szabadság kimutatást. Részt vesz a leltárkészítésben, folyamatosan vezeti a leltárkészletet, a selejtezést a szabályzat szerint végzi a vezetővel. Aktívan részt vesz a továbbképzések szervezésében. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, aktívan részt vesz a pályázatok elkészítésében. Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a munkaközösségi felelősök munkáját. 3. A szakmai munkaközösség A szakmai munkaközösség feladata Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében A szakmai munkaközösségek az óvoda pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy 14

15 évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az óvodavezető - helyettessel. Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések tekintetében. Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az egész nevelő testületet. A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közvetlenül is fordulhatnak kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a munkaközösség vezetők az óvodavezető helyettes vagy óvodavezető irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás szóban és/vagy - ben is történhet. A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. Beszámolási kötelezettség Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára az éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról. Kapcsolattartás rendje Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség tevékenységéről A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos, nevelési évenként minimum négy alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév értékelése, a nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet tartanak, a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az es információnak és kommunikációnak. Döntési jogköre: A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség az SZMSZ-ben meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg. Feladata,felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Nkt. 71. (1) Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, a megbízás meghosszabbítható legfeljebb öt évre - aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. Tevékenységüket a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. Képviseleti joga: A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken 15

16 Számának meghatározása: Óvodánkban szakmai munkaközösség működik pedagógiai programunk sikeres megvalósítása céljából. A munkaközösség vezető a munkaterv alapján végzi a feladatát. Működésének legfontosabb célja a szakmai tapasztalatcsere. A munkaközösség vezető megválasztására a központi óvodában került sor,mivel itt ebben az óvodában 14 fős a nevelőtestület. A tagóvodákban 2-2 fő óvodapedagógus dolgozik, ők nem hoznak létre külön munkaközösséget, ezért a Honvéd úti óvoda munkaközösségében tevékenykednek. A munkaközösségre háruló feladatok, kapcsolattartás: Házi bemutató szervezése. ( legalább 2x évente ) A munkaközösség témájában a tervező, elemző, érékelő tevékenységben való részvétel. Kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása értékelése. A munkaközösségi tagok ön-és továbbképzése. Szakmai tanulmányi utak szervezése. Gyakornok munkájának segítése. 4. Óvodapedagógus: Az óvodapedagógus kötelességei és jogai a Nkt.62.és 63 -ban foglaltak szerint Heti munkaideje: 40 óra Gyermekkel való foglalkozásának kötött óraszáma: 32 óra Feladata: - Az óvoda nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. - Felelős a rábízott gyermekek testi szellemi fejlődéséért. - Munkaköri feladatait a meghatározó alapdokumentumok, az óvodai nevelés országos alapprogramja, az óvoda nevelési programja, a óvoda pedagógia munkaterve, a jóváhagyott munkarend és az óvodavezető útmutatása alapján önállóan, felelésséggel végzi. - Köteles betartani a pedagógus etika követelményeit, a titoktartási kötelezettséget, a közösségi együttműködési normákat. - A szülőkkel való jó kapcsolattartás, harmonikus együttműködés a közös nevelési elvek megvalósítása céljából. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességkibontakoztató, óvodai fejlesztésével kapcsolatos feladatok: Minden gyermek az egyéni fejlődési ütemének megfelelően részesüljön egyéni differenciált fejlesztésben integráltan az óvodai közösségben. Az óvodapedagógusok a fejlődés folyamatát rögzítsék, készítsenek egyénre szóló fejlesztési tervet. A fejlődés folyamatát a szülőkkel félévente ismertessék. 5. Pedagógiai asszisztens Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, és az SZMSZ alapján végzi. Jogállása Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 16

17 Közvetlen felettese a vezető- helyettes. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi. Gondozással kapcsolatos feladatok: Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segíti. A gyerekekkel kedvesen, türelmesen bánik. A gyerekek befogadásának zökkenőmentessé tételében segít. A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a fürdőszobában és az öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvodapedagógusok útmutatásai alapján. A lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében aktívan közreműködik. A másság elfogadtatásában személyes példaadást nyújt. A gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében közreműködik. Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvodapedagógusok elvárásainak megfelelően. Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvodapedagógusokkal együtt kiosztja. Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban. A hitoktatásra, nyelvtanulásra a fejlesztő szobába kíséri a gyerekeket. Testnevelés előtt és után segít az öltözésben, vetkőzésben, a gyermekeket kíséri a folyosón. 6. Dajka: Heti munkaideje: 40 óra Feladata: - Kötelesek együttműködni az óvodapedagógusokkal a gyermekek nevelése, gondozása érdekébe. - Részt vesznek az óvoda mindennapi nevelő munkájában. - Az óvodapedagógusok kérése alapján segít a gyermek gondozásába. - Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer működtetésébe. - Feladatuk az óvoda helyiségeinek, udvarának tisztántartása 7. Óvodatitkár: Heti munkaideje: 40 óra A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak elvégzése, a rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. - Fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket - Bonyolítja a kimenő postai küldeményeket - KIR adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása - Hivatalos levelezést folytat, vezeti az iktatást - Jegyzőkönyvet, feljegyzést készít az óvodavezető diktálása alapján. - Információkat szerez be és továbbít - Telefonbeszélgetéseket folytat (hivatalokkal, fenntartóval, pedagógiai szolgáltatóval, szervezőirodákkal) 17

18 - Pedagógiai is adminisztrációs írásos anyagot sokszorosít - Szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot - Közreműködik az óvodabútor, tanszerek és irodaszerek megrendelésében, azokat szám szerint és minőségileg ellenőrzi, átveszi - A dolgozókat az óvodavezető kérésére tájékoztatja eseményekről. - Biztosítja a szülők részére az óvoda házi rendjét, pedagógiai programját. - Szülői értekezletekről, nevelési értekezletekről feljegyzést készít. - Elkészíti a gyermek étkezésekre vonatkozó kimutatásokat. - Összegyűjti csoportonként a kimutatásokhoz szükséges adatokat. Feladata: - Az írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) témakörök szerinti, betűrendes feldolgozása és tárolása - A számítógépen nyílván tartásokat, levelezéseket végez. - A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése - Iratrendezési terv készítése - Dokumentumok szabályszerű vezetése a törvényben előírt megőrzési idő betartásával - Számítógépen tartja nyilván a dolgozók legfontosabb adatait - Az óvodai dolgozók személyi anyagát bizalmasan kezeli. - Munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés alkalmával rendkívül körültekintően jár el. Személyi, pénzügyi adatokat csak az óvodavezető engedélyével adhat ki. - Minden olyan egyéb feladatot ellát, amivel az óvodavezető megbízza. IV. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: Belső kontroll rendszer A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok: A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. (4) A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 18

19 megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű használattól. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. (2) Szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok: A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. Fogja át a pedagógiai munka egészét. Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. Az óvodapedagógusok pedagógiai munkájának ellenőrzésére jogosultak: Intézményvezető, óvodavezető helyettesek, tagóvoda vezető munkaközösség vezető. Az óvodavezető az óvoda munkatervében meghatározza az éves pedagógiai munka ellenőrzésének rendjét, melyet a nevelőtestülettel ismertet és elfogadtatja. Az ellenőrzés tervszerűen, az ütemtervnek megfelelően történik. A látogatásról az óvodavezető feljegyzést készít. A belső ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. A két év óvodapedagógusi gyakorlattal nem rendelkező óvodapedagógus gyakornoki státuszi kinevezésbe kerül. A gyakornok feladatellátására vonatkozóan 326/2013. (VIII.30.)Korm.r bekezdésében foglaltakat vesszük figyelembe valamint a Knt CXC.tv.64 -ban meghatározott törvényi előírásokat alkalmazzuk. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: - fogja át a pedagógiai munka egészét, - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, - a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, - támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, - biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, - támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, - hatékonyan működjön a megelőző szerepe. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosult, az óvoda vezetője. A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 19

20 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái - értekezlet, - foglalkozáslátogatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. Az ellenőrzésben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvoda pedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. Évvégén értékelni kell a nevelési év eredményeit, megállapítva az esetleges hiányosságokra tett intézkedések kezdeményezéseit. Az Óvodai Társulási Tanács felé évi egyszeri beszámolóval az óvodavezető tartozik. V. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: A vezetőség Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. A vezetőség tagjai: intézményvezető intézményvezető helyettes, tagóvodavezető szakmai munkaközösség vezetők A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között: Az intézményvezető, intézményvezető helyettes, és tagóvoda vezető és a munkaközösség vezető felel az óvodák közötti zökkenőmentes kapcsolattartás biztosításáért. A központi óvoda (Honvéd úti óvoda) mint székhely látja el a tagóvodák szakmai irányítását. A vezető a vezető helyettesek és a tagóvoda vezető (heti 1 alkalommal, szerdai napon) vezetői megbeszélést tartanak, az aktuális feladatok megbeszélése céljából. A feladatok elosztásának alapelvei: A vezetők közötti feladatmegosztás: Székhely Óvodában a vezető és helyettese feladata zökkenőmentes munkakörülmények biztosítása céljából tárgyi és személyi feltételek megteremtése. A szakmai munkaközösség vezetők szervezik az éves munkaterv szerint a bemutató foglalkozásokat és az azt követő szakmai megbeszéléseket. Telephely Óvodában: A megbízott vezető helyettes a Szamosbecsi Tagóvodában a megbízott tagintézmény vezető végzi az óvodák működésének szakmai irányítását. A vezetői értekezleten részt vevők folyamatosan figyelemmel kísérik a szakmai innovációkat, pályázatokat. Részt vesznek ezeknek a dokumentációjának az elkészítésében. A vezető helyettesek és a tagintézmény vezető elkészíti a szakmai beszámolókat, aktívan közreműködik statisztika készítésében és a gyermekekről szóló pontos adatszolgáltatásban. 20

21 A vezetői értekezlet feladata: A tagóvoda vezető és a telephely vezető helyettese beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvodavezető felé heti rendszerességgel. Az óvodavezető telefonon napi kapcsolatban van a tagóvodában dolgozókkal. Az óvodapedagógusok szakmai tanácskozását a munkatervben foglaltak szerint valósítjuk meg. Az óvodavezető az óvodatitkárt megbízhatja esetenként a tagóvodák, az alkalmazottakat érintő közérdekű információk időben történő értesítéséről. Az intézmény működésének általános szabályai: Az óvodába érkező gyermeket az óvodapedagógus fogadja. A nyitva tartás teljes ideje alatt a gyermekek óvodapedagógus felügyelete alatt állnak. A pedagógusok és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkaidő nyilvántartást vezetnek. Munkaidőben a munkahelyet csak vezető engedélyével hagyhatják el kivételes esetekben, ha helyettesítésük biztosított. Alkalmazotti közösség: Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. ( Az alkalmazotti közösség joga: Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: A kapcsolattartás formái: értekezletek megbeszélések fórumok rendezvények A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: Az alkalmazotti közösség, ezen belül: a nevelőtestület- óvodapedagógusok a szakmai munkaközösség a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, gondnok, óvodatitkár, rendszergazda, takarító dolgozók közössége A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az óvodai csoportokban az óvodavezető irányítása alá tartozó óvodapedagógusok dolgoznak. A gyermekek felügyeletét az óvoda nyitva tartásától a zárásáig az óvodapedagógusok látják el. Rendkívüli esetben a 21

22 gyermekek felügyeletét az óvodavezető utasítására a pedagógiai asszisztensek és a dajkák látják el. A fenntartó által engedélyezett csoportok számát figyelembe véve a Köznevelési Törvény (Nkt. 2sz. melléklet.) előírása szerint csoportonként 2 fő óvodapedagógus 1 fő dajka foglalkoztatása kötelező az alapfeladat ellátása érdekében. Integrált nevelésben részesülnek a sajátos nevelést igénylő gyermekek, az általános iskola pedagógiai szakszolgálat szakembereinek közreműködésével. Óvodakötelezettség 3 éves kortól addig tart, ameddig a gyermek el nem éri az iskolai életmódra való alkalmasságot. (max. 8 éves korig, Kt. 18. (5) Az óvodavezető felel: Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, Takarékos gazdálkodásért, Pedagógiai munkáért, Az óvoda ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének működéséért, A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, A gyermekbalesetek megelőzéséért A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, A pedagógusok továbbképzésének megszervezésért, A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének elkészítése, vezetéséért, A döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzéséért, A nevelőmunka irányítása és ellenőrzéséért, A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való együttműködésért, Kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, amelyet jogszabály vagy a kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásért a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben. Az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátásáért. A munkaközösség-vezető: A munkaközösség-vezető megbízásának módja: A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, a megbízás meghosszabbítható legfeljebb öt évre - aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. Tevékenységüket a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. 22

23 A munkaközösség-vezető tevékenységét az óvodavezető, és az intézményvezető helyettesek koordinálásával végzi. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenységek irányításában. Felelős: - Részt vesz a szakmai munka irányításában, tervezésében, szervezésében, és ellenőrzésében. - Összefüggő véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában. - Annak meghatározása, milyen módon segíti a pedagógusok szakmai munkáját (bemutató foglalkozások tartása; módszertani, pszichológiai ismeretek átadása; szakmai innováció kezdeményezése, megvalósítása,stb. - A házi továbbképzések megszervezéséért. - A gyakornok szakmai előmenetelének segítése. - A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért. A szakmai munkaközösség működési rendjének, véleményezési és döntési jogkörének meghatározása: - A pedagógiai program és továbbképzési program elfogadása. - Az óvodai nevelést segítő eszközök kiválasztása. Képviseleti joga: A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken Az óvodai szakalkalmazottak döntést hozhatnak az Nkt. 70. szerint,az alábbi esetekben: szavaz, véleményezi Pedagógiai Programot, SZMSZ -t, Házirendet szavaz, az intézményvezető az óvodavezető pályázatát véleményezi szavaz, javaslatot tesz a munkaközösség megválasztására A döntéshozatal menete: - Szavazatszámláló bizottság megválasztása javaslattétellel; a 3 tagú szavazat számláló bizottság eredményhirdetéskor a többségi szavazattal rendelkező jelöltet hirdeti kiválasztottnak,a szavazatra jogosultak nevében. VI. A helyettesítés rendje Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető helyettes helyettesíti. Az intézményvezető (óvodavezető) helyettesítését az intézkedési jogkörrel megbízott intézményevezetői helyettesek látják el, akiket a nevelőtestület jóváhagyásával az intézményvezető nevez ki. Az intézményvezetők megbízása az intézményvezető kinevezésének hatályos idejére szól, visszavonásig érvényes. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétének minősül a egy hónapnál hosszabb időtartam. A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett. Az óvodapedagógusok és dajkák helyettesítéséről az óvodavezető vagy az intézményvezető helyettesek intézkednek. 23

24 Nkt. 62. (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Az óvodák nyári zárásának ideje alatt az óvodavezető és a munkaközösség vezető szabadságolásának idejére heti beosztásban személyre szóló megbízást ad az óvodavezető a működési rend felügyeletére. Utasítási, intézkedési jog gyakorlása R. 4. (1) e) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. (1) h) A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a munkaköri leírásban. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. VII. A vezetők nevelési oktatási intézményben benn tartózkodásának rendje; a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó szabályok: Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint kerülhet meghatározásra: Vezetői beosztás megnevezése Intézményvezető Intézményvezető helyettes Az intézményben való tartózkodás rendje Heti munkaideje: 40 óra. kötelező óraszáma: 10 óra Heti munkaideje: 40 óra. kötelező óraszáma: 24 óra Tagóvodavezető heti Heti munkaideje: 40 óra. munkaideje: kötelező óraszáma: 26 óra *gyermeklétszám függvénye ( Nktv. 5.sz melléklete) Az intézményvezető és intézményvezető helyettes együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a vezető által írásban felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni. Az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettesek távollété esetén a munkaközösség vezetőt bízza meg helyettesítés céljából. Az óvoda nyári zárása alkalmával az óvodavezető és az óvodavezető helyettes, a munkaközösség vezetővel szabadságolás esetén írásos helyettesítő ütemtervet készít. A helyiségek és berendezések használatát, állagmegóvását a munkaköri leírás szabályozza. A helyiségek és berendezések leltár szerinti jegyzékében foglaltak 24

25 szerint az alkalmazottak felelnek a tárgyi eszközök szakszerű használatáért és megőrzéséért. VIII. A vezetők és az óvodai szervezet közötti kapcsolat formái, a szülői szervezetre ruházott véleményezési jog Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt. Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben az óvodavezető tart kapcsolatot. Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Működési Szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. Az óvoda vezetője a szülői munkaközösség vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az óvodapedagógus a csoport szülői munkaközössége képviselőjének szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást. A szülői munkaközösség véleményezési jogot gyakorol: a szervezeti és működési szabályzatnak a gyermekek fogadásának a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás módját ünnepélyek, megemlékezés rendjét szabályozó részeiben házirend megállapításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában a munkatervnek a szülőket is érintő részében A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja: Általános Iskola: Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus 25

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben