Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális és Sport Irodája az intézményvezetık véleményének kikérésével szükségesnek ítélte a szakmai irányítása alatt mőködı nyolc intézmény alapító okiratának módosítását. A módosítást jogszabályváltozások, a Közgyőlés által hozott határozat, kisebb korrekciók, feladatváltozások, és az engedélyezett csoportok számától függı az intézménybe felvehetı maximális létszám változása indokolja. Részletezve: Az intézmény neve Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Salgótarjáni Összevont Óvoda Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ A módosítás rövid indoklása Az intézmény rövidített nevének megjelenítése és az intézménybe felvehetı maximális létszám módosítása. A speciális szakiskola feltételrendszerének változása, valamint új szakképzés indítása. Az intézménybe felvehetı maximális létszám módosítása. Az intézmény mihálygergei telephelyének megszőnése a 8/2008. (II.12.) Öh. számú határozat értelmében. Az alaptevékenység kiegészítése az integrált neveléssel és az óvodai fejlesztı programmal, valamint az intézménybe felvehetı maximális létszám módosítása. Az alaptevékenység kiegészítése a felsıfokú idegenforgalmi szakmenedzser képzéssel. Az alaptevékenység kiegészítése a képesség kibontakoztató felkészítéssel. Az alaptevékenység kiegészítése a képesség kibontakoztató felkészítéssel, valamint módosul a tagintézmény szakképzési évfolyamainak száma. Az alaptevékenységének módosítása, valamint a telephely helyrajzi számának korrigálása. A közoktatási intézmények esetében a változtatások érintik a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban közoktatási törvény) 37. (5) b. pontja szerinti tartalmakat, ezért annak jóváhagyásához a fenntartónak be kell szerezni a közoktatási törvény ának (3) bekezdése szerinti véleményeket, illetve a 88. (6) bekezdésében meghatározott megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét és az Országos szakértıi

2 névjegyzékben szereplı szakértı véleményét. A módosításhoz a törvényi elıírásnak megfelelı véleményeket a szakiroda megkérte, amelyek a Közgyőlés ülésének idıpontjáig beérkeznek. A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Közgyőlést az alábbi határozati javaslat elfogadására: Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények és a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ alapító okiratait az 1-8. számú mellékletek szerint augusztus 31-i hatállyal módosítja. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda Határidı: értelemszerően 2. A Közgyőlés utasítja a jegyzıt, hogy az alapító okiratok módosításának a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokba történı átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Dr. Kádár Zsombor jegyzı Határidı: értelemszerően 3. A Közgyőlés utasítja az érintett közoktatási intézmények vezetıit, hogy az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, pedagógiai programját, minıségirányítási programját és házirendjét vizsgálja felül, szükség esetén hozza összhangba az alapító okirattal és terjessze az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elé jóváhagyásra. Felelıs: intézményvezetık Határidı: szeptember 30. Salgótarján, augusztus 12. Reszoly Gusztávné irodavezetı

3 1. sz. melléklet A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1. Az intézmény neve, székhelye pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Rövidített neve: SKÁID 3100 Salgótarján, József A. út Az alapító okirat 7/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulói létszám pontja az alábbiak szerint módosul: 7/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulói létszám: 4128 fı Székhelyen: Tagintézmények: 698 fı Arany János Tagiskola: 672 fı Beszterce-lakótelepi Tagiskola: 676 fı Bóna Kovács Károly Tagiskola: 224 fı Diákotthon: 50 fı Dornyay Béla Tagiskola: 224 fı Kodály Zoltán Tagiskola: 448 fı Petıfi Sándor Tagiskola: 456 fı II. Rákóczi Ferenc Tagiskola: 568 fı Gárdonyi Géza Tagiskola: 112 fı 3. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Rövidített neve: SKÁID 3100 Salgótarján, József A. út 2. Tagintézmények neve: telephelyek: Arany János Tagiskola 3104 Salgótarján, Budapesti út Salgótarján, Gorkij krt. 1. Beszterce-lakótelepi Tagiskola 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Bóna Kovács Károly Tagiskola 3102 Salgótarján, Petıfi út 85. Diákotthon 3102 Salgótarján, Petıfi út 96. Dornyay Béla Tagiskola 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. Petıfi Sándor Tagiskola 3100 Salgótarján, Acélgyári út 24. II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út Gárdonyi Géza Tagiskola 3142 Mátraszele, Szabadság út Az intézmény alapítója, fenntartója: alapító: fenntartó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Mátraszele Község Önkormányzata 3142 Mátraszele, Szabadság út 65. A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése gyakorolja. 3. Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 5. Az intézmény mőködési területe: Salgótarján város és Mátraszele község közigazgatási területe 6. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola 7. Az intézmény évfolyamainak száma : 1-8. évfolyam Gárdonyi Géza Tagiskola: 1-6. évfolyam diákotthon

5 7/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulói létszám: 4128 fı Székhelyen: 698 fı Tagintézmények: Arany János Tagiskola: Beszterce-lakótelepi Tagiskola: Bóna Kovács Károly Tagiskola: Diákotthon: Dornyay Béla Tagiskola: Kodály Zoltán Tagiskola: Petıfi Sándor Tagiskola: II. Rákóczi Ferenc Tagiskola: Gárdonyi Géza Tagiskola: 8. Az intézmény alaptevékenysége: fı 676 fı 224 fı 50 fı 224 fı 448 fı 456 fı 568 fı 112 fı Az iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, a tanuló felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók ellátása; halmozottan hátrányos helyzető tanulók fejlesztése az integrációs- és képesség-kibontakoztató program alapján. Diákotthoni, externátusi elhelyezés biztosítása, hátrányos helyzető, problémás családi háttérrel rendelkezı, ép értelmő, enyhe fokú beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdı és sajátos nevelési igényő tanulók számára. Családjukban nem nevelhetı, veszélyeztetett, állami gondoskodásra szoruló tanköteles fiatalok, átmeneti intézményes ellátása. Speciális feladatok: Székhelyen: Az angol és a német nyelv emelt szintő oktatása, korai két tanítási nyelvő oktatás 1-8. évfolyamon történı biztosítása Arany János Tagiskola: Az életmód-életvitel mőveltségi terület kiemelt kezelése. Az intézmény telephelyén helyet biztosít a városrész hagyományaihoz illeszkedı rendezvények lebonyolításához, mővészeti csoportok, szellemi mőhelyek, civil szervezetek mőködéséhez. A kompetencia-alapú oktatás bevezetése. Bóna Kovács Károly Tagiskola: Differenciált oktató-nevelı tevékenységet végez tanköteles korú, hátrányos családi helyzetben lévı, veszélyeztetett, magatartászavaros, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdı, illetve anyaotthonos gyermekek részére Diákotthon: A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő tanulók társadalmi integrációjának elısegítése Kodály Zoltán Tagiskola: ének-zene emelt szintő oktatása, a kompetencia-alapú oktatás bevezetése Petıfi Sándor Tagiskola: testnevelés emelt szintő oktatása Gárdonyi Géza Tagiskola: 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 2. sz. melléklet I./ D fejezete szerinti cigány kisebbségi oktatás Beszterce-lakótelepi Tagiskola: testnevelés emelt szintő oktatása, matematika-informatika-kommunikáció specializáció II. Rákóczi Ferenc Tagiskola: felnıttoktatás

6 Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8520 Alapfokú oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551 Sport, szabadidıs képzés 5590 Egyéb szálláshely biztosítása Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Korai két tanítási nyelvő oktatás évfolyamon Képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés 1-8. évfolyamon Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók nappali rendszerő oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnıttoktatás Nappali, esti, és levelezı oktatás munkarend szerint Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 1-8. évfolyamon Iskolaotthonos nevelés és oktatás 1-4. évfolyamon Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport Sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése Verseny- és élsport 9. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 10. A feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Salgótarján: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 923. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 351/1. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. sportpálya hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. sportpálya 3

7 Mátraszele: ingó vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 652. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 431. hrsz. tornaterem az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 11. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az alapító önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint. 12. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 13. Az intézmény vezetı jének kinevezési rendje: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 14. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény az Általános Mővelıdési Központ, Arany János Általános Iskola, Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon, Dornyay Béla Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Petıfi Sándor Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola jogutódja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 243/2003. (XII. 18.) Öh. számú határozatával, a 32/2004. (III. 26.) Öh. számú határozatával, 204/2004. (IX. 28.) Öh. számú határozatával, a 176/2005.(VIII. 25.) Öh. számú határozatával, a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 182/2007. (VIII.28.) Öh. számú határozatával a 255/2007. (XII.18.) Öh. határozatával és a /2008. (VIII. 26.) határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8 2. sz. melléklet Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6/A. A nevelési-oktatási intézményegységekbe felvehetı maximális tanulólétszám pontja az alábbiak szerint módosul: 6/A. A nevelési-oktatási intézményegységekbe felvehetı maximális tanulólétszám: 194 fı Óvoda: 10 fı Általános Iskola: 154 fı Speciális szakiskola: 30 fı 2. Az alapító okirat 6/B. Az iskola évfolyamainak száma pontja az alábbiak szerint módosul: 6/B. Az iskola évfolyamainak száma: általános iskola: 1-8. évfolyam speciális szakiskola: évfolyam (közismereti képzés) 1/11-2/12 szakképzı évfolyam 3. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontja Speciális szakiskola alcíme az alábbiak szerint módosul: Speciális szakiskola: enyhe értelmi fogyatékos fiatalok számára speciális szakiskola mőködtetése közismereti évfolyamokon (9-10) két szakképzési évfolyam (1/11-2/12) A szakképzés irányultsága 16. életévüket betöltött enyhe értelmi fogyatékos fiatalok részére elıképzettséget nem igénylı speciális szakiskola. OKJ Mezıgazdasági munkás és az OKJ Ezüstkalászos gazda résszakképzések (1+1 év). 4. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 5. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9 Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A Telephelye: 3100 Salgótarján, Acélgyári út Salgótarján, Zagyva út Salgópuszta: 018/3. hrsz. 2. Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 5. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási intézmény: - óvoda - általános iskola - speciális szakiskola - egységes pedagógiai szakszolgálat 6. Intézményegységek neve és telephelye: 6.1. Óvoda 3100 Salgótarján Acélgyári út Általános Iskola 3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A Speciális Szakiskola 3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A Salgópuszta 6.4. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A. 6/A. A nevelési-oktatási intézményegységekbe felvehetı maximális tanulólétszám: 194 fı Óvoda: 10 fı Általános Iskola: 154 fı Speciális szakiskola: 30 fı 6/B. Az iskola évfolyamainak száma: általános iskola: 1-8. évfolyam speciális szakiskola: évfolyam (közismereti képzés) 1/11-2/12 szakképzı évfolyam

10 7. Az intézmény alaptevékenysége: 2 Óvoda: enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos 3. életévét betöltött gyermekek óvodai nevelése (gyógypedagógiai óvoda). Általános iskola: enyhe értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése-oktatása csoportos vagy egyéni formában, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása, súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása, autista gyermekek nevelése-oktatása. Speciális szakiskola: enyhe értelmi fogyatékos fiatalok számára speciális szakiskola mőködtetése közismereti évfolyamokon (9-10) két szakképzési évfolyam (1/11-2/12) A szakképzés irányultsága 16. életévüket betöltött enyhe értelmi fogyatékos fiatalok részére elıképzettséget nem igénylı speciális szakiskola. OKJ Mezıgazdasági munkás és az OKJ Ezüstkalászos gazda résszakképzések (1+1 év). Egységes pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás nevelési tanácsadás gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás fejlesztı felkészítés (képzési kötelezettek ellátása) utazó szakember-hálózat mőködtetése Család és ifjúsággondozói feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8520 Alapfokú oktatás 8510 Iskolai elıkészítı oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551 Sport, szabadidıs képzés Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 1-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Pedagógiai szakszolgálat Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport

11 3 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke Alaptevékenységének sérelme nélkül, a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 8732/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 3533 hrsz. belterület és rajta lévı épületek (Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda által használt épületén belül: 1 csoport szoba, 1 gyermeköltözı, 1 felnıtt öltözı, 1 mosdó, közlekedı) ingó vagyon: az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SZMSZben meghatározott ügyekben helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 32/2004. (III. 26.) Öh számú határozatával, a 176/2005. (VIII. 25.) Öh. számú határozatával, a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 134/2007. (VI.26.) Öh. számú határozatával, a 255/2007. (XII. 18.) Öh. számú határozatával és a /2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12 3. sz. melléklet A Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1. Az intézmény neve, székhelye pontja Telephelyei alcíme az alábbiak szerint módosul: Telephelyei: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskola 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola 3104 Salgótarján, Budapesti út 66. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 3100 Salgótarján, Fı tér Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Dornyay Béla Tagiskola 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Meredek út 7. Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13 A Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben 1. Az intézmény neve, székhelye: Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3100 Salgótarján, József Attila út 2/A. Telephelyei: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskola 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola 3104 Salgótarján, Budapesti út 66. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 3100 Salgótarján, Fı tér Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 5. Az intézmény típusa: alapfokú mővészetoktatási intézmény 6. Az intézmény évfolyamainak száma: elıképzı: 1-2. évfolyam alapfokú: 3-8. évfolyam továbbképzı: évfolyam 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: zenemővészeti ág: 600 fı egyéb mővészeti ágak: 800 fı Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Dornyay Béla Tagiskola 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Meredek út 7. Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.

14 7. Mővészeti ágak, tanszakok Zenemővészet: klasszikus zene: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütı, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, orgona, hegedő, brácsa, gordonka, nagybıgı, csembaló magánének szolfézs kamara zene népzene: cimbalom, hegedő, brácsa, bıgı/cselló, furulya, duda, tekerı, tárogató, citera, tambura népi ének népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, népi játék-népszokás jazz-zene: jazz-basszusgitár, jazzbıgı, jazzdob, jazzgitár elektroakusztikus zene: szintetizátor Táncmővészet: modern-kortárs, néptánc Képzı- és iparmővészet: képzımővészet: grafika, festészet, szobrászat iparmővészet: textilmőves, tőzzománckészítı Színmővészet-bábmővészet: színjáték, bábjáték 8. Az intézmény alaptevékenysége Az alapfokú mővészeti oktatás megalapozza a mővészi kifejezıi készségeket, illetve elıkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A tevékenység TEÁOR besorolása és megnevezése: 8520 Alapfokú oktatás A tevékenység szakágazati besorolása és megnevezése: alapfokú mővészet-oktatás zenemővészeti tevékenység táncmővészeti tevékenység egyéb mővészeti tevékenység közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek. 9. Az intézmény vállalkozói tevékenysége: Alaptevékenységének sérelme nélkül a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 10. A feladatellátást szolgáló vagyon : Székhely: Salgótarján, József Attila út 2/A. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Telephely: Salgótarján, Beszterce tér 4. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Budapesti út 66. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei 2

15 3 ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, József Attila út 2. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Mártírok útja 3. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Rákóczi út ingatlan vagyon: és hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Forgách Antal út 1. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Arany János út 12. ingatlan vagyon: 3704/1. hrsz. belterület és a rajta lévı épület megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Meredek út 7. ingatlan vagyon: 4118/1. hrsz. belterület és a rajta lévı épület megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Fı tér 5. ingatlan vagyon: ingyenes használatban a hrsz. számon lévı mozgásstúdió megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Kissomlyó út 1. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek megállapodás szerinti helyiségei ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint Salgótarján, Acélgyári út 3/A. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épület 8732/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épület ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint 11. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint. 12. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képzı Együttmőködési megállapodás alapján. 13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki - legalább öt és legfeljebb tíz évre - pályázat útján, illetve menti fel. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

16 14. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 4 Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 29/2003.(III.27.) Öh. sz. határozatával elfogadott, a 32/2004.(III.26.) Öh.sz. számú határozatával, a 176/2005.(VIII.25.) Öh.sz. határozatával, 40/2007 (III. 27.) Öh. sz. határozatával, 92/2007.(IV. 24.) Öh. sz. határozatával, 181/2007.(VIII.28.) Öh. sz. határozatával, a 255/2007. (XII.18.) határozatával és a /2008. (VIII. 26) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31.napjától hatályos szövege. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17 A Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítása 4. sz. melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám pontja az alábbiak szerint módosul: 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1430 fı 2. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani az óvodai nevelést a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Feladatából adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlıdését. Az etnikai kisebbséghez tartozók és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek integrált nevelése a helyi nevelési programok alapján, óvodai fejlesztı program keretében. 3. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18 SALGÓTARJÁNI ÖSSZEVONT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Összevont Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A 2. Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Intézményegységek neve és címe: Székhelyen mőködı intézményegység: Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A Tagintézményként mőködı intézményegységek: Telephelyei: Aprófalva Tagóvoda Barátság út 6. Baglyasi Tagóvoda Petıfi út 88. Gyermekkert Tagóvoda Gyermekkert út 1. Hétszínvirág Tagóvoda Acélgyári út 63. Körúti Tagóvoda Fáy A. krt. 35. Mesekert Tagóvoda Meredek út Napsugár Tagóvoda Füleki út 45. Nyitnikék Tagóvoda Budapesti út 66. Pitypang Tagóvoda Meredek út 5. Szivárvány Tagóvoda Forgách út 2. Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda İrhegy út Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyőlése 5. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1430 fı 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani az óvodai nevelést a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Feladatából adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlıdését. Az etnikai kisebbséghez tartozók és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek integrált nevelése a helyi nevelési programok alapján, óvodai fejlesztı program keretében.

19 A tevékenységek TEÁOR besorolása: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A tevékenységek szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül, a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Mackóvár Központi Óvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Aprófalva Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Baglyasi Tagóvoda 340. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Gyermekkert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Hétszínvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek (kivéve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat óvoda intézményegysége által használt 1 csoport szoba, 1 gyermek öltözı, 1 felnıtt öltözı, 1 mosdó, közlekedı helyiségeket) Körúti Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Mesekert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Napsugár Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Nyitnikék Tagóvoda Ingyenes használatban a hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Pitypang Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Szivárvány Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Somlyóbánya 15602/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Vadvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 2 ingó vagyon: az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint

20 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SZMSZben meghatározott ügyekben, helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 29/2003.(III.27.)Öh. számú határozatával elfogadott, a 32/2004.(III.26.)Öh. számú határozatával, a 176/2005.(VIII.25.)Öh számú határozatával, a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 133/2007. ( VI. 26.) Öh. számú határozatával, a 255/2007.(XII. 18.) Öh. számú határozatával és a /2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21 5. sz. melléklet A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6. Az intézmény évfolyamainak száma pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Az intézmény évfolyamainak száma: négy évfolyamos gimnázium: évfolyam öt évfolyamos két tanítási nyelvő gimnázium évfolyam hat évfolyamos gimnázium: évfolyam szakképzési évfolyam 1/13-2/14. évfolyam 2. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontja Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása alcíme az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8531 Általános középfokú oktatás 8520 Alapfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 8542 Felsıfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551Sport, szabadidıs képzés 2. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22 A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út Az intézmény alapítója, illetve fenntartója : Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása : Önálló jogi személy. 5. Az intézmény típusa : többcélú intézmény, összetett iskola: gimnázium szakközépiskola 6. Az intézmény évfolyamainak száma: négy évfolyamos gimnázium: évfolyam öt évfolyamos két tanítási nyelvő gimnázium évfolyam hat évfolyamos gimnázium: évfolyam szakképzési évfolyam 1/13-2/14. évfolyam 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 655 fı 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola feladata középiskolai évfolyamokon általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, szakképzı évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı oktatást, nevelést folytatni. A felnıttoktatás munkarendjét a mindenkori középiskolai beiskolázásról szóló önkormányzati határozat szabja meg. Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8531 Általános középfokú oktatás 8520 Alapfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 8542 Felsıfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551Sport, szabadidıs képzés

23 2 Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Angol-magyar két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta levı épületek ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint. 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

24 3 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az SZMSZ keretei között helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 208/2003. (X. 30.) Öh. számú határozatával, a 32/2004. (III. 26.) Öh számú határozatával, a 176/2005. (VIII. 25.) Öh. számú határozatával, a 218/2005. (IX. 29.) Öh. számú határozatával a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 255/2007. (XII. 18.) Öh. számú és a /2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25 A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 6. sz. melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontja Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése alcíme az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Gimnáziumi felnıttoktatás, levelezı oktatás munkarendje szerint Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás képesség kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényő nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás nappali oktatás munkarendje szerint esti oktatás munkarendje szerint Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 2. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26 1. Az intézmény neve, székhelye: A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany J. út 12. Tagintézmény neve: Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény telephely: 3100 Salgótarján, Acélgyári út Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása : Önálló jogi személy 5. Az intézmény típusa : többcélú intézmény, összetett iskola: gimnázium szakközépiskola 6. Az intézmény évfolyamainak száma: Székhely: gimnázium: évfolyam gimnázium nyelvi elıkészítı évfolyammal:9-13. évfolyam szakközépiskola: 1/13-2/14. évfolyam Tagintézmény: szakközépiskola: évfolyam szakközépiskola nyelvi elıkészítı évolyammal: évfolyam szakközépiskola: 1/13-3/15. évfolyam 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 925 fı székhely: 595 fı tagintézmény: 330 fı

27 2 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola feladata középiskolai évfolyamokon általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, szakképzı évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı oktatást, nevelést folytatni. A felnıttoktatás munkarendjét a mindenkori középiskolai beiskolázásról szóló önkormányzati határozat szabja meg. Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551Sport, szabadidıs képzés Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Gimnáziumi felnıttoktatás, levelezı oktatás munkarendje szerint Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás képesség kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényő nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás nappali oktatás munkarendje szerint esti oktatás munkarendje szerint Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a.

28 3 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: 3704/.1. hrsz. belterület és a rajta levı épületek hrsz. belterület és a rajta levı épületek ingó vagyon: az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint. 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként az SzMSz-ben meghatározott ügyekben helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola jogutódja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh számú határozatával elfogadott, a 186/2003.(IX. 25.) Öh számú határozatával, a 208/2003. (X. 30.) Öh. számú határozatával, 176/2005. (VIII. 25.) Öh. számú határozatával a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 255/2007. (XII. 18.) Öh. számú határozatával és a /2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, augusztus 12. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

29 7. sz. melléklet A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6. Az intézmény évfolyamainak száma pontja az alábbiak szerint módosul: 6.Az intézmény évfolyamainak száma: Székhelyen: középiskolai évfolyam középiskolai évfolyam nyelvi elıkészítı évfolyammal 1/13-2/14. szakképzési évfolyam Tagintézmény: szakközépiskola :9-12. középiskolai évfolyam 1/13.-2/14. szakképzési évfolyam szakiskola: szakiskolai évfolyam 1/11-3/13. szakképzési évfolyam 2. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontja Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése alcíme az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Iskolai gyakorlati oktatás képesség kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényő nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Iskolai gyakorlati oktatás Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás képesség kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás nappali oktatás munkarendje szerint esti oktatás munkarendje szerint Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Javaslat maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Javaslat maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére Szám: 42536/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat maximális osztály- és

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 40504/2009. Tájékoztató a 2009/2010-es nevelési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i I r o d a Ikt. szám: 45.888/2009. Javaslat a 3. számú gyermekorvosi

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23.

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény közzétételi listája A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl Szám: 38880/2007. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Bevezető I. Pedagógiai Program 1. Az iskola bemutatása:

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 040046

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 040046 TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 040046 1 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 1 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 184/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása Formanek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Alapító Okiratot Módosító Okirat

Alapító Okiratot Módosító Okirat 1.sz. melléklet Alapító Okiratot Módosító Okirat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ alapító szerve, a költségvetési szerv 2009. november 26.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben