31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat"

Átírás

1 Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata és módosítása A Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálatáról és módosításáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyőlés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján felülvizsgálta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratait. A felülvizsgálat eredményeként a Közgyőlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek jelenleg hatályos alapító okirata helyett június 1-jei hatállyal e határozat számú mellékleteiben foglalt alapító okiratokat adja ki. 2. A Közgyőlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okiratok módosítása miatt a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg, az alapító okiratokat az érintett költségvetési szerveknek küldje meg. Felelıs: Határidı: Dr. Kovács János fıjegyzı azonnal Dr. Kovács János s. k. Dr. Ódor Ferenc s. k. fıjegyzı a közgyőlés elnöke A kiadmány hiteléül:

2 1. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér Létrehozásáról rendelkezı jogszabály: 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75. (1) bekezdése; A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a megyei közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2008. (VII. 7.) számú rendelete 8411 Általános közigazgatás A megyei testületek és tisztségviselık döntéseinek szakmai elıkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenırzése 5. Alaptevékenysége: 8411 Általános közigazgatás 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 8110 Építmény üzemeltetés 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 6910 Jogi tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

3 Európai Parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb jogi tevékenység Minıségbiztosítási tevékenység Építményüzemeltetés 6. Kiegészítı tevékenysége: M.n.s. egyéb kiegészítı szolgáltatások Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 7. Illetékessége: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4 3 8. Irányító szervének neve és székhelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése 3525 Miskolc, Városház tér Típus szerinti besorolása: 9.1 A tevékenységének jellege alapján: 9.2 A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 10. Vezetıjének kinevezési rendje: 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 12. Alapító szerv neve és székhelye: Alapítás éve: 13. A feladatellátást szolgáló vagyon: 14. A vagyon feletti rendelkezés joga: közhatalmi költségvetési szerv önállóan mőködı és gazdálkodó A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75. (2) bekezdése alapján a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalát a megyei fıjegyzı vezeti, akit a megyei közgyőlés nevez ki határozatlan idıre Foglalkoztatottjainak jogviszonyára a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3525 Miskolc, Városház tér A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI. 14.) sz. rendeletben foglaltak és az ez alapján az igényeknek a közszolgáltatási feladatok ellátására és a közszolgáltatáson kívüli közös hasznosítására megállapodással használatba adott vagyontárgyak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI 14.) számú önkormányzati rendeletben, valamint a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó módosított 13/1993. (XII. 16.) sz. Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelıen.

5 4 15. Képviseletre jogosult: A megyei fıjegyzı, illetıleg az általa megbízott személy Miskolc, április 30. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke Záradék A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése a április 30-i ülésén a 31/2009. (IV.30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal június 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

6 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 2. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u sz. 3. Az intézmény közvetlen jogelıdjének neve: 4. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 5. Az intézmény alaptevékenysége: Egészségügyi és Óvónıi Szakközépiskola 85 Oktatás A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a gimnáziumi (4 évfolyamos), a szakközépiskolai (4 és 5 évfolyamos) általános mőveltséget megalapozó, a szakiskolai nevelés és oktatás feladatait, valamint a szakképesítésre elıírt elıképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását, továbbá megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıség, illetve a megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani általános középfokú oktatás gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be; a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben

7 2 meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be; a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 4- és 5 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy, oktatás, szociális szolgáltatások és mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoportokban szakmai elıkészítı ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik, a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be; a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; nyelvi elıképzéssel induló 5 évfolyamos szakközépiskolai képzés; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat

8 3 szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 4 és 5 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy, oktatás, szociális szolgáltatások és mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoportokban szakmai elıkészítı ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik, a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be; a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; nyelvi elıképzéssel induló 5 évfolyamos szakközépiskolai képzés; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportban szakmai elıkészítı ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizedik évfolyamon fejezıdik be;

9 4 a szakiskola kilencedik évfolyamán általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez; a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportban szakmai elıkészítı ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizedik évfolyamon fejezıdik be; a szakiskola kilencedik évfolyamán általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez; a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) felzárkóztató oktatást végez nappali rendszerő iskolai oktatás keretében a Kt. 27. (8) alapján 1 vagy 2 éves idıtartamban;

10 szakmai középfokú oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti képzés szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben

11 6 meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati képzés szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon a jóváhagyott szakmai program alapján ellátja a szakmai gyakorlati oktatás feladatait; a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; szakképzı évfolyamokon tanulók iskolai gyakorlóhelyen és gazdálkodó szervezeteknél történı gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttmőködési megállapodást köthet; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a jóváhagyott szakmai program alapján ellátja a szakmai gyakorlati oktatás feladatait; a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak

12 7 szerint felkészít szakmai vizsgára; szakképzı évfolyamokon tanulók iskolai gyakorlóhelyen és gazdálkodó szervezeteknél történı gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttmőködési megállapodást köthet; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; emelt szintő szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása

13 8 a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; 8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás kollégiumi, externátusi nevelés nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás; a tanulók részére kollégiumi ellátást nyújt, tehetséggondozást végez; biztosítja a tanulók humánus légkörben folyó nevelését, személyiségük fejlesztését, képességeiknek és érdeklıdésüknek megfelelıen segíti iskolai tanulmányaikat; biztosítja a tanulók sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségeiket; a pályaválasztáshoz, a tanulók önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése; a kollégium kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, iskolájával; tehetséggondozást végez; nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

14 9 kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás; a tanulók részére kollégiumi ellátást nyújt, tehetséggondozást végez; biztosítja a tanulók humánus légkörben folyó nevelését, személyiségük fejlesztését, képességeiknek és érdeklıdésüknek megfelelıen segíti iskolai tanulmányaikat; biztosítja a tanulók sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségeiket; a pályaválasztáshoz, a tanulók önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése; a kollégium kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, iskolájával; tehetséggondozást végez; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése; 5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára tanulók szállásnyújtásával összefüggı feladatok ellátása; 5629 egyéb vendéglátás oktatásban, üdülésben részt vevık, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése iskolai intézményi étkeztetés biztosítja az iskolai oktatásban résztvevık étkeztetését; tanulók kollégiumi étkeztetése kollégiumban szervezett közétkeztetés; 9312 sporttevékenység és támogatása iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása biztosítja a diáksportot; 8560 oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása; a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;

15 10 gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidıs, egészségfejlesztési feladatainak ellátását. 6. Szakágazati besorolás (TEÁOR) Az intézmény kiegészítı tevékenysége: Az intézmény alaptevékenységei: általános középfokú oktatás; szakmai középfokú oktatás; szakmai középfokú felnıttoktatás; máshová nem sorolt egyéb oktatás egyéb szálláshely-szolgáltatás munkahelyi étkeztetés oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység gondoskodik az ECDL számítógép-kezelıi vizsgák díjának visszatérítésérıl; igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; biztosítja a minıségfejlesztési feladatok ellátását, amelynek érdekében pedagógiai szakmai szolgáltatásokat is igénybe vesz; biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintő érettségi vizsgák lebonyolításához; pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása; szakmai és informatikai fejlesztési feladatokat lát el; biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítı hozzájárulást; 829 egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése, intézményi vagyon mőködtetése a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján a teljes kapacitás kihasználása érdekében; iskolai helyiségek, tornaterem, udvar, eszközök bérbeadása a szabad kapacitás kihasználása érdekében; egyetemi elıkészítık, verseny-elıkészítık,

16 11 szakköri foglalkozások; 811 építményüzemeltetés építményüzemeltetés iskolai szünetekben a férıhelyek turisztikai célú hasznosítása, a szabad konyhai kapacitás terhére vendégétkeztetés; a szabad kapacitás terhére az intézmény helyiségeinek bérbeadása; 5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás egyéb máshová nem sorolt szálláshelyszolgáltatás a kollégium szabad kapacitásának igény szerinti hasznosítása. 8. Az intézmény mőködési köre: 9. Az intézményt irányító szerv neve és székhelye: 10. Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységének jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 11. Az intézmény vezetıjének kinevezési/megbízási rendje: 12. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. Közszolgáltató költségvetési szerv Közintézmény Önállóan mőködı és gazdálkodó Az Intézmény igazgatóját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint pályázat alapján legfeljebb öt évre határozott idıre bízza meg, az egyéb munkáltatói jogkört a közgyőlés elnöke gyakorolja. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb

17 12 foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó. 13. Az intézmény alapító Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács. szervének neve: székhelye: Miskolc, Tanácsház tér 1. Az alapítás éve: Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású középfokú közoktatási intézmény, melyben gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium mőködik. 15. OM azonosító száma: Törzsszáma: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 19. Az intézmény képviseletére jogosultak: 20. Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-és tanulólétszám: 21. Kollégiumi férıhelyek száma: 22. Az iskolai évfolyamok száma: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendeletben foglaltak, és az ez alapján az intézménynek a közszolgáltatási feladatok ellátására és a közszolgáltatáson kívüli közös hasznosítására megállapodással használatba adott vagyontárgyak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendelet valamint a megyei önkormányzat tulajdonában lévı szolgálati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó módosított 13/1993. (XII. 16.) Kgy. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelıen. Az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 580 fı 140 fı. A jóváhagyott pedagógiai program szerint: 4 évfolyamos gimnázium, 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 2 évfolyamos szakiskola a szakképzı évfolyamokon a jóváhagyott

18 13 pedagógiai-szakmai programok alapján az alapító okirat melléklete szerint: év. Miskolc, április 30. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke Záradék A Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratát a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése a április 30-i ülésén a 31/2009. (IV.30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal június 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

19 14 MELLÉKLET a Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium (3700 Kazincbarcika, Herbolyai u sz.) alapító okiratához Az Országos Képzési Jegyzékrıl (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény pedagógiai ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel - iskolarendszerő - szakmai vizsgára: Sorszám Megnevezés Szakközépiskola Azonosító száma Évfolyamok száma (év) 1. Ápoló Gyermekgondozó nevelı Szociális segítı Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézı 5. Gyermekgondozó-, nevelı Sorszám Megnevezés Azonosító száma Évfolyamok Szakiskola száma (év) 6. Ápolási asszisztens Iskolarendszeren kívüli regisztrált - képzésben oktathatja: Sorszám Megnevezés Szakiskola Jelenleg iskolarendszeren kívüli képzést nem végez. Azonosító száma Képzési idı Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének idıszakában dönt. Miskolc, április 30.

20 3. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2. Székhelye: 3600 Ózd, Bem út 14. sz. 3. Az intézmény közvetlen jogelıdjeinek neve: - József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola - Ady Endre Középiskolai Kollégium - Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 5. Az intézmény alaptevékenysége: 85 Oktatás A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a gimnáziumi (4, 5 és 6 évfolyamos), a szakközépiskolai (4 évfolyamos) általános mőveltséget megalapozó, az alapfokú mővészeti nevelés és oktatás feladatait, valamint a szakképesítésre elıírt elıképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását, továbbá megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıség, illetve a megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani alapfokú oktatás általános iskolai nevelés, oktatás felsı tagozaton általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) hat évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a hetedik évfolyamon kezdıdik, a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be; a tanuló felkészülhet középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat

21 2 szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) hat évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a hetedik évfolyamon kezdıdik, a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be; a tanuló felkészülhet középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; alapfokú mővészetoktatás alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban az alapfokú mővészeti nevelés és oktatás megalapozza a mővészi kifejezı készségeket, illetve elıkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra; biztosítja a mővészeti képességek fejlesztését (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elıadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása); felkészít mővészeti alapvizsgára és a mővészeti záróvizsgára; alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban

22 3 az alapfokú mővészeti nevelés és oktatás megalapozza a mővészi kifejezı készségeket, illetve elıkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra; a képzı- és iparmővészeti ág terén biztosítja az esztétikai érzékenység (nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcs, fogékonyság) mellett a látás kimővelését és tudatosítását, bıvítve a képi mőveltséget, -emlékezetet és -képzeletet; a tervezı, konstruáló eszközhasználó, tárgykészítı és környezetalakító tevékenység gyakorlata során a kézügyesség, technikai érzékenység fejlesztését; a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítése képességének kialakítását; a táncmővészeti ág terén biztosítja a mozgásmőveltség és mozgáskultúra fejlesztését; a fizikai állóképesség, ügyesség, ritmusérzék, hallás, tér- és formaérzék fejlesztését, gazdagítását; a kreativitás és improvizációs képesség, készség kibontakoztatását; a színmővészet-bábmővészeti ág terén biztosítja a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt, a színpadi megjelenítés törvényszerőségeinek megismerését, az alapvetı színpadtechnikai eljárások megismerését, a színjáték kulturális tradícióinak megismerését, a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bıvítését, az önkifejezést, a közös alkotómunka adta örömteli együttlétet, a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak, mint mővészi kommunikációs formának megtapasztalását; felkészít mővészeti alapvizsgára és a mővészeti záróvizsgára; 8531 általános középfokú oktatás gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 4-, 5- és 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik, a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be; öt évfolyamos nyelvi elıkészítéssel induló gimnáziumi képzés;

23 4 a gimnáziumban a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; gimnáziumi nevelés és oktatás a Hátrányos Helyzető Diákok Arany János Kollégiumi Programja keretében; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 4-, 5- és 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik, a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be; öt évfolyamos nyelvi elıkészítéssel induló gimnáziumi képzés; a gimnáziumban a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; gimnáziumi nevelés és oktatás a Hátrányos Helyzető Diákok Arany János Kollégiumi Programja keretében; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása;

24 szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy szakmacsoportban szakmai elıkészítı ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be; a szakközépiskolában a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy szakmacsoportban szakmai elıkészítı ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be; a szakközépiskolában a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben

25 6 meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; 8532 szakmai középfokú oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti képzés szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat

26 7 szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati képzés szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon a jóváhagyott szakmai program alapján ellátja a szakmai gyakorlati oktatás feladatait; a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a szakképzı évfolyamokon tanulók iskolai tankórteremben, kórházaknál, és egészségügyi intézményeknél történı gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttmőködési megállapodást köthet; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a jóváhagyott szakmai program alapján ellátja a szakmai gyakorlati oktatás feladatait; a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat

27 8 mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a szakképzı évfolyamokon tanulók iskolai tankórteremben, kórházaknál, és egészségügyi intézményeknél történı gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttmőködési megállapodást köthet; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; emelt szintő szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben;

28 sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára; a tanulók érdeklıdése, igénye szerint, nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott idıkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott idıkeretben; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatása; 8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás kollégiumi, externátusi nevelés nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás; biztosítja az ózdi középiskolákban tanuló fiatalok kollégiumi ellátását, továbbá az ózdi és a putnoki középiskolákban tanuló, kiemelkedı képességő, hátrányos helyzető, elsısorban roma fiatalok kollégiumi ellátását és tehetséggondozását, a hátrányos helyzető diákok Arany János Kollégiumi programja keretében is; biztosítja a tanulók humánus légkörben folyó nevelését, személyiségük fejlesztését, képességeiknek és érdeklıdésüknek megfelelıen segíti iskolai tanulmányaikat; biztosítja a tanulók sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségeiket; a pályaválasztáshoz, a tanulók önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése;

29 10 a kollégium kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, iskolájával; tehetséggondozást végez; nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás; biztosítja az ózdi középiskolákban tanuló fiatalok kollégiumi ellátását, továbbá az ózdi és a putnoki középiskolákban tanuló, kiemelkedı képességő, hátrányos helyzető, elsısorban roma fiatalok kollégiumi ellátását és tehetséggondozását, a hátrányos helyzető diákok Arany János Kollégiumi programja keretében is; biztosítja a tanulók humánus légkörben folyó nevelését, személyiségük fejlesztését, képességeiknek és érdeklıdésüknek megfelelıen segíti iskolai tanulmányaikat; biztosítja a tanulók sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségeiket; a pályaválasztáshoz, a tanulók önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése; a kollégium kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, iskolájával; tehetséggondozást végez; a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése; hallássérült tanulók integrált nevelése és oktatása; egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció; nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás; biztosítja az ózdi középiskolákban tanuló fiatalok kollégiumi ellátását, továbbá az ózdi és a putnoki középiskolákban tanuló, kiemelkedı képességő, hátrányos helyzető, elsısorban roma fiatalok kollégiumi ellátását és tehetséggondozását, a hátrányos helyzető diákok Arany János Kollégiumi programja keretében is; biztosítja a tanulók humánus légkörben folyó

30 11 nevelését, személyiségük fejlesztését, képességeiknek és érdeklıdésüknek megfelelıen segíti iskolai tanulmányaikat; biztosítja a tanulók sportolási, mővelıdési és önképzési lehetıségeiket; a pályaválasztáshoz, a tanulók önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elısegítése; a kollégium kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, iskolájával; tehetséggondozást végez; megismerteti a tanulókat az etnikai kisebbség kultúrájával, történelmi és vallási hagyományaival; megszervezi az etnikai kisebbséghez tartozó fiatalok felzárkóztatását; 5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára tanulók szállásnyújtásával összefüggı feladatok ellátása; 5629 egyéb vendéglátás oktatásban, üdülésben részt vevık, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése iskolai intézményi étkeztetés biztosítja az iskolai oktatásban résztvevık étkeztetését; tanulók kollégiumi étkeztetése kollégiumban szervezett közétkeztetés; 9312 sporttevékenység és támogatása iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása biztosítja a diáksportot; 8560 oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása; a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidıs, egészségfejlesztési feladatainak ellátását.

31 12 Feladata a felnıttoktatás keretében: 8531 általános középfokú oktatás gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) gimnáziumi (érettségi vizsgára felkészítı) képzés a felnıttoktatási kerettantervben meghatározottak szerint 4 éves levelezı formában; 8532 szakmai középfokú oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti képzés szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás szakközépiskolai képzés 1, 2 és 3 éves levelezı tagozatos formában. Az oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon mőködik, ahol érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készítenek fel szakmai vizsgára; szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati képzés szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás szakközépiskolai képzés 1, 2 és 3 éves levelezı tagozatos formában. Az oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon mőködik, ahol érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készítenek fel szakmai vizsgára; emelt szintő szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés emelt szintő szakközépiskolai felnıttképzés szakközépiskolai képzés 1, 2 és 3 éves levelezı tagozatos formában. Az oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon mőködik, ahol érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készítenek fel szakmai vizsgára; 8542 felsıfokú oktatás felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések felsıfokú szakképzés szakközépiskolai képzés 1, 2 és 3 éves levelezı tagozatos formában. Az oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon mőködik, ahol érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készítenek fel szakmai vizsgára;

32 egyéb felnıttoktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakközépiskolai képzés 1, 2 és 3 éves levelezı tagozatos formában. Az oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon mőködik, ahol érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készítenek fel szakmai vizsgára; 6. Szakágazati besorolás (TEÁOR) Az intézmény kiegészítı tevékenysége: Az intézmény alaptevékenységei: alapfokú oktatás; alapfokú mővészetoktatás; általános középfokú oktatás; szakmai középfokú oktatás; szakmai középfokú felnıttoktatás; máshová nem sorolt egyéb oktatás; egyéb szálláshely-szolgáltatás; munkahelyi étkeztetés oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység egyéb oktatást kiegészítı tevékenység gondoskodik az ECDL számítógép-kezelıi vizsgák díjának visszatérítésérıl; igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; biztosítja a minıségfejlesztési feladatok ellátását, amelynek érdekében pedagógiai szakmai szolgáltatásokat is igénybe vesz; biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintő érettségi vizsgák lebonyolításához; pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása; szakmai és informatikai fejlesztési feladatokat lát el; biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítı hozzájárulást; továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése; 829 egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység intézményi vagyon mőködtetése a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 93/2005. (IX. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1. Intézmény neve: PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON - rövid neve: PIARISTA

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 302/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat 82/2010. (XII.14.) számú határozat 2. szám ú meliéklete A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat Monostorpályi

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben