Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004"

Átírás

1 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/

2 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezetık és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény mőködésének szabályait. 2. A Szervezeti és i Szabályzat hatálya: Jelen SZMSZ-ben foglaltakat az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokkal összhangban kell alkalmazni. Az SZMSZ-t Sándorfalva Város Képviselı- testülete hagyja jóvá. Az SZMSZ hatálya kiterjed: - az intézmény vezetıire, - az intézmény dolgozóira, - az intézményben mőködı szervekre, közösségekre 3. A költségvetési szerv adatai: Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (rövidített neve EESZI) Székhelye: Sándorfalva, Szabadság tér 4/ Telephelyei: Sándorfalva, Széchenyi út 20 Sándorfalva, Dózsa György utca 33 i területe: Sándorfalva Város közigazgatási területe Alapító szerve: Sándorfalva Nagyközség Képviselıtestülete Alapítás éve: 1999 Alapító határozat száma: 104/1999. (XII. 12.) sz. határozat Felügyeleti szerve: Sándorfalva Város Képviselı-testülete Intézmény jogállása: Jogi személyiséggel rendelkezı költségvetési szerv Gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, elıirányzatok felett részjogköre van, gazdálkodásai feladatait, járulék és adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos feladatait megállapodás alapján Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja látja el. Törzsszáma: Adóigazgatási száma: Számlavezetı Pénzintézet: Szatymaz és Vidéke Takarék Szövetkezet Bankszámla száma: Vállalkozási tevékenysége: nincs. Vagyon feletti rendelkezési jog:a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Sándorfalva Város Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján történik. Az intézmény vezetıjének megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét Sándorfalva Város Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján határozott idıre bízza meg, a munkáltatói jogokat egyebekben a polgármester gyakorolja. 2

3 Az intézmény képviselete: az intézményt az intézményvezetı képviseli, a képviseleti jogát az intézményvezetı az SZMSZ- ben meghatározott módon az intézmény más közalkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai:a foglalkoztatottakat az intézmény vezetıje a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII törvény szerint alkalmazza. II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI, SZERVEZETI INFORMÁCIÓK 1. A költségvetési szerv szervezeti formája: integrált intézmény EESZI alapítás éve 1999 Bölcsıde Engedélyezett férıhely: 48 fı kezdete: 1953 Család és Nıvédelmi Egészségügyi Gondozás 3 körzet kezdete: 1955 Gyerekjóléti Szolgálat kezdete: 1999 Családsegítı Szolgálat kezdete: 2001 Idısek nappali ellátása Engedélyezett férıhely: 30 fı kezdete:1973 Házi segítség nyújtás Engedélyezett férıhely: 53 fı kezdete:1973 Szociális étkeztetés kezdete: 1973 Tanyagondnoki szolgálat 2 körzet kezdete: Az intézmény 8 szervezeti egységbıl tevıdik össze, a szervezetei egységek önálló szakmai egységként mőködnek, munkájukat az adott szervezeti egységre irányadó jogszabályok, szakmai elıírások figyelembe vételével végzik. Az egységek évente szakmai munkatervet készítenek. 2. Az intézmény szakfeladatai: Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsıdei ellátás Család és Nıvédelmi Eü. gondozás Tanyagondnoki szolgálat Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Fogl.hely.tám.jogosultak hosszabb idıtartamú közf Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás 3

4 3. Irányadó fıbb jogszabályok: 1993.évi III. tv. A szociális ellátásokról 1997.évi XXXI tv. A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról 1977.évi CLIV. tv. Az egészségügyrıl 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 15/1998 (IV.30) NM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl 49/2004 (V.21) ESZCSM rendelet A területi védınıi ellátásról 26/1997 (IX.3) NM rendelet Az iskola egészségügyi ellátásról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl 4, Szervezeti egységeinek feladatai: A szakmai programban meghatározott szociális alapszolgáltatások, gyermekvédelmi, területi védınıi alapellátások biztosítása. a, Szociális alapszolgáltatások: Név Engedélyezett férıhely Családsegítı szolgálat - Idısek nappali ellátása 30 fı Házi segítségnyújtás 53 fı Szociális étkeztetés 120 fı Tanyagondnoki szolgálat 2 körzet b, Gyermekjóléti alapellátások: Gyermekjóléti szolgálat - Bölcsıde 48 fı c, Egészségügyi alapellátás: Védınıi szolgálat 3 körzet Szociális alapszolgáltatások: A jogosultsági feltételek részletes szabályait az Önkormányzat rendeletben határozza meg. Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 4

5 a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést, c)a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Nappali ellátás keretében saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére az idısek klubja. A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen: a) szabadidıs programok szervezése, b) szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, c) hivatalos ügyek intézésének segítése, d) munkavégzés lehetıségének szervezése, e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése Tanyagondnoki szolgáltatás célja, a külterületi létformából adódó települési hátrányok enyhítése. A tanyákon élı többszörösen hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek, idısek számára nagyon fontosnak tartjuk, hogy napi rendszerességgel járjanak az oktatási intézményekbe, részt vehessenek közösségi, sport, kulturális és egyéb szabadidıs programokban. Különbözı szolgáltatások megjelenítése, a lakosok kapcsolattartásának javítása, a közösségen belül mőködı kapcsolatrendszerek megerısítése, ha szükséges mőködtetése, az egyéni és közösségi szintő igények biztosítása, mely a tanyagondnoki szolgáltatás által megvalósulhat. Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. Gyermekjóléti alapellátások: Bölcsıde: A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása- nevelése, testi-szellemi és pszichés szükségleteinek kielégítése, harmonikus fejlıdésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Fontosnak tartjuk az egészséges fejlıdést biztosító korszerő táplálást, az életkornak megfelelı tápanyagbevitelt, a helyes étkezési szokások kialakítását. A gyermekjóléti szolgáltatás: az alapellátás során hozzájárulunk a gyermek egészséges fejlıdéséhez, jólétéhez, a családban történı nevelkedés elısegítéséhez, a veszélyeztetettség megelızéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történı kiemelésének megelızéséhez. Családgondozóink személyes segítı kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg. Egészségügyi alapellátás: A védınıi szolgálat célja, a családok egészségének megırzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegségek kialakulásának az egészségromlásnak a megelızése érdekében végzett egészségnevelés. Tevékenységünk középpontjában az általunk gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelızése, valamint az egészségfejlesztés áll. 5

6 III. FEJEZET A SZERVEZETI EGYSÉGEK, A MUNKAVÉGZÉS A GAZDÁLKODÁS MŐKÖDÉSI RENDJE A mőködés általános rendje: A Szakmai program, a szakmai beszámoló és a szakmai munkaterv készítésének rendje: Az intézményvezetı készíti el az intézmény átfogó Szakmai programját, mely koherens az intézmény által nyújtott összes szolgáltatás szakmai programjával. A Szakmai programhoz kapcsolódóan készítik el a szakmai vezetık az adott egység évenkénti szakmai munkatervét. Az intézmény éves tevékenységérıl az intézményvezetı készíti el a szakmai beszámolót, mely támaszkodik a szakmai vezetık által készített, az általuk vezetett egység éves szakmai munkájáról készült beszámolóra. Intézményi belsı kapcsolattartás, beszámoltatás rendje: Közvetett formában: - Írásos jelentések, szükség szerinti adatszolgáltatás, - Éves beszámolók, havi statisztikák, - Szakmai munka elemzése, értékelése. Közvetlen formában: - Vezetıi értekezlet, - Tapasztalatcsere, konzultáció, - Intézményi ellenırzés A szervezeti egységek munkaterve: A munkatervnek tartalmaznia kell: _ a feladatok konkrét meghatározását, _ a feladat végrehajtásáért felelıs(ök) megnevezését, _ a feladat végrehajtásának határidejét, _ a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell. Az intézmény vezetıje és a szakmai egységvezetık a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenırzik és értékelik. A kapcsolattartás rendje: Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belsı szervezeti egységek egymással együttmőködnek, és szoros kapcsolatot tartanak. Az együttmőködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely más szervezeti egység mőködési területét érinti, az intézkedést megelızıen egyeztetési kötelezettségük van. Az eredményesebb mőködés elısegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel is együttmőködési megállapodást köthet. A szakmai egységek nyitvatartási rendje: Szervezeti egység: Nap: Nyitva tartás: Bölcsıde hétfı- péntek óráig. Családsegítı szolgálat hétfı- péntek óráig Gyermekjóléti szolgálat hétfı- péntek óráig Házi segítségnyújtás hétfı- péntek óráig. 6

7 Idısek nappali ellátása hétfı- péntek óráig. Szociális étkeztetés hétfı- péntek óráig. Tanyagondnoki szolgálat hétfı- péntek óráig Védınıi szolgálat hétfı- péntek óráig A dolgozók munkaidı beosztása: Az intézményben dolgozók létszám és óraszám lebontása: intézményvezetı 1 fı heti 40 óra családsegítı szolgálat 1 fı heti 40 óra családsegítı szolgálat 1 fı heti 20 óra bölcsıde 11 fı heti 40 óra védınıi szolgálat 4 fı heti 40 óra gyermekjóléti szolgálat 2 fı heti 40 óra nappali ellátás 3 fı heti 40 óra étkeztetés 1 fı heti 40 óra házi segítségnyújtás 4 fı heti 40 óra tanyagondnok 2 fı heti 40 óra karbantartó 1 fı heti 40 óra társadalmi gondozó 2 fı havi 15 óra Dolgozói létszám összesen: 33 fı, fıállású dolgozók száma: 31 fı Az intézményben a heti munkaidı 40 óra, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is. A munkaközi szünet idıtartama napi 20 perc. A dolgozók jelenléti ívet tartoznak vezetni. A helyettesítés rendje: Az intézményben folyó munkát a dolgozók idıleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetıjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetıjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintı konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetıje belsı utasításban szabályozhatja. Munkakörök átadása: A munkavállalók munkakörének átadásáról, illetve átvételérıl személyi változás esetén jegyzıkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételrıl készült jegyzıkönyvben fel kell tüntetni: _ az átadás-átvétel idıpontját, _ a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, _ a folyamatban lévı konkrét ügyeket, _ az átadásra kerülı eszközöket, _ az átadó és átvevı észrevételeit, _ a jelenlévık aláírását. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról az intézmény belsı tagozódása szerinti felelıs vezetı gondoskodik. A szabadságolás rendje: a szakmai egységvezetıknek a folyó év elején tervet kell készíteni a szabadságok ütemezésérıl. A rendkívüli és a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben az intézményvezetı jogosult. Egyéb esetekben az adott egység vezetıje engedélyezi a szabadság kivételét. 7

8 A munka díjazásának rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az Önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében meghatározottak alapján történik. A helyettesítési díj megállapításánál a helyettesített közalkalmazott illetményét kell alapul venni, mértékét a munkáltató jogosult meghatározni. A helyettesítés kezdete az intézményvezetı rendelkezése alapján kerül megállapításra és a tartósan távollévı közalkalmazott munkába állásáig, illetve az üres állás betöltéséig tart. Pótlékok: - Magasabb vezetıi, - Vezetıi, - Területi (eü.) Az anyagi felelısségvállalás rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben elıírtak alapján történik. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megırzése: A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetıje által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévı szabályok, a kinevezési okmányban és a munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenıen nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és elıírásoknak, a munkahelyi vezetıje utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelıen köteles végezni. A Gyvt. 15. (8) bekezdés értelmében a gyermekvédelmi rendszerben, a külön jogszabályban meghatározott munkakörben, valamint önkéntes jogviszonyban nem foglalkoztatható az a személy, akivel szemben a 11/A..(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, vagy aki e törvényben meghatározott igazolási kötelezettségének ismételt szabályszerő felhívásra sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye. A jogviszony létesítése a közszolgálatban büntetlen elıélethez kötött. Az intézmény ügyiratkezelése: Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenırzéséért az intézmény vezetıje felelıs. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt elıírások alapján kell végezni. A kiadmányozás rendje: Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezetı szabályozza. Bélyegzık használata, kezelése: Valamennyi cégszerő aláírásnál cégbélyegzıt (kör bélyegzı) kell használni. Az intézményben cégbélyegzı használatára a következık jogosultak: intézményvezetı, intézményvezetı helyettes, számlázással megbízott dolgozó Az szakmai egységek bélyegzıje csak a szakmai feladatok ellátásához szükséges levelezésre használható. Az átvevık személyesen felelısek a bélyegzık megırzéséért, a bélyegzık beszerzésérıl, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjérıl és évenkénti egyszeri leltározásáról az intézményvezetı helyettes gondoskodik, illetve a bélyegzı elvesztése esetén az elıírások szerint jár el. 8

9 A nyilvánossággal való kapcsolattartás, a tömegtájékoztató szervek felé való nyilatkozattétel rendje: Az intézményt érintı kérdésekben a tájékoztatásra illetve a nyilatkozatadásra az intézményvezetı, vagy az általa esetenként megbízott munkatárs jogosult. A közölt adatok szakszerőségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekére. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, melynek idı elıtti nyilvánosságra kerülése az intézmény tevékenységében zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozhat, továbbá olyan kérdésekrıl, amelyekben a döntés nem a nyilatkozó hatáskörébe tartozik. A gazdálkodással kapcsolatos mőködés rendje: A gazdálkodás fıbb mőködési rendje: az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggı feladatok ellátása, a hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézményvezetı feladata. Belsı szabályzatok: - Számviteli szabályzat - Gépjármő üzemeltetési Szabályzat, - Iratkezelési Szabályzat, - Közalkalmazotti Szabályzat, - Leltározási Szabályzat, - HACCP dokumentáció, - Munkavédelmi Szabályzat, - Tőzvédelmi Szabályzat - Pénz-és értékkezelési Szabályzat, - Selejtezési Szabályzat, Bankszámla feletti rendelkezés rendje: A számla felett az intézményvezetı, az intézményvezetı helyettes, és a pénzügyi elıadó rendelkezik. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje: a kötelezettségvállalás módja, a Számvitelei szabályzatban külön szabályozott. Az utalványozást az intézményvezetı vagy az intézményvezetı helyettes végzi. Az ellenjegyzést, érvényesítést a jogszabályoknak megfelelıen, a polgármesteri hivatal által megbízott pénzügyi munkatárs végzi. A belsı ellenırzés rendszere Belsı ellenırzés: az intézmény gazdasági belsı ellenırzését az Önkormányzat által felkért ellenırök végzik. A vezetıi ellenırzés: az EESZI minden vezetı állású dolgozó (vezetési szintjének megfelelı) ellenırzési tevékenysége folyamatos, melyet az érvényben lévı jogszabályok, rendeletek, felsıbb szerv utasításai, az érvényben lévı szabályzatok és utasítások figyelembevételével kell végezni. Az ellenırzés fıbb módszerei: A tevékenységünkhöz kapcsolódó beérkezı információk, mások részére adott adatszolgáltatások ellenırzése és értékelése. 9

10 Az irányításuk alá tartozó csoportok, beosztott munkatársak rendszeres beszámoltatása a végzett munkáról, javaslataik, észrevételeik értékelése, szükséges esetben intézkedés megtétele. Személyes, helyszíni ellenırzés. Az ellenırzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a szakmai vezetık saját hatáskörben intézkednek, súlyosabb esetben fegyelmi felelısségre vonást kezdeményeznek. IV. FEJEZET VEZETİI,SZAKMAI EGYSÉGVEZETİI GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGİ FELADATOK ELLÁTÁSA, AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTİ TESTÜLETEK, SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK Az intézmény belsı szervezeti tagozódása: Intézményvezetı Intézményvezetı helyettes Bölcsıdevezetı gondozó Védınıi szolgálat szakmai vezetı Klubvezetı Házi segítségnyújtás szakmai vezetı Tanyagondnoki szolgálat dolgozói Családsegítı szolgálat dolgozói Gyermekjóléti szolgálat dolgozói Szociális étkeztetésben Szociális segítı Kisgyermeknevelők Szakács Takarító Karbantartó Közfoglalkoztat. Védınık Takarító Gondozónı Szakács Karbantartó Közfoglalkoztat. Házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónık Társ.gondozók Az intézmény vezetése és a vezetık feladatai Az EESZI vezetı beosztású munkatársai: Magasabb vezetı: intézményvezetı Vezetık: intézményvezetı helyettes szakmai szervezeti egységek vezetıi: (bölcsıde, házi segítségny.,idısek klubja,védınıi szolgálat) A vezetı beosztású munkatársak jogai és felelıssége Joga: Javaslatot tenni a beosztottak felvételére, közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére, beosztására, besorolására, munkaköri leírására, alapbérére, jutalmazására, illetve mulasztással kapcsolatos fegyelmi intézkedés megtételére, szabadságolásra, munka-beosztásra A vezetıi értekezleten való részvételre, a tevékenységét érintı minden kérdésben önálló vélemény nyilvánítására Felvethet minden olyan észlelt belsı hiányosságot, melynek kiküszöbölése elısegíti az EESZI hatékony mőködését. 10

11 Felelıssége: Felel az általa vezetett csoport, szervezeti egység munkájának szakmai színvonaláért és minıségéért Felel a törvények, rendeletek, elıírások, utasítások betartásáért és betartatásáért, Felel a hozzá beosztott munkatársak munkájáért, a határidık betartásáért, a megfelelı munkahelyi légkör kialakításáért. Felel a szervezeti egység vagyonáért, tárgyi eszközeiért, és a hatékony, gazdaságos mőködéséért Intézményvezetı feladata és hatásköre: Az intézményvezetı önálló bérgazdálkodási, munkáltatói és fegyelmi jogkörrel rendelkezik, Egy személyben felelıs az EESZI mőködéséért és gazdálkodásáért, Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, azok változásait és betartja, valamint betartatja azok rendelkezéseit, Figyelemmel kíséri az intézmény szolgáltatásait igénybe vevık véleményét, igényeit. Felelıs a beosztott munkatársak rendszeres munka, tőz és balesetvédelmi oktatásáért, Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, Rendszeresen beszámoltatja a szakmai egységeket, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében Ellenırzi a szakmai egységek részére kötelezıen elıírt szakmai nyilvántartások vezetését, Folyamatosan értékeli a szakmai egységek tevékenységét, munkáját, Elkészíti az EESZI Szakmai programját, mely az intézmény által nyújtott összes szolgáltatás szakmai programját magába foglalja, az SZMSZ-t és egyéb, kötelezıen elıírt szabályzatokat Elkészíti az intézmény költségvetésének tervezetét, felel a gazdasági és pénzügyi tevékenységének szervezéséért, a pénzügyi fegyelem betartatásáért, Figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, gondoskodik a pénzügyi egyensúly fenntartását Elkészíti az EESZI éves szakmai tevékenységérıl a Szakmai beszámolót, Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi és országos szakmai szervezetekkel, Képviseli az EESZI-t külsı szervek elıtt, Intézkedik a panaszok és közérdekő bejelentések kivizsgálása érdekében, Felelıs a munkáltatói intézkedések szakszerőségéért, a költségvetési elıirányzatok és létszámkeretek betartásáért és betartatásáért. Felelıs az intézmény vagyontárgyainak rendeltetésszerő használatáért Távolléte esetén teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti, Az intézményvezetı helyettes feladata és hatásköre: Vezetı beosztású közalkalmazott, vezetı beosztással határozott idıre az intézményvezetı bízza meg, Általános helyettesítési jogkör az intézményvezetı átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén, Intézkedési jogkör az intézményvezetıvel történt egyeztetést követıen a helyi önkormányzat, a szakmai egységek vezetıi és az minden közalkalmazottja irányában, Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, azok változásait és betartja, azok rendelkezéseit, 11

12 Szakmai egységvezetık általános feladata, hatásköre: Vezetı beosztásúnak kell tekinteni az egységek vezetıit, akik a munkamegosztás szempontjából egy-egy szakmai egységet vezetnek. Az intézményben négy egységvezetı látja el az egységvezetıi feladatokat. Az egységvezetıt az intézményvezetı bízza meg határozatlan idıre. Felelısségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása az intézményvezetı hatáskörébe tartozik. Feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza. A szakmai egységvezetı anyagilag, erkölcsileg és fegyelmileg felelıs a vezetése alatt álló egységmunkájáért, szervezi és irányítja az egységben folyó szakmai tevékenységet, továbbá: A szakmai irányítási feladataik ellátása mellett elvégzik a munkaköri leírásuk szerinti feladatokat Elkészíti a szakmai egység éves munkatervét és ellenırzi a végrehajtást, Havi munka értekezlet tart, Az egység éves szakmai munkájáról beszámolót készít, A beosztott munkatársak munkáját, a szakmai és technikai munkafolyamatok szakszerőségét és higiénés szabályok betartását rendszeresen ellenırzi, Szükség esetén felelısségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, Elkészíti a beosztott munkatársak munkabeosztását, Elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezésérıl, Rendszeresen ellenırzi a szakdolgozók és kisegítı személyzet munkáját és etikai magatartását. Ellenırzi a gondozók által vezetett dokumentációt. Segítik azok szakszerő vezetését. Gondoskodik az intézeti vagyon védelmérıl, a szolgáltatást igénybe vevık biztonságáról. Javaslatot tesz a felvételre kerülı új beosztott munkatárs személyére, Elkészíti a beosztott munkatársak munkaköri leírását, Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, A többi szakmai egységgel állandó kapcsolatot tart és szorosan együttmőködik a helyi és országos szakmai szervezetekkel, A házi pénztárt kezelı(k) feladata és hatásköre: A térítési díjakkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése Térítési díjak beszedése Adatokat szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez (KENYSZI) Pénz- és értékkezelés, a pénzellátás folyamatos biztosítása, analitikus nyilvántartások vezetése Leltározás, selejtezés elıkészítése, Beszerzések lebonyolítása Az intézményben dolgozók személyi és bér ügyeinek adminisztrációja, felvételtıl a közalkalmazotti jogviszony megszőnésig, A bérszámfejtı hellyel történı kapcsolattartás, változóbér és távolmaradás kifizetések teljes körő bonyolítása, közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, Adatszolgáltatás a bérszámfejtı hely, NAV felé, Elszámolások lebonyolítása a Munkaügyi Központ felé 12

13 Munkaköri feladatok: Az intézményben foglalkoztatott dolgozók személyre szóló feladatait a munkaköri leírásaik tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelıen feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan, egy példány a dolgozóé, egy példány a számfejtı helyé, egy példány a személyi anyagba kerül. A munkaköri leírásokat személyi változás, valamint feladat változása esetén, azok bekövetkezésétıl számított 15 napon belül módosítani kell. Az intézmény munkáját segítı testületek, szervek közösségek Vezetıi értekezlet: Az intézményvezetı hetente egy alkalommal (hétfı 13 óra) vezetıi értekezletet tart, melyen szervezeti egységek vezetıi vesznek részt: A vezetıi értekezlet feladata: tájékozódás: A szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, Az intézmény, valamint a szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. A munkaértekezlet ülésérıl emlékeztetıt kell felvenni, melyet az intézmény vezetıje, a munkaértekezlet bármely tagja, valamint az emlékeztetıt vezetı ír alá. Szakmai megbeszélések, esetmegbeszélések: Havonta egy alkalommal a szakmai egységek team megbeszélést tartanak, melyet az intézményvezetı v. helyettese vezet. Dolgozói munkaértekezlet: 1. Az intézményvezetıje szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal összevont dolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az intézményvezetı az összevont dolgozói értekezleten: beszámol az intézmény eltelt idıszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, értékeli az intézményben dolgozók és ellátottak munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következı idıszak feladatait. 3. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. 4. Az értekezleten lehetıséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak 5. A munkaértekezletekrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a részt vevık valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá, amit irattárban kell ırizni. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: Az intézmény vezetése együttmőködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja a Közalkalmazotti tanács mőködését. Az intézményvezetı a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjérıl, a mőködési feltételek biztosításáról, a jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt. Üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, megırzésérıl a Közalkalmazotti Tanács vezetıje gondoskodik. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, idıpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket 13

14 Érdekképviseleti Fórum Az Érdekképviseleti Fórum részletes mőködési szabályait az Érdekképviseleti szabályzata tartalmazza. A fórum a bölcsıdés gyermekek szüleibıl, dolgozókból és a fenntartó szerv képviselıjébıl tevıdik össze. Az Érdekképviseleti Fórum évente egy alkalommal illetve szükség szerint ül össze. Munkáját az intézményvezetı biztosítja, tagjait a tagok választják Klubtaggyőlés, az idısek klubjaiban: havonta legalább egy alkalommal A klubtaggyőlést a szolgáltatást igénybe vevık részére hívja össze a klubvezetı. A klubtaggyőlés tartalma a szolgáltatást igénybe vevıket érintı megfelelı témakörök megbeszélése, az éves szakmai terv alapján. Klubtaggyőlés megtartásáról, s azon elhangzottakról (szolgáltatást igénybe vevık felvetései) emlékeztetı feljegyzést kell készíteni, illetve alapszabály, hogy a jelzett problémákra, amennyiben nem kerültek megválaszolásra, 8 napon belül a hirdetıtáblán, vagy személyre szólóan kell választ adni. Szupervízió: A szakmai szervezeti egységek részére a szupervízió biztosított, szolgáltatási szerzıdés keretében alkalmazott pszichológus szakemberrel közremőködésével. V.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi szakmai egységére, az intézmény vezetıjére, valamennyi közalkalmazottjára. Az intézmény hatékony mőködéséhez szükséges rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák, melyek az SZMSZ mellékleteit képezik. E mellékletek az SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. A folyamatos vezetésükrıl, kiegészítésükrıl, nyilvántartásukról az intézmény vezetıje gondoskodik. A szabályzat július 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az EESZI korábban 197/2010. (XII. 16.) Kt. határozattal elfogadott Szervezeti és i Szabályzata. Az intézmény vezetıje köteles gondoskodni arról, hogy a szabályzatban foglaltakat az intézmény dolgozói megismerhessék és magukra nézve tudomásul vegyék. Mellékletek: 1. melléklet: Megállapodás minták 2. melléklet: Házirendek (bölcsıde, idısek klubja) 3. melléklet: Az intézmény szabályzatai. Sándorfalva, 2012 július 1 Vári Istvánné intézményvezetı 14

15 Záradék: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és i Szabályzatát Sándorfalva Város Önkormányzata...számú határozatával hagyta jóvá. Kakas Béla polgármester 15

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben