72/2010. (V.20.) P.T.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "72/2010. (V.20.) P.T."

Átírás

1 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ átalakításáról az alábbiak szerint: 72/2010. (V.20.) P.T. sz. H A T Á R O Z A T 1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa (tagjai Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó polgármesterei), mint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ fenntartója, elhatározza a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ átalakítását, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv (1) bek. alapján, a 11. (1). bek. szerinti egyesítéssel történı beolvadással (egyesítésen belül beolvadással), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. -a szerint, hivatkozással a jogállási törvény 12. (1) bek. d) pontjára, miszerint a hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı, július 01-i hatállyal, az alábbiak szerint: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ (beolvadó szerv) július 01-i hatállyal beolvad a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménybe (átvevı jogutód szerv), a beolvadással a beolvadó költségvetési szerv a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ megszőnik, és jogutódja az átvevı költségvetési szerv a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény lesz. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa a jelen elıterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyezı szöveggel a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Megszüntetı okiratát elfogadja, ezzel a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató június 30. napjával megszőnik. Az alapító a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ jogutódjaként az irányítói jogkörébe tartozó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményt jelöli ki, és elfogadja a jelen határozat 2. számú melléklete szerint a jogutód intézmény alapító okiratát, melynek hatályba lépése július 01. napja. 2) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ igazgatójának magasabb vezetı beosztása június 30. napjával megszőnik. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa az intézményben a közalkalmazotti álláshelyeket az alábbiak szerint engedélyezi: A társulás engedélyezett létszáma összesen, napján : 954,6 fı SZKTT Egyesített Szociális Intézménye én engedélyezett létszám: 244,1 fı SZKTT Humán Szolgáltató Központ én engedélyezett létszám: 236,5 fı Összesen: 480,2 fı

2 Figyelembe véve a közoktatási intézmény létszámcsökkenését is, a napján engedélyezett létszám: - társulási szinten napján: 923,35 fı A beolvadást követıen - a létszámcsökkenés eredményeként kialakult létszám szerint engedélyezett létszám, július 01. napján: SZKTT Egyesített Szociális Intézménye én : 479,2 fı A Polgármesterek Tanácsa utasítja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetıjével egyeztetve. 3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetıjét, hogy a.) gondoskodjék az beolvadó intézmény megszüntetı okiratának, valamint a jogutód intézmény alapító okiratának benyújtása iránt a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság részére, a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetés céljából, b) a megszőnés napjával a megszüntetésre került intézmény mőködési engedélyének visszavonása és a jogutód intézmény mőködési engedélye módosítása iránt az engedélyezı hatóság megkeresésérıl. 4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa utasítja a megszőnı intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon, hogy az intézmény pénzeszköz (pénztár, bankszámlák) egyenlege a beolvadó intézmény megszőnésének napjával kerüljön átvezetésre, illetve átutalásra a jogutód intézmény bankszámlájára, és az intézmény megszüntetésének fordulónapjára június készítsen teljes körő vagyonleltárt. 5) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa utasítja a megszőnı intézmény és a jogutód intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen határozatban megjelölt jogutódja - a megszőnés napjára vonatkozóan - a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót, valamint külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett, az intézmény megszőnése napjával, a megszüntetett intézményre vonatkozóan, az éves költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót június 30-i fordulónappal - készítsen, melyet leltárral és a záró fıkönyvi kivonattal kell alátámasztania. A kimutatott kötelezettségek és követelések, ideértve a folyamatban lévı ügyekben keletkezett jogokat és kötelezettségeket is a SZKTT Egyesített Szociális Intézményt illetik meg. 6) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa (tagjai Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó polgármesterei), utasítja az SZKTT Humán Szolgáltató Központ igazgatóját, hogy az intézmény megszőnéséig terjedı idıszak alatt az intézmény további kötelezettséget csak a SZKTT Munkaszervezete vezetıjének elızetes ellenjegyzésével vállalhat. 7) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa (tagjai Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó polgármesterei), utasítja a SZKTT Munkaszervezete vezetıjét és az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény igazgatóját, hogy a beolvadással kapcsolatos feladatokat hajtsa végre, és az intézmény átalakítás végrehajtásáról, a megtett intézkedésekrıl a soron következı Polgármesterek Tanácsa ülésén adjon tájékoztatást.

3 Határidı : azonnal Felelıs: SZKTT Munkaszervezete Vezetıje SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója A határozatról értesítést kap: 1 Tag települési önkormányzatok: (Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) 2 SZKTT Munkaszervezete (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) 3 SZKTT Humán Szolgáltató Központ (6723 Szeged, Sás u. 2.) 4 SZKTT Egyesített Szociális Intézmény (6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.) Dr. Botka László s.k. Elnök Ratkai Imre s.k. Kistérségi Munkaszervezet vezetıje A kivonat hiteléül:

4 M E G S Z Ü N T E T İ O K I R A T 1. számú melléklet A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 72/2010. (V.20.) P.T. sz. határozatainak megfelelıen, hivatkozással a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv (1) bek. alapján, a 11. (1). bek. szerinti egyesítéssel történı beolvadással (egyesítésen belül beolvadással), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. -a szerint, hivatkozással a jogállási törvény 12. (1) bek. d) pontjára, miszerint a hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt június 30. napjával jogutódlással nélkül megszünteti az alábbiak 1) A megszőnı intézmény neve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 2) A megszőnı intézmény székhelye: 6723 Szeged, Sás u. 2. 3) A megszőnı intézmény típusa: közszolgáltató, közintézmény Szakágazati azonosítója : 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 4) A megszőnı intézmény telephelyei: 5) A megszőnı intézmény felügyeleti szerve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 6) A megszüntetésrıl rendelkezı határozat: 72/2010. (V.20.) P.T. sz. határozat 7) A megszüntetı szerv neve és címe: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek tanácsa, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 8) A megszüntetett intézmény jogállása: Jogi személy, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 9) Az intézmény megszüntetésének oka: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 12. (1) bekezdésének d) pontja alapján, mely szerint a közfeladat más szervezetben való ellátása hatékonyabban teljesíthetı. 10) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövıbeni ellátása: A megszüntetett szerv közfeladatait július 1-tıl a jogutód intézmény látja el. A megszüntetett szerv vagyona feletti rendelkezési jogosultságot a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa gyakorolja. A megszőnı intézmény utoljára június 30. napján vállalhat kötelezettséget. A megszüntetett költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogot július 1-tıl a jogutód intézmény vezetıje gyakorolja. 11) Rendelkezés jogutódlásról: Az alapító a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ jogutódjaként az irányítói jogkörébe tartozó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményt jelöli ki.

5 12) A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 13. (3) bekezdése alapján az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény. 13) Rendelkezés jogokról és kötelezettségekrıl: A megszőnı költségvetési szerv feladatait a megszőnést követı naptól az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény látja el. Szeged, május 20. Dr. Botka László Elnök Ratkai Imre Kistérségi Munkaszervezet vezetıje Z Á R A D É K Jelen megszüntetı okiratot a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 72/2010. (V. 20.) P.T. sz. határozatával fogadta el. Hatályba lépés: június 30.

6 2. számú melléklet SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT S z e g e d, május 20.

7 Alapító Okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1. A költségvetési szerv neve: SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egyesített Szociális Intézmény A költségvetési szerv rövidített neve: SZEGEDI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2. A költségvetési szerv székhelye: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. A költségvetési szerv telephelyei (és egyéb helyiségei, irodái) : 6724 Szeged, Kálvária sgt Szeged, Alsókötı sor Szeged, Acél u Szeged, Sás u Szeged, Dáni J. u Szeged, Vám tér Szeged, Gáspár Z. u Szeged, Kereszttöltés u. 29/b Szeged, Kossuth L. sgt Szeged, Vértói út Szeged, Bánk bán u Szeged, Alsókikötı sor Szeged, Szerb u Szeged, Bölcs u Dóc, Rózsa F. u Zsombó, Mária tér Zsombó, Alkotmány u Domaszék, Dózsa Gy. u Szatymaz, Kossuth u Szatymaz, Kossuth u. 30.

8 6724 Szeged, Kálvária tér Szeged, Kereszttöltés u. 29/B Szeged, Székely sor Szeged, Kereszttöltés u Szeged, Bölcs u Szeged, Rákóczi u Dóc, Rózsa F. u Domaszék, Dózsa Gy. u Szatymaz, Kossuth u Zsombó, Mária tér Szeged, Algyıi út Szeged, Indóház tér Szeged, Bajai út Szeged, Kapisztrán u Domaszék, Ady E. u Szeged, Féső u Szeged, Sás u Szeged, Moszkvai krt. 3. Az intézmény típusa: integrált A költségvetési szerv mőködési (felvételi) körzete: a szegedi kistérséget alkotó települések közigazgatási területe, egyebekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodási nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet alapján Szociális szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Étkeztetés vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város, Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község és Zsombó község közigazgatási területe.

9 Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város, Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község és Zsombó község közigazgatási területe. Családsegítı Szolgálat vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város, Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község és Zsombó község közigazgatási területe. Közösségi ellátások-pszichiátriai betegek részére vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város, Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község és Zsombó község közigazgatási területe. Gyermekjóléti Központ vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város, Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község és Zsombó község közigazgatási területe. Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Népkonyha vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Nappali Melegedı vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Idényszállása vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Idényszállása, külsı férıhely vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe.

10 Fogyatékosok Nappali Intézménye vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Nappali ellátást nyújtó idısek klubjai vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város, Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község és Zsombó község közigazgatási területe. Szakosított ellátás, rehabilitációs ellátás szenvedélybetegek részére vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe, valamint Csongrád megye és Bács-Kiskun megye területén belül, ezen megyékhez tartozó - az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 815-6/2010. számú határozatának mellékletében szakmakód szerint, szakmánként megjelölt - települések közigazgatási területe. Közösségi ellátás (szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony-küszöbő ellátás) vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére vonatkozásában: A Szegedi Kistérséghez tartozó települések - Szeged Megyei Jogú Város, Algyı nagyközség, Deszk Szatymaz község, Tiszasziget község, Újszentiván község és Zsombó község közigazgatási területe. Bölcsıdei ellátás vonatkozásában: Domaszék község közigazgatási területe. Védınıi ellátás vonatkozásában: Domaszék község közigazgatási területe. Dél-alföldi régió szociális módszertani intézménye vonatkozásában: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye területe. Tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában az ellátási terület: az adott település Dóc község, Domaszék község, Szatymaz község, Zsombó község közigazgatási területe. Dóc községben egy körzetben egy tanyagondnoki szolgálat mőködik. A körzet területe: a Sándorfalvi határúttól Csúzdi- dőlı, Petres, Bodorszék által határolt terület. A tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: Dóc külterületén élı emberek, 228 fı. Domaszék községben az egyes tanyagondnoki szolgálatok által ellátandó szolgáltatási körzetek határai a következık:

11 I. körzet - 1. tanyagondnoki szolgálat Az I. körzet területe: E75.-ös út, Móra hegy, Móra-szék, Nagy-Mátyás hegy, Kunhalom által határolt terület. 1. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 397 fı. II. körzet - 2. tanyagondnoki szolgálat A II. körzet területe: E75-ös út határától, Felsı-feketeszél, Csamangó, 55-ös út által határolt terület 2. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 388 fı. III. körzet - 3. tanyagondnoki szolgálat A III. körzet területe: az 55-ös úttól, Janicsár, Bojár halom, Sárkányhegy, Kisivánszék, Domaszéki - fıcsatorna, Zöldfás, Ábrahám kiskeretek által határolt terület. 3. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 394 fı. Szatymaz községben az egyes tanyagondnoki szolgálatok által ellátandó szolgáltatási körzetek határai a következık: I. körzet - 1. tanyagondnoki szolgálat Az I. körzet területe: a Szegedi út határa, a szatymazi kisfekete Földek, Kettıs halom, Homoki szılık, Fehértói-majsai fıcsatorna által bezárt terület. 1. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 398 fı. II. körzet - 2. tanyagondnoki szolgálat A II. körzet területe: a Szegedi út határa, Alpári halom, Jánosszállás, Neszürjhegy, az E-75 fıút által határolt terület. 2. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 386 fı. III. körzet - 3. tanyagondnoki szolgálat A III. körzet területe: E-75 fıút határától, Makraszék, Vadászház, Fehértói-majsai fıcsatorna által határolt terület 3. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 394 fı. IV. körzet - 4. tanyagondnoki szolgálat 4. A IV. körzet területe: Fehértói-majsai fıcsatorna, Barát-dőlı, Szirtus, Vilmaszállás, Szatymazi erdı, Szegedi út által határolt terület. 4. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 379 fı. V. körzet - 5. tanyagondnoki szolgálat Az V. körzet területe : a szegedi út, Külsı-Szatymaz, Gyırszékig terjedı terület a Homokháti szılıkkel bezárólag. 5. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 392 fı. Zsombó községben az egyes tanyagondnoki szolgálatok által ellátandó szolgáltatási körzetek határai a következık: I. körzet - 1. tanyagondnoki szolgálat Az I. körzet területe: Forráskúti határúttól, Ménesjárási dőlı, Lápostó dőlı, Szatymazi határút által határolt terület.

12 1. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 398 fı. II. körzet - 2. tanyagondnoki szolgálat A II. körzet területe: Szegedi határút, Márták dőlı, Bába dőlı által határolt terület. 2. tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma: 387 fı. Alapító szerv neve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 6720 Szeged, Széchenyi tér Irányító szerve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 6. Jogállása: költségvetési szerv 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv jogi személyiségét a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Besorolása: a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény aiban meghatározott feladatok ellátásával összefüggı tevékenység, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 60., 62., 63., 64., 65., 65/A., 65/F., 71/A., 72., 80. -aiban meghatározott szociális ellátások (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,, nappali ellátás, idısek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények feladatai), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39., 40. és 41., 42., 50. ; 51. ; 66/O -aiban meghatározott ellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, -szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsıde, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona), valamint a 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendelet alapján, területi védınıi ellátás, évi CLIV. törvény 89., 91., aiban meghatározott ellátások (járó beteg-, fekvıbeteg szakellátás, rehabilitáció). Mőködési köre: a Szegedi Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területe 8. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.

13 Az intézmény vezetıje az Igazgató, akit a Társulási Tanács nevez ki. Az Igazgató kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárásban hozott döntés kivételével egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 9. Foglalkoztatottak jogviszonya: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Az intézmény által foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. Az intézmény által foglalkoztatott létszámot a Társulási Tanács állapítja meg. 10. Képviselet: A költségvetési szerv képviseletét az Igazgató látja el. 11. Feladata, alaptevékenysége: Integrált intézmény keretében látja el az alábbi feladatokat: szociális szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona mőködtetése szociális alapszolgáltatások - Étkeztetés, - Házi segítségnyújtás, - Tanyagondnoki szolgáltatás, - Közösségi pszichiátriai ellátás, - Közösségi ellátás (szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony-küszöbő ellátás), - Családsegítés, - Nappali ellátások (Idısek Nappali Ellátása, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Nappali Melegedı, Nappali ellátás szenvedélybetegek részére) - Bölcsıdei Ellátás - Védınıi Szolgáltatás szociális szakosított ellátás keretében - Hajléktalanok átmeneti elhelyezése - Rehabilitációs ellátás szenvedélybetegek részére gyermekjóléti alapellátás keretében - Gyermekjóléti központ és speciális szolgáltatásai

14 gyermekek átmeneti gondozása keretében - Családok átmeneti otthona - Gyermekek átmeneti otthona - SOS Lelki segély szolgálat Alaptevékenysége: (tevékenységi köre TEÁOR 08 szám szerint és szakfeladatai rend szerinti besorolása) 8730 Idısek, fogyatékossággal élık bentlakásos ellátása Idıskorúak bentlakásos szociális ellátása Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idıskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása Nappali melegedı Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsony-küszöbő ellátása) Szenvedélybetegek alacsony- küszöbő ellátása Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 8610 Fekvıbeteg-ellátás Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Fekvıbetegek aktív ellátása 8621 Általános járóbeteg-ellátás

15 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Járóbeteg-szakellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás 8720 Mentális szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása Idısek, fogyatékossággal élık bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 8730 Idısek, fogyatékossággal élık bentlakásos ellátása Idıskorúak bentlakásos szociális ellátása Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idıskorúak átmeneti ellátása Idıskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 8790 Egyéb bentlakásos ellátás Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Egyéb szociális ellátás bentlakással Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

16 Egyéb szociális ellátás bentlakással Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 8810 Idısek, fogyatékossággal élık szociális ellátása bentlakás nélkül Idısek fogyatékossággal élık szociális ellátása nappali intézményben Idısek nappali ellátása Fogyatékossággal élık nappali ellátása Idısek fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsıdei ellátás Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Kórházi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Kiegészítı feladatok: Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértıi tevékenység) Módszertani szakirányítás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Egyéb felnıttoktatás Szakmai továbbképzések Kötelezı felkészítı képzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás

17 89044 Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 5629 Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12. Ellátható vállalkozási tevékenység mértéke és köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 13. Ellátható kisegítı tevékenység mértéke és köre: Kisegítı tevékenységet nem folytat. 14. Kapacitásmutatók megnevezése: Férıhely, szerzıdött ágyszám, szerzıdött heti óraszám Feladatmutatók megnevezése: Férıhely, ágyszám, ellátást igénylık száma, ellátásra jogosultak száma, szolgálatok száma. Teljesítménymutatók: ellátottak száma, élelmezési napok száma, tanyagondnoki szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma, lejelentett ápolási napok száma, lejelentett pontértékek száma A férıhelyek alakulását és az idıs-otthoni ellátás típusai a székhelyen és telephelyeken: Székhely/Telephelyek Férıhelyszám Idıs-otthoni ellátás típusa 6724 Szeged, Kálvária sgt hagyományos 6724 Szeged, Kálvária sgt emeltszintő 6726 Szeged, Alsókikötı sor hagyományos 6727 Szeged, Acél u hagyományos Mindösszesen: 460 férıhely (ebbıl 100 férıhely emeltszintő) 15. A feladatellátást szolgáló vagyon: - Szeged III., belterület, Kálvária sgt. 45. és Kálvária sgt. 47. sz. alatti 5274 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, hrsz-ú, szociális otthon megnevezéső, összesen 7550 m 2 területő ingatlan, 4673 m 2 szociális otthon megnevezéső, és 3036 m 2 emeltszintő idısek otthona megnevezéső felépítménnyel,

18 - Szeged I., Belterület, Alsókikötı sor 13. sz. alatti 2549 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, 2138/2 hrsz-ú idısek háza megnevezéső, 1565 m 2 területő ingatlan, - Szeged II., Belterület, Acél u. 1. sz. alatti 6323 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, hrsz-ú, 2 ha 9597 m 2 területő ingatlan, ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása szerint. Sorszám Település neve 1. Szeged III. 2. Szeged II. Ingatlan fekvése Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan címe Ingatlan rendeltetése szerint belterület Kálvária tér 8. Fogyatékosok Nappali Intézménye belterület Bánk bán u. 8. Idısek Klubja, Közösségi Pszichiátria 3. Szeged I. belterület 1605/2. Szerb u. 54. Idısek Klubja 4. Szeged II. 5. Szeged III. 6. Szeged II. 7. Szeged III. 8. Szeged III. 9. Szeged III. 10. Szeged II. belterület 14254/2. Algyıi út 3. Nappali Melegedı, népkonyha belterület Bölcs u. 11. Családsegítı ház belterület 10205/6. Sás u. 2. Intézmény székhelye székhelyén ellátott tevékenység belterület Bajai út 9. Éjjeli menedékhely, átmeneti szálláshely belterület 20156/B/1. Rákóczi u. 11. Családsegítı ház belterület /1. Kapisztrán u. 60. CSAO, GYAO belterület 10207/10/A/57. Szilléri sor 5/B. IX. em Szeged I. belterület 3171/B/3. Dáni J. u Gondozási Központ és Idısek Klubja 12. Szeged II. 13. Szeged II. belterület 15786/29/B/1. Gáspár Z. u. 8. Fsz. 1. belterület 12649/3/B/1. Kossuth L. sgt Fsz Gondozási Központ és Idısek Klubja Gondozási Központ és

19 Sorszám Település neve 14. Szeged II. Ingatlan fekvése Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan címe Ingatlan rendeltetése szerint Idısek Klubja belterület 16297/12/B/1. Vértói út 3. Gondozási Központ és Idısek Klubja 15. Szeged I. belterület 1848/49/B/1. Alsókikötı sor 5. Fogadószint Szeged II. 17. Szeged II. 18. Szeged, III. 19 Szeged III. Gondozási Központ és Idısek Klubja belterület 10016/19/A/60. Kereszttöltés u. 13. Tabán Családsegítı belterület 10109/16. Kereszttöltés u. 29. Nappali ellátás idısek részére belterület Indóház tér 3. Hajléktalanok átmeneti szállása belterület Vám tér 5. /A. Idısek Klubja 20 Dóc belterület 1. Rózsa F. u. 4. Hg., családsegítés és gyermekjóléti szolg., szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat, 21 Domaszék belterület 131. Dózsa Gy. u. 31. Házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat 22 Domaszék belterület 316. Ady E. u. 14. Bölcsıdei ellátás, védınıi szolgálat 23 Szatymaz belterület 410. Kossuth u. 11. Házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, nappali ellátás 24 Szatymaz belterület Kossuth u. 30. Tanyagondnoki szolgálat

20 Sorszám Település neve Ingatlan fekvése Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan címe Ingatlan rendeltetése szerint 25 Zsombó belterület 4. Mária tér 2. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 26 Zsombó belterület 154. Alkotmány u. 1. Tanyagondnoki szolgálat 27 Szeged I. belterület 1848/18. Féső u Rehabilitációs ellátás, nappali ellátás, közösségi ellátás 28 Szeged III. belterület Moszkvai krt Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye Az intézmény feladatellátáshoz szükséges ingatlan vagyon térítésmentes használatba adására, mőködtetésre történı átadására és az ingó vagyon átadására, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és az ellátott települések által kötött megállapodás és vagyonleltár alapján kerül sor, kivéve a 26. sorszám alatti Szeged, I., belterület, 1848/18. helyrajzi számú ingatlant, melyre vonatkozóan vagyonkezelıi jog alapján került az ingatlan átadásra, és bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba 85315/ számon. 16. Vagyon feletti rendelkezési jog: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés, Algyı nagyközség, Deszk Község Önkormányzat Képviselıtestülete, Dóc Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Domaszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Kübekháza Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Röszke Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete, valamint Zsombó Község Önkormányzat Képviselı-testülete hatáskörébe tartozik, az önkormányzatok vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján, illetıleg a feladat-ellátásra társult települések közötti megállapodás szerint. A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Polgármesterek Tanácsa jogkörébe tartozik. A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulási Megállapodás, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és egyéb belsı szabályzatok tartalmazzák. 17. A költségvetési szerv számlaszáma: Általános forgalmi adó alanyisága: Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított (2008. évi VII. tv.; 2008.évi LXVIII. tv.; évi LXXXI. törvénnyel módosított) évi CXXVII. tv. 85. (1) bek. f) és g) valamint a (4) bek. a) alapján állapítja meg.

21 19. Az Intézmény megszüntetése: Megszüntetésére megszüntetı okirat létrehozásával az alapító jogosult. S z e g e d, május 20. Dr. Botka László Elnök Ratkai Imre Kistérségi munkaszervezet vezetıje Z Á R A D É K: Az alapító okiratot jóváhagyta: a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 106/2008. (XII. 19.) P.T. számú határozatával, melyet 45/2009. (V.20) P.T. számú határozatával, valamint /2010. (V.20.) P.T. számú határozatával módosított. S z e g e d, május 20. A legutolsó módosítás hatályba lépésének napja: július 01.

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2008. november 28. 2 Alapító Okirat módosításokkal egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben