összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését december 16-án (hétfı) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítás tárgyában Elıterjesztı: 2. Elıterjesztés a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: 3. Elıterjesztés a Hajdú Volán Zrt.-vel kötendı támogatási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: 4. Elıterjesztés a Semsey kastély mőködtetésének átadása tárgyában Elıterjesztı: Balmazújváros, december 14.

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének december 16-án tartandó ülésére a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló évi XLIII. törvény ez évben módosításra került a évi CXXXVIII. törvény által. Ez alapján bevezetésre kerül január 1. napjától az ún. szociális temetés, amely az eltemettetı, vagy az általa felkért személy személyes közremőködésével az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történı koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettetı számára ingyenes. A jogszabály rögzíti a szociális temetésre vonatkozó szabályokat, ugyanakkor az önkormányzat rendeletében a részletszabályokat kell meghatározni. Erre tekintettel módosításra kerül Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni. Balmazújváros, december 13. dr. Tiba István

3 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. (.....) önkormányzati rendelete A köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló 14/2011. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testületének a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:r) 3. (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (9) Az egyes temetési helyekért az önkormányzat által adományozott díszsírhelyek, és a szociális sírhelyek kivételével az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie. A sírhelyek díjait, mértékét, temetési helyek újraváltási díjait az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszemélyes és kettıs sírhelyek területének díja, a sírtáblák közötti utak, sétányok mentén lévı szegélysoroknál 30%-kal magasabb összegben váltható meg. A R. kiegészül a következı 9/A. -sal: 2. A szociális temetések ellátásának rendje 9/A. (1) A szociális temetés iránti igényt a temetésre kötelezettnek a Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági osztályán kell bejelenteni írásban. (2) A kérelemhez mellékelni kell a temetésre kötelezett, és a temetkezési szolgáltatásokat ellátók magánokiratba foglalt nyilatkozataikat, melyben kinyilatkozzák, hogy a szociális temetés során végzett tevékenységüket díjtalanul, ellenszolgáltatás nélkül végzik. (3) A szociális temetésrıl az iroda értesíti az üzemeltetıt és a kérelmezıt. (4) Szociális temetés munkanapokon 8.00 és óra között 6 óra idıtartamban történhet, melyre a ravatalozó 1 óra idıtartamra vehetı igénybe. (5) A sírhelyet az üzemeltetı jelöli ki, mely kiásásához átvételi elismervény ellenében átadja a szükséges eszközöket. Az üzemeltetı képviselıje az eszközök átadásával egyidejőleg tájékoztatást ad a sírhely méreteirıl, és a munkavédelmi elıírásokról, melyek megtörténtét a közremőködık az oktatási napló aláírásával igazolják. (6) A sírt a temetés napján reggel 8 órát követıen lehet kiásni. A sír visszahantolása után a sírhely környezetének rendbetétele a temetésen személyesen közremőködık kötelessége.

4 (7) A (2) bekezdésekben meghatározott nyilatkozatok megtétele és a munkavédelmi oktatás nélkül a szociális temetés nem végezhetı, az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (8) Az üzemeltetı képviselıje ellenırzi a kiásott sírt, és ha az megfelel a kijelölésnek nyilatkozatával hozzájárul a temetéshez. (9) Az elhunyt ravatalozása történhet a ravatalozóban, vagy a sírnál. A ravatalozáshoz és temetéshez az üzemeltetı átvételi elismervény ellenében átadja a Korm. rendelet 24/A. (3) bekezdésében meghatározott kellékeket. (10) Az üzemeltetı képviselıje az elhunyt elhantolásáig köteles jelen lenni a szociális temetésen. A szertartás végén átvételi elismervényen visszaveszi a sírásáshoz biztosított eszközöket. (11) A szociális sírhely mérete azonos az egyes mérető felnıtt sírhellyel. 3. Ez a rendelet január 01. napján lép hatályba. Balmazújváros, december... Záradék: Kihirdetve:...napján

5 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének december 16-án tartandó ülésére a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Képviselı-testületünk február 8. napján fogadta el a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendeletet. A rendelet hatályba lépése napjaként június 1. napját határozta meg a képviselı-testület, majd ezt követıen az idıpont még két alkalommal módosításra került, mivel a hatályba lépés feltételei nem voltak adottak. Az azóta eltelt idıben történtek egyeztetések, azonban tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, továbbá, hogy jelenleg is folyamatban van a városközpont felújítása, javaslom, hogy a rendelet hatályba léptetésére ne kerüljön sor január 1. napján. Kérem, hogy a tisztelt képviselı-testület helyezze hatályon kívül, azzal, hogy a felújítási munkák lezárását követıen újratárgyalja a rendeletet. Kérem a jelen rendelet-tervezet elfogadását. Balmazújváros, december 13. Polgármester

6 2 Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének../... (...) önkormányzati rendelet a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 48. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. (a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: Hatályát veszti a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Záradék: Kihirdetve: napján.

7 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének december 16-án tartandó ülésére a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı támogatási szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A szerkezet átalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet 1. e) pontja szerint a helyi közösségi közlekedés támogatására önkormányzatunk eft összegő támogatásban részesült. A Képviselı-testület a évi költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 08.) számú rendeletben saját forrás hozzájárulást állapított meg a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, eft összegben. Az összegeket együttesen eft-ot vállaljuk, hogy átadjuk a közforgalmú helyi közlekedést ellátó Zrt. részére az elıterjesztés mellékletét képezı támogatási szerzıdésben foglaltakra tekintettel. Kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-testület Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. közötti támogatási szerzıdés jóváhagyásáról döntést hozni szíveskedjen. Határozati javaslat A Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı támogatási szerzıdés tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. a helyi közforgalmú közlekedés biztosításához kapcsolódó támogatási szerzıdést. A Képviselı-testület felhatalmazza t a döntésbıl adódó szükséges intézkedések megtételére. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Bencsik Judit al Balmazújváros, december 13.

8 TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS mely egyrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata, (képviseli: székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) mint Támogató, másrészrıl a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, képviseli: Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató (4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6. adószám: , Cégbírósági bejegyzés száma: ), mint támogatott között jött létre az alábbiak szerint: 1. Balmazújváros Város Önkormányzata - figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata, mint Ellátásért felelıs és a Hajdú Volán Zrt., mint Szolgáltató között az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására létrejött Közszolgáltatási Szerzıdésben foglaltakra vállalja, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeihez való hozzájárulás céljából évben ezer Ft, azaz Négymillióegyszáznegyvenhétezer forint vissza nem térítendı önkormányzati támogatás, (költségtérítés) nyújtásával járul hozzá. 2. Balmazújváros Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatást (költségtérítést) december hó 31. napjáig egy összegben utalja át a Hajdú Volán Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. 3. A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást (költségtérítést) a Balmazújvároson végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás folyamatos üzemeltetési és eszközfenntartási ráfordításaira használja fel. 4. A évi C. törvény. 77. (2) bekezdés d) pontja értelmében a támogatás (költségtérítés) egyéb bevételként számolandó el. 5. A Hajdú Volán Közlekedési Zrt. a támogatás (költségtérítés) rendeltetésszerő felhasználásáról legkésıbb március 20-ig köteles elszámolni Balmazújváros Város Önkormányzata felé. Balmazújváros, Debrecen, dr. Varga Sándor gazdasági vezérigazgató-helyettes Balogh Gyula személyszállítási igazgató

9 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének december 16-án tartandó ülésére a Semsey kastély mőködtetésének átadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-2.1.1/C azonosító számú, a Semsey kastély rekonstrukciója Balmazújváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében címő pályázat keretében felújította az önkormányzat tulajdonában álló Semsey kastélyt. A pályázatban foglaltaknak megfelelıen a kastélyban Tourinform iroda, internet kávézó, rendezvényterem, kiállító tér, továbbá a korábban Debreceni u. 1. szám alatti múzeum fog mőködni. Ezen tevékenységek megkezdéséhez számos engedély beszerzése szükséges, és ennek érdekében a Képviselı-testületnek rendelkeznie kell a kastély mőködtetésérıl. Javaslom, hogy a Semsey kastély mőködtetését az önkormányzat a Veres Péter Kulturális Központ részére adja át, és a Képviselı-testület hatalmazza fel Tóth János intézményvezetıt, hogy a szükséges engedélyek beszerzéséhez az eljárásokat indítsa meg. Ezzel összefüggésben a Veres Péter Kulturális Központ Alapító okiratát is szükséges módosítani, mivel a tagintézmények között fel kell tüntetni a kastélyt is. Módosítani szükséges továbbá az alapító okirat n) pontjában szereplı Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal szövegrészt is, helyébe Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg lép. Az egységes szerkezető alapító okirat az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT A Semsey kastély mőködtetésének átadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Semsey kastély mőködtetését átadja a Veres Péter Kulturális Központ részére. A képviselı-testület felhatalmazza Tóth János intézményvezetıt, hogy a szükséges engedélyezési eljárásokat a kastély mőködése érdekében indítsa meg. Határidı: Felelıs: azonnal és folyamatos Tóth János intézményvezetı

10 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: b.) Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telephelyek: Veres Péter Emlékház 4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6. Semsey Andor Múzeum, 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. Ifjúsági és Közösségi Ház 4060 Balmazújváros, Arany János u. 1/C. Semsey Kastély 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2/a. n.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv látja el. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. 4. A képviselı-testület felkéri t, hogy a Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratának módosítása érdekében a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: december 23. Felelıs: Balmazújváros, december 13

11 ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. - ában foglaltak alapján, figyelemmel a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény ai, továbbá a 46. -a, valamint a 37/A. (7) bekezdésére az alábbi alapító okiratot adja ki. a.) Az intézmény neve: Rövid neve: Veres Péter Kulturális Központ VPKK b.) Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telephelyek: Veres Péter Emlékház 4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6. Semsey Andor Múzeum, 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. Ifjúsági és Közösségi Ház 4060 Balmazújváros, Arany János u. 1/C. Semsey Kastély 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2/a. c.) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. d.) Az alapítás ideje: július 1. Az alapító határozat száma, kelte: 32/1998. (III.25.) e.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. f.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység, Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatok. Közmővelıdés: A közmővelıdési feladatellátás tekintetében feladata, hogy közremőködjön a lakosság mővelıdési igényeinek kielégítésében, fejlesztésében, továbbá a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában, létrehozásában. Tevékenységében építenie kell a fenntartó önkormányzat, a város lakosságának igényeire, nemzetközi kapcsolataira és hagyományaira. Múzeum: A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.

12 évi CXL. törvény 37/A., 42., 46. -a alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos győjtésérıl, nyilvántartásáról, megırzésérıl és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történı bemutatásáról, közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátásáról. g.) Alapfeladata: TEAOR száma: 9329 Alaptevékenységi szakágazat: Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás és szabadidıs tevékenység Közmővelıdés: A közmővelıdési tevékenység formái különösen: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása, a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévı muzeális intézmény közmővelıdési tevékenységének támogatása. Múzeum: - Feladata a mőködési engedélyében meghatározott győjtıkörébe tartozó kulturális javak győjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetıvé tétele. Ennek keretében a muzeális intézmény biztosítja a nyilvántartásában lévı kulturális javakhoz való hozzáférés az alábbiak szerint: a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét ırzi, gondozza és kiállításon bemutatja, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetıségét, kultúraközvetítı, közmővelıdési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, közmővelıdési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, együttmőködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elısegíti a gazdaság élénkítését. - Feladata ellátásában együttmőködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közmővelıdés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a

13 felsıoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. - Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. - Győjtıterületére kiterjedıen a megyei hatókörő városi múzeummal kötött megállapodás alapján elláthatja a megyei hatókörő városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét: győjtıkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttmőködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként mőködik. Az intézmény alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása Államháztartási szakfeladat száma és megnevezése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Takarítás Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elısegítı képzések Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú foglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Befogadó színházak tevékenysége M.n.s. színházak tevékenysége Múzeumi győjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

14 h.) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros közigazgatási területe i.) Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy j.) Az intézmény típusa: k.) Gazdálkodási besorolás: l.) Vállalkozási tevékenysége, mértéke: közmővelıdési intézmény és közérdekő muzeális győjtemény önállóan mőködı költségvetési szerv Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. m.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény alapján az alapító használatába / vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerő használatára terjed ki. Az intézmény leltárában szereplı kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására, cseréjére a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény alapján kerülhet sor. Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. n.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv látja el. o.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén igazgató áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, és az ennek végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján). Az intézmény vezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a gyakorolja. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény alapján a múzeum vezetıjének megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelıs miniszter véleményét

15 elızetesen ki kell kérni. p.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az ennek végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet valamint a Munka Törvénykönyve alapján. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. q.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezetı által megnevezett személy. Záradék: A Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a...számú határozatával hagyta jóvá, mely napján lép hatályba. Balmazújváros, 2013.

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

József Attila Városi Könyvtár és Múzeu m. Alapító Okira t

József Attila Városi Könyvtár és Múzeu m. Alapító Okira t József Attila Városi Könyvtár és Múzeu m Alapító Okira t A költségvetési szerv neve : Székhelye : Telephelyei: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó, Deák Ferenc u. 2. 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT MÓDÓSÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (1) b) pontjában biztosított jogkörben, a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. (4) bekezdés alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Módosítva: 32/2004.(VII.01.) Hatályba léptetve:2004. július 01.

Módosítva: 32/2004.(VII.01.) Hatályba léptetve:2004. július 01. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 23/1999. (XI.19.) önkormányzati rendelete a városi önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról Módosítva: 32/2004.(VII.01.)

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testületének

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testületének Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2010.(...) ÖR sz. R e n d e l e t e A közmővelıdésrıl 1 Aszód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben