J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Török Ferenc Varga Nelli Juhász Gábor Rumi László Tihanyi Tiborné Turi Tibor Képviselő 9 fő Távollévők: Loibl László Szabó Patrik Török Gusztáv Andor Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői: Pintér Ferenc Molnár Gábor Kovácsné Czinege Piroska Dr. Tóth-Kovács Ádám Török Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 9 jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Nelli és Rumi László képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Varga Nelli jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. A képviselő-testület a polgármester Rumi László jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. Török Ferenc polgármester: A kiküldött előterjesztések mellett 3 előterjesztést kíván sürgősséggel tárgyalni, melyek szintén kiküldésre kerültek a képviselők részére. Egyéb kérdés nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Startmunka mintaprogram 2013 pályázaton való részvétel tárgyú előterjesztés napirendre vételéről. A testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Kalocsa Város Uszoda és Gyógyfürdő évi üzemeltetése tárgyú előterjesztés napirendre vételéről. A testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztés napirendre vételét.

2 2 Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Kalocsa, Ipari Park 5254 hrsz-ú, 579 m² területű ingatlan értékesítése tárgyú előterjesztés napirendre vételéről. A testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. Török Ferenc polgármester: Egyéb javaslat nem lévén ismerteti a teljes napirendet. N A P I R E N D : 1. Kalocsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 2. A RIGODON Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.) kérelme a kalocsai 5248 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan megvétele iránt Előadó: Török Ferenc polgármester 3. Szabadi István (6300 Kalocsa, Káposzta utca 24.) vételi ajánlata a kalocsai 9843/8 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra Előadó: Török Ferenc polgármester 4. Kalocsa Város Önkormányzata 2013 évére vonatkozó vagyon és felelősségbiztosításának megkötése Előadó: Török Ferenc polgármester 5. Mezőgazdasági PLUSZ mintaprogram támogatási kérelem benyújtása Előadó: Török Ferenc polgármester 6. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 7. Javadalmazási szabályzat elfogadása a többségi önkormányzati tulajdonú kft-k esetében Előadó: Török Ferenc polgármester 8. Közfeladat ellátási szerződés oktatási intézményekben takarítási és épületüzemeltetési feladatokra Előadó: Török Ferenc polgármester 9. Startmunka mintaprogram 2013 pályázaton való részvétel Előadó: Török Ferenc polgármester 10. Kalocsa Város Uszoda és Gyógyfürdő évi üzemeltetése Előadó: Török Ferenc polgármester 11. Kalocsa, Ipari Park 5254 hrsz-ú, 579 m² területű ingatlan értékesítése Előadó: Török Ferenc polgármester 12. Társadalmi alpolgármester és bizottsági tagok választása (zárt ülés) Előadó: Török Ferenc polgármester

3 13. Egyéb ügyek 3 - polgármesteri tájékoztató Török Ferenc polgármester: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a 4. és a 8. napirendi ponthoz kiegészítő anyag került kiosztásra. Kéri, hogy a napirendek tárgyalásánál a képviselők ezt vegyék majd figyelembe. Egyéb felvetés, napirendi javaslat nem lévén kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirendet. 1. Kalocsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd felkéri a Jogi, Ügyrendi és Európai Kapcsolatok Bizottságának elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Dr. Filvig Géza biz. elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelettervezettel kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat 25/2012. (XII.25.) ör. számú önkormányzati rendelete a Kalocsa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 12/2007. (IV.13.) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1.) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: Az R. 8. (2) bekezdése ( kötelező feladatként gondoskodik) az alábbival egészül ki: 1. Közétkeztetési feladatok 2. (1) Az R ának (3) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül. (2) Az R. 12. (7) bekezdése az alábbira változik

4 4 (7) A képviselő-testületi ülést a polgármester, távollétében a főállású alpolgármester hívja össze és vezeti. Polgármester és a főállású alpolgármester akadályoztatása esetén a társadalmi megbízatású alpolgármester hívja össze és vezeti a testület ülését. Az R (1) bekezdése az alábbira változik: (1) Sürgősségi indítványt a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok elnökei, a képviselők, a jegyző és a nemzetiségi önkormányzatok elnöke terjeszthet elő. Az R (4) bekezdése az alábbira változik: (4) Titkos szavazást kell tartani az alpolgármesterek megválasztásáról. Az R az alábbira változik: A képviselő-testület a polgármester, az alpolgármesterek vagy a képviselő javaslatára a képviselők közül tanácsnokokat választhat Az R (1) bekezdésének f.) pontja az alábbira változik: f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében 7. Az R a és azt megelőző cím az alábbira változik: Az alpolgármesterek 70. (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fő főállású és 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) A képviselő-testület dönt az alpolgármesterek illetményének vagy tiszteletdíjának a mértékéről. (3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. (4) Az alpolgármesterek fogadóórája: minden hónap harmadik keddjén óráig. Az R. 4. számú melléklete az alábbira változik: 8.

5 5 A hivatal szervezeti egységeinek elnevezése, és ügyfélfogadása (1) A hivatal szervezeti egységeinek elnevezése Irodák és csoportok Polgármesteri Kabinet Iroda Jegyzői Iroda Titkárság Lakossági ügyfélszolgálat Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Fejlesztési csoport Építéshatóság Városüzemeltetési csoport Közgazdasági Iroda Pénzügyi csoport Adócsoport Számviteli csoport (2) Ügyfélfogadás (a) Polgármester: minden hónap első csütörtökén óráig Alpolgármesterek: minden hónap harmadik keddjén óráig Jegyző: szerda 8-12, óráig Az SZMSZ 4. számú melléklete (b) A hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő : szerda: péntek: 8-12, óráig 8-12, óráig 8-12 óráig (c) Lakossági Ügyfélszolgálat: hétfő: kedd: szerda: péntek: 8-16 óráig 8-12 óráig 8-16 óráig 8-12óráig 9. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. K a l o c s a, december 20. (Török Ferenc) (Dr. Bedics Andrea)

6 polgármester 6 jegyző Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 298/2012. öh. Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása A Képviselő- testület H a t á r o z a t 1.) A Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal irodái És általuk az érintettek. 298/2012. öh. melléklete Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának január 20-án kelt egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalt Módosító Alapító Okirattal módosítja: MÓDOSÍTÓ OKIRAT Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LV. Tv. 23. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló évi CXCV. tv 8., valamint a 368/2011. (XII.31.) Kor. Rendelet 5. és 8. -a, és az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát január 1. napjával az alábbiak szerint határozza meg. 1. Intézmény neve, székhelye: Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István kir. út telephelyei: nincs 2. Az intézmény irányító szerve: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

7 Kalocsa, Szent István király út Illetékessége, működési köre: Kalocsa város közigazgatási területe, valamint azon települések közigazgatási területe, amelyek területén egyes jogszabályok területi feladatellátást állapít meg. 4. Közfeladata: A helyi önkormányzat működésével, és az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 5. Alaptevékenységének szakágazati besorolása: helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 6. Szakfeladatai: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Közgyógyellátás Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó, igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység Adóigazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Város-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj méltányos alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás ( méltányosságból) Köztemetés Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Közösség, társadalmi tevékenységek Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelet) Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 7. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

8 8 8. Gazdálkodási besorolása : önállóan működő és gazdálkodó a.) A Hivatal munkamegosztási megállapodások alapján Kalocsa - Dunaszentbenedek Homokmégy Öregcsertő Szakmár Újtelek Uszód Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, Kalocsa Város Alapellátási és Szakellátási Központ, Viski Károly Múzeum mint önállóan működő költségvetési szervek estében a szükséges gazdálkodási feladatokat. b.) Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulás mint pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában megállapodás alapján kapcsolódik Kalocsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához. c.) A Hivatal ellátja a Kalocsa városban működő nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait együttműködési megállapodás alapján. d.) Kalocsa Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetének feladatainak ellátása szerződés alapján. 9. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szerint a polgármester - pályázat alapján- a képesítési előírásoknak megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időtartamra szól 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A köztisztviselők esetén a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX tv., munkaviszonyban álló dolgozó esetén a Munka Törvénykönyvről szóló évi I. tv, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti jogviszony. 11. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. A módosítást Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2012. (XII.20.) öh. számú határozattal fogadta el. Kalocsa, december 20. P.H. Török Ferenc polgármester Dr. Bedics Andrea jegyző Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 299/2012. öh. Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

9 H a t á r o z a t 9 Képviselő-testület 1.) az előterjesztés 1. számú melléklete alapján január 1. napjától megállapítja Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2.) felkéri a jegyzőt, hogy február 28-ig készítsen a polgármester részére előterjesztést egy új önkormányzati SZMSZ-ről a jogszabályi változások figyelembe vételével. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal irodái És általuk az érintettek. 2. A RIGODON Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.) kérelme a kalocsai 5248 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan megvétele iránt Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd felkéri a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Rumi László biz. elnök: Ők sem támogatják a terület eladását, és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. Török Ferenc polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Varga Nelli biz. elnök: A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 300/2012. öh. A RIGODON Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.) kérelme a kalocsai 5248 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan megvétele iránt A Képviselő-testület H a t á r o z a t a RIGODON Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.) által benyújtott, Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, kalocsai 5248 helyrajzi számú, 1 ha 1731

10 10 m 2 alapterületű, kivett iparvasút művelési ágú ingatlan megvételére vonatkozó kérelmét elutasítja. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 3. Szabadi István (6300 Kalocsa, Káposzta utca 24.) vételi ajánlata a kalocsai 9843/8 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy nagyra értékeli az ott elvégzett munkát, a csapadéktározó tisztítását, a környék rendbetételét, de nem javasolja a terület eladását. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 301/2012. öh. Szabadi István (6300 Kalocsa, Káposzta utca 24.) vételi ajánlata a kalocsai 9843/8 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra A Képviselő-testület H a t á r o z a t Szabadi István 6300 Kalocsa, Káposzta utca 24. szám alatti lakos által, Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, kalocsai 9843/8 helyrajzi számú, 1 ha 1212 m 2 alapterületű, kivett legelő művelési ágú ingatlanra tett vételi ajánlatát elutasítja. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek.

11 11 4. Kalocsa Város Önkormányzata 2013 évére vonatkozó vagyon és felelősségbiztosításának megkötése Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd felhívja a képviselők figyelmét a módosított határozati javaslat figyelembe vételére. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 302/2012. öh. Kalocsa Város Önkormányzata évre vonatkozó vagyon és felelősségbiztosításának megkötése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kalocsa Város Önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítási szerződés megkötése érdekében az összességében legelőnyösebb ajánlatként értékelt GENERALI - Providencia Biztosító Zrt. ajánlatát fogadja el. 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Kalocsa Város Önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítási szerződését évre vonatkozóan a GENERALI Providencia Biztosító Zrt.-vel kösse meg. 3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni változások átvezetéséről gondoskodjon a biztosítási kötvény szükség szerinti módosításával. Felelős: Polgármester Határidő: december 31. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek. 5. Mezőgazdasági PLUSZ mintaprogram támogatási kérelem benyújtása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

12 303/2012. öh. Mezőgazdasági PLUSZ mintaprogram támogatási kérelem benyújtása 12 H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő testülete 1. hozzájárul ahhoz, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett Kistérségi Plusz startmunka mintaprogramban részt vegyen. 2. egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósítása, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal: foglalkoztatni kívánt összes létszám: 1 fő Költségek: költség kategóriák bruttó Ft személyi jellegű kiadások bérek % járulékok dologi kiadások eszközök, gépek % Összesen: % Források: forrás kategóriák bruttó Ft % BM támogatás % önkormányzati saját forrás 0 0% Összesen: % % 3. vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket. 4. vállalja, hogy a program költségeit a évi költségvetés tervezése során figyelembe veszi. 5. felhatalmazza polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, támogatási szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: március 31. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek. 6. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

13 Előadó: Török Ferenc polgármester 13 (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 304/2012. öh. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának módosítása A Képviselő-testület H a t á r o z a t (1) mint a Kalocsáért Közhasznú Alapítvány alapító jogokat gyakorlója az Alapító Okirat II. pontjából az alábbi szövegrészt törli: Alapítvány telephelye: dunaszentbenedeki 0106 hrsz alatti ingatlan (2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat változásával kapcsolatos szükséges bejelentéseket tegye meg a Kecskeméti Törvényszék felé. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Kalocsáért Közhasznú Alapítvány És általuk az érintettek. 7. Javadalmazási szabályzat elfogadása a többségi önkormányzati tulajdonú kft-k esetében Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 305/2012. öh. Javadalmazási szabályzat elfogadása a többségi önkormányzati tulajdonú kft-k esetében Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) elfogadja az előterjesztés melléklete alapján valamennyi 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság esetében egységesen a javadalmazási szabályzatot. 2.) felhatalmazza a polgármestert a javadalmazási szabályzatok aláírására Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai

14 14 KalocsaKom Kft Kalocsai Városfejlesztési Kft Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft Kalocsa Menza Kft Kalocsai Városmarketing Kft Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft És általuk az érintettek. 8. Közfeladat ellátási szerződés oktatási intézményekben takarítási és épületüzemeltetési feladatokra Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az iskolák állami átvételével kapcsolatban kerül sor a dolgozók átvételére. Az üzemeltetési feladatok maradnak az önkormányzatnál, a feladatot ellátó személyeket az önkormányzat tovább kívánja foglalkoztatni. Ők két önkormányzati kft-hez kerülnek át. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a takarítási és portaszolgálati feladatok ellátásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 306/2012. öh. Közfeladat ellátási szerződés oktatási intézményekben portaszolgálati és takarítási munkákra A Képviselő-testület H a t á r o z a t az előterjesztés 1. számú melléklete alapján a Kalocsa városnak működtetésében január 1. napjától maradó oktatási intézmények portaszolgálati és takarítási munkákra közfeladat ellátási szerződést köt a Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft-vel. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft És általuk az érintettek. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a karbantartási feladatok ellátásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 307/2012. öh. Közfeladat ellátási szerződés oktatási épületüzemeltetési és karbantartási munkákra

15 H a t á r o z a t 15 A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete alapján a Kalocsa városnak működtetésében január 1. napjától maradó oktatási intézmények épületüzemeltetési és ezzel kapcsolatos karbantartási munkákra közfeladat ellátási szerződést köt a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft És általuk az érintettek. 9. Startmunka mintaprogram 2013 pályázaton való részvétel Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy folytatni kívánják a 2012-ben megkezdett, sikeres munkát. A kormány és a város célja is az, hogy a munkanélkülieket visszavezessék a munka világába. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy 295 millió Ft-ot fordíthat a város a közfoglalkoztatásra és 207 embernek tudnak majd munkát adni, ha sikeresen elnyerik a pályázatot ban főként mezőgazdasági munkát kívánnak majd végeztetni. Ezen belül az állattenyésztésben és zöldségtermesztésben, valamint a belvízvédelemben, a földutak kátyúzásában, az illegális szemétlerakók megszüntetésében és a betonüzemben foglalkoztatják majd a dolgozókat. A megtermelt zöldségeket a közétkeztetésre fordítják majd. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 308/2012. öh. Startmunka mintaprogram 2013 pályázaton való részvétel H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő testülete 1. hozzájárul ahhoz, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2013 évében a Kalocsai kistérségben mint hátrányos helyzetű kistérségben a Belügyminisztérium által meghirdetett startmunka mintaprogramban részt vegyen. 2. egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósítása, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal: foglalkoztatni kívánt összes létszám: 207 fő

16 16 Költségek: költség kategóriák bruttó Ft 2013 % személyi jellegű kiadások bérek % járulékok dologi kiadások eszközök, gépek anyagok % egyéb működési költségek Összesen: % Források: bruttó Ft forrás kategóriák 2013 % BM támogatás % önkormányzati saját forrás % Összesen: % 3. vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket. 4. vállalja, hogy a program költségeit valamint utófinanszírozásos módját a évi költségvetés tervezése során figyelembe veszi, szükséges önerőt a költségvetésbe betervezi. 5. felhatalmazza polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, támogatási szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: december 31. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 10. Kalocsa Város Uszoda és Gyógyfürdő évi üzemeltetése Előadó: Török Ferenc polgármester

17 17 (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 309/2012. öh. Kalocsa Városi Uszoda és Gyógyfürdő évi üzemeltetése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő testülete 1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1. és február 28. közötti időtartamra szerződést kössön a Kalocsavíz Kft-vel a Kalocsa Városi Uszoda és Gyógyfürdő üzemeltetésére. 2.) felkéri a polgármestert, hogy február 15-ig vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Kalocsa Városi Uszoda és Gyógyfürdő üzemeltetésére közbeszerzési eljárás kiírásra kerüljön vagy az üzemeltetést az Önkormányzat maga végezze. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Kalocsavíz Kft. És általuk az érintettek. 11. Kalocsa, Ipari Park 5254 hrsz-ú, 579 m² területű ingatlan értékesítése Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 310/2012. öh. Kalocsa, Ipari Park 5254 hrsz-ú, 579 m² területű ingatlan értékesítése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő testülete

18 18 1.) Kormányos Józsefné, 6328 Dunapataj Kossuth Lajos u. 7. szám alatti lakos vételi ajánlatát elfogadva hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képező kalocsai belterület 5254 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez , Ft, azaz hétszázhatvankettőezer forint értékesítési áron. 2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. Kormányos Józsefné - Dunapataj És általuk az érintettek. Török Ferenc polgármester: A 12. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. (a zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben!) Török Ferenc polgármester: Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat, miszerint társadalmi megbízású alpolgármesterré választotta a testület dr. Filvig Géza képviselőt, tiszteletdíját Ft-ban, költségátalányát az illetményének 15 %-ában ( Ft/hó) állapították meg. Emellett a Jogi, Ügyrendi és EU kapcsolatok Bizottság elnökévé választották január 1-től Juhász Gábor képviselőt, a Közbeszerzési Bizottság elnökévé választották január 1-től Varga Nelli képviselőt, a Közbeszerzési Bizottság tagjává választották január 1-től Juhász Gábor képviselőt, valamint a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság tagjává választották január 1-től Szabó Patrik képviselőt. Török Ferenc polgármester: Ahhoz, hogy az alpolgármester betölthesse tisztségét, esküt kell tenni. Felkéri dr. Filvig Géza alpolgármestert az eskü letételére. Dr. Filvig Géza alpolgármester az alábbi esküt tette: Én, dr. Filvig Géza, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A társadalmi alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kalocsa Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! 13. Egyéb ügyek - polgármesteri tájékoztató Török Ferenc polgármester: Beszámol a legutóbbi ülés óta történt eseményekről.

19 19 Gyermekosztály megnyitása Ma délelőtt dr. Semjén Zsolt és dr. Svébis Mihály jelenlétében újranyitották a kalocsai kórházban a gyermekosztályt. Ez nagyon fontos lépés a város életében. Ez is az integráció egyik előnye, amiről próbálták többen is bebizonyítani, hogy nem jó a kalocsai kórháznak. Ez ékes példája annak, hogy ebben is segített. Dr. Bodrogi Tibor egyetemi docens lett a gyermekosztály főorvosa. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, országgyűlési képviselőnek még egyszer szeretné megköszönni a segítséget. Megnyitották tehát azt a gyermekosztályt, amit az előző vezetés még az SZMSZ-ből is kivett. Reméli, hogy Kalocsán egyre több gyermek fog születni. Dr. Svébis Mihály megerősítette, hogy továbbra is az a cél, hogy ne a betegek utazzanak, hanem inkább az orvosok. A felesleges kapacitást pedig az integrációval ki tudják használni. ÖNHIKI Ebben az évben minden lejárt követelést ki fognak fizetni minden szállítónak. Ennek többek között az az oka, hogy 260 millió Ft ÖNHIKI-t kapott az önkormányzat. Szeretné még egyszer megköszönni minden szállítónak, hogy segítséget nyújtottak az önkormányzat működésében. Reméli, hogy a fizetési időpontokat minél jobban be tudják majd tartani az új pénzügyi vezető segítségével. Miniszterelnök-helyettes úr elmondta, hogy ezzel a magas összeggel szeretné a kormány meghálálni az eddig elvégzett munkát. Köszöni még egyszer mindenkinek, aki ebben partner volt, aki segített. Karácsony Mindenkinek kellemes ünnepeket kíván és szeretettel várnak mindenkit vasárnap az utolsó adventi gyertya meggyújtására. Kéri tájékoztatója tudomásul vételét. A testület a polgármester tájékoztatóját 1 tartózkodás mellett tudomásul veszi. Török Ferenc polgármester: Egy csokor virággal szeretné megköszönni dr. Bedics Andrea jegyző munkáját, hiszen ő fogja vezetni a Kalocsai Járási Hivatalt január 1-től. Örül annak, hogy ismerős személy vezeti majd a járási hivatalt, hiszen a jó munkakapcsolat így biztosan megmarad a két hivatal között. Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Bedics Andrea) jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: (Varga Nelli) képviselő (Rumi László) képviselő

20 20 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület M E G H Í V Ó december 20-i (csütörtök) 15:00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére és azt követő 17:00 órai kezdettel tartandó közmeghallgatásra. N A P I R E N D : 14. Kalocsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 15. A RIGODON Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.) kérelme a kalocsai 5248 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan megvétele iránt Előadó: Török Ferenc polgármester 16. Szabadi István (6300 Kalocsa, Káposzta utca 24.) vételi ajánlata a kalocsai 9843/8 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra Előadó: Török Ferenc polgármester 17. Kalocsa Város Önkormányzata 2013 évére vonatkozó vagyon és felelősségbiztosításának megkötése Előadó: Török Ferenc polgármester 18. Mezőgazdasági PLUSZ mintaprogram támogatási kérelem benyújtása Előadó: Török Ferenc polgármester 19. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 20. Javadalmazási szabályzat elfogadása a többségi önkormányzati tulajdonú kft-k esetében Előadó: Török Ferenc polgármester 21. Közfeladat ellátási szerződés oktatási intézményekben takarítási és épületüzemeltetési feladatokra Előadó: Török Ferenc polgármester 22. Társadalmi alpolgármester és bizottsági tagok választása (zárt ülés) Előadó: Török Ferenc polgármester 23. Egyéb ügyek Kalocsa, december 14. (Török Ferenc) polgármester

21 Kalocsa Város Polgármesterétől 21 Előterjesztés a képviselő-testület 2012.december 20-i ülésére Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az új önkormányzati törvény ( évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól), a köznevelési törvény, a szabálysértési törvény módosulásai, valamint az új járási rendszer kialakítása év során, majd január 1. napjától az elmúlt 22 év során még nem tapasztalt mértékben átalakítja az önkormányzati feladatok rendszerét, a jegyzői hatásköröket. Ennek következménye, hogy a hivatal szervezeti rendszerét is az új jogszabályi követelményekhez szükséges igazítani január 1. napjától. A legnagyobb változások, hogy jelentős államigazgatási hatáskörök átkerülnek a járási hivatalok feladatkörébe. A legjelentősebb, nagylétszámú ügyfelet érintő feladatkörök az alábbiak: - közgyógyellátás, - egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapítása, -okmányirodai ügyintézés, (gépjármű igazgatás, lakcímnyilvántartás, vállakozói engedélyek, személyi azonosító okiratok, vezetői engedélyek ügyintézése), - gyámhivatali feladatok jelentős része, de például a gyermekvédelmi támogatások nem. A jegyzői, illetve helyi önkormányzati hatáskörben marad a szociális és egészségügyi igazgatás jelentős része (különösen fontos az aktív korúak ellátása, a 2012-től a jogszabályi módosulás miatt igen jelentős ügyszámú lakásfenntartási támogatás, méltánylást érintő szociális ellátások, köztemetés, háziorvosi ellátás és ügyelet). Továbbra is általános elsőfokú építéshatósági jogkörben néhány kivétellel - a jegyző jár el, és az anyakönyvi ügyek, birtokvédelmi ügyek szintén nem kerülnek át a járásokhoz. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás;

22 22 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. További jelentős változás, hogy az alapfokú oktatási feladatok már nem önkormányzati feladatok, és azok a tankerületek igazgatása alá kerülnek, azonban az épületek üzemeltetése továbbra is a város feladata lesz. A korábban önként vállalt középfokú oktatási feladatok szintén a tankerületekhez kerülnek. A fentiek alapján a hivatal létszáma jelentősen csökkenni fog. A jelenlegi létszámkeret 99 fő, amelyből a járási hivatal 34 főt átvesz a feladatai ellátásához, és további dolgozók átvétele várható a tankerületekhez. A csökkenő költségvetési normatívák (igazgatási normatíva) szükségessé teszi egyes feladatok eddigiektől eltérő más formában történő megszervezését. Így nagyobb szerepet kapnak majd az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, művelődés és sport területen a civil szervezetek. A takarékosabb működés és a feladatok csökkenése miatt az informatikai feladatok átalakítása is várhatóan évelején megvalósul. Az un. vékony kliens rendszer kiépítésével egy korszerűbb rendszer működhet, és a fejlesztési, üzemeltetési költségek hosszabb távon csökkennek. A rendszerfelügyeletet a KalocsaKOM Kft látja majd el. Ez alapján az informatikai feladatok koordinálása marad csak a Titkárság feladatkörében, külön informatikus alkalmazására nem lesz szükség. A városi közművelődési és sport élet is jelentős változásokon ment át 2012-ben, és 2013-től az intézmények összevonása miatt a feladatokban is további integráció várható. A sportlétesítményeket már a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő vagyonhasznosító kft működteti szerződés alapján, a korábban ott dolgozók munkáltatója is ez a gazdasági szervezet. A városi sportélet szervezése eddig a hivatalban történt részben köztisztviselő státuszban, részben megbízási szerződésben foglalkoztatott személy által. Az új intézményi szervezetben és feladatmegosztás alapján 2013-től a sportfeladotok egyrészt a polgármesteri kabinet, másrészt a vagyonhasznosító kft, a tömegsportot és városi nagyrendezvényeket a Városmarketing Kft a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár intézménnyel együtt a sportegyesületek

23 23 bevonásával szervezi meg. A polgármesteri hivatal külön sport szervezésre és ügyintézésre nem tart fenn köztisztviselői státuszt. A takarítói feladatok decembertől kiszervezésre kerültek a hivatalból. Az előterjesztés alapján látható a hivatal szervezeti felépítése is lényegesen változik. A korábbi 5 iroda helyett 3 iroda marad, Közgazdasági Iroda, Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (VÜFI), Jegyzői Iroda. A Kabinet továbbra is a polgármester mellett tanácsadó és koordináló szervezetként működik tovább. Az irodák részletes feladatait az előterjesztés tartalmazza. Új lényeges elemként szerepel a társadalmi megbizatású alpolgármester személye, akinek az általános - polgármester által külön meghatározott - feladat mellett a közmunka szervezése és ellenőrzése lesz a feladata. Eltérően az új önkormányzati törvény a jegyző és az aljegyző státuszában szintén lényegi változásokat hoz. A pályáztatás kötelező ezen két státusz esetén, azonban január 1. napjától a pályázatokat már nem a testület, hanem a polgármester bírálja el, a vezetői megbízásukat a polgármestertől kapják. Az ügyfélszolgálat tekintetében változik az ügyfélfogadás rendje is, egyrészt a feladatok növekedése, másrészt az eddigi ügyfélforgalomhoz igazítva. A vagyonkataszteri feladatok (ingatlanvagyon-nyilvántartás) a Közgazdasági Iroda fogja végezni ezt követően. A katasztrófa védelmi referensi feladatok pedig a városüzemeltetési csoporton belül kerülnek ellátásra decembertől visszaállításra kerül a mezőőri szolgálat. Külön közterület felügyeletet nem tervez a hivatal működtetni, ezen feladatokat (közterületek ellenőrzése, lakossági panaszok, bejelentések kezelése) a VÜFI ügyintézői végzik majd el. Az új polgármesteri hivatali SZMSZ elkészítésével a cél, hogy az új önkormányzati és államigazgatási feladatokat a hivatal az ügyfelek megelegédesére továbbra is el tudja látni. Jelentős feladat továbbra is, hogy a négy működő nemzetiségi önkormányzatnak továbbra is a hivatalnak kell biztosítani jelentős működési segítséget, január 1. napjától a többcélú társulás munkaszervezetének ellátása szintén új feladat a hivatal részére, valamint a Viski Károly Múzeum átvétele szintén többletfeladatot jelent. A hivatal gondoskodik a TEIT feladatainak is a megszervezéséről és az adminisztrációs hátteret is biztosítja ehhez. Fontos hangúlyozni, hogy a járási hivatalok államigazgatási (jegyzői feladatokat) vettek át a hivataltól, az önkormányzati feladatok csökkenése csak oktatási területen várható. (Az óvodák és bölcsöde működtetése továbbra is városi feladat.) Az oktatási intézmények alapító okiratai tartalmazták az étkeztetési feladatok, azonban ennek megoldása továbbra is önkormányzati feladat, ezért az önkormányzati SZMSZ-nek ezt tartalmaznia kell. A hatályos Ötv. szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat.

24 24 Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új Képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik. Javaslom, hogy ez alapján a főállású alpolgármester mellé a testület válasszon egy társadalmi megbízatású alpolgármestert is. Ennek megfelelően javaslom, hogy az önkormányzat SZMSZ-e is módosításra kerüljön. (A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása külön napirendi pont keretében történik.) A társadalmi megbízatású alpolgármester a Képviselő-testület tagjai közül kerül megválasztásra. A hatályos rendelkezések alapján tiszteletdíjra és költségtérítésre is jogosult. Az alpolgármester személyéről zárt ülés keretében titkos szavazással dönt majd a képviselő testület A rendelet megalkotásakor figyelembe kell venni a jogalkotásról szóló tv. előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a polgármester munkájának a könnyítése a cél, költségvetési kihatása, hogy a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra és költségtérítésre is jogosult. Környezeti és egészségi következményei: nem eredményez változást Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem eredményez változást A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: polgármesteri munka segítése, egyes konkrét területeken A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem eredményez változást, Kérem a Tisztelt-képviselő testületet, hogy az előterjesztés alapján fogadja el határozattal a polgármesteri hivatal új szervezeti és működési szabályzatát, valamint a rendelet tervezetet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának vonatkozásában, mivel az új társadalmi alpolgármester megbízításához majd megválasztásához ez is szükséges.

25 25 tervezet Kalocsa Város Önkormányzat /2012 ( ) számú önkormányzati rendelete a Kalocsa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 12/2007. (IV.13) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1.) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: Az R. 8. (2) bekezdése ( kötelező feladatként gondoskodik) az alábbival egészül ki: Közétkeztetési feladatok (1) Az R ának (3) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül (2) Az R. 12. (7) bekezdése az alábbira változik (7) A képviselő-testületi ülést a polgármester, távollétében a főállású alpolgármester hívja össze és vezeti. Polgármester és a főállású alpolgármester akadályoztatása esetén a társadalmi megbízatású alpolgármester hívja össze és vezeti a testület ülését. 3. Az R (1) bekezdése az alábbira változik: (1) Sürgősségi indítványt a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok elnökei, a képviselők, a jegyző és a nemzetiségi önkormányzatok elnöke terjeszthet elő. 4. Az R (4) bekezdése az alábbira változik: (4) Titkos szavazást kell tartani az alpolgármesterek megválasztásáról. 5. Az R az alábbira változik: A képviselő-testület a polgármester, az alpolgármesterek vagy a képviselő javaslatára a képviselők közül tanácsnokokat választhat. 6. Az R (1) bekezdésének f.) pontja az alábbira változik:

26 26 f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében Az R a és azt megelőző cím az alábbira változik: 7. Az alpolgármesterek 70. (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fő főállású és 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) A képviselő-testület dönt az alpolgármesterek illetményének vagy tiszteletdíjának a mértékéről. (3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. (4) Az alpolgármesterek fogadóórája: minden hónap harmadik keddjén óráig. Az R. 4. számú melléklete az alábbira változik: 8. A hivatal szervezeti egységeinek elnevezése, és ügyfélfogadása (1) A hivatal szervezeti egységeinek elnevezése Irodák és csoportok Polgármesteri Kabinet Iroda Jegyzői Iroda Titkárság Lakossági ügyfélszolgálat Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Fejlesztési csoport Építéshatóság Városüzemeltetési csoport Közgazdasági Iroda Pénzügyi csoport Adócsoport Számviteli csoport (2) Ügyfélfogadás (a) Polgármester: minden hónap első csütörtökén óráig Az SZMSZ 4. számú melléklete Alpolgármesterek: minden hónap harmadik keddjén óráig Jegyző: szerda 8-12, óráig (b) A hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő : szerda: 8-12, óráig 8-12, óráig

27 27 péntek: 8-12 óráig (c) Lakossági Ügyfélszolgálat: hétfő: kedd: szerda: péntek: 8-16 óráig 8-12 óráig 8-16 óráig 8-12óráig 9. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet január 1.napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. K a l o c s a, december. (Török Ferenc) polgármester Dr. Bedics Andrea) jegyző Határozati javaslat I. A Képviselő- testület 1.) A Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatlának Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti Módosító Okirat elfogadásával jóváhagyja. 2.) Megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Török Ferenc Polgármester Előterjesztést készítette: Dr. Kiss Csaba aljegyző Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának Módosító Okirata melléklet Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának január 20.-án kelt egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalt Módosító Alapító Okirattal módosítja: MÓDOSÍTÓ OKIRAT

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Szabó Patrik Török Gusztáv

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László JEGYZŐKÖNYV Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 50-14/2012.ikt.sz. 3. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben