J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselő-testületi tag: Szerna Csaba polgármester Bárdos Pál képviselő Gyurkó Zsuzsanna képviselő Horváth László képviselő Veres Zoltán alpolgármester Csontos Mihály képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Laczkovich Katalin Bárdos Jánosné - a 2. napirendi ponthoz: Botló Szabina Simkóné Kruppa Ilona Nagy Sándorné Varga Zsoltné főorvos körzeti védőnő Putnok VESZK munkatársai - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Szerna Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslat alapján határozza meg az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta az ülés napirendjét: N A P I R E N D :

2 2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Tájékoztatás Serényfalva község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet) működéséről Szerna Csaba polgármester írásban 2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községünkben végzett munkájáról, valamint a Putnok székhellyel működő közös fenntartású Egészségügyi és Szociális Központ Serényfalván végzett évi tevékenységéről (házi segítségnyújtás; támogató szolgálat) Szerna Csaba polgármester írásban 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására. Szerna Csaba polgármester írásban 4. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Szerna Csaba polgármester írásban 5. Aktuális feladatok 6. Indítványok, javaslatok 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása zárt ülés Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester szóban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás Serényfalva község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet) működéséről Előadó: Szerna Csaba polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Dr. Laczkovich Katalin főorvos a jegyzőkönyv melléklete szerint tájékoztatta a képviselő-testületet, a központi orvosi ügyelet működésének jellemzőiről. Kiemelte, hogy az orvosi ügyelet működési területén Putnok város mellett Serényfalva az a település, amelynek képviselő-testülete évről-évre igényli az ügyeleti munkáról szóló tájékoztatást. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

3 3 Horváth László képviselő elmondta, hogy amikor személy szerint ő szorult az orvosi ügyelet ellátására, meg volt elégedve az ellátás módjával, de ugyanakkor élnek a településen olyanok, akik elégedetlenségüknek adnak hangot. Bárdos Pál képviselő az indokolatlan hívások településenkénti megoszlásáról, serényfalvai mértékéről kérdezett. Dr. Laczkovich Katalin főorvos elmondta, hogy az ügyelet tevékenységének megítélése, mint minden egyéb másé - szubjektív; mindig is voltak és lesznek is akik nem lesznek megelégedve valamilyen oknál fogva az ellátással. Az indokolatlan hívások településenként megoszlása változó, nagyban függ az adott település lakosságszámától. Serényfalván nem jellemző. Elmondta, hogy ebből a szempontból a vizitdíj nagy visszatartó erő volt. Bárdos Jánosné körzeti védőnő a jegyzőkönyv melléklete szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a Védőnői Szolgálat évi működéséről. Felhívta a figyelmet a születések alacsony számára, melynek komoly következményei lesznek a közoktatási intézményekben. Felhívta a figyelmet az egyes családokban jelentkező nevelési, életviteli problémákra. Kiemelte, hogy a gyermekek többsége ingerszegény környezetben, igénytelen körülmények között nő fel. Ez jelentős kihatással van személyiség fejlődésükre. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogviszonya év során nyugdíjba vonulása miatt megszűnik. Horváth László képviselő kérdezte, hogy az elromlott csecsemőmérleget a kismamák kihordhatják-e lakásokra, ha igen akkor azt nem kellene engedni. Ma már bérelhetőek ilyen mérlegek. Javasolta a mérleg javíttatását vagy pótlását. Szerna Csaba polgármester az elhangzottak alapján elmondta, hogy a mérleg megvásárlása megtörtént. Azt a kismamák nem kapják kölcsön, a védőnő hordja magával a csecsemőgondozás során. Felhívta a figyelmet, hogy a drasztikusan csökkenő születések száma pár éven belül súlyos gondokat eredményezhet, mind az óvoda, mind a tagiskola fenntartásában, fenntarthatóságában. A képviselő-testület Serényfalva község egészségügyi helyzetéről, község egészségügyi ellátó rendszerének évi működéséről szóló tájékoztatásokat tudomásul vette. II. N A P I R E N D Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községünkben végzett munkájáról, valamint a Putnok székhellyel működő közös fenntartású Egészségügyi és Szociális Központ Serényfalván végzett évi tevékenységéről (házi segítségnyújtás; támogató szolgálat). Előadó: Szerna Csaba polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

4 4 Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Horváth László képviselő kezdeményezte, hogy a serényfalvai lakóhelyű családgondozó, tűzoltás során megsemmisült pénzének pótlásáról valamilyen módon gondoskodni kell. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 37/2012.(V. 30.) szá mú Képv is el ő-t es tületi határozat Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községünkben végzett munkájáról, valamint a Putnok székhellyel működő közös fenntartású Egészségügyi és Szociális Központ Serényfalván végzett évi tevékenységéről (házi segítségnyújtás; támogató szolgálat). Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Putnok várossal közös fenntartásban működő Városi Egészségügyi és Szociális Központ beszámolóját a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a házi segítségnyújtás és a Támogató Szolgálat évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Szerna Csaba polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület a tárgyban egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe

5 5 véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el: 1. (1) Az 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (2). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, és E Ft kiadással állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft - finanszírozási műveletek E Ft - finanszírozási műveletek felhalmosási jelleggel E Ft (3) A Rendelet 3. (1). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (4) A Rendelet 3. (1). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 3. (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - társadalom, szociálpolitikai kiadások E Ft -felhalmozási kiadások E Ft (5) A Rendelet 4. (1). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6 6 (1) Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (6) A Rendelet 4. (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - felhalmozási kiadások 200 E Ft (7) A Rendelet 1-4. és sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 3. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Szerna Csaba sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve:Serényfalva,2012. május 31. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. Előadó: Szerna Csaba polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

7 7 A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 38/2012.(V. 30.) szá mú Képv is el ő-t es tületi határozat Tárgy: A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen. V. N A P I R E N D Tárgy: Aktuális feladatok. Előadó: Szerna Csaba polgármester 5.1. Javaslat a Móra Ferenc Tagiskola és a Napközi Otthonos Óvoda által szervezett tanulmányi kirándulások anyagi támogatása. Szerna Csaba polgármester ismertette a Móra Ferenc Tagiskola és a Napközi Otthonos Óvoda megbízott tagintézmény-vezetőiének kezdeményezéseit, melyben az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a tanulmányi kirándulások lebonyolításához kérték az önkormányzat anyagi támogatását. A képviselő-testület egyhangú (7 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 39/ ( V. 30. ) s z á mú K ép v i s elő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Móra Ferenc Tagiskola és a Napközi Otthonos Óvoda által szervezett tanulmányi kirándulások anyagi támogatása. 1. Serényfalva községi önkormányzat képviselő-testülete a Móra Ferenc Tagiskola által szervezett tanulmányi kiránduláshoz, valamennyi serényfalvai lakóhelyű és a más településekről (Kelemér, Zádorfalva, Putnok, Gömörszőlős) bejáró gyermek vonatkozásában, Ft/fő összegű támogatást biztosít, összesen Ft összegben. A támogatás egyösszegben, a tagintézmény részére kerül átadásra, mellyel az önkormányzat nevére kiállított számlával számol el a tagintézményvezetője. 2. Serényfalva községi önkormányzat képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda által szervezett tanulmányi kiránduláshoz, valamennyi serényfalvai lakóhelyű, a kiránduláson részt vevő gyermek vonatkozásában, Ft/fő összegű támogatást biztosít, összesen Ft összegben.

8 8 A támogatás egyösszegben, az intézmény részére kerül átadásra, mellyel az önkormányzat nevére kiállított számlával számol el az intézményvezetője. Felelős: polgármester, mb. tagintézmény-vezető; mb. intézményvezető Határidő: értelemszerűen A évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy december 30-i kihirdetéssel, a Magyar Közlöny 165. számában jelent meg az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló, évi CCI. törvény, mely i 23:00 órai hatálybalépéssel módosította a hulladékgazdálkodásról szóló, évi XLIII. törvényt. A Hgt (1) bekezdése értelmében, a hulladékkezelési közszolgáltatatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben évben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb értékét. A képviselő-testület december 16-i ülésén módosította a hulladékkezelési díj tárgyában az önkormányzati rendeletét, a szolgáltató árképzési tájékoztatása szerint. Az önkormányzati rendelet december 22-én került kihirdetésre január 1-jei hatályba lépéssel. A rendeletmódosítást és kihirdetést követően elvégzett törvénymódosítás miatt, az önkormányzat jelenleg hatályos rendelete ellentétes a törvény szabályozásával, ezért szükséges az önkormányzati rendelet módosítása. Elmondta ugyanakkor, hogy a Hgt április 15-ével ismételten módosításra kerül, mely revideálta az évvégi rendelkezéseket. A évi XXVIII. tv. lehetővé teszi a közszolgáltatást végzők részére, hogy ahol a szolgáltatás díja 120 l-es méretű tárolóedény ürítési díja a nettó 650 Ft-ot évben nem haladta meg, ott évre legfeljebb ilyen mértékű díj kerülhet megállapításra. Az ÉHG Zrt. ennek szellemében kezdeményezte a közszolgáltatási díj módosítását, a január 1-jétől javasolt 425 Ft-os mértékre, illetve a 48/2012.(III.28.) Korm rendelet értelmében január-március hónapokra döntést a kötelező díjkompenzáció kérdésében. Első lépésben a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét a december 31-én hatályos díj mértékére kell módosítani, majd újabb rendelettel szükséges a június 1-jétől hatályos díj mértékét megállapítani. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, a díjkompenzáció kérdésében azonban kezdeményezi a szolgáltató felé, az attól való elállást. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeleteket alkotta:

9 9 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2003. (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. A 3/2004.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (3). bekezdésének második mondata helyébe A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 425 Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 945 Ft+áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): Ft+áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 788 Ft+ áfa. az alábbi rendelkezéslép: A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 370.-Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 800 Ft + áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 800 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 720 Ft+ áfa. 2. (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétől alkalmazni kell. (2) A Rendelet május 31-én hatályát veszti. Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 10 Kihirdetve: Serényfalva, május 30. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2003. (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004.(II.12.) rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. A 3/2004.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 4. (3). bekezdésének második mondata helyébe A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 800 Ft + áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 800 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 720 Ft+ áfa. az alábbi rendelkezéslép: A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 425 Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 945 Ft+áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): Ft+áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 788 Ft+ áfa. 2. (1) A rendelet június 1-jével lép hatályba.

11 11 Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve: Serényfalva, május 30. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A képviselő-testület egyhangú (7 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 40/ ( V. 30. ) s z á mú K ép v i s elő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatási díj kompenzálása Serényfalva községi önkormányzat képviselő-testülete az Észak- Magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. kezdeményezését a 48/2012.(III.28.) Korm rendeleten alapuló, január-március hónapokra irányuló díjkompenzáció vonatkozásában tudomásul veszi, ugyanakkor kezdeményezi a szolgáltatónál, hogy a kompenzációtól tekintsen el, tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjárművek tulajdonjogi helyzetének rendezésére. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta, a képviselő-testületet, hogy 4 db önkormányzati tulajdonú gépjármű (2 db Suzuki WR+, 1 db. Toyota Hiace és 1 db KIA 2500) forgalmi engedélyében a tulajdonos megnevezése: Polgármesteri Hivatal Serényfalva. Az új Áht. Rendelkezéseinek megfelelően amely egyértelműen elkülöníti egymástól az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt, mint költségvetési szervet szükséges a tényleges tulajdonos helyes feltüntetése. A putnoki okmányiroda munkatársai azonban képviselő-testületi határozathoz kötik a tulajdonos adatainak javítását, annak ellenére, hogy ebben az esetben ténylegesen nem tulajdonos változásról van szó, hanem a valós tulajdonjogi helyzet feltüntetéséről a gépjárművek okmányaiban. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 41/2012. (V. 30. ) szá mú Kép vi selő -t estület i Határ ozat: Tárgy: Nyilatkozat gépjárművek tulajdonjogáról. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy az alábbi gépjárművek tényleges tulajdonosa Serényfalva községi Önkormányzat, az okmányirodai gépjármű-nyilvántartásban szereplő serényfalvai Polgármesteri Hivatallal ellentétben:

12 12 1. Forgalmi rendszám: HDL-135 Gyártmány, típus: TOYOTA HIACE Alvázszám: JT121LK Forgalmi rendszám: IYP-778 Gyártmány, típus: WAGON R PLUSZ 1.0 GL Alvázszám: TSMMMA93S Forgalmi rendszám: IYP-779 Gyártmány, típus: WAGON R PLUSZ 1.0 GL Alvázszám: TSMMMA93S Forgalmi rendszám: IZL-829 Gyártmány, típus: KIA K2500 Alvázszám: KNESD01324K A képviselő-testületet a fenti nyilatkozatot az államháztartásról szóló évi CXCV. tv január 1-jével hatályba lépett rendelkezéseire, mely elkülönítetten nevesíti az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt, mint költségvetési szervet. A képviselő-testület kijelenti továbbá, hogy fenti járművek az önkormányzat költségvetéséből kerültek beszerzésre, és az önkormányzati vagyon részét képezik. A képviselő-testület, mit a tulajdonosi jogok gyakorlója kezdeményezi az okmányirodai nyilvántartásban a tényleges tulajdonosi helyzet feltüntetésére irányuló eljárás lefolytatását, mely eljárás lefolytatására a polgármestert felhatalmazza. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 5.4. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta, a képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. Tv. 29. (3) bekezdése értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a helyi önkormányzat, határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Serényfalva önkormányzata adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, ilyet az elkövetkező 3 évre sem hagyott jóvá, tervezett. A saját bevételek középtávú alakulása, a 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13 13 42/2012. (V. 30. ) szá mú Kép vi selő -t estület i Határ ozat: Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. 1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Tv. 29. (3) bekezdése értelmében, a középtávú tervezés keretei között megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek, azokból eredő kötelezettsége a költségvetési évet követő három évre nem származik. 2. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Tv. 29. (3) bekezdése értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Indítványok, javaslatok: Szerna Csaba polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pusztai István serényfalvai lakos jelezte számára, hogy a szülei tulajdonában lévő családi házat értékesíteni kívánják. Amennyiben az önkormányzat vevő lenne az ingatlanra, akkor azt nem adnák el másnak. Az ingatlan vételárát E Ft-ban jelölte meg. A polgármester közös gondolkodásra invitálta a testületet a kérdésben. Elmondta, hogy előzetes tájékozódása szerint kb. 4 olyan öreg, leromlott állagú, alacsony komfortfokozatú ház található a településen, amelyek értékesítésének veszélye a községbe nem kívánatos elemek, személyek részére - megtörténhet. Kérte képviselőtársait, vegyék számba, helyismeretük alapján van-e még szóba jöhető ingatlan. Elmondta, hogy vegyes érzelmekkel áll a megkeresés előtt, hiszen az nem lehet megoldás, hogy az önkormányzat minden megüresedő lakást felvásároljon. Egyrészt az ehhez szükséges forrás véges, másrészt a további hasznosítás kérdése is problémás, illetve költségeket jelent. Horváth László képviselő elmondta, hogy ki kell alakítani egy közös álláspontot, meg kell határozni egy vételár határt, amelyikig az önkormányzat még egyáltalán foglalkozik az adásvétellel. Ez kb. 500 E Ft lehet, hiszen számos, jóval nagyobb vételárra tartott, üres ingatlan található a településen. Ez utóbbiak esetében nem lenne védhető, hogy azokat az önkormányzat miért nem vásárolja meg. Ugyanakkor az valóban nem lehet megoldás, nem is járható út, hogy az önkormányzat minden megüresedő ingatlant megvásároljon. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy ha a tulajdonos nem tudja eladni az ingatlant az általa elképzelt áron, vagy az önkormányzatnak, akkor olcsóbban eladja már csak bosszúból is

14 14 Gyurkó Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy véleménye szerint, ezeket az ingatlanokat meg kell vásárolni. Másképp nem akadályozható meg, hogy nem kívánatos személyek költözzenek a településre. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzatnak nincs vételi kötelezettsége. Célszerű lenne tényleges adásvételi ajánlatok alapján döntenie a képviselő-testületnek, ingatlanonként Szerna Csaba polgármester elmondta, hogy a jelen ülés keretei között semmiképp nem szükséges döntést hozni. Érlelődjön a gondolat a képviselőkben. Bárdos Pál képviselő javasolta, hogy a Széchenyi-Dózsa Gy. utakat összekötő szakaszt, a közfoglalkoztatottak takarítsák le a zúzaléktól, mivel az veszélyezteti az arra járó gyalogos- és jármű forgalmat. Szerna Csaba polgármester elmondta, hogy az út ugyan magánterülten fekszik, de elvégezteti a javasolt munkálatokat. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Sajóivánka- Vadna-Sajógalgóc önkormányzatok képviselő-testületei, azzal a megkereséssel fordultak hozzá, hogy távollévő jegyző helyettesítése céljából, június 1-jétől létesítsen további közszolgálati jogviszonyt a Körjegyzőségnél. Mérlegelve a megkeresést tekintettel az önkormányzati rendszer 2013-ban bekövetkező átszervezésére elfogadta a felkérést, melyhez Szuhakálló községi önkormányzat képviselő-testülete is hozzájárult. Tájékoztatta a testületet, hogy a hatályos törvényi szabályozás értelmében, a jegyző további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet, jegyző helyettesítése céljából. Így a vadnai helyettesítés értelemszerűen, a serényfalvai helyettesítésének május 31- ével történő megszűnését jelenti. A várható fejleményekről mintegy másfél hónapja tájékoztatta Szerna Csaba polgármestert. A döntést hosszas mérlegelés után hozta meg; mely alapján kéri a képviselő-testület hozzájárulását, Serényfalva község önkormányzatánál fennálló további közszolgálati jogviszonya, május 31-ével, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A kérdés nyílt ülés keretei között történő tárgyalásához hozzájárult. Szerna Csaba polgármester elmondta, hogy valóban számított arra, hogy a jegyző döntése be fog következni, de nem hitte, hogy ilyen gyorsan. Ugyanakkor azt tudomásul kell venni, a körülmények ismeretében meg kell érteni. Megköszönte a saját és a képviselő-testület tagjai nevében a jegyző településen végzett tevékenységét, és javasolta a jegyző kezdeményezésének jóváhagyását. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

15 15 43/2012. (V. 30. ) szá mú Kép vi selő -t estület i Határ ozat: Tárgy: Dr. Herczeg Tibor jegyző, további közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Herczeg Tibor határozott idejű, jegyző helyettesítése céljából, Serényfalva község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál fennálló további közszolgálati jogviszonya, közös megegyezéssel május 31- ével megszűnjön. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Mivel más, indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

16 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község T Á R G Y S O R O Z A T : Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete május 30-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 d./ rendelete: 5; 6; 7 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Tájékoztatás Serényfalva község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet) működéséről Szerna Csaba polgármester írásban 2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községünkben végzett munkájáról, valamint a Putnok székhellyel működő közös fenntartású Egészségügyi és Szociális Központ Serényfalván végzett évi tevékenységéről (házi segítségnyújtás; támogató szolgálat) Szerna Csaba polgármester írásban 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására. Szerna Csaba polgármester írásban 4. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Szerna Csaba polgármester írásban Aktuális feladatok 5.1. Javaslat a Móra Ferenc Tagiskola és a Napközi Otthonos Óvoda által szervezett tanulmányi kirándulások anyagi támogatása A évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjárművek tulajdonjogi helyzetének rendezésére. Szerna Csaba polgármester szóban 5.4. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.

17 17 6. Indítványok, javaslatok Szerna Csaba polgármester Serényfalva, május 31. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

18 18 VESZK Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3630 Putnok, Tompa M. út 33. tel/fax: 48/ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL SERÉNYFALVA TELEPÜLÉSEN

19 19 Az intézmény fenntartója január1-től a Putnok és Térsége Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. 1. Családsegítő szolgáltatás: A családsegítő szolgálat az évi III. tv. alapján látja el feladatait, a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat biztosít. A településen Nagy Sándorné látja el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat egyaránt heti egy alkalommal szerdai napokon. A családsegítő szolgálat feladatai: Az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét folyamatosan bővítettük, hogy az ellátási területünkön élő idősek, pszichiátriai betegek, szociálisan hátrányos helyzetűek, önálló életvitelük megtartásához megfelelő segítséghez juthassanak. A családsegítő szolgálat személyes segítő tevékenységét kizárólag kapcsolati háló kialakításával tudja hatékonyan megvalósítani ahhoz, hogy a problémákkal küzdő személyekkel, családokkal kapcsolatba kerüljön, a szolgáltatást nem ismerőkhöz eljusson, más szervezetekkel kell együttműködnie. Elengedhetetlenül szükséges a jelzőrendszer működtetése, ennek érdekében szükséges a folyamatos kapcsolat, a feladatok ellátása során a szakemberek közötti konzultáció, hogy a közös célok elérése érdekében korrekt együttműködést tudjunk kialakítani. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A különböző szakterületeken dolgozó kollégákkal az összehangolt munkakapcsolat segíti elő munkánk hatékonyságát. Rendszeresen konzultálunk és szoros munkakapcsolat alakult ki az évek során a jelzőrendszeri tagokkal. Az egyénre, családra közvetlenül koncentráló ellátás során a családsegítő szolgálat feladatkörébe tartozik különösen: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése krízishelyzetben segítő beavatkozás a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával küzdők, egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása információnyújtás segítséget nyújt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez az egyének és a családok kapcsolatkészségének javítása közvetít a kliens és a más ellátási területek szakemberei között, amennyiben a problémajellege azt indokolttá teszi, és meghaladja az ő kompetencia határait, illetve gondoskodik a megfelelő fogadókészségről A nyújtott szolgáltatások, ellátások biztosítása során a családsegítő szolgálat munkatársa a család gondjainak rendezésére, mentális problémáinak megoldására, életének stabilizálására törekszik. Egyének és családok számára nyújtott szolgáltatások: Egyéni esetkezelés családgondozás: Folyamatos kapcsolattartás, amely a kliens (egyén, család) és a családgondozó között létesül valamely probléma, amely lehet mentális, szociális, stb., megoldására, problémás élethelyzet

20 20 strukturálására, stabilizálására. A kapcsolat a probléma, élethelyzet rendezéséig áll fenn. A segítő kapcsolatban a hangsúly az egyén a problémamegoldó képességének fejlesztésén, önértékelésének javításán van. Életvezetési és mentális tanácsadás: Ha az egyén, család élete során, adott probléma megoldásához, élete strukturálásához segítségre, tanácsra van szüksége (alternatívák felkínálása egyéni döntéshozatal segítéséhez). Segítségnyújtás eseti szociális ügyintézésben. Konkrét szociális problémában való segítő részvétel, segítés nyomtatvány kitöltésében, kérelem megfogalmazásában. Információ nyújtása: Szociális ellátásokkal kapcsolatban (önkormányzati, országos támogatásokról), jogi ügyekben stb. Szervezési feladatok: Előadások szervezése, pályázatok írása. Karitatív tevékenység/használt cikk gyűjtése és osztása: Részt vesz adományok gyűjtésében és közvetítésében. Bárki felajánlhat használtcikkeket, ruhát, cipőt, bútort, amire már nincs szüksége, de még használható, ezekből a rászorulók díjtalanul válogathatnak. Ingyenes jogi tanácsadás: A kliensek részére jogi tanácsadást biztosítunk heti rendszerességgel pénteki napokon 8-12 óráig Putnok Tompa M. út 33. sz. alatt lévő intézményünkben. A feladatok ellátásának módja: A szolgálat feladatai végzése során mindig a kliens érdekeit tartja szem előtt, azonban a valódi döntéseket mindig a klienseinek kell meghoznia. A szolgálat által nyújtott szolgáltatások ingyenesek, bárki számára könnyen elérhetők. Az aktív korú lakosság körében a gazdasági, társadalmi folyamatok hatásaként nagy mértékű a munkanélküliség, ebből adódóan a családok nehéz anyagi és szociális körülmények között élnek. Térségünkben halmozottan jelentkeznek a foglalkoztatási problémák. Az ügyfélforgalom egy részét teszik ki az aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel történő foglalkozás, tanácsadás. A foglalkoztatási gondokon kívül egyre több az anyagi és az információhiányból adódó ügyintézések és információnyújtás, továbbirányítások száma. A családsegítő szolgáltatást Serényfalva településen évben 18 fő összesen 63 alkalommal vette igénybe. A klienseink egy része nem kellően motivált a munkavállalásra, a legkülönfélébb ki fogásokkal próbálnak érvelni a munkaerő piacra történő integrációjuk ellen. Ennek néhány oka az alacsony iskolai végzettség, valamint néhány esetben a tudatos segélyezetti állapotra és helyzetre való készülés. A klienseink másik része a alkalmi jelleggel vállal munkát, az ő életükből azonban hiányzik a napi rendszeresség, az elvárásokhoz való alkalmazkodás készsége, a teljesítőképesség maximális kihasználtsága. A szakképesítéssel rendelkezők nagy része aktívan keres munkát, rendszeres kapcsolatban állnak a munkaügyi központ kirendeltségével, hogy tanfolyamon vehessenek részt, vagy akár lakhelyüktől távolabbi munkalehetőséget is megragadjanak. A Családsegítő Szolgálat működése és a feladatok ellátása a törvény előírásainak megfelelő. A szolgálat munkája során folyamatosan szélesíti azon személyek és családok körét, akik az általunk nyújtott szolgáltatásokkal mindennapi életükben pozitív eredményt érhetnek el. Egyre erősödő tendenciát mutat a szegénység, mint szociális probléma.

21 21 Szolgálatunknál az ügyfélforgalom megnövekedése és a hozott probléma típusa mutatja, hogy az egyének és családok egyre nehezebben tudják kezelni a romló szociális helyzetüket. Kiemelkedő volt a kliensek által hozott problémák közül a foglalkoztatással kapcsolatos adatok és információkérés évben 13 fő rendszeres szociális segélyezett szerepelt a nyilvántartásunkban, akik közül 1 fő 55 éven felüli, 12 fő 14 év alatti gyermeket nevel. Egy esetben végzett felkérésre környezettanulmányt idősotthonba történő elhelyezés ügyben. Az elmúlt évek gazdasági válsága miatt a negatív folyamat felgyorsult, mivel a hatásaként megnövekedett a munkanélküliség és az adósság a családoknál. Térségünkben az emelkedő munkanélküliek száma és az ebből adódó elszegényedő családok, és a hátrányos helyzetű népcsoport miatt az ellátás iránti igényre egyre inkább szükség van, akár a meglévő szolgáltatások bővítésére, vagy újak bevezetésére. 1. Gyermekjóléti szolgálat általános bemutatása: A szolgálat a munkáját a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet, a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló149/1997.(ix.10.) Korm. Rendelet, valamint a Szociális Munkások Etikai Kódexe alapján végzi. Putnokon és a térségben lévő 9 településen a Városi Egészségügyi és Szociális Központ Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat. 2. Az ellátásba bevont 9 település: Dubicsány, Sajóvelezd, Sajómercse, Hét, Serényfalva, Kelemér, Gömörszőlős, Bánréve, Sajópüspöki. Az intézmény elnevezése: - VESZK Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A szolgálat székhelye: Putnok, Kossuth út 25. A szolgálat elérhetőségei: 3630 Putnok, Tompa M. út Tel/fax.: 48/ cssegito@putnok.hu A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti alapellátások biztosításával hozzájárul a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, valamint a kiemelt gyermek családjába való visszahelyezéséhez. Az intézmény szakembere családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít.

22 22 3. A szolgálat feladatai: A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: tájékoztatás a gyermeki jogokról, támogatások formáiról, az azokhoz való hozzájutás segítése családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó szolgáltatások, és az ezekhez való hozzájutás lehetőségeinek biztosítása szociálisan válsághelyzetben lévő anya segítése, támogatása szabadidős programok szervezése hivatalos ügyek intézésének segítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése A szolgálat feladatait a következő intézményekkel összehangoltan végzi: védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat, kórházak, az óvoda és az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőseivel, rendőrség, pártfogó felügyelői szolgálat, egyházi-és társadalmi szervezetek A kialakult veszélyeztetettség érdekében: családgondozás a családban előforduló működési zavarok ellensúlyozására családi konfliktusok megoldásának elősegítése egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági intézkedések kezdeményezése javaslat a gyermek családból való kiemeléséhez A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: családlátogatás biztosítása a család megfelelő gyermeknevelési körülményeinek megteremtésének segítése érdekében, együttműködve az érdekelt szervekkel az érdekelt intézményekkel együttműködve az utógondozás biztosítása a gyermek reszocializációjának érdekében Egyéb feladatok: a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos kísérése a gyermek panaszainak meghallgatása, a szükséges intézkedések megtétele a védelembe vett gyermek, gondozási nevelési tervének elkészítése felkérésre környezettanulmányt készítése kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését folyamatosan kapcsolatot tartás a nevelési oktatási intézményekkel, segítve azokat gyermekvédelmi feladataik ellátásában

23 évben preventív jellegű, alapellátás és védelembe vétel szerinti gondozást 6 családnál összesen 8 gyermeknél végeztünk a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében, melyből 3 fő gyermek védelembe vételére került sor. A gondozás minden esetben a szülőkkel-gyermekekkel való közös megegyezéssel, gondozási- nevelési tervek szerint történt. A településen 2 esetben fordult elő családból történő kiemelés, amely 3 gyermeket érintett szülői elhanyagolás miatt. A Gyermekjóléti Szolgálatnál a gondozásba vétel közoktatási intézmények és hatóságok jelzése alapján történt, néhány esetben saját intézményünk által lett kezdeményezve a családgondozás. Az alapellátásban és védelemben történő gondozás leggyakoribb oka a családok életviteli problémája, személyi higiéné hiánya, a gyermek deviáns magatartási mintakövetése. A 2011/2012-es tanévben a településen egy esetben került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. A településen élő gyermek és fiatalkorúak rendszeresen járnak iskolába, igazolatlan hiányzások nem voltak jellemzők a évben sem évben pszichológiai tanácsadáson 4 gyermek 16 alkalommal jelent meg, a szülők nevelési tanácsadáson vehettek részt. A családgondozó 59 alkalommal végzett a településen családlátogatást a gyermekek védelme érdekében, hogy a szülőket megfelelő szakmai tanácsokkal lássa el, 1 esetben végzett felkérésre környezettanulmányt. A várandós anyák és kisgyermekes családok gondozásában a VESZK Védőnői Szolgálatával működtünk együtt. Az anyákat tájékoztatta a szociális támogatásokról, ellátásokról, segítséget nyújtott annak igénylésénél. A gyermekek napközbeni ellátása a családban élő gyermekek nappali felügyelete, gondozása, étkeztetése az oktatási-nevelési intézményekben és a családokon belül biztosított. A jövőre vonatkozó célunk, hogy a szakmai teljesítményünket fokozzuk, felkészültek legyünk és szakmai tudásunkat, ismereteinket folyamatosan bővítsük, tovább képezzük magunkat, hogy megfeleljünk a növekvő szakmai elvárásoknak és a lakossági igényeknek továbbra is eleget tudjunk tenni. Putnok, május 24. Csrefkó Marianna intézményegység-vezető

24 24 ELŐTERJESZTÉS SERÉNYFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 30-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Szerna Csaba polgármester Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Gálos Péterné készítette: címezetes főjegyző gazdálkodási vezetőtanácsos Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: 1. Az önkormányzat költségvetésében: Bevételek Térítési díjak Továbbszámlázott szolg. közmű díjak ÁFA Saját bevételek Felhalmozási pénzmaradvány Működési pénzmaradvány Átvett pénzeszközök (START munkaprogram) Pénzmaradvány E Ft - 50 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások E Ft E Ft E Ft

25 25 Támogatások pénzbeli juttatások Felhalmozási kiadások Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek E Ft E Ft E Ft E Ft Módosítás indokai szakfeladatonként: EGYÉB ÉTKEZÉS Személyi Járulék Dologi E Ft (előirányzat növekedés, konyha óvodai étkezőkre jutó felosztott kiadása) E Ft (előirányzat növekedés, konyha óvodai étkezőkre jutó felosztott kiadása) E Ft (előirányzat növekedés, konyha óvodai étkezőkre jutó felosztott kiadása) VÁROS ÉS KÖZSSÉGGAZDÁLKODÁS3 Dologi kiadás: E Ft (számlavezetési díj, Ford kisteherautó üzembehelyezése) RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁS Járulékok Támogatások egyéb juttatások E Ft (járulék előirányzat csökkenés, az előirányzat a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg.) E Ft (előirányzat csökkenés, az előirányzat a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg.) ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Támogatások egyéb juttatások E Ft (helyi lakásfenntartási támogatás) ÖNKORMÁNYZATOK TERM. ELLÁTÁSA (KÖZGYÓGY) Támogatások egyéb juttatások E Ft (előirányzat csökkenés, az előirányzat a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg.) CIVIL SZERVZETEK TÁMOGATÁSA Támogatások egyéb juttatások + 50 E Ft (egyesület támogatása) KÖZFOGLALKOZTATTÁS Személyi Járulék Dologi E Ft (közfoglalkoztatottak személyi juttatása, Startmunkaprogramból) E Ft (közfoglalkoztatottak után fizetendő járulék fedezetére, Startmunkaprogramból) E Ft (előirányzat növekedés Startmunkaprogramból)

26 26 Felhalmozási kiadás E Ft (előirányzat növekedés Startmunkaprogramból) ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSA Dologi + 79 E Ft (előirányzat növekedés, évi normatíva visszafizetés) KÖZMŰVELŐDÉSI INT. MŰK. (MŰV.HÁZ) Dologi kiadás: E Ft (Juniális fedezetére) ÖNKORM. ELSZÁMOLÁSAI ÉS MŰK. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIKKEL Pénzeszköz átadás E Ft (finanszírozási tám. előirányzat növekedés) 2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében: Bevételek Önkormányzati intézmény finanszírozás Továbbszámlázott szolg. közmű díjak (közhatalmi bevételek) E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzbeli juttatások +555 E Ft E Ft E Ft E Ft Módosítás indokai szakfeladatonként: ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Dologi kiadások E Ft (továbbszámlázott szolg. előirányzat növekedés) ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS Személyi juttatás Járulék E Ft (tiszteletdíjának kiadási előirányzat növekedés,) +150 E Ft (személyi juttatás ei. növeléshez kapcsolódó előirányzat növekedés) RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁS Járulékok E Ft (járulék előirányzat növekedés, az előirányzat az Önkormányzattól átkerült a Polg. Hivatalhoz.)

27 27 Támogatások egyéb juttatások E Ft (előirányzat növekedés, az előirányzat az Önkormányzattól átkerült a Polg. Hivatalhoz.) ÖNKORMÁNYZATOK TERM. ELLÁTÁSA (KÖZGYÓGY) Dologi kiadás: E Ft (előirányzat növekedés, az előirányzat az Önkormányzattól átkerült a Polg. Hivatalhoz) 3. Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében Bevételek Önkormányzati intézmény finanszírozás E Ft Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások E Ft E Ft E Ft Módosítás indokai szakfeladatonként: ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások E Ft ( előirányzat csökkentése, felosztott kiadás már nem szerepelhet itt.) E Ft (előirányzat csökkentése, felosztott kiadás már nem szerepelhet itt.) E Ft (előirányzat csökkentése, felosztott kiadás már nem szerepelhet itt.) E Ft (vásárolt élelmezés) Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását. Serényfalva, május 21. Szerna Csaba sk. polgármester

28 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el: 1. (1) Az 1/2012.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (2). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, és E Ft kiadással állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft - finanszírozási műveletek E Ft - finanszírozási műveletek felhalmosási jelleggel E Ft (3) A Rendelet 3. (1). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (4) A Rendelet 3. (1). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 3. (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 9 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 12/2013. 12. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

12. napirendhez. Tisztelt Képviselő-testület!

12. napirendhez. Tisztelt Képviselő-testület! 12. napirendhez Tisztelt Képviselő-testület! Az AVE- Zöldfok Zrt. a mellékelt levelet küldte, mely szerint a parlament módosította a Hulladékgazdálkodási törvényt akként, hogy azokon a településeken ahol

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben