Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: óra Jelen vannak: 13 fő képviselő jelenléti ív alapján Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző Balzó Edina jegyzőkönyvvezető Bencsik Mónika polgármester: Megnyitom az ülést, megállapítom, hogy 14 fővel a Képviselő-testület határozatképes. Ismertetem a napirendet, melyben a kiküldött meghívóhoz képest változás lenne az alábbiak szerint. ESKÜTÉTEL dr. Balogh László és Villányi Balázs képviselők részéről 1. Rendeletalkotás az önkormányzati beruházásban megvalósított szennyvízelvezető csatorna létesítéséhez kapcsolódó közmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Előterjesztő: dr. Könye Kornél mb. jegyző Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 2. Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB elnökének és tagjának megválasztása Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 3. Döntés az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott, ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004.(XII. 10.) rendelet módosításáról Előadó: Fülöp Györgyné pénzügyi főelőadó 4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II.03.) sz. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Könye Kornél mb. jegyző Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens Szűtsné Kiss Zsuzsa 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 5/2003. (II.03.) sz. Kt. rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Könye Kornél m.b. jegyző Előadó: Dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintéző SZÜNET 1

2 6. Döntés tanácsnokok megválasztásáról és feladatköreik meghatározásáról 7. BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása Előadó: Mosolygóné Kun Anna pályázati referens 8. Döntés a házi segítségnyújtási feladatok társulási megállapodás keretében történő ellátásáról 9. Rendelet alkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, és ezzel egyidejűleg döntés a 6/2005. (I.31.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 10. Alpolgármesterek költségátalányának megállapítása évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Előterjesztő: dr. Könye Kornél mb. jegyző Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens SZÜNET 12. Döntés a háziorvosi pályázatok elbírálásáról Előterjesztő: Bencsik Mónika - polgármester Előadó: dr. Szántó Adrienn - igazgatási ügyintéző 13. A háziorvosi körzetekről szóló 14/2002.(VIII.30.) sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotásával egyidejűleg Előadó: Dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintéző 14. Döntés a beérkezett jegyzői pályázatokról 15. Sörösné Pálosi Ida - bérleti jogviszonyának rendezése Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 16. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ingatlan földrészletek bérleti szerződéseinek meghosszabbítása Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 17. Indítványok, javaslatok 2

3 Bencsik Mónika polgármester: Felkéri eskütételre a Dr. Balogh László és Villányi Balázs képviselőket. Horváth Györgyné HVB elnöke kivette az esküt Dr. Balogh László és Villányi Balázs képviselőktől és átadta részükre a megbízói leveleket. Én... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel... (település neve) javát szolgálom. Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen. Dr. Balogh László képviselő megköszönte a választók bizalmát. Bencsik Mónika polgármester: A napirendek tárgyalása előtt egy szomorú eseményről kell tájékoztatnom a képviselőket és település lakóit november 11- én szombaton délután tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Tanossné Szekeres Zsuzsanna könyvtár igazgató asszony. Kérem egy perces néma felállással, adózzunk emlékének. Az Igazgató Asszonyt az önkormányzat saját halottjának tekinti, a temetési költségeket átvállaljuk a családtól, melyről az indítványok keretében hozunk döntést. Átadom a szót Bedő István képviselő társamnak, aki egy civilkezdeményezésről tájékoztatná a testületet. Bedő István képviselő: A közelgő karácsonyi ünnepek kapcsán egy civilkezdeményezésről szeretném tájékoztatni a képviselőket. Több vállalkozó megkeresett és segítő szándékáról tájékoztatott. Szeretnék a rászoruló gyermekeket támogatni egy ajándékcsomaggal az ünnepek előtt. A pedagógusok segítenének a rászoruló családok kiválasztásában. Eddig 7-8 csoport alakult, amennyi csoport van annyi gyermek támogatására, lenne lehetőség. Javaslom, hogy a képviselők is alkossanak egy társaságot. Ezt a kezdeményezést a nyár folyamán akár gyermekek táborozásával is lehetne folytatni. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a napirendet. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét a fent felsoroltak szerint. 1. napirendi pont: Rendeletalkotás az önkormányzati beruházásban megvalósított szennyvízelvezető csatorna létesítéséhez kapcsolódó közmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Bencsik Mónika polgármester: Az előző ciklusban a képviselő-testület döntött arról, hogy a Zsíros-hegyen a szennyvízhálózat megépítését önkormányzati beruházás keretében végezteti el. A beruházáshoz kapcsolódó közművesítési hozzájárulás megfizetéséről rendeletet alkotott a képviselő-testület. Ezt a rendeletet az Alkotmány Bíróság július 10-én visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. Új rendelet megalkotása vált szükségessé. Átadom a szót Tarjánné Dr. Molnár Eleonóra ügyvéd asszonynak, aki a rendeletalkotáshoz szükséges jogszabályi hátteret áttanulmányozva kétféle verziót készített elő. 3

4 Tarjánné Dr. Molnár Eleonóra ügyvéd tájékoztatta a képviselő-testületet a vonatkozó jogszabályokról és az elkészült változatokról. A változatok az AB határozat és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kerültek kidolgozásra. Bencsik Mónika polgármester: A képviselő-testület tagjai előzetes tárgyalásokat folytatott az új rendelet-tervezet kapcsán, amikor is néhány szóhasználati módosítás merült fel, ezeket átjavítottuk. Az A variáció könnyebb hivatali kezelést jelent, a B variáció minden egyes pontja megfelel az AB határozatnak, mindkét esetben a Közigazgatási Hivatallal is egyeztetésre került az anyag. Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Az Alkotmánybírósághoz fordultunk útmutatásért, de elzárkóztak mindentől, nem kaptunk segítséget. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezet B variációját kiegészítve azzal, hogy a kihirdetés napja november 20-a. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az önkormányzati beruházásban megvalósított szennyvízelvezető csatorna létesítéséhez kapcsolódó közcélú érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló rendeletet. Az önkormányzati beruházásban megvalósított szennyvízelvezető csatorna létesítéséhez kapcsolódó közcélú érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 17/2006. (XI. 14.) számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi. Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm Tarjánné Dr. Molnár Eleonórának és a kollégáknak a munkát. 2. napirendi pont: Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB elnökének és tagjának megválasztása Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Oszoly Tamásnak a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Ügyvezetőjének. Oszoly Tamás bemutatkozása. Bencsik Mónika polgármester: A kiküldött előterjesztésben leírtam a javaslatomat, miszerint FEB elnöki tisztére Beliczai Istvánt, tagnak Horváth Endre képviselő urat javaslom delegálni. Az Oszoly Tamás ügyvezető úr észrevétele szerint a díjazásra vonatkozó részt törüljük a határozatból. Van-e más javaslat? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot. 4

5 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 160/2006. (XI.14.) Tárgy: A Nagykovácsi Viziközmű Kft FEB elnökének és tagjának megválasztása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Viziközmű Kft Felügyelő Bizottságába az önkormányzati választásokat követő változások miatt, elnöknek Beliczai Istvánt, tagnak Horváth Endre képviselőket delegálja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 3. napirendi pont: Döntés az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott, ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004.(XII. 10.) rendelet módosításáról Bencsik Mónika polgármester: Az ÁFA mérték változása miatt vált szükségessé a rendeletmódosítás. Javaslom, hogy az ÁFA mértéke ne kerüljön megjelölésre csak +ÁFA szerepeljen a rendeletben. Rendelet hatályba lépése november 15-e, mivel nem lehet visszamenő hatályú. Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott, ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004.(XII. 10.) rendelet módosítását, mely rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 4. napirendi pont: A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II.03.) sz. Kt. rendelet módosítása Bencsik Mónika polgármester: Jelen rendeletmódosítást szintén az ÁFA mérték változás miatt kell megtenni. Ezen kívül törölni kell a nem nagykovácsi lakosok tekintetében a 3x-os díjat. Javaslom, hogy a 2.) verzióban az egyes sírhelynél az összeget ,- Ft-ra módosítsuk, valamint itt se kerüljön megjelenítésre az ÁFA mérték. Dr. Balogh László képviselő: Én is a 2.) változatot javaslom elfogadásra. Dr. Lovas András képviselő: Én is a 2.) változatot javaslom, mivel az állam részéről került megemelésre az ÁFA. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra az elhangzottak szerint módosított rendelet-tervezetet a 2. számú melléklettel. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II.03.) sz. Kt. rendelet módosítását. A 19/2006. (XI.14.) Kt. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II.03.) sz. Kt. rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 5

6 5. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 5/2003. (II.03.) sz. Kt. rendelet felülvizsgálata Bencsik Mónika polgármester: Jegyző úr szeretne a napirend előtt kiegészítést tenni. Dr. Könye Kornél mb. jegyző: A napirend elnapolását javaslom, a következő testületi ülésen a költségvetési rendelet keretében döntsön a testület a bérleti díjakat illetően. Bencsik Mónika polgármester: A jogszabály lehetőséget biztosít részünkre, hogy a költségvetésben rendelkezzünk a hasznosítható ingatlanok tekintetében a díjszabásról. Felteszem szavazásra, a téma elnapolására vonatkozó javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal döntött a napirend elnapolásáról. SZÜNET 6. napirendi pont: Döntés tanácsnokok megválasztásáról és feladatköreik meghatározásáról Bencsik Mónika polgármester: Az elmúlt ciklusban is megválasztásra kerültek a tanácsnokok, de sajnos nem volt hatékony a működésük, remélem jelen Képviselőtestület esetében nem így lesz. Gerlóczyné Furulyás Katalin képviselő: A kultúra nagyobb részt ölel fel, mint a közművelődés ezért kérem, hogy cseréljük fel a sorrendet a tanácsnoki feladat megnevezésénél. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot. 161/2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés tanácsnokok megválasztásáról és a feladatkörök meghatározásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi személyeket választja meg a tanácsnoki tisztségek betöltésére: 1. Környezetvédelem ügykörben Bánóczi Margit 2. Egészségügyi és szociális ügykörben Dékány Angella 3. Nevelés és oktatás ügykörben Dér Zsuzsanna 4. Kulturális és közművelődés ügykörben Gerlóczyné Furulyás Katalin 6

7 5. Sport ügykörben Bedő István 6. Turisztika ügykörben Ormay Csaba Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 7. napirendi pont: BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót az Alpolgármester úrnak, mert Ő foglalkozott részletesebben a témával. Maier Jenő alpolgármester: Csak az állami finanszírozású képzésben résztvevők kapnak támogatást, de az eredményeik miatt esetleg eleshetnek ettől, ezért javaslom, hogy továbbra is tartsuk fenn a támogatást az esetükben. A kategóriák tekintetében további bontását javasolnám az egy főre jutó nettó jövedelem alapján a következők szerint: e alatti 8 e Ft-tal, e 30 e 6 e Ft-tal, e 40 e 4 e Ft-tal, e 60 e 2, 5 e Ft-tal, e feletti 1,5 e Ft-tal. Ezzel a megosztással a havi költség több lenne, mint az eredeti felosztás szerint. Bencsik Mónika polgármester: Ehhez az összeghez a megye és a minisztérium is tesz hozzá, az önkormányzat költségvetését nagyobb mértékben terhelné ez a felosztás, de a szociális keretből át tudunk csoportosítani. Dr. Balogh László képviselő: Az ösztöndíj tanulást ösztönöz, nem javaslom fenntartani a támogatást, azokban az esetekben, ahol a tanulmányi eredmény miatt elesik a hallgató a támogatástól. Maier Jenő alpolgármester: Ez a rendszer azért rossz, mert ha egy félévben csúszik le, a következő félévben jó az eredménye, akkor is kizáródik a támogatásból. Dr. Balogh László képviselő: Fenntartom a javaslatom. Bencsik Mónika polgármester: Ezek az esetek külön döntést igényelnek, a kategóriák felosztásával egyetértek. Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Az adatvédelmet figyelembe véve név nélkül kell felolvasni a határozati javaslatot. Bencsik Mónika polgármester: Ha nincs további hozzászólás, felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot. 7

8 162/2006. (XI.14.) Tárgy: a BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2006. (VIII.28.) sz. Kt. határozatában foglaltakra tekintettel úgy határoz, hogy az alábbi pályázókat részesíti ösztöndíj támogatásban a évben: A típusú pályázat esetén Futó Balázs Garay Liza Tömböly Benjámin Turcsányi Tünde Andrea Szederkényi Márk Tegzes Dóra Kaczur Tibor Botos György Klacsán Andrea Nyíri Andrea Percze Tímea Percze Tamás Herczeg Anikó Herczeg Tímea Szabó Dominika Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft B típusú pályázat esetén Tóth Hajnalka Ft Tanka Eszter Ft A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ösztöndíjjal kapcsolatos iratanyagot továbbítsa a megfelelő melléklettel együtt a Pest Megyei Önkormányzathoz. Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatásban részesített pályázók értesítéséről gondoskodjon. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: december napirendi pont: Döntés a házi segítségnyújtási feladatok társulási megállapodás keretében történő ellátásáról Bencsik Mónika polgármester: Ki kell egészítenem az előterjesztést azzal, hogy magát a központot nem támogatjuk anyagilag, de mégis az önkormányzatnak a könyvelő kalkulációja alapján e Ft-tal hozzá kell járulnia a költségekhez. 8

9 Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Szeretném jelezni a képviselők felé, hogy a Napos Oldal vezetője szívesen bemutatkozna és a központot is, bemutatná a képviselőknek. Jelenleg Nagykovácsiban 7 főt lát el a két hölgy, nagyon pozitív a visszajelzés. A Napos Oldal segíti a két gondozó szakmai továbbképzését, betegek ellátásához szükséges eszközöket is rendelkezésre bocsát a központ. A két hölgyet nem lehet Nagykovácsiból elvinni, határozatlan idejű a foglalkoztatásuk, felmondás esetén Nagykovácsi mindenkori jegyzőjének az egyetértése szükséges, ezzel biztosított a foglalkoztatásuk. Dékány Angella képviselő: Javaslom az elfogadást, és szeretném megköszönni, hogy lehetőség volt megismerkedni a központ dolgozóival. Beliczai István képviselő: Négy órán kívül nem lehet foglalkoztatni más településen? Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Nem, csak Nagykovácsiban. Bencsik Mónika polgármester: Ha nincs további hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 163/2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés a házi segítségnyújtási feladatok társulási megállapodás keretében történő ellátásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtási feladatok ellátására szeptember 26 án Pilisvörösvár Város által fenntartott Napos Oldal Szociális Központtal kötött társulási megállapodást utólagosan jóváhagyja. A Képviselő-testület vállalja, hogy az állami normatíva és a feladatellátás különbözetét évente a költségvetési rendeletében biztosítja, havonta átutalja Pilisvörösvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának bankszámlaszámára. Továbbá úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott 2 fő 4 órás álláshelyet megszünteti, felkéri a Jegyzőt a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a Polgármesteri Hivatal létszámának rendezésére. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző 9. napirendi pont: Rendelet alkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, és ezzel egyidejűleg döntés a 6/2005. (I.31.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Bencsik Mónika polgármester: Jogszabályi változás miatt vált szükségesé új rendelet alkotása. A képviselőkkel történt előzetes egyeztetések alapján javaslat a tiszteletdíj mértékére a Képviselő tekintetében Ft/hó (alapdíj), nem képviselő 9

10 bizottsági tag (az alapdíj 45%-ára jogosult), Ft/hó összegben kerülne megállapításra. Dr. Balogh László képviselő: Aki nem akarja igénybe venni a tiszteletdíjat, azt az igényt ne a rendeletben határozzuk meg? Dr. Könye Kornél mb. jegyző: A rendeletben nem kell szabályozni, jegyzőkönyvben lehet rögzíteni, és írásban külön kell nyilatkozni róla. Bencsik Mónika polgármester: Annyi kiegészítést tennék, hogy a rendelet november 15-én lép hatályba. Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló 20/2006. (XI. 14.) számú rendeletet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 10. napirendi pont: Alpolgármesterek költségátalányának megállapítása Bencsik Mónika polgármester: Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy az alpolgármesterek költségátalánya olyan juttatás, amelyet sem járulék, sem adó nem terheli. Hozzászólás nem lévén felteszem szavazásra a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 2 tartózkodás (Maier Jenő és Barnyay Henrik) mellett elfogadta az alábbiak szerint. 164/2006. (XI.14.) Tárgy: Alpolgármesterek költségátalányának megállapítása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a két fő társadalmi megbízatású alpolgármester - Baranyay Henrik Olivér és Maier Jenő - részére, kérelmük alapján, költségátalányt állapít meg november 1-től, melynek mértéke a tiszteletdíjuk 20%-a, azaz Ft/hó/fő. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző 11. napirendi pont: évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Bencsik Mónika polgármester: Évek óta Dr. Schmidt Géza látja el a polgármesteri hivatal, és az intézmények tekintetében a belső ellenőrzést. Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza az ellenőrzési programot. Dr. Könye Kornél mb. jegyző: óta átfogó ÁSZ vizsgálat nem volt, most a kistérségi társulás által megbízott cég ezt a vizsgálatot lefolytatja Nagykovácsiban is. Beliczai István képviselő: Az óvoda gazdálkodásánál nem lenne fontos a belső ellenőrzés? 10

11 Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Jegyzői egyetértéssel lehetőség van rá. Bencsik Mónika polgármester: Az ellenőrzési program májusi hónapra beírt feladathoz ezt szerepeltethetjük. Ha nincs további hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 165/2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletétét képező dr. Schmidt Géza által elkészített évi belső ellenőrzési programot elfogadja. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 15. Felelős: Jegyző ELLENŐRZÉSI PROGRAM Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél évben végzendő belső ellenőrzésekre Január hónap A évben végzett belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata. Február hónap A évben támogatásban részesült szervezeteknél az önkormányzati támogatások célszerinti és szabályos felhasználásának ellenőrzése. Március hónap A évi zárási feladatok végrehajtásának, analitikus nyilvántartások lezárásának és egyezőségének vizsgálata. Április hónap A Polgármesteri Hivatal október december havi gazdálkodásának vizsgálata a bizonylatok próbaszerű ellenőrzésével. Május hónap Az Önkormányzat felügyelete alatt működő óvoda és általános iskola gazdálkodásának ellenőrzése. Június hónap A Polgármesteri Hivatal január március havi gazdálkodásának vizsgálata a bizonylatok próbaszerű ellenőrzésével. 11

12 Szeptember hónap A bevételi források feltárására és beszedésére tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél. Október hónap A Polgármesteri Hivatal április-június havi gazdálkodásának vizsgálata a bizonylatok próbaszerű ellenőrzésével. November hónap A Polgármesteri Hivatalnál július szeptember havi gazdálkodás vizsgálata a bizonylatok próbaszerű ellenőrzésével. December hónap A Polgármesteri Hivatalnál kezelt alapok gazdálkodásának ellenőrzése. N a g y k o v á c s i, november Dr. Schmidt Géza SZÜNET 12. napirendi pont: Döntés a háziorvosi pályázatok elbírálásáról Bencsik Mónika polgármester: Mivel a pályázók nincsenek jelen a tárgyaláson zárt ülést rendelek el, kérem a hallgatóságot fáradjanak ki. Köszönöm. ZÁRT ÜLÉS Folytatódik a nyílt ülés. Bencsik Mónika polgármester ismerteti a zárt ülésen született döntést. 166/2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés a háziorvosi pályázatok elbírálásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi állásra meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertese: Dr. Koltay Angéla A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a háziorvosi körzet betöltéséhez szükséges intézkedések elvégzésére, az OEP felé történő adatszolgáltatásra, és a nyertes háziorvossal történő megbízási és bérleti szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására január 1-től. Határidő: január 1. Felelős: Polgármester, Jegyző 12

13 13. napirendi pont: A háziorvosi körzetekről szóló 14/2002.(VIII.30.) sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotásával egyidejűleg Bencsik Mónika polgármester: Az előterjesztésben leírtak annyival egészíteném ki, hogy háziorvosi körzetek meghatározásakor egyeztetésre került sor az orvosokkal. Beliczai István képviselő: Hol fog rendeli az orvos? Használati szerződés kötésre mikor kerül sor? Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően fogja berendezni az orvosi rendelő épületében kialakított harmadik rendelőt az orvos. Bencsik Mónika polgármester: A bérleti díj meghatározása egy későbbi ülésen kerül napirendre. Ha nincs egyéb hozzászólás, a rendelet-tervezetet annyival egészíteném ki, hogy a kihirdetés napja november 20., hatályba lépés pedig Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a háziorvosi körzetekről szóló 21/2006. (XI. 14.) számú rendeletet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 14. napirendi pont: Döntés a beérkezett jegyzői pályázatokról Bencsik Mónika polgármester: Megkérdezem az egyedüli jelenlévő pályázót, Dr. Könye Kornél mb. jegyzőt, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Kérem a zárt ülésen történő tárgyalást. Köszönöm. Bencsik Mónika polgármester: Mivel a pályázók nincsenek jelen a tárgyaláson zárt ülést rendelek el, kérem a hallgatóságot fáradjanak ki. Köszönöm. ZÁRT ÜLÉS Folytatódik a nyílt ülés. Bencsik Mónika polgármester kihirdeti a zárt ülésen született döntést. 167/2006. (XI.14.) Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat jegyzői pályázatról döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv 36. (1) bekezdésben foglaltak felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a jegyzői pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A december 1-től betöltendő jegyzői állás pályázat nyertesének Dr. Könye Kornél-t nevezi meg. 13

14 A jegyző illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben foglaltak szerint állapítja meg. A kinevezést december 1-től a fentiek tudomásul vételével Dr. Könye Kornél elfogadta. Határidő: december 1. Felelős: Polgármester 15. napirendi pont: Sörösné Pálosi Ida - bérleti jogviszonyának rendezése Bencsik Mónika polgármester: A Rákóczi utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlése kapcsán Sörösné Pálos Ida rendelkezik határozott idejű bérleti szerződéssel. A bérbeadónak felelőssége van a bérlővel szemben. A család nehéz anyagi helyzetben van, az önkormányzat részéről többször is támogatásban részesültek. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt lelépési díj fizetése nem teljesíthető. További szerződéses jogviszony esetén több millió forintra lenne szükség arra, hogy az épületet rendbe hozzuk. Sörösné Pálosi Ida bérlő: 2 gyermeket nevelünk, akikről gondoskodnunk kell. Saját erőből nem tudjuk megoldani a helyzetet. Az ingatlanban a mi lakásunk van a legrosszabb állapotban. Bencsik Mónika polgármester: Nem támogatom a szerződéskötést, mivel szerződéses jogviszony esetén felelősséggel tartozik az önkormányzat a bérlőért. Sajnos a közműtartozás összege is tetemes, több millió Ft, amit a szolgáltatónak havi ,- Ft-os törlesztéssel egyenlítenek ki. Lakáshasználóként maradhatnak az ingatlanba és ha a másik lakás jobb állapotban van, átköltözhet a család abba. Dékány Angéla képviselő: Segítenünk kell a családon, de ez a közműtartozás megdöbbentett. Én az Idát megkerestem, és akkor is felmerült, hogy átköltöznének a másik lakásba, ami jobb állapotban van, mint az övék. Bencsik Mónika polgármester: A családot több százezer forintnyi szociális segéllyel is segítette az önkormányzat. Sörösné Pálosi Ida bérlő: Ez nem igaz. Néhány esetben kértünk segélyt. Bencsik Mónika polgármester: Átmeneti segélyek voltak, de a határozatokat meg lehet nézni a hivatalba. Dr. Klein Ferenc kisebbségi szószóló: A lakáshasználati díj mennyi lenne? Dr. Könye Kornél mb. jegyző: Jogcím nélküli nem fizet semmit. Bencsik Mónika polgármester: Jegyző úr és Szimeth István kimennek és megnézik a másik lakást, a fűtés a Kazéppel megnézetjük. Ha nincs hozzászólás a kiegészített határozati javaslatot, teszem fel szavazásra. 14

15 168/2006. (XI.14.) Tárgy: Sörösné Pálosi Ida bérleti jogviszony rendezése Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sörösné Pálosi Ida - Nagykovácsi, Rákóczi u. 1. szám alatti - önkormányzati lakás bérlőjével, a november 30-ig érvényes bérleti szerződést nem hosszabbítja meg. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a lakáshasználatért díjat nem számít fel. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző 16. napirendi pont: Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ingatlan földrészletek bérleti szerződéseinek meghosszabbítása Bencsik Mónika polgármester: Minden évben tárgyalja a testület a két földrészlet bérleti szerződésének módosítását. Javaslom, hogy módosítsuk határozatlan idejűre 30 napos felmondási idővel. Beliczai Istán képviselő: 10 %-os emelést javaslok. Dr. Balogh László képviselő: Az emelés a KSH fogyasztói árindex mértével történjen. Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens: A költségvetési rendeletben kellene meghatározni a díjat, mint a többi esetben. Bencsik Mónika polgármester: Összegezve az elhangzottakat a következőkkel javaslom kiegészíteni a határozati javaslatokat: évre vonatkozó a bérleti díj a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra, és ezzel együtt a KSH fogyasztói árindex mértékében változik a díj évente. Ha nincs több hozzászólás felteszem szavazásra a kiegészített az első határozati javaslatot. 169/2006. (XI.14.) Tárgy: Zalczer Istvánné által bérelt önkormányzati tulajdonú földrészlet bérleti szerződésének módosítása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalczer Istvánné (Nagykovácsi, Barack u. 1.) egyéni vállalkozó által bérelt Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. szám alatti ingatlanon álló elárusító pavilonnal beépített, 30 m2 területű földrészletre vonatkozóan a bérleti szerződést határozatlan idejűre módosítja. 15

16 Felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződés módosításakor a 30 napos felmondási idő kerüljön rögzítésre. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására évre vonatkozó a bérleti díj a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra, és ezzel együtt a KSH fogyasztói árindex mértékében változik a díj évente. Határidő: november 30. Felelős: Polgármester, Jegyző Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a fentebb elhangzott kiegészítéssel a második határozati javaslatot. 170/2006. (XI.14.) Tárgy: Az ARGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által bérelt önkormányzati tulajdonú földrészlet bérleti szerződésének módosítása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ARGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Képviselője: Zsúróné Varga Zsuzsa Nagykovácsi, Rákóczi u. 30.) által bérelt Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. szám alatti ingatlanon álló elárusító pavilonnal beépített, 30 m2 területű földrészletre vonatkozóan a bérleti szerződést határozatlan idejűre módosítja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződés módosításakor a 30 napos felmondási idő kerüljön rögzítésre. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására évre vonatkozó a bérleti díj a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra, és ezzel együtt a KSH fogyasztói árindex mértékében változik a díj évente. Határidő: november 30. Felelős: Polgármester, Jegyző 16

17 17. napirendi pont: Indítványok, javaslatok Bencsik Mónika polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került előterjesztésről hoznánk döntést, a Könyvtár Igazgató Asszony halálával kapcsolatosan. Miszerint az önkormányzat Dr. Tanossné Szekeres Zsuzsannát az önkormányzat saját halottjának tekinti és a temetésének költségeit átvállalja. Kérdezem van-e hozzászólás? Nincs. Felteszem a határozati javaslatot szavazásra. 171/2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés dr. Tanossné Szekeres Zsuzsanna halálával kapcsolatosan Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Tanossné Szekeres Zsuzsannát az önkormányzat saját halottjának tekinti és a temetésének költségeit teljes egészében vállalja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Beliczai István képviselő: Szeretnénk egy írásos beadványt átnyújtani a Jegyző úrnak. Dr. Balogh László képviselő: Szeretném, ha a Jegyző úr felkérni a Pilisi Parkerdőt, hogy a vadászati idényről tájékoztassa a lakosságot, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. Dér Zsuzsanna képviselő: Egy kéréssel fordulok a Képviselő-testülethez. Szeretném kibérelni a Pók utca 58. szám alatti önkormányzati ingatlan egy hónapra. Ugyanis olyan helyzetbe került az édesanyám, hogy eladta a lakását, és azt azonnal el kell hagyni, de még nem sikerült másikat vásárolnia, és így nem tud hova költözni. Csak egy pár hétről lenne szó. Bencsik Mónika polgármester: Már többen is jelentkeztek az ingatlan bérbevételére, de mindeddig nem adta ki a testület a lakást. Véleményem szerint olyan élethelyzetről van szó és olyan rövid időről, hogy a testület erről most képes dönteni. Felolvasnám a most elkészített határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a alábbiak szerint. 17

18 172/2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés Pók utca 58. bérbe adásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Pók utca 58. szám alatti ingatlant rendkívüli élethelyzetre tekintettel november 17-től december 31-ig bérbe adja Dér Lászlóné (2750 Nagykőrös Október 23. tér 8. II/10.) részére. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 17. Felelős: Polgármester, Jegyző További indítvány, javaslat, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést berekeszti. Jegyzőkönyv lezárva órakor K. m. f. Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző 18

19 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének november 14-én megtartott ülésének ZÁRT ÜLÉSÉN Az ülés helye: Öregiskola Az ülés kezdete: 18:30 óra Jelen vannak: 13 fő képviselő jelenléti ív alapján Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző Balzó Edina jegyzőkönyvvezető Napirend: A Képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő 12. és 14. napirendi pontjai. 1. napirendi pont: Döntés a háziorvosi pályázatok elbírálásáról Bencsik Mónika polgármester: A döntés meghozatalához minősített többséggel meghozott titkos szavazás szükséges. A Képviselő-testület a kiválasztott pályázókat személyesen meghallgatta. Javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottságot fogadjuk el adhoc szavazatszámláló bizottságnak. Kérem, hozzák meg döntésüket. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. TITKOS SZAVAZÁS Dr. Lovas András ügyrendi bizottság elnöke közli az eredményt: Dr. Koltay Angéla 10 és Dr. Kertész Tamás 4 szavazatot kapott. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a kiegészített határozati javaslatot, melynek határideje január /2006. (XI.14.) Tárgy: Döntés a háziorvosi pályázatok elbírálásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi állásra meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertese: Dr. Koltay Angéla A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a háziorvosi körzet betöltéséhez szükséges intézkedések elvégzésére, az OEP felé történő adatszolgáltatásra, és a nyertes háziorvossal történő megbízási és bérleti szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására január 1-től. Határidő: január 1. Felelős: Polgármester, Jegyző 19

20 2. napirendi pont: Döntés a beérkezett jegyzői pályázatokról Bencsik Mónika polgármester: A döntés meghozatalához ebben az esetben is minősített többséggel meghozott titkos szavazás szükséges. A Képviselő-testület a jegyzői kiválasztott pályázókat is személyesen meghallgatta. Javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottságot fogadjuk el ad-hoc szavazatszámláló bizottságnak. Kérem, hozzák meg döntésüket A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. TITKOS SZAVAZÁS Dr. Lovas András ügyrendi bizottság elnöke közli az eredményt: Dr. Könye Kornél 14 szavazatot kapott. Bencsik Mónika polgármester: Felteszem szavazásra a kiegészített határozati javaslatot. 167/2006. (XI.14.) Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat jegyzői pályázatról döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv 36. (1) bekezdésben foglaltak felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a jegyzői pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A december 1-től betöltendő jegyzői állás pályázat nyertesének Dr. Könye Kornél-t nevezi meg. A jegyző illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben foglaltak szerint állapítja meg. A kinevezést december 1-től a fentiek tudomásul vételével Dr. Könye Kornél elfogadta. Határidő: december 1. Felelős: Polgármester Ezek után a polgármester az ülést lezárja. Jegyzőkönyv lezárva. K. m. f. Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző 20

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 34/2015. (IX. 03.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben