Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött - nyilvános üléséről. Jelen vannak: Friderics Cecília polgármester Balázs Ildikó képviselő, alpolgármester Kránicz János képviselő, alpolgármester Bedi Ferenc képviselő Boros Sándor képviselő Kövesdi László képviselő Tóthné Varga Brigitta képviselő Tanácskozási joggal megjelentek: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző Friderics Cecília polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő megjelent, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltakhoz képest a kiosztott tervezet szerint a következő módosításokkal terjeszti elő: 12. napirendi pontként javasolja a közösségi ház megvalósítására irányuló pályázat, 13. napirendi pontként a KLIK Győri Tankerületének a napelemes rendszerek telepítése miatt szükségessé vált hálózat fejlesztés költségének előfinanszírozására vonatkozó kérelmének, 14. napirendi pontként a Tarka Lepke Óvoda óvónőinek és pedagógiai asszisztensének béren kívüli juttatása, 15. napirendi pontként a Civil Alap aktuális helyzetéről szóló tájékoztató, 16. napirendi pontként a Nulla Hulladék Karta elfogadása, 17. napirendi pontként a Fő utcai hulladéksziget áthelyezése és közkifolyó rendbetételére vonatkozó szerződés tárgyalását napirendre tűzni. Az Egyebek napirendi pont számozása így 18.-ra módosul. Tekintve, hogy a testületi ülés közmeghallgatással egybekötött, így várható, hogy az érdeklődők már a közmeghallgatás kezdő időpontja előtt megjelennek, javasolja, hogy először a zárt ülés napirendjeit tárgyalják. A napirendi pontokkal kapcsolatos észrevétel, javaslat hiányában kéri, hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével, azt kézfeltartással jelezze. A 202/2015. (X.21.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a október 21-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: Zárt ülés: 1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2 2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 3. 5/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése Nyílt ülés: 1. Tájékoztató a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról 2. Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó szerződések 3. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok december 31. napját követő - ellátásának felülvizsgálata 4. A szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól szóló rendelet megalkotása 5. Fogorvosi ellátással kapcsolatos kérdések 6. Belső ellenőri jelentés elfogadása 7. Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 8. Közösen érted Nagyszentjános Egyesület támogatási kérelme 9. Nagyszentjánosi SportClub támogatási kérelme 10. Tájékoztató a saját hatáskörben hozott, 500 ezer forint értékhatárt meg nem haladó forrásfelhasználásról szóló döntésekről 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 12. Közösségi ház megvalósítására irányuló pályázat 13. KLIK Győri Tankerületének kérelme a napelemes rendszerek telepítése miatt szükségessé vált hálózat fejlesztés költségének előfinanszírozására 14. A Tarka Lepke Óvoda óvónőinek és pedagógiai asszisztensének béren kívüli juttatása 15. Tájékoztató a Civil Alap aktuális helyzetéről 16. Nulla Hulladék Karta elfogadása 17. Fő utcai hulladéksziget áthelyezése és közkifolyó rendbetételére vonatkozó szerződés 18. Egyebek

3 Friderics Cecília polgármester: A zárt ülés napirendjén szerepel az 5/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése. A szerződési feltételek nyilvános ülésen történő tárgyalása az Önkormányzat tárgyalási pozícióit rontaná, üzleti érdekét sértené, ezért javasolja, hogy e napirendi pontot a testület zárt ülés keretében tárgyalja. Hozzászólás, észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 203/2015. (X.21.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat üzleti érdekének védelmében az 5/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése tárgyában zárt ülést rendel el. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülésen folytatja. A képviselő-testület a tanácskozást kor nyilvános ülésen folytatja. 1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést írásban kiküldésre került, de helyenként aktualizálásra, illetve kiegészítésre szorul az utóbbi napok történéseinek fényében. Utal a napelemes pályázattal összefüggésben érkezett KLIK kérelemre, amely külön napirendi pont tárgyát képezi, illetve részletesen ismerteti az előkészítés alatt lévő pályázatokat. A Duna Interreg SK_HU víziturisztika tárgyú pályázat kapcsán kiemeli, hogy sajnálatos módon megtévesztő információk kaptak szárnyra, ezért fontosnak tartja tisztázni, hogy az Erebe- szigetnél partfalerősítés, 12 helyes kajak-kenu kikötő, illetve kajak, kenu beszerzésre kerülhet sor a pályázat nyertessége esetén, melyet Mosonmagyaróvár fog össze. Ismerteti a közösségi ház megvalósításához felhasználható pályázati forrásokat, melyek egy része szintén önálló napirendi pontként szerepel a napirenden. Részletesebben kitér a Helyi Közösségi Akadémia megvalósítására, elmondja, hogy a program összegzése november 6-án lesz. A Hírújsággal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy jövőre ütemezettebben, így a szerkesztésben résztvevők számára kiszámíthatóbban szeretnék megjelentetni negyedéves gyakorisággal. Az egészségügyi alapellátás tekintetében felhívja a figyelmet az önkormányzat által finanszírozott méhnyakrákszűrésen való részvétel lehetőségére, továbbá a szintén önálló napirendi pontot képező fogorvosi eszközátadásra. Ismerteti az Önkormányzat aktuális számlaegyenlegét. Balázs Ildikó alpolgármester: A külkapcsolatok vonatkozásában elmondja, hogy korábban a sportegyesületnek a burgenlandi, a Fertő-tó keleti partján található Apetlonnal (Mosonbánfalva) volt gyümölcsöző kapcsolata, amit célszerű lenne feleleveníteni. Akkoriban Apetlon Nagyszentjánosnál kisebb település volt. Sajnos az akkori kapcsolattartók már nem élnek, de a családjaikon keresztül bizonyára meglelhető az a kontaktszemély, aki segíthet a kapcsolat felelevenítésében. Friderics Cecília polgármester: Kéri, hogy a sportegyesület bevonásával keressék meg azt a személyt, akire hivatkozással felvehető a kapcsolat a település vezetőivel.

4 Balázs Ildikó alpolgármester: A kerékpárút tervezésére jogosultsággal rendelkező tervező feltérképezésében felajánlja segítségét. Friderics Cecília polgármester: A segítséget megköszöni, egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 207/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 2. NAPIRENDI PONT: Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó szerződések Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy az orvosi rendelő felújítása tárgyában sor került az első projektmegbeszélésére a műszaki ellenőr és a kivitelező jelenlétében, illetve a munkaterület átadására is, melynek során olyan többletmunka-igény merült fel, amely az elnyert támogatás terhére elszámolható, viszont a korábban jóváhagyott szerződés módosítását teszi szükségessé. A szerződés tervezetét kiosztották, kéri a testület felhatalmazását annak aláírására az alábbi határozati javaslat szerint. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP jelű Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt keretében Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezői tevékenység végzésére a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6) kötött vállalkozási szerződést jelen jegyzőkönyv 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja. A

5 208/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP jelű Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt keretében Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezői tevékenység végzésére a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6) kötött vállalkozási szerződést jelen jegyzőkönyv 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja. 3. NAPIRENDI PONT: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok december 31. napját követő - ellátásának felülvizsgálata Friderics Cecília polgármester: A részletes előterjesztést a testület megkapta, sajnos a teljesen megalapozott döntéshez szükséges végrehajtási rendeletek még mindig nem születtek meg, de a képviselő-testületnek törvényi kötelessége október 31-ig dönteni abban a kérdésben, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását miképpen kívánja 2016.január 1-jétől megoldani. Elmondja, hogy mind létszám, mind finanszírozás tekintetében csökkenésre számítanak, de az előzetes információk szerint továbbra is biztosíthatók az eddig nyújtott szolgáltatások, legfeljebb a rendelkezésre állás ideje rövidül majd a létszám függvényében. Észrevétel, hozzászólás hiányában javasolja elfogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot: 209/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást január 1. napjától a Bakony-ér Többcélú Társulás által fenntartott Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény útján kívánja ellátni. Határidő: október NAPIRENDI PONT: A szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól szóló rendelet megalkotása Friderics Cecília polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület megkapta, az tartalmazza mind a tervezet előkészítésekor figyelembe vett szempontokat, mind a rendelt tervezetét, melynek elfogadása minősített többséget igényel. Törökné dr. Csölle Katalin jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy megkapták a pályázat elbírálásáról szóló támogatói okiratot, mely szerint 32 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására

6 Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Felvették a kapcsolatot az erdészettel, de mivel őket a minisztérium még az idei feltételekről nem tájékoztatta, a szállítás kérdésében érdemi információval szolgálni még nem tudtak. Friderics Cecília polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 5. NAPIRENDI PONT: Fogorvosi ellátással kapcsolatos kérdések Friderics Cecília polgármester: Ismerteti az írásbeli előterjesztést, kiemeli, hogy a beruházással az egészségügyi alapellátás színvonala tovább emelkedik, illetve a szerződés előkészítésekor beépítették az önkormányzat vagyonának védelméhez szükséges garanciákat. Észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal. 210/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az intraorális röntgenfilm digitalizáló térítésmentes használatba adására vonatkozóan a Dr. Varga és Társa Fogorvosi Betéti Társasággal (székhelye:9071 Gönyű, Kossuth L. u. 161., képviseli: Dr. Varga Beatrix) a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező szerződést megkösse. 6. NAPIRENDI PONT: Belső ellenőri jelentés elfogadása Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy a jogszabályi háttért is tartalmaz előterjesztést és a belső ellenőri jelentést a testület megkapta. Törökné dr. Csölle Katalin jegyző: Az elmondottakat kiegészíti azzal, hogy a feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében tett javaslatnak, miszerint biztosítani kell az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok honlapon történő közzétételét, már eleget is tettek, a Civil Alapból nyújtott támogatásokat rendszerező táblázat már megtekinthető a község honlapján. Friderics Cecília polgármester: További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

7 211/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az informatikai szabályozás, működés, védelem, jogosultságok, alkalmazások, e-adatrendszer, honlap működtetés szabályszerűségi ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 7. NAPIRENDI PONT: Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy az Egyesület pályázati kérelmét kiküldték, örömét fejezi ki, hogy a falu közbiztonsága szempontjából oly fontos feladatot ellátó polgárőrség munkáját ezentúl a célnak maximálisan megfelelő, egy SUZUKI VITARA gépkocsi segíti, melynek ünnepélyes átadására Kara Ákos országgyűlési képviselő közreműködésével október 16-án került sor. Javasolja a kért támogatás odaítélését. 212/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjános Polgárőr Egyesület pályázó részére a szolgálati gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére Ft támogatást ítél meg. Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző 8. NAPIRENDI PONT: Közösen érted Nagyszentjános Egyesület támogatási kérelme Friderics Cecília polgármester: Kihangsúlyozza, hogy az Önkormányzat az Egyesületet stratégiai partnerének tekinti, örömét fejezi ki, hogy a falubusz ilyen gondos gazdával rendelkezik, és az üzemeltetésével nem csak a civil szervezetek, illetve az iskola tanulóinak utaztatása valósulhat meg, hanem további szolgáltatással bővült az egészségügyi szolgáltatások sora azáltal, hogy a busszal háztól házig szállítással segítik a közlekedésükben korlátozott személyek laborvizsgálatokra, illetve szükség esetén szakvizsgálatokra történő eljutását. Kéri a testületet, hogy amennyiben észrevétele, javaslata nincs, a kérelemben megjelölt támogatást megszavazni szíveskedjék. 213/2015. (X.21.) határozat

8 Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen érted Nagyszentjános Egyesület pályázó részére a falubusz fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére Ft támogatást ítél meg. Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző 9. NAPIRENDI PONT: Nagyszentjánosi SportClub támogatási kérelme Friderics Cecília polgármester: Ismerteti a pályázó testület számára is kiküldött kérelmét és javasolja annak elfogadását. Balázs Ildikó alpolgármester: Előadja, hogy az utóbbi időben volt alkalma az Egyesület vezetőségével többször egyeztetni, és ennek kapcsán tudomására jutott, hogy a tavaly elért siker, a megye II-be való bekerülés 8 hónap alatt közel Ft-os kiadást keletkeztet az Egyesületnél, hiszen a magasabb osztály többlet feltételek biztosítását teszi szükségessé. Kihangsúlyozza, hogy a csapat továbbra is kiválóan teljesít, a magasabb osztályban is sikerült eddig megőriznie veretlenségét, és a jó hangulatú mérkőzéseknek köszönhetően folyamatosan nő a szurkolói tábor száma, akik immár nem csak a hazai, de az idegenben játszott meccseken is buzdítják a csapatot. Az egyesület ráadásul beindította a kisiskolások számára a fociedzéseket, ami az utánpótlás nevelés szempontjából is fontos, és egészségnevelést valósít meg. Kövesdi László képviselő: Hozzáteszi, hogy az egyesületi munka közösségépítő, hazajöttek azok a focistáink is, akik eddig más csapatoknál játszottak, az óvodás iskolás korosztályból pedig 14-en vesznek részt a foglalkozásokon. Ez az eredmény mindenképpen elismerést érdemel. Balázs Ildikó alpolgármester: A sikerekhez gratulál, és megkérdezi az egyesület képviseletében megjelent Virág Pétert, hogy korábbi támogatási kérelmükben megjelölt, akkor nem támogatott összegre kívánnak-e a későbbiekben pályázni. Virág Péter: Elmondja, hogy amennyiben lehetséges, igényt tartanának az oda nem ítélt támogatásra is. Friderics Cecília polgármester: Elismerve az Egyesület kiváló teljesítményét, melyhez szintén gratulál, felhívja a figyelmet Balázs Ildikó alpolgármester asszony előző testületi ülésen elhangzott javaslatára (melyet szó szerint is idéz), miszerint a jövőre nézve maximálja a testület az egy civil szervezetnek nyújtható támogatást, vagy ha ez nem működik, mert az önkormányzattól átvállalt feladatok miatt igazságtalanságot szülhet, akkor arányosítson. Balázs Ildikó alpolgármester: Előadja, hogy a Nefelejcs Nyugdíjas Klub képviselőjének jelenlétében is vállalja az ismertetett javaslatát, és továbbra is szükségesnek tartja az arányosítást, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a sportegyesület kiváló teljesítményét értékelni kell, és tudni szeretné, hogy a korábban kért támogatást beépítette a most tárgyalt kérelmébe, vagy arra továbbra is igényt tart. Virág Péter: Egyértelműsíti, hogy az anno meg nem ítélt támogatásra továbbra is igényt tartanak. Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy valóban született a korábbi határozathozatalkor egy szóbeli ígérvény az akkor meg nem ítélt támogatás későbbi időpontban való odaítéléséről, de ez egyrészt jelenleg nem szerepel a testület napirendjén, másrészt, ha tárgyalnák, a Civil Alap jelenleg nem biztosít rá fedezetet, ezért forráshiány miatt most csak elutasítani tudnák a kérelmet. Javasolja, hogy az Egyesület nyújtson be kérelmet, és az Önkormányzat megpróbál fedezetet biztosítani a

9 támogatására. Hozzáteszi, ezzel a támogatással már a sportegyesület válik a legtöbbet támogatott civil szervezették, különösen ha beleszámítja a saját polgármesteri keretből adott egy éven belüli 200 ezer forint támogatást, ill. a sportlétesítmények ingyenes használatát. Szeretné, ha az alpolgármester asszony bölcs javaslata az arányosítást illetően a jövőben érvényesülne, és nem alakulna ki versengés és ellenségeskedés a civil szervezetek között. Balázs Ildikó alpolgármester: Úgy véli, más civil szervezetek számára is biztosított az önkormányzati infrastruktúra ingyenes használata, talán csak a KÉNE Egyesület az, amelyik a működéséhez nem vesz igénybe rendszeresen önkormányzati létesítményt. A nyugdíjas klub is rendszeresen használja az óvoda étkezőt. Országh Józsefné: Jelzi, hogy a Bakony-ér Intézmény felállása óta a polgárőrség sem használja az iskolai szolgálati lakás helyiségeit. Balázs Ildikó alpolgármester: A pontosítást köszöni, a tévedésért elnézést kér. Reagálva a polgármester asszony szavaira el kívánja mondani, hogy ő és családja is rendszeresen támogatja saját forrásból a sportegyesületet, a felajánlott ebédek értéke, illetve a hangosítások szintén százezer forintos értéket képviselnek. Tóthné Varga Brigitta képviselő: Leszögezi, hogy a falunak minden civil szervezetre szüksége van, nem szeretné, ha a támogatási rendszer szembefordítaná őket egymással. Hozzáteszi, hogy ami támogatás adható, azt a testület úgyis odaadja. Kránicz János alpolgármester: Elmondja, hogy civil szervezetink szerencsére egyre jobban végzik a dolgukat, így mindannyian megérdemlik a támogatást. Szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hogy a bőség zavarával kell küzdenie, hiszen régen volt ilyen jó focicsapatunk, de ki kell emelni a KÉNE rendezvényeit, a Nefelejcs Nyugdíjasklub segítőkészségét és a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület áldozatos munkáját is. Felhívja a figyelmet, hogy az aktívabb civil élet, illetve a beszerzett járművek olyan új költségeket keletkeztetnek, amikkel a jövő évi költségvetés tervezésekor már számolni kell, meg kell rájuk keresni a plusz forrásokat. Virág Péter: Hozzáteszi, a sportegyesület is szívesen pályázna buszra, mellyel a csapat szállítása könnyebben megoldható lenne, és fontosnak tartja tisztázni, hogy a plusz forrás iránti kérelmével nem volt célja a civil szervezetek közötti rivalizálás gerjesztése. Friderics Cecília polgármester: A testület nevében biztosítja a sportegyesületet, hogy ezzel tisztában vannak és a vitát lezárva szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Sport Club pályázó részére sporttevékenység támogatására és az egyesület működési költségeinek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére Ft támogatást ítél meg. Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző 214/2015. (X.21.) határozat

10 Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Sport Club pályázó részére sporttevékenység támogatására és az egyesület működési költségeinek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére Ft támogatást ítél meg. Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző 10. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a saját hatáskörben hozott, 500 ezer forint értékhatárt meg nem haladó forrásfelhasználásról szóló döntésekről Friderics Cecília polgármester: Röviden ismerteti az írásban is kiküldött előterjesztést, és további észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az abban megfogalmazott határozati javaslatot. 215/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a saját hatáskörben hozott, 500 ezer forint értékhatárt meg nem haladó forrásfelhasználásról szóló döntésekről készült tájékoztatóját tudomásul veszi. 11. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Friderics Cecília polgármester: Az előterjesztést a testület megkapta, egyéb észrevétel hiányában kéri a jelentés elfogadását. 216/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülésen tárgyalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló visszajelentést elfogadja. 12. NAPIRENDI PONT: Közösségi ház megvalósítására irányuló pályázat

11 Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy mint azt a szakigazgatási beszámolóban már jelezte, a faluház megvalósításához szükséges pénzeszközök előteremtésére több pályázati kiírás is alkalmas lehet. Ezek egyike az írásbeli előterjesztésben részletezett, első körben egy max karakteres koncepció feltöltését igénylő, a Duna Interreg Transznacionális Program keretében meghirdetett pályázat. Ismerteti az írásbeli előterjesztést, majd további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot. 217/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna Interreg Transznacionális Program 2015-ben meghirdetett pályázati kiírására az előterjesztésben szereplő koncepcióban lévő tartalommal benyújtja támogatási igényét. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat koncepciótervének benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: november 5. Friderics Cecília polgármester: Korábban már jelezte, hogy a pályázatokhoz szükség lesz a faluház árazott költségvetésének elkészítésére is, mellyel az engedélyezési tervet is készítő TERASZ Csoport Egyesületet szeretné megbízni a kiosztott szerződés-tervezet aláírásával. Kéri a testület felhatalmazását a szerződés aláírására azzal a pontosítással, hogy teljesítéskor számlázandó a szerződött ár 60%-a, a pályázat nyertessége esetén számlázandó a fennmaradó 40%. 218/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi ház költségvetésének elkészítésével a TERASZ Csoport Egyesületet (9022 Győr, Stelczer L. u. 3. feszt. 3., képviseli: Román László elnök) bízza meg bruttó Ft megbízási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező megbízási szerződést aláírja azzal a módosítással, hogy teljesítéskor számlázandó a szerződött ár 60%-a, a pályázat nyertessége esetén számlázandó a fennmaradó 40%. Friderics Cecília polgármester kor 15 perc szünetet rendel el. Az ülés kor folytatódik. 13. NAPIRENDI PONT: KLIK Győri Tankerületének kérelme a napelemes rendszerek telepítése miatt szükségessé vált hálózat fejlesztés költségének előfinanszírozására Friderics Cecília polgármester: Elmondja, hogy a napelemes pályázat miatt az iskola épületében hálózatfejlesztés vált szükségessé, enélkül a pályázat teljeskörű megvalósítása ellehetetlenül. Az iskola épületének vagyonkezelője a kiküldött kérelmében az önkormányzat pénzügyi segítségét kérte

12 a hálózatfejlesztés költségének előfinanszírozásában, mivel a költségvetésükben nem tervezett kiadásokra nincs fedezet. Javasolja, hogy az önkormányzat a kérelemnek adjon helyt az alábbi határozat-tervezetnek megfelelően: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete kérelmére a napelemes rendszerek telepítése miatt szükséges villamos áramhálózat fejlesztés költségét bruttó Ft-ot előfinanszírozásként rendelkezésre bocsátja június 30-ig. Felkéri a polgármestert, hogy a KEOP 4.10 kódszámú pályázat előkészítési költségeinek finanszírozása terhére a kifizetésről gondoskodjon. 219/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete kérelmére a napelemes rendszerek telepítése miatt szükséges villamos áram-hálózat fejlesztés költségét bruttó Ft-ot előfinanszírozásként rendelkezésre bocsátja június 30-ig. Felkéri a polgármestert, hogy a KEOP 4.10 kódszámú pályázat előkészítési költségeinek finanszírozása terhére a kifizetésről gondoskodjon. 14. NAPIRENDI PONT: A Tarka Lepke Óvoda óvónőinek és pedagógiai asszisztensének béren kívüli juttatása Friderics Cecília polgármester: A testület az előterjesztés írásban megkapta ugyan, de azóta tételesen áttekintették az óvoda költségvetését, és megállapítást nyert, hogy abban e célra fordítható tartalékok nincsenek, tehát az önkormányzat költségvetése terhére finanszírozható csak e személyi juttatás. Mivel az önkormányzati költségvetés tételes áttekintésére még nem került sor, az előterjesztésben foglaltakat módosítva arra tesz javaslatot, hogy havi Ft-os keret kerüljön megállapításra. Bedi Ferenc képviselő: Előadja, hogy az óvónők vonatkozásában figyelembe véve az őket érintő jelentős béremelést egyetért a javaslattal, a pedagógiai asszisztens tekintetében, akinek a bérfejlesztése nem valósult meg, javasolja az eredeti keretösszeg, azaz a Ft-os havi keret megállapítását. Friderics Cecília polgármester: Először szavazásra bocsátja Bedi Ferenc képviselő úr módosító javaslatát az alábbi tartalommal:

13 Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) pedagógiai asszisztense számára évre nettó Ft-os béren kívüli juttatás keretet állapít meg. A kifizetést az intézményi költségvetés terhére hagyja jóvá, az óvodai költségvetésből nem fedezhető részt az Önkormányzat a saját forrásából biztosítja. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a béren felüli juttatás megállapítása érdekében a szükséges forrás biztosításának kidolgozásáról gondoskodjon. Határidő: november /2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) pedagógiai asszisztense számára évre nettó Ft-os béren kívüli juttatás keretet állapít meg. A kifizetést az intézményi költségvetés terhére hagyja jóvá, az óvodai költségvetésből nem fedezhető részt az Önkormányzat a saját forrásából biztosítja. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a béren felüli juttatás megállapítása érdekében a szükséges forrás biztosításának kidolgozásáról gondoskodjon. Határidő: november 25. Friderics Cecília polgármester: A Tarka Lepke Óvoda óvónői vonatkozásában szavazásra bocsátja az általa megfogalmazott határozati javaslatot az alábbi tartalommal: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) óvónői személyenként évre nettó Ft-os béren kívüli juttatás keretet állapít meg, a kifizetést az Önkormányzat a saját forrásából biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a béren felüli juttatás megállapítása érdekében a szükséges forrás biztosításának kidolgozásáról gondoskodjon. Határidő: november /2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) óvónői személyenként évre nettó Ft-os béren kívüli juttatás keretet állapít meg, a kifizetést az Önkormányzat a saját forrásából biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a béren felüli juttatás megállapítása érdekében a szükséges forrás biztosításának kidolgozásáról gondoskodjon. Határidő: november 25.

14 15. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Civil Alap aktuális helyzetéről Friderics Cecília polgármester: A kimutatást a testület megkapta, ez már számol a jelen testületi ülésen elbírált kérelmekkel, illetve a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kiadásokkal is, és 303 Ft híján fedezetet is nyújt rá. Észrevétel, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Alap aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 222/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Alap aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 16. NAPIRENDI PONT: Nulla Hulladék Karta elfogadása Friderics Cecília polgármester: A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsának tagjaként a Győr 1. Régió önkormányzatait képviselve különösen fontosnak tartja, hogy az ilyen szemléletformáló kezdeményezések minél nagyobb publicitást és támogatást nyerjenek, ezért javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Nulla Hulladék Kartához. Kérdésre elmondja, hogy a csatlakozásból folyó kötelezettség az éves jelentéstétel a hálózat tagjai felé az elért eredményekről. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékcsökkentés iránti elköteleződésének kinyilvánításaként a Nulla Hulladék Kartához csatlakozik. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Humusz Szövetséget és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

15 223/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékcsökkentés iránti elköteleződésének kinyilvánításaként a Nulla Hulladék Kartához csatlakozik. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Humusz Szövetséget és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa. 17. NAPIRENDI PONT: Fő utcai hulladéksziget áthelyezése és közkifolyó rendbetételére vonatkozó szerződés Friderics Cecília polgármester: A héten sor került a bejárásra és az árajánlat figyelembevételével elkészült a vonatkozó vállalkozási szerződés is, melyet kiosztottak. Korábban a testület már e célra megszavazott nettó Ft-ot, most ennek terhére kéri a testület felhatalmazását a vállalkozói szerződés aláírására az alábbi határozati javaslat szerint. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése tárgyában a jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal vállalkozási szerződést köt a Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (9081 Győrújbarát, István út 213., képviseli: Varga-Lang Károly ügyvezető) Ft vállalkozási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést aláírja. 224/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése tárgyában a jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal vállalkozási szerződést köt a Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (9081 Győrújbarát, István út 213., képviseli: Varga-Lang Károly ügyvezető) Ft vállalkozási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést aláírja. 18. NAPIRENDI PONT Egyebek a) Polgármester szabadságolási tervének módosítása Friderics Cecília polgármester: A megjelent érdeklődők kedvéért elmondja, hogy jogszabály teszi kötelezővé a polgármester szabadságolási tervének testület általi jóváhagyását. Hozzáteszi, a

16 polgármesteri munka olyan nagyfokú rugalmasságot igényel, ami óhatatlanul kihat a szabadságolási terv tartalmára is, és így az rendszeresen kell, hogy szerepeljen a testület napirendjén. Kéri a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Friderics Cecília polgármester évi szabadságolási tervének módosítását, mely szerint októberben csak 4 nap szabadságot kíván igénybe venni, elfogadja. 225/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Friderics Cecília polgármester évi szabadságolási tervének módosítását, mely szerint októberben csak 4 nap szabadságot kíván igénybe venni, elfogadja. b) Falu karácsonyfájának beszerzése Friderics Cecília polgármester: Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falu karácsonyfáját az Ökoplant Kft.- től (9463 Sopronhorpács, Fő u. 70.) szerzi be, melyre az Önkormányzat üzemeltetés előirányzata, illetve szükség szerint a képviselői keret terhére bruttó Ft-ot biztosít. határozatot: Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi 226/2015. (X.21.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falu karácsonyfáját az Ökoplant Kft.- től (9463 Sopronhorpács, Fő u. 70.) szerzi be, melyre az Önkormányzat üzemeltetés előirányzata, illetve szükség szerint a képviselői keret terhére bruttó Ft-ot biztosít.

17 Friderics Cecília polgármester: Mivel másnak további észrevétele nem volt, további napirendi pont hiányában a nyílt ülést kor bezárta. 10 perces szünetet követően a közmeghallgatást megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, felkérte őket a jelenléti ív aláírására. Elmondta, hogy a közmeghallgatásra nem meghatározott napirendi pontokkal kerül sor, hanem a közérdekű információkról szeretnék a lakosságot tájékoztatni illetve lehetőséget adni a vélemények megfogalmazására, kérdések feltételére. Utalt arra, hogy szeptemberben a lakosságot és az Önkormányzatot is váratlanul érte és érzékenyen érintette a Duna Takarék helyi fiókjának bezárása, és mivel a pénzintézet hiánya tömeges problémaként jelentkezett, örömmel vette a Magyar Posta Zrt. megkeresését, amely hiánypótló szolgáltatásáról szóló tájékoztató lakossági fórum megszervezésében kérte segítségét. Köszönti a Magyar Posta Zrt. képviseletében Kovács Zsuzsát, és a helyi képviselőjét, Simonné Csepi Zsuzsannát is. Felkéri Kovács Zsuzsát, hogy röviden tájékoztassa a lakosságot az általuk biztosított szolgáltatásokról. Kovács Zsuzsa: Megköszöni a lehetőséget, köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Győr 1-es posta értékesítési vezetője. Összefoglalja a kialakult helyzetet, elmondja, hogy szeretné, ha az emberek másként gondolnának ezentúl a postára, nem csak a klasszikus postai szolgáltatások jutnának eszükbe a neve hallatán, illetve számításba vennék, hogy mivel posta minden településen van, ezek a szolgáltatások bárhol hozzáférhetőek. Röviden ismerteti a posta partnerének, az FHB Banknak a helyben elérhető szolgáltatásait, amelyek olyan szolgáltatások, amelyek jellemzően csak nagyobb településeken, és most már Nagyszentjánoson is rendelkezésre állnak. Elmondja, hogy a lakosság a helyi postán tájékozódhat a lehetőségekről, Simonné Csepi Zsuzsa készséggel áll rendelkezésükre. Kiegészíti ismertetőjét azzal, hogy az FHB az új ügyfelek számának függvényében kilátásba helyezte bankautomata kihelyezését is a községbe. Friderics Cecília polgármester: Megköszöni Kovács Zsuzsának a megjelenést és az ismertetőt kor technikai szünetet rendel el. A közmeghallgatás kor folytatódik. Friderics Cecília polgármester: Ismerteti a falu életét leginkább meghatározó kérdéskörök aktualitásait a jegyzőkönyv mellékletét képező diasor szerinti tematikai bontásban és részletességgel. A falu üzemeltetésével összefüggő kérdések részletes ismertetésére felkéri a feladat felelősét, Kránicz János alpolgármestert, aki a diasor vonatkozó részét szóban ismerteti. Majd a kulturális élet évi történéseinek és aktualitásainak, valamint a temetővel kapcsolatos intézkedések ismertetésére felkéri Tóthné Varga Brigitta képviselőt, a Kulturális, Szociális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökét, aki a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolóban foglaltakat szóban is ismerteti. Friderics Cecília polgármester: Megköszöni a beszámolókat, szeretettel meghívja a falu lakosságát a felújított ravatalozó átadási ünnepségére október 28-án órára. Megkérdezi, hogy a jelenlévők közül kíván-e valaki kérdést feltenni, hozzászólni? Hegedűs József: A KÉNE Egyesület nevében megköszöni a jó együttműködést az önkormányzattal, reményét fejezi ki, hogy ez a jövőben is ilyen gyümölcsöző tud maradni. A falubusz kapcsán elmondja, hogy annak felelős gazdájaként az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy a biztonság és állag óvása érdekében csak vezetővel együtt biztosítja a buszhasználatot, a Nagyszentjánosi Hírújság legutóbbi számában közzé tették azok névsorát, akik a busz vezetésére jogosultak, az önkormányzat részéről Friderics Cecília és Kránicz János. Örömét fejezi ki, hogy a Balázs Ildikóval való jó együttműködésnek köszönhetően egyre több embernek tudnak segítséget nyújtani a laborvizsgálatokra történő szállítással, sőt Hegedűsné Molnár Tünde az egyéb szakorvosi vizsgálatokra is elkíséri ilyenkor a segítségre szoruló időseket, amit ők rendkívül hálásan fogadnak.

18

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - - Plószné Dr. Sallai Margit ügyvédnő - - Takács Edina, megbízott aljegyző

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - - Plószné Dr. Sallai Margit ügyvédnő - - Takács Edina, megbízott aljegyző Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. november 5-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 236-243 /2014. d./rendeletei:./2014 TÁRGYSOROZAT 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 12. napján 15:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben