J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út /2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 15-én (csütörtökön) 15 óra 00 perckor tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme. Jelen vannak: Oláh Kálmán polgármester, Szikora Pál Ferenc alpolgármester, Bohus Ferenc képviselő, Csikós Gábor képviselő, Oláh Lajos Sándorné képviselő, Göcző Gyula Andrásné képviselő, Kesjár Jánosné képviselő. Meghívottak: dr. Lipták Péter körjegyző, Bajkán György tűzoltó parancsnok. Tervezett napirend: 1./ Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi munkájáról.. Meghívott: Bajkán György tűzoltóparancsnok. 2./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Előadó: dr. Lipták Péter körjegyző. 3./ Pályázati kiírás mezőőri álláshely betöltésére. 4./ Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. Végrehajtásából adódó önkormányzati feladatokból és szándéknyilatkozat elfogadása.

2 5./ A évben kiírásra kerülő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című (KEOP-4-2-0) Környezeti és Energia Operatív program keretében megjelenő pályázat benyújtásához szükséges részleges auditot elvégző vállalkozó, valamint közbeszerzési szakértő kiválasztása. 6./ Egyebek.. Oláh Kálmán polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és Csanádapáca egész lakosságát. Bejelenti, hogy Kesjár Jánosné képviselő igazoltan távol tartózkodik, de némi késéssel meg fog érkezni az ülésre. A meghívót és az írásos anyagot mindenki megkapta. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és ismerteti a tervezett napirendet. Kéri, hogy aki egyetért a tervezett napirenddel, az kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 157/2012. (XI.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 15. napi soron kívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi munkájáról. Meghívott: Bajkán György tűzoltó parancsnok. 2./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: dr. Lipták Péter körjegyző. 3./ Pályázati kiírás a mezőőrségi álláshely betöltésére. 4./ Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. Végrehajtásárból adódó önkormányzati feladatokból és szándéknyilatkozat elfogadása. 5./ A évben kiírásra kerülő Helyi hő, hűtési és villsmos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című ( KEOP-4-2-0) Környezeti és Energia Operatív program keretében megjelenő pályázat benyújtásához szükséges részleges energetikai auditot elvégző vállalkozó, valamint közbeszerzési szakértő kiválasztása. 6./ Egyebek.

3 Határidő: értelemszerűen 1. napirendi pont: Beszámoló az Orosházi Hivatásos tűzoltó parancsnokság 2011 évi munkájáról Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék az első napirendi pontra. Írásban az anyagot mindenki megkapta. Megkérném Bajkán György tűzoltó parancsnokot ismertesse kicsit részletesebben a beszámolót. Bajkán György tűzoltó parancsnok: Köszöntök mindenkit, magamról csak annyit, hogy április 1 óta vagyok Orosházán Tűzoltóparancsnok. Minden évben kötelességem a munkánkról egy beszámolót készíteni. Most egy kicsit részletesebben is ismertetem, mert nemcsak a községet érintő dolgokat tettem bele. A katasztrófavédelemről és a polgárvédelemről is ad egy kis tájékoztatást. Mivel mi minden település vonatkozásában érintettek vagyunk, többféle feladatot kell ellátnunk. Ilyen például a szirénák próbája, a közbeszerzési referensképzés, civilekkel való együttműködés. Frissítve vannak a jogszabályaink, a rendszerünk és az új elvárásoknak megfelelően végezzük a tevékenységünket. Vannak továbbá üzemi feladataink, ahol ipargazdasági szempontokat kell figyelembe vennünk. Most egységes, erős szervezetet képviselünk, amely magas színvonalon képes a lakosság biztonságát szavatolni. Mindezek tükrében felhívom a település figyelmét a településen tartandó rendezvények bejelentésére. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, amennyiben kérdés van, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Megköszönöm a tájékoztatást a tűzoltó parancsnok úrnak, további jó munkát kívánok neki, és most ha valakinek kérdése van a beszámolóval kapcsolatosan, az felteheti. Amennyiben nincs kérdés, úgy aki egyetért a beszámolóval, kérem, kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 158/2012 (X.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi beszámolóját. Határidő: értelem szerint 2. napirendi pont: A évi belső ellenőrzési terv elfogadása

4 Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta, most pedig felkérem dr. Lipták Péter körjegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter körjegyző: A jegyző kötelessége olyan pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése, mely biztosítja az önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Belső ellenőrzés keretében is gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Köves Mihály belső ellenőr úr adott egy javaslatot. Az éves költségvetés elkészítése végett van erre szükség. Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazza meg. Oláh Kálmán polgármester: Határozati javaslattal élnék, aki egyetért az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az fogadja el az önkormányzat évi ellenőrzési tervét és kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 159/2012. (XI.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el a Csanádapáca Községi Önkormányzat 2013, évi ellenőrzési tervét. Határidő: folyamatosan. Felelős: dr. Lipták Péter körjegyző 3. napirendi pont: Pályázati kiírás mezőőri álláshely betöltésére Oláh Kálmán polgármester: Írásban a az anyagot mindenki megkapta, most csak annyit, hogy korábban a testület már döntött arról, hogy 1 fővel mezőőrséget hozunk létre január egytől. Erre pályázatot kell kiírnunk, melynek elbírálására a képviselő-testület jogosult. A pályázati feltételeket úgy érdemes megszabni, hogy minél szélesebb kör tudjon érvényes pályázatot beadni. Itt mindenki kapott egy pályázati felhívást, amely tartalmazza az ellátandó munkakört, a pályázati feltételeket, az elbírálás módját és rendjét, az egyéb alkalmazási feltételeket. Ezt kellene most megvitatnunk, hogy ez a pályázati kiírás megfelelő-e ebben a formában. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Bohus Ferenc képviselő: Én beírnák ebbe a pályázati felhívásba egy életkort is, hogy például közötti, ne egy öregember vagy egy suhanc kószáljon ott fegyverrel a határban. dr. Lipták Péter körjegyző: Szerintem ez a kikötés diszkriminatív lenne. Oláh Kálmán polgármester: Azt gondolom, hogy nem lehet előre tudni azt, hogy hány pályázat érkezik. Annyi azonban bizonyos, hogy a pályázat

5 bizonyos kritériumokhoz van kötve. A személyes meghallgatás során pedig kiderül a kor és az alkalmasság is. Annyit még megemlítenék, hogy tegnap részt vettem egy fórumon, melyet az Orosházi rendőrkapitány tartott. Átbeszéltük Csanádapáca közbiztonságát is és a kapitány megemlítette, hogy 3 főre bővül Csanádapácán a körzeti megbízottak száma. Ez előnyt jelent Csanádapáca szempontjából. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e, amennyiben nincs, úgy aki egyetért a mezőőri állás pályázati felhívással, kérem, kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 160/2012 (XI 15) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának képviselő- testülete elhatározza, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet mezőőri állás betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal. Határidő: december napirendi pont: Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. Végrehajtásából adódó önkormányzati feladatokról és szándéknyilatkozat elfogadása Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogokat az országgyűlés a december 30-i ülésnapján fogadta el. E törvény egyik sarkalatos alapelve az ellátási felelősség, mely szerint az önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. Az üzemeltetés mellett az ellátó felelőssége a fejlesztés megvalósítása is. Az üzemeltetés jogviszony keretében jön létre az önkormányzat és a vízi közmű szolgáltató között, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott vagyonkezelési, koncessziós vagy bérleti-üzemeltetési szerződés alapján. A víziközműközműszolgáltatást kizárólag a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély alapján, az abban meghatározott ellátási területen lehet végezni. A július 1-jén víziközmű-szolgáltatást végző köteles május 31-ig víziközmű-szolgáltatói működési engedély iránti kérelmet benyújtani a hivatalhoz. A Hivatal az egyéb feltételek fennállása esetén első alkalommal akkor adja ki az engedélyt, ha az üzemeltető felhasználói egyenértékkel rendelkezik. Ezen túlmenően december 31-ig el kellene érni a et, december 31-ig, pedig a egyenértéket. A fentiekre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek egy szándéknyilatkozat elfogadását az Alföldvíz Zrt. felé, annak érdekében, hogy bérleti-üzemeltetési szerződés jöhessen létre Csanádapáca Község Önkormányzata és a cég között.

6 dr. Lipták Péter körjegyző: Ennek megfelelően ajánlatokat kérünk, az ajánlati felhívást mellékeltem mindenkinek, az e tevékenységet ellátó társaságoktól Csanádapáca Község Ivóvízközmű több szempontú integrált vagyonértékelésére, mely kiterjed a strukturált vagyonleltár felállítására, hitelesített Értékelési Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítására, a szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás megalapozottságát alátámasztó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére. Oláh Kálmán polgármester: A fentiekkel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e? Csikós Gábor képviselő: Nem elég, hogy elvszik ingyen, még fizessünk is! Oláh Lajos Sándorné képviselő: Gondolom, ez maga után vonja majd a szolgáltatás árának az emelését is. dr. Lipták Péter körjegyző: Természetesen ki fog közölni majd egy kalkulált árat. Bohus Ferenc képviselő: Ennek a falunak bonyolult a csőrendszere. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezek bérlik majd, vagy adnak valamit a falunak? Oláh Kálmán polgármester: Bérlik. Van több település, aki nem akar az Alföld Vízhez csatlakozni. dr. Lipták Péter körjegyző: Önkormányzat vagy állam lehet a tulajdonos. A vagyon az önkormányzatnál marad, kapunk egy bérleti díjat a rendszer használatáért. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Ez egy holt vagyon lesz, nem fogunk tudni hozzáférni. dr. Lipták Péter körjegyző: A kijelölt miniszter miniszter fogja megállapítani a vízdíjakat. Oláh Kálmán polgármester: Arról is kell döntenünk, hogy itt van 3 cég megnevezve, őket hívnánk meg a vagyon felértékelésére, aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, azt bízzuk meg. Kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 161/2012. (XI.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CCIX. tv. végrehajtásából adódó önkormányzati feladatokról szóló tájékoztató elfogadja,

7 és egyidejűleg kinyilvánítja azon szándékát, hogy legkésőbb május 31. nappal, bérüzemeltetési szerződést kíván az Alföldvíz Regionális Víziközműszolgáltató Zrt-vel kötni a település ivóvízellátásának érdekében. A képviselő-testület felkéri Oláh Kálmán polgármestert, hogy Csanádapáca Község Önkormányzatának vizi közmű vagyonát értékeltesse fel, valamint készíttesse el a szennyvízberuházás megalapozottságát alátámasztó Megvalósíthatósági Tanulmányt. A képviselő testület felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert, hogy az előterjesz6tés mellékletét képező Csanádapáca Község Ivóvízközmű több szempontú, integrált vagyonértékelésére vonatkozó ajánlati felhívást a következő 3 ajánlattevőnek küldje meg ajánlatkérés céljából: - PONS Válságkezelő Kft Tata, Hullám u. 20/A. - VIKÖV Kft Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. - BDL Kft Budapest, Rétköz u. 5. Határidő: folyamatos, illetve május napirendi pont: A évben kiírásra kerülő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal című ( KEOP-4-2.0) Környezeti és Energia Operatív program keretében megjelenő pályázat benyújtásához szükséges részleges energetikai auditot elvégző vállalkozó, valamint közbeszerzési szakértő kiválasztása Oláh Kálmán polgármester: A napenergia hasznosítása több önkormányzati épületnél megoldható lenne, napkollektorok felszerelése segítené az energiagazdálkodásunkat. Gondolok itt az Iskola-óvoda épületére, a Szociális Otthonra a Napközi Otthonos Konyhára és nem utolsó sorban az önkormányzat épületére. Az óvodánál a nyílás zárók cseréje is beleférne. Van lehetőség biomassza kazán elhelyezésére is. Bár ezt csak az önkormányzatnál lehetne megoldani. Más helyeknél a rendszer átalakítása válna szükségessé. Írásban az anyagot mindenki megkapta, ezért annyival egészíteném még ki, hogy ezek a pályázatok 85 %-os támogatottságúak, de van egy alapítvány, a Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány ami a többi költséget tudná támogatni, így az önkormányzat minimális 5 %- ot kellene biztosítani az adminisztrációs költségekre. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Az iskola és az óvoda esetében a fenntartó váltás miatt szükség lesz majd egy szerződésre? dr. Lipták Péter körjegyző: Majd a pályázatnál fog kelleni egy fenntartói nyilatkozat.

8 Bohus Ferenc képviselő: Ami a nyílás záró cserét illeti, itt ugye műanyag ablakokra gondoltok? Azt azonban kijelentem, hogy én a biomassza kazánokat nem támogatom. Oláh Kálmán polgármester: Amikor a kazánok épültek, akkor a képviselő testület egy Kecskeméti cég által finanszíroztatta meg és cirka 600 ezer forinttal még tartozunk nekik. Én erről ennyit kívántam elmondani. Szikora Pál alpolgármester: Azt kell számolni, hogy mennyi idő alatt térül ez meg nekünk. Kesjár Jánosné képviselő: A nyáron nálunk készítettek egy hatástanulmányt. Abból az derült ki, hogy jól fűt a rendszer, nem indokolt a nyílás záró csere, pedig a nyílás zárók nagyon rosszak. Oláh Kálmán polgármester: Ha sikerülnek a pályázatok, a napelemekkel a villamos energiát tudnánk pótolni. A Szociális Otthonnál nagy a melegvíz igény a fürdetésnél, a konyhánál a hatalmas gőzüstöknél is sokat számít. Mi megpróbáljuk a maximumot kihozni. Aki egyetért azzal, hogy pályázzunk, az kérem, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 162/2012. (XI.15.). sz. kt. határozat: Csanádapáca község önkormányzat képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a KEOP /A számú pályázatán, az önkormányzati intézmények napelemes energetikai korszerűsítése érdekében. A képviselő-testület megbízza Oláh Kálmán polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges részleges energetikai auditot elvégző vállalkozó, valamint közbeszerzési szakértő kiválasztása érdekében küldjön ajánlati felhívást 3 cégnek.. A képviselő testület megbízza továbbá Oláh Kálmán polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges előkészítő tevékenységek intézésével, illetve a releváns okiratok aláírásával. Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: A másik projekt keretében napkollektoros rendszert kívánunk kiépíteni, nyílászáró cserével és hőszigeteléssel kombinálva az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken. Ez szintén 85 %-os támogatottságú, a fennmaradó 15 %-ot a Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány biztosítaná, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

9 A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 163/2012.(X.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Ön kormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a KEOP /d. számú pályázatán, az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése érdekében. A képviselő-testület megbízza Oláh Kálmán polgármestert, hogy a pályáztat benyújtásához szükséges részleges energetikai auditot elvégző vállalkozó, valamint közbeszerzési szakértő kiválasztása érdekében küldjön ajánlati felhívást 3 cégnek. A képviselő-testület megbízza továbbá Oláh Kálmán polgármestert a pályázat beadásához szükséges előkészítő tevékenységek intézésével, illetve a releváns okiratok aláírásával. Határidő: azonnal. 6. napirendi pont: Egyebek 1. pont: Oláh Kálmán polgármester: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft megküldte a évi hulladékszolgáltatási díj jegyzéket. Mindenki megkapta ennek a másolatát. Azt látjuk, hogy elég nagy a különbség az árak között. Eddig egy 120 literes edényzet ürítési díja 257,- Ft volt, most 310,- Ft. A 80 literes edényzet esetében 227,- Ft volt, jelenleg 269,- Ft. Ezek az árak nettóban értendők. Annyi azonban kétségtelenül látszik, hogy mindez elég tetemes költségkiadás lesz a település lakosságának. Ebben a témában döntést most nem hozunk, csak tájékoztatásul kívántam elmondani. Csikós Gábor képviselő: Nem lesz ennek állami díjszabása? dr. Lipták Péter körjegyző: Volt már szó erről, de utána fogunk nézni. Szeretnénk tárgyalást kezdeményezni a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel a díjak mérsékléséről, abban az esetben, ha erre a képviselő testület felhatalmaz engem és a polgármestert. Oláh Kálmán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a körjegyzővel együtt tárgyalást kezdeményezzünk a díjak csökkentése érdekében a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel, az kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10 164/ (XI.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi hulladékszállítási díjak mérséklése érdekében felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert és dr. Lipták Péter körjegyzőt, hogy tárgyalást kezdeményezzen a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel. Határidő: értelem szerint. és dr. Lipták Péter körjegyző 2. pont: Oláh Kálmán polgármester: Kaptunk egy tájékoztatót a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását meghosszabbítják december 31-ig. A támogatás mértéke 16 millió forint volt eddig, reméljük, hogy most is megkapjuk ezt az összeget. Ezt csak tájékoztatásként mondtam el, határozatra nincs szükség. 3. pont: Oláh Kálmán polgármester: A 059/4 hrsz. földterületen Gerendás- Csanádapáca (Andrusik Tanya) helyen a termelőszövetkezet egy homokbányát működtetett korábban. Sok olyan anyag kerül oda, ami nem odavaló. Hogy kik hordták oda nem tudni, mivel senki nem lett megfogva sajnos. Egyeztettem a Vadásztársasággal ebben a témában és felvettem a kapcsolatot a földmérővel is. Azt gondoltam, hogy ezt a területet kiméretnénk, a dolgokat onnét eltüntetnénk, a Vadásztársaság vállalná, hogy a területet befásítja. Mivel a területet termővé tenni nem tudjuk, mert az nem más, mint egy homokbucka. A bejárót ott megszüntetnénk, megszűnne az illegális lerakás, a vadaknak meg élőhelyet, búvóhelyet jelentene. Kötünk egy szerződést a Vadásztársasággal, amiben vállalják, hogy a területet karbantartják és tisztítják. Kérdés, hozzászólás, ezzel kapcsolatban van-e? Oláh Lajos Sándorné: Hány négyzetméter ez a terület? Oláh Kálmán polgármester: 1,5 2 hektárnyi a terület. Bohus Ferenc képviselő: Jó ötletnek tartom a fentieket, lehet egy 20 évre szóló szerződést kötni a Vadásztársasággal. Oláh Kálmán polgármester: Pacsika Sándor vállalta, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezik ennek a feladatnak a megoldásához és elrendezi ezt a részt. A következő terület a 045/2 hrsz.-ú sátori erdő terület része lenne, melyet ki kell méretni, ennek költségét Bohus Ferenc 50 %-ban és az önkormányzat 50 %-ban fizetné meg. Tudjuk, hogy az önkormányzat erdői közül ez a legproblémásabb rész, mert oda mennek a legtöbben. A fákat ki tudnánk vágni, és értékesíteni is tudnánk, de utána tuskótlanítanunk kell. Aki egyetért a 059/4 hrsz. terület földmérővel történő kiméretésével, kérem, kézfeltartással jelezze.

11 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 165/ (XI 15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy megbízza Harangozó Antal (5661 Újkígyós, Arany János utca 33. szám) földmérőt a Csanádapáca hrsz. 059/4 terület helyszíni felmérésével. A felmért területet a képviselő-testület a Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám) részére rendeli használatba adni, határozott időre, 20 évre, annak érdekében, hogy ott fásítást végezzen. A képviselő-testület felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: értelem szerint Oláh Kálmán polgármester: Döntés szükséges a másik terület a 045/2 hrsz. sátori erdő részt illetően is. Azzal a különbséggel, hogy itt a földkimérés költségén %-ban osztozik Bohus Ferenc 5662 Csanádapáca, Táncsics u. 45. sz. alatti lakos és Csanádapáca Község Önkormányzata. Aki egyetért a fentiekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 166/2012(XI.15.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy megbízza Harangozó Antal (5661 Újkígyós, Arany János utca 33. szám) földmérőt a Csanádapáca hrsz. 045/2 terület helyszíni felmérésével. A felmérés költségeit az Önkormányzat és Bohus Ferenc (5662 Csanádapáca, Táncsics u. 45. sz.) képviselő 50-50% arányban vállalják megfizetni. Határidő: értelem szerint Oláh Kálmán polgármester: Én ennyit kívántam elmondani, megkérdezem az egyebekben van-e egyéb felvetés? Annyit még szeretnék elmondani, hogy elkészült a tájékoztató a kötvénnyel és a gázrészvénnyel kapcsolatban, melyet most minden képviselő rendelkezésére bocsátunk. Kérdés, hozzászólás van-e, amennyiben nincs, úgy az ülést bezártnak tekintem, a továbbiakban zárt üléssel folytatjuk. K.m.f.

12 Oláh Kálmán polgármester.. dr. Lipták Péter körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 15/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének, 2012. május

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. április 27-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Ballér József Lajosné, Bíró Ferenc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 222/2012.(XII.20.) kt. h 223/2012.(XII.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Csicsó László képviselő Dráguly Sándor képviselő Karakas Anikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Csicsó László képviselő Dráguly Sándor képviselő Karakas Anikó képviselő Ikt.sz.:I/128-31/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő képviselők: Molnár Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben