Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület február 17-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület február 17-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt jelenléti ív szerint. Tanácskozási joggal meghívottak: - Radóné Lelkes Erika jegyző, - Horváth Endre Csaba iskolaigazgató - Szekeresné Proity Éva igazgató-helyettes - Kohánné Kmecz Margit óvodavezető Távol vannak: Kőrösi Ferenc, Máté Zoltán, Németh Ferenc települési képviselők. ( Kalmár Tibor települési képviselő a 3.) napirend tárgyalása után érkezett meg az ülésre ) Maczucza Miklós polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 tagja közül 6 fő települési képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitja. Javaslatot tesz a napirendek elfogadására. Javasolja, mivel egy képviselőtársa jelezte, hogy később érkezik az ülésre a költségvetést érintő napirendeket később tárgyalják, illetve 14.) és 15.) napirendeket tárgyalását vegyék előre. A meghívóban kiküldött napirendeket az időközben benyújtott támogatás kérelmek megtárgyalásával javasolja kiegészíteni. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6. igen szavazattal meghozta az alábbi 5/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A képviselő-testület a polgármester javaslatára a meghívóban szereplő napirendek kiegészítésével - az alábbi napirendeket fogadja el: Napirend: 1.) Megbízás adása játszótéri eszközök, információs táblák beszerzése tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására, az eljárásban tanácsadói, szakértői feladatok ellátására. 2.) Közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének meghatározása. Döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról. Előadó. Maczucza Miklós polgármester 3.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének jóváhagyása. Előadó. Maczucza Miklós polgármester

2 2 4.) Beszámoló az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 18. ) rendelet-tervezet megtárgyalása. 5.) A köztisztviselők jubileumi jutalmazásáról és egyéb juttatásairól szóló 14/1995. ( IX. 21. ) rendeletet módosító 2/2010. ( II. 18. ) rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 6.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása. 7.) Balatoni Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának felmondása, döntés a társulás megszüntetéséről. 8.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 9.) Öreglak községi Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása. 10.) Megállapodás kötése Somogy Megyei Önkormányzattal közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladatellátásra. 11.) Közbeszerzési terv jóváhagyása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 12.) Az Öreglaki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képző kiemelt célok meghatározása. 13.) Radóné Lelkes Erika jegyző teljesítményértékelése. 14.) Téli-tavaszi közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása 15.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 16.) Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti vizsgálatáról szóló jelentés megtárgyalása.. 17.) Öreglaki MEDOSZ. Sportegyesület támogatás kérelme. 18.) Vöröskereszt helyi szervezete támogatás kérelme

3 3 19.) Gyócsi László Budapest, Haller u. 88. szám alatti lakos támogatás kérelme. 20.) Baráti Hegyi Roma Egyesület támogatás kérelme. 21.) Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete anyagi támogatás kérelme. 22.) Csuhé Néptánccsoport Öreglak anyagi támogatás kérelme. 23.) Vincze László Öreglak, Kis u. 21. szám alatti lakos anyagi támogatás kérelme. 1.) Megbízás adása játszótéri eszközök, információs táblák beszerzése tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására, az eljárásban tanácsadói, szakértői feladatok ellátására. ( szóbeli előterjesztés, árajánlatok csatolva ) Önkormányzatunk az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújítás- és fejlesztés támogatása jogcímen ezer forint forrást nyert. A projekt keretében a ravatalozó épületének külső felújítását, a meglévő közpark sétaútjainak térburkolattal történő ellátását szeretnénk megvalósítani, illetve a közpark egy részén játszóteret kívánunk kialakítani. A település központi részén üdvözlő táblákat, szeméttárolókat és padokat szeretnénk elhelyezni. Az elnyert támogatásból az eszközbeszerzésre ( játszótéri eszközök, információs táblák, kültéripadok, virágtartók ) jutó nettó költséghányad nettó forint. Árubeszerzés esetén a közbeszerzési értékhatár nettó 8 millió forint, így az eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás lefolytatására bekért árajánlatok közül a KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( székhely:7400. Kaposvár, Buzsáki u. 48.) ajánlata a legkedvezőbb, így 280 ezer forint+áfa ( bruttó forint ) megbízási díj ellenében velük javasolja a megbízási szerződést megkötni. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 6/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t ( székhely:7400. Kaposvár, Buzsáki u. 48.) az Önkormányzat részére az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és - fejlesztésre elnyert támogatásból megvalósuló árubeszerzés ( játszótéri eszközök, információs táblák, kerti bútorok beszerzése ) tárgyában lefolytatandó általános egyszerű közbeszerzési eljárás teljes lebonyolításával, az eljárásban közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátásával. A megbízási díj mértékét 280 ezer forint+áfa ( bruttó forint )

4 4 összegben határozzák meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal 2.) Közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének meghatározása. Döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról. ( írásbeli előterjesztés csatolva ) Az EMVA. pályázat keretében árubeszerzés ( játszótéri eszközök, információs táblák, kerti bútorok beszerzése ) tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során meg kell határozni a felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának belső felelősségi rendjét. Kéri a képviselőket, hogy a közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el, illetve döntsenek az eljárás megindításáról. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 7/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az Öreglak község Önkormányzata által az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre elnyert támogatásból megvalósuló árubeszerzés ( játszótéri eszközök, információs táblák, kerti bútorok beszerzése ) tárgyában lefolytatandó általános egyszerű közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának belső felelősségi rendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról. Határidő: értelem szerint 3.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének jóváhagyása. ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 8/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ évi költségvetési tervezetével ezer forint bevételi és kiadási főösszegben egyetért.

5 5 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Lengyeltóti Város Önkormányzatát, mint székhely önkormányzatot tájékoztassa. Határidő: azonnal 4.) Beszámoló az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 18. ) rendelet-tervezet megtárgyalása. ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva ) ( Megérkezett Kalmár Tibor települési képviselő, így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő) Szóbeli kiegészítőjében részletes magyarázatot fűz az előterjesztéshez. Hozzászólások: Horváth Endre Települési képviselő Véleménye szerint egyre nagyobb felelősség hárul az önkormányzatokra. De vannak olyan lehetőségek, amelyek segítségével év közben lehet majd lefaragni a működési hiányból annak ellenére, hogy minden év hiánnyal indul. El kell dönteni, hogy a faluban mely feladatok a fontosak, például iskolai munka, szociális ellátás, nyugdíjasok támogatása. Ha lesz rá lehetőség, akkor ÖNHIKI-s támogatásra mindenképp pályázni kell. Számszakilag nagyon jó a költségvetés, de a fejlesztési költségek között szerepel egy térfigyelő kamera felszerelésének költsége, amivel nem ért egyet. Megkérdezi, hogy ha 50 milliós hiánnyal küzd az önkormányzat, akkor valóban szüksége van-e a községnek térmegfigyelő kamerára? Van- e adat arra vonatkozólag, hogy mennyi haszna van egy ilyen berendezésnek? Véleménye szerint nem erre van a legnagyobb szükség a faluban. Emiatt bár jónak tartja nem tudja elfogadni a költségvetést. Elmondja, hogy a köztisztviselők cafeteria juttatása esetében a kiosztandó összeget pontosan le kell írni. Radóné Lelkes Erika Jegyző Válaszában elmondja, hogy a költségvetési rendelet 29. -a tartalmazza a cafetériajuttatás éves keretösszegét, mely az illetményalap tízszeres összegének felel meg. Horváth Endre Települési képviselő Elmondja, hogy minden köztisztviselő megérdemli ezt a támogatást, csak úgy tűnik, mintha a konkrét összeget el akarnák titkolni, mert nem írják le pontosan. Ha a polgármester fizetésének összegét pontosan kell leírni, akkor ezt is.

6 6 Maczucza Miklós Polgármester A térfigyelő kamerával kapcsolatos hozzászólásra szeretne reagálni. Országosan növekszik az úgynevezett megélhetési bűnözés, amelyet egyre több helyen térfigyelők felszerelésével próbálnak visszaszorítani. A berendezés idővel további két kamarával bővíthető. Véleménye szerint célszerű lenne egy egységet felszerelni a temetőhöz, egyet pedig a Fő utca Kis utca kereszteződéséhez. Ez nem szükséges minden áron, de számolni kell azzal is, hogy tavaly október óta nem működik a Polgárőrség. Bár egy fő településőr dolgozik a községben, de az éjszakai járőrözés nincs megoldva. A kamera felszerelését a rendőrség is támogatta. Haszna a település közrendjének és közbiztonsági helyzetének javulásában, a településen élő emberek közérzetének javulásában mérhető le. A normatíva kérdésére visszatérve elmondja, hogy az önkormányzat mindent megtesz az intézmények zavartalan működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Ugyanakkor az intézménynek is mindent meg kell tennie a bevételi források növelése és a kiadások lehetséges csökkentése érdekében. ( Például hiányzás esetén a tanárok egymás helyett tartsák meg az órát, és ne fizessenek helyettesítési díjat ). A rendelkezésre álló adatok szerint több mint 10 gyermek van a településen, aki vidékre és nem Öreglakra jár általános iskolába. Érdemes lenne talán felkeresni ezeknek a gyermekeknek a szüleit és megkérdezni, miért döntöttek úgy, hogy másik intézménybe járatják a gyermeküket? Ha 5-6 gyermek ismételten a helyi iskolába járna ebből is jelentős normatíva bevétele lenne az önkormányzatnak. Horváth Endre Csaba Iskolaigazgató Elmondja, hogy Somogyvárról is járnak gyerekek az öreglaki iskolába, s ő nem tehet arról, hogy vannak szülők, akik elhordják Fonyódra és más településekre a gyerekeket. Szekeresné Proity Éva Igazgató - helyettes Sok szülő elvitte a gyermekét másik helyre, de ő nem fogja nyomozni azt, hogy ezeknek a szülőknek a lelkét mi bántotta. Véleménye szerint a szülők vihetik a gyermekeket az ország bármely iskolájába, de nem lesz jobb a helyzet, ha ők nem állnak kellőképpen mögéjük. Könyörögni kellene ezeknek a szülőknek? Maczucza Miklós Polgármester Ő nem azt kéri, hogy bárkinek is könyörögjenek, csak reagált Horváth Endre képviselőtársa felvetésére, miszerint mindent meg kell vizsgálni és minden lehetőséggel élni kell a helyzet javítása érdekében. Szekeresné Proity Éva Igazgató helyettes A megfogalmazásban látja a problémát. A tanárok nem csak tanítanak, hanem nagyon sok

7 7 plusz feladatot is ellátnak óta van IPR, de csak 2 éve kapják a pedagógusok a plusz juttatásokat, előtte ezért semmilyen kiegészítő juttatást nem kapnak. Korrekt tájékoztatást kérnek. Maczucza Miklós Polgármester Ugyanezt a korrekt tájékoztatást kéri ő is. Az önkormányzatnál is nagyon sok plusz feladat van, amelyet mindenféle külön juttatás nélkül kell elvégezni. A korrekt tájékoztatáshoz az is hozzátartozik, hogy a szülőknek nem azt kell elmondani, hogy kik lesznek elbocsátva. Még egyszer hangsúlyozza, hogy nem terveznek létszámleépítést vagy elbocsátásokat, ennek ellenére a faluban már konkrét neveket hangoztatnak. Szekeresné Proity Éva Igazgató - helyettes Az elmúlt pár hétben jártak néhány vidéki iskolában. Véleménye szerint ezeken a helyeken is ugyanúgy oktatnak, mint Öreglakon. Az itteni iskola nincs lemaradva sem szakmailag, sem más szempontból a többitől. Radóné Lelkes Erika Jegyző Ezt mindenki tudja, de többletbevételre csak a tanulók számának növelésével van lehetőség. Szekeresné Proity Éva Igazgató - helyettes Azért csinálják az IPR programot, hogy biztosítsák a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, fejlesztését. Ez a versenyeken való szereplésükben is megmutatkozik. A pedagógusok azért dolgoznak, és azért alkalmaznak modern oktatási eszközöket, hogy minél jobb eredményt lehessen elérni. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Maczucza Miklós Polgármester Mivel a napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri a képviselőket, hogy az átmenti időszakban folytatott gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint szíveskedjenek elfogadni, illetve az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet a becsatolt tervezet szerint szíveskedjenek megalkotni. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 9/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8 8 Maczucza Miklós polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület minősített többséggel, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi 1 /2010.( II. 18.) rendeletet Öreglak Község Önkormányzata évi költségvetéséről. ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 5.) A köztisztviselők jubileumi jutalmazásáról és egyéb juttatásairól szóló 14/1995. ( IX. 21. ) rendeletet módosító 2/2010. ( II. 18. ) rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a rendelet becsatolt tervezet szerinti megalkotását. A Képviselő-testület minősített többséggel, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 2/2010.( II. 18. ) rendeletét A köztisztviselők jubileumi jutalmazásáról és egyéb juttatásairól szóló 14/1995. ( IX. 21. ) rendelet módosításáról. ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 6.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása. ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 10/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja az alábbiak szerint: III. A Társulás feladatai 1.) pontja kiegészül az alábbi h) és i) pontokkal: h) gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) i) máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás IV. A Társulás részletes feladatai kiegészül az alábbi H) és I) alfejezetekkel: H) Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

9 9 A Társulás és a Bérlő között kötött külön megállapodásban rögzített módon és feltételekkel teljesíti a Bérlő a közösségi busszal a gyermekek lakóhelyükről iskolába, óvodába, illetve iskolából, óvodából lakóhelyükre történő szállításának feladatait, illetve közösségi célú szállítási feladatok ellátását. I) Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás A Társulás a gyermekek és tanulók szervezett utaztatását az intézmények igényeihez igazodva iskolabusz-szolgáltatáson keresztül biztosítja. A Társulás az iskolabusz-szolgáltatást Lengyeltóti Város Önkormányzata, Buzsák Község Önkormányzata, Somogyvár Község Önkormányzata valamint a Kapos Volán Zrt. révén látja el. XI. A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás ellenőrzése 2) pontjának szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: 2) A Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik. A Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat külön megállapodás értelmében Lengyeltóti Városi Önkormányzat gazdasági szervezete látja el. Határidő: azonnal 7.) Balatoni Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának felmondása, döntés a társulás megszüntetéséről. ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület minősített többséggel, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 11/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Balatoni Közoktatási Társulás tagja pedagógiai szakmai szolgáltatások térségi ellátására április 23-án megkötött Társulási Megállapodást a 2009/2010. tanév utolsó napjával ( augusztus 31.) felmondja, egyúttal dönt a Társulás megszüntetéséről. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Balatonboglár Város Önkormányzatát értesítse. Határidő: azonnal 8.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva )

10 10 Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 12/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Öreglak Község Polgármesteri Hivatala alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a költségvetési szerv alapító okiratának módosítását az előterjesztéshez csatolt módosító okirat szerinti tartalommal, az alábbiak szerint elfogadja: 1.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 4.2. Az ellátott szakfeladatok Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel Finanszírozási műveletek Önkormányzatok szociális támogatásának finanszírozása. 2.) Az alapító okirat többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése céljából tegyen eleget bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár felé. Határidő: február 25. Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző 9.) Öreglak községi Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása. ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Hozzászólások: Horváth Endre Települési képviselő Elmondja, hogy az Önkormányzatnak mindenképp támogatnia kell a közfoglalkoztatást, hisz ezzel jó néhány embernek ha rövid időre is de tudnak munkát biztosítani. 13/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület Öreglak község Önkormányzatának évi

11 11 közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott közfoglalkoztatási tervet a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonboglári Kirendeltségének és a Magyar Államkincstárnak küldje meg. Határidő: február 22. Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző 10.) Megállapodás kötése Somogy Megyei Önkormányzattal közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladatellátásra. ( megállapodás-tervezet csatolva ) Tájékoztatja a képviselőket a Somogy Megyei Önkormányzat SFF/108-4/2010. számú megkereséséről, melyben jelezték igényüket, hogy a fenntartásukban lévő Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon május 01. és december 31. közötti időszakban 1 fő konyhai kisegítőt szeretne alkalmazni közcélú foglalkoztatás keretében, melyre háromoldalú megállapodást kívánnak kötni. Javasolja, hogy a megküldött megállapodás-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal szíveskedjenek jóváhagyni, azzal hogy a 9. pontban feltüntetett költségek teljes összegét átvállalja Öreglak község önkormányzata. A konyhai kisegítő foglalkoztatását a közfoglalkoztatási terv készítésekor is figyelembe vették. A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó 5 %-os önrész önkormányzati átvállalását azért javasolja, mert így helyben bővíthető a foglalkoztatottak létszáma, illetve az önkormányzat számára ez kisebb kiadást jelent, mintha rendelkezésre állási támogatást fizetne az aktív korú személynek. Fentiek alapján javasolja a képviselőknek, hogy a megállapodást a becsatolt tervezet szerint szíveskedjenek jóváhagyni Horváth Endre Települési képviselő Megkérdezi, hogy az 5% összegszerűen mennyi lesz? Radóné Lelkes Erika Jegyző A közfoglalkoztatottak után 50 %-os járulékkedvezmény illeti meg az önkormányzatot. Napi 8 órás foglalkoztatás esetén forint minimálbérrel számolva az önkormányzatot terhelő 5 %-os önkormányzati önrész 8 hónapra vetítve kb forint. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 14/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a becsatolt tervezet szerint jóváhagyja a közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladat

12 12 ellátására a Somogy Megyei Önkormányzattal, mint fenntartóval, illetve a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, mint foglalkoztatóval kötendő megállapodást. Öreglak Község Önkormányzata 1 fő konyhai kisegítő május 1. és 2010, december 31. közötti időszakban történő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült, a megállapodás 9 pontjában részletezett költségek teljes összegét átvállalja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Somogy Megyei Önkormányzatot tájékoztassa, egyben felhatalmazza a megállapodás aláírására. Határidő: február ) Közbeszerzési terv jóváhagyása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 15/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az önkormányzat évi közbeszerzési tervét - az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: értelem szerint 12.) Az Öreglaki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képző kiemelt célok meghatározása. ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 16/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján február 28-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a köztisztviselők évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el.

13 13 Felelős: Jegyző Határidő: értelem szerint A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján február 28-ig dolgozza ki a Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a Jegyző évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el, és arról a testületet február 28-ig tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: értelem szerint 13.) Radóné Lelkes Erika jegyző teljesítményértékelése. ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 17/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Radóné Lelkes Erika Jegyző évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 14.) Téli-tavaszi közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása ( írásbeli előterjesztés és határozati javaslat csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 18/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Szociális és Munkaügyi Miniszter által kiírt, 2010/01. Téli tavaszi közmunkaprogram pályázatban való részvételről. Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kül- és belterületi önkormányzati tulajdonú csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítására, helyreállítására, karbantartására, a település belterületi útjainak fenntartására, az utak környezetének karbantartására, parkosításra, szabad zöldterületek kialakítására, parkfenntartásra, település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátására átlagosan 5 főt kíván foglalkoztatni.

14 14 A pályázat összköltsége Ft. Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat saját forrását jelentő Ft-ból, a közmunkaprogramban résztvevők arányában számított, Ft-ot február 15-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás számú számlájára. Határidő: azonnal 15.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző ( írásbeli előterjesztés csatolva ) Az írásos előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 19/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára az alábbi személyeket választotta meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjának, azzal, hogy a szavazatszámláló bizottsági póttagok igény szerinti része a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjaként is megválasztásra kerül: 001.sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai - Vincze János Öreglak, Park u Gelencsér Viktória Öreglak, Nagy J. u. 12/A. - Kovács Mária Öreglak, Park u. 6. Póttagok, egyben kisebbségi SZSZB. tagok: - Szekeresné Proity Éva Öreglak, Nagy J. u. 1 - Fucsikné Vörös Marianna Öreglak, Kossuth L. u Gazdagné Bertalan Andrea Öreglak, Fő u. 49/A. - Németh Attiláné Öreglak, Fő u Nagy Csabáné Öreglak, Fő u Izsó Antalné Öreglak, Kiss u Horváthné Szehágel Gabriella Öreglak, Park u Horváth Szeréna Öreglak, Fő u. 91/1. - Knezics Sándorné Öreglak, Szabadság u. 11. szám alatti lakosok. 002.sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai

15 15 - Szabó Attila Öreglak, Baráti hegy Béri Zsófia Öreglak, Nagy József u Varga Sándor, Öreglak, Április 4. u. 22. Póttagok, egyben kisebbségi SZSZB. tagok: - Kolompár Tibor, Öreglak, Április 4. u ifj. Izsó Antal Öreglak, Kiss u Izsó Erika Öreglak, Kiss u Szabó Attiláné Öreglak, Baráti hegy Horváth Csaba Öreglak, Baráti hegy Horváth Krisztina Öreglak, Vasút u Pápai János Öreglak, Április 4. u. 35/A. - Horváth Zsolt Öreglak, Április 4 u. 35/B. szám alatti lakosok. 16.) Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti vizsgálatáról szóló jelentés megtárgyalása. ( csatolva a szakfelügyeleti jelentés ) Önkormányzatnál május 11. és augusztus 31. közötti időszakban szakfelügyeleti vizsgálatot folytatott az OKM. Közművelődési Főosztálya. A vizsgálatot 1 közművelődési szakértő végezte, a vizsgálati időszak január 01-től a vizsgálati időpontjáig terjedt. Részletesen ismerteti az előzetesen írásban kiküldött szakfelügyeleti jelentés tartalmát. Elmondja, hogy a vizsgálat lefolytatása óta a feltárt hibák, hiányosságok nagy részét megszüntették. A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén megalkotta a Közművelődésről szóló 18/2009. ( IX. 18.) rendletét, melyben kijelölték a közösségi színtereket, meghatározták a településen ellátandó közművelődési feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges humán és anyagi erőforrásokat. A közművelődési statisztikai adatszolgáltatásban, a jövőben csak a kijelölt közösségi színterek adatait szerepeltetik. Megteremtették a kulturális referens munkaszerződésének és munkaköri leírásának összhangját. A Képviselő-testület novemberi ülésén megtárgyalták a közművelődés helyzetéről szóló beszámolót, illetve meghatározták a évi közművelődési munkatervet. A szakfelügyeleti jelentésben hiányolták a Művelődési Oktatási és Sportbizottság feladatellátására vonatkozó szabályozást, melynek elkészítését április 30-i határidővel javasolja elfogadni. Fentiek alapján javasolja a szakfelügyeleti jelentésben foglalt megállapítások, feladatmeghatározások tudomásul vételét. 20/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot:

16 16 1.) Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztérium által Öreglak község Önkormányzata közművelődési feladatellátásáról készített szakfelügyeleti jelentésben foglalt megállapításokat és feladatmeghatározásokat tudomásul veszi. Határidő: március 15. ( a határozat közléséért ) 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy dolgozza ki a Művelődési Oktatási és Sport Bizottság feladatellátására vonatkozó szabályozást és terjessze be elfogadásra a képviselő-testülethez. Határidő: április 30. Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző 17.) Öreglaki MEDOSZ. Sportegyesület támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel az Öreglaki MEDOSZ. Sportegyesület támogatás kérelmét. Javasolja a képviselőknek, hogy az egyesület részére a évi működési kiadásaihoz a kért ütemezés szerint ezer forint támogatást biztosítson az önkormányzat. Ez az összeg megegyezik a évben nyújtott támogatással. 21/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az Öreglaki MEDOSZ. Sportegyesület ( Öreglak, Fő u. 14. ) kérelmére évi működési kiadásaihoz ezer forint, azaz egymillió-nyolcszázezer forint anyagi támogatást biztosít az alábbi ütemezés szerint: február 28-ig kifizetendő támogatás forint, március 31-ig kifizetendő támogatás forint, április 30-ig kifizetendő támogatás forint május 31-ig kifizetendő támogatás forint, június 30-ig kifizetendő támogatás forint, július 31-ig kifizetendő támogatás forint, augusztus 31-ig kifizetendő támogatás forint, szeptember 30-if kifizetendő támogatás forint, október 31-ig kifizetendő támogatás forint, november 30-ig kifizetendő támogatás forint A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, egyben utasítja, hogy az ütemtervben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatás kiutalásáról. Határidő: értelem szerint, folyamatos

17 17 18.) Vöröskereszt helyi szervezete támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel a Vöröskereszt helyi szervezete támogatás kérelmét, egyben javaslatot tesz forint összegű támogatás megállapítására. 22/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a Vöröskereszt Helyi Szervezete ( Öreglak, Fő u. 14. ) kérelmére forint, azaz harmincezer forint anyagi támogatást biztosít évi működési kiadásaikhoz. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve a megállapított támogatás kifizetésére. Határidő: értelem szerint 19.) Gyócsi László Budapest, Haller u. 88. szám alatti lakos támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel Gyócsi László budapesti lakos beadványát, melyben könyvkiadás költségeihez kérte az önkormányzat támogatását. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket. Hozzászólások: Horváth Endre Települési képviselő Véleménye szerint mivel Gyócsi László nem itt él a községben, tájékoztatni kellene, hogy pénzügyi forrás hiányában jelenleg nem tudják támogatásban részesíteni. Esetleg az év második felében tudna támogatást adni a Képviselő-testület, ha úgy alakul az önkormányzat anyagi helyzete. 23/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület Gyócsi László Budapest, Haller u. 88. szám alatti lakos könyvkiadás költségeinek támogatása tárgyában benyújtott kérelmét pénzügyi forrás hiányában - elutasítja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

18 18 Határidő: értelem szerint 20.) Baráti Hegyi Roma Egyesület támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel a Baráti Hegyi Roma Egyesület támogatás kérelmét. Javasolja, hogy az egyesület évi működési költségeihez forint támogatást biztosítson a testület. 24/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a Baráti Hegyi Roma Egyesület ( Öreglak, Április 4. u. 34. ) kérelmére évi működési kiadásaikhoz forint, azaz harmincezer forint anyagi támogatást biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve a megállapított támogatás kifizetésére. Határidő: értelem szerint 21.) Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete anyagi támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete anyagi támogatás kérelmét, melyet pénzügyi forrás hiányában elutasítani javasol. 25/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete ( Kaposvár, Irányi D. u. 12. ) anyagi támogatás kérelmét pénzügyi forrás hiányában elutasítja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa. Határidő: értelem szerint 22.) Csuhé Néptánccsoport Öreglak anyagi támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel az öreglaki Csuhé Néptánccsoport támogatás kérelmét. A néptánccsoport 2 éve alakult, azóta rendszeresen fellépnek az önkormányzati rendezvényeken

19 19 ( falunap, idősek karácsonyi ünnepsége). Javasolja, hogy az egyesület részére fellépő ruha, cipő, kiegészítők vásárlása céljából forint támogatást biztosítsanak. 26/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a Csuhé Néptánccsoport Öreglak ( Öreglak, Fő u. 14. ) kérelmére évi működési kiadásaikhoz forint, azaz ötvenezer forint anyagi támogatást biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve a megállapított támogatás kifizetésére. Határidő: értelem szerint 23.) Vincze László Öreglak, Kis u. 21. szám alatti lakos anyagi támogatás kérelme. ( kérelem csatolva ) Ismerteti a képviselőkkel Vincze László kérelmét, melyben új verseskötete nyomdai költségeihez kéri az önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy Vincze László részére forint támogatást biztosítsanak. Vincze László települési képviselő bejelenti személyes érintettségét és saját elhatározásból, nem vesz részt a döntéshozatalban. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 27/2010. ( II. 17.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület Vincze László Öreglak, Kis u. 21. szám alatti lakos kérelmére megjelenő új verseskötete nyomdai költségeihez forint, azaz harmincezer forint anyagi támogatást biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve a megállapított támogatás kifizetésére. Egyebek: Határidő: értelem szerint Horváth Endre Csaba iskolaigazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány március 13-án ismételten megszervezi a hagyományos 48-as vacsorát. Kéri a képviselőket és családtagjaikat, hogy mind nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni a rendezvényen. A bál bevételéből a tanulók osztálykirándulásit, tanulmányi versenyeit támogatják.

20 20 Maczucza Miklós polgármester megköszöni a képviselőknek és a meghívott vendégeknek a megjelenést, a képviselő-testület ülését bezárja. K.m.f. Maczucza Miklós Polgármester Radóné Lelkes Erika jegyző

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A kistérségi mozgókönyvtári ellátás helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A kistérségi mozgókönyvtári ellátás helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 12/2014.(V.19.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 13/2014.(VI.19.) A lövıi Családsegítı és Gyermekjóléti

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 6-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben