JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője"

Átírás

1 /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,," \, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság szeptember 18-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 10 0 óra A jelenléti ív szerint jelen vannak: Agócs Zsolt bizottsági elnök, Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a bizottság képviselő tagjai Távolmaradását előre jelezte: Gerstenbrein György, a bizottság nem képviselő tagja Tamás László, a bizottság nem képviselő tagja Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagja Távolmaradás oka: külföldön való tartózkodás munkahelyi elfoglaltság munkahelyi elfoglaltság Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szabó Krisztián jegyző Kovács Róbert polgármester Radványi Gábor alpolgármester dr. Pap Sándor alpolgármester dr. Boldog Krisztina a Jogi Csoport részéről c:cllt- Pándiné Csemák Margit a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője V ámos Imre a Belső Ellenőrzés vezetője /. Kárpáti Beatrix a Humán Iroda részéről ( l. ( { 1, t l Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett a Humán Iroda részéről.~. Y:/( l /~.. 'HL./(------~~~ Szabó László a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Meghívottak: Rappi Gabriella Ventzi József dr. Korpai Anita dr. Egervári Éva Kálmánné Szabó Judit Kovács J ó zs ef Deézsi Tibor Szarvasi Ákos a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről a Hatósági Iroda részéről a Jogi Csoport részéről a Humán Iroda részéről a Főépítészi Csoport részéről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

2 Napirend előtti felszólalás: Elnök: Javasolja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elfoglaltsága rniatt vegyék előre őket érintő napirendi pontokat. az A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal második napirendi pontként a " Gergelypark környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról" szóló 686. szánú előterjesztést, harmadik napirendként a "Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználásáról" szóló 676. számú előterjesztést, negyedikként a" Budapest X kerület, Kőrösi Csoma Sándor út szám alatti lakásra vonatkozó értékesítési szándék megerősítéséről" szóló 675. számú előterjesztést és ötödikként a "Budapest X kerület Szőlővirág utca 2. 1/7. szám alatti bérlakás pályázati úton történő elidegenítésére történő kijelölésről" szál ó 669. számú előterjesztést tárgyalja. A Gazdasági Bizottság 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirend j ét: l. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet Dr. Szabó Krisztiánjegyző 2. A Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtása 3. A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználása 4. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csorna Sándor út szám alatti lakásra vonatkozó értékesítési szándék megerősítése 5. A Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 2. 1/7. szám alatti bérlakás pályázati úton történő elidegenítésre történő kijelölése 6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 3. rnódosítása 7. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás 8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Szabó Krisztiánjegyző 9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák rnűködtetéséről szóló szándéknyilatkozata Kovács Róbert polgármester 2

3 l O. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület céltartalékának felszabadítása Radványi Gábor alpolgármester ll. Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása 12. A Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány támogatási összegének felszabadítása 13. A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem Kovács Róbert polgármester 14. Berki Gyuláné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Kovács Róbert polgármester 15. Farkas Zoltán Sándor közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés e Kovács Róbert polgármester 16. Budapest X., Pilisi utca 70. szám alatti telekingatlan nyilvános licitpályázaton történő értékesítése 17. Forgó Pálné vételi kérelme 18. A HÁBIK Kft. bérleti díjának méltányosságból történő elengedésére vonatkozó kérelme 19. A Budapest X. kerület, Csősztorony utcában található garázssor társasházi j ellegének megszüntetése 20. A Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakáscéljára szolgáló helyiség bérleti díjának emelése 21. A Budapest X. kerület, J ászberényi út 88. szám alatti épület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulása 22. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadása és a közüzemi díjak fedezetének biztosítása 23. A Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatt lévő 18. számú helyiség bérleti jogviszonyának felmondása 24. A Pollaker Bt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme Kovács Róbert polgármester 25. Farkas Barna lakásösszevonásra vonatkozó kérelmének újratárgyalása 26. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati úton történő hasznosításáról 3

4 27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között december 16-án létrejött támogatási szerződés módosítása 28. Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló megállapodás Kovács Róbert polgármester l. napirendi pont: A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet Dr. Szabó Krisztián jegyző Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Élő Norbert: Elmondja, hogy eddig pályázni lehetett a lakások bérletére. Érdeklődik, hogy mi alapján fog eldőlni az, hogy ki kaphat lakást? Rövid tájékoztatást kér a rendszerről Dr. Szabó Krisztián: Az eddigi pályázatos rendszer került átalakításra egy jobban kezelhető rendszerré. A lakásigénylési nyilvántartásba vett kérelmek úgy fognak viselkedni, mint a pályázatok. A kérelmeket nem kell újra benyújtani, a nyilvántartásban folyamatosan jelen lesznek. A lakásrendelet konstrukciója rugalmas, alapja az a lakáskoncepció lesz, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az év végére dolgoz ki. Ez a koncepció a lakásállomány teljes felmérését fogja tartalmazni és alapot fog szolgáltatni arra, hogy a Képviselő-testület kijelölje azokat a lakásokat, amelyek piaci alapon bérbe adhatók. Marksteinné Molnár Julianna: Véleménye szerint a rendelet szerkezete bárkinek könnyen érthetővé teszi az új rendszer működését. Szóbeli módosító javaslat: Dr. Szabó Krisztián: Az alábbi módosító javaslatokat terjeszti elő a rendelettervezethez: l. A rendelettervezet 14. (2) bekezdésében "lakás költségelvű bérének" szövegrész helyébe a "bérleti jogviszony megszűnésekor irányadó lakbérnek" szöveg lép. 2. A rendelettervezet 59. (l) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "egy" szöveg lép. 3. A rendelettervezet 72. -a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki: "(2) Az l. mellékletet a rendelet hatályba lépésekor már megkötött lakásbérleti szerződésre a lakbér módosításáig nem kell alkalmazni." (689/1. módosító javaslat) 4

5 Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 689. számú előterjesztés támogatásáról a 689/1. módosító javaslat figyelembevételével. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendeletről" szóló 689. számú előterjesztést a 689/l. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 2. napirendi pont: A Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtása jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság a "Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról" szóló 686. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 3. napirendi pont: A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Somlyódy Csaba: Érdeklődik, van még Kőbánya területén? hogy nagyságrendileg lehet-e tudni azt, hogy mennyi földút Szarvasi Ákos: Elmondja, hogy nehéz volt olyan földutat találni, amely megfelel az előírásoknak. A Tarkarét utca egy nagy volumenű és értékű beruházás lesz, amennyiben megvalósul A kérdésre válaszolva elmondja, hogy összességében kb. 2-3 km belterületi földút van még a kerületben. Marksteinoé Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tavaly foglalkozott ezzel a témával Meghatározták, hogy melyek azok a szakaszok, amelyeknek a bevonását javasolják a programba. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 676. számú előterjesztés elfogadásáról. 149/2012. (IX. 18.) GB határozat a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatás felhasználásáról (6 igen, egyhangú szavazattal) 5

6 A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat részére - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletében -a "belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása" címen évben biztosított keretösszegből a Sárosi utca épüljön meg a Vasgyár utcától a jelenlegi burkolathoz csatlakoztatva. Határidő: Feladatkörében érintett: november 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 4. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út szám alatti lakásra vonatkozó értékesítési szándék megerősítése 5. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 2. 1/7. szám alatti bérlakás pályázati úton történő elidegenítésre történő kijelölése 6. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 3. módosítása jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 663. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 3. módosításáról" szóló 663. számú előterjesztést támogatja. 6

7 7. napirendi pont: A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatás Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, Szóbeli módosító javaslat: Varga István: Javasolja, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elhangzott 647/1. módosító javaslatban foglaltakat - vagyis az l OOO OOO Ft összegű támogatás biztosítását- támogassa a Gazdasági Bizottság. A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 647/1. módosító javaslatot nem támogatja. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 647. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal a "Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatásról" szóló 647. számú előterjesztést támogatja. 8. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Szabó Krisztián jegyző jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 648. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 648. szárnú előterjesztést támogatja. 9. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozata Kovács Róbert polgármester Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 7

8 A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Élő Norbert: Rövid tájékoztatást kér arról, hogy az előterjesztés keretében miről dönt a Bizottság? Dr. Szabó Krisztián: A döntés alapján a Képviselő-testület megállapítja azt, hogy nem jogosult olyan szándéknyilatkozatot tenni, amely szerint nem képes az intézmények működtetésére. Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy mi a helyzet azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek a törvényből fakadóan nem kötelező feladatokat láttak el eddig Kőbányán? Dr. Szabó Krisztián: A Köznevelési törvény a statikus állapotot veszi alapul. Ennek alapján a saját tulajdonában lévő köznevelési intézmények tekintetében kell nyilatkoznia az Önkormányzatnak. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 655. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodassal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati fenntartású iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozatáról" szóló 655. számú előterjesztést támogatja. 10. napirendi pont: A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület céltartalékának felszabadítása Radványi Gábor alpolgármester jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 659. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület céltartalékának felszabadításáról" szóló 659. számú előterjesztést támogatja. ll. napirendi pont: Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása Elnök: Kéri, akinek ai előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 671. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadításáról" szóló 671. számú előterjesztést támogatja. 8

9 12. napirendi pont: A Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány támogatási összegének felszabadítása jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 670. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány támogatási összegének felszabadításáról" szóló 670. számú előterjesztést támogatja. 13. napirendi pont: A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés b) ponlja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 14. napirendi pont: Berki Gyuláné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) ponlja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 15. napirendi pont: Farkas Zoltán Sándor közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) ponlja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 16. napirendi pont: Budapest X., Pilisi utca 70. szám alatti telekingatlan nyilvános licitpályázaton történő értékesítése jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 668. számú előterjesztés elfogadásáról. 9

10 150/2012. (IX. 18.) GB határozat a Budapest X., Pilisi utca 70. szám alatti telekingatlan nyilvános licitpályázaton történő értékesítéséről (6 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság nyilvános licitpályázaton értékesíti a Budapest X. kerület, Pilisi utca 70. szám alatti, 40996/14 hrsz.-ú ingatlant. A Bizottság a pályázati hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja meg: a) Az ingatlan kikiáltási ára OOO Ft + áfa. b) Az ajánlati biztosíték összege 1500 OOO Ft. 2. A Bizottság felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és a pályázat lebonyolítására. 3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az eredményes licitpályázatot követően az adásvételi szerződést írja alá. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője 17. napirendi pont: Forgó Pálné vételi kérelme Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 18. napirendi pont: A HÁBIK Kft. bérleti díjának méltányosságból történő elengedésére vonatkozó kérelme 19. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Csősztorony utcában található garázssor társasházi jellegének megszün tetése 10

11 20. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakáscéljára szolgáló helyiség bérleti díjának emelése 21. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Jászberényi út 88. szám alatti épület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulása Az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 22. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadása és a közüzemi díjak fedezetének biztosítása jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 687. számú előterjesztés t ám o gatásáró l. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról" szóló 687. számú előterjesztést támogatja. 23. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatt lévő 18. számú helyiség bérleti jogviszonyának felmondása 24. napirendi pont: A Pollaker Bt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme Kovács Róbert polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt ll

12 25. napirendi pont: Farkas Barna lakásösszevonásra vonatkozó kérelmének újratárgyalása Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt 26. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati úton történő hasznosítása 27. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között december 16-án létrejött támogatási szerződés módosítása Dr. Pap Sándor polgármester jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 688. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között december 16-án létrejött támogatási szerződés módosításáról" szóló 688. számú előterjesztést támogatja. 28. napirendi pont: Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződés, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló megállapodás Kovács Róbert polgármester Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a Hotel részére előírt fizetnek-e bérleti díjat? ll db parkolót lekeríthetik-e és ezért 12

13 Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Achát Hotel részére ll db parkoló biztosítását írja elő a 31/2005. (VI. 17.) önkormányzati rendelet. A Hotelnek szándékában áll a Gyakorló utcában 32 db közterületi parkolóhelyet kialakítani, annak érdekében, hogy a kötelezettségének eleget tegyen. A parkolók kialakítását az Önkormányzat bruttó 4 OOO OOO Ft összegű hozzájárulással támogatná. Elnök: Amennyiben IJincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 685. számú előterjesztés támogatásáról. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Gyakorló utca 3-5. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról szóló településrendezési szerződésről, valamint az azzal összefüggő pénzeszközátadásról szóló megállapodásról" szóló 685. számú előterjesztést támogatja. Elnök: Megköszöni a jelenlévők bezárja. munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését órakor K.m.f. /~>. í i \ / Jegyző 13