Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L"

Átírás

1 Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8561 Adásztevel J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Adásztevel Polgármesteri Hivatal tanácsterme Az ülés típusa: Rendkívüli. Jelen voltak: A./ Képviselő-testület tagjai: Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Böröczky Ákos, Major Zsolt és Németh József képviselők. B./ Tanácskozási joggal résztvevő: - - Kardos Anett jkv. vezető A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. N a p i r e n d : T á r g y : E l ő a d ó : 1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fi- Fodor Béla zetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása polgármester 2./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítség- Fodor Béla nyújtásról szóló rendelet módosítása polgármester 3./ Pályázat Az adósságkonszolidációban nem részesült települési Fodor Béla önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására polgármester 4./ Közvilágítás korszerűsítése Fodor Béla polgármester 5./ Vegyes ügyek Fodor Béla polgármester

3 3 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő határozatát: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását. Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót, s javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 és 85/2015.(VI.30.), 86/2015.(VII.14.) és 87/2015.(VIII.3.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Fodor Béla polgármester elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 3 fő részére gyógyszerkiadási települési támogatás megállapítása; 6 fő részére lakhatási települési támogatás megállapítása; 2 fő részére családi települési támogatás megállapítása; 3 fő részére rendkívüli települési támogatás megállapítása. Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester (Írásbeli előterjesztés) Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a jegyző úr által készített előterjesztést és rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

4 4 12/2015.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról: A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ N a p i r e n d : A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló rendelet módosítása E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester (Írásbeli előterjesztés) Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, véleménye szerint, ha belefér a központi költségvetés által biztosított szociális előirányzat keretbe, akkor támogassák a gyermekeket. A korábbi években is állapítottak meg beiskolázási segélyeket, ennek a helyére lépne a tanévkezdési települési támogatás, amit kérelemre, szeptember hónapban tudnának folyósítani. Elmondja, hogy idén az óvodások is kapnának tanévkezdési támogatást, de csak azok a gyerekek, akik az Adászteveli Óvodába járnak. Ez alól csak a speciális nevelést igénylők képeznek kivételt. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztést és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja rendelet-tervezetet elfogadását. Hozzászólás: hozzászólásában elmondja, hogy a helyi óvodába járó óvodások és Ugodban tanuló általános iskolásoktól óvoda-, ill. iskolalátogatási igazolást nem kérnek a kérelmükhöz, mert róluk a hivatalnak van tudomása, de a más intézménybe járóknak a jövedelemigazolás mellett ezt is csatolni kell. ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 13/2015.(VIII.27.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról: A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3./ N a p i r e n d : Pályázat Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester (Írásbeli előterjesztés) Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a pályázati kiírás és a Belügyminisztérium pályázati tájékoztatója szerint is a 2000 főnél több lakosú településeket részesítik előnyben. A kisebb települések pályázati támogatást csak akkor kaphatnak, ha az előnyben lévő települések támogatását követően a pályázati keretösszeg erre lehetőséget biztosít.

5 5 Ezáltal Adásztevel Község Önkormányzata esélye lecsökkent, de kevés munkával be lehet nyújtani a pályázatot. Előnyt élvezhetnek, ha benyújtják, mint ahogy az óvodai pályázatuk is a harmadik körben kapott támogatást. A pályázati kiírás szerint csak két, vagy három pályázati alcél lenne, amire pályázhatnának. Ezt követően részletesen ismerteti a pályázati kiírást, melyet előzetesen a képviselők megkaptak, tanulmányozhattak Kéri a képviselőket, hogy javaslataikat tegyék meg. Hozzászólás: Böröczky Ákos képviselő csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését, felújítását javasolja. Elmondja, hogy már kérdezték tőle a lakosok, hogy a József Attila utcában lehet-e a csapadékvíz elvezetéssel valamit csinálni, mert az árkok hiánya miatt, sok helyen, az udvarokon áll a víz. Somogyi Lászlóné alpolgármester hozzáfűzi, hogy náluk, a Kossuth utcában van árok, mégis áll a víz az udvaron. Fodor Béla polgármester az elhangzott hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez tervdokumentáció kellene, ami 4-5 millió Ft-ba kerülne az önkormányzatnak.. Böröczky Ákos képviselő megkérdezi, hogy a tornacsarnokot az önkormányzat visszakapja-e az új tanévben a KLIK-től? Válasz: Fodor Béla polgármester nemmel válaszol a képviselő kérdésére. Hozzászólások: Major Zsolt képviselő az orvosi rendelő kialakítását tartaná jónak. Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az óvodai konyha felújításában gondolkodik. Böröczky Ákos képviselő véleménye szerint a Művelődési Házra is ráférne a belső felújítás. Fodor Béla polgármester bízik abban, hogy a Művelődési Ház felújítását egy nagyobb pályázat keretein belül meg tudják majd valósítani. Major Zsolt képviselő megkérdezi, hogy az óvodai konyha előtti épületrésszel mi lesz? Válasz: Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy az idén be kell fejezni a felújítását, s az elszámolást be kell nyújtani. A temető sírboltkönyvét is meg kell majd csináltatni. Hozzászólások: Major Zsolt képviselő elmondja, hogy a járda, vagy az óvodai konyha felújítása közül kellene választani.

6 6 hozzáfűzi, hogy a konyhára ráférne a felújítás, kulturáltabb környezetben tudnának dolgozni az alkalmazottak. Fodor Béla polgármester javasolja, hogy az Adászteveli Óvoda Konyha épületének felújítását, fejlesztését valósítsák meg a pályázati támogatással. Ezt indokolja az is, hogy az óvodások létszáma folyamatosan bővül. Ha a konyha önellátása is beindulna, akkor a működési költségei csökkennének. Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja az Óvoda Konyha felújítását, fejlesztését. Fodor Béla polgármester javasolja, hogy a következő határozatot hozza meg a képviselő-testület: Adásztevel Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meg-hirdetett, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. tv. 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A megvalósítandó célok: - Adászteveli Óvoda Konyha épületének felújítása, fejlesztése. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy: - A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek. - A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült. - Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja. - Megfelel az Áht. 50. (1), (3), (4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek. - A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiányában azok megszerzését legkésőbb november 30-áig vállalja. - A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. Határidő: szeptember 1. 88/2015. (VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meghirdetett, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. tv. 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A megvalósítandó célok: - Adászteveli Óvoda Konyha épületének felújítása, fejlesztése. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy: - A pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek. - A pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült.

7 7 - Nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja. - Megfelel az Áht. 50. (1), (3), (4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek. - A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiányában azok megszerzését legkésőbb november 30-áig vállalja. - A pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak. Határidő: szeptember 1. 4./ N a p i r e n d : Közvilágítás korszerűsítése E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester (Írásbeli előterjesztés) Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a korábban megbeszélt, Short Term Capital Kft. közvilágítás fejlesztési árajánlata bruttó e. Ft-ról szólt, 120 hónapos a futamidővel. A lámpatestek élettartama év, garanciája 15 év. A megtérülés kb. 10 év. Az Enerin árajánlata szerint a beruházás bruttó e. Ft összegű, 150 hónapos futamidejű, ami év. Rövidebb futamidő hónap esetén e. Ft lenne a beruházás. Ezt követően részletesen ismerteti az árajánlatokat. Elmondja, hogy a környező településeken is voltak, akik a közvilágításukat modernizálták. Véleménye szerint a karbantartás sem tisztázott. Ha az önkormányzat nem tudja fizetni a bérleti díjat, akkor leszerelik a lámpatesteket, ami elég kockázatos. Jelenleg mivel az önkormányzat adóerő-képessége kicsi, a központi költségvetésből normatív támogatást kapnak a közvilágításra, amitől eleshetnének, ha a beruházás mellett döntenének. Ott érdemes a beruházást megvalósítani, ahol a nagy teljesítményű régi lámpákat tudják kis teljesítményűekre cserélni, mert ott nagy lehet a megtakarítás. Javasolja, hogy a döntést halasszák el, amíg visszajelzést nem kapnak a településektől, hogy náluk bevált-e a beruházás. Hozzászólás: Major Zsolt képviselő véleménye szerint lehet, hogy az E.ON is összeállít valamilyen fejlesztési koncepciót az önkormányzatok közvilágítási fejlesztéseire. Támogatja a polgármester úr javaslatát. 89/2015. (VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel község közvilágítás korszerűsítése napirendi pont tárgyalását határozatlan időre - elnapolja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.

8 8 5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester (Írásbeli előterjesztés) a) Pályázat Adászteveli Óvoda fejlesztése Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda Homokbödögei és Bakonyjákói Tagóvodáiban a felújítások, fejlesztések befejeződtek. Az Adászteveli székhely óvodában is lassan befejeződik a felújítás. Az új, hőszigetelt ablakok a helyükre kerültek, a tetőfelújítás és szigetelés is elkészült. Már csak a csaptelepek és mosogatók cseréje van hátra. aa) G-TERV 01 BT vállalkozási szerződése Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a G-TERV 01 BT-t képviselő Gosztola István a Bakonyjákói Tagóvoda felújításának a műszaki ellenőre. Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestere tartotta vele a kapcsolatot, de gesztorként, a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére Adásztevel Község Önkormányzatával kellett megkötnie a szerződést. A szerződést megkötötte a BT-vel, hogy a felújítás elindulhasson, az építési munkák ellenőrzése zavartalan legyen. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a testület. 90/2015. (VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 28.) felújítása kivitelezési munkájának műszaki ellenőrzésére, a G-TERV 01 BT-vel (8500 Pápa, Petőfi S. u. 30.) kötött, július 10. napján kelt vállalkozási szerződést jóváhagyja. A szerződés a határozat mellékletét képezi. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. ab) Németh Csaba műszaki ellenőr (Adásztevel) vállalkozási szerződése Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli Óvoda székhely óvodája felújítási munkáinál a TIMPANON Építész Irodát képviselő Németh Csaba építész a műszaki ellenőr, akivel szintén megkötötte a szerződést, hogy a felújítási munkálatok elkezdődhessenek. Ezt követően részletesen ismerteti a szerződést. Javasolja, hogy a szerződést hagyja jóvá a képviselő-testület.

9 9 91/2015. (VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli Óvoda székhely óvodája (8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 28.) felújítása kivitelezési munkájának műszaki ellenőrzésére, a TIMPANON Építész Irodát (8500 Pápa, Petőfi S. u. 30.) képviselő Németh Csaba építésszel kötött, július 13. napján kelt vállalkozási szerződést jóváhagyja. A szerződés a határozat mellékletét képezi. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. b) Gördülő Fejlesztési Terv ba) Önkormányzatok közös tulajdonában lévő víziközmű rendszerek évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy társulási szinten már elfogadták a 15 éves fejlesztési tervet, amit a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. készített el. Képviselő-testületekkel is el kell fogadtatni. Üzemeltetőtől kérték, hogy a fejlesztések a tulajdonos önkormányzatok költségvetését ne terheljék. A Vízmű a bevételeiből oldja meg a beruházást. Nyilatkoztak az önkormányzatok, hogy kiegészítik a beruházásra fordított pénzeszközt, ha nem elég rá a Vízmű bevétele. Javasolja, hogy az önkormányzatok közös tulajdonában lévő víziközmű rendszerek évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét - a 3. sz. melléklet szerint fogadják el, hagyják jóvá. Ezt követően részletesen ismerteti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. levelét, és a Gördülő Fejlesztési Tervet és a mellékletet. 92/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő SZ02, V11 víziközmű rendszer évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jóváhagyja. A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 5:78 -ának rendelkezései alapján -, mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a mindenkori éves költségvetésébe betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék.

10 10 bb) A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű rendszerek évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű rendszerek évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét - 4. sz. melléklet szerint véleményezni kell a képviselő-testületnek. Ezt követően részletesen ismerteti a Gördülő Fejlesztési Tervet és a mellékletet. Javasolja, hogy a melléklet szerint hozza meg döntését a testület. 93/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátásért felelősként a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (4) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik - Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., mint víziközműszolgáltató által, az önkormányzat részére megküldött, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervével és annak tartalmával (a Vízmű vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű-eszközeinek felújítása, pótlása tárgyban) az SZ02, V11 víziközmű-rendszer tekintetében egyetért. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék. c) Óvoda nyitvatartása, indítható óvodai csoportok meghatározása Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az óvoda nyitva tartását a szülők munkába járásához igazítják. Először az idén hosszabb ideig volt zárva az óvoda a felújítás miatt, ami három hetet vett igénybe. Belülről a nyílászárók cseréje utáni javításokat kell majd még elvégezni. Jövőre az óvodánál három hetes leállás lesz, az épület teljes festését, meszelését tervezik, mely után alaposan ki kell takarítani. A székhely óvodát vezető óvónő személye is változott, augusztus 10-től új székhely óvodavezető lett kinevezve. A régi óvodavezető szeptember 28- ával megy nyugdíjba. Ezt követően részletesen ismerteti Juhászné Stankovics Edit óvodavezető kérelmét. Javasolja, hogy a kérelemnek megfelelően hozza meg a döntését a képviselő-testület.

11 11 94/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva, az Adászteveli Óvoda nyitva tartási idejét, és a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza meg: Heti nyitva tartás: Éves nyitva tartás: Hétfő: és Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. d) Általános iskolai taneszközök használatba adása da) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az adászteveli általános iskola eszközei és berendezései Adásztevel Község Önkormányzat tulajdonában vannak, amit tartós használatra adtak át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A tulajdonos hozzájárulása kell ahhoz, hogy Adásztevelről elvigyék. Ezzel kapcsolatban két megkeresés is érkezett. Az egyik az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláé. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy az ugodi iskola egy egész tantermi csomagot kér használatra átadni az önkormányzattól, amit pályázaton nyertek. Ez a digitális tantermi csomag laptopot, projektort és digitális táblát tartalmaz, kb. 10 millió Ft értéket képvisel. Javasolja, hogy a 2015/2016-os tanévre, használatra adják át az iskolának, azzal a feltétellel, hogy az intézménnyel kötendő megállapodásban az eszközök azonosítási számai szerepeljenek. Hozzászólások: Böröczky Ákos képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. Véleménye szerint feltételként kellene még meghatározni, hogy az eszközök meghibásodása esetén a javításuk a használót terhelik. Fodor Béla polgármester egyetért a képviselő úr javaslatával, s kiegészíti azzal, hogy az átadott eszközöket üzemképes állapotban kell az átvevőnek majd visszaadni.

12 12 95/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016-os tanévre, az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére használatba adja a TIOP / számú pályázaton nyert, az Adásztevel Község Önkormányzat tulajdonát képező, 1 db tantermi csomagot (digitális tábla, projektor, laptop), az alábbi feltételekkel: - Az önkormányzat és az intézmény között kötendő megállapodásban az eszközök azonosítási számai szerepeljenek. - Az eszközöket üzemképes állapotban kell az átvevőnek majd visszaadni, meghibásodásuk esetén a javításuk a használót terhelik. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék, s a megállapodás megkötéséről gondoskodjanak., ill szeptember 20. db) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Tagintézménye kérelme Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a másik kérelemben az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Tagintézménye A/5-ös méretű, papír hívóképeket kér használatra, betűtanításhoz. Elmondja, hogy homokbödögén is fognak tanulni az adászteveli alsó tagozatos gyerekek, a közös önkormányzati hivatal fenntartásában is részt vesz Homokbödöge Község Önkormányzata, ezért javasolja, hogy használatra adják át a táblákat, ezzel is segítve őket. Megállapodás kötését nem látja indokoltnak ebben az esetben, mert néhány forintos eszközökről van szó. Ezt követően részletesen ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy a használatba adáshoz járuljon hozzá a képviselő-testület. 96/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Tagintézménye részére betűtanításhoz - használatba adja az Adásztevel Község Önkormányzat tulajdonát képező, Apáczai Kiadó hívóképeit. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék. e) Óvodai fektető ágyak beszerzése Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az intézményvezető asszony tájékoz-

13 13 tatta hogy rossz állapotban vannak az óvodai fektetők, és kevés is van belőlük, a jelenlegi gyermeklétszámhoz képest. Felvették a kapcsolatot egy céggel és a budapesti telephelyüktől fémvázas, műanyag fektetőket rendeltek meg. Az óvodavezető elmondása szerint ezek strapabíróbbak, kicsi a helyigényük, egybe lehet őket tenni, nem kell nekik szekrény. Az óvoda költségvetésébe ez a kiadás nem szerepel, így az önkormányzat veszi meg és adja át az intézménynek. A 20 darab, egyenként 8.382,-Ft-os fektetők összesen ,-Ft-ba kerülnek, melyhez járul még szállítás költsége. Major Zsolt képviselő úr felajánlotta, hogy vállalja a szállítást, így pénteken mennek érte Budapestre. Köszöni a képviselő úrnak a felajánlását. Javasolja, hogy a fektető ágyak vásárlásáról és szállításáról hozzanak határozatot, az önkormányzat költségvetése terhére biztosítsák annak költségeit. Hozzászólás: Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. 97/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése terhére az Adászteveli Óvoda székhely intézményébe 20 db fémvázas, műanyag fektető vásárlását határozza el, összesen ,-Ft értékben. A fektetők intézménybe szállítását biztosítja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. f) Adászteveli I. és II. világháborús emlékmű felújítása Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Adászteveli I. és II. világháborús emlékmű felújításra szorul: le kell takarítani, a márványtáblákat ki kell cserélni. Korábban volt egy pályázati kiírás, amire pályázatot nyújtott be az önkormányzat, de sajnos nem nyertek. A templom külső felújítása megtörtént, már csak belülről kell felújítani. A templom mellett elhelyezkedő emlékmű a falué, az emlékmű bizottság állíttatta. Pákozdi Ervin ugodi sírkövessel beszélt, kért árajánlatot is tőle. A márványtábla feliratozása és az emlékmű tisztíttatása, kb ezer Ft-ba kerülne. Javasolja, hogy a költségvetési tartalék terhére az önkormányzat biztosítsa az emlékmű felújítását. Ezeket a munkálatokat úgy szeretné elvégeztetni, hogy október 23-ra felújítás befejeződjön.

14 14 98/2015.(VIII.26.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adászteveli I. és II. világháborús emlékmű felújítását márványtáblák cseréje, az emlékmű tisztítása határozza el, a felújítás költségeit az önkormányzat költségvetési tartalék előirányzata terhére biztosítja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a határozatról értesítsék, s a felújításról gondoskodjanak., ill október 20. Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 52 perckor bezárja. Kmf. Fodor Béla polgármester Kelemen László jegyző

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 260-15/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 260-15/2012. N A G Y T E V E L Szám: 260-15/2012. N A G Y T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 18. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Nagytevel Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Szám: 260-10/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 260-10/2012. N A G Y T E V E L Szám: 260-10/2012. N A G Y T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 13. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Nagytevel Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1-43/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 8-án (szerdán) 08.00 órai kezdettel megtartott ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 1/2014 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 83-3/2016. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A kistérségi mozgókönyvtári ellátás helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A kistérségi mozgókönyvtári ellátás helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 12/2014.(V.19.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 13/2014.(VI.19.) A lövıi Családsegítı és Gyermekjóléti

Részletesebben