J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK november 10-én (szerdán) órakor megtartott ülésérıl

2 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének november 10-én (szerdán) órakor megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. JELEN VANNAK: A Képviselı-testület 8 fıvel: Székely László polgármester, Dr. Badacsonyi Zoltán, Bálint Judit, Dr. Bognár András, Gábor Ákos, Szabó István, Szeitz Zsolt, Tollner József képviselık, valamint Varga István külsıs alpolgármester Hiányzik: Zsarnóczay István alpolgármester Polgármesteri Hivatal részérıl: Dr. Homonnay Dorottya jegyzı Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı Báldogi Éva jegyzıkönyvvezetı Jelen van még Dr. Mag Gusztáv, az önkormányzat ügyvédje. Megnyitja az ülést. A bizottsági ülésen való tárgyaltakra figyelemmel a napirend változott. A Meghívó szerinti 3- as napirendi pont tárgyalását javasolja elhalasztani a következı testületi ülésre; a 9-es napirendi pont tárgyalását szintén javasolja elhalasztani, mivel abban a tárgykörben (Ma-1 övezetre vonatkozó HÉSZ módosítás) az önkormányzat a hosszú távú terveivel kapcsolatban egyeztetni szeretne a lakossággal. A 11-es napirendi pont (Sárréti József önkormányzati hozzájárulás iránti kérelme a 2132 hrsz-ú ingatlan ügyében) pedig okafogyottá vált. Érkezett viszont egy interpelláció, melyet utolsó pontként javasol napirendre venni. Dr. Homonnay Dorottya jegyzı: Tájékoztatja a polgármestert, hogy az 1. napirendi ponthoz (Belsı ellenırzési ütemterv és stratégiai terv jóváhagyása) Majláth Konrád belsı ellenır fog érkezni, de jelezte, hogy közlekedési dugó miatt késni fog. Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot a belsı ellenır megérkezésekor tárgyalják. Az elhangzottak figyelembevételével 14 napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot. A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és az Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 418/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a november 10- i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1. Pátyi Polgárır Egyesület névhasználati kérelme 2. Makett Kft. vételi ajánlata 2

3 3. Gebri József kérelme 4. Dr. Bognár András ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránt indított per 5. Diaster Bt. peres ügyében fellebbezés visszavonása 6. Belsı ellenırzési ütemterv és stratégiai terv jóváhagyása 7. Ádám Józsefné és Ádám József ügye 8. Százhalombatta DHE Perbál DN800 földalatti gázvezeték építés bányaszolgalmi jog alapítása; szakértıi vélemény kártalanítási összegre a 0198/2 és a 0195 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanokra 9. Gazdasági program vonatkozásában feladatszabás 10. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirıl szóló rendelet elfogadása 11. Urbán Mihály állattartási ügye 12. id. Robb Dénes állattartási ügye 13. Páty 1021/48 és 1055/4 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása 14. Dr. Bognár András képviselı interpellációja Székely László polgármesterhez 1. napirendi pont Tárgy: Pátyi Polgárır Egyesület névhasználati kérelme Ismerteti az elıterjesztést. Érdemi hozzászólás nem történt. Felolvassa, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 419/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a pátyi Polgárır Egyesület kérelemét elfogadva a Páty helységnév és a pátyi címer használatát az egyesület részére engedélyezi. A cégbíróságon történı bejegyzéshez szükséges székhely megjelölését a Polgármesteri Hivatal címén, 2071 Páty, Kossuth u. 83. számon engedélyezi. 3

4 2. napirendi pont Tárgy: Makett Kft. ingatlan vásárlási ajánlata A napirendi pont tárgyalásánál jelen van a Makett Kft. ügyvezetıje. Szabó István képviselı: A Bizottsági ülésen Dr. Bognár András javasolta a testületi határozati javaslat módosítását, mivel véleménye szerint Makett Kft-vel osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlan eladása esetén is alkalmazni kell az ingatlan nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket, tehát azt értékesítésre meg kell hirdetni. A beérkezett vételi ajánlatok ismeretében lép be az osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlanra a Makett Kft tulajdonostárs elıvásárlási joga. Továbbá ehhez képest is született egy módosítás, mely szerint ne az értékbecslı által meghatározott áron, hanem a vagyonkataszter szerinti nyilvántartási áron hirdessék meg az ingatlant. Felolvassa a módosító indítványát. Makett Kft. ügyvezetıje: Megjegyzi, az ingatlanra szolgalmi joga van, nem hiszi, hogy bárki is megvenné. Szabó István képviselı: A Képviselı-testületnek a vagyonrendelet szerint kell eljárni. Szavazásra teszi fel Szabó István képviselı módosító indítványát. A Képviselı-testület a módosító indítványt egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és az Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 420/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Szabó István képviselı Módosító indítványát a Makett Kft. ingatlan vásárlási ajánlata címő elıterjesztéshez, mely szerint a határozati javaslatban az ingatlan-forgalmi szakértı által meghatározott áron helyett a Ft áron szövegrész kerüljön. * Szavazásra teszi fel a határozati javaslathoz benyújtott módosító indítványt az elızı határozattal elfogadott módosítással. A Képviselı-testület a módosító indítványt egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és az Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 421/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Rákóczi u. 39. alatti 661/2 hrsz. 676 m2 területő, a Makett Kft-vel (székhelye: 2092 Budakeszi, Fı u. 107.) osztatlan közös tulajdonban lévı 352 m2 területő földrészletét Ft áron értékesítésre meghirdeti. 4

5 Közzététel: Páty Község Hivatalos honlapján. Felelıs: Polgármester Határidı: november napirendi pont Tárgy: Gebri József kérelme Szabó István képviselı: A Bizottság elıtt két határozati javaslat volt, melyek közül az A változatot támogatták. Gebri József olyan felújításokat végzett a lakásban, melyekhez nem kérte az önkormányzat jóváhagyását, továbbá nincsenek olyan számlák, melyeket az önkormányzat befogadhatna. Felolvassa az A határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a felolvasott határozati javaslatot egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és az Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 422/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Gebri József kérelmét nem támogatja, a felújítási munkákra fordított összeg lakbérbe való beszámításához nem járul hozzá, mivel a bérlı elızetesen sem bérbeadói hozzájárulással, sem megállapodással nem rendelkezett a felújítási, korszerősítési munkálatok elvégzésére. 4. napirendi pont Tárgy: Dr. Bognár András ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránt indított per megszüntetése Bejelenti, hogy a Bizottság részérıl módosító indítvány érkezett. Szabó István képviselı: A Bizottság megkérdezte Dr. Bognár Andrást, hogy ad-e nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a keresettıl való elálláshoz költségigény nélkül hozzájárul. Mivel Bodnár úr nem adja meg ezt a nyilatkozatot, ezért a Bizottság úgy döntött, hogy a határozati javaslatból kihagyta az erre vonatkozó részt. A pert meg kívánják szüntetni; nem látni, hogy milyen 5

6 következménye lesz, valószínő, hogy az önkormányzatra nézve anyagi következménnyel jár majd. Dr. Badacsonyi Zoltán képviselı: Hiányolja az ügyvéd véleményét; ha ítélethozatal lesz, a bíróság határozni fog a költségviselésrıl a per vesztest/nyertest figyelembe véve. Úgy ítéli meg, nem kaptak elég információt az ügyrıl. Ismerteti Dr. Petrik Péter ügyvéd tájékoztatását; mivel a per tárgya már nem aktuális, célszerőnek tartja a per megszüntetését az önkormányzat anyagi kárának csökkentése érdekében. Dr. Bognár András polgármester: Elmondja, rá nézve pénzügyi következményekkel járna a nyilatkozat megadása. Az ellene indított peres eljárás során az ügyvédi költségei több mint 4 millió forintba kerültek; ugyanúgy, mint a Képviselı-testületet, ıt is megillette volna, hogy hivatalból bízzon meg ügyvédet, mivel nem magánemberként fogták perbe; hozzáfőzi, az ı ügyvédje pontosan annyi ügyvédi díjat kért, mint amennyit az önkormányzat ügyvédje. Dr. Homonnay Dorottya jegyzı: Tudomása szerint a per megszüntetéséhez a másik fél hozzájárulása is kell. Dr. Mag Gusztáv ügyvéd: Így van, illetve ha hozzájárul a másik fél, akkor nyilatkoztatja a bíróság, hogy van-e perköltség igénye. Tollner József képviselı: Kérdezi a polgármestertıl: az ügyvéd levelébıl kiolvasható-e, hogy az önkormányzat számára a per nem nyerhetı. Kérdezi Dr. Mag Gusztáv ügyvédtıl: mivel mind a két fél Páty önkormányzatához tartozott, ilyen esetben, ha végigvinnék az ügyet és nem állnának el a pertıl, (és amennyiben nyerhetı lenne az ügy), akkor is kezdeményezhetné a volt polgármester az eljárási költségei megtérítését? Dr. Mag Gusztáv ügyvéd: Tény, hogy a per okafogyott; ha úgy döntene a bíróság, hogy egyébként helye lett volna a megszüntetésnek, akkor nyilvánvaló, hogy perköltség igénye nem lehetne; de ha a bíróság úgy dönt, hogy egyébként sem lett volna helye a megszüntetésnek, továbbviszi a pert az önkormányzat, akkor a perköltségét az alperesnek egy az egyben megítéli a bíróság, nyilvánvalóan, az igazolt költségeket. Dr. Badacsonyi Zoltán képviselı: Szintén megkérdezi: Dr. Petrik Péter ügyvéd levelébıl az olvasható ki, hogy akkor jön ki olcsóbban az önkormányzat, ha most megszünteti a pert? Ezt nem tudta megmondani, tehát nem tudni, hogy nyerhetı-e a per, viszont ezért mondta, hogy ha az önkormányzat kevesebb költséget akar, akkor szüntesse meg a pert. Felhívja a figyelmet, hogy a testületi munka kezdetén eldöntötték, hogy megszüntetik fıleg azokat a 6

7 pereket, amelyekben az önkormányzat vesz részt; nincs értelme, csak idıt, energiát és pénzt viszi el, Ez is egy ilyen per, nincs értelme a folytatásnak. Az önkormányzatnak ez mindenképpen pénzébe fog kerülni, megpróbálják a lehetı legkevesebbel megúszni ezt. Elmondja még, egy listát fognak készíteni az elızı Testület olyan pereirıl, amelyek teljesen feleslegesek voltak, és ezzel megkárosították a falu vagyonát. Ezt muszáj megtenniük ahhoz, hogy a falu tisztán lásson; úgy gondolja, hogy a közös pénzbıl egy forintot sem lehet felesleges dolgokra költeni, nem pedig milliókat. Az egy másik dolog, hogy lépnek-e majd kártalanítás ügyben. Felolvassa a módosított határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 423/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Bíróság elıtt folyó Dr. Bognár András polgármesteri tisztség megszüntetése iránt indított per megszüntetését kezdeményezi. A keresettıl való elállás benyújtásával a képviselı-testület megbízza a perben eddig eljáró Dr. Petrik Péter ügyvédet. 5. napirendi pont Tárgy: Diaster Kft. peres ügyében fellebbezés visszavonása Érdemi hozzászólás nem volt. Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 424/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat felperesnek, a Naplemente Alapítvány alperes ellen indított perében az elsıfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezését visszavonja. A fellebbezés visszavonásával kapcsolatos ügyintézéssel a képviselı-testület megbízza az önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédet. 7

8 6. napirendi pont Tárgy: évi belsı ellenırzési munkaterv és stratégiai terv Elıterjesztı: Dr. Homonnay Dorottya jegyzı A napirendi pont tárgyalásánál jelen van: Majláth Konrád Konstantin belsı ellenır. Tollner József képviselı: Érdekli az anyagban megjelölt 10 napos szabadság; kérdése a belsı ellenırhöz: ezt külön kell fizetni, vagy nem kell érte fizetni? Majláth Konrád Konstantin belsı ellenır: A Pénzügyminisztérium úgy határozta meg, hogy a belsı ellenırzési tervet úgy kell meghatározni, hogy a belsı ellenır biztosítani tudja rendkívüli ellenırzés esetén a szükséges napokat. Pl. amikor elkezdıdik bármilyen jellegő vizsgálat, az ellenırzés kifejezetten arra koncentrál, azt vizsgálhatja, ami arra ki van írva; még akkor is, hogy ha feltár valamilyen kapcsolódó szabálytalanságot, csak akkor tudja tovább folytatni más irányba a vizsgálatot, hogy ha erre külön megbízólevelet kap és eljárás módosítást kér a megbízó. Ez a 10 nap arra vonatkozik, hogy ilyen esetben bármilyen plusz feladat felmerülne a vizsgálat kapcsán, akkor a belsı ellenır igazolja azt, hogy ezt a 10 napot a megbízó rendelkezésére bocsájtotta. A belsı ellenırzés nem a képviselı-testület és a belsı ellenır közötti megrendeléses jogviszony. Ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy ezen felül, valami más jellegő célorientált vizsgálatot szeretne elrendelni, akkor arra lehetısége van, hogy akár ıt, akár egy másik szakértıt megbízzon. Tollner József képviselı: További kérdése a belsı ellenırhöz: szeretne hallani a kockázatelemzésrıl, hogyan, mi alapján készül? Majláth Konrád Konstantin belsı ellenır: Természetesen nincs akadálya, hogy a kockázatelemzésrıl szóló anyagot megkapják, de ez majdnem egy könyvnyi, szakmai anyag. Röviden az ellenırzések rangsorolásáról szól, hogy melyik terület kerüljön ellenırzés alá; ez két szinten indul. Az elsı az, hogy a fı folyamatokat, (tehát a gazdálkodással, mőködéssel kapcsolatos folyamatokat) különbözı kockázati kategóriákba sorolják hatás és valószínősítés szerint. A hatás azt jelenti, hogy van-e pénzügyi hatása az adott tevékenységnek. Pl. költségvetés tervezése, mert ha nem megfelelı és megalapozott a költségvetés, akkor nem lesz megfelelı elıirányzat rá. A valószínőség, hogy ez bekövetkezik, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jelenlegi rendszer, amiben mőködik az adott költségvetés gazdálkodó (iskola, óvoda, önkormányzat, hivatal), annak mekkora a valószínősége, hogy be is következik, hogy rosszul terveznek, és ennek pénzügyi hatása lesz. Ezen elsı szint ez alapján kiválasztják azokat a fı kategóriákat, amelyeken nem lehet változtatni már, (pl. beszámolót alátámasztó leltár); míg a költségvetésen lehet korrigálni annyiban, hogy ha nincs fedezet, akkor nem tudják megrendelni az adott feladatot, a beszámolót alátámasztó leltáron viszont nem tudnak módosítani, mert az egy adott állapot. A második szintő kockázatelemzésnél már öt kategóriát vizsgálnak. Pl. pénzügyi hatás, kötelezı ellenırzések, melyek között vannak olyanok, amelyeket jogszabály kötelezıen elıír, iyen pl. a közbeszerzési eljárások ellenırzése. Több érdemi hozzászólás nem történt. 8

9 Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 425/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testületet a melléklet szerint jóváhagyja a évi belsı ellenırzési munkatervet és a stratégiai belsı ellenırzési tervet. 7. napirendi pont Tárgy: Ádám József 3991 hrsz ingatlan elbirtoklási ügye Érdemi hozzászólás nem történt. Felolvassa, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 426/2010. (11.10.) határozata 1. Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 418/2009. (09.09.) határozatát hatályon kívül helyezi. 2. Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Ádám József és neje Ádám Józsefné (sz. Szintai Major Mária) Páty, Torbágyi út 20. alatti lakos részére a benyújtott okiratok alapján a 3991 hrsz. ingatlan %-ban történı elbirtoklását tudomásul veszi és az elbirtoklásukkal kapcsolatos szerzıdés kötéshez és tulajdonjoguk földhivatali átvezetéséhez hozzájárul. A Képviselı-testület felkéri Dr. Mag Gusztáv ügyvédet a szerzıdés megszerkesztésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Felelıs: Polgármester, Dr. Mag Gusztáv ügyvéd Határidı: december 15. 9

10 8. napirendi pont Tárgy: Százhalombatta DHE- Perbál DN800 földalatti gázvezeték építés bányaszolgalmi jog alapítása; Szakértıi vélemény kártalanítási összegre a 0198/2 és a 0195 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanokra Érdemi hozzászólás nem történt. Felolvassa, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 427/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal megkeresésére elfogadja az Önkormányzat tulajdonában lévı 0195 helyrajzi számú kivett árokra, az ingatlanszakértı által elıterjesztett 1.295,-Ft, valamint a 0198/2 helyrajzi számú kivett saját használatú útra az elıterjesztett ,- Ft kártalanítási összeget bányaszolgalmi jog alapítása címén. 9. napirendi pont Tárgy: Gazdasági program megalkotásával kapcsolatos feladatszabás Érdemi hozzászólás nem történt. Felolvassa, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 428/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozza ki az önkormányzat ciklus idıre szóló gazdasági programját, és azt legkésıbb április 18-ig terjessze a Képviselı-testület elé elfogadás céljából. Felelıs: Szabó István bizottsági elnök Határidı: április

11 10. napirendi pont Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirıl szóló rendelet elfogadása Elıterjesztı: Dr. Homonnay Dorottya jegyzı Érdemi hozzászólás nem történt. Ismerteti a rendelet tervezetet, majd szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a rendelet tervezett egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirıl 11. napirendi pont Tárgy: Urbán Mihály állattartási ügye Két állattartási ügy következik, mindkettı hatósági ügy. Hozzáfőzi még: úgy gondolja, az ilyen típusú hatósági ügyeknél érdemes az önkormányzat részérıl is tájékozódni, fenti esetben ezt meg is tették, és semmi kifogásolni valót nem találtak; az ingatlanon teljesen normális körülmények között tartják az állatokat. Elmondja még, szeretnék a település falusias jellegét megırizni, és ehhez az állattartás elfogadható mértéke is hozzá tartozik. Nyilván, ha valaki állatot tart, azt megfelelı körülmények biztosítása mellett teheti. A közel jövıben szigorú ellenırzéseket fognak bevezetni, mert csak így tudják azt elérni, hogy mindenki tartsa be az elıírásokat. Rövid idın belül elkészül az új állattartási rendelet tervezete, amit elfogadás elıtt a lehetı legnagyobb körben nyilvánosságra kívánnak hozni, hogy minél több véleményt tudjanak majd abban realizálni. Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 429/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elutasítja Czinkóczky Attila és Czinkóczky Attiláné fellebbezését és egyúttal helybenhagyja a 1792/10/2010. számú határozatot. 11

12 Felkéri a Polgármestert, hogy a II. fokú határozatot a Képviselı-testület nevében kiadmányozza. Határidı: november 11. Felelıs: Polgármester 12. napirendi pont Tárgy: Id. Robb Dénes állattartási ügye Elmondja, ennél az esetnél sem találtak kifogásolni valót, normális körülmények között tartják az állatokat. Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 430/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elutasítja az id. Robb Dénes állattartása ellen Megtért Andrea, Bauer Ferencné és Silberleitner Péter által benyújtott fellebbezést és egyúttal helybenhagyja a 2984/5/2010/2010. számú határozatot. Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozatot a Képviselı-testület nevében kiadmányozza. Határidı: november 11. Felelı: polgármester 13. napirendi pont Tárgy: Páty, 1021/48 hrsz-ú és 1055/4 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása Egy telekalakítási beadványról kell dönteni; köztudott, hogy Pospisek Attila háza leégett; az a terület, amit az önkormányzat kijelölt a számára, alkalmatlan arra, hogy oda felépítse a kapott faházat; csak úgy lehetséges, ha ezt a telekalakítást végrehajtják. Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. 12

13 Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 431/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 1021/48 hrsz-ú és 1055/4 hrsz-ú ingatlanok összevonását és újraosztását kezdeményezi. Az újonnan kialakuló Önkormányzati tulajdonú telekre Pospisek Attila használati jogát továbbra is biztosítja. Felelıs: Polgármester A földhivatali eljárás megindításának határideje: december napirendi pont Tárgy: Dr. Bognár András képviselı interpellációja Székely László polgármesterhez Elıterjesztı: Dr. Bognár András képviselı Az interpellációt mindenki megkapta; felkéri Dr. Bognár András képviselıt, ismertesse három percben az interpellációját. Dr. Bognár András képviselı: Az önkormányzati törvény meghatározza a két alpolgármester feladatát; meghatározza, hogy az alpolgármesteri tisztség a polgármester segítésére, kiszolgálására jött létre, feladatait a polgármester utasításai szerint végzi. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi két alpolgármester számára nincs ilyen feladat meghatározva, gyakorlatilag amit ık végeznek, az nem más, mint képviselıi munka; szeretnénk, ha feladatukat úgy látnák el, ahogy a törvény elıírja, mert így úgy tőnik, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjat nem azért kapják, mert a feladatukat ellátják, hanem azért, mert ık az alpolgármesterek. (Az interpelláció teljes szövege a jegyzıkönyvhöz mellékletként csatolva.) Válasza az interpellációra: (felolvassa) Tisztelt Képviselı Úr! Az Ötv a alapján az alpolgármesterek feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése, feladatukat a polgármester irányításával látják el. Ebbıl az is következik, hogy a polgármester maga döntheti el, hogy feladat- és hatásköreibıl mit kíván alpolgármestereire átruházni. Az Ön által hivatkozott Belügyminisztériumi és Közigazgatási Hivatali módszertani ajánlás nem jogszabály, így mulasztásos jogszabálysértést sem követtem el. Általános helyettest a jövıben sem kívánok kijelölni, tartós távollétem esetén amire ez idáig természetszerőleg nem került sor egyedi intézkedéssel gondoskodom helyettesítésemrıl. Kiadmányozási jogköreimet, szerzıdéskötési jogosultságomat egyenlıre ugyancsak nem kívánom átruházni, a választópolgárokat pedig magam fogadom. Eddig az alpolgármestereket egyedi ügyekkel bíztam meg, mely ügyekben normatív tartalmú (általános jellegő) polgármesteri utasítás kiadására még nincs lehetıség. Az alakuló üléstıl számítva még egy hónap sem telt el, egyelıre az alpolgármesterekkel együtt a folyamatban lévı, legfontosabb ügyeket tekintjük át. 13

14 Az alpolgármesterek munkájának ellenırzése és értékelése ugyancsak a polgármester feladata, mint ahogy megbízatásuk visszavonását is csak ı kezdeményezheti. Így vissza kell utasítanom azon állítását, miszerint aggályos tiszteletdíjaik kifizetésének jogszerősége is. Utána nézettem, hogy Ön a polgármesteri megbízatása alatt mikor és milyen tartalommal rendelkezett a korábbi alpolgármesterek feladatairól, átruházott hatásköreirıl. Erre elıször (a 2002-es megválasztása óta) július 29-én került sor az Ön által aláírt 1/2009. ( ) és 2/2009. ( ) polgármesteri utasításban. Kérdezi Dr. Bognár András képviselıt, elfogadja-e az interpellációra adott válaszát? * Dr. Bognár András képviselı: A választ nem fogadja el. Indoklásként elmondja, azért nem, mert nem szeretné, ha ugyanabba a kerékvágásba menne a Képviselı-testület, mint az elızı; továbbá Varga István alpolgármestert nem a nép választotta, hanem a testület, szeretné, ha a rá vonatkozó törvényt polgármester úr áttekintené, mert ı rá nem ugyanaz vonatkozik, mint Zsarnóczay István alpolgármesterre. Mivel az interpellációt benyújtó nem fogadta el a választ, felteszi szavazásra. (Ebben az esetben a Képviselı-testületnek kell dönteni, hogy elfogadja-e a választ vagy nem fogadja el.) A Képviselı-testület 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az (Székely László polgármester nem szavazott.) Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 432/2010. (11.10.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Székely László polgármester Dr. Bognár András képviselı interpellációjára adott válaszát elfogadja. NAPIREND UTÁN Tollner József képviselı: Tájékoztatja a képviselıket, hogy november 24-én 15 órai kezdettel Jóléti bizottsági ülést tart, majd rögtön utána, 16 órai kezdettel rendkívüli képviselı-testületi ülésre kerül sor. A rendkívüli képviselı-testületi ülés azért szükséges, mert korábban bizottsági hatáskörben dönthettek egyes témakörökben, viszont az új bizottságok felállásával az SZMSZ mellékletei megszőntek, így a bizottságoknak nincs döntési jogköre, viszont vannak határidıs, döntést igénylı dolgok. * Tájékoztatom a Testületet, hogy a holnapi nap folyamán 16 órától ig továbbképzést terveznek a testületi tagok számára; szeretném, ha mindenki el tudna jönni; úgy gondolja 14

15 minden képviselınek hasznos, ha továbbképzésen vesznek részt, ezért ezt szeretnék bevezetni havonta legalább egy alkalommal. Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. határozatok: 418-tól 432-ig rendelet: 20/2010. Kmf. Székely László polgármester Dr. Homonnay Dorottya jegyzı 15

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott üléséről, mint K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 1 Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.149-6/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2010. április 15-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

2015. január 29-i rendes ülésére

2015. január 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 37. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben