JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra."

Átírás

1 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi Árpád képviselő, Varga István képviselő Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Képviselőket, Intézményvezetőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Poroszló Község Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Varga Józsefné lemondott és az elnöki tisztséget Surányi Ferenc tölti be, tisztelettel köszönti az ülésen. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből az ülésen 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Botos Sándor képviselőt és Józsa Gábor alpolgármestert. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a meghívóban közölt napirendi pontokat. Napirend: 1. Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalása. 2. Poroszló Újlőrincfalva - Sarud Egyesített Szociális Intézményének Alapító Okirat módosítása 3. Az Önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása. 4. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 18/2004. (IX.3.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településrendezési Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása (rendelet). 5. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazása évre.

2 9 6.Egyebek: Poroszló Újlőricnfalva - Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája igazgatói állás betöltésére pályázati kiírás elfogadása. 7. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés) Bornemisza János polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a Képviselő-testület elfogadta a január 13-án kiadott Körözvényben lévő, Tiszat-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Társaság megalapításáról szóló korábbi határozat módosítását. A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvében szerepel. 1. Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalása. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről készült előterjesztést a Pénzügyi Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenséggel Foglalkozó Bizottság 2012 január 23-án tartott ülésén megtárgyalta. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság ülésén elhangzottakat. Dr.Rédecsi Árpád képviselő: Az önkormányzat és intézményi 2012 évi költségvetés tervezetéhez nem igazán volt észrevétel és hozzászólás. A polgármester úr ismertette az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Az önkormányzatnál a költségvetést illetően elmondható volt, hogy a kiadások és bevételek egyensúlyban vannak. Az 50 millió forintos likvid hitelkeret elengedő volt az önkormányzat működéséhez, és az önkormányzat kifizetetlen számlájának nagyságrendje a bizottság ülésének napján mintegy millió forint volt. A 2012 évi költségvetésben a tervezett működési hitel összege 70 millió forint. A évi költségvetésben szerepel 50 millió forint összegű tagi kölcsön a Tisza-tavi Ökocentrum működéséhez, hiszen míg nincs bevétele az Ökocentrumot működtető KFT-nek, addig valamiből fedeznie kell az ott felmerülő kiadásokat (dolgozók bérét, járulékát stb.). Az önkormányzat részére a tagi kölcsön összegét vissza kell fizetnie KFt-nekaz év végéig. A polgármester úr véleménye szerint az 50 millió forint hitel összege a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően, illetve a saját bevételek beszedése után ( adóbevételekből, közterület használati díjakból) újra az önkormányzat rendelkezésére állhatna. Az önkormányzat költségvetésének finanszírozhatósága érdekében az elmúlt évben tettek néhány szigorú intézkedést. Többek között a nonprofit társadalmi szervezetek (Polgárőrség, Sport Egyesület) támogatásának a kifizetését, illetve az Kisebbségi Önkormányzat támogatását is felfüggesztették. Ezen szervezetek támogatásának a felfüggesztését újra át kell gondolni, mivel a támogatás szükséges, ahhoz, hogy ezek a szervezetek működni tudjanak. Az idei költségvetésben lévő dologi kiadásoknál lévő számokat a tavalyi év számai alapján tervezték, illetve a bér jellegű kiadásoknál a betöltött álláshelyeken lévő személyek bére és járulékai lettek betervezve. Javasolta a bizottság a képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalásáról szóló előterjesztést megtárgyalásra.

3 10 Idősek Otthona finanszírozhatósága hogyan oldódott meg, ugyanis még a novemberi ülésen jóval magasabb önkormányzati támogatási összegről beszéltek? Bornemisza János polgármester: A tavalyi évben hozott szigorú gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat költségvetése finanszírozható volt. Felkéri a gazdasági vezetőt, hogy a Falugyűlés időpontjára készítsen egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást jelentett az önkormányzat részére a költségcsökkentés kapcsán hozott döntések, illetve az iskola felújítás és a gyermekek egy intézményben történő elhelyezése az energia számlák esetében milyen megtakarítást jelentett. A évi költségvetésben a tervezett 50 millió forintos tagi kölcsön csak egy keretösszeg, amelyből annyi kerülne átadásra a Tisza-tavi Ökocnetrum Nonprofit Közhasznú KFT részére, amely a működéséhez feltétlenül szükséges, és csak a költségvetésben betervezett dolgok finanszírozhatóak a keretből. Természetesen ezt az összeget a KFT-nek vissza kell fizetnie év végére a saját bevételeiből. Az Idősek Otthona működéséhez 3-4 millió forint önkormányzati támogatás szükséges, ezt az összeget elfogadhatónak tartja. Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője. Az Idősek Otthonában megszüntetésre került az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja), ugyanis ez a feladat nem kötelező azon településeken, ahol a lakosság száma 3000 fő alá csökkent. Ez az ellátási forma megszűnt, de nem maradtak az idős emberek ellátás nélkül, hiszen biztosítva van az ellátásuk a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás keretében. Ezen ellátási formánál a normatíva összege magasabb, ez hozzájárul az intézmény működésének a finanszírozhatóságához, illetve így csökkent le az önkormányzat által nyújtandó állami normatíván felüli támogatási összegének a mértéke 3-4 millió forintra. Bornemisza János polgármester: A évi költségvetés tervezetben a nonprofit társadalmi szervezetek támogatása 50 %-kal kevesebb összeggel lett betervezve az előző évihez képest, azaz 3,5 millió forint helyett Eft-tal. A támogatási összegek kifizetésének a felfüggesztése átgondolandó, hiszen ezen szervezeteknek ez az összeg a működésükhöz szükséges. A Sport Egyesület pályázatot szeretet volna benyújtani, és ennek kapcsán mintegy 2,3 millió forint támogatásban részesülhetett volna. Viszont egy nappal későbbi kapta meg a a pályázat benyújtásához szükséges igazolást az MLSZ részéről, egyéb oknál fogva, így nem tudtak pályázni a fenti támogatási összegre. Ahhoz, hogy az Egyesület továbbra is működni tudjon szükséges az önkormányzat részéről a korábbi években nyújtott támogatás mértéke. A Honismereti Baráti Kör támogatás kifizetésének a felfüggesztését a Képviselő-testület az elmúlt ülésén visszavonta, hiszen a Poroszlói Újság megjelenéséhez feltétlenül szükséges az önkormányzati támogatás. A Kisebbségi Önkormányzat tervezett költségvétésében a személyi jellegű kiadásoknál olyan számok szerepelnek, amelyet Poroszló Község Önkormányzata nem tud finanszírozni részükre, hiszen nem áll rendelkezésére a Ft-os támogatási összeg. Az állami támogatás mértéke Ft, és az önkormányzat esetleg még Ft támogatást tudna nyújtani a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. Surányi Ferenc: A költségvetésükben szereplő számok feladat alapú támogatás megnyerése mellett lettek elkészítve még Varga Józsefné elnöksége alatt, viszont a feladat alapú támogatást nem sikerült megnyerniük.

4 11 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 programot tervezett, amelynek a megvalósulása során kérte volna hozzá időarányosan az anyagi támogatást Poroszló Község Önkormányzata részéről. Program során megvalósítani kívánt célok : Hagyományőrzés, cigány nyelv oktatás, erkölcsös és pozitív magatartásra ösztönzés, nevelés megvalósítása. A programjaik során a Hit gyülekezet részére bérbe adnák a Közösségi házat, csak az elhasznált energiát fizetné meg a gyülekezet bérleti díjként, nem kérnének tőlük plusz díjat a helység használatáért, hanem hitoktatást szerveznének a gyermekek részére. A véleménye, hogy az önkormányzat részére a kötelezettséget a törvény előírja, csak nem biztosítja hozzá a megfelelő forrás mértékét. Bornemisza János polgármester: A Programjaik kapcsán megvalósítani kívánt célok elismerésre méltóak, de az önkormányzat ehhez nem tud anyagi támogatást nyújtani. Az önkormányzat átutalja az állami támogatás mértékét a Ft Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájára és ebből kell gazdálkodniuk, még esetleg egy Ft-os önkormányzati támogatást tud nyújtani számukra a működésükhöz. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőinek a tiszteletdíját már nem tudja Poroszló Község Önkormányzata biztosítani. Az önkormányzat nem tudja fedezni Roma Nemzetiségi Önkormányzat személyi jellegű kiadásait (képviselőinek a tiszteletdíját). A Közösségi ház bérbeadásával a Roma Nemzetiségi Önkormányzat több saját bevételhez juthatna és ebből még tudja fedezni a szükséges kiadásait. Kiss Katalin képviselő: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat próbáljon meg pályázatok útján különböző programok megvalósításához forrást keresni, tehetséggondozó programokra, és nyelv oktatáshoz is jelennek meg pályázati kiírások, ezeket kísérjék figyelemmel. Józsa Gábor alpolgármester: Az önkormányzat a tavalyi évben a költségvetésének a finanszírozhatósága érdekében igen kemény intézkedéseket hajtott végre. Ebben a helyzetben méltányosnak tartja, ha Poroszló Község Önkormányzata az állami támogatás Ft-os összegén felül még Ft-ot önkormányzati támogatást nyújt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. Azt tudja javasolni, hogy kísérjék figyelemmel a pályázati kiírásokat, és próbáljanak meg támogatásokat elnyerni a programjaik megvalósításához. Surányi Ferenc: Az állami támogatáson felül az önkormányzat által nyújtandó Ft-os támogatást elfogadhatónak tartja. A pályázatokat figyelemmel kísérik, és kérni fogja megjelent pályázati kiírások elkészítéséhez Tóth Péter segítségét. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalásáról szóló előterjesztést elfogadásra az ülésen elhangzott kiegészítésekkel. Az ÁHT változásának megfelelően a februári képviselő-testületi ülésre el kell készíteni az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének 2. fordulós tárgyalására szóló előterjesztést. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5 12 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(I. 25.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének első fordulós tárgyalására készült előterjesztést, az alábbi kiegészítéssel: - Nonprofit - szervezetek (Polgárőrség, Sport Egyesület) támogatásának beépítése - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása az állami Ft-os támogatáson felül Ft-os összeggel. Az ÁHT változásának megfelelően a képviselő-testület februári ülésére el kell készíteni az önkormányzat és intézményei évi költségvétésének 2. fordulós tárgyalására szóló előterjesztést. Határidő: februári testületi ülés Felelős: polgármester, körjegyző, gazd..vezető Szabó Lászlóné körjegyző: Az önkormányzat és intézményei évi költségvetés tervezetét Újlőrincfalva és Sarud Község Önkormányzatai a január 26-án tartandó ülésen fogják megtárgyalni, a két polgármester arról tájékoztatta, hogy egyetértenek Poroszló Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetésének első fordulós tárgyalásáról szóló előterjesztéssel. A határozataikról szóló kivonat e jegyzőkönyv mellékletét fogja képezni. 2. Poroszló Újlőrincfalva - Sarud Egyesített Szociális Intézményének Alapító Okirat módosítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A képviselő-testület úgy döntött a november 30-án megtartott ülésén, hogy a poroszlói Idősek Otthonában működő Idősek Nappali ellátását megszünteti. Ezért kezdeményezte a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részéről a Poroszló Újlőrincfalva Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye részére kiadott működési engedély módosítását. Szabó Lászlóné körjegyző: A feladat ellátás megszüntetését az indokolta, hogy településünk állandó lakónépességének száma 3000 fő alá csökkent. A december 31. népesség nyilvántartási adatok szerint a település lakónépessége 2970 fő. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.tv (2) bek. b) pontja alapján amennyiben az állandó lakónépesség száma 3000 fő alatt van az ellátás fenntartása nem kötelező. Az Észak-Magyarországi Szociális Államigazgatási Hivatal Szociális Gyámhivatala által kiadott H-GYA/75-6/2010. számú működési engedélye szerint az Idősek Klubja 15 férőhellyel szerepelt. Az Alapító Okirat további módosítását teszi szükségessé, hogy január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Füzesabonyi Többcélú Társulás végzi.

6 13 A bentlakásos szociális intézmény Poroszló településen 20 fővel működik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott 1/2000. Sz.Cs.M. rendelet január 2-tól történő módosulása megváltoztatta a bentlakásos intézmények létszámszükségletét. Bornemisza János polgármester: Előterjesztés alapján Poroszló Újlőrincfalva Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(I. 25.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Poroszló Újlőirncfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye (székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) Alapító Okiratának a módosításait és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Módosítások: Az Alapító Okirat módosulásai: 2.4 Alaptevékenysége tekintetében: Nappali szociális ellátás (megszűnik) Idősek nappali ellátása (megszűnik) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2012. január 1-től a Kistérségi Társulás látja el) megszűnik Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( megszűnik) Ellátás területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 10.5 Nappali ellátás (Szt.65/F. ) (megszűnik) TEÁOR: Ellátás területe: Poroszló Község közigazgatási területe A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló III. tv. végrehajtására kiadott 1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet január 2-tól hatályos rendelkezései szerint az alábbiak szerint módosul a bentlakásos intézmény létszám kerete: Bentlakásos intézmény (gondozói) létszámának meghatározása: 1 fő intézményvezető, 6 fő szociális ápoló, gondozó, 2 fő kisegítő dolgozó, (mosónő, takarítónő) 1 fő heti 4 órás foglalkoztatás szervező, 1 fő családgondozó, 1 fő szociális mentál higiénes munkatárs, Alapszolgáltatásnál:

7 14 Poroszló: Házi segítségnyújtás: 1 fő vezető gondozó és 6 fő házi segítségnyújtó, Újlőrincfalva: Házi segítségnyújtó: Sarud: Házi segítségnyújtó: 4 fő házi segítségnyújtó 5 fő házi segítségnyújtó POROSZLÓ_ÚJLŐRINCFALVA_SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye? 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. képviseli: Zsebe Zsolt polgármester 1 ) Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3386 Sarud Kossuth út 93. képviseli: Dr. Petrovics János 2 polgármester) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 66.., a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 1. -a, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján szociális szolgáltatásainak nyújtására alapító okiratát az alábbiak szerint alkotja meg: 1. Az intézmény adatai: 1.1. A költségvetési szerv (intézmény) megnevezése: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye A fenntartó székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. A fenntartó gesztor település adószáma: A költségvetési szerv (intézmény )székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7. (559 hrsz.) 1.3. Az intézmény telephelyei és címei: Sarud, Szabadság út 50. (rendelkezésre álló helyiség) Ideiglenesen: Sarud Kossuth út Újlőrincfalva, Fő út 36. (rendelkezésre álló helyiség) 1.4. Az intézmény ágazati azonosítója: S Az intézmény alapítók megnevezése és címei: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló Fő út 6. Újlőrincfalva Község Önkormányzata 3387 Újlőrincfalva Kossuth út 26. Sarud Község Önkormányzata 336 Sarud Kossuth út Létrehozásáról rendelkező határozat: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2008. (I.25) sz. határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22.) határozata. 2 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22.) határozata. 3 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata. 4 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) határozat

8 15 29/2008. (VIII.26), határozata, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2008. (X.2) sz. határozata, 3) Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Poroszló, Fő út 6. 4) Az intézmény alaptevékenységeinek megnevezése, szakfeladatonként, szakfeladat száma: Alaptevékenysége: (Ámr (6) bek. szerint) Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Demens betegek bentlakásos ellátása, Szociális étkeztetése, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, 5. Illetékességi területe: Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud települések közigazgatási területei. 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Neve: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. Jogelődje: Poroszló Község Önkormányzat Idősek Otthona (székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7.) 7. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: (Kt (1) alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő, részjogkörű költségvetési egység. 8. A költségvetési szerv törzsadatai: Új törzsszáma: Új szakágazata: TEÁOR KSH törzsszáma: ) Állami feladatként ellátott szakosított ellátási forma: 9.1 ) Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Szt. 67..) TEÁOR: , Ellátási területe: Poroszló község közigazgatási területe, 10. ) Önkormányzati hatáskörben Intézményfenntartói Társulás keretében ellátott alapszolgáltatások: ) Szociális étkeztetés (Szt. 62. ) TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 10.2.) Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ). TEÁOR:

9 16 Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, ) Családsegítés (Szt. 64..) TEÁOR: Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, 11. Az intézmény gazdálkodása: Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, Az intézmény gazdálkodási jogállása: Önállóan működő, részjogkörű költségvetési egység, Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: Ingatlanok: Poroszló, Alkotmány út 7. sz. alatti épület, Újlőrincfalva, Fő út 36. sz. alatti épület, Sarud, Szabadság út 50. Ideiglenesen: Sarud Kossuth út A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések egyéb készletek a vagyonleltár alapján. Vagyontárgyak: Az intézmény székhelyén és telephelyein a leltárban szereplő vagyontárgyak, melyek január 1-én kerültek átadásra a Társulásnak, mely továbbra is a társult önkormányzatok vagyona marad, melyet a Társulás üzemeltet és állagmegóvásáról gondoskodik. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: Az előző pontban felsorolt vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat azok a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületei gyakorolják, akinek az ingatlan a feladatellátását szolgálja. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje: Az intézmény költségvetési keretét Poroszló Község Önkormányzat adott évi költségvetési rendelete tartalmazza. Az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Poroszló Község Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv hivatala látja el. A részjogkörű költségvetési egység a gazdálkodásra kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, éves költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű költségvetési egységre vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és járulékai, valamint a szakmai eszközök beszerzése előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézményi saját bevételek típusainak megnevezése: -térítési díj, -gondozási díj, 13. Vállalkozási tevékenység meghatározása: vállalkozói tevékenységet nem végezhet 14. Az intézményvezető kinevezési rendje: Pályázat útján a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki ötéves időtartamra a társult önkormányzatok véleményezésével. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Poroszló Község polgármestere gyakorolja. Vezetői minősítések: a. magasabb vezető: intézményvezető, 5 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) számú határozat

10 17 b. vezetők: intézeti főnővér, intézményegység vezető, 15. Speciális egyedi rendelkezések: - Az alap és kiegészítő normatívákat, egyéb kiegészítő támogatásokat Poroszló Község Önkormányzata hívja le és a tényeges létszámhoz a törvényes feltételeket biztosítja. - A Társulás által ellátott szociális alapellátási feladatokat befogadta a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása. Törvényességi ellenőrző szerv: Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzője Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Hosszú bélyegző hivatalos szövege: POROSZLÓ-ÚJLŐRINCFALVA-SARUD ÖNKORMÁNYZATAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7. Adószám: Tel: 36/ , 36/ Vásárlásokhoz az intézmény téglalap alakú bélyegzőt használ, mely tartalmazza az intézmény nevét, címét, adószámát és az intézmény telefonszámát. Az intézmény kör alakú bélyegzőt használ. A kör alakú bélyegző hivatalos szövege: Poroszló-Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézménye Székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7. 1-es sorszámmal: Poroszló, Alkotmány út es sorszámmal: Poroszló, Polgármesteri Hivatal, Fő út 6. 3-as sorszámmal: Újlőrincfalva, Fő út es sorszámmal: Sarud, Szabadság út 50. Az intézmény létszámának meghatározása: Bentlakásos intézmény: Poroszló : 1 fő intézményvezető, 6 fő szociális ápoló, gondozó, 2 fő kisegítő dolgozó, 1 fő Heti 4 órás foglalkozás szervező, 1 fő családgondozó 1 fő szociális mentál higiénes munkatárs, Az orvosi ellátás külön szerződésben rögzítve. Alapszolgáltatás tekintetében Poroszló: Szociális étkeztetés és Házi segítség nyújtás 6 1 fő vezető gondozó + 6 fő házi segítségnyújtó Összesen: 7 fő házi segítségnyújtó 6 Módosította: Poroszló Község Önkormányzata 99/2010. (XII.22) határozata.

11 18 Újlőrincfalva: 4 fő 7 házi segítségnyújtó Összesen: 4 fő házi segítségnyújtó 8 Sarud 5 fő házi segítségnyújtó Összesen: 5 fő házi segítségnyújtó Az Észak-Magyarországi Szociális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott H-GYA/75-6/2010. számú működési engedélye alapján az intézmény által ellátható személyek száma: Házi segítségnyújtás tekintetében összesen 153 fő 17 fő házi segítségnyújtó alkalmazása, és 50 %-os szakképzettségi arány mellett, Idősek otthona 20 férőhely Az intézmény által ellátott feladatok mutatószámai településenként: 9 Poroszló Idősek Otthona Ápolást, gondozás nyújtó szakosított ellátás: Szociális étkeztetés: 70 fő, Házi segítségnyújtás 73 fő Családsegítés: (lakosságszám 2960 fő) 20 fő, Újlőrincfalva: Házi segítségnyújtás : 10 Szociális étkeztetés: Családsegítés: (lakosságszám 265 fő) 40 fő, 25 fő, Sarud: Házi segítségnyújtás: Szociális étkeztetés: Családsegítés: (lakosságszám 1299 fő) 40 fő, 40 fő, 16. Záró rendelkezések: Az intézményi SZMSZ elkészítésének és módosításának rendje: Jóváhagyva: november 20. Felülvizsgálata: hatályos jogszabályok alapján. Az alapító okiratot jóváhagyó határozat kelte és módosításai: Poroszló Község Önkormányzat képviselő- testülete: 93/2008. (IX.25) sz., Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 68/2009. V.28) sz. határozattal, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 29/2008. (VIII.26) sz. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 28/2009. V.27) számú határozattal. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 100/2008. (X.2) számú határozataival jóváhagyta. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva számú határozattal. 48/2009. (V.28) 7 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata 8 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata. 9 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata. 10 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata

12 19 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a december 21-én megtartott ülésén hozott 140/2009. (XII.21) határozatával, Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai egyetértésével az alapító okiratot módosította. Az alapító okirat módosítáaa: Az Alapító Okiratot módosította egységes szerkezetbe foglalta Poroszló Község Önkormányzat a 99/2010. (XII.22.) határozatával. (Egyetértő határozatok Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2010. (XII.16) hat., Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2010. (XI.30) hat.). Az Alapító okirat módosítása: Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2012. (I.25) önkormányzati határozat. Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (I.26) önkormányzati határozat. Sarud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (I.26) önkormányzati határozati. Poroszló, december 22. Bornemisza János s.k. Zsebe Zsolt s.k. Dr. Petrovics János s.k. polgármester polgármester polgármester 3. Az Önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve a testületi ülések idejét és a törvényben meghatározott kötelezettségeknek megfelelően tárgyalandó kötelező napirendi pontokat, illetve ezen kívül egyéb napirendi pontokat is tartalmaz A munkatervben található ülések napirendi pontjai természetesen módosíthatóak és bővíthetőek, illetve rendkívüli ülések megtartására is sor kerülhet egy-egy téma kapcsán. Az áprilisi ülés időpontja még módosításra kerülhet, mivel szeretné, ha a Képviselő-testület a megnyitó alkalmával az áprilisi ülését a Tisza-tavi Ökocentrumban tartaná meg, akár ünnepi ülés keretében. A munkatervben szerepel a márciusi ülés napirendi pontjai között a Közbeszerzési terv jóváhagyása. A közbeszerzési törvény változása miatt a szükséges a Közbeszerzési Szabályzat módosítása, azon oknál fogva, hogy a Közbeszerzési Bizottság ülésén a döntéshozó személye és a Bíráló Bizottság elnökének a személye nem lehet ugyanaz a személy. Ezért a Képviselő-testült a Közbeszerzési Bizottság ülésén egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Bíráló Bizottság elnöke a mindenkori jegyző személye lesz, a döntéshozó személye pedig továbbra is a polgármester személye. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy ennek megfelelően kerüljön módosításra a Közbeszerzési Szabályzat. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő- Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra testületének évi munkatervét. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13 20 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(I. 25.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi munkatervét az ülésen elhangzott kiegészítéssel, mely szerint a munkatervben szereplő április 25-én tartandó ülés dátuma változik. Az ülés tervezett helyszíne: Tisza-tavi Ökocentrum. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, körjegyző 4. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 18/2004. (IX.3.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településrendezési Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása (rendelet). A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Poroszlói Református Egyházközség a Fő út 10 sz. alatti református templom épületének a felújítását tervezi pályázati úton. Viszont ehhez szükséges, hogy az önkormányzat a rendezési terv módosítása kapcsán helyezze helyi egyedi védelem alá az épületet, ugyanis csak így tudják benyújtani a pályázatot a felújításra. Szabó Lászlóné körjegyző: A pályázat előkészítése során kiderült, hogy a földhivatali nyilvántartásban az épület műemlékként van feltüntetve, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hatósági nyilvántartásában ez az ingatlan viszont nem szerepel műemlékként. Dudás Ferenc azzal a kéréssel fordult a hivatalhoz, hogy a református templom épületét helyezze az önkormányzat egyedi helyi védelem alá, és ezzel biztosítva lenne ezen építési tömeg, tetőforma, homlokzati jellegének kötelező megtartása, és így lehetőség nyílna a pályázati források igénybevételére. Bornemisza János polgármester: A református templom pályázati úton történő felújítását támogatja. A képviselő-testület a rendelet elfogadásával - amely az épület egyedi helyi védetté nyilvánításával szól- hozzájárul, hogy a templom felújítására pályázatot tudjon benyújtani a Református Egyházközség. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a többször módosított 18/2004 (IX. 03.) sz. önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településrendezési, Településszerkezeti, és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítását. Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.25.) önkormányzati rendelete Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., valamint az épített környezete alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. felhatalmazása alapján a 18/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendeletével

14 21 jóváhagyott Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Tervét, valamint a Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 1. Az épített környezet védelme 20. (3) az alábbiak szerint egészül ki: A Poroszló Fő út 10. sz. alatti 109/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő református templom helyi egyedi védelem alatt álló épület. a)a tulajdonos köteles a helyi védelem alatt álló érték fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, állapotát időszakonként felülvizsgáltatni. b) A helyi védelem alatt álló érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. c) Helyi védelem alatt álló épület illetve építmény építési hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek kérelméhez, a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben rögzítetteken túl, az alábbiakat kell csatolni: - színes fotók, - állapotrögzítő felmérési dokumentáció, - építéstörténeti adatok, az értékek leírása. d) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszűnését követően lehet lebontani. e) A helyi védelem alatt álló épület illetve építmény bontása esetén a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben rögzítetteken túl, bontási tervdokumentáció szükséges, ami az alábbiakat tartalmazza: - színes fotók, - a bontás szükségességének leírása, - statikai szakvélemény, - az épület egészére kiterjedő felmérési tervdokumentáció. f) Helyi védelem alatt álló épület illetve építmény építési hatósági engedélyezése vagy bejelentése előtt az építési engedély kiadásához illetve a bejelentést tudomásul vevő vagy megtagadó határozat meghozatalához be kell szerezni Poroszló Község Önkormányzatának állásfoglalását. 2. A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Poroszló, január 25. Bornemisza János sk. polgármester 3. Szabó Lászlóné sk. körjegyző 5. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazása évre.

15 22 A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan a Képviselő-testületnek most is meg kell határoznia azokat a célokat, amelyek a következő évben az önkormányzati hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képezik. Szabó Lászlóné körjegyző: A Képviselő-testület fenti kötelezettségét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 34.. (3) és (5) bekezdése rögzíti. A teljesítménykövetelmények a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képezik, míg a teljesítményértékelés legfőbb célja, hogy: - a köztisztviselők szakmai munkájának színvonala emelkedjen, - az önkormányzati szándék érvényre jusson a köztisztviselők mindennapi tevékenységében, - a köztisztviselők a munkájukat az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok teljesítése irányába végezzék, igazodva az aktuális közigazgatási elvárásokhoz. A teljesítménykövetelmények által meghatározott szempontok alapján, egy éves munkát követően történik meg a teljesítmények értékelése. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazásáról szóló előterjesztésben lévő határozatot. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(I.25.) sz. önkormányzati határozata: A képviselő-testület A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) és (5) bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy: - a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról; - folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatellátását. Határidő: a határozatban megjelölt határidők Felelős: polgármester Melléklet: 1 db 6.Egyebek: Poroszló Újlőricnfalva - Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája igazgatói állás betöltésére pályázati kiírás elfogadása.

16 23 A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló - Újlőirncfalva Községek Önkormányzatai jogszabályok előírásának betartásával augusztus 1-től 5 éves időtartamra Toldiné Dószegi Éva poroszlói lakos bízta meg a Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda igazgatói munkakörének ellátásával, a megbízás időtartamának vége július 31. Ezért Szabó Lászlóné Körjegyző elkészítette a munkakör meghirdetéséhez szükséges pályázati felhívást, melyet javasol elfogadásra a Képviselő-testület részére. Amennyiben az állam átveszi az oktatási intézményt, akkor is meg kell most hirdetni az intézményvezetői állást, illetve Sarud és Újlőrincfalva településeknek is el kell fogadnia a pályázati felhívást és részt kell venniük a döntéshozatalban? Szabó Lászlóné körjegyző: Az Országgyűlés decemberében megalkotta a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, amely szeptember 1-én lép hatályba. A törvény Átmeneti rendelkezései között szerepel, hogy szeptember 1 és december 31-e közötti időszakban az önkormányzati fenntartási köznevelési intézményekben az intézményvezetői megbízásra a jogot, még a fenntartó önkormányzat gyakorolja. A138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján magasabb vezetői megbízásnak minősül az önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás, amely pályáztatás útján tölthető be. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell : - a munkahely és a beosztás megjelölését, - a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, - a megbízás kezdő időpontját és megszűnésének időpontját, - a megbízás feltételit (iskolai végzett, szakmai gyakorlat,.) - a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pótlék) - a pályázat benyújtásának formáját, határidejét, helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igényeket, - a pályázat elbírálásának határidejét, A pályázatnak tartalmazni kell a fentieken kívül a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, fejlesztési elképzeléseket. A pályáztató a vezetési programot szakértővel véleményeztetheti. A kormányrendeletben foglaltak szerint a pályáztatás elég hosszadalmas eljárást követel, ezért kérjük, hogy a Képviselő testület értsen egyet a Poroszló Újlőrincfalva - Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája intézményvezetői megbízás pályázati eljárás előkészítő feladatainak megkezdésével a mellékelt pályázati kiírás alapján. A Poroszló-Újlőrinfalva által korábban létrehozott intézményi társulást jogutódja a szeptember 1-től Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája. A Társulási Megállapodás szerint a települések egyetértése szükséges az igazgatói munkakör betöltéséhez. A pályázati felhívást is mind a három településnek el kell fogadnia, amelyről a holnapi nap folyamán tartandó ülésen hoznak határozatot Újlőirncfalva, és Sarud Képviselő-testülete is, a két település által hozott határozatról készült kivonat Poroszló Község Önkormányzatának január 25-i üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiss Katalin képviselő: Felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy az általános iskolát érintő létszám alakulása ügyében folytasson egyeztetéseket Dr. Petrovics János polgármester úrral.

17 24 Ugyanis olyan hírek terjedtek el, hogy a sarudi 4. osztályos gyermekek állítólag tömegesen Tiszafüredre mennek el tanulni, ebből pedig újra problémák adódhatnak. Bornemisza János polgármester: János polgármester úrral. Az iskolai dolgokat illetően egyeztetni fog Dr. Petrovics Javasolja a Képviselő-testületnek a Poroszló-Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája intézményvezetői állás betöltésére készült pályázati felhívást elfogadásra. Szabó Lászlóné tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzétételéhez. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(I.25.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája intézményvezetői munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól, augusztus 01- től július 31. A munkavégzés helye: Az intézmény székhelye: Vass Lajos Általános Iskola Poroszló Alkotmány út 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája, mint többcélú Intézmény, ezen belül közös igazgatású közoktatási intézmény szakmai irányítása, vezetése, az irányadó jogszabályokban a közoktatási intézmény vezetője részére meghatározott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Pedagógus főiskola, - pedagógus szakvizsga, - pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év szakmai tapasztalat, - B kategóriás jogosítvány, - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - büntetlen előélet, cselekvőképesség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

18 25 összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően augusztus 1-től betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 27. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Poroszló Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3388. Poroszló Fő út 6. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését: intézményvezető A pályázat elbírálásának határideje: június 27. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: NKI internetes oldal. Oktatási és Kulturális Közlöny A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: március hó Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző A nyílt ülés napirendi pontjaihoz több észrevétel hozzászólás nem lévén a polgármester a nyílt képviselő-testületi ülés 15 óra 50 perckor bezárja. A következő napirendi pont tárgyalására tekintettel azok jellegére zárt ülést rendel el az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseinek a figyelembevételével. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Józsa Gábor alpolgármester Botos Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben