J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének november 29-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter, Dr. Szabó Győző János, Szimel Gábor, Tóth Csabáné, Tóth Tamás Gábor képviselők. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea. Hajdu Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! Folytatnánk a munkát az alábbi napirendi pontokkal. Napirend: 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: PÜB elnöke és polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Előadó: polgármester 3. Az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének módosítása Előadó: polgármester 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: polgármester 5. Indítványok, javaslatok Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 1.napirendi pont: Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása Hajdu Gábor: Megkérem a pénzügyi bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette a rendelet módosítást. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 1

2 Bánréve Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XII.02.) számú rendelete az önkormányzat költségvetésének 8/2010. (IX.15.), a 4/2010.(III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2010.(II.11.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. tv. 10. (10) bekezdésének a) pontja, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2010. (IX.15.), a 4/2010.(III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2010.(II.11.) sz. költségvetési rendeletének (továbbiakban (R. ) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: A R. 3. -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással ezer forint költségvetési hiánnyal, melyből ezer forint működési hiánnyal állapítja meg. A működési hiány fedezetét az önkormányzat hitel igénybevételével kívánja biztosítani. 2. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. mellélete lép. 3. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix jegyző E rendelet kihirdetve: Bánréve, december 02. Tóthné Mustos Beatrix jegyző 2

3 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

4 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4

5 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) Hajdu Gábor: A III. negyedéves teljesítésről szóló beszámolóhoz van-e valakinek hozzászólása? Elekes Péter: Már a bizottsági ülésen is kifogásoltam, hogy a biztosítótól kapott összegek nem arányosan lettek felhasználva. A régi hivatal épülete ramaty állapotba került. Sokáig ázott. Az ott, vagyonvesztés. Hajdu Gábor: Szándékosan nem költöttük rá a teljes összeget. A számlák megjöttek, 180m2 kupolát még venni kellett rá. A tűzoltó szertárnál és a ravatalozónál munkadíj jelentkezett, hiszen a ravatalozóra a takarékszövetkezet is adott anyagban adományt, a régi hivatal beázott ahogy mondod, a tető javítását megoldottuk, lehet, hogy az összeget később költjük rá, de az a véleményem, hogy ebben az állapotában kellene megszabadulni tőle, sajnos nincs érdeklődő, meg kellene hirdetni. A vagyonvesztés nem túl nagy. Ha mégsem kerül értékesítésre, később fel lehet újítani, ha lesz rá feladat. Az iskolára, óvodára és a hivatalra rá lett költve a teljes összeg. Amint mondtam, meg kellene hirdetni, a pénzre szükség van, hiszen a pala elszállíttatásra nincs pénzünk. Jogerős felszólítást megkaptuk, hogy 6 hónap alatt megoldást kell találjunk rá. Tamás Barnabás országgyűlési képviselő Úrral egyeztettem, megnyugtatott, hogy miniszterelnök Úr is rákérdezett, hogy mi van a bánrévei palával. Bízunk benne, hogy rendben lesz a dolog. Még nagy kiadások vannak előttünk, minden fillér számít. Tóth Tamás: A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy 2 millió forint lett eddig ráköltve a régi hivatalra, nyolcat kaptunk. Hat millió így a költségvetés mínuszát csökkenti. Hajdu Gábor: Több lesz az, hiszen anyag számla még nincs itt. Révay István: Két millióért tették fel a tetőt? Hajdu Gábor: Annyit költöttünk mindenre. Elekes Péter: Ha a két millió munkadíj, az egy kicsit sok. Tóth Tamás: Újra lett palázva? Hajdu Gábor: A bontás, minden költség, ami felmerült. Számla, teljesítés igazolás, tételes költségvetés, ennek alapján került megkötésre a vállalkozási szerződés. Tóth Tamás: Meg lett már korábban is hirdetve a régi hivatal épülete? Hajdu Gábor: Igen, de nem kell senkinek. Tóth Tamás: Érdeklődő sem volt egyáltalán? 5

6 Tóthné Mustos Beatrix: A biztosítótól kapott összeg előirányzatként szerepel a bevételi és a kiadási oldalon. A bevételi rendben, a kiadásin a dologihoz előirányoztuk, mert arra kaptuk. Ha nem költjük rá a teljes összeget, akkor a dologiban pénzmaradványként fog mutatkozni. Révay István: Hiányt csökkent. Tóth Tamás: Eladni problémás lesz, ha adnak érte 3,5 milliót, már jó. Hajdu Gábor: Oda is kell adni annyiért. Tóth Tamás: Jobban járunk akkor most, mint ha annak idején 6 millióért odaadtátok volna. Hajdu Gábor: Így van. Elekes Péter: Azt nem lehet kiszámítani. Plachynak így is van tartozása felénk. Hajdu Gábor: Amit vett, azzal kapcsolatosan nincs. Révay István: Nem Plachynak van tartozása, hanem a cégnek, annak, aki tőle megvette a céget, a tartozásokkal együtt. Tóth Tamás: Tudomásom szerint egy ózdi vállalkozó bérli most, raktározás céljára. Elekes Péter: Ki a tulaj most? Révay István: Szlovák érdekeltségű cég. Adóssággal vette meg Plachy Lacitól. Tóth Tamás: A céget vette meg? A cég felszámolás alatt van, úgy tudom. Elekes Péter: Nem végzi rendesen a végrehajtó a munkáját. Tóth Tamás: A felszámoláshoz a végrehajtónak nincs beleszólása. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az önkormányzat III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és az elhangzottakat. Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Az önkormányzat költségvetésének ¾ éves beszámolója Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének ¾ éves beszámolóját az előterjesztés szerinti formában elfogadja. 6

7 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7

8 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 8

9 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Hajdu Gábor: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiegészíteni valóm nincsen. Hajdu Gábor: A koncepciónál én mindig azt mondom, hogy nincs semmi értelme. Míg a Parlament az ország költségvetését el nem fogadja. Számolgatunk, ötletelni próbálunk, hiszen a törvény előírja. Arra kell koncentrálnunk, hogy mutat ez valamit, nem gázolunk a forintban. A jövő évi elképzeléseinket kell alapul venni. Azt mutatja a kép, hogy arra sem vagyunk alkalmasak, túl sok plusz döntést nem hozhatunk, hiszen ezt a jelenlegi koncepciót, a mínuszt növeljük. Bármilyen döntést hozunk, február 15-re kikristályosodik. Fontosabb, hogy a következő ülésen a saját bevételeinkről a döntéseket hozzuk meg. Azokat kell sorba rakni. Erre a decemberi ülésen fog sor kerülni. Ha szeretnénk a kommunális adót és a szemétdíjat külön választani, meg kell vizsgálni, hogy a lakosságnak kedvező-e. Lakosság barát-e? A lakosokon ezzel a jelenlegi megoldással sokat segítünk, és a szolgáltató kontójára tudunk segíteni. Ha a lakos szerződik az AVE-val, azt a cég be fogja hajtani, be fogja hajtatni velünk, a végrehajtóval, és a mi bevételünk lesz kevesebb. A költségvetésnek jót tenne, a lakosnak rosszabb lenne. Ezek kemény helyi döntések. Úgy kell gondolkodni, hogy ha változtatunk, akkor azt hosszú évekre tesszük. Elfogadni javaslom a koncepciót így, február 15-ig mire kialakul a jövő évi költségvetés, számszakilag ez még módosulni fog. Mindent figyelembe kell venni. Számolni kell létszám döntésekkel. Látszik Sajópüspökiben, megszűnt a tagintézmény, rendeződött az intézmény költségvetése. A következő időkben olyan utat kell keresni, hogy több bevétel legyen, ingatlan eladás, létszámcsökkentés, stb. legyen a lépés. Ez a kép így nem igaz, még a normatívákat sem látjuk. Lehet, hogy rosszabb lesz. Hallunk olyat is, hogy jobb. Államtitkár Úr amikor itt volt, komolyan mondta, hogy szeretnének ezen pozitívan változtatni. Az ország nagyon rossz helyzetben van. Az államcsődöt még most sem kerültük el. Révay István: Ez a Kormány egyenlőre még semmit nem segített, csak ártott. Hajdu Gábor: Reménykedve várjuk a segítséget. Révay István: A reménykedésnek is van határa. Itt van a 6/3., a vis maior. Nincs megoldás, a folyószámla hitelünket fogjuk emelni. Szimel Gábor: Itt azzal van a baj, hogy Péter, nem lett tájékoztatva, mint képviselő. Tóth Tamás: Ez a választások környékén történhetett, kezdődhetett. 9

10 Elekes Péter: Későn kezdtek hozzá a munkához. Van olyan lakos, aki azt mondja, hogy szándékosan, bepereli ezért az önkormányzatot. Révay István: Amikor megkaptuk a pénzt a biztosítótól, akkor tudtunk lépni. Hiszen több tízmillió forintos kifizetetlen számlánk van, miből csináltuk volna? Hajdu Gábor: Sok derék ember van, akinek erre van csak gondja. Tóth Tamás: A pénzügyi bizottság javaslatát elfogadásra javaslom. Nekem az ülésen is aggályom volt a 25 millió forint hiány, aminek a forrása hitel lesz. Annak fejébe született meg ez a döntés, hogy Jegyző Asszony tájékoztatott, hogy egy jó összeget még várunk, mégpedig a létszámleépítés kapcsán pályázat került benyújtásra. Ezzel mintegy 10 millióval csökkenhet a hiány. Hajdu Gábor: Mindig így fogadjuk el a koncepciót, de még soha nem vettünk fel banki hitelt. Ha egyéb bevétel nem jön össze, akkor hitel a bevétel. Isten, meg a ments, banki hitelt felvenni. A régi hivatalt például 3 millióért el lehetne adni, a kastélyról is az a meggyőződésem, hogy az első komoly jelentkezőnek, aki funkciót akar neki adni, rendbe akarja tenni, el kell adni. Az így csak még jobban le fog amortizálódni. Az önkormányzatnak semmi feladatra nincs szüksége rá, költeni rá értelmetlen, de tartogathatjuk is. Így fogadjuk el, banki hitel felvételére nem gondolunk. Tóth Tamás: Szeretném, hogy jobban lássa a testület. A hitel, a mínusz miből tevődik össze? Az óvoda és az iskola működtetése? Tóthné Mustos Beatrix: A kiadásoknál a személyi juttatásnál nagy a különbség, ezért leírtam az előterjesztésben is a Sajópüspöki iskolából 3 fő leépítésre került. Ennek a költsége 12 havi végkielégítés két főnél, ami egy évi fizetésük, kb. 5 millió forint. Négy hónapra a felmentési idő. A harmadik alkalmazottnál kevesebb ez a költség. Lesz jubileumi jutalom, az egyik a most elküldött egyik dolgozó, a másik egy pedagógus, a harmadik egy köztisztviselő, Marika. És még átsorolások vannak beletéve. 10 millió a Sajópüspöki iskolánál, nagy összeg. Az útpályázatunk önereje 2 millió forint. 33 millió a támogatási összeg, a kiadási rész 35 millió, hiszen az útpályázatra a kötelezettségvállalást még az előző testület megtette, nyertünk, tavasszal elkezdődik a 7 utca rendbetétele. Bevételeknél csökkent a tagintézményi normatíva. Közcélú foglalkoztatásban 35 fő került foglalkoztatásra, ez a rendszer teljesen megváltozik, átalakítják. Egy része pályázat útján lesz nyerhető, a másik része 4 órás foglalkoztatás. Jogszabály még nem született. Amit hallunk, hogy január és február hónapokban 2 közcélú foglalkoztatottunk lehet. Az önkormányzatok az Út a munkához programot jelentősen kihasználták, hiszen a technikai feladatokhoz a munkaügyi központon keresztül lettek az emberek foglalkoztatva, és az önkormányzatnak 5%-ot kellett fizetni csak. A jövőben nem lesz ember biztosítva, ez nem jó, teljesen ellehetetlenítik vele az önkormányzatokat, hiszen közalkalmazottat kellene felvenni a feladatra, arra nincs pénz. A 25 milliós hiány, mintegy 10 millióval csökken, így 15 millió marad. Támogatásról nem kaptunk értesítést. Tavaly 19 millióval került elfogadásra. Ez egy irány, és a határozati javaslatban olvasható annak 7 pontja. Tóth Tamás: Tehát a 25 millió mínusz 15 milliónak néz ki. Tisztán lehet látni a két intézményben a tervezett hiányt, az iskolánál 17 millió mínusz. Tóthné Mustos Beatrix: Ettől mindig több volt a hiány. 10

11 Tóth Tamás: A bánrévei óvodánál mínusz 7,5 millió a hiány. Ez eddig hogy alakult. Tóth Tamásné: Ez is több volt mindig. Tóth Tamás: A lényeg, hogy a két intézmény fenntartása durván az önkormányzatnak mínusz 12, 13 millió forint. Hajdu Gábor: Úgy, hogy Sajópüspökiből 1 főt sikerült az óvodából elküldeni. Tóth Tamás: Még így is 2 millió a hiánya a Sajópüspöki óvodának. Tóthné Mustos Beatrix: A jövőben ez csökkenni fog. Tóth Tamás: A lényeg, kérlek erősítsetek meg, a település mínusza a közoktatási intézmények miatt van. Tóthné Mustos Beatrix: Így van. Hajdu Gábor: Az állam nem finanszírozza 100%-ban a közoktatást. Tóth Csabáné: Az oktatási intézmények önkormányzati fenntartásban vannak. Az állam csak 60%-ban támogatja, a többit az önkormányzatnak kell hozzátenni. Azt mondják, hogy nagyobb lesz az állami támogatás. Tóth Tamás: Nincs értelme erről beszélni. A lakosság szemét szállítását is megdotálja az önkormányzat, amiből 3-4 millió forint a mínusza. Az arányokat szeretném látni. Révay István: És a mínuszhoz még hozzá kell tenni a hídfenntartást, az útfenntartást, stb. Tóth Tamás: Ez nagy probléma. Nem biztos, hogy a kommunális adó rendszerben van a hiba, nem biztos, hogy változtatni kell rajta, hiszen az hozna úgy 1-2 millió forint pluszt, de a lakosságnak rosszabb lenne, van egy nagyobb, sarkalatosabb pont, a két intézmény. Tóthné Mustos Beatrix: Így van. Zsuzsa jól mondta, a kötelező feladat megvan, pénzt nem adnak hozzá. Tóth Tamás: A gond ott lesz, amikor Polgármester Úr a kommunális adó módosítást elmondja a lakosságnak. Révay István: Nem elég, hogy kedvezményt biztosítunk, meg kell találni hozzá a bevételi oldalt is. Én azt mondom, hogy a lakos fizesse meg. Tóth Tamás: Ha ezt meghozza a testület, akkor a lakos fizet azért, ami országosan el van cseszve, az önkormányzati finanszírozású oktatás. A módosítást azért kell megtenni, mert van egy elcseszett rendszer, az, hogy a két intézmény fenntartása miatt, ezt ráterheljük a lakosra. Hajdu Gábor: Az intézményfenntartó társulással kapcsolatosan sok plusz dolog is felmerül, amivel Emőkének sok dolga van. Borsodszentgyörgynek pl milliós hiánya volt, másik kistérségbe ment át. Annyira nem volt gyerek. Az iskolánál még más is, az óvoda a grízes. 11

12 Tóth Csabáné: Erről fölösleges most beszélni. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 127/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Bánréve Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembe vételével a határozat melléklete szerinti formában elfogadta. A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani: - a kötelező feladatok ellátása biztosítva legyen, - gazdaságosság elvének követése, - a meglévő hitelállomány csökkentése, vagy szinten tartása mellett. Határidő: folyamatos, illetve február A bevételek növelése, illetve megalapozása érdekében el kell készíteni a helyi adórendeletek módosítására vonatkozó javaslatot. Felelős: jegyző Határidő: soronkövetkező testületi ülés. 3. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul a Régi Óvoda, Régi Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak évi értékesítésének előkészítéséhez. Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 4. A képviselőtestület a folyamatban lévő beruházások és felújítások közül - a hét út felújítása pályázat, - a település csapadékvíz- és belvíz elvezetését tartja szükségesnek és lehetségesnek. Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 5. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 12

13 Felelős: jegyző Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 6. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 7. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Az intézményi költségvetéseket az intézményfenntartó társulási megállapodások alapján a fenntartó önkormányzatok együttesen fogadják el. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. Bevételi jogcím Előző évi Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Tárgyévi javaslat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások kiegészítések Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Cél- címzett támogatás Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek OEP-től átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök Egyéb költségvetési szervektől átvett pénzeszközök EU támogatás V.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VIII. Előző évi várható vállalkozási eredmény igénybevétele IX. Finanszírozási célú műveletek egyenlege

14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadási jogcím Eredeti ei. Előző évi Módosított ei. Teljesítés Tárgyévi javaslat I. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-) Létszámelőirányzat/ (fő): 3. napirendi pont: Az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének módosítása Tóthné Mustos Beatrix: Az előterjesztés kiment. Ez az utolsó módosítás, teljesen átalakítják a rendszert. Hajdu Gábor: Jelenleg így kell. Tóthné Mustos Beatrix: Leírtam, hogy ezt milyen háttérrel kell. A munkaügyi központtal egyeztetés történt, az előzetes véleményezés megtörtént. A táblázatban a változásokat kivastagítottam. Ha elfogadásra kerül így 5 napon belül a Magyar Államkincstárba meg kell küldeni. Hajdu Gábor: Ennek vége lesz, megszűnik. 14

15 Révay István: Majd találnak helyette. Tóthné Mustos Beatrix: Közcélút 4 órába, minimum 2 hóra, maximum 4 hóra lehet alkalmazni. Felsőfokú végzettséggel is el kell vállalni bármilyen munkát. 30 napot mindenkinek dolgozni kell. A négy órás foglalkoztatás bére alig több, mint a segély. Az intézményeknél dolgozók azért rendesen végzik a dolgukat. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy fogadjuk el így. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 37/A. (4) bekezdése alapján a 13/2010. (II.11.) sz. határozatával elfogadott évi közfoglalkoztatási tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében eljárjon, illetőleg kötelezi az elfogadott tervnek 5 napon belül való megküldésére a Kincstár illetékes Igazgatósága részére. Határidő: 5 nap és folyamatos 4. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Hajdu Gábor: Az anyag kiment. Elekes Péter: Az idősek estje mennyibe került. Hajdu Gábor: ,-Ft-ba. Elekes Péter: A szennyvíz beruházással kapcsolatosan nem ott van a baj, akik csinálják. Akik ebből kiszálltak, már mindenhol van szennyvíz-hálózat. Hajdu Gábor: Aki kiszállt az Gömörszőlős és Kelemér. Fekete bárányok voltak. A szennyvíz meg tud romlani. Volt kiírva egy kis településeknek szóló pályázat, gyökérzónás tisztító rendszer. Gömörszőlős belefért, Kelemér teljesen szabálytalanul csinálta, nem épült meg, csak a fele van meg. Sajónémetit és Sajópüspökit kirimánkodtuk belőle, ugyanis az összeg olyan horribilis volt, nagyon magas volt a lakos egyenérték, mert a Sajó alatt át kellett volna jönni. Nagyon sok pénzbe került volna. Azonban arra is figyelni kellett, hogy a lakos szám maradjon 2000 fő fölött, így maradtunk hárman. Fodorék szóltak, hogy a létengedély hosszabbítás ügyében majd dönteni kell. Tóthné Mustos Beatrix: Már meghoztuk a döntést. Hajdu Gábor: Az, hogy hárman maradtunk benne, jobb, mint a 7 település volt. 15

16 Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. napirendi pont: Indítványok, javaslatok a./ Szemétszállítási szerződés Hajdu Gábor: Anyagban kiment az AVE ajánlata. 10 éve él a szerződés. Ezt a törvény írja elő. Ez a következő évi árkalkuláció. El kell fogadni. A törvény állapítja meg, hogy ennyinek kell lenni. Nem lehet alkudni. Kuka számban tudunk egyezkedni. Ha a lakos fizeti, akkor ez még nő, és valakitől behajtja a cég. Tóth Tamás: A tíz éves szerződés mikor jár le. Hajdu Gábor: Lehet, hogy a ciklus végére. Révay István: A szelektív hová van belevéve? Hajdu Gábor: Az egész árkalkulációba. Minden belevesz, minden figyelembe vesz. A szemét nagyobb bomba, mint bármi. Révay István: Maffia. Tóth Tamás: A törvényhozó szempontjából van ebben logika. Elekes Péter: Érdeke is van. Hajdu Gábor: Így is elönt mindent a szemét. Fodorék, akik csinálják a szennyvíz tervet, említették, hogy van egy beruházás, ami keretében el lehetne helyezni a zöld hulladékot. Bio gázt termel. 300 millió forint, 90%-os támogatással. Munkahely is lenne és a gázért jóváírnának az intézmények fűtéséből. Ha ez megvalósulna, hosszú távon bevétel lenne. Elekes Péter: Én évekkel ezelőtt említettem már ezt. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy fogadjuk el így az ajánlatot. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 130/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Szemétszállítási szerződés módosítása 16

17 Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Miskolc Kft Miskolc, József A. u. 65. szám által megküldött közszolgáltatási szerződés-módosítást a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja. b./ ÁMK takarításra ajánlat Hajdu Gábor: Az ÁMK takarítása két ajánlat érkezett. Kérném, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésen kerüljön áttekintésre a két ajánlat. Nehézség lesz, hogy január és február hónapra külön megállapodást kell majd kötni, a közcélú foglalkoztatás változása miatt. Az áttekintést követően eldől, hogy marad-e aki volt, vagy változtatunk. Kérem, hogy a pénzügyi bizottság készítse elő ezt a következő ülésre. Révay István: Javaslom, hogy a bizottság ülésére kerüljön meghívásra az intézmény vezetője is, hogy véleményt tudjon nyilvánítani a jelenlegi takarító cég munkájáról. Szimel Gábor: Az elbírálásnál figyelembe kell azt is venni, hogy hány bánrévei munkaerőt alkalmaz az egyik és a másik. Hajdu Gábor: Az egyforma, egy irányító van a cégtől a többi közhasznú foglalkoztatott. Tóth Tamás: Úgy néz ki, hogy nem lesz közhasznú munkaerő. Tóthné Mustos Beatrix: 200 fő a térségbe, ebből két főt kapunk. Ózdnak kellene minimum 200 fő. Szimel Gábor: Akit ő alkalmaz, hány fő bánrévei? Hajdu Gábor: Csak közhasznú van az alkalmazottak között, aki mind bánrévei. Van egy szakképzett irányító, a saját gépei, a munkaerőt mi adjuk. Révay István: Az anyag költséget plusz leszámlázza. Most ajándékot kaptunk szeptembertől december hóig. Jegyző Asszony azt mondta, hogy az intézményekben dolgozókkal nincs különösebb gond. Tóthné Mustos Beatrix: Marják egymást folyamatosan. Elekes Péter: A saját emberét mindenki jobban kordában tudja tartani. Közhasznút is el lehet bocsátani? Tóth Tamás: A következő ülés mikor lesz? Hajdu Gábor: December közepén előreláthatólag. 17

18 c./ Tóth Béláné egyéni vállalkozó által évre tervezett beszerzések az ÁMK konyhájára Hajdu Gábor: Az iskola konyha vezetőjének beadványa is kiküldésre került. Javaslom, hogy így kerüljön beépítésre, aztán meglátjuk. Az emelés mértékére tett javaslatot is láthatjuk, számolni kell vele, hogy nekünk is ilyen mértékben kell emelést javasolni. Ez tájékoztató jellegű a december havi testületi döntéshez. Tóth Tamás: A konyha üzemeltetésére szóló szerződés határozott időre szól? Hajdu Gábor: Bármikor felmondható, három hónap és kész. Elekes Péter: Kancsó, stb. mikor lett beszerezve? Hajdu Gábor: Ebben az évben semmit nem vettünk, ez nem rendszeres dolog, de időnként szükséges. Tóthné Mustos Beatrix: Indokolatlanul semmi nem lett véve. A térítési díjaknál veszik figyelembe. d./ Csapadékvíz ajánlat Hajdu Gábor: Kiosztásra került az ülés elején a csapadékvíz elvezetésre szóló tanulmány díja, ez az ajánlat az Archinvest Kft-től. A felmérés megtörtént, a felülvizsgálat díja bruttó ,-Ft. Elekes Péter: Egy pályázat benyújtására is alkalmas ez a tanulmány? Hajdu Gábor: Nem alkalmas, ez arra szól, hogy mire érdemes terveztetni, pályázni. Én sokallom. Elekes Péter: Ebben pedig lépni kell. Tóthné Mustos Beatrix: Ebben már benne van a terv elkészítése is. Hajdu Gábor: Úgy hallottam, hogy lesz pályázat csapadékvíz elvezetésre is. Már Fodorék is elkezdték a tervezést. Révay István: Ez az ajánlat is olyan, hogy akkor kell fizetni, amikor nyer, mint a Fodorék esetében? Tóth Tamás: Ez nagy összeg, összetettebben kellene kezelni. Elekes Péter: Nem szabad rögtön elutasítani. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy hívjuk ide őket egy párbeszédre. Tóth Tamás: Tovább tudnánk-e lépni velük? Elekes Péter: Ha a tervezést elkezdi, akkor alkudni is tudnánk velük. 18

19 Ezután a Képviselő-testület zárt ülést tartott. K.m.f. Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Szimel Gábor képviselő Tóth Csabáné képviselő 19

20 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének november 29-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter képviselő, Dr. Szabó Győző János képviselő, Szimel Gábor képviselő, Tóth Csabáné képviselő, Tóth Tamás Gábor képviselő. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea., Ujváryné Szabó Erika óvodavezető, Bán János ÁMK igazgató. Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mind a 7 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Csabáné képviselő Asszonyt és Szimel Gábor képviselő Urat javasolta. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Sajópüspöki Község Képviselő-testülete: Varga Zoltánné polgármester, Kelemen Lajosné képviselő, Tamás János képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Varga Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelemen Lajosné képviselő Asszonyt és Tamás János képviselő Urat javasolta. Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Serényfalva Község Képviselő-testülete: Szerna Csaba polgármester, Csontos Mihály alpolgármester, Bárdos Pál képviselő, Gyurkó Zsuzsanna képviselő, Horváth László képviselő, Tímár László képviselő. 20

21 Tanácskozási joggal: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző, Serényfalva Község Jegyzője. Szerna Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Jelen vannak: Hét Község Képviselő-testülete: Bende György polgármester, Keszler János alpolgármester, Kucserákné Szeles Mónika képviselő, Nazareczki Istvánné képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Bende György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nazareczki Istvánné képviselő Asszonyt és Keszler János alpolgármester Urat javasolta. Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: 1. ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 2. Az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Serényfalva- Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 3. ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: iskolaigazgató 4. Indítványok, javaslatok (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselőtestületei) 5. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 6. A Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 7. Indítványok, javaslatok 21

22 1.napirendi pont: ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérem a bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Amennyiben kérdés merülne fel, úgy megpróbálok rá válaszolni, ha nem tudnék kielégítő választ adni, akkor Jegyző Asszony és Emőke megadják a választ. Tóthné Mustos Beatrix: Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Igyekeztem leírni mindent úgy, hogy mindenki képet kapjon intézményi szinten, tagintézményi szinten. Ha kérdés van, vagy valakinek valami nem egyértelmű, úgy azt beszéljük meg. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 117/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 118/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 22

23 145/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 146/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 84/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 85/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 23

24 Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 132/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 133/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: 24

25 - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 28 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: 25

26 - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 17 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Sajópüspöki Tagiskola Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: 26

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 442-1/2015. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 27-én megtartott közmeghallgatásossal együtt tartott nyilvános rendes ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 27-én megtartott közmeghallgatásossal együtt tartott nyilvános rendes ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 27-én megtartott közmeghallgatásossal együtt tartott nyilvános rendes ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 86-89/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. december 11-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2014. (XII. 12.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 13/2014. (XII. 12.) A kitüntető címek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zárt ülés: 1./ Szociális segély kérelmek

Jegyzőkönyv. Zárt ülés: 1./ Szociális segély kérelmek Jegyzőkönyv Készült :Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010.december 20. napján tartott nyilvános üléséről. Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135. Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben