Jegyzőkönyv A Képviselő-testület november 4-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Nagyné Bácskay Nóra főépítész Majoros Zoltán igazgató Bukri Sándor ügyvezető Gyovai Margit főszerkesztő Gál Róza ny. tanár Szebellédi Mihályné egyesületvezető Krizsik Dénes gondnok A képviselő-testületi ülés első részének hanganyaga technikai okok miatt megsérült. A további jegyzőkönyv hitelesítői dr. Szabó Attila és Foki Vilmos képviselők. A sérült hangállomány ideje alatt hozott határozatok az alábbiak: 351/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy, dönt, hogy a Polgármester úr által elhangzott javaslatokkal egységes szerkezetben elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Napirend előtt: Az Angyalos Házzal kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Gál Róza asszony Napirendi pontok: 1., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2., Beszámolók Pénzes Andrásné pénzügyi vezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3., Derényi István projektvezető szerződés módosítása (ZÁRT ülés keretében)) dr. Galambos Eszter JÜB elnöke Gerecz Attila PÜF elnöke 4., Településfejlesztési Koncepció Elfogadása Gerecz Attila PÜF elnöke 5., Köztisztasági rendelet módosítása dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 6., Közterület-használatról szóló új rendelet elfogadása dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 7., Szerződésekkel kapcsolatos döntéshozatalok a., Gál és Társa Ügyvédi Irodával szerződés megszüntetése b., Dr. Mód Kristóf Ügyvédi Irodával szerződéskötés 1

2 dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 8., Közvilágításra kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása Majoros Zoltán Bírálóbizottság elnöke 9., Kátyúzási munkákkal kapcsolatosan lefolytatott beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő kiválasztása Gerecz Attila PÜF elnöke 10., Komplex földútfejlesztés Kiskunlacházán című, KMOP-2.1./B jelű pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzésére kivitelező kiválasztása dr. Sződi Károly Bírálóbizottság elnöke 11., Bizottságok előterjesztései Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Előadó: bizottságok elnökei 12. Egyebek Zárt ülés: 1., Személyi kérdés 352/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 353/2010. (XI. 04.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 354/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető szeptember hónapról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 355/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját. 2

3 356/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 357/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A) akként módosítja 299/2010.(IX.16.) számú határozatát, hogy a Derényi István projektvezetővel szeptember 28-án megkötött Megbízási szerződés határidejét meghosszabbítja november 1. napjától április 30. napjáig, változatlan, Ft/hó megbízási díj mellett, B) a szeptember 28-án megkötött és jelen határozattal április 30-ig meghosszabbított megbízási szerződés 3. pontját az alábbi pontokkal egészíti ki: 3.1. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízott részére évre az alábbiak szerinti prémiumösszegeket fizeti ki, a KEOP azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű beruházással kapcsolatos alábbi célfeladatok teljesítésével kapcsolatban: 3.2. Megbízó Ft bruttó prémiumösszeget utal át a Szerződés 4. pontjában meghatározott számlára a II. fordulós pályázat Közreműködő Szervezethez 2010 dec. 31-ig történő benyújtása esetén. A kifizetés határideje január A Megbízó Ft bruttó prémiumösszeget utal át a Szerződés 4. pontjában meghatározott számlára, amennyiben a 3.2. pontban meghatározott pályázat pozitív elbírálásban részesül. A kifizetés határideje április A Felek rögzítik, hogy nem minősül a 3.2 pontban meghatározott határidő Megbízott általi elmulasztásának, ha a késedelem Megbízottnak fel nem róható okból következik be. Ilyen ok különösen a Megbízó általi döntéshozatal nem határidőben történő teljesítése Felek rögzítik, hogy nem minősül a 3.2. pontban meghatározott határidő Megbízó általi elmulasztásának az a késedelem, ami Megbízónak fel nem róható okból következik be A 3.4. és 3.5 pontban meghatározott teljesítéseknél a külső, harmadik félnél bekövetkező bármilyen késedelem sem a Megbízó, sem a Megbízott késedelmének nem tekinthető és nem befolyásolja a Szerződés egyéb pontjaiban foglaltakat., C) felkéri a jegyzőt, hogy a projektvezetővel együtt február 15-ig tegyen javaslatot a szennyvízpályázat II. fordulójának lebonyolítására létrehozandó belső projektszervezet felállítására. Az újonnan létrehozandó projektszervezet feltöltése március1-től kezdődjön meg. 358/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Kiskunlacháza Településfejlesztési Koncepcióját. A dokumentáció teljes anyaga a határozat mellékletét képezi. 3

4 1o napirend A Komplex Földútfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés következik. Az eljárás lefolytatás megtörtént, a Bírálóbizottság az ajánlatokat értékelte a mellékelt határozati javaslatban szereplő Duna Aszfalt Kft-t javasolja a munkálatok elvégzésére. Van-e kérdés? Petőné Horváth Éva Megnéztem az előterjesztést, a Kinizsi út nem szerepel ebben? Többen jelezték a lakók közül, hogy az út életveszélyes, a Kunépszolg Kft gépei is arra járnak ki, valamilyen megoldást találnunk kellene legalább addig,amíg a házak vannak. Oda új útréteg kellene, ezt felmértük, tizenegynéhány millió Ft-ra lenne szükség ehhez a szakaszhoz. Viszont megpróbáljuk feltölteni valamilyen anyaggal, ami a kátyúkat szintbe hozza. Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni Szavazáskor dr. Szabó Attila és dr. Vancsura Tamás képviselők nem tartózkodnak a teremben 7 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 359/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komplex földútfejlesztés Kiskunlacházán című, KMOP-2.1./B jelű pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzésére indított tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a tárgyalásos közbeszerzési eljárás győztesének a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevőt hirdeti ki. Felhatalmazza a polgármester urat és a jegyző asszonyt a szerződés megkötésére. Határidő: napirend A köztisztasági rendelet módosítása következik. dr. Galambos Eszter A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, jegyzőkönyvükben részletesen megtalálható ennek indoklása. A módosításra azért volt szükség, mert Bukri Sándor úr, a Kunépszolg Kft ügyvezetője jelezte, hogy a rendelet egy részében joghézag van, olyan személyek is igénybe kívánják venni a 70 éven felülieknek járó kedvezményt, akiknek nem jár. Ezt a joghézagot szeretnénk rendelet-módosítással kiküszöbölni, a rendelet módosítását elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek. Úgy gondolom, hogy ez különösebb vitát nem kíván, kérem, hogy aki egyetért a rendelettervezettel, kézfelemeléssel jelezni 4

5 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XI.05.) önkormányzati rendelete a 29/2009. (XII.15.), a 20/2009.(VI.23.), a 24/2008. ( ), a 9/2008. ( ), a 21/2007. ( ) és a 18/ ) rendelettel módosított, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1996.(08.05.) rendelet módosításáról a jegyzőkönyv mellékletét képezi 6. napirend dr. Galambos Eszter Ezt a rendelet-tervezet is megtárgyaltuk, itt a Hivatal különböző javaslatai kerültek összedolgozásra a korábbi rendelettel, ami lehetővé teszi, hogy Kiskunlacházán a különböző megoldatlan közterülettel kapcsolatos anomáliák végre hatósági úton felszámolásra kerülhessenek, ezért javasoljuk a rendelet-tervezet elfogadását. Foki Vilmos Olyan javaslatom lenne, hogy érdemes lenne átvizsgálni újra ezeket az összegeket, amelyeket a közterület használatért kérünk, mert pl.: az idény jellegű árusításért ugyan annyit kérünk, mint attól a vállalkozótól, aki állandóan bérli a közterületet és e mellett iparűzési adót is fizet, az üzletvezetés minden kínjával együtt. Soós Zsoltné Minden évben, amikor a közüzemi díjak változása a Képviselő-testület elé kerül decemberben, akkor szokott ez a rendelet is ide kerülni, és akkor fogja módosító javaslatát megtenni a Pénzügyi Bizottság, ez ebben az évben is meg fog történni. A javaslatot figyelembe fogjuk venni. Kérem, hogy aki a rendelet-tervezet elfogadja, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 17/2010.(XI.05.) önkormányzati rendelete a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről a jegyzőkönyv mellékletét képezi 7. napirend Ismét átadom a szót Elnöknőnek. Dr. Galambos Eszter A Gál és Társa Ügyvédi Irodában személyi változások voltak, több kisebb ügyvédi irodára tagolódott. Az ügyeinket eddig is Mód Kristóf ügyvéd út vitte. A módosításra ezért van szükség. Az árban jóval lejjebb ment, az ügyek állásáról november 3o-ig pedig bekértünk egy jogi teljességi nyilatkozatot a különböző perekről, hogy naprakész képet kapjunk ezekről. Mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk. 5

6 Kérdés, észrevétel? Ha nincs kérem, hogy aki a Gál és Társa Ügyvédi Irodával kapcsolatos megbízási szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával egyetért kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 360/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gál és Társa Ügyvédi Irodával június 30-án megkötött Ügyvédi megbízási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Határidő: november 4. Kérem, hogy aki támogatja a dr. Mód Kristóf Ügyvédi Irodával történő megbízási szerződéssel kapcsolatos határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 361/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal Ügyvédi megbízási szerződést köt a dr. Mód Kristóf Ügyvédi Irodával. Felkéri dr. Mód Kristóf ügyvédet, hogy a megbízási szerződés tárgyát képező ügyekről készítsen jogi teljességi nyilatkozatot. Határidő: a szerződéskötésre november 5. a jogi teljességi nyilatkozat benyújtására november 3o. 8. napirend A napirenddel kapcsolatosan Elnök urat kérem, hogy a javaslatot fogalmazza meg. Majoros Zoltán Öt ajánlattevőt kértünk meg arra, hogy tegyen ajánlatot. Ezek közül kettő élt az ajánlattétel lehetőségével. E kettő közül az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt adott kedvezőbb ajánlatot, ez elektromos áram közbeszerzés, kizárólag közvilágításra vonatkozik. Kinek van kérdése? Dr. Galambos Eszter Sikerült-e előnyösebb helyzetbe kerülnünk villamos energia terén, mint tavaly, tehát olcsóbb lesz-e a közbeszerzésnek köszönhetően ez a szolgáltatás Kiskunlacházán? Majoros Zoltán Több, mint egy forinttal kevesebb ez az ár, mint az egy évvel ezelőtti energiaár volt. Ebből a szempontból mindenféleképpen kedvezőbb. Kérem, hogy aki a határozat javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni 6

7 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 362/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 7-én az ajánlattevők részére írásban megküldött ajánlattételi felhívással Kiskunlacháza közvilágítási fogyasztási helyeinek villamos energia beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 2o7-2o9.) ajánlattevőt hirdeti ki (energiadíj nettó egységára: 14,50 Ft/kWh), valamint felhatalmazza a polgármester urat és a jegyző asszonyt a szerződés megkötésére. A nyertes esetleges visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést. A második legelőnyösebb ajánlatot a Budapesti Elektromos Művel Nyrt. (1132 Budapest, Váci út ) ajánlattevő tette (energiadíj nettó egységára: 14,60 Ft/ kwh.) Határidő: november napirend Kátyúzási munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő kiválasztása következik. Gerecz Attila A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság megvizsgálta a három beérkezett ajánlatot, ezzel kapcsolatosan szakértői véleményt kért, hogy szükség van-e erre az ősz folyamán. Azt a választ kaptuk, hogy a lakossági igényeket szem előtt tartva a munkálatok elvégzésére szükség van. A költségeket figyelembe véve a Signum Alfa Team Kft-t ajánljuk elfogadásra. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezni 363/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező kiírás szerinti utcákban végzendő kátyúzási, útjavítási munkákra beérkezett árajánlatok közül a Signum Alfa Team Kft-t hirdeti ki nyertesnek és hatalmazza fel a Polgármestert a szerződéskötésre. Határidő: november napirend A bizottságok előterjesztései következnek. Dr. Galambos Eszter A Képviselő-testület megalakulásától számított hat hónapon belül el kell fogadni a település gazdasági-fejlesztési koncepcióját, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a következő ülésén ezt tárgyalni szeretné, várjuk hozzá a javaslatokat november 24-ig. November 15-ig kérném a javaslatokat írásban hozzám eljuttatni, hogy a Hivatal ezt még össze tudja foglalni a bizottságok részére. 7

8 Petőné Horváth Éva A Gyejó szakmai programját az Egészségügyi és Szociális Bizottság áttanulmányozta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. Az anyagot a Képviselő-testület nem kapta meg, ezért a következő ülésen lesz ez a szakmai program előterjesztve. Gerecz Attila A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem támogatta a jegyzőkönyvben szereplő pályázaton való indulást, melyet az Ecoryst Kft javasolt Önkormányzatunknak. Időbeli és anyagi okok miatt nem kivitelezhető a pályázat. 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 364/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP /A a fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című pályázati kiírásra nem nyújt be pályázatot. Gerecz Attila Bizottságunk javasolja, hogy a évi óvodai gyógypedagógiai feladatok ellátása az évvégéig a költségvetésben meghatározottak szerint történjen: az általános iskolai túlóra keretében kerüljön elszámolásra. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 365/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi óvodai gyógypedagógiai feladatok ellátása az év végéig a költségvetésben meghatározottak szerint történjen: az általános iskolai túlóra keretében kerüljön elszámolásra. A Képviselő-testület kéri a Hivataltól, hogy a évi költségvetésben a felmerülés helyén jelentkezzen a feladat ellátása. Gerecz Attila Bizottságunk nem támogatta a Forgószárny Kft területvásárlási szándékot, azon indoklással, hogy 1 millió Ft feletti összegnél ehhez versenytárgyalás szükséges. Mind e mellett azt 8

9 javasoljuk, hogy a repülőtér önkormányzati tulajdonú ingatlanjait legjobb lenne egyben értékesíteni. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 366/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Forgószárny Kft területvásárlási szándékát a 0579/48 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, mivel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok csak versenytárgyalás útján értékesíthetők. 12. napirend Az Egyebek napirendi pont következik. A határozati javaslat mindenki előtt ott van. Van-e kérdés? Dr. Galambos Eszter Nyilván a jelzálog alapú hitelhez egy csomó ingatlant fel kell tudnunk ajánlani biztosítékként, azt szeretném megkérdezni, hogy a szükséges időre rendelkezésre fognak-e állni ezek az ingatlanok? A volt Budapest Bank épületrész tulajdonjoga rendeződött-e? Mennyire fix összeg ez a 4oo millió Ft? Hogy lehet ebben elmozdulni lefelé vagy felfelé, a szerződésben felfüggesztő feltételeket lehet-e szabni: nyerünk/nem nyerünk stb. Soós Zsoltné A volt Budapest Bank épületrészének tulajdonjoga rendeződött. Utánaérdeklődtünk, hogy kb. 4oo millió Ft hitelhez mennyi ingatlanfedezetet kérnek. Úgy néztük a vagyon-kataszterben, hogy rendelkezésre áll jelenleg olyan értékű ingatlan, amit meg tudunk terheltetni, a korlátozottan forgalomképes ingatlanok között is van ilyen. Ez a 4oo millió körülbelüli keretösszeg, majd meglátjuk, hogy mennyit kell felvenni, ennél pontosabbat, most nem tudunk mondani. Ez most ahhoz kell, hogy el tudjuk indítani a hitelfelvételhez szükséges közbeszerzési eljárást, mert ha semmilyen dokumentumot nem tudunk felmutatni, akkor a pályázati kritériumok közül egy pontot nem teljesítettünk. Csak akkor vesszük fel ezt a hitelt, ha szükségünk is van rá. Petőné Horváth Éva Biztos, hogy vissza tudjuk fizetni ezt a meglévő hiteleink mellett? Elég nagy a hitelállományunk. Az összes hitel esetében kidolgoztunk egy 2o éves törlesztési futamidőt, aminek a legmagasabb évi visszafizetési összege 2012-ben 57 millió Ft, utána ez fokozatosan csökkenne és 2031-ben 21 millió Ft-ot jelenten éves szinten. Történt már visszafizetés a hitelek tekintetében, alapvetően az volt a cél, hogy lehetőleg egy részét vissza tudjuk fizetni, törleszteni. Egy település ekkora költségvetés mellett, képes ekkora hitelt visszafizetni. Ennél 9

10 nagyobbat is vissza kellett fizetni (80-90 millió Ft) az elmúlt években a működőképesség fenntartása mellett is. Pénzes Andrásné Készítjük a prognosztizációt többféle variációban, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ezt a részletes anyagot meg fogja kapni. Foki Vilmos A bizottsági ülésen miért nem tárgyaltuk ezt a konkrét hitelfelvételt? A napokban tisztázódott az, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a Képviselő-testület ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozzon és elkezdje a szükséges eljárás lebonyolítását. November 26-ig készíti el az Aditus Kft a komplett pályázati dokumentációt, a pályázatot december 6-ig, a benyújtásig lesz 1o napunk, hogy megismerjük a pályázatot és megtudjuk, hogy valójában mennyi hitelre lesz szükségünk. A számítások még zajlanak. Foki Vilmos Gondolom, hogy akkor a volt Budapest Bank épületrésze lenne az egyik jelzálog, de gondolom az kevés. Arra is gondoltunk, hogy maga a beruházás értéke lenne az. Sokkal könnyebbe lenne kezelni. Ez is tárgyalási alapja lesz a hitelfelvételnek. Gerecz Attila Bizottságunk ezt tárgyalta, akkor még nem tudtuk, hogy a volt banki épület tehermentesítve lett. Már ott is felmerült, hogy a szennyvíz- és komposztáló telep kerül jelzálogjog alá. A szennyvízberuházás után ennek a tevékenységnek önfenntartónak kell lennie, vissza kell, hogy nyerje nem, hogy az üzemeltetési költségét, hanem azon felül a hitelvisszafizetésének fedezetét is. Ha nincs több kérdés, kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 367/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A. a K.E.O.P azonosító számú, Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása, V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása tárgyú projekt II. ütemének önrészét hitelből kívánja finanszírozni, B. az A) pont szerinti hitelt Ft, azaz négyszázmillió forint összegű hitelkeret felvételével biztosítja, melynek beszerzésére közbeszerzési eljárást folytat le, C. a B) pont szerint közbeszerzési eljárás lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadót választ ki az értékhatárnak megfelelő eljárásban-, mely eljárás előkészítésére felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 10

11 A Szomorúfűz Bt. esőbeállót épít a peregi ravatalozó elé, a megállapodás szerint. Ott olyan építési munkálatok folynának, amire felállítottunk egy bizottságot. A Képviselő-testület azonban változott ezért volt szükség az előterjesztésben szereplő változásokra. Van-e kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 368/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2010. (IV. 22.) számú határozatát akként módosítja, hogy A peregi temető ravatalozója Szomorúfűz Bt. általi megépítésére vonatkozó tervdokumentációk elbírálására létrehozandó előkészítő bizottság tagjainak Sári Károly, Tóth Imre, Józan Gyula volt képviselők, valamint a műszaki csoport kijelölt tagja helyett Gerecz Attila, Balogh Zoltán képviselőket és Sári Károly 2340 Kiskunlacháza, Homok u. 3. szám alatti lakost választja, Felhatalmazza a jelen határozattal létrehozott előkészítő bizottságot a benyújtott tervváltozatok közül a megépítendő esőbeálló tervdokumentációjának kiválasztására. Határidő: a bizottság létrehozására azonnal a tervdokumentáció kiválasztására november 15. Petőné Horváth Éva Két dologban kértem szót. Az egyik egy nagyon jó ötlet: a kunszentmiklósi honlapot böngészve láttam, hogy a téli várható rendkívüli időjárásra tekintettel egy bizottságot hoztak létre, nem lenne egy rossz ötlet, ha erre mi is készülnénk, lenne erre tervünk, a lakosság is tudná, hogy van ilyenkor ügyelet, kihez kell fordulni probléma esetén stb. Nem árt erre felkészülni és tájékoztatni a lakosságot, akkor talán nem ér minket meglepetés ez ügyben. Összeállítjuk az anyagot és feltesszük a honlapra. Petőné Horváth Éva Két évvel ezelőtt született az előző Képviselő-testületnek egy olyan döntése, hogy gazdasági összevonások történjenek. Azt szeretném, ha mi az új testület megkérnénk az intézményvezetőket, a TICS vezetőjét Huszty Sándorné, Pénzes Andrásné pénzügyi vezetőt, hogy legyenek szívesek véleményt mondani arról, hogy az elmúlt két évnek milyen előnyei és hátrányai voltak az intézményükre nézve. Szeretnénk látni, hogy a két évvel ezelőtt hozott döntés jó döntés volt-e, vagy felül kell bírálni, közösen jussunk valamilyen egyezségre. A Hivatal az intézményvezetőkkel ezt összeállítja, hogy pénzügyileg ez mennyi megtakarítást eredményezett ez nekünk és mennyi költséget, ha visszaállítanánk ezt újra. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 11

12 369/2010. (XI. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, hogy írásban számoljanak be a január 1-től életbe lépett átszervezés intézményüket érintő tapasztalatairól. Határidő: november 19. Foki Vilmos Az ülésezés rendjével kapcsolatosan lenne javaslatom. Az előző ciklusban az ülésezési rend elérhető volt, most viszont többeknek komoly elfoglaltságai vannak a délutáni órákban. Javaslom, hogy a rendes ülés 18 órakor, a rendkívüli ülés 19 órakor kezdődjön. Ezek azok az időpontok, amikor már mindenki biztos, hogy ráérne. Az előző ciklusban közel 100 ülés volt, ennyiszer nehéz megoldani a helyettesítést, eljönni a munkahelyről, vagy aki utazik, annak is ez gond. Mikor egyeztetések folytak, ebben állapodtunk meg, ebben most nem kívánok döntést hozni. Foki képviselő úr fogalmazza meg indítványát és kérem, hogy a többi képviselő is tegye meg javaslatát, hogy a korábbiakhoz képest kíván-e ezen változtatni, hogy este 6 órakor kezdődjenek az ülések vagy délután 3 órakor, és akkor visszatérünk a kérdésre. Ez SzMSz módosítást igényel. Zárt ülés következik. Kmf. polgármester Soós Zsoltné jegyző dr. Szabó Attila képviselő Foki Vilmos képviselő 12

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén hozott határozatok: 29/2010. (II. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. március 14-i nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. március 14-i nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. március 14-i nyílt üléséről Időpontja: 2013. március 14. 18:04 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Helyszín: Petőfi Művelődési Központ Színházterme Kezdete: 15.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012. május 23-i ülésén. Jelen vannak (jelenléti ív szerint): Dr. Répás József polgármester

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok: A Mi Újságunk 2011. január Önkormányzat 1 394/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 1.) Felszíni csapadékvíz és belvíz okozta károk elleni védekezéssel

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-én képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-én képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-én képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2012. december 17-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2012. december 17-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2012. december 17-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2012. december 17. 18:59 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol: Jobb Gyula alpolgármester. Lakosság részéről jelen van: 0 fő. Meghívottként jelen van: Budai Árpád

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol: Jobb Gyula alpolgármester. Lakosság részéről jelen van: 0 fő. Meghívottként jelen van: Budai Árpád JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 12. napján 16.30 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben