J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. N A P I R E N D E L Ő T T : DR.SZABÓ JÓZSEF polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Külön köszönti Peténé Majoros Emesét Nagyrábé Nagyközség Jegyzőjét, valamint Dr. Krocsek Zoltán r. alezredest, Püspökladány Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Elmondja, hogy Luczás Tünde igazoltan van távol. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon hirdették, ennek ellenére senki nem jött el. Elmondja továbbá, hogy az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal területi referenséhez fordult szakmai segítségért a jegyzői pályázatok elbírálásával kapcsolatban, ahol azt tanácsolták, hogy kérje fel valamelyik szomszédos település jegyzőjét. Így kérte fel Nagyrábé Nagyközségi Önkormányzat jegyzőjét, hogy véletlenül se kövessenek el szakmai hibát a pályázatok elbírálásában és a törvényesség is biztosítva legyen mind a bizottsági, mind a képviselő-testületi ülésen. Jegyző nélkül testületi ülést nem lehet tartani. Előzőleg Nagyrábé Polgármester Asszonnyal, illetve a Jegyző Asszonnyal ezzel kapcsolatban egyeztetett, elfogadta az Ügyrendi Bizottság ülésére és a képviselő-testületi ülésre is a felkérést. Az Ügyrendi Bizottság ülésén vett részt Jegyző Asszony, felkéri Jakabné Sugár Esztert mondja el a bizottság véleményét a felkéréssel kapcsolatban. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság november 9-én ülésezett, az ülésen mind a 3 fő jelen volt. A bizottság egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy a testületi ülésen a törvényesség felügyeletét Peténé Majoros Emese Nagyrábé Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője biztosítsa. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 78/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ülésen való törvényességi felügyelet biztosításával Peténé Majoros Emese Nagyrábé Nagyközség Jegyzőjét bízza meg. Felkéri, hogy a jegyzői pályázatok elbírálásában szakmai segítséget nyújtson. Határidő: azonnal Felelős: Peténé Majoros Emese

2 DR. SZABÓ JÓZSEF javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el: N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Dr. Szabó József polgármester 2.) Beszámoló a évi költségvetés III. n. évi teljesítéséről. Előadó: Dr. Szabó József polgármester 3.) A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Dr. Szabó József polgármester 4.) Beszámoló a település közrend közbiztonságáról. Előadó: Dr. Krocsek Zoltán r. alezredes Püspökladány Város Rendőrkapitányság vezetője 5.) Jegyzői pályázatok elbírálása. Előadó: Dr. Szabó József polgármester 6.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : Beszámoló a évi költségvetés III. n. évi teljesítéséről. (A költségvetés módosításáról, illetve a III. n. évi teljesítésről szóló előterjesztés, rendelettervezet, illetve határozati-javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság november 9-én ülésezett. Az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen volt, így határozatképes volt a bizottság. Papp Emese jelezte távolmaradását, Módos Imre viszont nem és ez időről-időre így van, nem örülnek neki. Elmondja, hogy a bizottság a évi költségvetés módosítását megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. MÓDOS IMRE elmondja, hogy neki a hétfő nem jó. Azt pedig, hogy hol tölti a szabadidejét a feleségének szokta jelezni, másra nem tartozik. A bizottság javaslatával, illetve az előterjesztésben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 2

3 Bihartorda községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(XI. 16.) Önk.sz. RENDELETE Bihartorda Községi Önkormányzat évi költségvetésének módosítására 1.. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat bevételeit az 1.sz. táblázat szerinti részletezéssel m/ft összegben - melyből működési bevétel: m/ft, - működési célú hitelfelvétel: m/ft, - Kisebbségi önkormányzat bevétele: 886 m/ft, - felhalmozási bevétel: m/ft állapítja meg. 2.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat kiadásait az 2.sz. táblázat szerinti részletezéssel m/ft összegben - melyből működési kiadás összesen: m/ft, - személyi juttatások: m/ft, - munkaadói járulékok: m/ft, - dologi kiadások: m/Ft, - melyből működési tartalék: 0 m/ft, - támogatások, pénzeszközátadások: m/ft, - kisebbségi önkormányzat kiadásai: 886 m/ft, - felhalmozási kiadások: m/ft, - melyből felhalmozási tartalék:4.222 m/ft állapítja meg. 3.. A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. 2. számú tábla szerint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: ezer forint. Ebből: -Közösségi kisbusz beszerzés: Teleház informatikai fejl Székelykapu felállítás: a felújítások előirányzata: ezer forint Ebből: - Garázs felújítás: Kastélypark rek.: Parkoló hivatal elé:

4 - Móricz Zs.Ált.Isk. és Óvoda Tagintézmény (Óvoda)felújítás pályázati forrásból: ezer Ft ( Ft) és saját forrás: 1025 ezer Ft ( Ft.) - Kristály Szoc.Szolg.Kp. Bihartordai Int. (ÖNO) felújítás pályázati forrásból: ezer Ft ( Ft) és saját forrás: 375 ezer Ft ( Ft.) - Óvoda felújítás saját erő (Társ.): 736 Melyből 611 ezer Ft Társulásnak átadott pénzeszköz. - az egyéb felhalm. c.kiadások tám ezer forint (Első lakáshoz jutás támogatása) - felhalmozási tartalék ezer forint. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. DR. SZABÓ JÓZSEF kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a III. n. évi költségvetés teljesítésével kapcsolatban mondják el véleményüket. JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a beszámolóban foglaltakkal, illetve a bizottság véleményével egyetért, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 79/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a III. n. évi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint fogadja el ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással ezer Ft pénzkészlettel melyből ezer Ft lekötött betét Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon és az éves teljesítésről szóló beszámolót terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: április 30. III. N A P I R E N D I P O N T : A évi költségvetési koncepció elfogadása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 4

5 DR. SZABÓ JÓZSEF kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket. JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság a évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A javaslattal és az előterjesztésben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 80/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a évi költségvetés tervezetét február 15-ig nyújtsa be a testületnek. Határidő: február 15. IV. N A P I R E N D I P O N T : Beszámoló a település közrend közbiztonságáról. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) DR. KROCSEK ZOLTÁN köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Ismételten eltelt egy év, véleménye szerint a beszámolóból pontos adatok kiolvashatók. Elmondja, hogy az elmúlt hónapokban fokozott ellenőrzés-sorozat volt jellemző a roma és nem roma családok közötti ellentét miatt. Az IRM elrendelt egy olyan akciósorozatot, hogy 30 számmal lehetett megemelni a rendőrök óraszámát. Érezhető javulást hozott a kapitányság területén már az is, hogy többet és több ideig lehetett rendőrt látni a településen. Elmondja továbbá, hogy sajnos az erőszakos bűncselekmények száma nőtt, 4 emberölés történt a kapitányság területén. Egy klasszikus emberölés volt, a többi családon belüli, másokra nézve nem veszélyes. Szűk családi, baráti körben a vita drasztikus befejezése volt. A rablások száma is emelkedő tendenciát mutat. A betörésekkel kapcsolatban elmondja, hogy utazó bűnözőkről van szó, derecskei és berettyóújfalui körhöz köthető. Nem helyiek ezek az elkövetők, de még bizonyítási gondjuk van. Szerencsés dolognak tartja, hogy megalakult a településen is a polgárőrség, reméli, hogy került KMB-s is a területre. Sajnos az elmúlt 4 évben a Kapitányság állományának fele lecserélődött. Az őrs területén is az tapasztalható, hogy lecserélődött a létszám és a parancsnok személye is. Köszöni a képviselő-testületnek a lehetőséget a beszámoló megtartására, köszöni továbbá az Önkormányzatnak, a képviselő-testületnek és a polgárőröknek a segítséget. Igazából továbblépési lehetőséget akkor lát, ha a problémákat közösen a lakosság segítségével oldják meg. Az eddigi támogatást megköszönve várja a kérdéseket. SERDÜLT LAJOS elmondja, hogy az Ezüstkalász-2000 Kft-től a tavaszon elloptak 35 db süldőt. Azóta az ügyről nem hallottak semmit, nem tudja van-e róla valami hír, mert akkor az a hír járta, hogy talán románok voltak. 5

6 DR. KROCSEK ZOLTÁN elmondja, hogy nem románok voltak, hanem volt egy békéscsabai csoport, akik nagyon sok állatlopást követtek el. Békéscsaba Rendőrkapitánysága átkérte az ügyben keletkezett iratokat, még van remény arra, hogy az elkövetők ismertté válnak. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER a térfigyelő rendszerről szeretne tájékoztatást kapni, hogy milyen tapasztalatuk van ahol már ez működik, milyen eredményt hozott. DR. KROCSEK ZOLTÁN elmondja, hogy Püspökladányban és Földesen is működik. Mind a két helyen pozitív tapasztalatok vannak, a rendőrség munkáját nagyban segíti. Földesen kerékpárlopást és rongálást elkövetők kilétére derült fény. Püspökladányban az állomásra való betörésnél, balesetnél egyértelműen nagy segítséget nyújtott. Visszatartó erőnek számít már az is, hogy tudják a közterületek figyelve vannak. Püspökladányban 30, Földesen %-kal csökkent a közterületi szabálysértések száma a térfigyelő rendszer felszerelése óta. Természetesen kell hozzá a polgárőrség és a lakosság segítsége. Összességében véleménye szerint a térfigyelő rendszer nagyban segíti a munkájukat, jó dolognak tartja és támogatja. Elmondja még, hogy Püspökladányban a rendszer 30 db kamerával rendelkezik. Ezt folyamatosan kellene figyelni, de ezt nem tudják megoldani. Igazából utólagos bizonyításra tudják használni, de még így is hasznos. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a Településőr alkalmazására beadott pályázat nyert, majd a különfélékben kell a személyekről dönteni. Megköszöni Kapitány Úrnak a tájékoztatót a további jó együttműködés reményében. DR. KROCSEK ZOLTÁN tájékoztatásképpen elmondja, hogy a településőrök kiképzésében segítséget tudnak nyújtani és ők is örömmel veszik alkalmazásukat. A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : Jegyzői pályázatok elbírálása. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER elmondja, hogy a képviselő-testület a 21/2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozatával döntött arról, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 10.. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére. A pályázati kiírás a KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság honlapján szeptember 6-án publikálásra került. A pályázati kiírást az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztette. A pályázatok benyújtásának határideje: október 15-e volt. A pályázatok elbírálásának határideje november 15. A pályázati kiírásra 10 pályázat érkezett. Mind a 10 pályázat határidőben megérkezett. 6

7 Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság a november 9-én tartott ülésén a pályázatokat megtárgyalta. Ismerteti a Bizottság véleményét. A beadott 10 pályázatból 6 pályázat nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. Elmondja továbbá, hogy egy pályázó kérte, hogy pályázatát zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület. Javasolja, hogy ezt az egy pályázatot most tárgyalják meg zárt ülés keretében. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért. DR. SZABÓ JÓZSEF a nyílt ülést felfüggeszti és zárt ülést rendel el. A zárt ülés felfüggesztése után a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja tovább a pályázatok elbírálását. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER elmondja, hogy a 4 bent maradt pályázók közül az abban szereplő szakmai programból kitűnő hozzáértés és tapasztalat alapján, valamint a közigazgatásban eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Petrucz Sándor pályázatát tartja a legkiemelkedőbbnek. Kéri a testület tagjait, hogy mondják el ezzel kapcsolatban véleményüket. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy aki nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek azt természetesen nem választhatják meg. A pályázati kiírásban szerepelt az is, hogy a képviselőtestület a mai ülésen fogja a pályázatokat elbírálni a pályázók személyes meghallgatásával. A pályázók közül 1 személy Petrucz Sándor jelen van, bent van a hivatalban, ha a testület meg akarja hallgatni, akkor behívják. A döntést a képviselő-testületnek kell meghozni, hogy ki az, akit alkalmasnak látnak a jegyzői feladatok ellátására és meg is kell indokolni, hogy miért. A képviselő-testület a bizottság véleményével egyhangúlag egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 81/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda Község Polgármesteri Hivatala jegyzőjévé az évi LXV. tv. 40. (1) bekezdése alapján figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. (1) bekezdésében foglaltakra január 1. napjától határozatlan időre Petrucz Sándor (szül. név, anyja neve, stb.) 4174 Bihartorda, Kossuth u. 97.sz. alatti lakost kinevezi. 7

8 2.) A jegyző alapilletményét Ft (kerekítve) Illetménykiegészítését Ft Összesen: Ft/hó (kerekítve) összegben állapítja meg a Ft illetményalap figyelembe vételével. Határidő: január 5. és november 15. DR. SZABÓ JÓZSEF behívja az ülésterembe Petrucz Sándort, hogy a képviselő-testület döntését ismertesse. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER gratulál Petrucz Sándornak úgy is mint az Ügyrendi Bizottság Elnöke, úgy is mint volt tanára és úgy mint képviselő-testületi tag. Elmondja, hogy nagy öröm számára, hogy egy volt tanítványa ilyen pozícióba jutott. Felhívja továbbá Petrucz Sándor figyelmét, hogy ezentúl nehezebb munka vár rá, mint ami eddig volt, kéri, hogy legyen következetes, jó munkával bizonyítsa a bizalmat. MÓDOS IMRE is gratulál Petrucz Sándornak. Számára is öröm, hogy egy bihartordai fiatal itt marad a településen, sok sikert kíván a továbbiakban munkájához. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy Petrucz Sándor olyan pályázatot adott be, ami Bihartordáért, az Önkormányzat dolgozóiért, a képviselő-testületért és a lakosságért szól. Nem azért döntöttek az ő személye mellett, mert bihartordai lakos, hanem azért, mert az ő pályázata volt a legszebben és legjobban kidolgozott. Az eddigi munkájához is gratulálnak és a továbbiakban is sok sikert kívánnak munkájához. KOVÁCS GYULA örül, hogy a képviselő-testület Petrucz Sándort választotta. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében gratulál, és sok sikert kíván ő is. PETRUCZ SÁNDOR köszöni a bizalmat és azt is, hogy alkalmasnak látják a pozícióra. Elmondja, hogy legjobb tudása szerint igyekszik az Önkormányzatot és a közigazgatást hatékonyan és célorientáltan szolgálni és reméli, hogy nem fognak benne csalódni. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy a jövő évi falunapi rendezvényre lehetőség van pályázatot benyújtani. Szeretnék megszervezni a Bihartordáról elszármazottak találkozóját. Az FVM, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, IV. tengely, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése elnevezésű pályázati kiírásban lehetőség van ebben a témakörben pályázatot beadni. A pályázat bekerülési költsége Ft és 25 % önerőt kell biztosítani. Javasolja, hogy adják be pályázatukat, mert ezt a falunapi találkozót saját erőből nem tudja az Önkormányzat megrendezni. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 8

9 82/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az FVM, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, IV. tengely, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése elnevezésű pályázati kiírásra a Térségen belüli együttműködés jogcímmel pályázatot kíván beadni Marketing tevékenység támogatására. A projekt címe: Bihartordai elszármazottak kulturális találkozója a Sárréten. A pályázat bekerülési költsége: Ft Igényelt támogatás: Ft Saját erő: Ft A pályázathoz szükséges 25 % önerőt, azaz Ft-ot a évi költségvetésből biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon. Határidő: november 13. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Püspökladány Városi Tűzoltóparancsnokság pályázatot nyújtott be gépjármű fecskendő beszerzésére. A gépjármű 6,2 millió Ft-ba kerül. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkérte a sárrét valamennyi képviselő-testületét, hogy lakosságarányosan támogassák a gépkocsi beszerzését. Bihartordára eső rész Ft. Javasolja, hogy támogassák a gépjármű beszerzést a településre eső összeggel. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság a tűzoltó gépjármű beszerzést 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatásra javasolja. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 83/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának azon szándékával, hogy az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 6,2 millió Ft összegű támogatást biztosít a tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó program keretében benyújtott nyertes pályázathoz a Püspökladányi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság számára. Bihartorda Községi Önkormányzat a gépjárműfecskendő beszerzésére benyújtott pályázathoz lakosságszám arányosan Ft támogatást biztosít. 9

10 Felhatalmazza a Társulás elnökét a támogatás pénzügyi lebonyolításával. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról, illetve az összeg biztosításáról gondoskodjon. Határidő: november 13. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja továbbá, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, hogy az Önkormányzat a közüzemi ellátást érintő energia beszerzést térségi összefogással kívánja megvalósítani. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke megküldte a Társulási Tanács határozati javaslatait, mely szerint a tanács közbeszerzési eljárás keretében pályáztatja meg a szabadpiaci energia beszerzéseket. A közbeszerzési eljárás azon önkormányzatokat érinti, akik november 13-ig eljuttatják a Társulás elnökének azon képviselő-testületi határozatukat, mely kimondja, hogy részt kívánnak venni a közbeszerzési eljárásban, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nyertes ajánlattevővel szerződést kötnek. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft-t bíznák meg. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának díját lakosságarányos bontásban javasolják elfogadni. Bihartordát illetően ez az összeg Ft. A közbeszerzési eljárás lebonyolításában való közreműködéssel javasolja megbízni a Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságából Jeneiné Egri Izabellát, Szegi Emmát, az Ügyrendi Bizottság elnökét Kiss Sándort és a közbeszerzési szakértőt. Javasolja, hogy ezzel értsenek egyet. JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság a polgármester úr által elmondottakat megtárgyalta és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja támogatni a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárás keretében pályáztatja meg a szabadpiaci energia beszerzéseket. Javasolja továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft-t bízzák meg és a közbeszerzési eljárás lebonyolításának díját lakosságarányos bontásban fogadják el. Javasolja annak elfogadását is, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában való közreműködéssel a Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságából Jeneiné Egri Izabellát, Szegi Emmát, az Ügyrendi Bizottság elnökét Kiss Sándort és a közbeszerzési szakértőt bízzák meg. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 84/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: 1. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárás keretében pályáztatja meg a szabadpiaci energia beszerzéseket. A közbeszerzési eljárás azon önkormányzatokat érinti, akik november 13-ig eljuttatják a Társulás elnökének azon képviselőtestületi határozatukat, mely kimondja, hogy részt kívánnak venni a közbeszerzési eljárásban, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nyertes ajánlattevővel szerződést kötnek. 10

11 2. Megbízza a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft-t a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának díját lakosságarányos bontásban fogadja el. Bihartordát illetően ez az összeg Ft, melyet november 30-ig átutal a Társulás számlájára. 3. A közbeszerzési eljárás lebonyolításában való közreműködéssel megbízza a Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságából Jeneiné Egri Izabellát, Szegi Emmát, az Ügyrendi Bizottság elnökét Kiss Sándort és a közbeszerzési szakértőt. Megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról, illetve a határozat-kivonat továbbításáról intézkedjen. Határidő: november 13. és november 30. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy Dr. Kulcsár István ügyvéd önálló Ügyvédi Irodát nyitott és megkereste ezzel kapcsolatban az Önkormányzatot, hogy állandó megbízás keretében havi Ft + ÁFA összegért vállalná az Önkormányzat jogi tevékenységét. Javasolja, hogy kössék meg vele a megállapodást, mivel az eddigi tapasztalatok szerint mindig volt olyan ügy, hogy jogi képviselet biztosítása kellett hozzá és volt is mindig megbízásuk Jogi Irodával, de most több mint egy éve ez megszűnt. MÓDOS IMRE véleménye szerint van jegyzője az Önkormányzatnak, szerinte minden rendben van, nem érti miért kellene ezt a szerződést megkötni. DR.SZABÓ JÓZSEF Módos Imre felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a jegyző az nem ügyvéd. Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 85/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat jogi ügyeinek képviseletével Dr. Kulcsár István ügyvédet bízza meg. Az ügyvédi munkadíjat havonta Ft + ÁFA összegben határozza meg. Megbízza a polgármestert, hogy az ügyvédi megbízás megkötéséről gondoskodjon. Határidő: november 16. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Kormány által április 20-án kiadott válságkezelő program IV pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében különös tekintettel a bűnügyileg leginkább fertőzött településekre felhívást tett közzé, melynek alapján támogatást nyerhetnek községi, városi önkormányzatok, valamint települési önkormányzatok társulásai, amelyek a helyi közbiztonságot ún. településőrrel kívánják megerősíteni. 11

12 Bihartorda Községi Önkormányzat a felhívásra benyújtotta igényét 2 fő településőr alkalmazására. A pályázat nyert, meghirdették a településen a településőr alkalmazásának lehetőségét és 2 személy lenne, aki vállalná a feladatot Szabó Imre és Jakab Károly. A feltételeknek mindkét személy megfelel. Elmondja továbbá, hogy a 2009-ben már támogatásban részesülők 2010-ben is a forrás rendelkezésre állásának függvényében támogatásra kerülnek mindaddig, amíg a támogatási szerződést a Támogató vagy a Támogatott fel nem mondja, vagy attól el nem áll. Az első támogatási kör december 31-éig tart. A évi támogatási kör elején kerül meghirdetésre és január 1-től december 31-éig tart. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy november 16-tól alkalmazza az Önkormányzat Szabó Imrét és Jakab Károlyt településőrként. HERCZEGH IMRE kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy heti 5 napot kell dolgozniuk, a szabadnapot lehet hétköznap is kiadni. Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 86/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az IRM általi felhívás nyertes igényének elbírálása alapján november 16-tól december 31-ig Szabó Imrét és Jakab Károlyt településőri feladatok ellátására alkalmazza január 1-től továbbra is alkalmazza mind a két főt mindaddig, amennyiben az IRM a forrást a évre is biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy az IRM-mel kötött támogatási szerződésben foglaltak betartásáról gondoskodjon. Megbízza továbbá, hogy Szabó Imre és Jakab Károly alkalmazási iratainak elkészítéséről intézkedjen. Határidő: folyamatos, illetve november 20. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy az óvoda felújítási és akadálymentesítési nyertes pályázat támogatási szerződése aláírásra került, illetve a közbeszerzési eljárás is elkezdődött. A tenderdokumentumot november 23-ig lehet elvinni Ft + ÁFA összegért. A Közbeszerzési Szabályzatot a testület már az előző testületi ülésen elfogadta. Az ajánlatok elbírálására bizottságot kell létrehozni. Javasolja a korábbi gyakorlatnak megfelelően 3 fős előkészítő bizottság létrehozását. A bizottságnak tagja kell legyen a polgármester és a jegyző. Harmadik tagnak javasolja a Gazdasági Bizottság elnökét. Amennyiben a képviselő-testület az általa elmondottakkal egyetért javasolja, hogy az előkészítő bizottság tagjait a évi önkormányzati választás időpontjáig válasszák meg, hogy újabb közbeszerzési eljárásnál ne kelljen újra bizottságot választani, hisz már a választásokig nem olyan sok idő van. 12

13 A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 87/2009.(XI. 12.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az óvodafelújítás és akadálymentesítés, valamint az Önkormányzat további közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatok elbírálására a évi önkormányzati választásokig előkészítő bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének Dr. Szabó József polgármestert, tagjainak Petrucz Sándor jegyzőt és Jámbor Mihálynét a Gazdasági Bizottság elnökét választja meg. Megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok eredményét döntésre terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: folyamatos DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja továbbá, hogy az Idősek Napközi Otthonának felújítására nem kell közbeszerzési eljárást kiírni, ugyanis az Önkormányzat karbantartó dolgozói, illetve a közhasznú munkások végzik majd a kivitelezést. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy november 13-án 10 órától a Népházban Idősek Napját rendeznek az ÖNO dolgozóival, kéri a testület tagjait, hogy a rendezvényen vegyenek részt. Elmondja még, hogy az Ivóvízminőség-javító Program I. üteméről tájékoztatást fog adni Sándor László, akit meghívott a testületi ülésre. Kéri, hogy adjon egy rövid beszámolót a beruházásról. SÁNDOR LÁSZLÓ köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy nagyon örül, hogy meghívást és lehetőséget kapott a képviselő-testület tájékoztatására. Elmondja, hogy az I. ütem végére érnek lassan. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy ez a beruházás Európai Uniós támogatásból valósulhatott meg 25 millió euró nettó értékben és 25 VÍZMŰ felújítására került sor. Hajdú-Bihar Megyében 8. Ezzel a beruházással egészségre ártalmas ivóvízszűrő rendszer került kiépítésre, ennek köszönhetően minden szennyező anyag kikerül az ivóvízből és így a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendeletnek megfelelő ivóvizet tudnak szolgáltatni. Elmondja továbbá, hogy kétszer 3 hónapos próbaüzemeltetés lesz, melynek költsége a vállalkozót terheli. A településen kb. 2-3 héten belül fog beindulni az új technológia. A rekonstrukcióba beletartozik Sáp és Bihardancsháza közötti távvezeték kiépítése is. Sápon a vízszolgáltatást befejezik, nyomásfokozó lesz beépítve és Sáp és Bihardancsháza is innen kapja majd a vizet. A hálózatrekonstrukció keretében új aknák építése, régi aknák javítása és új tűzcsapok beépítése valósult meg. A 3. szakaszban még a Temető utcán 230 m és Bihartorda-Nagyrábé közötti távvezeték rekonstrukciójára lesz lehetőség, ami még 500 m. Mostmár Bihartordán nagyrészt műanyag vezetékeken megy a víz. Nagyon örül, hogy ez a településen megvalósulhatott és büszke lehet a képviselő-testület is magára, mert egészséges ivóvizet szolgáltatnak. Nagy dolgot vállaltak fel és ez jelentős megmozdulás a településen december 25-ig, mire a Korm. Rendelet előírja egészséges ivóvizet tudnak szolgáltatni. Elmondja továbbá, hogy a rekonstrukcióra 4 év, a VÍZMŰ-re pedig 2 év garancia van. DR. SZABÓ JÓZSEF megköszöni a tájékoztatást. 13

14 A különfélékben több napirendi pont nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Dr. Szabó József polgármester Peténé Majoros Emese jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 8-án tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Bárányné Billinger

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-12/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-10/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14 én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. október 15-én tartott alakuló ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme JELEN VANNAK: A

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott. 9/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá: Ramasz

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben