J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem"

Átírás

1 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének május 28-án órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester, Földes István, Fuszkó Attila, dr. Márai László, és Novák László Racsmán Richárd és Dr. Sztantics Péter képviselık. 8 fı 89 % Távolmaradt képviselı: Kopcsek Tamás, 1 fı 11 % A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı, Burai Béla RNÖ elnök, Kósa Róbertné lak.szolg. csoport vez., Börcsökné Kiss Erzsébet, Dzsudzsák Mihály ügyvezetı, Deákné Traski Katalin igazgató, Papdi Christa családgondozó, Sántáné Czékus Tímea igazgató. 7. napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Kutyifa István r.alezredes. Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a 9 fıs képviselı-testületbıl az ülés kezdetén 8 fı jelen van. A napirendi pontok elfogadása elıtt kéri a képviselıtestületet, hogy válassza meg a jegyzıkönyv-hitelesítıket. Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Racsmán Richárd képviselıt és dr.sztantics Péter képviselıt. 1

2 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv két hitelesítıjének Racsmán Richárd képviselıt és dr. Sztantics Péter képviselıt 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre napirendi pontként javasolja felvenni a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása címő napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a Tájékoztató a Mélykút Város Önkormányzat Szociális nyári gyermekétkeztetés címen benyújtott pályázatáról címő napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a Beszámoló az ÉPTESZ Kft Felügyelı Bizottsága évi tevékenységérıl címő napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni Beszámoló az ÉPTESZ Kft 2012.évi tevékenységérıl címő napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a Pénzügyi döntések meghozatala címő napirendi pontot. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? A többi jelenlévı nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy 5 módosító javaslat hangzott el a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása címő napirendi pontot napirendjére tőzi. 2

3 Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Tájékoztató a Mélykút Város Önkormányzat Szociális nyári gyermekétkeztetés címen benyújtott pályázatáról címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Tájékoztató a Mélykút Város Önkormányzat Szociális nyári gyermekétkeztetés címen benyújtott pályázatáról címő napirendi pontot napirendjére tőzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Beszámoló az ÉPTESZ Kft Felügyelı Bizottsága évi tevékenységérıl címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Beszámoló az ÉPTESZ Kft Felügyelı Bizottsága évi tevékenységérıl címő napirendi pontot napirendjére tőzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Beszámoló az ÉPTESZ Kft 2012.évi tevékenységérıl címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Beszámoló az ÉPTESZ Kft 2012.évi tevékenységérıl címő napirendi pontot napirendjére tőzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Pénzügyi döntések meghozatala címő napirendi pontot napirendjére tőzze. 3

4 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Pénzügyi döntések meghozatala címő napirendi pontot napirendjére tőzi. Ezt követıen a képviselı-testület a napirendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: NAPIRENDI PONTOK: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 2. Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Földes István a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 3. Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Fuszkó Attila az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke 4. Beszámoló a Gondozási Központ évi munkájáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin intézményvezetı 5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin intézményvezetı Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı 6. Beszámoló a Családsegítı Szolgálat évi munkájáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin intézményvezetı 7. Beszámoló a Jánoshalmi Rendırörs és a Mélykúti Kmb. Iroda évi tevékenységérıl. Elıadó: Kutyifa István r. alezredes, ırsparancsnok 8. Belsı ellenıri jelentés Mélykút Város Önkormányzatának megbízásából készült belsı ellenıri vizsgálatról, valamint a Mővelıdési Ház és Fenyı 4

5 Miksa Könyvtár vonatkozásában a gazdálkodás, kiemelten a kiküldetések, kötelezettségvállalások ellenırzésérıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 9. Tájékoztató a 14/2013.(II.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin igazgató 10. Tájékoztató a Bácskomplex S.R. Kft. Mélykút várost érintı feladatainak ellátásáról. Elıadó: Kálmán Sándor ügyvezetı 11. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 12. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás mőködésérıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 13. Mélykút Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 14. Pályázat kiírása a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 15. A GAMESZ és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények munkamegosztási megállapodásának elfogadása. Elıadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 16. Döntés a Mélykút, Széchenyi u.200.szám alatti ingatlan értékesítésérıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 17. Közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatala. Elıadó: Közbeszerzési Bírálóbizottságok elnökei 18. Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 19. Tájékoztató a Mélykút Város Önkormányzat Szociális nyári gyermekétkeztetés címen benyújtott pályázatáról. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 20. Beszámoló az ÉPTESZ Kft Felügyelı Bizottsága évi tevékenységérıl. 5

6 Elıadó: Nagy-Torma Jenı FB elnök. 21. Beszámoló az ÉPTESZ Kft 2012.évi tevékenységérıl címő napirendi pontot. Elıadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezetı 22. Pénzügyi döntések meghozatala. Elıadó: Kovács Tamás polgármester NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a lengyelországi testvér települési találkozó jól sikerült, a következı testületi ülésre el fog készülni a tájékoztató a találkozó eseményeirıl. Az aljegyzıi álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, 5 pályázat érkezett, a jegyzı javaslatára aljegyzınek július 1-i hatállyal dr. Börcsök Tímeát nevezte ki, akinek ezúton is gratulál. Kérdezi, hogy vane valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6

7 66/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 2. Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Földes István a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság elnöke Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Földes István képviselı: Az SZMSZ rendelkezése értelmében ismerteti az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 67/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 7

8 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Fuszkó Attila az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Fuszkó Attila képviselı: Az SZMSZ rendelkezése értelmében ismerteti az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 8

9 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót elfogadja. 4. Beszámoló a Gondozási Központ évi munkájáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin intézményvezetı Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes, ezért a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 69/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a Gondozási Központ évi munkájáról. 9

10 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: június 15. (határozat megküldésére.) 5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin intézményvezetı Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Deákné Traski Katalin igazgató: Elmondja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat évben a PELIKÁN Non-profit Kft keretein belül mőködött, így a családgondozó által készített szakmai beszámolóval tájékoztatja a képviselı-testületet. Papdi Christa családgondozó: Elmondja tapasztalatait. Egyre több a településen a válsághelyzetbe került anyák száma, akiknek az elhelyezése nem megoldott. Kérdezi a képviselı-testületet, hogy lenne-e lehetıség egy szociális bérlakás átalakítására anyaotthonná, ahol egy évig el tudnának lakni gyermekeikkel a válsághelyzetbe került anyák? További problémát jelent a jánoshalmi kollégium megszőnése. Ez a probléma fıleg hátrányos helyzető, alsó tagozatos gyerekeket érint, akiket a szülıknek kísérniük kell az iskolába, és bizony sokszor elfogy a pénz a hónap végére és nincs a gyereknek kísérıje. Sajnos nincs a településen ezeknek a gyerekeknek olyan osztály, ahová helyben bekerülhetnének. Az is jó lenne, ha egy kis létszámú kollégium mőködhetne a településen. Az Alternatív Klub pályázata sajnos augusztusban lejár. Több bírálat érte a klubot, azonban a gyerekek felügyelet alatt vannak, addig sem tesznek rosszat. A fenntartási idıszakra a Pelikán Kft partner lenne abban, hogy az eszközök itt maradnának és továbbmőködhetne. A további mőködésre kell megoldást találniuk. Jelenleg pályázati lehetıséget nem talál a folytatáshoz. Földes István képviselı elhagyja a termet. 10

11 Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. A bizottság jelen lévı tagjaival beszélgettek és arra jutottak, hogy érdemes lenne azoknak a településeknek a polgármestereinek együtt megkeresni a tankerület vezetıjét, akiket érint a jánoshalmi kollégium megszőnése, és gondolkodjanak együtt a probléma megoldásáról. Az anyaotthon kialakítással kapcsolatban pedig, amennyiben felszabadul egy önkormányzati lakás, meg lehetne vizsgálni, hogy mennyibe kerülne az átalakítása ilyen célra. Novák László képviselı: Megerısíti Papdi Christa családgondozó által mondottakat. Sajnos 5-10 éven belül nem várható változás sem a sajátos nevelési igényő, sem a hátrányos helyzetben lévık gyerekekkel kapcsolatban. Foglalkoznia kell a tankerületnek a problémával. Javasolja, hogy a szakemberek bevonásával a polgármesterek keressék meg a tankerület vezetıjét a problémák megoldása érdekében. Többször elmondta már, a gyerekek életkörülményeinek javításával kapcsolatos intézkedéseket minden esetben támogatja. A gyerekek kiszolgáltatott helyzetben vannak és nem tehetnek róla, hogy hová születnek. Lehetetlen családi állapotok vannak, javasolja a kerekasztal beszélgetés kezdeményezését. Kovács Tamás polgármester: Kezdeményezni fogja a megbeszélést. Dr.Márai László képviselı: Kérdezi, hogy mekkora az a létszám, aki kollégiumi elhelyezést igényelne? Papdi Christa családgondozó: Jelenleg 11 fı alsó tagozatos gyereket érint a kérdés. Dr.Márai László képviselı: Kevés a létszám. Ekkora létszámmal sajnos nem lehet fenntartani egy kollégiumot. A megoldást az jelenthetné, hogy megyei szinten keresnének kollégiumi lehetıséget, és hétvégére jönne haza a gyerek. Ez költségkímélıbb lenne. Az elképzelés jó, de nem biztos, hogy lesz pénzügyi fedezete. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Az oktatási feladatot elvették az önkormányzattól, állami feladattá vált. A KIK-nél kell jelezni a problémát és kérni kell a segítségüket a megoldásban. 11

12 Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 70/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt elfogadja. 2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt az átfogó értékelésnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történı megküldésre. Felelıs: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı Határidı: május

13 6. Beszámoló a Családsegítı Szolgálat évi munkájáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin intézményvezetı Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban megjegyzi, hogy minden évben szerepel a beszámolóban, hogy nincs megfelelı végzettségő személy, aki ilyen munkát végezhetne az intézménynél. Javasolja az intézményvezetı asszonynak, hogy a következı évi költségvetésbe tervezze be a tanfolyam díját. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el? Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 71/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a Családsegítı Szolgálat évi munkájáról. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı Szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 13

14 2. A Képviselı-testület felkéri a Gondozási Központ vezetıjét, hogy a családgondozó adósságkezelıi tanfolyami díját a évi költségvetésében tervezze meg. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Deákné Traski Katalin igazgató (2.ponthoz) Határidı: június 15. (határozat megküldésére.) 7. Beszámoló a Jánoshalmi Rendırörs és a Mélykúti Kmb. Iroda évi tevékenységérıl. Elıadó: Kutyifa István r. alezredes, ırsparancsnok Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Átadja a szót Kutyifa István r. alezredes, ırsparancsnok úrnak. Kutyifa István r.alezredes: Köszönti a megjelenteket. Bemutatja felettesét, a Kiskunhalasi Rendırkapitányság mb. kapitányságvezetıjét Molnár László Gábor r. alezredes urat. Átadja a szót a kapitány úrnak, hogy tartsa meg beszámolóját Mélykút Város közbiztonsági és bőnügyi helyzetérıl. Molnár László Gábor mb. kapitányságvezetı: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy március 16-a óta a Kiskunhalasi Rendırkapitányságon dolgozik újra. Ezt megelızıen a Kalocsai Rendırkapitányságnak volt a vezetıje, elıtte pedig Kiskunhalason töltött 24 év szolgálatot a bőnügyi osztály munkatársaként. Kiskunhalas térségében jellemzıen vagyon elleni bőncselekményeket követnek el. Fontosnak tartja, hogy a lakosság úgy érezze, a rendırség mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságban érezzék magukat. A cél egy olyan program kidolgozása, hogy a külterületen élık is biztonságban érezzék magukat. Sajnos egyenlıre több létszámot nem kapnak, a szolgálat átszervezésével oldják meg feladataikat. Az ittas vezetık számát szeretnék csökkenteni. Tavalyi évben Bács- Kiskun megyében történt a legtöbb ittasan vezetés. Többször, több rendır jelenik meg és szőrik a lakosságot. Meg fognak jelenni a kollégák óvodák, iskolák környezetében, ahol a gyermekülések meglétét és használatát fogják ellenırizni. 14

15 Szeretnének egy KRESZ parkot vásárolni, mellyel közlekedni tanítanák a gyerekeket. A térség 3 járásának településeit kérik, hogy lehetıség szerint segítsék a beruházást. Kutyifa István r.alezredes: Elmondja fontos, hogy széleskörően osszák a meglévı létszámot. Elmondja, hogy bár Mélykútnak csak 3 kmb-s rendıre van, Jánoshalma, Kiskunhalas és Mélykút együtt érik el a jó eredményt. Elmondható, hogy a térségben nem nıtt sem a bőncselekmények, sem a közúti balesetek száma. A vagyon ellen elkövetett bőncselekmények száma pedig stagnál. A legtöbb ilyen jellegő bőncselekményt az üres házakban követik el, ezeket túlnyomó többségben felderítik. Mélykúton jelenleg 3 körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Mobilitásuk megoldott, új autóval rendelkeznek. A lakosság szubjektív biztonság érzetének fokozása a cél. A helyi kollégák, ha nincsenek szolgálatban, akkor más településrıl érkeznek kollégák szolgálatot teljesíteni. Kovács Tamás polgármester: Továbbra is a helyi erık erısítését tartja fontosnak. Az épületet biztosítják, számítógépet kaptak a rendırök, térfigyelık mőködnek. A KRESZ parkkal kapcsolatban utána néz a lehetıségeknek. Jónak tartja az ilyen jellegő oktatást. Többször kérték már a megyétıl Mélykútra, de még soha nem kapták meg. Az iskolában is egyre több a probléma. Kérdezi, hogy az iskolarendır program mőködik? Kutyifa István r.alezredes: Igen. Nagyváradi kolléga az iskolarendır. Az iskolában rendszeresen tartja az órákat. Az iskola közelsége miatt a közlekedési viszonyokra is jobban tudnak figyelni a kollégák. A jelzırendszer kidolgozott, rendelkeznek a megfelelı nyomtatványokkal. Családsegítı munkatársaival is tartják a kapcsolatot, a kisebbségi önkormányzattal is jó a kapcsolatuk. Molnár László Gábor mb. kapitányságvezetı: Elmondja, hogy a rendırségnél most volt átszervezés, a létszámok meghatározásra kerültek. Plusz létszámot nem kapnak. A jelenlegi létszámuk 188 fı és ezzel kell megoldaniuk a napi feladatokat. Kovács Tamás polgármester: Megköszöni a beszámolót. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl további kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 15

16 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 72/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a Jánoshalmi Rendırörs és a Mélykúti Kmb. Iroda évi tevékenységérıl. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunhalasi Rendırkapitányság Jánoshalmi Rendırırs és a Mélykúti Kmb. Iroda évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: június 15. (határozat megküldésére) Földes István képviselı visszaérkezik a terembe. 8. Belsı ellenıri jelentés Mélykút Város Önkormányzatának megbízásából készült belsı ellenıri vizsgálatról, valamint a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár vonatkozásában a gazdálkodás, kiemelten a kiküldetések, kötelezettségvállalások ellenırzésérıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a 388-6/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyvei külön csatolva. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az elkészült ellenıri jelentés aprólékos és részletes, komoly, kemény megállapításokat mind a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár, mind a GAMESZ vonatkozásában. Felkéri a bizottságokat ismertessék határozataikat. 16

17 Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. Dr.Sztantics Péter képviselı: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár vonatkozásában a gazdálkodás, kiemelten a kiküldetések, kötelezettségvállalások ellenırzésérıl szóló ellenıri jelentést megtárgyalta. A bizottság tudomásul veszi, hogy a feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült. A Pénzügyi Bizottság javasolja az utóellenırzés elrendelését, továbbá javasolja a képviselı-testületnek, hogy hívja fel az érintett intézményvezetık figyelmét a vonatkozó jogszabályok betartására. Kovács Tamás polgármester: A bizottságok határozatainak ismertetése után felkéri az érintetteket, hogy mondják el véleményüket a vizsgálattal kapcsolatban. Börcsökné Kiss Erzsébet: Erıs túlzásnak érzi a leírtakat. İ úgy érzi felelısen gazdálkodtak. Az elkövetett hibák többsége típushiba és adminisztrációs jellegő. A jutalom kifizetésének összeférhetetlenségével kapcsolatban elmondja, hogy ez a kifizetés az elmaradt vezetıi pótléka volt. Úgy gondolja, hogy nem olyan hibák, hogy ilyen végkövetkeztetést kelljen levonni. Fuszkó Attila képviselı: Úgy érzi, hogy az anyagban nem úgy fejezıdnek be a mondatok, ahogyan kellene, több utalás van benne. Példaként említi, hogy az ellenır hölgy megkérdezte, hogy hova tett Ft? Az összeget a Mélykúti Napok rendezvény finanszírozására átvételi elismervényen átvette, azt azonban már nem írja le, hogy a számlákkal elszámolt határidın belül. Az ellenırzés több ilyen feltételezést is tartalmaz, azonban a végkifejletben nem tesz említést az ellenır a hőtlen kezelésrıl. Az ellenırzésbıl sok tanulságot leszőrtek. Elmondható, hogy önmaguk ellen kérték az ellenırzést, amennyiben tudták volna, hogy valamit is rosszul csinálnak, nem kérik a teljes vizsgálatot. Nem ért egyet azzal a megállapítással, hogy veszélyeztették volna a mőködést. A feladatukat mindig elvégezték, az intézménynél pénzmaradvány képzıdött. Mikó Lászlóné alpolgármester: Szeretné visszautasítani azt, hogy Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató asszony levelében visszafelé mutogat, és elıdjére hivatkozik. Az ı igazgatása alatt 6-7 ellenıri jelentés is készült, de egyik sem mutatott ki ilyen problémákat, mint a mostani ellenırzés. Ezt nem kellett volna, ez nem visz elıbbre. Összeférhetetlenség az ı igazgatása alatt soha nem merült fel. Az a véleménye, 17

18 hogy az észrevételeknél konkrétabban kellett volna fogalmaznia az igazgató asszonynak. Sántáné Czékus Tímea igazgató: Elmondja, hogy a szabályzatokat a GAMESZ állítja össze, a pénzgazdálkodásra vonatkozó részt készíti a GAMESZ. Már a kistérségnél is ez a belsı ellenır cég végezte az ellenırzést, és ık mondták meg, hogy mi kell hozzá, és soha nem is volt semmi probléma. A jelenlegi ellenır hölgy azt mondta, hogy ı ettıl aprólékosabb, többet kér. Elmondja, hogy soha nem történik úgy kifizetés, hogy intézményvezetı ne tudna róla. Mindig van a kifizetés mögött határozat, megrendelı, árajánlat stb. Utalványozásnál sajnos elıfordulhat, hogy az intézményvezetı utólag a sajátját is aláírja, ez a rendszer hibája. Dr.Sztantics Péter képviselı: A megállapítások jogszabályokon alapulnak, tényszerőek, részletesek. Az intézményeknek észrevételeiket jelezniük kellett volna. A képviselı-testület feladata tudomásul venni a jelentést. A kérdés a továbbiakra irányul. Elfogadják azt, hogy elkészült az intézkedési terv és ezt tudomásul veszik, és ezzel lezárják az ügyet, vagy pedig akarunk-e tovább vizsgálódni tartalmi, teljesítési és takarékossági szempontokat szem elıtt tartva. Kovács Tamás polgármester: Azt az ellenırzésbıl lehet látni, hogy a magánautó használata sok. A tanyagondnoki autó sokat megy vidékre, egy kis átszervezéssel be lehet csatlakozni egy-egy útra. Erre figyelni kell a késıbbiekben, jelentıs összeget tudnak megtakarítani. Kérdezi a képviselık véleményét a napirenddel kapcsolatban? Racsmán Richárd képviselı: Elmondja, hogy a hibák azért vannak, hogy tanuljanak belıle. Dr.Sztantics Péter képviselı: Javasolja, amennyiben a testületben a többség úgy gondolja és szeretné, akkor folytassanak le további belsı vizsgálatot. Nehogy az legyen, hogy a belsı vizsgálat lehetıségét elvágják. A napirendet mindenki megelégedésével zárják le, utána pedig ne foglalkozzanak vele. Fuszkó Attila képviselı: Kérdezi dr.sztantics Péter képviselıtıl, hogy konkrétan mire gondol, milyen dokumentumokat szolgáltassanak? Dr.Sztantics Péter képviselı: Ugyanazokat, amiket a belsı ellenırzésnek szolgáltattak. A javaslatot csak azért tette, hogy a döntés olyan legyen, amilyennek lennie kell. 18

19 Mikó Lászlóné alpolgármester: Kérdezi a jegyzı véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Elmondja, hogy a belsı ellenırzés lényege, hogy a nagyobb kockázatot rejtı feladatokat, folyamatokat kell vizsgálni. Mint jegyzı kapott egy jelzést, hogy problémák lehetnek az intézménynél. A vizsgálat bebizonyította, hogy nem volt minden szabályos. Ilyen esetben az sem mentség, hogy az elıirányzaton belül gazdálkodik az intézmény. Amit az intézmény a költségvetésben megkap, az közpénz, melynek felhasználásának szabályosságát vizsgálják, ha nem megfelelı, szabálytalanság történik. Pénzügyi, számviteli szabálytalanságok sora történt. Egyetért dr.sztantics Péter képviselıvel abban, hogy a képviselı-testület feladata megismerni a vizsgálat eredményét, más feladata nincs. Bőncselekmény nem állapítható meg. Az intézkedési terv alapján a feladatokat végre kell hajtani, utóellenırzést javasol a következı évi tervben. Kovács Tamás polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat. Javaslat hangzott el a Pénzügyi Bizottság részérıl, mely szerint a képviselı-testület megismerı nyilatkozatot tesz, melyben tudomásul veszi, hogy a feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült. Javasolja, hogy hívják fel az érintett intézményvezetık figyelmét a vonatkozó jogszabályok betartására. A másik javaslat szerint pedig a képviselı-testület belsı vizsgálat lefolytatását rendeli el a kiküldetésekre, kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a tartalmi, teljesítési és takarékossági szempontok figyelembe vételével. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Börcsökné Kiss Erzsébet volt igazgató: Kérdezi, hogy tudja megítélni az, aki nem vesz részt az intézmény életében, hogy például az a kiküldetés jogos, vagy szükséges volt-e abban az esetben? Dr.Sztantics Péter képviselı: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az ilyen vizsgálatokat mindig kívülállók folytatják le. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl további kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Elıször a Pénzügyi 19

20 Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásával? Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 73/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Belsı ellenıri jelentés megtárgyalása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár vonatkozásában a gazdálkodás, kiemelten a kiküldetések, kötelezettségvállalások ellenırzésérıl szóló ellenıri jelentést megtárgyalta. A képviselıtestület tudomásul veszi, hogy a feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült. A képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására. Felelıs: Kovács Tamás polgármester GAMESZ igazgató Mőv. Ház igazgató-helyettes Határidı: június 15. (határozat megküldésére) Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal, mely szerint a képviselı-testület belsı vizsgálatot folytasson le a kiküldetésekre, kötelezettségvállalásokra vonatkozóan tartalmi, teljesítési és takarékossági szempontok figyelembe vételével? Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 20

21 74/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Belsı vizsgálat lefolytatásának elrendelése. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy további vizsgálatot kíván lefolytatni a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár vonatkozásában a gazdálkodás, kiemelten a kiküldetések, kötelezettségvállalások tárgyában a tartalmi, teljesítési és takarékossági szempontok figyelembe vételével. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: a vizsgálathoz szükséges idı, de legfeljebb augusztus 31. Kovács Tamás polgármester: A szavazati arány miatt a határozat nem nyerte el az elfogadáshoz szükséges szavazatot, mivel 8 képviselı van jelen és 4 képviselı szavazta meg a határozati javaslatot. 9. Tájékoztató a 14/2013.(II.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról. Elıadó: Deákné Traski Katalin igazgató Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. Deákné Traski Katalin igazgató: Ismerteti a Gondozási Központ hatósági ellenırzése során tett megállapításokra megtett intézkedéseket. Elmondja, hogy a tanyagondnoki körzethatárok módosítása folyamatban van, a júniusi testületi ülésre kerül beterjesztésre a rendelet-tervezetet. 21

22 Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a megtett intézkedések elfogadásával úgy, hogy a tanyagondnoki körzethatárok módosításáról szóló rendelet-tervezet a júniusi testületi ülésre kerül beterjesztésre? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 75/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a 14/2013.(II.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 14/2013.(II.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2. A képviselı-testület felkéri a Gondozási Központ igazgatóját a tanyagondnoki körzethatárok módosításáról szóló rendelet-tervezet júniusi testületi ülésre való beterjesztésére. Felelıs: Deákné Traski Katalin igazgató Határidı: június Tájékoztató a Bácskomplex S.R. Kft. Mélykút várost érintı feladatainak ellátásáról. Elıadó: Kálmán Sándor ügyvezetı 22

23 Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: A napirendi pont elıadója jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslatként nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Bácskomplex S.R. Kft. Mélykút várost érintı feladatainak ellátásáról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bácskomplex S.R. Kft 2012.évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı Határidı: 2013.június 15. (határozat megküldésére.) 23

24 11. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Ismerteti a tájékoztatót. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Mikó Lászlóné alpolgármester: A Tanoda pályázat folytatásáról érdeklıdik. A pályázat június 30-val lejár és megkezdıdik a fenntartási idıszak. Kovács Tamás polgármester: Ennél a pályázatnál inkább az a kérdés, hogy lesz-e folytatása? A fenntartási idıszakra az Esély a Hátrányos Helyzetőekért Közhasznú Alapítvány vállalja a továbbmőködtetést, a projekt keretében megvásárolt eszközöket a Tanoda rendelkezésére bocsátja. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. Mélykút Város Önkormányzat képviselı-testülete a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 24

25 12. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás mőködésérıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. Kovács Tamás polgármester. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás mőködésérıl. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás mőködésérıl tárgyú elıterjesztést megtárgyalta és a következı döntést hozza: 25

26 A Képviselı-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás mőködésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: június 15.(határozat megküldésére) 13. Mélykút Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. A napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyvei külön csatolva. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívással élt, mert a képviselı-testület nem döntött az önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervérıl. Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. Földes István képviselı: Ismerteti a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testületnek a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 26

27 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2013. (V.28.) Kt. számú HATÁROZAT Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 7. (2) bekezdésében rendeltetése biztosításának céljából Mélykút Város Önkormányzatának közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: I. Mélykút Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve évekre vonatkozóan. a) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelıs módon, rendeltetésszerően kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsıdlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, állagának védelme, értéknövelı használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bıvítés, felújítás) céljait a Képviselı-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. d) A nemzeti vagyon alapvetı rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelezı és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. e) A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelı fenntartásáról, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. f) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkezı változásokat követıen a közfeladat ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. 27

28 g) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. h) Az önkormányzatnak a lehetıségeihez képest elı kell segíteni a munkahelyteremtı vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. A hasznosítás formái: 1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése. 2. Használatba adás, bérbeadás. 3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása. 1. A vagyon értékesítése. A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 19/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintő jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelıs módon történı gazdálkodására. A vagyonértékesítésbıl származó bevétel elsısorban fejlesztési kiadások csökkentését szolgálja. 2. Használatba adás, bérbeadás. A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok hasznosítása elsısorban bérleti, haszonbérleti szerzıdés keretében tehetı meg. A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 3. Vállalkozás folyatásával történı vagyonhasznosítás. Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetı vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. II. Mélykút Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve évekre vonatkozóan: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megırzésének elsıdlegessége elvnek kell érvényesülnie a hosszú távú mőködési stabilitás biztosítása érdekében. c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az elıírásoknak (közegészségügyi, szakmai) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsısorban pályázati források igénybevételével korszerősíteni kell. 28

29 d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem elıtt kell tartani, hogy ne eredményezzen vagyonvesztést. A piaci helyzet ismeretében évente célszerő felülvizsgálni az értékesítendı, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. f) Az önkormányzat szempontjából kedvezı pályázati lehetıségek maximális kihasználására kell törekedni. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: azonnal 14. Pályázat kiírása a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. A napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és az Oktatási- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyvei külön csatolva. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a képviselı-testület februárban pályázatot írt ki az álláshely betöltésre. A pályázati határidın belül egy pályázó nyújtott be pályázatot, mely pályázat nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Az eredménytelenségre való tekintettel a képviselı-testület úgy döntött, hogy 90 napon belül új pályázatot ír ki. A pályázati kiírás tervezete úgy került meghatározásra, hogy a képviselı-testületnek választási lehetısége van az egyes feltételek meghatározása esetén. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Javasolja, az intézmény mb. vezetıjének, hogy válasszanak közalkalmazotti megbízottat. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a bizottságok véleményét. Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem tudott. 29

30 Novák László képviselı: Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság nem javasolja a képviselı-testületnek a pályázat kiírását. A bizottság indítványozza, hogy a képviselı-testület vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a Polgármesteri Hivatal irányítása alatt hogyan tudna mőködni az intézmény. Mint képviselı mondja, hogy elnézést kér Börcsökné Kiss Erzsébettıl. Nem tartja felelısnek a vizsgálatban leírtakért, sok esetben beleszaladt a hibákba. De szó nélkül ne menjenek el a vizsgálat mellett. Felügyelet mellett mőködne az intézmény, ez lenne a próba éve. Morális kérdés az egész belsı ellenırzés. Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı: Gondolja, hogy a pénzügyi feladatok kerülnének át a hivatalhoz, az elıirányzat feletti jogról beszél Novák képviselı úr, a szakmai vezetés továbbra is maradna az intézménynél. Fuszkó Attila képviselı: Nem érti ezt a fajta hozzáállást. Megér egy próbát - mondja Novák képviselı úr. De ez az intézmény megszőnését jelenti. Személyes bosszúállást és retorziót érez. Ha lenne gazdasági hozadéka az egész ügynek, megértené a bizottság döntését. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Tájékoztatja Fuszkó Attila képviselıt, hogy a képviselı-testület szabadon alakíthatja intézményrendszerét. Felhívja a képviselık figyelmét, hogy a pályázat kiírásáról kell dönteniük, az más, hogy a napirendi pont tárgyalása kapcsán felvetıdött az intézmény további sorsa is. Mikó Lászlóné alpolgármester: Kérdezi a jegyzıtıl, hogy jogilag megteheti a képviselı-testület, hogy nem írja ki a pályázatot? Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Igen megteheti, az eredménytelen kiírástól számított 90 napon belül kell új pályázatot kiírni. Dr.Sztantics Péter képviselı: Jól meg kellene gondolniuk az intézmény sorsát. Ha a képviselı-testület kiírja a pályázatot, közben is tud gondolkodni a továbbiakról. Kovács Tamás polgármester: Úgy látja, megoszlanak a vélemények. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 30

31 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság részérıl hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a bizottság javaslatával, mely szerint a képviselı-testület ne írja ki a pályázatot? Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem szavazta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatát, amely azt javasolta, hogy a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére a pályázat ne legyen kiírva jelen ülésen.. Kovács Tamás polgármester megállapítja, hogy a bizottság javaslata nem lett megszavazva, mivel a javaslat nem kapta meg a képviselık több mint felének igen szavazatát. Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet az elıterjesztéssel kiküldött anyagban található határozati javaslat elfogadásával? Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem szavazta meg az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot, mely szerint pályázatot írnak ki a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére. Kovács Tamás polgármester megállapítja, hogy a határozati-javaslat nem lett megszavazva, mivel a javaslat nem kapta meg a képviselık több mint felének igen szavazatát. Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban döntés nem született. Dr.Sztantics Péter képviselı elhagyja a termet. 31

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 12-15/2012. Ikt.sz.: 12-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Füri Mihály képviselő (később érkezett) Gránitz Gáspár Istvánné képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester. Füri Mihály képviselő (később érkezett) Gránitz Gáspár Istvánné képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 22-én megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. május 30-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. május 30-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. május 30-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 57-64. TARTALOMJEGYZÉK OK: 57/2012.(V.30.) ÖH. Szank község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. október 20-án tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. október 20-án tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-21/2011./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. október 20-án tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Koncz Ferenc, Dr. Egeli

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2011. április 12-én tartott soron következő ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: 1. A Zagyvaparti Idősek Otthona tevékenységéről

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem 1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben