J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, Fogl András, Nagy Imréné, Nyerges Benjamin, Oláh Péterné, Dr. Szabó Lajos, Szikora Lajosné képviselők, Dósai Imre alpolgármester, Terbe Zoltán polgármester, (11 fő 61,11 %) Farkas Mihály, Dr. Kiss Tibor, Mózer Gyula képviselők és Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester később érkeznek, Abonyi Henrik képviselő jelezte távolmaradását, Leiz Sándor és Kolompár Orbán képviselők nem jelezték távolmaradásukat Jelen vannak továbbá: dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Erdélyiné Nyerges Éva, Gulyás Jánosné, dr. Égető Annamária osztályvezető, Béres László bizottsági referens, 11./ napirend a) pontjához Balogh Katalin Erzsébet és Györffy Gabriella pályázók Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 11 képviselő jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Benjamin és Fogl András képviselőket javasolta és kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérte továbbá a 3./ napirend i) pontjaként kerüljön felvételre a Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című nyertes pályázat (TÁMOP 3.2.4/08/01) megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés és zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület az MSD Magyarországi Kft. ajánlatát, mivel a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Fogl András képviselő A Jonathermál Zrt. és a Tourinform Iroda működéséről szíveskedjék Polgármester úr tájékoztatást nyújtani, mivel erre vonatkozó előterjesztéssel nem találkoztam.

2 2 Terbe Zoltán polgármester Kis türelmet kérek, mivel a szeptemberi testületi ülésre ígértem az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Fogl András képviselő Kezdeményezem, az Egyebek előtt, külön napirendi pont keretében kerüljön megtárgyalásra a Halasvíz Kft. kiskunmajsai vállalkozóknak írt levele. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a 3 napirend i) pontjaként a Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című nyertes pályázat (TÁMOP 3.2.4/08/01) megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés kerüljön felvételre, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztés napirendre való felvételét. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 9./ napirendi pontként a Halasvíz Kft. kiskunmajsai vállalkozóknak írt levele a közműfejlesztési hozzájárulás és vállalkozói díjtarifa visszamenőleges megfizetéséről szóló tájékoztató kerüljön napirendre felvételre - ezáltal a következő napirendi pontok számozása értelemszerűen módosul kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatás napirendre való felvételét. Terbe Zoltán polgármester Ezek után együttesen teszem fel szavazásra a napirendi javaslatot azzal együtt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (4) bekezdés b.) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülés tartását rendeli el az MSD Magyarországi Kft. ajánlatával kapcsolatos előterjesztésről, mivel a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet. N a p i r e n d 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Terbe Zoltán polgármester 2././2009. (.) rendelet-tervezet pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendelet módosításáról Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva osztályvezető 3./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődében a 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése

3 3 b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde engedélyezett pedagógus álláshely számának meghatározása c) A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban d) Közoktatási szakértő megbízása e) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása f) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése g) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó- Expressz című nyertes pályázat (TIOP1.2.3/08/01) támogatási szerződésének megkötése h) A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának közzétételi díja i) A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című nyertes pályázat (TÁMOP 3.2.4/08/01) megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről 4./ Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 7. számú ingatlan bérleti szerződésének megtárgyalásáról Előadó: Béres László bizottsági referens 5./ Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens a) Közhasznú foglalkoztatási lehetőségről b) Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem 6./ Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető a) Intézményi cégautó fizetési kötelezettségére fedezet biztosítás b) Tiszteletdíj felajánlása c) Gazdasági társaságok beszámolója 7./ Előterjesztés a Bölcsőde komplett felújításáról és férőhely kapacitásbővítéséről szóló DAOP /B pályázatról Előadó: Terbe Zoltán polgármester 8././2009. (.) rendelet-tervezet az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 9.) Halasvíz Kft. kiskunmajsai vállalkozóknak írt levele a közműfejlesztési hozzájárulás és vállalkozói díjtarifa visszamenőleges megfizetésével kapcsolatos tájékoztató Előadó: Terbe Zoltán polgármester 10./ E g y e b e k

4 4 11./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései /Zárt ülés!/ Előadó: Terbe Zoltán polgármester a) A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására b) Városi kitüntető címek adományozása 12./ MSD Magyarország Kft. ajánlata a HPV fertőzés elleni vakcinációra Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Zárt ülés!/ 1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg az észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő A 42/2009. számú határozattal kapcsolatosan a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság azt kérte, hogy a kiviteli terv elkészítésére 3 ajánlatot kell bekérni, majd a szakbizottság tegye meg a javaslatát a képviselő-testület felé, kérdezem a Polgármester úrtól, hogy ez miért nem így történt? Terbe Zoltán polgármester felkéri Béres László bizottsági referenset a válaszadásra. Béres László bizottsági referens A központi buszváró kiviteli terveinek árajánlat bekérése megtörtént, határozatból számomra nem derült ki, hogy a képviselő-testület elé vissza kell hozni az előterjesztést. Terbe Zoltán polgármester Megnézzük, hogy a képviselő-testület határozata hogyan szólt, remélhetőleg azt nem sértettük meg, mivel én sem emlékeztem arra, hogy a testület elé kell hozni a 3 árajánlatot és itt születik döntés arról, ki fogja a terveket elkészíteni. A helyzetet bonyolítja, hogy az engedélyes tervdokumentáció készítőinek jogában áll a szellemi terméküket megvédeni. Mivel több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 232/2009. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el: - 295/2008. sz. határozat Perneki Ferenc kérelme - 42/2009. sz. határozat Központi buszváró kiviteli terveinek elkészítése

5 5-117/2009. sz. határozat Akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázat - 120/2009. sz. határozat Közlekedési bejáráson elhangzott javaslatok - 125/2009. sz. határozat Kígyósi internet hálózat kiépítése - 158/2009. sz. határozat Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása - 175/2009. sz. határozat Vakáció Kht-ban üzletrész megvásárlásával kapcsolatban lefolytatandó tárgyalásokra felhatalmazás - 205/2009. sz. határozat Iskolabusz további üzemeltetési feltételei - 212/2009. sz. határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása - 213/2009. sz. határozat Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása - 214/2009. sz. határozat Művelődési Központ alapító okiratának módosítása - 215/2009. sz. határozat Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása - 216/2009. sz. határozat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása - 217/2009. sz. határozat Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása - 221/2009. sz. határozat A kiskunmajsai központi buszváró megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok megtárgyalása - 223/2009. sz. határozat A bölcsőde akadálymentesítési pályázatához saját erő biztosítása - 224/2009. sz. határozat Kiskunmajsa Ipari Park vízvezeték, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető csatorna építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálása - A képviselő-testület a 45/2009. számú határozat határidejét október 31-re módosította - A képviselő-testület a 87/2009. számú határozat határidejét november 30-ra módosította - A képviselő-testület a 124/2009. számú határozat határidejét október 31-re módosította - A képviselő-testület a 131/2009. számú határozat 10. és 11. pontjának határidejét szeptember 30-ra módosította

6 6 2./ N a p i r e n d./2009. (.) rendelet-tervezet pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendelet módosításáról Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (VIII.28.) rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08) rendelet módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri egyösszegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, beiskolázási támogatás formájában nyújt azon a rendelet hatálya alá tartozó nappali oktatásrendje szerint tanuló gyermekek, hallgatók részére, akik adott év szeptember 01 napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy szociálisan rászorulók és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át. 2.. A R. 9.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátást a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a Kistérségi Szociális Intézmény keretében integráltan működő a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által látja el. Ezen belül az önálló szakmai egységgel rendelkező gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti szolgáltatást lát el.

7 7 3.. Ezen rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. /Mózer Gyula képviselő megérkezett, jelen van 12 fő./ 3./ N a p i r e n d Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődében a 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 233/2009. sz. határozat Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődében a 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A. (9) bekezdése alapján az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Arany János Általános Iskolájában a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan az alábbi iskolai maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése tárgyában kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási és Vizsgaközpont Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához: - általános iskola 1. és 3. évfolyamán az optimális létszámok kialakítása érdekében. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde engedélyezett pedagógus álláshely számának meghatározása dr. Égető Annamária bizottsági referens Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2. határozati javaslati pont kiegészítéssel, mely a következő:

8 8 Az érintett dolgozó felmentésének kezdete április 16-a, vége december 15. A 2. pontban említett pályázat benyújtása a III. ütemben szeptember 28-ig megtörténik. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 234/2009. sz. határozat Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde engedélyezett pedagógus álláshely számának meghatározása H a t á r o z a t 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan 57,36 álláshelyet finanszíroz meg az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményében, melyet 54 fő státusz betöltéssel, 3,36 főnek megfelelő túlórával lát el az intézmény. A 2009/2010-es tanévre 1 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazásához továbbra is hozzájárul. 2. A végleges létszámcsökkentéssel érintett pedagógus álláshelyek száma 1, melyre az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. A dolgozó felmentésének kezdete április 16-a, vége december 15. A pályázat benyújtása a III. ütemben szeptember 28-ig megtörténik. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal c) 2009/2010-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban dr. Égető Annamária bizottsági referens Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság megtárgyalta és annak három határozati pontban történt változatát elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 235/2009. sz. határozat 2009/2010-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban H a t á r o z a t 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi osztályok és kollégiumi csoportok indítását engedélyezi a 2009/2010-es tanévben:

9 9 13 középiskolai osztály, 1 esti tagozatos osztály és 4 kollégiumi csoport. A évfolyamon a középiskolai osztályból évfolyamonként 1 gimnáziumi és 3 szakmacsoportban 2 szakközépiskolai osztály működik. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A. (9) bekezdése alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan az alábbi iskolai maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése tárgyában kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási és Vizsgaközpont Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához: - 9. évfolyamon az optimális létszámok kialakítása érdekében. 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi osztályok indításánál engedélyezi a 2009/2010-es tanévben a maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint: 13. évfolyam (gyakorlati oktatás). Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal d) Közoktatási szakértő megbízása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 236/2009. sz. határozat Közoktatási szakértő megbízása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Andrésiné dr. Ambrus Ildikó közoktatási szakértőt bízza meg a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására bruttó ,- Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett pályázatok előfinanszírozása keret terhére és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal

10 10 e) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása dr. Égető Annamária bizottsági referens Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 237/2009. sz. határozat A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 44. (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal f) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése dr. Égető Annamária bizottsági referens Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

11 11 238/2009. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdésének c) pontja alapján az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi osztályok indításánál engedélyezi a 2009/2010-es tanévben a maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint: - néptánc: előképző osztály: 24 fő, 1. osztály: 24 fő, 2. osztály: 24 fő, 4. és 4/Szank osztály: 24 fő, 7. osztály: 24 fő. Felelős: Bozóki János igazgató, dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal g) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó- Expressz című nyertes pályázat (TIOP1.2.3/08/01) támogatási szerződésének megkötése Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 239/2009. sz. határozat Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése,,tudásdepó- Expressz című nyertes pályázat (TIOP1.2.3/08/01) támogatási szerződésének megkötése H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése -,,Tudásdepó-Expressz című nyertes pályázat (TIOP 1.2.3/08/01) támogatási szerződése és mellékletei megkötésére felhatalmazza Terbe Zoltán polgármestert és dr. Tóth Mária jegyzőt. Felelős: Terbe Zoltán polgármester, dr. Tóth Mária jegyző Határidő: azonnal

12 12 h) A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának közzétételi díja Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 240/2009. sz. határozat A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának közzétételi díja H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága javasolja Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Városi Könyvtár igazgatói pályázatának közzétételi díjával, bruttó ,- Ft-tal a Városi Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzatát emelje meg a céltartalékon tervezett pályázatok előfinanszírozása keret terhére. Felelős: Gulyás Jánosné referens Határidő: azonnal i) A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című nyertes pályázat (TÁMOP 3.2.4/08/01) megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 241/2009. sz. határozat A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című nyertes pályázat (TÁMOP 3.2.4/08/01) megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című nyertes pályázat (TÁMOP 3.2.4/08/01) megvalósítása céljából a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal

13 13 4./ N a p i r e n d Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 7. számú ingatlan bérleti szerződésének megtárgyalásáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Béres László bizottsági referens Az FM hivatal átszervezésre került, jelenleg a falugazdászi és növényvédelmi feladatok ellátása is a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságához tartozik, ezért kérik a szerződés rendezését. Jövőben a két tevékenység az eddigi falugazdászi helyiségben folytatódik. Bérleti díj emelésre nem kerül sor, a felmondási idő 1 évről 3 hónapra csökkent. Mózer Gyula képviselő Azért vált szükségessé a felmondási idő módosítása, mivel többször elhangzott már, hogy a Bajcsy u. 7. szám alatti épülettel kapcsolatban, hogy az intézményi összevonások után, esetleg ezen ingatlan kiürítése is létrejöhet. Az ott lévő szolgálatoknak már többször felmerült azon lehetőség, hogy más helyre költözzenek át, amennyiben ez megvalósul, akkor szükségessé válik a szerződés mihamarabbi felmondása. Faludi Tamás képviselő Szeretném, ha ez a szolgálat át tudna költözni a Bajcsy u. 10. szám alatti önkormányzati ingatlanba. Nem tudom rendelkezésre áll-e most a szükséges helyiség, ha nem, akkor mikor és arra a dátumra kellene kötni határozott idejű szerződést. Terbe Zoltán polgármester A Bajcsy u. 10. szám, a régi iskola épületének jelenleg rosszabb az állapota, mint a régi postai ingatlannak, az ügyfeleket jobb körülmények között tudják jelenleg fogadni. Abban az esetben, ha lenne forrás a Bajcsy épület felújítására, akkor át tudnánk ezeket a szolgáltatásokat költöztetni. Erre a célra benyújtottunk pályázatot az elmúlt évek során IVS pályázat volt de köztudott, hogy ez nem nyert. Ebben a kategóriában újra megjelent a pályázati kiírás, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázatot be kívánja nyújtani, akkor a pályázat sikeres elbírálása esetén fel tudjuk újítani az épületet és át tudjuk költöztetni az elhangzott szolgáltatásokat, de így konkrét határidőt nem tudunk megfogalmazni. Mózer Gyula képviselő A 7./ napirendi pont a bölcsőde felújításáról szól, ebben az épületben sok üres hely van, esetleg a Gyermekjóléti Szolgálatot át lehet ide költöztetni és már csak a falugazdászi hivatal részére kellene helyet biztosítani. /Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester megérkezett, jelen van 13 fő./

14 14 Terbe Zoltán polgármester Informális ülésen a frakcióvezetőkkel és az érintett bizottságok elnökeivel, a Képviselő úr által említett pályázatot is vizsgáltuk, ahol úgy döntöttünk ennek a pályázatnak az előkészítése megkezdődik. Ezt a pályázatot, amely a gyermekjóléti szolgálat elhelyezéséhez helyet biztosíthat, a Többcélú Kistérségi Társulás tudja benyújtani. Ennek előkészítése - milyen műszaki tartalommal, költségvetéssel, önerővel tudjuk benyújtani - ez most van folyamatban. Amennyiben ebben érdemi eredmény születik, akkor előfordulhat, hogy a Bajcsy u. épület részbeni felújítására innen kapunk pénzügyi forrást és így korábban be tudnának költözni a gyermekjóléti szolgálat dolgozói. Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 242/2009. sz. határozat Bajcsy Zs. u. 7. számú ingatlan bérleti szerződéséről H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet alapján adja bérbe Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. (1519 hrsz) szám alatti ingatlanból 80 m 2 irodahelységet szeptember 1-től határozatlan időre ,- Ft/hó összegben a Bács- Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kecskemét, Halasi u részére. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal 5./ N a p i r e n d Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Közhasznú foglalkoztatási lehetőségről Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nagy Imréné képviselő A Városgazdálkodási Intézménynek megnövekedett a létszáma a foglalkoztatottak körében, problémát vetnek fel ezzel kapcsolatosan a lakosok. Dósai Imre alpolgármester Az év elején indult az,,út a munkához program, aminek keretében közcélúak foglalkoztatását bonyolítja az önkormányzat. Erre nem mindenki alkalmas, csak azok, akik rendszeres szociális segélyre jogosultak. A rendszeres szociális segély megszűnik, ettől kezdve állományba tartozónak minősülnek az emberek és úgynevezett RÁT támogatást kapnak, melynek összege ,- Ft.

15 15 Ahhoz, hogy ebben a támogatásban részesüljenek együtt kell működni az önkormányzattal, illetve a munkaügyi központtal, az önkormányzat által felajánlott munkát el kell fogadniuk a Városgazdálkodási Intézetnél / közterületeken és az önkormányzat intézményeinél tudnak dolgozni / a járulékuk 90 százalékát az állam megfinanszírozza. Rendszeres szociális ellátott kategóriába kb. 330 fő esik, akiket ebben az évben majdnem 100 %-ban foglalkoztatni tudunk az előírt minimális 90 napos munkaidőre. Ettől független a közhasznú foglalkoztatás, erre a munkaügyi központnak van kerete, ez azok számára segítség, akik nem rég, váratlanul veszítették el a munkahelyüket. /Oláh Péterné képviselő kiment, jelen van 12 fő./ Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 243/2009. sz. határozat Közhasznú foglalkoztatási lehetőségről H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 fő közhasznú munkaviszonyban történő alkalmazásához ,-Ft sajátforrást biztosít a pályázatok előfinanszírozási keret terhére. Felelős: dr. Tóth Mária jegyző értesítésre, Határidő: azonnal b) Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 244/2009. sz. határozat Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3. a) alapján Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/1. számú önkormányzati tulajdonú lakást szociális alapon adja bérbe Farkas Ferenc Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/1. szám alatti lakosnak. Bérleti jogviszony időtartama szeptember 01. és augusztus 31. között.

16 16 A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Terbe Zoltán polgármester, Határidő: azonnal 6./ N a p i r e n d Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Intézményi cégautó fizetési kötelezettségére fedezet biztosítás Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 245/2009. sz. határozat Intézményi cégautó fizetési kötelezettségére fedezet biztosítás H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXXII. Törvény alapján cégautó fizetési kötelezettség teljesítésére az alábbi pótelőirányzatokat biztosítja az intézmények részére február 01-től szeptember 30-ig terjedő időszakra a céltartalékon tervezett pályázatok előfinanszírozására létrehozott keret terhére: Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal b) Tiszteletdíj felajánlása Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

17 17 A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 246/2009. sz. határozat Tiszteletdíj felajánlása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 fő önkormányzati képviselő VIII. havi tiszteletdíjról történő lemondását tudomásul veszi. A költségvetési rendeletben a személyi juttatások összegét Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok összegét Ft-tal csökkenti. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a képviselő részére járó tiszteletdíj és annak közterhei 1 hónapra eső Ft-os összege a költségvetési rendeletben a dologi kiadások közé átvezetésre kerüljön a Katona háromszög parkosítására, valamint a Kálvária építési költségeinek támogatására. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal /Dr. Kiss Tibor képviselő megérkezett, jelen van 13 fő./ c) Gazdasági társaságok beszámolója Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 247/2009. sz. határozat Gazdasági társaságok beszámolója H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ~ Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa ~ DOFER Dohányfermentáló Zrt. Hódmezővásárhely ~ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Szeged ~ Homokhátsági Regionális Zrt. Csongrád ~ Bács-Szakma Szakképzésfejlesztési és Szervezési Nonprofit Zrt. Baja ~ Vakáció Kht. Kiskunhalas ~ Jonathermál Zrt. Kiskunmajsa évi számviteli beszámolóját jóváhagyja. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal

18 18 7./ N a p i r e n d Előterjesztés a bölcsőde komplett felújításáról és férőhely kapacitásbővítéséről szóló DAOP /B pályázatról Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Terbe Zoltán polgármester Korábban az önkormányzat arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a bölcsőde részleges felújítására, amely az intézmény akadálymentesítésére vonatkozott. Amikor ezt a pályázati lehetőséget megismertük, nem volt egyértelmű, hogy ez a bölcsődékre is vagy csak az óvodákra alkalmazható. Időközben kiderült, hogy a bölcsőde is felújításra kerülhet ezen pályázat által. Az akadálymentesítésre vonatkozó pályázatot a bölcsőde épületére benyújtottuk, valamint ennek hiánypótlása is megtörtént. A közelmúltban jelent meg az a pályázati kiírás, amely a bölcsődék komplex felújítását célozza meg. Javasolom, hogy ezt a pályázatot nyújtsa be az önkormányzat, amennyiben ez sikeres lesz, abban az esetben a bölcsőde komplex felújítása és részbeni bővítése megvalósulhat. Az akadálymentesítésre vonatkozó pályázat pedig visszavonásra kerül. Fogl András képviselő A következő időszak pályázatok benyújtási lehetőségeiről kaptunk tájékoztatást a frakcióülésen. Én akkor azt kértem amivel egyetértett Dr. Kiss Tibor és Mózer Gyula képviselőtársam is hogy részünkről a pályázatok előkészítése rendben van, a jelenleg folyamatban lévő és nyertes pályázatokról egy részletes, időszaki és szakmai beszámolót kérünk a következő alkalomra. Bizonnyal a szeptember végi testületi ülésen előttünk lesz. Az általunk megismert pályázati lehetőségeket rangsorba állítva hozza az előterjesztő a képviselő-testület elé, tisztán kívánunk látni a tekintetben is, hogy milyen források állnak még rendelkezésünkre a pályázatok előkészítése, a pályázatok benyújtása és az önerő tekintetében. Én csak addig tudom támogatni a pályázatok előkészítését amivel a Polgármester úr is egyetértett amíg anyagiakba nem kerül az önkormányzatnak és semmilyen kötelezettséggel nem jár. A szakbizottság számára nem elfogadható az a megoldás, ami az elmúlt 3 évben bevált gyakorlattá vált Kiskunmajsán, hogy úgynevezett keretösszegekből gazdálkodva készítünk elő pályázatokat, amelyeknek költségei több tízmillió forintra is rúghatnak. Most a határozati javaslatban közel 5 millió forint keretösszegű előkészítésre szánt összeg megszavazását kéri tőlünk az előterjesztő. Itt alapvetően építési felújításról, infrastrukturális beruházásról és eszközvásárlásról van szó. Véleményem szerint egy ekkora beruházásnál ugyanúgy működhet jelen esetben a Településfejlesztési Bizottság mint korábban a Közbeszerzési Bizottság. Az előkészítéssel kapcsolatos, minden dokumentáció: árajánlatok bekérése, ajánlatok megküldése egyéb dokumentáció az adott bizottság részére hozzáférhető legyen. A pályázat előkészítésével, a szakterületével megegyező szakbizottság foglalkozzon. Nagyon sokszor kértük a Polgármester úrtól, hogy tegyen ez irányba lépéseket. Ezzel szemben azt látom, hogy az előterjesztés első bekezdése foglalkozik a bölcsődével annak állapotával ennél részletesebb leírást várnék. Majd következik a pályázati lehetőségből egy kivonat mit is tartalmaz a pályázat ezek után pedig 5 millió forintot szavazzon meg a testület. Én, mint a Területfejlesztési Bizottság tagja, területfejlesztési tanácsnok nem fogom tudni azt, hogy kiktől kértek be árajánlatokat, kik nyújtottak be árajánlatot, én képviselőként csak azt fogom látni, hogy itt van a pályázat, megcsináltuk, elköltöttük az 5 millió forintot és adjuk be a pályázatot. Több bizottsági és testületi ülésen a tagok felvetették, hogy ez a gyakorlat a továbbiakban nem folytatható.

19 19 Nyomatékosan kérem az előterjesztőt, hogy így a határozati javaslatot ne terjessze a testület elé. Terbe Zoltán polgármester Az informális ülés után a pályázatért felelős referens az adatok begyűjtéséhez kezdett, azért kell kétfajta ajánlatot bekérni, mivel az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságra valamint a Területfejlesztési Bizottságra is tartozik a pályázat. Megfelelő szakmai programnak kell elkészülnie a pályázathoz. Az ajánlatok beérkezése folyamatos, sajnos a nyári szabadságolások miatt a cégek nem tudnak időben reagálni erre. A beérkezett ajánlatok alapján készült az a becslés, hogy mennyibe fog kerülni az előkészítés költsége. Amennyiben a képviselő-testület pontosan szeretné tudni, hogy mennyibe fog kerülni az előkészítés költsége, akkor erről a tájékoztatást megadjuk. Fogl András képviselő Úgy gondolom elég világosan fogalmaztam, a szakbizottságok, akiknek a szakterületéhez kapcsolódik nem kerülnek bevonásra az előkészítésbe. Én, mint bizottsági tag nem tudok róla, - akinek valamikor döntenie kellene - hogy kitől kértek be árajánlatot, miért annyiról szól az árajánlat. Mindenki számára legyen világos és egyértelmű, hogy ezek a pénzek mire kerülnek felhasználásra. Nagyon sok pénzt költünk el tervezésre, pályázatok előkészítésére még akkor is, ha sikeresek itt kezdődik a bizalom alapja, ha ezt nyílttá tesszük. Nem terheljük a Polgármester urat azzal, hogy ő kérjen be ajánlatokat, tessék átadni ezt a feladatot a bizottságnak. Terbe Zoltán polgármester A hivatal kéri be az árajánlatokat, és ezeket teszi a bizottság asztalára, amely alapján dönt a képviselő-testület, hogy kit bíz meg a részfeladat elvégzésével. Ennek a pályázatnak két olyan dokumentuma van, amit külső szakértővel kell elkészíttetni: egy szakmai programot a bölcsőde működésével kapcsolatban, a másik pedig az építési engedélyes dokumentáció, mely alapját képezheti a költségvetésnek, ami a pályázatban szerepelne. Mózer Gyula képviselő Az informális ülésen 5 pályázat volt előttünk, számomra továbbra is azaz egyik legfontosabb kérdés ami ott is elhangzott egyáltalán mennyit tudunk költeni még pályázatokra, hogyan áll az önkormányzat anyagilag? Több komoly, nagyléptékű pályázatban vagyunk benne, ezek megvalósításának a felénél tartunk, aminek megvalósításának a biztonsága a legfontosabb. Ahhoz, hogy újabb pályázatok benyújtásáról döntsünk, mindenképpen tisztán kell látni, hogyan áll az önkormányzat, mekkora lehetősége van. Most ide került 1 pályázat, az informális ülésen 5 pályázatról beszéltünk, amely a város számára hasznos és fontos lenne. Az is elhangzott, hogy biztosak vagyunk abban, még további pályázatot ki fognak írni, ami szintén fontos lenne. A képviselők könnyebben és felelősségteljesebben tudnának úgy dönteni, ha látnák a lehetőségeket, a hitelfelvételi lehetőségeket mennyire merítettük ki. Informális ülésen az hangzott el, hogy célszerű lenne a komplett pályázati lehetőséget a képviselő-testület elé vinni. Ebből felállítani mit tartunk fontosnak, milyen ütemben és megnézni, hogy arra mekkora lehetősége van az önkormányzatnak. Sokkal könnyebb lenne ezek ismeretében dönteni. Terbe Zoltán polgármester Visszavonom az előterjesztést és a következő testületi ülésen egységes pályázati csomagban kerül megtárgyalásra.

20 20 8./ N a p i r e n d./2009. (.) rendelet-tervezet az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné osztályvezető A testületi ülésen elhangzott tételek átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester A Kistérségi Szociális Intézmény támogatása 4/a mellékleténél találtam olyan pontot, hogy a Lommatzsch testvérváros látogatásának útiköltsége. Kérdezem, mikor volt a Kistérségi Szociális Intézmény Lommatzschban? Terbe Zoltán polgármester Kistérségi Szociális Intézmény nem volt Lommatzschban, a delegáció - amelyik kilátogatott - olyan létszámú volt, hogy a Kistérségi Szociális Intézmény által üzemeltetett tanyagondnoki buszt vettük igénybe és annak költségét tartalmazza a táblázat. Kérem a képviselőket, aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 11 igen szavazattal 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletét. KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 24/2009.(VIII.28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2009. ( II. 27. ) számú módosításáról Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 74. (1) bekezdése, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 53.. (1) bekezdése alapján - a 3/2009. (II. 27.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A R. 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét ,0 ezer Ft-ban

21 21 ezen belül: Működési célú kiadások ,3 ezer Ft-ban, - a személyi jellegű kiadást ,6 ezer Ft-ban, - a munkáltatót terhelő járulékot ,5 ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat ,8 ezer Ft-ban, - az ellátottak pénzbeli juttatását 1.906,0 ezer Ft-ban, - a speciális célú támogatást ,4 ezer Ft-ban, - finanszírozási célú kiadást ,0 ezer Ft-ban, Felhalmozási célú kiadások ,7 ezer Ft-ban, - felhalmozási kiadások ,4 ezer Ft-ban, - felújítási kiadások ,5 ezer Ft-ban, - egyéb felhalmozási kiadások ,8 ezer Ft-ban, = ebből felhalmozásra átadások ,8 ezer Ft-ban, = ebből finanszírozási kiadások ,0 ezer Ft-ban, A tartalékot ,0 ezer Ft-ban, = ebből általános tartalék 12,9 ezer Ft-ban, = ebből céltartalék ,1 ezer Ft-ban, állapítja meg. Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 277,65 fő, a 2009.XII.31-i tervezett 275,65 fő, 2010.XII.31-i várható 273,65 fő. 2.. A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. 3.. A R.2.számú melléklete helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép. 4.. A R.2/a.számú melléklete helyébe e rendelet 2/a.számú melléklete lép. 5.. A R.2/b.számú melléklete helyébe e rendelet 2/b.számú melléklete lép. 6.. A R.3.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép. 7.. A R.3/a.számú melléklete helyébe e rendelet 3/a.számú melléklete lép.

22 A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 9.. A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép A R. 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 4/c. számú melléklete lép A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép A R.8. számú melléklete helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép A R. 4. (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Az Áht. 73. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a céltartalék felosztásának jogát a Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvételből származó bevétel tartaléka kivételével a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át. Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

23 23 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 1.sz.melléklet Ft-ban BEVÉTELEK Eredeti Előző mód. Változás Módosított KIADÁSOK Eredeti Előző mód. Változás Módosított Saját bevételek , ,8 0, ,8 Működési kiadás , , , ,3 ebből: önkormányzat , , ,0 ebből : önkormányzat , , , ,4 intézmény , , ,8 intézmény , ,0 730, ,9 Átengedett központi adók , , ,0 Rövid lejáratú hitel visszafiz , , ,0 Támogatásértékű bevétel , , , ,6 Hosszú lejár.hitel visszafiz , , ,0 ebből: önkormányzat , , , ,6 Felújítási kiadás , ,4-449, ,5 intézmény 435,0 435,0 ebből : intézmény 452,4 452,4 Végl.átv.pénzeszk.,kölcsön vtér , ,9 0, ,9 Felhalmozási kiadás , , , ,4 ebből: önkormányzat 4 093, , ,9 ebből: intézmény 1 363, ,0 intézmény 3 829, , ,0 Felhalmozásra átadás,kölcsön , , ,8 Önkormányzat normatív tám , , ,0 Tartalék , , , ,0 Normatív,kötött felhaszn.támog , , ,0 Céltartalék , , , ,1 Közp.támog.egyéb közp.teki, CÉDE 9 804, , , ,7 Általános tartalék ,0 42,9-30,0 12,9 Hitel működési , , ,0 Hosszú lejár.fejlesztési célú hitel , ,0 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás ,0 0,0 0,0 Pénzmaradvány , , ,0 MINDÖSSZESEN: , , , ,0 MINDÖSSZESEN: , , , ,0

24 24 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI B E V É T E L E I 2.sz. melléklet Ft-ban B E V É T E L E K Eredeti Előző mód. Változás Módosított I. Működési bevételek , ,8 0, ,8 1.Intézményi működési bevételek , ,8 0, ,8 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 6 751, , ,0 ~Egyéb saját bevétel , ,8 0, ,8 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel , , ,0 -Intézmények egyéb sajátos bevétel , , ,8 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 3 481, , ,0 ~ÁFA bevételek, visszatérülések , , ,0 ~Hozam és kamatbevétel 657,0 657,0 657,0 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei , ,0 0, ,0 ~Helyi adók , , ,0 ~Átengedett központi adók , , ,0 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 2 915, , ,0 II.Támogatások , , , ,7 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása , , , ,7 ~Normatív állami hozzájárulások , , ,0 ~Központosított előirányzatok 571, , , ,7 ~Normatív kötött felhasználású támogatások , , ,0 ~Területi kiegyenlítő támogatás,céde 9 233, , , ,0 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , ,0 0, ,0 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 254,0 254,0 254,0 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei , , ,0 IV.Támogatásértékű bevétel , , , ,6 1.Támogatásértékű működési bevétel , , , ,6 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 6 262, ,9 0, ,9 1. Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól , ,7 2. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 829, , ,2 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2 433, , ,0 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev , , ,0

25 25 2.sz. melléklet 2. VII.Hitelek , ,0 0, ,0 1.Működési célú hitel felvétele , , ,0 2. Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel , ,0 VIII.Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás ,0 0,0 0,0 0,0 2. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás ,0 0,0 0,0 IX.Pénzforgalom nélküli bevételek , ,0 0, ,0 1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , , ,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , , , ,0

26 26 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI B E V É T E L E I 2/a sz.melléklet Ft-ban FORRÁS MEGNEVEZÉSE Eredeti Előző mód. Változás Módosított Intézményi működési bevételek: , ,0 0, ,0 Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel 6 751, ,0 0, ,0 ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja 5 834, , ,0 ~Szabálysértési bírság 917,0 917,0 917,0 Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 8 304, ,0 0, ,0 ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 7 664, , ,0 ~Közterület használati díj 640,0 640,0 640,0 Egyéb sajátos bevétel 9 640, ,0 0, ,0 ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 9 640, , ,0 Továbbszámlázott bevétel 779,0 779,0 0,0 779,0 ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 779,0 779,0 779,0 ÁFA bevételek, visszatérülések , ,0 0, ,0 ~Kiszámlázott ÁFA 4 542, , ,0 ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA 318,0 318,0 318,0 ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA 2 173, , ,0 ~ÁFA visszaigénylés 8 442, , ,0 Hozam és kamatbevétel 618,0 618,0 0,0 618,0 ~Kamatbevétel 618,0 618,0 618,0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele , ,0 0, ,0 Helyi adók , ,0 0, ,0 ~Építményadó (vállalkozók) , , ,0 ~Telekadó 5 000, , ,0 ~Magánszemélyek kommunális adója 600,0 600,0 600,0 ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 100, , ,0 ~Idegenforgalmi adó épület után 9 500, , ,0 ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után , , ,0 Átengedett központi adók összesen: , ,0 0, ,0 ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) , , ,0 ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl , , ,0 ~Gépjárműadó , , ,0 Pótlék, bírság 2 800, , ,0 Egyéb sajátos bevétel 115,0 115,0 0,0 115,0 ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság 115,0 115,0 115,0 Támogatások , , , ,7 Normatív állami hozzájárulás , , ,0 Központosított támogatás 571, , , ,7 ~Kisebbség támogatása 571,0 744,4 744,4 ~ Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő prog.szervezésének támogatása 2 393, ,6 ~ Integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 4 920, ,0 ~ Keresetkiegészítés , ,6 ~ Létszámcsökkentési pályázat 3 539, ,9 ~ Prémiumévek program 1 734, ,0

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 6-án 14 órai kezdettel megtartott testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján (csütörtök) 17 00 órai kezdettel

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2005. november 23-án 14,30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben