J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án (szerda) órai kezdettel, a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről. Jelen vannak Önkormányzat részéről:, Fogl András alpolgármester, Abonyi Henrik alpolgármester, Farkas Zoltán, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Tibor és Szikora Lajosné képviselők. (8 fő, 72,72%) Lendér Julianna, Dósai Imre és Terbe Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat. Jelen vannak továbbá: Dr. Tárai Éva jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, dr. Dobrán Zsuzsanna és Fehér László osztályvezetők, Béres László és Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referensek, Dr. Máté Szabolcs ügyvéd, Bari István a Motorland Zrt. képviseletében és Antal György a Kiskunmajsai Menedék Alapítvány képviseletében. Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzat évi 3. képviselőtestületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Mózer Gyula és Nyerges Benjamin képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. A kiküldött napirendhez képest a következő módosító javaslatot teszem: kérem, hogy a 36-os napirendi pont, a Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztés tárgyalásával kezdjük ülésünket, Dr. Máté Szabolcs ügyvéd úrra tekintettel. A többi napirendi pont számozása ennek megfelelően változik. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételüket. Farkas Zoltán képviselő Úgy gondolom, mindenkinek erős hiányérzete van, hogy Terbe Zoltán és Dósai Imre Képviselő Urak nem tudnak jelen lenni az ülésen. Sajnálom, hogy így alakult. Mivel a képviselők több alkalommal kérték, hogy az ülés időpontját úgy ütemezzék, hogy ők is részt tudjanak venni az ülésen. Szerintem egy kisebb szervezéssel és odafigyeléssel megoldható lett volna.

2 2 A napirendi pontokkal kapcsolatban Jegyző Asszonytól kérdezem, szabályos-e az, hogy még el sem fogadjuk a költségvetést, de abból több tíz millió forintot szétoszt a testület? Előző években először a testület elfogadta a következő évi költségvetést, és utána volt szó a pénz felosztásáról. Dr. Tárai Éva jegyző Átadnám a szót Gulyás Jánosné Pénzügyi Osztályvezető Asszonynak. Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető A költségvetés tárgyalása során eddig soha nem érkezett módosító javaslat a testület elé, illetve nem volt napirenden. Ez csak egy költségvetési tervezet, amelyet a Képviselő-testület elé terjesztünk, Semmi nem zárja ki azt, hogy módosító javaslatok érkezzenek, hiszen a végén fogunk dönteni a évi költségvetési rendeletről, a Képviselő-testület döntésének megfelelően. Azok a döntések, amelyek elfogadásra kerülnek, beépülnek a rendeletbe, azok a döntések pedig, amelyeket a testület nem fogad el, nem épülnek be a rendeletbe. Így a végén egységes szerkezetű rendeletről fog a testület szavazni. Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított napirendi javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett a módosított napirendet elfogadta. N a p i r e n d 1. Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata Előadó: 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: 3..../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető 4../2014.(.) önkormányzati rendelet-tervezet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Előadó: 5../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Előadó:

3 3 6. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása Előadó: 7../2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Hatósági Osztály előterjesztése Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens 8. Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens 9. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatására pályázat beadása 10. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 11. Jelentés a Tradicionális sportegyesületeknek, Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványok támogatására, Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolóknak, egyéb civil szervezeteknek a évi támogatási keretből és egyéb szabad forrás terhére évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról azok esetében, akik a évi támogatásra pályázatot nyújtottak be Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: 12. Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására 13. Képviselői igények megvalósítására elkülönített keret módosítása 14. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatási kérelme 15. Szécsény László kérelme 16. Rátóti Imréné felajánlása 17. Csontos Imre területvásárlási kérelme 18. Menetrend módosítás 19. Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz-ú területvásárlása 20. Első világháborús emlékmű helyreállítása 21. Tűzoltó őrs kialakítása 22. Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása 23. Fő u. 76.sz. ingatlanrész hasznosítása 24. Víziközművek üzemeltetése

4 4 25. A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése 26. Bácsfa Kft. ajánlata a 3076/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 27. Fejlesztési és beruházási elképzelések évi működési hozzájárulás megállapítása a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás működéséhez 29. Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyában 30. Majsa Alapítvány kérelme 31. Tradicionális sportegyesületek, Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény, kiadványok támogatása, Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg felosztása 32. Jonathermál Zrt. rendezvény támogatási kérelme 33. Városszépítő Egyesület rendezvény támogatási kérelme 34. Bodoglári játszótér megépítésének támogatása 35. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozószerződéseinek módosítása 36. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint eladó, valamint a GÁZÉPSZERKER Kft. mint vevő között létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítása 37. Mezei őrszolgálat létrehozásáról 38. Új Szolgáltatási szerződés megkötése foglalkozás egészségügyi vizsgálatra vonatkozóan 39. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére 40. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés 41. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés 42. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezése 43. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménye ágazati pótlék támogatása 44. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 45. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme személygépkocsi beszerzés ÁFÁ-jának támogatására, támogatási összeg megelőlegezésére 46. Gáz-Dízel Kft. kérelme 47. Fészek Színjátszó Egyesület kérelme 48. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetési tervezetének módosítása 49. Tájékoztató a Belügyminisztérium által kiírt évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozása jogcímre beadott pályázatról 50. Tájékoztató a Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlan igénybevételéről Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Fogl András alpolgármester 51. A Kiskunok Vidékéért Egyesület HACS-ként való működési szándékáról Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 52. Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlata

5 5 53. VAKÁCIÓ Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadása 54. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde gyógypedagógiai pótlék kérelme 55. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde pótelőirányzat kérelme Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése Előadó: dr. Tárai Éva jegyző 56. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal létszámigénye 57. Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása 58. Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról 59. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Előadó: 60. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek évre várható összegei Előadó: /Az anyag korábban kiküldésre került/ 61. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat évi költségvetéséről /Az anyag korábban kiküldésre került/ Előadó: 62. Egyebek Zárt ülés 63. Javaslat Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására /Zárt ülés anyaga!/ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: /Írásos előterjesztés mellékelve/ 1./ N a p i r e n d Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata Nagy tisztelettel köszöntöm, dr. Máté Szabolcs Ügyvéd Urat és Bari István Urat önkormányzati ülésünkön. Az előterjesztést bizottsági ülésen részletesen tárgyaltuk, a bizottság támogatta, hogy a szerződést egy évvel hosszabbítsuk meg a Motorland Zrt-vel és a Tutti Scarpe Kft-vel, a leírtak alapján. Az Orient International Kft esetében pedig várjuk meg, amíg a bírósági bejegyzések jogerősek lesznek, és azután tudunk tovább tárgyalni. A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést.

6 6 Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az első határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 18/2014. (II.26.) határozat Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapesten, napján kelt, egyrészt Kiskunmajsa Városi Önkormányzat mint bérbeadó, másrészt a Motorland Zrt, valamint a Tutti Scarpe Kft. mint bérlővel kötött ingatlanhasznosítási szerződést a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalását követően - módosítja az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítási tervezetbe foglaltak szerint, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, a TVI jóváhagyó állásfoglalását követően, az Önkormányzat jogi képviselője által elkészített szerződésmódosítás aláírására. Felelős: Határidő: április 01. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a második határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 19/2014. (II.26.) határozat Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapesten, napján kelt, egyrészt Kiskunmajsa Városi Önkormányzat mint bérbeadó, másrészt az Orient International B&B Kft mint Bérlővel kötött ingatlanhasznosítási szerződés vonatkozásában, - a Bérlőt érintő cégbírósági eljárás jogerős befejeződését követően felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Bérlő törvényes képviselőjével az ingatlanhasznosítási szerződés módosítása tárgyában, az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítási tervezetben foglaltaknak megfelelően, majd a soron következő képviselő-testületi ülésre - a tárgyalások eredményének tükrében tegye meg a szükséges intézkedést, hogy a tárgyban készüljön előterjesztés. Felelős: Határidő: április 01.

7 7 2./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határidő módosítást kérek a 269/2013 számú határozathoz április 30-ig, és a 288/2013. számú határozathoz április 30-ig, mivel a tárgyalások folyamatban vannak. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 20/2014. (II.26.) határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z at Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el: - 285/2013. (XI. 27.) határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója - 287/2013. (XI. 27.) határozat Gáz-Dízel Kft. kérelme - 297/2013. (XI.27.) határozat Helyi pénz bevezetésének lehetősége - 325/2013. (XII.19.) határozat A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére - 328/2013. (XII.19.) határozat Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság Társasági szerződésének elfogadása /2013. (XII.19.) határozat A évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról - 2/2014. (I. 16.) határozat Napelemes rendszerű önkormányzati tanyavillamosítás Kiskunmajsán elnevezésű közbeszerzési eljárás döntése - 3/2014. (I. 16.) határozat Az ÁROP-1.A azonosító számú, Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szervezetfejlesztési célú tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntése - 6/2014. (I. 16.) határozat Normatíva lemondás pótigénylés - 7/2014. (I. 16.) határozat Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények, fejlesztése, felújítása pályázat elutasítása

8 8-8/2014. (I. 16.) határozat KEOP /A/ azonosítószámú, Konecsni György Kulturális Központ napelemes projektje elnevezésű pályázat elutasítása - 9/2014. (I. 16.) határozat A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére - 10/2014. (I. 16.) határozat A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelői szerződés kiegészítése - 11/2014. (I. 16.) határozat Hunor Vadásztársaság kérelme - 12/2014. (I. 16.) határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium támogatási kérelme zongora beszerzéséhez - 14/2014. (I. 16.) határozat Konecsni György Kulturális Központ kiadványokkal kapcsolatos kérelme Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 269/2013. számú határozat,- a Furafol Hungary Kft. kérelmei - esetében határidő módosítást fogadott el április 30-ig /2013. (XI.12.) határozat Furafol Hungary Kft. kérelmei Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 288/2013. (XI.27.) számú határozat, a Tanács Ablak Kft kérelme - esetében határidő módosítást fogadott el április 30-ig /2013. (XI.27.) határozat Tanács Ablak Kft kérelme Kiskunmajsa Város Pénzügyi osztályának előterjesztése Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ 3./ N a p i r e n d.../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

9 9 Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - 2 tartózkodás mellett, elfogadta a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletét módosító 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmaz. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: /Írásos előterjesztés mellékelve/ 4./ N a p i r e n d./2014.(.) önkormányzati rendelet-tervezet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmaz. 5./ N a p i r e n d./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmaz.

10 10 6./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 21/2014. (II.26.) határozat Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 188/2004. számú határozattal elfogadott, többször módosított Településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja: Az üdülőterület belterületi fekvésű Üh hétvégi házas üdülőterülete átkerül Üü üdülőházas üdülőterületbe a beépíthetőségi feltételek rugalmassá tétele érdekében. A módosított terv a meglévő gyalogutat és a kialakult állapotnak megfelelő belterületi határvonalat tünteti fel. Felelős: Határidő: március / N a p i r e n d./2014. (..) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendeletét módosító 5/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmaz. Kiskunmajsa Város Hatósági osztályának előterjesztése Előadó: Nyergesné Rafaj Erika /Írásos előterjesztés mellékelve/

11 11 8./ N a p i r e n d Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 22/2014. (II.26.) határozat Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 3. a) pontja, valamint 4. (2) bekezdése alapján Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. II/5. számú önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Simonyi Katalin Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. II/5. szám alatti lakosnak. A bérleti szerződés időtartama április 1. és március 31. között. Egyben felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Felelős:, bérleti szerződés aláírására. Határidő: március 31. Kiskunmajsa Város Hatósági osztályának előterjesztése Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ 9./ N a p i r e n d A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatására pályázat beadása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal

12 12 23/2014. (II.26.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatására pályázat beadása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet ai alapján a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház számára muzeális intézményi feladatok támogatására kérelmet nyújt be. Felelős: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető Határidő: március / N a p i r e n d Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 24/2014. (II.26.) határozat Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-es költségvetési évtől meg kívánja emelni a Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíjra biztosított keretösszeget ,-Ftra. A Ft-os keretemelés fedezete a évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014-es tanév I. félévére szóló Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a honlapon és a helyben szokásos módon kell megjelentetni. Felelős: dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: február 28. Kiskunmajsa Város Pénzügyi osztályának előterjesztése Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve/

13 13 11./ N a p i r e n d Jelentés a Tradicionális sportegyesületeknek, Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványok támogatására, Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolóknak, egyéb civil szervezeteknek a évi támogatási keretből és egyéb szabad forrás terhére évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról azok esetében, akik a évi támogatásra pályázatot nyújtottak be A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a B határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 25/2014. (II.26.) határozat Jelentés a Tradicionális sportegyesületeknek, Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványok támogatására, Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolóknak, egyéb civil szervezeteknek a évi támogatási keretből és egyéb szabad forrás terhére évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról azok esetében, akik a évi támogatásra pályázatot nyújtottak be Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a ~ Tradicionális sportegyesületeknek, ~ Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványokra ~ Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolónak, egyéb civil szervezeteknek (melyek évi támogatásra pályázatot nyújtottak be) évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról készült jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének és a Mayossa Hagyományőrző Egyesületnek az elszámolása határidő lejártát követően érkezett, de a Képviselő-testület a felhasznált támogatás visszafizetésétől eltekint. A Képviselő-testület a dr. Vedres Ferenc vezette Boróka Művészeti Csoportnak adott támogatás visszafizetésétől eltekint, a szakmai beszámoló bizonyítja a pályázati dokumentációban meghatározott program (könyvkiadás) megvalósítását. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mayossa Hagyományőrző Egyesület Ft-os visszafizetésével a évi költségvetési rendelet tervezet általános tartalékát megemeli. Felelős: Határidő: további intézkedést nem igényel

14 14 Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: /Írásos előterjesztés mellékelve/ 12./ N a p i r e n d Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Már ,- Ft-tal támogattuk az 53. Európa Rally megrendezését, most újabb ,- Ft-tal járulunk hozzá, így összesen ,- Ft támogatást adunk, amennyiben a Képviselőtestület elfogadja. A Bizottság a javaslatot támogatta. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 26/2014. (II.26.) határozat Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsán megrendezésre kerülő 53. Európa Rally rendezvény lebonyolítására Ft-ot biztosít a Konecsni György Kulturális Központ részére és hozzájárul ezen összeg évi eredeti költségvetésben történő megtervezéséhez, a évre kiküldött költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keretösszeg terhére. Felelős:, Tóth Viktor intézményvezető Határidő: azonnal a tervezésre, június a rendezvény lebonyolítására 13./ N a p i r e n d Képviselői igények megvalósítására elkülönített keret módosítása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal

15 15 27/2014. (II.26.) határozat Képviselői igények megvalósítására elkülönített keret módosítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői igények maradványának áthúzódó kiadásként megtervezett ,0 eft-os összegét megemeli 7.270,0 eft-tal a évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alap terhére. Felelős: Határidő: azonnal 14./ N a p i r e n d Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatási kérelme A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Fogl András alpolgármester Álláspontom szerint mindenképpen üdvözítő lenne a megállapodás megkötése az Üdülőtulajdonosok Egyesületével, de addig, amíg a Szakbizottságok illetve az Önkormányzat nem látja át, hogy ez a céltámogatás mire kerülne felhasználásra ebben a tárgyévben, ennek tisztázása érdekében először a felhasználást kellene részleteiben tárgyalni, és utána visszatérnénk a megállapodásra. Úgy gondolom, hogy elvi állásfoglalást hozhat a testület, konkrét pénzeszköz meghatározása nélkül. Mózer Gyula képviselő Bizottsági ülésünkön én javasoltam a konkrét feladat megnevezését a határozati javaslatban. Azóta egyeztettem az Üdülőtulajdonosok Egyesületével, és velük egyetértésben szeretném kérni, hogy most elvi döntés legyen azzal a kiegészítéssel, hogy a következő egy hónapon belül kerüljenek konkrétan meghatározásra azok a feladatok, amelyekre a pénzt az Egyesület elköltheti, és annak tükrében kerüljön sor a megállapodás aláírására. Most elvi döntés legyen, és külön megállapodásban szabályozzuk azt, hogy mire költhetik a pénzt. Annyiban szeretném Képviselő-társam álláspontját módosítani, hogy elvi állásfoglalás legyen egy hónapon belüli konkrét tervezéssel, és a pénzeszközt helyezzük céltartalékba. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

16 16 28/2014. (II.26.) határozat Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatási kérelme Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete (Kiskunmajsa, Fő. u. 72/2.) támogatásához, melyre 2014-ben Ft támogatási keretet különít el a céltartalékon. A támogatás fedezete a évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a konkrét elképzelések, tervek ismeretében dönt az Egyesület támogatásáról elszámolási kötelezettség mellett, s hatalmazza fel a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Felelős: a költségvetési rendelet tervezeten történő átvezetésre, Képviselő-testületi előterjesztésre Határidő: azonnal, március / N a p i r e n d Szécsény László kérelme A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 29/2014. (II.26.) határozat Szécsény László kérelme Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a 0672/15. hrsz-ú, legelő művelési ágú 11 ha 4884 m² nagyságú területet Szécsény László Kiskunhalas, Pozsonyi u. 78/A/4. szám alatti lakos részére ,- forintért. Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Határidő: június 30.

17 17 16./ N a p i r e n d Rátóti Imréné felajánlása Az előterjesztés arról szól, hogy üdülőterületet ajánlanak fel a város számára. A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 30/2014. (II.26.) határozat Rátóti Imréné felajánlása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a hrsz-ú telket visszaveszi Rátóti Imréné Budapest, Csiky u. 39. szám alatti lakostól. A visszavétellel kapcsolatban ,- forintot biztosít, melynek fedezete a évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon önkormányzati intézményi bevételkiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret. Felelős: Határidő: június / N a p i r e n d Csontos Imre területvásárlási kérelme A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 31/2014. (II.26.) határozat Csontos Imre területvásárlási kérelme Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete ,- forintért értékesíti a 0326/57. hrsz-ú, út művelési ágú, 1074 m² nagyságú területet Csontos Imre Kiskunmajsa, Madách u. 4.

18 18 szám alatti lakos részére az út művelési ág megváltoztatása után, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmező vállalja. Az adásvételhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Határidő: december / N a p i r e n d Menetrend módosítás A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 32/2014. (II.26.) határozat Menetrend módosítás Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékelt menetrend változásokat március 15-től elfogadja és módosítja a augusztus 23-án a Hamsza Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés, többször módosított 1. sz. mellékletét. Felelős: Határidő: március / N a p i r e n d Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz-ú területvásárlása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,

19 19 33/2014. (II.26.) határozat Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz-ú területvásárlása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti bruttó ,- forintért a 0339/5. hrsz-ú, kivett beépített terület megjelölésű, 3 ha 1608 m² nagyságú ingatlant a Hunor Vadásztársaság részére. Felhatalmazza Faludi Tamás Polgármestert az adásvételi szerződés, valamint a vételár teljes megfizetése után a tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Felelős: Határidő: március / N a p i r e n d Első világháborús emlékmű helyreállítása Szeretném megköszönni az eddig érkezett felajánlásokat az emlékmű felújítására. Szikora Gyula Úr a Jonathermál Zrt. vezérigazgatója kovácsoltvas kerítést ajánlott fel az emlékmű bekerítéséhez, Fülöp Ferenc Úr a szobor, a felirat és a puskacső megjavítását, Kakuk Sándor Úr a zászlótartó rúd teljes felújítását vállalta. A felajánlásokat köszönöm, de amennyiben a pályázat nyer, akkor a felújításokat pályázati forrásból végezzük el. A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 34/2014. (II.26.) határozat Első világháborús emlékmű helyreállítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Petőfi téri első világháborús emlékmű felújítására. A pályázat előkészítésére felhatalmazza t. Felelős: Határidő: március 31.

20 20 21./ N a p i r e n d Tűzoltó őrs kialakítása Régóta vártunk már erre a pillanatra, lassan két éve húzódik ennek a kérdésnek az eldöntése. Örömhír, hogy véglegesen eldőlt, Kiskunmajsán Állami Tűzoltó Állomás fog épülni. Felajánlást kaptunk a Katasztrófavédelemtől, hogy amennyiben Kiskunmajsa Város Önkormányzata 15 millió forinttal hozzájárul az építkezéshez, - mely bruttó 41 millió forintba fog kerülni- akkor felépítenek egy kétállásos épületet úgy, hogy az önkéntes tűzoltóink is oda tudnának költözni. Ez ügyben tárgyaltam az önkéntes tűzoltóinkkal és ők azt kérték, hogy maradhassanak a jelenlegi helyükön, ezért arra kérem a Testületet, ne járuljunk hozzá 15 millió forinttal a kétállásos Tűzoltó Állomás megépítéséhez, csak egyállásos állomás épüljön. Ebben az évben még az önkénteseinket támogatnunk kell. Az Arany János utca 2. szám alatt, a Városgazdálkodási Intézmény és a Polgárvédelmi raktár területének egy részét adjuk át a Tűzoltóság számára, ahol a Tűzoltó Szertár megépülhet. Az átadott terület pontos mérete a kimérés után dől el. A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 35/2014. (II.26.) határozat Tűzoltó őrs kialakítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az hrsz-ú ingatlan megosztásához annak megfelelően, hogy a Tűzoltó őrs megépülhessen. Felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes átadáshoz szükséges intézkedések megtételére ,- forintot biztosít a feladat végrehajtásához, melynek fedezete évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon önkormányzati intézményi bevételkiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret. Felelős: Határidő: június / N a p i r e n d Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

21 21 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 36/2014. (II.26.) határozat Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé való nyilvánítási eljárás megindításával. A minősítési eljárás bruttó ,- Ft költségéből évben ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetési rendelet tervezetében a céltartalékon tervezet felhalmozási, felújítási alap terhére. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó Ft-ot a 2015-ös költségvetési évben megtervezi. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Faludi Tamás polgármestert az eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: március / N a p i r e n d Fő u. 76. sz. ingatlanrész hasznosítása A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 37/2014. (II.26.) határozat Fő u. 76.sz. ingatlanrész hasznosítása Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. alatti 76 m²-es helyiséget az Imotex Bt Kiskunhalas, Szász Károly u. 37. vállalkozásnak 10 év időtartamra havi Ft bérleti díjért, a mellékelt bérleti szerződés szerinti részletes tartalommal. Felhatalmazza továbbá t a mellékelt helyiségbérleti szerződés aláírására. Felelős: Határidő: március 31.

22 22 24./ N a p i r e n d Víziközművek üzemeltetése A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő A Víziközmű Szolgáltató Kft szerződésében vállalta azokat a munkákat, melyektől most eltekintést kér a rezsicsökkentésre való hivatkozással, mivel őt ez által kár éri. Polgármester Úrtól kérdezem, ki az a másik vállalkozó, akit a város támogat azért, mert vis maior kár éri? A Víziközmű Szolgáltató Kft is egy vállalkozó, véleményem szerint nem szükséges a városnak hozzájárulni ehhez a támogatáshoz. Képviselő Úr is tudja, hogy a Víziközmű Szolgáltatók már a tavalyi évben sem fizettek bérleti díjat, sehol az országban. Kiskunmajsa azon kivételek közé tartozott, ahol háromnegyed évre ki lett fizetve a bérleti díj. Ha a rezsicsökkentés és a vezetékadó kivetése miatt elvesznek a bevételből %-ot, akkor a vállalkozó miből tudja a bérleti díjat fizetni? Nekünk az legfontosabb, hogy biztonsággal üzemeljen a víz-és szennyvízrendszerünk. Természetesen a szükséges felújításokat a cég továbbra is elvégzi. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 38/2014. (II.26.) határozat Víziközművek üzemeltetése Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Kiskunmajsa város víziközmű létesítményeinek üzemeltetését a Vízközmű Szolgáltató Kft. az üzemeltetői szerződés alapján, bérleti díj megfizetése nélkül végzi. Felelős: Határidő: február / N a p i r e n d A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése Szeretném jelezni, hogy a határozati javaslatban szereplő ,- Ft elírás, már bizottsági ülésen is a 92000,- forintos támogatásról döntött a bizottság. A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

23 23 Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 39/2014. (II.26.) határozat A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a Városgazdálkodási Intézményt a Köztársaság téri játszótér üzemeltetésével és a közterületet térítésmentesen átadja az irányítása alá tartozó városgazdálkodási Intézménynek. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete évtől a fenti játszótérrel kapcsolatos többlet költségekre a Városgazdálkodási Intézmény részére ,- forintot biztosít, melynek fedezete a évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon, önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre működési kiadásokra elkülönített keret. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felül a három játszótéren felmerülő minősítési költségre fedezetet biztosít, amennyiben a saját költségvetése terhére kigazdálkodni nem tudja. Felelős: Határidő: február / N a p i r e n d Bácsfa Kft. ajánlata a 3076/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő Nem csak vételi ajánlatról van szó, hanem a rendezési terv módosításáról is. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy a régi mázsaház területén milyen gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenyég folyna, ha a Bácsfa Kft megvásárolja területet? Egy autómosót szeretne megépíteni, valamint elképzelései között szerepel az is, hogy autógáz tankoló állomást hozna létre, de véleménye szerint ennek kicsi az esélye a terület nagysága miatt. A vállalkozó a teljes területet megvásárolná, a magánházzal együtt. Nyerges Benjamin képviselő Az ilyen esetekben mindig javasolnám kikérni a környékben lakók véleményét, hiszen egyegy vállalkozás lakó-pihenőövezetben a forgalom növekedésével, a zaj ártalom miatt olyan hatásokat válthat ki, mely elviselhetetlen lesz a lakók számára.

24 24 Nem tudom egy autómosó mennyivel lenne zajosabb, mint amilyen most a forgalom, ebben a kereszteződésben? Farkas Zoltán képviselő Úgy tudom a szomszédoknak is hozzá kell járulni a vállalkozási tevékenységhez. Ez a terület elég speciális helyen van, nincsenek szomszédok. Felhívnám a figyelmet, hogy minden ipari tevékenységet szorítsunk ki a városból, figyeljünk a lakók nyugalmára. A vállalkozók találják meg azt a helyet, ahol tevékenységük a lakók nyugalmát nem zavarja. Képviselő Urak, van-e konkrét javaslatuk? Természetesen az építésügyi hatósági jogszabályok be lesznek tartva. Farkas Zoltán képviselő Nincs konkrét javaslatunk. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot azzal, hogy az előterjesztésben meghatározott 1900 Ft/m 2 + ÁFA árat javaslom elfogadásra. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 40/2014. (II.26.) határozat Bácsfa Kft. ajánlata a 3076/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete elvi hozzájárulását adja a 3076/3. hrsz-ú ingatlan megosztás utáni értékesítéséhez a BÁCSFA Kft. részére 1.900,-Ft/m² áron. Hozzájárul a 3076/3. és 3076/4. hrsz-ú ingatlanok Gazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató övezetbe történő átminősítés előkészítéséhez. A megosztással és a rendezési terv módosítással kapcsolatos költségek a BÁCSFA Kft-t terhelik. Felelős: Határidő: december / N a p i r e n d Fejlesztési és beruházási elképzelések A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. A Pénzügyi és Városfejlesztés Bizottság az első táblázatot támogatta. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

25 25 Nyerges Benjamin képviselő Nagyon örülünk, hogy a város több helyen fejlődik, építkezések lesznek, felújítások folynak, de a sorrenddel nem értek egyet. Kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa azt a javaslatot, miszerint a 15-ös sorszámmal jelzett Fecske utca-árpádtelep aszfaltozására sor kerülhessen, hiszen a rossz út is oka lehet, hogy ezen az útszakaszon halálos kerékpáros baleset is történt. Ez az út a városból ki- és bevezető útszakasz is egyben, így az autósok gyorsan hajtanak, és csak későn észlelik az útkereszteződéseket. Ha lenne egy kerékpárral jól közlekedhető védett útszakasz, akkor elkerülhetőek lennének a belesetek. Javaslom a 15-ös sorszám alatt szereplő elképzelés, első helyre való átcsoportosítását. Farkas Zoltán Képviselő Ha már van pénzünk, osszuk szét. Örülök annak, hogy a Vasútállomástól a Vasút Étteremig húzódó járdaszakasz felújítását Polgármester Úr elfogadta, de azt nem értem, miért került ki a sorból a Liszt Ferenc utca felújítása és a Fő utca páros oldalán a járda térkövezése, a Járóbeteg Szakellátótól a Petőfi utcáig? Szeretném megkérdezni mit jelent a behajlás mérés elvégzése a Liszt Ferenc utca esetében? A Fő utca páros oldalának térkövezése ebben a keretben nincs benne, mert az itt szereplő felújítások vásárolt anyagból valósulnak meg. A Startmunka program még nem indult, információink szerint áprilisban indul a térkő gyártás. A Képviselő-testület elfogadott egy térkövezési sorrendet, és ott első helyen szerepel a Fő utca Járóbeteg Szakellátótól a Petőfi utcáig tartó szakaszának térkövezése. Körülbelül három hét alatt készül el a szükséges térkő, utána azonnal hozzáfognak a járda térkövezéséhez. Liszt Ferenc utca esetében behajlás mérést kellene elvégezni, melynek eredménye megmutatná, hogy az utat teljes szélességében kell javítani, vagy elegendő az út az egyik felének felvágása és az alapozás javítása. Farkas Zoltán Képviselő Szerintem az egész utat fel kellene újítani. Már amikor elkészült akkor jeleztem, hogy nem jól sikerült. Az út szerkezete annyira meggyengült, hogy rövid időn belül nem lesz használható. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy az ,- a Ft-ot építsünk be a Fecske utca-árpádtelep aszfaltozására. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 41/2014. (II.26.) határozat Fejlesztési és beruházási elképzelések 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete ,- forintot biztosít az előterjesztésben szereplő táblázat pontjában szereplő fejlesztési és beruházási

26 26 elképzelések végrehajtására, melynek fedezete a évi rendelet tervezetben a céltartalékon, a évi adósságkonszolidáció miatt felszabaduló forrás. 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a járdaépítések támogatására az előterjesztésben foglaltak szerint a támogatás összegét betonjárda építése esetén 1000,-Ft/m 2, díszburkolatú járda esetén 1.500,-Ft/m 2 összegben határozza meg. A járdaépítési támogatás feltételeinek kidolgozásával, és a járdaépítési program lebonyolításával a Hatósági Osztályt bízza meg. Felelős: Határidő: december / N a p i r e n d évi működési hozzájárulás megállapítása a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás működéséhez A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 42/2014. (II.26.) határozat évi működési hozzájárulás megállapítása a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás működéséhez Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ft-os évi működési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Mindennapi vizünk Önkormányzati Társulás részére elfogadja. A hiányzó Ft fedezete a évi költségvetési rendelet tervezetben a céltartalékon önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret. Felelős: Határidő: március / N a p i r e n d Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyában A szakbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

27 27 Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 43/2014. (II.26.) határozat Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyában Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben, minősített többséggel elfogadja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felelős: Faludi Tamás polgármest Határidő: február / N a p i r e n d Majsa Alapítvány kérelme Terbe Zoltán Képviselő Úr küldött egy t, hogy vegyük le napirendről, de azért nem kértem a napirendi pont levételét, mert kérném, hogy a javaslatot támogassa a Képviselőtestület. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő Most kaptam sms-t Terbe Zoltán és Dósai Imre képviselőktől, melyben azt írták, hogy hagyjuk napirenden a Csábrády János Civil Ház védetté nyilvánításával kapcsolatos kérelmüket. Nemcsak a Majsa Alapítvány épületéről van szó, hanem a Csábrády János Civil Ház egészéről, ahol próbák vannak, és sajnos felújításra szorul az épület. Én feltétlen támogatom, ha ez a feltétele egy sikeres pályázatnak. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján (szerda) 16:00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján (csütörtök) 17 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben