J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről. Jelen vannak Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Farkas Zoltán, Nyerges Benjamin, Mózer Gyula, Szikora Lajosné, Szikora Tibor képviselők, Abonyi Henrik alpolgármester, Fogl András alpolgármester és Faludi Tamás polgármester (9 fő 81,82 %). Lendér Julianna és Terbe Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat. Jelen vannak továbbá: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné és dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezetők, Béres László bizottsági referens. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás vélemezési szakaszának lezárása napirendi ponthoz Balogh Tünde az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. ügyvezetője. Faludi Tamás polgármester Köszöntöm a megjelenteket majsa Városi Önkormányzat ez évi 20. képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, és az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Dósai Imre és Szikora Tibor képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester ismertette a napirendi pontokat, kérte, hogy a következő napirendi pontok kerüljenek felvételre: 22. napirendi pontként Térfigyelő kamerák üzemeltetése, 23. napirendi pontként Csúszásgátló anyagról döntés, 24. napirendi pontként majsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása, 25. napirendi pontként Tourinform Iroda kérelme. Javasolta továbbá, hogy a Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése majsán előterjesztés 1. napirendként kerüljön megtárgyalásra, 2. napirendként pedig a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás vélemezési szakaszának lezárása. Ennek megfelelően a napirendi pontok számozása módosításra kerül. Kérte a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

2 2 Kérdés, hozzászólás nem történt, így szavazásra bocsátotta a Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése majsán elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéséről szóló előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 312/2013. (XII.19.) határozat Zárt ülés tartása a Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése majsán elnevezésű közbeszerzési eljárás döntése H a t á r o z a t majsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törv (Mötv.) 46. (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el a Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése majsán elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéséről szóló napirend kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Felelős : Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester ezek után szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel és módosításokkal együtt. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. N a p i r e n d 1. A Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése majsán elnevezésű közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés!/ Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Bíráló Bizottság elnöke 2. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos Előadó: Faludi Tamás polgármester 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 4../2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Előadó: Faludi Tamás polgármester

3 3 5. /2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló rendelet elfogadása Előadó: Faludi Tamás polgármester 6../2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet majsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző majsa Város Polgármesterének előterjesztései, tájékoztatója Előadó: Faludi Tamás polgármester 7 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés felmondásának pontosítása 8 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvtársaság kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében 9 A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvtársaság vagyonkezelőnek történő kijelölésére tekintettel a vagyonkezelői jogot alapító Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg felhatalmazás adása Csongrád Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat, és a képviseletében eljáró polgármester részére a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés aláírására 10 Kötelező kémseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása 11 Fő u. 76. sz. ingatlanrész hasznosítása 12 majsa város vízi közműveinek felújítási programjának módosítása 13 Játszótéri beruházások tulajdonjogának átadás-átvétele 14 Civilek a Játszóterekért Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozása 15 majsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 16 A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a majsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 17 Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérés 18 World Communication Company Kft-vel kötött szerződés felmondása 19 Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság Társasági szerződésének elfogadása 20 Volt Nyomda épületének térítésmentes átadása az Önkormányzat irányítása alá tartozó Városgazdálkodási Intézm részére 21 Vakáció Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 22 Tájékoztató a,,majsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP- 1.A kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírásáról

4 4 23. Térfigyelő kamerák üzemeltetése 24. Csúszásgátló anyagról döntés 25. majsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 26. Tourinform Iroda kérelme majsa Város Aljegyzőjének előterjesztése Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 27. A évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról /2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet majsa Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 29. Egyebek Faludi Tamás polgármester Szomorúan hallottuk a hírt, hogy Terbe István,,majsa város díszpolgára elhunyt. Kérem a képviselő-testületet, hogy díszpolgárunk emlékére egy perces néma felállással fejezzük ki tiszteletünket. A tisztelet megadása után, zárt ülést rendelek el. Z á r t ü l é s után. Faludi Tamás polgármester Ismertetem a majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 313/2013. (XII.19.) önkormányzati határozatában hozott döntését:,,a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-tól nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján meghirdetett, A településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása című pályázat megvalósítására kiírt, A Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése majsán elnevezésű közbeszerzési eljárást érvesnek és eredmesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének nettó Ft + Áfa azaz bruttó Ft legkedvezőbb vállalási összeggel, Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft-t hirdeti ki. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a szerződéskötési muratórium lejártát követően azzal, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele az önkormányzat által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-tól nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján meghirdetett, A településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása című pályázati kiírásra beadott pályázatának nyertességét követően a támogatási szerződésnek megfelelő, pályázatnak helyt adó határozat kézhezvétele.

5 5 2./ N a p i r e n d Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás vélemezési szakaszának lezárása Faludi Tamás polgármester A szakbizottság az,,a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérem Balogh Tündét az Új Lépték Tervező Iroda Bt. ügyvezetőjét, tegye meg hozzászólását. Balogh Tünde Új Lépték Tervező Iroda Bt. ügyvezetője A képviselő-testületnek az,,a határozati javaslatban foglaltakat javasolom elfogadásra, mivel nem történik jelentős változás, csak a beépítési százalékok kerülnének megemelésre. Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az,,a határozati javaslatot. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 314/2013. (XII.19.) határozat Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás vélemezési szakaszának lezárása H a t á r o z a t majsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslatához beérkezett írásos vélemeket az 1. melléklet szerint veszi figyelembe. A közegészségügyért felelős szerv a polgármesterrel lefolytatott külön egyeztetés eredmeként a jóváhagyást nem kifogásolja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat-módosítás tervezetét a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban küldje meg végső szakmai vélemezésre az Állami Főépítésznek. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: december / N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a beszámolót.

6 6 majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 315/2013. (XII.19.) határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el: - 203/2013. (IX.03.) határozat Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanrész eladása - 204/2013. (IX.03.) határozat majsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme - 206/2013. (IX.03.) határozat Döntés az Orient-International B&B Kft. laktanyai ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatba - 208/2013. (IX.03.) határozat Hősök tere 3 szám alatti bérlem hasznosítása - 209/2013. (IX.03.) határozat Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása - 210/2013. (IX.03.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása - 212/2013. (IX.03.) határozat majsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása - 225/2013. (IX.03.) határozat A Szélmalom Közösségi Téren játszótér jövőbeni működtetéséről - 235/2013. (IX.03.) határozat Járdaépítési program határidejének módosítása - 245/2013. (X. 16.) határozat A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatási kérelme - 247/2013. (X. 16.) határozat Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése - 248/2013. (X. 16.) határozat Menetrend módosítása - 249/2013. (X. 16.) határozat Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről - 250/2013. (X. 16.) határozat Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása - 251/2013. (X. 16.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása - 252/2013. (X. 16.) határozat majsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása

7 7-253/2013. (X. 16.) határozat A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása - 254/2013. (X. 16.) határozat Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése - 255/2013. (X. 16.) határozat Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára - 257/2013. (X. 16.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak Finanszírozása - 258/2013. (X. 16.) határozat Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása - 260/2013. (X. 16.) határozat majsa Városi Önkormányzat közbeszerzési tervének II. számú módosításáról - 263/2013. (X. 16.) határozat Intézmi Tanács tagok delegálása - 264/2013. (X. 16.) határozat Bács-Szakma Zrt. részv értékesítési ajánlata - 265/2013. (X. 16.) határozat Vakáció Kft. üzleti tervének módosítása - 266/2013. (X.16.) határozata A Városgazdálkodási Intézm Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról - 267/2013. (XI.12.) határozat majsa Városi Önkormányzat közbeszerzési tervének III. számú módosítása - 268/2013. (XI.12.) határozat Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyában - 270/2013. (XI.12.) határozat Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés felmondása - 275/2013. (XI. 27.) határozat Pályázat kiírása egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására - 276/2013. (XI. 27.) határozat Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására - 277/2013. (XI. 27.) határozat A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása - 279/2013. (XI. 27.) határozat Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása - 280/2013. (XI. 27.) határozat Beszámoló a közterület-felügyelő munkájáról - 284/2013. (XI. 27.) határozat Beszámoló a költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról - 285/2013. (XI. 27.) határozat majsa Városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója - 286/2013. (XI. 27.) határozat KLIK valamint majsa Városi Önkormányzat között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása - 289/2013. (XI. 27.) határozat -Vet Kft. kérelme

8 8-290/2013. (XI. 27.) határozat Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint a települési szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására - 293/2013. (XI. 27.) határozat A majsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézm felvételi körzetének vélemezése - 294/2013. (XI. 27.) határozat A majsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása - 295/2013. (XI. 27.) határozat Beszámoló a majsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről - 296/2013. (XI. 27.) határozat Civil szervezetek nyertes pályázatainak előfinanszírozása - 298/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéje gyógypedagógiai pótlék kérelme - 299/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ellenőrzés a közoktatásban című alapmű előfizetési kérelme - 300/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde honlap létrehozása és működtetése iránti kérelme - 301/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde fmásoló bérlése iránti kérelme - 302/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz kérelme - 303/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus bérkülönbözet kérelme téves besorolás miatt - 304/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának jubileumi jutalma - 305/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkabér kiegészítési kérelme - 306/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde szakértői díj kérelme - 307/2013. (XI.27.) határozat A majsa Városi Óvoda és Bölcsőde utazási költségtérítés kérelme - 308/2013. (XI.27.) határozat Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése, valamint az ingatlan tulajdoni arányainak megfelelő üzletrészcsomag kialakítása - 309/2013. (XI.27.) határozat Behajthatatlan követelések elengedése - 311/2013. (XI.27.) határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása

9 9 4./ N a p i r e n d./2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A szakbizottságok a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotja. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször évi III. tv. 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdés b) pontja, 26., 32. (3) bekezdése, 37. (1) bekezdés d) pontja, 37/A. (3) bekezdése, 45. (1) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 58/B (2) bekezdése, 132. (4) bek. a)-c), valamint g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság vélemének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet 1. Általános eljárási szabályok 1. E rendelet személyi hatálya majsa Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott személyekre terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. -a szerint kell értelmezni.

10 10 3. (1) A támogatások iránti kérelmeket az Szt-ben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iglésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:vhr.), meghatározott mellékletek és igazolások csatolásával folyamatosan lehet benyújtani. (2) A hivatal a kérelemben foglaltak valódiságát helyszíni szemle, saját nyilvántartásai, és más hatóságok útján ellenőrizheti. (3) Az ellátás iránti kérelem benyújtásának helye: majsai Polgármesteri Hivatal majsa, Fő u. 82. szám 4. A megállapított szociális ellátást jogerős határozat alapján a Polgármesteri Hivatal az ellátásban részesülő kérelmére készpénzzel fizeti, posta útján folyósítja, vagy lakossági folyószámlájára utalja a határozatban foglaltak szerint. (1) E rendelet alkalmazásában: II. Fejezet A szociális ellátások formái 5. a) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás: aa) aktív korúak ellátása aaa) rendszeres szociális segély ab) önkormányzati segély ac) utazási támogatás ad) méltányossági jogkörben megállapított ápolási díj b) Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátás: ba) önkormányzati segély bb) idősek karácsonyi csomagja bc) köztemetés bd) méltányossági jogkörben megállapított közgyógyellátás

11 11 III. Fejezet Egyes szociális ellátások önkormányzati szabályozása Rendszeres szociális segély 6. (1) A Szt. 37. (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésre kijelölt szerve: a majsai Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézm, melynek székhelye: 6120 majsa, Fő utca 83. A jogosult köteles: a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az Intézménnyel felvenni a kapcsolatot, személyesen megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, d) az együttműködésre kijelölt szervnél az általuk megadott időpontban pontosan megjelenik. A jogosult az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködése magában foglalja a (1) bekezdésben megjelölteken túl a segélyezett szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a családgondozásban való részvételt, életvezetési és mentálhigiénés tanácsok követését. (2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult: a) elmulasztja az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előirt határidőn belül nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg, c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban foglaltakat. (3) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha a jogosult az együttműködésre kijelölt szervnél okiratokkal különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány kimenti a mulasztását. (4) A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézm az együttműködési kötelezettség első ízben történő megszegéséről írásban figyelmezteti a rendszeres szociális segélyben részesülőt. Ha a jogosult az együttműködési kötelezettségét második alkalommal megszegi, erről 10 napon belül írásban értesíti a támogatás megállapító szervet az Intézm. A támogatást megállapító szerv a Szt. 37/B. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

12 12 (5) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a Szt. 37. (1) bek. a) c) pontja szerinti eseteken kívül rendszeres szociális segélyre jogosult, aki legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érves és hatályos szakhatósági állásfoglalását/szakvélemét csatolja. (6) A rendszeres szociális segélyre vonatkozó jogosultsági feltételek a Szt. 37. (1) bekezdése a) c) pontjaira vonatkozó eljárási szabályok vonatkoznak. Önkormányzati segély 7. (1) Önkormányzati segélyben részesülhet az a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy, család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. (2) A segély összegét a kérelmező életkörülmeinek figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson. Az önkormányzati segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet. (3) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. (4) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás az Szt. 47. (3) bekezdésben foglalt támogatási formákban biztosítható: - erre irányuló kérelem esetén vagy - az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy az önkormányzati segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (5) A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen a Szt. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl: - tartós betegség, - tartós táppénzes állomány, - 15 napot meghaladó kórházi ápolás, - lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségeinek megfizetésére nem képes, - méltányossági közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadását jövedelmi helyzete miatt viselni nem képes, - gyermeke iskoláztatásának, élelmezésének biztosítására nem képes. (6) Rendkívüli méltányosságot figyelembe véve, önhibáján kívül személyi vagy vagyoni katasztrófa helyzetbe (vis maior) került személy esetén az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság kivételes méltányosságból az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének maximum tizenötszörös összegéig állapíthat meg egyszeri vissza nem térítendő támogatást, és/vagy kamatmentes kölcsönt a kérelmező illetve családjának jövedelemvizsgálata nélkül.

13 13 A támogatás megállapításához a szakbizottság beszerzi a Polgármesteri Hivatal vis maior helyzet szerint illetékes csoportjának szakmai vélemét, amennyiben szükséges a szakorvos igazolását. A segély összegét úgy kell meghatározni, hogy az hathatós segítséget nyújtson. (7) A (6) bekezdésben megjelölt jogosultság esetén, a ,- Ft összeget meg nem haladó összegű támogatást a polgármester is megállapíthat. A támogatás megállapításához a polgármester beszerzi a Polgármesteri Hivatal vis maior helyzet szerint illetékes csoportjának szakmai vélemét, amennyiben szükséges a szakorvos igazolását. (8) Temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély jogosult a haláleset időpontjában kiskunmajsai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó vagy a temetésről gondoskodó más személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. (9) A temetési költségek finanszírozása érdekében benyújtott önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell: a. az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot, b. a temetési számlák példányát, c. amennyiben a haláleset nem majsán történt, a halotti anyakönyvi kivonatot. (11) A temetési költségek finanszírozására szolgáló önkormányzati segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a amennyiben a jogosult családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori összegét. Amennyiben a jogosult családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének mértékét, a temetési segély mértékét, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-ában kell megállapítani. (12) Nem állapítható meg temetési költség finanszírozására önkormányzati segély annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése, illetve köztemetés esetén. (13) A temetési költségek finanszírozására szolgáló önkormányzati segély iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül kell előterjeszteni.

14 14 Utazási támogatás a helyi menetrendszerinti közlekedéshez 8. (1) majsa Város Önkormányzata a kiskunmajsai lakó-és tartózkodási hellyel rendelkező 65 év alatti és a 85/2007. (IV.25.) számú Kormány rendelet alapján kedvezmes bérletjegy megvásárlására egyébként jogosult szociálisan rászoruló személyek részére utazási támogatást nyújt a helyi menetrendszerinti közlekedésben érves kedvezmes bérletjegy árának erejéig. (2) A helyi utazási támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmben részesülő gyermekek, és rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére a támogatás külön jövedelemvizsgálat nélkül megállapítható. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek a támogatás iránti kérelmet minden év január 20. napjáig nyújthatják be 8 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, február 20. napjáig 7 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, március 20. napjáig 6 hónapra szóló bérletjegy árának támogatására, ezt követően minden év szeptember 20-ig benyújtott kérelemmel 4 hónapra szóló támogatást igelhet. (4) Az iglést határidőig benyújtó jogosultak részére önkormányzati segélyként biztosított utazási támogatás határozattal kerül megállapításra. Idősek karácsonyi csomagja 9. (1) Karácsonyi csomag támogatásra jogosult a 62. életévét betöltött személy, valamint aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, vagy egészségi állapotának mértéke a 30%-ot nem haladja meg, illetve baleseti nyugellátásban részesül és saját jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szörösét. (2) A támogatás iránti kérelmet írásban minden év november 30. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező saját jövedelmét igazoló jövedelemigazolást. (3) A karácsonyi csomag támogatás természetben nyújtott évi egyszeri ellátás, melynek értéke a beérkezett kérelmek és a költségvetési rendeletben ezen célra elkülönített keretösszeg alapján kerül meghatározásra.

15 15 Ápolási díj 10. (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. (2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (3) Az ápolási díj összege független az ápoltak számától. (4) Az (1) bekezdés esetén az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg az ápolási díj: a) ápolt és ápoló életvitelszerűen közös háztartásban, együtt él, b) a háztartásban nincs a kérelmezőn kívül más alkalmas személy, aki az ápolási feladatokat ellátná keresetveszteség/keresetkiesés nélkül, c) az egy főre számított havi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át nem éri el. (5) Nem állapítható meg ápolási díj: a) Ha az ápolási díjat kérelmező a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolásra szorulóval tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött. b) Az ápolt részesül a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások közül házi segítségnyújtásban. (6) Az ápolási díjat megállapító szerv évente több alkalommal környezettanulmányt készíthet, mely során megbizonyosodik arról, hogy az ápoló kötelezettségét megfelelően teljesíti. Évente az ápolási díjra való jogosultságát felül kell vizsgálni annak a hozzátartozónak, aki tartósan beteg személy ápolása címén részesül rendszeres pénzellátásban. Köztemetés 11. (1) Kérelemre mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, környezettanulmány készítését követően az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2) Kérelemre a köztemetés költségének megfizetése alól, környezettanulmány készítését követően legfeljebb a költségek 30%-ának mértékéig mentesíthető, az eltemettetésre köteles személy, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, a fennmaradó 70% tekintetében részletfizetés engedélyezhető.

16 16 (3) Kérelemre, környezettanulmány készítését követően, a köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmek fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. Közgyógyellátás 12. (1) Méltányossági alapon közgyógyellátási jogosultságot kell megállapítani azon kérelmező részére, ahol a) A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 21 %-át. b) Egyedülélő esetén a jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 %-át. (2) Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultságot lehet megállapítani azon kérelmező számára, aki hosszan tartó, súlyos betegségben szenved, melyet szakorvos által kiállított szakvéleménnyel igazol, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 21 %-át. Szociálpolitikai Kerekasztal 13. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt az alábbi személyek részvételével hozza létre: a) majsa Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságának elnöke b) Orgona Református Egyesített Szociális Intézm vezetője c) Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézm vezetője d) majsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának delegált tagja e) majsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézm Móra Ferenc EGYMI vezetője f) majsai Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke g) Hit és Kultúra Alapítvány elnöke h) majsai Nyugdíjasok Egyetértés Egyesületének elnöke i) Menedék Alapítvány delegált tagja

17 17 IV. Fejezet Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) A pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet b) A pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosító 7/2012. (II.27.) számú önkormányzati rendelet c) A pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosító 8/2012. (III.28.) számú önkormányzati rendelet d) A pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosító 4/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet e) A pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosító 26/2013. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet f) A pénzben és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igbevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 4. -a. 5./ N a p i r e n d /2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló rendelet elfogadása Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A szakbizottságok a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző Az előterjesztés szövegében változtak bizonyos megfogalmazások, a most kiosztásra kerülő anyagban kiemelésre kerültek. A rendelet-tervezetben változás nem történt. Faludi Tamás polgármester Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

18 18 majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletét megalkotja. majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörve 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXIX. törv 109. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság vélemének kikérésével a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított közös tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeire, az önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan. A rendelet hatálya kiterjed továbbá azoknak az ingatlanoknak a vagyonkezelési és hasznosítási feltételeire is, amelyeken az ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított létesítmek megvalósultak (továbbiakban együttesen: vagyon). A vagyon elemeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelen rendelet hatálya a vagyon feletti vagyonkezelői és hasznosítási jogra vonatkozóan a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvtársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötött szerződésre (a továbbiakban vagyonkezelői szerződés) terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet rendelkezéseit a majsa Városi Önkormányzat e rendelet hatálya alá nem tartozó vagyonával kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletével, illetőleg rendeleteivel összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon vagyonkezelésbe adására és hasznosítására, valamint a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyonkezelői szerződésre eltérés esetén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

19 19 II. fejezet A vagyonkezelés szabályai 1.A vagyon besorolása, a vagyonkezelői szerződés és a vagyonkezelés folytonossága, a vagyonkezelő jog ellenértéke 3. (1) Jelen rendelet a hatálya alá tartozó vagyont nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít. (2) A vagyonkezelői jog létesítése a vagyonkezelői szerződés megkötésével történik. (3) A vagyonkezelői szerződést lehetőség szerint olyan tartalommal kell megkötni, hogy az biztosítsa a vagyon Vagyonkezelő általi vagyonkezelésének folytonosságát a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség (a továbbiakban: Konzorcium) és a Vagyonkezelő között július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnését követően. A vagyonkezelői szerződés tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a vagyon nyilvántartásának folytonossága a vagyon kezelőjének személyében bekövetkezett változás hiányára tekintettel biztosítható legyen. (4) A vagyonkezelői jog alapítása ellenérték fejében történik. A vagyonkezelői szerződésben meg kell határozni e díj összegét, teljesítésének módját. A vagyonkezelői jog létesítésének ellenértéke megegyezik azzal az időarányos ellenértékkel, amelyet a Vagyonkezelő részére a Konzorcium a Vagyonkezelő és a Konzorciumot alkotó önkormányzatok között július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnésére tekintettel a Konzorcium köteles visszafizetni a Vagyonkezelő részére. Az ellenérték összegszerűen: ,- Ft. 2. A vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályai 4. (1) A vagyon a Konzorciumot alkotó önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátását biztosítja. A vagyonkezelő köteles a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához a vagyon teljes körű igbevételének lehetőségét hasznosítás útján az önkormányzat számára hulladékgazdálkodás közszolgáltatás feladat ellátására jogosult gazdálkodó szervezet részére biztosítani. A vagyont hasznosítani az e bekezdésében meghatározottaktól eltérően csak tulajdonosi hozzájárulással lehetséges. (2) Az önkormányzat kizárólagos vagyonkezelői jogot biztosít a Vagyonkezelő számára e rendelet hatálya alá tartozó vagyon felett. (3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételét, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A hasznosításból keletkező bevétel felhasználásának rendjét a vagyonkezelői szerződés tartalmazza.

20 20 (4) Vagyonkezelő a vagyonkezelési tevékenységéről köteles évente beszámolót készíteni. A beszámolási kötelezettség határnapját, és részletes szabályait a vagyonkezelői szerződésben rögzíteni kell. (5) A Vagyonkezelőnek a vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A Vagyonkezelő a vagyonról köteles részletes, tételes elkülönített nyilvántartást vezetni, mely legalább tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, a vagyonban bekövetkezett változásokat. A vagyonkezelői szerződésben ennél szigorúbb beszámolási kötelezettség előírható. (6) A Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásáról, a hatályos jogszabályok és a vagyonkezelői szerződés továbbá a vagyon 4 (1) bekezdésben foglaltak alapján történő hasznosítására vonatkozó szerződés rendelkezéseinek betartásáról és betartatásáról gondoskodni, a vagyonkezelésbe vett vagyonnal a jó gazda gondosságával eljárva gazdálkodni, a vagyont a károsodástól megóvni. (7) A Vagyonkezelő a vagyon elemét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő javára történő bejegyeztetéséről. (8) A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törv rendelkezéseit nem sértő az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására (9) Vagyonkezelő a vagyon biztonságos működtetése érdekében köteles vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás fennállásáról gondoskodni, melynek részletes követelmeit a vagyonkezelői szerződés tartalmazza. (10) A Vagyonkezelői jog megszűnésekor a tulajdonosnak gondoskodnia kell az ingatlannyilvántartásból való törléséről. III. fejezet 1. Hatályba léptető rendelkezések 5. (1) Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba

21 21 Vaskúti gyűjtőkörzet eszközei 33/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet Csoport kód Leltári szám 4/egyéb b /egyéb b /egyéb b /egyéb b /épület /gépés zet /Jármû /Jármû Megnevezés Megnevezés2 Telephel y címe Aprítógép DOPPSTADT AK 230 XUV-812 Vaskút Aprítógép Doppstadt AK 430 XUV-819 Vaskút Dobrosta DOPPSTADT SM414 Profi XUV-815 Vaskút Dobrosta Doppstadt SM 414 XUV-813 Vaskút Vaskúti hulladéklerakó Vaskút Vaskúti hulladékválogató és bálatároló Vaskút válogató Vaskút Vaskúti hulladékválogató és gépészet Vaskút válogató Vaskút Homlokrakodó JCB Vaskút Homlokrakodó JCB YKH-553 Vaskút Gumikerekû homlokrakodó JCB 410 ZX Vaskút Bálaszállító targonca NISSAN PD01A18PQ Vaskút Vaskúti hulladéklerakó Vaskút 1000m2-inert hulladékkezleő tér Vaskút Hulladékválogató Feldolg.orientált kieg.technológia kieg.tech. Vaskút Renault Midlum 4x4 SMG billenõplatós KFU 563 Vaskút Kalocsa Kalocsa Vaskúti bejáró út Telephe lyek helyrajz i száma 0551/1, 0551/2 0551/1, 0551/2 Aktív bruttó értékek (Ft) Kön yv szer inti men nyis ég (db) /Jármû /Jármû /1, Vaskúti bekötő út 0551/ /ö/épít 0551/1, m Vaskúti hulladéklerakó 0551/ /ö/tech /Jármû /egyéb b Hídmérleg gépészet /egyéb Bácsalmás Bácsalmá b Porta-irodaépület s /egyéb Vízellátás, tüzivíz Bácsalmás Bácsalmá

22 22 b s 4/egyéb b 4/egyéb b 4/egyéb b 4/egyéb b 4/egyéb b 4/egyéb b 4/egyéb b Irodai berendezések Porta-irodaépület Irodai berendezések Csapadékvíz elvezetõ Irodai berendezések Porta-irodaépület Vízellátás, tüzivíz 4/egyéb b Irodai berendezések 4/egyéb Porta- irodaépület gép, b ber. 4/egyéb Vízellátás, Tüzivíz gép, b ber. 4/egyéb b Irodai berendezések 4/egyéb b Bácsalmás Bácsalmá s Baja Baja Baja Baja Kalocsa Kalocsa Kalocsa Kalocsa Nagybaracska Nagybaracska Nagybara cska/csát alja Nagybara cska/csát alja Nagybara cska/csát alja Nagybaracska Sükösd Sükösd Sükösd Sükösd Sükösd Sükösd VBM 200 tip. tolólapos mérleg Vaskút Tereprendezés, felületképzés Vaskút Gyûjtõszigetek Fedett három oldalról zárt tároló Kerítés, kapu Mobil kiegészítõ feljáró Belsõ út, térburkolat, parkoló Vízellátás, tüzivíz Csapadékvizek befogadója Szennyvíz kezelés és elvezetés Külsõ energiaellátás Térvilágítás Külsõ utak Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmá s 0582/2 Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/ Bácsalmá s 0582/

23 23 Fedett három oldalról zárt tároló Kerítés, kapu Mobil kiegészítõ feljáró Belsõ út, térburkolat, parkoló Vízellátás, tüzivíz Csapadékvizek befogadója Szennyvíz kezelés és elvezetés Külsõ energiaellátás Térvilágítás Külsõ utak Hulladékudvar építm Csapadékvíz elvezetõ Monitoring Szennyvízcsatorna és gyûjtõ Belsõ út, térburkolat, parkoló Kerítés, kapu Ivóvíz vezeték, techn. víz vezeték Belsõ energiaellátás Külsõ energiaellátás Kétsávos út Fedett három oldalú tároló Kerítés, kapu Mobil kiegészítõ feljáró Belsõ út, térburkolat, parkoló Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 10020/7, 10020/ /7, 10020/ /7, 10020/ /7, / /7, 10020/ /7, 10020/ /7, 10020/ /7, 10020/8 Kalcsa Kalocsa 021/30 Kalocsa Kalocsa 021/ /7, 10020/ /7, 10020/ Kalocsa Kalocsa 021/ Kalocsa Kalocsa 021/ Kalocsa Kalocsa 021/ Kalocsa Kalocsa 021/ Kalocsa Kalocsa 021/30 Kalocsa Kalocsa 021/ Kalocsa Kalocsa 021/ Kalocsa Kalocsa 021/30 Nagybaracska Nagybaracska Nagybaracska Nagybaracska Nagybara cska/csát alja 0312/7 Nagybara cska/csát alja 0312/7 Nagybara cska/csát alja 0312/ Nagybara cska/csát 0312/

24 /épület Vízellátás, tüzivíz Csapadékvizek befogadója Szennyvíz kezelés és elvezetés Külsõ energiaellátás Térvilágítás Külsõ utak Fedett, 3 oldalról zárt tároló kerítés és kapu Mobil kiegészítõ feljáró Belsõ út, térburkolat, parkoló Vízellátás, tüzivíz Csapadékvizek befogadója Külsõ energia ellátás Térvilágítás Külsõ utak Fedett három oldalról zárt tároló 4/épület Porta-irodaépület Fedett három oldalról 4/épület zárt tároló 4/épület Porta-irodaépület 4/épület Hulladékudvar épület Nagybaracska Nagybaracska û Nagybaracska Nagybaracska Nagybaracska Nagybaracska alja Nagybara cska/csát alja 0312/ Nagybara cska/csát alja 0312/ Nagybara cska/csát alja 0312/ Nagybara cska/csát alja 0312/7 Nagybara cska/csát alja 0312/ Nagybara cska/csát alja 0312/ Sükösd Sükösd 062/27 Sükösd Sükösd 062/ Sükösd Sükösd 062/ Sükösd Sükösd 062/ Sükösd Sükösd 062/ Sükösd Sükösd 062/ Sükösd Sükösd 062/ Sükösd Hulladékudvar Sükösd 062/ Sükösd Sükösd 062/ Bácsalmás Bácsalmás Baja Baja Bácsalmá s 0582/2 Bácsalmá s 0582/ /7, Baja 10020/ /7, Baja 10020/8 Kalocsa Kalocsa 021/30 Nagybara Nagybaracska cska/csát alja 0312/ Fedett három oldalú /épület tároló /épület Porta-irodaépület Nagybaracska Nagybara 0312/

25 25 cska/csát 961 alja Fedett, háromoldalról 4/épület zárt tároló Sükösd Sükösd 062/ /épület Porta-irodaépület Sükösd Sükösd 062/ /Gyûjt Szelektív Alaska és Poliskon õe hulladékgyûjtõ konténer tip. Vaskút /p/Gyû Szelektív jtõe 30004* hulladékgyûjtõ ed Poliskon Kalocsa /p/Gyû jtõe 30331* 4/p/Gyû jtõe 30175* 4/Gyûjt õe 30147* 4/Gyûjt õe 30158* 4/Gyûjt õe 30503* 4/Gyûjt õe 30006* 4/p/Gyû jtõe /p/Gyû jtõe /p/Gyû jtõe /p/Gyû jtõe /p/Gyû jtõe /p/Gyû jtõe /p/Gyû jtõe /Gyûjt õe 4/Gyûjt õe 4/Gyûjt õe 4/Gyûjt õe 4/Gyûjt õe 4/Gyûjt õe Szelektív hulladékgyûjtõ ed Poliskon Kalocsa Szelektív hulladékgyûjtõ ed Poliskon Kalocsa Szelektív hulladékgyûjtõ ed Poliskon Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Poliskon Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Poliskon Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ konténer Alaska és Poliskon tip. Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Vaskút Szelektív hulladékgyûjtõ ed Szelektív hulladékgyûjtõ ed m3 nyitott euro konténer GN 32 Vaskút 32m3 nyitott, osztott euro konténer GN 32/GN- LA/01.0L Vaskút m3 zárt konténer SZ 5 Vaskút m3 nyitott euro konténer GN Vaskút m3 saválló konténer Sz-05 saválló Vaskút /Jármû tip. mûanyag saválló konténer DICBOX Vaskút IVECO Eurc.180E28szerves KIU-930 Vaskút

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló. 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló. 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 11/2014.(V. 7.) önkormányzati rendelettel, valamint a 23/2014.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 119/2015.(XI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 120/2015.(XI.05.)

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzatának 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben