Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről"

Átírás

1 43

2 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi rendszer működésének tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester Meghívott: prof. dr. Pál Attila, SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító javaslat az előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 450/2014. (XII.19.) Kgy. sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 01/ /2014. számú, Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi rendszer működésének tapasztalatairól tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi szakellátási feladat végrehajtása szeptember hónaptól augusztus hónapig terjedő időszakáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalását illetően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata megadja előzetes hozzájárulását a január 1-től december 31. napjáig terjedő időre vonatkozóan. Az előzetes hozzájárulás további egy évre történő megadásáról az Önkormányzat a Szegedi Tudományegyetem éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódóan dönt. 3. A Közgyűlés a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása egészségügyi szakellátási feladat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 4. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalását illetően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata megadja előzetes hozzájárulását a január 1-től december 31. napjáig terjedő időre vonatkozóan. Az előzetes hozzájárulás további egy évre történő

3 56 megadásáról az Önkormányzat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódóan dönt. Erről a Tisztségviselőket, Címzetes Főjegyzőt, Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Humán Közszolgáltatási Irodát, az Iroda által a Szegedi Tudományegyetemet és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi beszámolója Szeged város tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Címzetes Főjegyző Meghívott: Ördögh István alezredes, kirendeltségvezető Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító javaslat az előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozat elfogadására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 451/2014. (XII.19.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a címzetes főjegyző A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi beszámolója Szeged város tűzvédelmi helyzetéről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés elfogadja a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Város tűzvédelmi helyzetéről készült évi beszámolóját. Erről értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító javaslat az előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

4 57 A közgyűlés a javaslatot 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alább rendeletet alkotja: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 152. (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet 2. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 2. Záró rendelkezések E rendelet január 1. napján lép hatályba. 3. E rendelet január 2. napján hatályát veszti.

5 58 jkv_141219_melleklet_25rendelet.pdf

6 59 2. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatellátását érintő egyes rendeletmódosítások: 2.1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.27.) ö. rendelet módosítása Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az előterjesztéshez a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság nyújtott be módosító javaslatot, melyet az előterjesztő elfogad. Szavazásra bocsátja az elfogadott bizottsági indítvánnyal a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 19 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. -ában, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. 2. A R. 2. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) gyermekétkeztetés ba) óvodai napközbeni ellátás (Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium esetén a kollégiumban elhelyezett is) bb) általános iskolai napközbeni ellátás bc) középfokú iskolai napközbeni ellátás

7 60 bd) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás 3. A R. 4. (1), (2) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni. A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével, vagy ingyenes étkezésre jogosultak esetében az étkezés megrendelésével biztosítható. Amennyiben a gyermek az étkezést hiányzás miatt nem veszi igénybe, a szülő köteles ezt bejelenteni, és az étkezést lemondani, illetve gondoskodhat az étel elszállításáról, melynek részletes módját és feltételeit az egyes intézmények erre vonatkozó szabályzatai tartalmazzák. Ha az ingyenes étkezésre jogosult gyermek szülője a lemondásnak, illetve elszállításnak nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő második tanítási/nevelési naptól az étkezés szüneteltetésre kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig. (2) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében, továbbá gyermekétkeztetés tekintetében az állami intézményfenntartó központ fenntartásában, Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények esetében ha az ellátott vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kötelezett) a fizetendő személyi térítési díj összegét vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a Jegyzőhöz fordulhat. (4) A Jegyző a bölcsődében és a köznevelési intézményekben biztosított ellátás igénybevétele kapcsán keletkező díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével a) elengedheti, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, b) csökkentheti, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, c) részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el. 4. A R. 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) Bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: a) reggeli és tízórai ebéd uzsonna Összesen: 74,-Ft/adag 236,-Ft/adag 50,-Ft/adag 360,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)

8 61 aa) diétás reggeli és tízórai ebéd uzsonna Összesen: 74,-Ft/adag 236,-Ft/adag 50,-Ft/adag 360,-Ft/ellátási nap (+ÁFA) (2) Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 200,-Ft/ellátási nap. (3) Az intézményi térítési díj: a) időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén 300,-Ft/óra, az 5 órás bérlet ára 1.250,- Ft, a 10 órás bérlet ára 2.500,-Ft, illetve egész napos igénybevétel esetén étkezéssel együtt 2.760,-Ft/nap, b) játszócsoport (játszóház) igénybevétele esetén 250,-Ft/óra, az 5 órás bérlet ára 1.100,Ft, a 10 órás bérlet ára 2.100,-Ft. (4) Időszakos gyermekfelügyelet, illetőleg játszócsoport (játszóház) esetén amennyiben a szolgáltatást nem egész nap veszik igénybe külön étkezésként csak az ebéd igényelhető, melynek térítési díja a szolgáltatás önköltsége: 550,-Ft/adag+ÁFA. 5. A R. 6. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 6. (1) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a) óvoda tízórai 69,- Ft/adag ebéd 231,- Ft/adag uzsonna 61,- Ft/adag Összesen: 361,- Ft/adag (+ ÁFA) aa) diétás óvoda tízórai ebéd uzsonna Összesen: 103,- Ft/adag 346,- Ft/adag 92,- Ft/adag 541,- Ft/adag (+ ÁFA) b) általános iskola tízórai ebéd uzsonna Összesen: 75,- Ft/adag 292,- Ft/adag 74,- Ft/adag 441,- Ft/adag (+ ÁFA) ba) diétás általános iskola tízórai ebéd uzsonna Összesen: 112,- Ft/adag 436,- Ft/adag 111,- Ft/adag 659,- Ft/adag (+ ÁFA)

9 62 c) középfokú iskola tízórai ebéd uzsonna Összesen: 82,- Ft/adag 317,- Ft/adag 81,- Ft/adag 480,- Ft/adag (+ ÁFA) ca) diétás középfokú iskola tízórai ebéd uzsonna Összesen: 123,- Ft/adag 476,- Ft/adag 121,- Ft/adag 720,- Ft/adag (+ ÁFA) d) kollégium reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora Összesen: 178,- Ft/adag 82,- Ft/adag 317,- Ft/adag 81,- Ft/adag 213,- Ft/adag 871,- Ft/adag (+ ÁFA) da)diétás kollégium reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora Összesen: (2) 267,- Ft/adag 123,- Ft/adag 476,- Ft/adag 121,- Ft/adag 320,- Ft/adag 1307,- Ft/adag (+ ÁFA) A Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: a) óvoda (kollégiumban elhelyezett is) reggeli 87,-Ft/adag tízórai 43,-Ft/adag ebéd 194,-Ft/adag uzsonna 54,-Ft/adag vacsora 87,-Ft/adag Összesen: 465,-Ft/adag (+ ÁFA) aa) diétás étkezés reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora Összesen: 87,-Ft/adag 43,-Ft/adag 194,-Ft/adag 54,-Ft/adag 87,-Ft/adag 465,-Ft/adag (+ ÁFA)

10 63 b) általános iskola (kollégiumban elhelyezett is) reggeli 129,-Ft/adag tízórai 65,-Ft/adag ebéd 248,-Ft/adag uzsonna 74,-Ft/adag vacsora 195,-Ft/adag Összesen: 711,-Ft/adag (+ ÁFA) ba) diétás étkezés reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora Összesen: 129,-Ft/adag 65,-Ft/adag 248,-Ft/adag 74,-Ft/adag 195,-Ft/adag 711,-Ft/adag (+ ÁFA) c) középiskola és középiskolai kollégiumi ellátottak reggeli 152,-Ft/adag tízórai 75,-Ft/adag ebéd 284,-Ft/adag uzsonna 82,-Ft/adag vacsora 206,-Ft/adag Összesen: 799,-Ft/adag (+ ÁFA) ca) diétás étkezés reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora Összesen: 152,-Ft/adag 75,-Ft/adag 284,-Ft/adag 82,-Ft/adag 206,-Ft/adag 799,-Ft/adag (+ ÁFA) 6. A R. a következő 7/A. és 7/B. -okkal egészül ki: 7/A. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott köznevelési feladatokon túl az intézmény által az adott intézményen kívülre szervezett programon való részvételkor a felügyelet térítésmentesen biztosított. 7/B. Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések (1) (2) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 92. (7) bekezdésében meghatározott térítési díj összege a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 100 %-a, amelynek elengedésére vagy csökkentésére nincs lehetőség. A térítési díjat a gyermek törvényes képviselője az intézmény által meghatározott

11 64 (3) módon köteles befizetni. A térítési díj megállapításához a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának kiszámítási módját az intézményvezető belső szabályzatban határozza meg. 7. A R. 8. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A Közgyűlés a) a Gyvt (5)-(6) bekezdései alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos, b) a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralék behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos, hatáskörét a Jegyzőre ruházza. 8. A R. mellékletének III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség bölcsődei ellátás: játszócsoport (játszóház): időszakos gyermekfelügyelet: 4583,-Ft/nap, 269,-Ft/óra, 317,-Ft/óra. Számított intézményi térítési díj (szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbsége bölcsődei ellátás: étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val): 457,-Ft/nap, bölcsődei gondozás: 1990,-Ft/nap. Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj: bölcsődei ellátás: étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val): bölcsődei gondozás: játszócsoport (játszóház): időszakos gyermekfelügyelet: 457,-Ft/nap, 200,-Ft/nap. 250,-Ft/óra, 300,-Ft/óra. 9. Záró rendelkezés (1) E rendelet január 01. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 8. (1) bekezdés d) és e)

12 65 pontja, valamint Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési közfeladatok ellátásáról szóló 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet A polgármester Közgyűléstől átruházott hatáskörei a szociális és gyermekvédelmi ágazatban I. Hatáskör 8. és 9. pontja. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei a szociális ágazatban az alábbi 8. és 9. ponttal egészül ki: 8./ Dönt, amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés) 9./ Dönt a bölcsődében és a köznevelési intézményekben biztosított ellátás igénybevétele kapcsán keletkező díjhátralék méltányosságból történő elengedéséről, csökkentéséről, a részletfizetési kedvezményről. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdés) 2.2. Az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be Szentistványi István képviselő, amit az előterjesztő nem támogat. Szavazásra bocsátja Szentistványi István képviselő nem támogatott módosító javaslatát. A közgyűlés a javaslatot 3 igen, 19 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett nem fogadja el. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a határozat elfogadására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 18 igen, 11 nem szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 452/2014. (XII.19.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú előterjesztését

13 66 és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés az 1274/1997. (XII.11.) Kgy. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, IKV Zrt., a Humán Közszolgáltatási Iroda és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 18 igen, 11 nem szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében és a 34. (1) bekezdésében, a 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése az alábbi v) ponttal, a (3) bekezdése az alábbi p) ponttal, illetve a (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 3. (2)... v) magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogára történő cseréje (3)... p) magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogára történő cseréje (4)... h) magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogára történő cseréje

14 67 2. A Rendelet 4. (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 4. (2)... d) a 3. sz. melléklet VIII. pontjában meghatározott lakás-üzlet rendeltetésű 3. A Rendelet 6. (1) bekezdés b) és g) pontja az alábbiak szerint módosul: 6. (1) b) társadalombiztosítási ellátásból (betegségi és anyasági ellátás, nyugellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, fogyatékosok ellátása, baleseti ellátás) 6. (1) g) aktív korúak ellátásából, időskorúak járadékából, ápolási díjból 4. A Rendelet 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (2) A havi nettó jövedelem megállapításakor a pályázat benyújtását megelőző tizenkét hónapra számított a munkáltató vagy a jövedelmet folyósító más szerv, a szervre irányadó jogszabályban meghatározott módon igazolt nettó jövedelem és az előző évi adóelszámolással igazolt jövedelem 1/12 részét kell alapul venni. A pályázaton kívüli elhelyezési kérelmek esetén a Bizottság az előzőekben megjelölt havi nettó jövedelemszámítási módtól különös méltánylást érdemlő esetben eltérhet, amennyiben az ügyfél részére az kedvezőbb elbírálást eredményezne. 5. A Rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 14. (1)... a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően 3 éves szegedi bejelentett lakóhellyel (amelybe beleszámítandó a Szegeden működő családok átmeneti otthonában, illetve hajléktalan szállón a fenntartó intézmény által igazolt tartózkodás időtartama), illetve bérbeadói döntés alapján méltánylást érdemlő esetben legalább 3 éves szegedi bejelentett tartózkodási hellyel (amelybe beleszámítandó a Szegeden működő családok átmeneti otthonában, illetve hajléktalan szállón a fenntartó intézmény által igazolt tartózkodás időtartama) rendelkezik, amelynél önkormányzati lakásban létesített lakó- és tartózkodási hely esetén vizsgálni kell, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 26. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett, életvitelszerűen Szegeden lakik, és 6. A Rendelet 21. (1), (3)-(4) és (8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 21. (1) A 4. (2) bek. a), c) d) pontjai, 5., 11., 12., , 24. (1) bek., 37. (1) bekezdés szerint elhelyezett, ha a hosszabbítás feltételeinek megfelel, de a hosszabbítási kérelmét a bérleti jogviszony megszűnését követően, legkésőbb az erről szóló értesítés

15 68 kézhezvételétől számított 60 napon belül nyújtotta be és emiatt jogcím nélküli lakáshasználóvá vált, valamint lakbér-, használati díj hátraléka és közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben legfeljebb az általa használt szükséglakás esetén komfort nélküli komfortfokozatú lakásban a fent hivatkozott rendelkezésekben meghatározott időtartamra és feltételekkel kaphat elhelyezést és kerülhet sor hosszabbításra. A hosszabbítási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidők alól a bérbeadó felmentést adhat. 21. (3) A 24. (1) bekezdés b-d) pontjai szerinti elhelyezett, amennyiben lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik, és a 24. (5) bekezdés szerinti az elhelyezéskori munkáltatóval azonos ágazathoz tartozó munkáltatóval munkaviszonya, közszolgálati jogviszonya, megbízási jogviszonya nem áll fenn, akkor kaphat elhelyezést az általa használt vagy legfeljebb az általa használt lakás komfortfokozatával megegyező lakásban legfeljebb öt év határozott időtartamra, amennyiben munkaviszonya, közszolgálati vagy megbízási jogviszonya nyugdíjazása miatt szűnt meg, továbbá megfelel a 4. (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek és a korábbi, a 24. (5) bekezdés szerinti munkáltatójának munkáltatói jogkör gyakorlója az elhelyezésként felajánlott lakás szolgálati jellegéről lemond. Az elhelyezés öt évenként mindaddig meghosszabbítható, amíg az elhelyezett nem rendelkezik lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal, továbbá megfelel a 4. (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. A bérbeadó a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő alól felmentést adhat. (4) Az a 24. (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezett, akinek a 24. (2) bekezdés szerinti munkáltatóval munkaviszonya, közszolgálati jogviszonya, megbízási jogviszonya nem áll fenn, és munkaviszonya, közszolgálati vagy megbízási jogviszonya nyugdíjazása miatt szűnt meg, amennyiben lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik, vagy ha lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal rendelkezik, de a hátralékok rendezése érdekében a bérbeadóval és a szolgáltatókkal részletfizetési megállapodást köt, úgy az általa használt lakásnál nem nagyobb alapterületű, legfeljebb azonos komfortfokozatú lakásban kaphat elhelyezést egy éves időtartamra. 21. (8) A 4. (2) bek. a), c), d) pontjai, az 5., a 12. és a 14., a 15. szerint elhelyezett, ha a hosszabbítás feltételeinek nem felel meg, a) és lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik, úgy legfeljebb az általa használt lakásban kerülhet elhelyezésre. Az elhelyezés egy év határozott időtartamra szól. b) és lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal rendelkezik és a bérbeadóval, illetve a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást köt, és ezen megállapodások szerinti havi törlesztő részletek összege nem haladja meg a család egy főre eső havi nettó jövedelmének 33 %-át, úgy elhelyezésre kerülhet legfeljebb az általa használt lakásban. Az elhelyezés egy év határozott időtartamra szól. c) és lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal rendelkezik és a bérbeadóval, illetve a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást köt, és ezen megállapodások szerinti havi törlesztő részletek összege meghaladja a család egy főre eső havi nettó jövedelmének 33 %-át, úgy elhelyezésre kerülhet az általa használt lakásnál nem nagyobb alapterületű, alacsonyabb komfortfokozatú helyreállított vagy helyreállítatlan lakásban. Az elhelyezés egy év határozott időtartamra szól. 7. A Rendelet 24. (1) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal és a (2) bekezdés a) pontja, valamint az (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16 (1) Szolgálati lakásnak minősülnek: d) Önkormányzat tulajdonában lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe, használatába feladatellátás céljából átadott lakások 24. (2)... a) Szeged város területén állami, önkormányzati fenntartású egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási és kulturális intézménnyel ide nem értve a Szegedi Nemzeti Színházat és a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft-t -, továbbá a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-vel, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával, a Szegedi Óvodák Igazgatóságával, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szegedi telephelyű intézményeivel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban álló, a munkáltató szakirányú tevékenységéhez tartozó munkakörökben foglalkoztatott szakemberekkel, illetve különös méltánylást érdemlő esetben az oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti, megbízási jogviszonyban álló egyéb alkalmazottal, 24. (5) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjai szerinti lakásokra lakásbérleti szerződés a megbízásos jogviszony, vagy a munkaviszony tartamára köthető. 8. A Rendelet 30. (1) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 30. (1) Ha a határozatlan idejű bérleti jogviszony megszűnésére épület felújítása, bontása, értékesítése, lakás korszerűsítése, átalakítása, bővítése, megszüntetése, értékesítése miatt kerül sor, a bérlő csereelhelyezése során a feleket a 52. (1)-(3) bekezdései szerint számított értékkülönbözet illeti meg. Amennyiben a bérlőtársak megfelelnek a 4. (3) és (4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, továbbá nincs lakbér, közüzemi díj, illetve a lakásbérleti szerződés alapján fennálló tartozásuk, és a csereelhelyezésük során külön-külön, a bérbeadó részéről legfeljebb kettő cserelakásban történő elhelyezésük indokolt, abban az esetben a cserelakásokban legfeljebb 5 év határozott időtartamra helyezhetők el. A csereelhelyezés feltétele, hogy a határozatlan idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A határozott idejű szerződések meghosszabbítása során a 4. (16) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. 30. (6) Ha a határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező lakás bérlője lakását a bérbeadó részére csere céljából felajánlja, úgy a feleket az e rendelet 52. (1)-(3) bekezdései szerint számított értékkülönbözet illeti meg. Amennyiben a bérbeadó által cserealapként felajánlott lakás helyreállítatlan, úgy a bérbeadó által elfogadott helyreállítási költség vonatkozásában a felek bérbeszámításban vagy más elszámolásban állapodhatnak meg. A bérbeadó legfeljebb öt év határozott időre is felajánlhat cserelakást, amennyiben a bérlő megfelel a 4. (3) és (4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, a határozatlan idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett. A határozott idejű szerződések meghosszabbítása során a 4. (16) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak.

17 70 9. A Rendelet az alábbi 40/A. -al egészül ki: Magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogára történő cseréje 40/A. (1) Abban az esetben, ha a bérbeadó kezdeményezi a magántulajdonú ingatlan megvásárlását önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogának biztosításával, úgy a bérleti jogot szerző fél a tárgyi ingatlanban határozatlan időre helyezhető el. (2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján bérbe adott lakás bérlője és a vele együtt költöző személyek megfelelnek a 4. (3) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, és a lakás nem haladja meg a jogos lakásigény mértékét, úgy szociális lakbért kötelesek fizetni. (3) Amennyiben a bérlő és a vele jogszerűen együtt költöző személyek nem felelnek meg a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy a lakás szobaszáma legfeljebb egy szobaszámmal meghaladja a jogos lakásigény mértékét, úgy költségelvű lakbért kötelesek fizetni. (4) Amennyiben a megszerzett lakás szobaszáma a jogos lakásigény mértékét több mint egy szobaszámmal haladja meg, úgy a bérlő piaci lakbért köteles fizetni. 10. A Rendelet 74. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 74. (7) A bérbeadó az Ltv. és ezen rendelet keretei között az érintett hozzájárulása esetén jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, bérbeadói hozzájárulásról való döntés, a bérbeadói jogok gyakorlása során a bérbeadás időtartama alatt a tudomására jutottak. 11. (1) A Rendelet 1. sz. melléklete III. pontjában a Dönt a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezésről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról 24. (2)-(3) szöveg helyébe a Dönt a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezésről, a csereelhelyezésről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról 24. (2)-(3), 26. (7) szöveg lép; a Véleményezi a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezését 21. és dönt a szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének meghosszabbításáról 21. (1) bek. szöveg helyébe a Véleményezi a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezését 21. és dönt a szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének meghosszabbításáról, valamint a hosszabbítási kérelem benyújtásának határideje alóli felmentésről 21. (1) bek. szöveg lép. (2) A Rendelet 1. sz. melléklete V. pontjában a Dönt a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezésről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról 24. (2)-(3) szöveg helyébe a Dönt a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezésről, a csereelhelyezésről, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról 24. (2)-(3), 26. (7) szöveg lép; a Véleményezi a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezését 21. (1) és dönt a szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének

18 71 meghosszabbításáról 21. (1) bek. szöveg helyébe a Véleményezi a hatáskörébe tartozó garzonházi, illetőleg intézményi szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezését 21. és dönt a szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének meghosszabbításáról, valamint a hosszabbítási kérelem benyújtásának határideje alóli felmentésről 21. (1) bek. szöveg lép. (3) A Rendelet 1. sz. melléklet X. Vagyonhasznosító szervezet pontja az alábbiakkal egészül ki: Jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, bérbeadói hozzájárulásról való döntés, a bérbeadói jogok gyakorlása során a bérbeadás időtartama alatt a tudomására jutottak. 74. (7), valamint Felülvizsgálja a lakbérbesorolást 61. (6), 61. (9). 12. (1) A Rendelet 2. sz. melléklet I. 5.) b) pontja és a 7.) a) pontja és a II. 9) pontja az alábbiak szerint módosul: I. 5.)... b) nyugdíj, vagy egyéb ellátásban (nyugdíjszerű ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, fogyatékosok ellátása) részesülő 20 I. 7.) a) A pályázó vagy az együttköltöző közül tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, vagy megváltozott munkaképességű, amennyiben össz-szervezeti egészségkárosodása legalább 40 %-os mértékű, illetve munkaképesség csökkenése legalább 50 %-os/fő 20 II. 9.) a kérelmező és a vele együtt költöző személyek tartósan beteg, mozgáskorlátozottságot igazoló szakorvosi igazolás, annak másolata, vagy magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata; a súlyos fogyatékosság fennállását igazoló magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, valamint fogyatékossági támogatás vagy vakok személyi járadéka megállapításáról szóló határozat másolata; a megváltozott munkaképesség esetén az össz-szervezeti egészségkárosodás, illetve munkaképesség csökkenés mértékét megállapító, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás. 13. A Rendelet 3. számú mellékletének I. 1.) pont a), b), d) és f), alpontja, 4-5.) pontja, a 6.) pont a) alpontja, továbbá a IX. pontja az alábbiak szerint módosul: I. 1.) a) élsportolók I. 1.) b) kulturális intézmények, Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 6 lakás 9 lakás I. 1.) d) oktatási intézmények, Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, Szegedi Óvodák Igazgatósága 33 lakás I. 1.) f) szociális, gyermekjóléti intézmények, Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített

19 72 Szociális Intézmény 34 lakás I. 4.) Kereszttöltés u. 29. szolgálati lakásai Egészségügyi intézmények 2 lakás I. 5.) Lechner tér 8. szolgálati lakásai: a) szociális, gyermekjóléti intézmények b) oktatási intézmények c) polgármesteri hivatal 5 lakás 3 lakás 5 lakás I. 6.)... a) szociális, gyermekjóléti intézmények 5 lakás IX. Az IKV Zrt. SZOLGÁLATI LAKÁSAI 1.) Arany J. u ) Egyéb épületek 1 lakás 54 lakás 14. A Rendelet 4. sz. mellékletének 1-3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 1.) Szociális lakbérek I. ÖSSZKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 371 január 01-től december 31-ig II III IV PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT LAKÓÉPÜLETEK Övezet I. 323 január 01-től december 31-ig II

20 73 III IV II. KOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 323 január 01-től december 31-ig II III IV III. FÉLKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 190 január 01-től december 31-ig II III IV IV. KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS) komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 130 január 01-től december 31-ig II III IV

21 74 Költségelvű lakbérek I. ÖSSZKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó a bérbeadó lakáson belőli pótlást, cserét NEM végez HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 668 január 01-től december 31-ig II III IV PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT LAKÓÉPÜLETEK Övezet I. 581 január 01-től december 31-ig II III IV II. KOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 581 január 01-től december 31-ig II III IV

22 75 III. FÉLKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 346 január 01-től december 31-ig II III IV IV. KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS) komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 231 január 01-től december 31-ig II III IV I. ÖSSZKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó a bérbeadó lakáson belőli pótlást, cserét VÉGEZ HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I január 01-től december 31-ig II III IV

23 76 PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT LAKÓÉPÜLETEK Övezet I. 874 január 01-től december 31-ig II III IV II. KOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 874 január 01-től december 31-ig II III IV III. FÉLKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 514 január 01-től december 31-ig II III IV

24 77 IV. KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS) komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 347 január 01-től december 31-ig II III IV Piaci lakbérek A bérbeadó lakáson belőli pótlást, cserét VÉGEZ I. ÖSSZKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I január 01-től december 31-ig II III IV PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT LAKÓÉPÜLETEK Övezet I január 01-től december 31-ig II III IV

25 78 II. KOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I január 01-től december 31-ig II III IV III. FÉLKOMFORTOS komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 560 január 01-től december 31-ig II III IV IV. KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS) komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK Övezet I. 376 január 01-től december 31-ig II III IV

26 79 2.) A takarítási feladatok díjazása: lakás/hó I-II. lakbérövezet III. lakbérövezet IV. lakbérövezet 3.) január 01-től december 31-ig A személyi felvonó használatának díjazása: Rendelkezésre állási díjak: lakás/hó szintes épületek különleges épületek Hagyományos épületek január 01-től december 31-ig Különleges épületek: Kereszttöltés u. 29. Székely sor 21. Temesvári krt. 36. Olajbányász tér 1. Energia költség a rendelet 63. (5)-(6) bekezdéseivel megegyező módon fizetendő 14. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 20. (6) bekezdése, az 1. sz. melléklete VII. pontjában a Véleményezi a szakbizottságok hatáskörébe tartozó szolgálati lakásban történő elhelyezést, illetve az elhelyezés meghosszabbítását 24. (2)-(3), valamint a Véleményezi a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezését, a csereelhelyezését és a bérleti jogviszony meghosszabbítását 11. (1)-(7) szövegrész hatályát veszti. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság II. 9./ és 11./ pontja hatályát veszti. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

27 A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztő: Városfejlesztési Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, melyet az előterjesztő támogat. Szavazásra bocsátja a határozat elfogadására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 18 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 28 fő szavazott.) 453/2014. (XII.19.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nagy Sándor 01/63299/2014 számú A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) Kgy számú rendelet módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet alapján Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül június 30. napjáig készítsen felmérést a jelenlegi várakozási övezettel határos nagykörút melletti területek és a város közigazgatási területén lévő nagy forgalmú intézmények körüli forgalmi rendről és várakozási szokásokról, és annak eredményéről a Közgyűlés soron következő ülésén adjon tájékoztatást. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: június 30. után soron következő Közgyűlés 2. A Közgyűlés a polgármester útján felkéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak végrehajtásához szükséges összeget, 2 millió Ft-ot a évi költségvetés készítésekor tervezze be. Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője Határidő: évi költségvetés készítése Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Fejlesztési Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az elfogadott bizottsági módosítással a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

28 81 A közgyűlés a javaslatot 18 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/A. (1) bekezdésében, valamint a 48. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. -ának c) pontja az alábbiak szerint változik, valamint az alábbi d) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a d) és az e) pont megjelölése e) és f) pontra változik: 2. E rendelet alkalmazásában: c) várakozási övezet: a KRESZ 17. (1) bekezdésének e/2 pontjában meghatározott módon kijelölt, Stefánia sétány, Korányi fasor, Semmelweis utca, Bánomkert sor, Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér déli oldal, Boros József utca, Csemegi utca, Pozsonyi Ignác utca, Pulz utca, Mars tér északi oldal, Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Felső Tisza-part által körbehatárolt és várakozási övezet táblával megjelölt területe. f) parkolási zóna: a várakozási övezeten belüli, eltérő díjfizetési kötelezettség alá eső, a várakozás feltételeit tartalmazó tájékoztató táblákkal megjelölt terület. Az egyes parkolási zónákba (zöld, sárga, kék) tartozó utcák és utcaszakaszok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. A Rendelet 6. -ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (4) A parkoló helyét az 1. sz. melléklet szerinti megjelöléssel a bérleten fel kell tüntetni. A bérlet kizárólag a rajta feltüntetett útszakaszokra érvényes. Ha az előzetesen megváltott érvényes lakossági parkolóbérleten feltüntetett fizetőparkolásra kijelölt útszakasz hosszabb ideig nem vehető igénybe, az ügyfél kérelme alapján a közterületi fizető parkolók üzemeltetője jogosult a kérelmező lakóhelyéhez legközelebb eső parkolásra alkalmas közútra érvényes lakossági parkoló bérletet részére kiadni. 3. A Rendelet 7. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

29 82 7. (5) Az adott parkolási zónára vonatkozó éves bérletek esetében lehetőség van év közben magasabb összegű díjfizetési kötelezettségű parkolási zónára szóló éves bérlet váltására időarányos díjkülönbözet megfizetése mellett. A bérlet módosítására a kezdeményezést követő hónap első napjától kezdve van lehetőség. 4. A Rendelet 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8. (2) Természetes személyek mint gépjármű üzembentartók az egyes parkolási zónák igénybe vételére jogosító, valamint az összes parkolási zóna igénybevételét lehetővé tevő kombinált bérletet 50 %-os díjkedvezménnyel vásárolhatják meg. Jogi személyek és egyéb szervezetek ezen kedvezményt nem vehetik igénybe. 5. A Rendelet 9. (1)-(6) bekezdései az alábbiak szerint módosul: 9. (1) A kijelölt várakozási övezeten belül eltérő díjfizetési kötelezettség alá eső parkolási zónák (zöld, sárga, kék) találhatók. A parkoló helyek igénybevételére napi, egész, felező, illetve negyed megjelölésű parkolószelvények vásárolhatók. (3) Egész parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama: (4) zöld zóna: 1 óra (5) sárga zóna: 2 óra (6) kék zóna: 4 óra (4) Két egész parkolószelvény egyidejű érvényesítésével az egyes parkolási zónákban a parkolás időtartam kétszeresére növelhető (leghosszabb parkolási időtartam). A szelvényeket úgy kell érvényesíteni, hogy a második szelvényen rögzített parkolás kezdetét jelző időpont megegyezzen az első szelvény szerinti parkolási jogosultság lejárati idejével. Az igénybe vett parkolóhelyen a parkolási idő további növelésére nincs lehetőség. (5) Felező parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama: zöld zóna 30 perc sárga zóna 1 óra kék zóna 2 óra (6) Negyed parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama: zöld zóna a negyed parkolószelvény nem alkalmazható sárga zóna 30 perc kék zóna 1 óra 6. A Rendelet 10. (2) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 10. (2) Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül az is ha a jármű a korlátozott ideig igénybe vehető parkolóban az adott parkolási zónára megállapított leghosszabb időtartam lejárta után

30 83 újabb szelvény felhasználásával ugyanazon parkolóhelyen marad. (4) A várakozási díj és a pótdíj számításának alapja azon parkolási zónában érvényes egy óra várakozási díj amelyben a várakozási övezet díjfizetés nélküli használata megvalósult. 7. A Rendelet 1. (1) bekezdésében a várakozási területre szövegrész helyébe a várakozási övezetre, a 3. (1) és (3) bekezdésében, és a 4. (1) bekezdésében a várakozási területen és várakozási területeken szövegrészek helyébe a várakozási övezeten, valamint a 3. számú melléklet II.2. pontjában szereplő övezetre szóló szövegrészek helyébe a parkolási zónára szóló szöveg lép. 8. A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 9. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba.

31 84 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A kijelölt várakozási övezet -be tartozó parkolók zónák szerint I. zöld zóna Kígyó utca Kiss Ernő utca Feketesas utca Széchenyi tér Kiss Menyhért utca Jókai utca Aradi vértanúk tere Zrínyi utca Oskola utca Victor Hugo utca Nádor utca Bajza utca Deák Ferenc utca Dózsa utca Horváth Mihály Takaréktár utca Berzsenyi utca Vörösmarty utca Wesselényi utca Somogyi utca Somogyi utca Arany János utca Kazinczy utca Tisza Lajos körút Tisza Lajos körút Tisza Lajos körút Mars tér Kálvin tér Dóm tér Stefánia Révai utca Palánk Tömörkény utca Béla utca Roosevelt tér Tábor utca Püspök utca (Tisza Lajos körút - Széchenyi tér) (Kossuth Lajos sugárút - Kölcsey utca) (keleti oldal, nyugati oldal, déli oldal) (Kígyó utca-széchenyi tér) (Árpád tér - Aradi vértanúk tere) (nyugati oldal) (Somogyi utca - Aradi vértanúk tere) (Somogyi utca - Victor Hugo utca) (Roosevelt tér - Kelemen utca) (Tisza Lajos körút - Stefánia) (Széchenyi tér - Deák Ferenc utca) (Széchenyi tér - Arany János utca) (Arany János utca - Kazinczy utca) (Deák Ferenc utca - Stefánia) (Széchenyi tér - Deák Ferenc utca) (Kárász utca - Toldy utca) (Kelemen László utca - Korányi fasor) (Takaréktár utca - Stefánia) (Tisza Lajos körút - Dózsa utca) (II. Boldogasszony sugárút - Petőfi Sándor sugárút) ( I. Kossuth Lajos sugárút - Felső Tisza-part) (III. Árvízi emlékmű Aradi vértanúk tere) (déli oldal) (keleti oldal) (Dózsa utca Kazinczy utca) (Somogyi utca Tömörkény utca) (tömbbelső) (Béla utca Korányi fasor) (Roosevelt tér Tömörkény utca) (déli oldal) (Mikszáth Kálmán utca Kossuth Lajos sugárút) (Mikszáth Kálmán utca Kossuth Lajos sugárút és a Centrum Áruház melletti szervizút és tömbbelső)

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet.

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2009. (XI.11.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról 1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben