ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRÓL A 17/2000.(V.17.) 2, A 28/2000.(VII.12.) 3, A 3/2001.(III.19.) 4, A 44/2002.(XII.31.) 5, A 18/2003.(VII.21.) 6, A 6/2004.(II.12.) 7, A 25/2004.(VI.10.) 8, A 7/2005.(II.9.) 9, A 47/2005.(X.28.) 10, A 2/2006.(II.24.) 11, A 14/2006.(III.13.) 12 A 30/2006. (VI. 1.) 13, A 46/2006.(IX. 1.) 14, A 49/2006. (XI. 6.) 15, A 45/2007. (VIII. 31.) 16 A 65/2007. (XII. 5.) 17 45/2007. (VIII. 31.) 18, A 65/2007. (XII. 5.) 19, A 8/2008. (II. 29.) 20 A 34/2008. (VI. 30.) 21, A 43/2008. (VIII. 28.) 22, AZ 5/2009. (II. 27.) 23, A 17/2009. (IV. 30.) 24, A 33/2009. (VIII. 27.) 25, A 9/2010. (III. 4.) 26, A 42/2010. (VIII. 11.) 27, A 13/2011. (IV. 11.) 28, A 36/2011. (VII.11.) 29 ÉS A 15/2012. (III. 30.) 30 RENDELETEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az alábbi rendeletet alkotja 31. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, hogy a Gyvt. által meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, valamint a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról. A rendelet hatálya 1 Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: február Elfogadva: december Elfogadva: június Elfogadva: február 4. 8 Elfogadva: május Elfogadva: február Elfogadva: október Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: augusztus Elfogadva: október Elfogadva: augusztus Elfogadva: november Elfogadva: augusztus Elfogadva: november Elfogadva: február Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: augusztus Elfogadva: március 3. Hatályos: április 1-jétől. 27 Elfogadva: augusztus 10. Hatályos: szeptember 1-jétől. 28 Elfogadva: április 07. Hatályos május 01-től. 29 Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 30 Elfogadva: március 29. Hatályos: április 1-jétől. 31 Új szövegét megállapította: 47/2005. (X. 28.) Ör. 1.

2 2. 1 (1) 2 A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. (1) bekezdése szerint Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik. (2) 3 A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Gyvt. 4. -ában jelzett személyekre. (3) 4 (4) 5 Hatásköri és eljárási rendelkezések 3. 6 (1) 7 Az e rendeletben szabályozott a) pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket a Képviselőtestület I. fokon a Polgármesterre ruházza; 8 b) (2) 9 A Polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági döntése ellen a Képviselőtestülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 10 benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. A jegyző államigazgatási jogkörben hozott hatósági határozata ellen a Budapest Főváros Kormányhivatala 11 vezetőjéhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 12 benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. (3) 13 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és az étkezéstérítési támogatás iránti kérelmet, ha e rendelet másként nem rendelkezik, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál lehet előterjeszteni az önkormányzat által rendszeresített, az e rendelet 1. sz. függelékében, illetve az egyéb jogszabályban előírt igénylőlapon, az abban felsorolt kötelező mellékletek csatolásával. (4) Szükség esetén a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához további mellékletek bekérését is elrendelheti. (5) 14 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és az étkezéstérítési támogatás iránti kérelmeket döntésre a Polgármester Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztálya készíti elő. Az (1) bekezdés szerinti döntést határozatba, végzésbe foglalja és gondoskodik annak végrehajtásáról. (6) 15 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket döntésre a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztálya szükség szerint a gyermekjóléti szolgálat, a Gyámhivatal bevonásával készíti elő, illetve kikérheti az egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési intézmény véleményét. (7) 16 (8) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások iránti kérelmek kizárólag személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. A Polgármesteri Hivatalban a gyermekvédelmi ellátásokhoz, kapcsolódó feladatok elvégzése során az elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. (9) A Ket. 6. -ban szabályozott jóhiszeműség megsértése esetén, illetve az Gyvt ban szabályozott jogosulatlanul igénybe vett ellátást a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő köteles visszafizetni. (10) Indokolt esetben a Egészségügyi Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 17 részletfizetést engedélyez, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a család, vagy személy létfenntartását veszélyeztetné. (11) Indokolt esetben a Képviselő-testület engedélyezi a visszafizetésre kötelezett összeg elengedését, amennyiben a visszafizetés a család, vagy személy létfenntartását veszélyeztetné. (12) 18 A részletfizetés engedélyezésére, továbbá a visszafizetésre kötelezett összeg elengedésére a Gyvt (5) bekezdésének figyelembe vételével kerülhet sor. 4. (1) 19 A személyes gondoskodás igénybevétele ha jogszabály másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. A cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője 1 Módosította: 44/2002. (XII. 31.) Ör Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör Módosította: 9/2010. (III. 4.) Ör Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (III. 4.) Ör. 4. (3) bekezdés a) pontja 5 Hatályon kívül helyezte: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 13. (3) bekezdés 1. pontja 6 Új szövegét megállapította: 47/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 2/2006. (II. 24.) Ör. 1. (1) bek. 8 Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (III. 4.) Ör. 4. (3) bekezdés b) pontja 9 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (2) bek. 5. pontja 10 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 13. (4) bek. 11 Módosította: 13/2011. (IV. 11.) Ör. 2. (2) bekezdés a) pontja 12 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 13. (4) bek. 13 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (1) bek. 14 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bek. 15 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bek. 16 Hatályon kívül helyezte: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 13. (3) bekezdés 2. pontja 17 Módosította: 13/2011. (IV. 11.) Ör. 2. (2) bekezdés b) pontja 18 Beiktatta: 9/2010. (III. 4.) Ör Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 3. (1) bek. 2

3 terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában a tényállás tisztázása mellett a jegyző dönt. (2) 1 A személyes gondoskodás igénybevételére vonatkozó kérelmet - ha e rendelet másként nem rendelkezik - az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a jogosultságról dönt. Döntését - a kérelmező, illetve törvényes képviselője kérelmére - az Önkormányzat Képviselő-testülete felülbírálhatja. A felülvizsgálati kérelmet a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. (3)-(4) 2 (5) 3 Az intézményvezető az ellátás igénybevételéről megállapodást köt a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével, melyet tizenöt napon belül megküld a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztálya részére. (6) 4 A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetésére, illetve megszűnésére a Gyvt. 37/A. -ában, a 47. (1)-(2) bekezdésében foglaltak irányadók. (7) 5 Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületéhez fordulhat. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán kell benyújtani. A Képviselő-testület döntéséig az intézmény az ellátást változatlanul biztosítja. A gyermekjóléti intézmények működésének ellenőrzése 6 4/A. 7 (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az általa fenntartott gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet nyújtó intézményekben a Polgármesteren keresztül a Szociális Szolgáltató Főosztály közreműködésével évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység, valamint dokumentálása megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek. (2) A Szociális Szolgáltató Főosztály az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvből készített vizsgálati jelentés alapján az intézményvezető hatáskörébe tartozó hiányosság észlelése esetén -, a Polgármester hatvan nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja az intézmény vezetőjét a hiányosság megszüntetésére. Az intézményvezető köteles megszüntetni az észlelt hiányosságot és beszámolni a megtett intézkedésekről. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5. 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. (1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) 9 Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családjukat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) 10 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege családonként és évente maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) 150 %-a 1 gyermeket nevelő család esetében, b) 200 %-a 2 gyermeket nevelő család esetében, c) 250 %-a 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében, de alkalmanként minimum 1.000,- Ft. (4) 11 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen az iskolás gyermekek beiskolázási támogatása, gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, valamint a nyári táboroztatás támogatása címén. 1 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 3. (1) bek. 2 Hatályon kívül helyezte: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 13. (3) bekezdés 3. pontja 3 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 3. (2) bek. 4 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 3. (2) bek. 5 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 3. (2) bek. 6 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 2/2006. (II. 24.) Ör. 6. (2) bekezdés 9 Módosította: 44/2002. (XII. 31.) Ör Módosította: 5/2009. (II. 27.) Ör Módosította: 17/2000. (V. 17.) Ör. 3. 3

4 (5) 1 Kivételesen, egyedi elbírálást követően a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a nagykorú gyermek, vagy a nagykorú gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a gyermek a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be. (6) 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt részére. (7) 3 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a gyermek nagykorúvá válása előtt, valamint az (5) bekezdés szerinti esetben csatolni szükséges az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. (8) 4 Indokolt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azonnali kifizetéssel is nyújtható. (9) 5 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén lakcímmel 6 rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő gyermeke, illetve nagykorúvá válása után Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek részesülhet. (10) 7 Az Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti Óbuda- Békásmegyer közigazgatási területén lakóhellyel nem rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő gyermekét, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. Az Önkormányzat az intézkedésről haladéktalanul értesíti az eljárásra illetékes települési önkormányzatot, és ezzel egyidejűleg kéri a kifizetett támogatás megtérítését. Beiskolázási segély 8 6/A. 9 (1) 10 A tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási segélyben részesíthető a) az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, b) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 11, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt, amennyiben a családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át 12, egyedülálló szülő esetén 200%-át 13. (2) Nem részesülhet beiskolázási segélyben az a tanuló, aki a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásban részesül. (3) 14 A beiskolázási segély összege a) általános iskolában tanuló gyermek részére ,-Ft, b) középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére ,-Ft, c) felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére ,-Ft. (4) A beiskolázási segély iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal május 31-től október 31-ig lehet benyújtani. (5) 15 A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti. (6) A tanulói vagy hallgató jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgató jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni. (7) 16 Amennyiben a beiskolázási segély iránti kérelem benyújtásakor a szülőnek, törvényes képviselőnek, illetve a nagykorúnak rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelme van folyamatban, vagy a beiskolázási segély és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmét egyszerre nyújtja be, az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetén a beiskolázási segély ügyében az eljárást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elbírálásáig fel kell függeszteni. 1 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 5. (1) bek. 2 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 5. (2) bek., Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 5. (2) bek. 4 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 5. (2) bek. 5 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 5. (2) bek. 6 Módosította: 4/2009. (II. 27.) Ör. 4. (2) bekezdés 7 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 5. (2) bek. 8 Beiktatta: 34/2007. (VI. 30.) Ör Beiktatta: 34/2007. (VI. 30.) Ör Módosította: 33/2009. (VIII. 27.) Ör. 1. (1) bekezdés 11 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 4. (2) bek. 12 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 4. (3) bek. 13 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 4. (3) bek. 14 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 2. (1) bek. 15 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 2. (2) bek. 16 Beiktatta: 33/2009. (VIII. 27.) Ör. 1. (2) bekezdés 4

5 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 7. (1) Az alapellátás célja: a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. (2) 1 (3) 2 Az ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat különösen az alábbiak szerint biztosítja: a) az Önkormányzat által fenntartott intézményei segítségével - gyermekjóléti központ (a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részeként) - bölcsőde - családok átmeneti otthona (a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részeként) - gyermekek átmeneti otthona (a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részeként) b) az Önkormányzat más szervezet közreműködésével (együttműködési megállapodás vagy ellátási szerződés keretében). A gyermekjóléti szolgáltatás 3 8. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt.-ben meghatározottak szerint szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. Munkája során köteles együttműködni a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel, szervezetekkel. (2) 4 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt ában, továbbá a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet ában foglaltak biztosítása. (3) A gyermekjóléti központ keretében a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat, így - utcai és lakótelepi szociális munkát, - kapcsolattartási ügyeletet, - kórházi szociális munkát, valamint - készenléti szolgálatot biztosít. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás szükség szerint új ellátások bevezetését kezdeményezi. (5) Óbuda-Békásmegyer területén a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ látja el. (6) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 9. (1) 5 Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a Gyvt. 41. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. (2) 6 A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda és általános iskolai napközi, nyári napközis otthon 7. (3) 8 A gyermekek napközbeni ellátása keretében elsősorban a III. kerületben lakcímmel rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő gyermekének ellátását kell biztosítani. (4) 9 (5) A gyermekek napközbeni ellátására való jogosultság megállapítása érdekében a gyermek szülője, vagy gondviselője a kérelemhez köteles csatolni: - saját vagy gyermeke egészségi állapotáról háziorvosi igazolást, - munkavégzéséről munkáltatójának, tanulói, hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézménynek az igazolását. (6) 10 A gyermekek napközbeni ellátásáért az étkeztetés, illetve a bölcsődei gondozás, bölcsődei játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet kivételével térítési díjat nem kell fizetni. A térítési díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (7) 1 Az étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőjének, gyámjának lakóhelye keletkezteti. 1 Hatályon kívül helyezte: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 13. (3) bekezdés 4. pontja 2 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör Szövegét megállapította: 47/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 9/2010. (III. 4.) Ör Módosította: 25/2004. (VI. 10.) Ör Módosította: 44/2002. (XII. 31.) Ör Módosította: 9/2010. (III. 4.) Ör. 4. (3) bekezdés c) pontja 8 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 7. (1) bek. 9 Új szövegét megállapította: 47/2005. (X. 28.) Ör. 7.. Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (III. 4.) Ör. 4. (3) bekezdés d) pontja 10 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 3. (1) bek. 5

6 (8) 2 Ha a gyermek önkormányzati fenntartású intézménybe, vagy az önkormányzattal közoktatási megállapodást kötött intézménybe jár, a jogosultság megállapítása az intézmény feladata. Amennyiben a gyermek nem a kerületben lévő intézmény tanulója, az eljárást a szülő kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán. (9) 3 Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt (5) bekezdése alapján az intézményi térítési díj meghatározott részét normatív kedvezményként kell biztosítani. (10) 4 a 5 ) további 50 %-os kedvezményben részesül az a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek, akire nézve: aa) a Gyvt (5) bekezdés d) pontja alapján normatív támogatást kap a szülő, ab) a Gyvt (5) bekezdés c) pontja alapján normatív támogatást kap a szülő és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszegének 150 %-át, b) 6 további 45 % kedvezményben részesül az az iskolai tanuló, akire nézve a Gyvt (5) bekezdés b), d) pontja alapján normatív támogatást kap a szülő, illetve az az óvodás, akire nézve a Gyvt (5) bekezdés d) pontja alapján normatív támogatást kap a szülő, c) 7 további 45 % kedvezményben részesül az az óvodás, valamint iskolai tanuló, akire nézve a Gyvt (5) bekezdés c) pontja alapján normatív támogatást kap a szülő és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150 %-át, d) 60 % kedvezményben részesül az a gyermek, akit szülője egyedül nevel és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, e) 45 % kedvezményben részesül az a gyermek, ahol a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. (11) 8 Az étkezéstérítési támogatás iránti kérelem beadásának határideje az I. félévben, a tárgyév október 15. napja, a II. félévben március 1. Az év közben érkezett tanuló esetében a kérelem beadásának határideje az odaérkezéstől számított 6 hét. (12) 9 A jövedelemhatárhoz kötött étkezéstérítési támogatás iránti kérelemhez az I. és II. félévben is csatolni kell a jövedelemigazolásokat a bölcsőde, az óvoda és az oktatási intézmény részére. (13) 10 Ha a bölcsődei gondozást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. (14) 11 A bölcsődei gondozás személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. Bölcsőde 10. (1) A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. (2) 12 A bölcsődék egy részében az önkormányzat speciális ellátási formákat és külön szolgáltatásokat biztosít: integrált csoport, különlegesen fejlődő gyermekek csoportja, játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet formájában. (3) 13 A III. kerületi önkormányzat bölcsődéibe kizárólag az a gyermek vehető fel, akinek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője a Polgármesteri Hivatalban, vagy önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik. (4) 14 A gyermekek bölcsődei ellátását különösen olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedül álló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve a gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet folytat. 1 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 7. (2) bek. 2 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 7. (2) bek. 3 Módosította: 5/2009. (II. 27.) Ör Módosította: 18/2003. (VII. 21.) Ör. 3. Hatályos: szeptember 1-től. 5 Új szövegét megállapította: 30/2006. (VI. 1.) Ör. 1. (1) bek. 6 Módosította: 7/2005. (II. 9.) Ör pontja 7 Módosította: 30/2006. (VI. 1.) Ör. 1. (2) bek. 8 Beépítette: 17/2000. (V. 17.) Ör Beépítette: 30/2006. (VI. 1.) Ör. 1. (3) bek. 10 Beiktatta: 15/2012. (III. 30.) Ör. 3. (2) bek. 11 Beiktatta: 15/2012. (III. 30.) Ör. 3. (2) bek. 12 Módosította: 8/2008. (II. 29.) Ör. 2. (1) bekezdés 13 Módosította: 17/2009. (IV. 30.) Ör Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 8. 6

7 (5) 1 A bölcsődei felvételnél előnyben részesül a) az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimál-nyugdíj kétszeresét nem haladja meg. b) 2 az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. (6) 3 A bölcsődékben működő játszócsoportok és az időszakos gyermekfelügyelet igénybe vételének díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. (7) 4 A 1039 Budapest, Viziorgona u. 1. szám alatti bölcsődében működő játszócsoport igénybevétele az intézményvezetővel történő írásbeli megállapodás alapján, az igénybevételi díj megfizetésére köteles jelentkezők előnyben részesítése mellett térítésmentes a Családok Átmeneti Otthonában élő, átmenti gondozásban részesülő gyermekek részére, húszhetes kortól a negyedik életév betöltéséig. A gyermek átmeneti gondozása 11. (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az Önkormányzat a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról; életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásról gondoskodik. (2) Az átmeneti gondozást elsősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható. (3) 103 A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Az elhelyezés a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy beleegyezésével hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. (4) A gondozást meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy annak okai már nem állnak fenn. (5) 103 Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását saját intézményben, illetve ellátási szerződés alapján biztosítja. (6) 5 (7) 6 Az ellátásért, az igénybevevő nagykorú, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. (8) 7 A térítési díj megállapításánál a Gyvt ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak irányadók. (9) 8 Ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, a jogosultat ingyenes ellátásban kell részesíteni. (10) 9 Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetén a kötelezett havi jövedelmének 50 %-át. (11) 10 (12) 11 (13) 12 Gyermekek átmeneti gondozása keretében az Önkormányzat intézményeiben elsősorban III. kerületben lakcímmel rendelkező gyermekek, illetve szüleik részére, valamint ellátási szerződés vagy megállapodás alapján biztosít átmeneti gondozást. (14) 13 A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről az intézmény a szülőjének lakóhelye ennek hiányában a tartózkodási helye - szerinti gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Családok átmeneti otthona 11/A. 14 (1) 15 Az önkormányzat a családok átmeneti otthonában történő ellátást az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ keretein belül biztosítja. 1 Új szövegét megállapította: 28/2000. (VII. 12.) Ör Beépítette: 2/2006. (II. 24.) Ör Módosította: 8/2008. (II. 29.) Ör. 2. (2) bekezdés 4 Beépítette: 65/2007. (XII. 5.) Ör Hatályon kívül helyezte: 47/2005. (X. 28.) Ör pontja 6 Új szövegét megállapította: 17/2000. (V. 17.) Ör. 6. (2) bek. 7 Módosította: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 9. (1) bek. 8 Új szövegét megállapította: 17/2000. (V. 17.) Ör. 6. (2) bek. 9 Új szövegét megállapította: 17/2000. (V. 17.) Ör. 6. (2) bek. 10 Hatályon kívül helyezte: 7/2005. (II. 9.) Ör pontja 11 Hatályon kívül helyezte: 47/2005. (X. 28.) Ör pontja 12 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 9. (2) bek. 13 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör. 9. (2) bek. 14 Beépítette: 7/2005. (II. 9.) Ör Módosította: 7/2005. (II. 9.) Ör pontja 7

8 (2) A családok átmeneti otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. (3) A családok átmeneti otthonának feladatait a Gyvt. 51. (3) bekezdése, a fizetendő személyi térítési díjakat a Gyvt (2) bekezdése szabályozza. Gyermekek Átmeneti otthona 1 11/B. 2 (1) Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonában történő ellátást az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti Otthona keretein belül biztosítja. (2) A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. (3) A gyermekek átmeneti otthonának feladatit a Gyvt. 50. (2) bekezdése, a fizetendő személyi térítési díjakat a Gyvt (2) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet szabályozza. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 48/1997.(XII.18.) rendelet, valamint a 14/1997.(III.6.) rendelet ai. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény, a 133/1997.(VII.29.) Korm. rend., a 149/1997.(IX.10.) Korm. rend., valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rend. rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. jegyző polgármester 1 Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör Beépítette: 45/2007. (VIII. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (III. 4.) Ör. 4. (3) bekezdés e) pontja 8

9 Az intézményi térítési díjakról az Óbudai Egyesített Bölcsődékben A játszócsoportok igénybevételi díja étkezéssel együtt: -egy gyermek esetén: 1.000,-Ft/4 óra -két gyermek esetén: 800,-Ft/gyermek/4 óra -három gyermek esetén: 700,-Ft/gyermek/4 óra Az időszakos gyermekfelügyelet igénybevételi díja étkezéssel együtt: 2.000,-Ft/4 óra Az étkezéstérítés intézményi térítési díjai 2/1999. (I. 29.) Ör. 1. számú melléklete 1 Étkezés típusa Nyersanyag Nyersanyag+Áfa Óvoda Egész nap 241,-Ft 306,-Ft Tízórai 39,-Ft 50,-Ft Ebéd 163,-Ft 206,-Ft Uzsonna 39,-Ft 50,-Ft Iskola alsó tagozat Egész nap 298,-Ft 378,-Ft Tízórai 47,-Ft 60,-Ft Ebéd 204,-Ft 258,-Ft Uzsonna 47,-Ft 60,-Ft Felső tagozat Egész nap 308,-Ft 392,-Ft Tízórai 47,-Ft 60,-Ft Ebéd 214,-Ft 272,-Ft Uzsonna 47,-Ft 60,-Ft Gimnázium 230,-Ft 292,-Ft Bölcsőde Étkezés típusa Nyersanyag Nyersanyag+Áfa Gondozottak Reggeli 53,-Ft Ebéd Uzsonna 225,-Ft 52,-Ft Dolgozók Reggeli 65,-Ft Ebéd 265,-Ft 420,-Ft 420,-Ft Nyersanyag+Áfa+rezsi Vendég ebéd 330,-Ft 670,-Ft Játszócsoport és Gézengúz Alapítvány Ebéd 225,-Ft A Bölcsődei gondozás: intézményi térítési díja: 3228,-Ft/nap fenntartó által megállapított intézményi térítési díja: 180,-Ft/nap Intézményi térítési díj a Családok Átmeneti Otthonában: Az intézményi térítési díj napi összege: 2.316,-Ft/fő, havi összege: ,-Ft/fő Intézményi térítési díj a Gyermekek Átmeneti Otthonában: Az intézményi térítési díj napi összege: ,-Ft/fő, havi összege: ,-Ft/fő 460,-Ft 1 Módosította: 15/2012. (III. 30.) Ör. 4. (4) bek.

10 2/1999. (I. 29.) Ör. 2. számú függeléke Beépítette: 2/2006. (II. 24.) Ör. 5.. Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (III. 4.) Ör. 4. (3) bekezdés f) pontja 12

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 12/1998. (IX.25.) Kgy. sz., 2/1999. (III.8.) Kgy. sz., 3/2000. (III.10.) Kgy. sz., 2/2001. (III.9.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben