I. Fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról (Egységes szerkezetben a 15/2012. (IV. 2.), 8/2013.(IV. 5.),26/2013.(X. 21.), 11/2014.(IV. 30.), 5/2015.(III. 27.), 12/2015.(V. 26.), 19/2015.(IX. 30.), 12/2016.(III. 31.) önk. rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 62. (2) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdésében, a 115. (10) bekezdésében, a 116. (2) bekezdésében és a 140/C. -ában foglalt felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött megállapodás alapján a Társulás fenntartásában működő szociális intézmények útján, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított szociális ellátásokat. Jelen rendelet hatálya ezen intézményekre, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő és a szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre terjed ki. (2) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében meghatározza a Társulás által fenntartott intézményekben az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátásra való jogosultság feltételeit, az ellátások igénybe vételének módját és a fizetendő térítési díjak mértékét. 2. (1) E rendelet hatálya a rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében kiterjed a Társulást alkotó települések közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) 1 a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, d) a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra, e) hontalanokra. 1 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 1. Hatályos

2 2 (2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Szoctv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) 2 E rendelet hatálya az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl kiterjed a Szoctv. 3. (4a) bekezdésében foglalt személyekre. II. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. 3 (1) E rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális alapszolgáltatások, valamint a szakosított szociális ellátások. (2) A szociális alapszolgáltatások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) támogató szolgáltatás; d) nappali ellátást nyújtó intézmények: da) idősek klubja, db) fogyatékosok nappali intézménye, dc) szenvedélybetegek nappali intézménye, e) tanyagondnoki szolgáltatás. (3) A szakosított szociális ellátások: a) tartós elhelyezést ápolást, gondozást nyújtó intézmények: aa) idősek otthona, ab) emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona. b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az időskorúak gondozóháza. III. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 4. 2 Kiegészítette az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 2. Hatályos Módosította az 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 1. Hatályos

3 3 (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési szabályzatban határozza meg. (4) A szociálpolitikai kerekasztal ülésein elhangzottakról Emlékeztető készül. (5) 4 A kerekasztal tagjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, illetve intézményvezetői, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról törvény szerint szociális tevékenységet végző szervezetek, a települési nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a szolgáltatástervezésben és annak végrehajtásában partnerséget vállaló szervezetek képviselői. IV. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módja 5. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény, illetve a szolgáltatás vezetőjénél terjeszti elő kérelmét szóban vagy írásban. Az intézmények saját használatú nyomtatvány összeállítására jogosultak. (2) 5 A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést az SzCsM rendelet 3. (2) bekezdésében foglaltak szerint. (3) A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell az SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és az adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból származó jövedelmekről, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerződés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, a Szoctv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres 4 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 3. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 4. Hatályos

4 4 pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó összegről a kifizető igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt; b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, őstermelői tevékenységből amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a jövedelmet csökkentő elismert költségekről és a befizetési kötelezettségekről az állami adóhatóság által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt; c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részéről ösztöndíjról, felsőoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az állami adóhatóság igazolását; d) a kifizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását; e) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszűnéséről az okiratot; f) vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékből való törlésről. (4) A Szoctv. 115/A -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemnyilatkozatot nem kell benyújtani. Tartós bentlakásos ellátás esetén, az intézményi térítési díjjal egyező mértékű személyi térítési díj megfizetésének vállalása hiányában az SzCsM rendelet 1. sz. melléklete III. része szerinti vagyonnyilatkozatot csatolni kell a kérelem benyújtásakor. (5) Amennyiben a szolgáltatást igénylő, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a (3) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni. (6) A szociális rászorultságot az intézményvezető vizsgálja az ellátás igénybevételét megelőzően, amelynek fennállását a nyilvántartásban rögzíti a szolgáltatás megkezdésekor, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatokkal. A szociális rászorultság felülvizsgálata később csak akkor szükséges, ha a rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn. A felülvizsgálatot a határozott idő elteltét követően 60 napon belül kell elvégezni. (7) Az intézmények vezetőinek hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. A benyújtott kérelem alapján az intézményvezető dönt a szolgáltatás nyújtásáról, vagy a kérelem elutasításáról, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Az elutasításról és a jogorvoslati lehetőségről a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni. Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdése előtt az

5 5 intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt a Szoctv. szerinti tartalommal. (8) 6 Hatályon kívül (9) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat, amely a kérelem elbírálásáról 30 napon belül határozattal dönt. (10) 7 Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást legkésőbb 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni. (11) Az intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről az SzCsM rendelet szerint dönt. A döntés ellen, annak közlésétől számított 8 napon belül a fenntartó Társuláshoz lehet fordulni. V. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 1. Étkeztetés 6. (1) Az étkezetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük, f) hajléktalanságuk miatt. (2) E szakasz alkalmazásában rászorulónak tekintendő: a) kora miatt, aki 70. életévét betöltötte; b) egészségi állapota, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni; c) fogyatékossága miatt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül; 6 Hatályon kívül helyezte a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 9. Hatálytalan Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 5. Hatályos

6 6 d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt, aki fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes; e) hajléktalansága miatt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) Az étkezetés igénybevételéről a döntést: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosításra alkalmas okirat, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a háziorvos vagy kezelőorvos vagy szakorvos igazolása, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt családi pótlékról szóló határozat, d) az (1) bekezdés d)-e) pontjai esetén kezelőorvos vagy szakorvos igazolása, e) az (1) bekezdés f) pontja esetén a lakcímkártya vagy a hajléktalan ellátást végző intézmény igazolása alapozza meg. (4) A (3) bekezdés b) e) pontjai szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkeztetésre való jogosultság erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelőzően az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni, és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás megfelelő orvosi igazolás ismételt csatolásával meghosszabbítható. 2. Nappali ellátást nyújtó intézmények 7. 8 A nappali ellátás keretében időskorúak nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását biztosítja az intézmény. 8. (1) 9 Az időskorúak nappali ellátásába felvehetőek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. A nappali ellátás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére (2) 10 Nem vehető fel az időskorúak nappali ellátásába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. 8 Módosította az 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 2. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 7. Hatályos Módosította a 26/2013. (X. 21.) önk. rend. 8. -a Hatályos: október22.

7 7 9. (1) A fogyatékos nappali ellátás a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) Nem vehető fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidő kikötésével lehet felvenni. 10. (1) A szenvedélybetegek számára nyújtott nappali ellátás a saját otthonukban élő, a Szoctv. 93. (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket napközbeni étkeztetését. (2) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. Hatályon kívül Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások (1) 13 A házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a Szoctv át, 63. -át, valamint 65/C. -át megfelelően kell alkalmazni. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén 11 Hatályon kívül helyezte a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 9. Hatálytalan Módosította a 26/2013. (X. 21.) önk. rend. 1. -a Hatályos: október Módosította az 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 3. Hatályos

8 8 a) a Nagyrét tanyákon (Veszei - Élővíz-csatorna - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa Élővíz-csatorna - Sikonyi gátőrház - Ó-Körös terület), b) a Kisrét tanyákon (Sikony - Élővíz-csatorna - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa - Budapest-Lőkösháza vasútvonal - Murony község közigazgatási határa - Békés város közigazgatási határa, illetve Felső-nyomás- Kisrét határvonalán található Felsőnyomás számú tanyákig), c) a Felső-nyomás tanyákon (Budapest-Lőkösháza vasútvonal - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa - a 47-es főút Szeged irányába - Telekgerendás község közigazgatási határa - Kétsoprony község közigazgatási határa - Kamut község közigazgatási határa - Murony község közigazgatási határa) biztosítható. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatok: a) közreműködés az étkeztetésben a napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása által, b) a házi segítségnyújtásban való közreműködés keretében a gondozónak a szolgáltatást igénybe vevő lakására történő szállítása, c) 14 d) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, e) a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézménybe szállítása, amennyiben az illető tömegközlekedési eszközt nem tud igénybe venni, f) gyógyszer felíratása, kiváltása és a gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása, g) a bevásárlás, segítségnyújtás a bevásárláskor, h) lakossági szolgáltatás keretében fűnyírás, tüzelő beszerzés, favágás, tüzelő bekészítés, meghibásodott háztartási gépek szervizbe történő eljuttatása, hóeltakarítás, i) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába, iskolába, egészségügyi intézményekbe, és közösségi programokra. (4) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek az alábbi lakossági szolgáltatások: a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, a helyi rendezvényekre történő szállítás, b) a lakossági igények továbbítása, c) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a felmerülő szállítási feladatok, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, d) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson, közösségi és szociális információk szolgáltatásán kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés, idősek klubjába történő eljuttatás. (5) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatásnak minősül: 14 Hatályon kívül helyezet az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 17. Hatálytalan:

9 9 a) az ételszállítás, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, a szolgáltatással kapcsolatos dokumentáció vezetése. VI. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások 4. Tartós bentlakásos elhelyezést, ápolást, gondozást nyújtó intézmények Tartós elhelyezést (ápolást, gondozást) nyújtó intézmény az idősek otthona és az emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona. 14. (1) 16 A Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona telephelyén emelt szintű idősotthoni ellátást nyújt, a mindenkor hatályos, jogerős működési engedélyben rögzített létszámmal. (2) Az emelt szintű ellátás egy, illetve kétszemélyes lakóegységekben történik, ahol az elhelyezési körülmények és a biztosított szolgáltatások az átlagot jóval meghaladó minőségűek. (3) Amennyiben az intézményben lakóegység használatával rendelkező ellátott a beköltözését követő 5 éven belül kiköltözik, úgy az egyszeri hozzájárulás időarányos része kamatok nélkül visszajár részére. A jogviszony felmondásának időtartama nem vonható le Az idősek otthona ellátást nyújtó intézményekre a Szoctv /B. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 5. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák 16. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a hajléktalanok átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 15 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 10. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 11. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 12. Hatályos

10 10 (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. (3) 18 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az időskorúak gondozóháza. 17. Az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni VII. Fejezet A térítési díjak megállapításának szabályai 19. (1) 20 Ha az Szoctv. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, azok mértékét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. (1a) 21 A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Ady Endre utcai Idősek Otthonában egyszemélyes szobában 13 férőhely és kétszemélyes szobában 40 férőhely belépési hozzájárulás megfizetése esetén vehető igénybe. A beköltözéskor fizetendő belépési hozzájárulás összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (1b) A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában az emeltszintű ellátást nyújtó férőhely egyszeri belépési díj megfizetése esetén vehető igénybe. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában 69 átlagos ápolást, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhely belépési hozzájárulás megfizetése esetén vehető igénybe. A beköltözéskor fizetendő belépési hozzájárulás és az egyszeri belépési díj összegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (2) A térítési díjat a Szoctv (2) bekezdésében felsorolt személy köteles megfizetni. (3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó az ellátott kérelme alapján mérsékelheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése 18 Módosította a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 4. Hatályos Hatályon kívül helyezte a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 9. Hatálytalan Módosította a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 5. Hatályos Kiegészítette a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 6. Hatályos

11 11 mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (4) A személyi térítési díj megfizetését a fenntartó elengedheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (5) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat e rendelet hatályba lépését követően, 15 napon belül felülvizsgálja, és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegéről írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (6) Az intézmény vezetője minden negyedév első hónap 15. napjáig az előző negyedévről szóló térítésidíj-hátralékosok aktuális névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat eljuttatja a fenntartónak. (7) A (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint intézkedik a térítésidíj-hátralék behajtásáról. (8) A fenntartó a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi, vagyoni helyzete mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmező megfelel a (3) (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. A fenntartó a behajthatatlan hátralékot törli. VIII. Fejezet Az intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése 20. Az intézményi jogviszony megszűnésére és megszüntetésére a Szoctv ait, valamint rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. IX. Fejezet A jogosultak érdekvédelme 21. A jogosultak érdekvédelmére a Szoctv /A. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. X. Fejezet Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba.

12 12 (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 35/2008. (IX. 22.), 8/2009. (II. 23.), 17/2009. (V. 18.), 31/2009. (IX. 28.), 15/2010. (V. 31.) önkormányzati rendeletek. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző

13 13 1. melléklet 22 A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és szolgáltatások évi intézményi térítési díja ALAPSZOLGÁLTATÁSOK I. Szociális étkeztetés: Az egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség napi: 637,- Ft/adag/nap 425,- Ft+ áfa /fő/nap (540,- Ft/adag/nap) II. Házi segítségnyújtás: Az egy ellátási órára eső szolgáltatási önköltség: III./1. Nappali ellátás idősek klubjában: Az egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség: III./2. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel Az egy ellátottra jutó költség: III./3. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül Az egy ellátottra jutó költség: III./4. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel Az egy ellátottra jutó költség: 163,- Ft/óra 0,- Ft/fő/óra 661,- Ft/nap 0,- Ft/nap 2.191,- Ft/nap 350,- Ft/nap 2.191,- Ft/nap 0,- Ft/nap 2.191,- Ft/nap 350,- Ft/nap III./5. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül Az egy ellátottra jutó költség: 2.191,- Ft/nap 0,- Ft/nap IV./1. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül: Az egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség étkezés nélkül: 1.482,- Ft/nap 0,- Ft/nap IV./ 2. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel: 22 Módosította a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 7. Hatályos

14 14 Az egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség: 1.482,- Ft/nap 250,- Ft/nap V. Támogató szolgáltatás: Működési költség: ,- Ft Személyi segítés - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft/óra Szállítási kilométer díj 1 személy esetén - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft/km Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként különkülön kell megállapítani. VI. Tanyagondnoki szolgálat: 0,- Ft/fő/nap - térítésmentesen kell nyújtani az évi III. törvény 115/A. (1) bek. alapján SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VII. Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Szolgáltatási önköltség: 5.246,- Ft /fő /nap ,- Ft/fő/hó VII. 1. Ady Endre utcai Idősek otthona Átlagos ápolást, gondozást igénylők: a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap Átmeneti elhelyezés esetén: a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap A fenntartó az Ady Endre utcai Idősek Otthonában a belépési hozzájárulás összegét és a betölthető férőhelyeket a következők szerint állapítja meg: A belépési hozzájárulás: egyszemélyes szobában: 13 férőhely ,- Ft/fő kétszemélyes szobában: 40 férőhely ,- Ft/fő (2 fő együttes elhelyezése esetén) VII. 2. Csaba Utcai Idősek Otthona Átlagos ápolást, gondozást igénylők: a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap Demens ellátást igénylők: a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap VIII. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás Szolgáltatási önköltség: 5.562,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/hó

15 15 VIII./1. Ady Endre utcai Idősek otthona Demens ellátást igénylők: a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap 2. melléklet 23 A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában a szociális ellátások évi intézményi térítési díjak SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatási önköltség: 5.404,- Ft /fő /nap ,- Ft/fő/hó I. 1. Emelt szintű ellátást igénylők: Az intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 3.170,- Ft/nap I. 2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátást igénylők: Az intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 3.170,- Ft/nap I. 3. Demens ellátást igénylők: Az intézményi térítési díj: ,- Ft/hó 3.170,- Ft/nap A fenntartó az Életfa Idősek Otthonában a belépési hozzájárulás összegét és az betölthető férőhelyeket a következők szerint állapítja meg: Belépési hozzájárulás: 69 átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyen: ,- Ft 27 átlagos ápolást, gondozást nyújtó férőhely (3 ágyas elhelyezés) belépési hozzájárulás nélkül vehető igénybe 23 Módosította a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 8. Hatályos

16 16 Egyszeri belépési díj emelt szintű férőhely igénybevétele esetén: 28 emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyen egyszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: ,- Ft kétszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: ,- Ft/két személy egyidejű költözése vagy elhelyezése esetén/ 3. melléklet Hatályon kívül helyezte a 12/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelet 9. Hatálytalan

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az 1. melléklet rögzíti.

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az 1. melléklet rögzíti. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési iról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben