I. Fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról (Egységes szerkezetben a 15/2012. (IV. 2.), 8/2013.(IV. 5.),26/2013.(X. 21.), 11/2014.(IV. 30.), 5/2015.(III. 27.), 12/2015.(V. 26.), 19/2015.(IX. 30.) önk. rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 62. (2) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdésében, a 115. (10) bekezdésében, a 116. (2) bekezdésében és a 140/C. -ában foglalt felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött megállapodás alapján a Társulás fenntartásában működő szociális intézmények útján, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított szociális ellátásokat. Jelen rendelet hatálya ezen intézményekre, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő és a szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre terjed ki. (2) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében meghatározza a Társulás által fenntartott intézményekben az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátásra való jogosultság feltételeit, az ellátások igénybe vételének módját és a fizetendő térítési díjak mértékét. 2. (1) E rendelet hatálya a rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében kiterjed a Társulást alkotó települések közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) 1 a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, d) a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra, e) hontalanokra. 1 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 1. Hatályos

2 2 (2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Szoctv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) 2 E rendelet hatálya az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl kiterjed a Szoctv. 3. (4a) bekezdésében foglalt személyekre. II. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. (1) E rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális alapszolgáltatások, valamint a szakosított szociális ellátások. (2) A szociális alapszolgáltatások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés; d) 3 e) támogató szolgáltatás; f) utcai szociális munka; g) nappali ellátást nyújtó intézmények: ga) idősek klubja, gb) fogyatékosok nappali intézménye, gc) szenvedélybetegek nappali intézménye, gd) nappali melegedő; h) tanyagondnoki szolgáltatás. (3) A szakosított szociális ellátások: a) tartós elhelyezést ápolást, gondozást nyújtó intézmények: aa) idősek otthona, ab) emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona, ac) 4 2 Kiegészítette az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 2. Hatályos Hatályon kívül helyezet az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 17. Hatálytalan: Hatályon kívül helyezet az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 17. Hatálytalan:

3 3 b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ba) időskorúak gondozóháza, bb) hajléktalanok átmeneti szállása. III. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 4. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési szabályzatban határozza meg. (4) A szociálpolitikai kerekasztal ülésein elhangzottakról Emlékeztető készül. (5) 5 A kerekasztal tagjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, illetve intézményvezetői, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról törvény szerint szociális tevékenységet végző szervezetek, a települési nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a szolgáltatástervezésben és annak végrehajtásában partnerséget vállaló szervezetek képviselői. IV. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módja 5. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény, illetve a szolgáltatás vezetőjénél terjeszti elő kérelmét szóban vagy írásban. Az intézmények saját használatú nyomtatvány összeállítására jogosultak. (2) 6 A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést az SzCsM rendelet 3. (2) bekezdésében foglaltak szerint. 5 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 3. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 4. Hatályos

4 4 (3) A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell az SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és az adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból származó jövedelmekről, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerződés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, a Szoctv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó összegről a kifizető igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt; b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, őstermelői tevékenységből amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a jövedelmet csökkentő elismert költségekről és a befizetési kötelezettségekről az állami adóhatóság által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt; c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részéről ösztöndíjról, felsőoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az állami adóhatóság igazolását; d) a kifizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását; e) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszűnéséről az okiratot; f) vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékből való törlésről. (4) A Szoctv. 115/A -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemnyilatkozatot nem kell benyújtani. Tartós bentlakásos ellátás esetén, az intézményi térítési díjjal egyező mértékű személyi térítési díj megfizetésének vállalása hiányában az SzCsM rendelet 1. sz. melléklete III. része szerinti vagyonnyilatkozatot csatolni kell a kérelem benyújtásakor. (5) Amennyiben a szolgáltatást igénylő, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a (3) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni. (6) A szociális rászorultságot az intézményvezető vizsgálja az ellátás igénybevételét megelőzően, amelynek fennállását a nyilvántartásban rögzíti a szolgáltatás megkezdésekor, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatokkal. A szociális rászorultság felülvizsgálata később csak akkor szükséges, ha a rászorultság

5 5 alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn. A felülvizsgálatot a határozott idő elteltét követően 60 napon belül kell elvégezni. (7) Az intézmények vezetőinek hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. A benyújtott kérelem alapján az intézményvezető dönt a szolgáltatás nyújtásáról, vagy a kérelem elutasításáról, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Az elutasításról és a jogorvoslati lehetőségről a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni. Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt a Szoctv. szerinti tartalommal. (8) Nem kell megállapodást kötni a Szoctv. 94/C. (2) bekezdésében meghatározott esetekben. (9) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat, amely a kérelem elbírálásáról 30 napon belül határozattal dönt. (10) 7 Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást legkésőbb 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni. (11) Az intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről az SzCsM rendelet szerint dönt. A döntés ellen, annak közlésétől számított 8 napon belül a fenntartó Társuláshoz lehet fordulni. V. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 1. Étkeztetés 6. (1) Az étkezetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük, f) hajléktalanságuk miatt. (2) E szakasz alkalmazásában rászorulónak tekintendő: 7 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 5. Hatályos

6 6 a) kora miatt, aki 70. életévét betöltötte; b) egészségi állapota, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni; c) fogyatékossága miatt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül; d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt, aki fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes; e) hajléktalansága miatt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) Az étkezetés igénybevételéről a döntést: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosításra alkalmas okirat, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a háziorvos vagy kezelőorvos vagy szakorvos igazolása, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt családi pótlékról szóló határozat, d) az (1) bekezdés d)-e) pontjai esetén kezelőorvos vagy szakorvos igazolása, e) az (1) bekezdés f) pontja esetén a lakcímkártya vagy a hajléktalan ellátást végző intézmény igazolása alapozza meg. (4) A (3) bekezdés b) e) pontjai szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkeztetésre való jogosultság erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelőzően az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni, és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás megfelelő orvosi igazolás ismételt csatolásával meghosszabbítható. 2. Nappali ellátást nyújtó intézmények 7. 8 A nappali ellátás keretében időskorúak nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja a szolgáltatást nyújtó intézmény. 8. (1) 9 Az időskorúak nappali ellátásába felvehetőek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 8 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 6. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 7. Hatályos

7 7 önmaguk ellátására részben képes személyek. A nappali ellátás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére (2) 10 Nem vehető fel az időskorúak nappali ellátásába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. 9. (1) A fogyatékos nappali ellátás a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) Nem vehető fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidő kikötésével lehet felvenni. 10. (1) A szenvedélybetegek számára nyújtott nappali ellátás a saját otthonukban élő, a Szoctv. 93. (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket napközbeni étkeztetését. (2) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. 11. A nappali melegedő hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 10 Módosította a 26/2013. (X. 21.) önk. rend. 8. -a Hatályos: október22.

8 8 3. Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások (1) 12 A házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka és a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a Szoctv át, át, valamint 65/C 65/E. -át megfelelően kell alkalmazni. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a) a Nagyrét tanyákon (Veszei - Élővíz-csatorna - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa Élővíz-csatorna - Sikonyi gátőrház - Ó-Körös terület), b) a Kisrét tanyákon (Sikony - Élővíz-csatorna - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa - Budapest-Lőkösháza vasútvonal - Murony község közigazgatási határa - Békés város közigazgatási határa, illetve Felső-nyomás- Kisrét határvonalán található Felsőnyomás számú tanyákig), c) a Felső-nyomás tanyákon (Budapest-Lőkösháza vasútvonal - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa - a 47-es főút Szeged irányába - Telekgerendás község közigazgatási határa - Kétsoprony község közigazgatási határa - Kamut község közigazgatási határa - Murony község közigazgatási határa) biztosítható. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatok: a) közreműködés az étkeztetésben a napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása által, b) a házi segítségnyújtásban való közreműködés keretében a gondozónak a szolgáltatást igénybe vevő lakására történő szállítása, c) 13 d) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, e) a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézménybe szállítása, amennyiben az illető tömegközlekedési eszközt nem tud igénybe venni, f) gyógyszer felíratása, kiváltása és a gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása, g) a bevásárlás, segítségnyújtás a bevásárláskor, h) lakossági szolgáltatás keretében fűnyírás, tüzelő beszerzés, favágás, tüzelő bekészítés, meghibásodott háztartási gépek szervizbe történő eljuttatása, hóeltakarítás, i) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába, iskolába, egészségügyi intézményekbe, és közösségi programokra. (4) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek az alábbi lakossági szolgáltatások: a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, a helyi rendezvényekre történő szállítás, 11 Módosította a 26/2013. (X. 21.) önk. rend. 1. -a Hatályos: október Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 9. Hatályos Hatályon kívül helyezet az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 17. Hatálytalan:

9 9 b) a lakossági igények továbbítása, c) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a felmerülő szállítási feladatok, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, d) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson, közösségi és szociális információk szolgáltatásán kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés, idősek klubjába történő eljuttatás. (5) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatásnak minősül: a) az ételszállítás, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, a szolgáltatással kapcsolatos dokumentáció vezetése. VI. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások 4. Tartós bentlakásos elhelyezést, ápolást, gondozást nyújtó intézmények Tartós elhelyezést (ápolást, gondozást) nyújtó intézmény az idősek otthona és az emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona. 14. (1) 15 A Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona telephelyén emelt szintű idősotthoni ellátást nyújt, a mindenkor hatályos, jogerős működési engedélyben rögzített létszámmal. (2) Az emelt szintű ellátás egy, illetve kétszemélyes lakóegységekben történik, ahol az elhelyezési körülmények és a biztosított szolgáltatások az átlagot jóval meghaladó minőségűek. (3) Amennyiben az intézményben lakóegység használatával rendelkező ellátott a beköltözését követő 5 éven belül kiköltözik, úgy az egyszeri hozzájárulás időarányos része kamatok nélkül visszajár részére. A jogviszony felmondásának időtartama nem vonható le Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 10. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 11. Hatályos Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 12. Hatályos

10 10 Az idősek otthona ellátást nyújtó intézményekre a Szoctv /B. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 5. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák 16. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a hajléktalanok átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. (3) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai: a) időskorúak gondozóháza; b) hajléktalan személyek átmeneti szállása. 17. Az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 18. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. VII. Fejezet A térítési díjak megállapításának szabályai 19. (1) 17 Ha az Szoctv. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, azok mértékét e rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza (2) A térítési díjat a Szoctv (2) bekezdésében felsorolt személy köteles megfizetni. (3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó az ellátott kérelme alapján mérsékelheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése 17 Módosította az 5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 13. Hatályos

11 11 mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (4) A személyi térítési díj megfizetését a fenntartó elengedheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (5) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat e rendelet hatályba lépését követően, 15 napon belül felülvizsgálja, és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegéről írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (6) Az intézmény vezetője minden negyedév első hónap 15. napjáig az előző negyedévről szóló térítésidíj-hátralékosok aktuális névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat eljuttatja a fenntartónak. (7) A (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint intézkedik a térítésidíj-hátralék behajtásáról. (8) A fenntartó a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi, vagyoni helyzete mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmező megfelel a (3) (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. A fenntartó a behajthatatlan hátralékot törli. VIII. Fejezet Az intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése 20. Az intézményi jogviszony megszűnésére és megszüntetésére a Szoctv ait, valamint rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. IX. Fejezet A jogosultak érdekvédelme 21. A jogosultak érdekvédelmére a Szoctv /A. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. X. Fejezet Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba.

12 12 (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 35/2008. (IX. 22.), 8/2009. (II. 23.), 17/2009. (V. 18.), 31/2009. (IX. 28.), 15/2010. (V. 31.) önkormányzati rendeletek. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző

13 13 1. melléklet 18 A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díja évre ALAPSZOLGÁLTATÁSOK I. Szociális étkeztetés: az étkeztetés intézményi térítési díja: II. Házi segítségnyújtás: III./1. Nappali ellátás idősek klubjában: 751 Ft/adag/nap 425,- Ft+Áfa/adag/nap (540,- Ft/adag/nap) 135,- Ft/gondozási óra 0,- Ft/fő/óra 760,- Ft/fő/nap 0,- Ft/fő/nap III./2. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel III./3. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül III./4. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel III./5. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül III./6. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül III./7. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel 2513,- Ft/fő/nap 350,- Ft/fő/nap 2513,- Ft/fő/nap 0,- Ft/fő/nap 1.902,- Ft/fő/nap 350,- Ft/fő/nap 1.902,- Ft/fő/nap 0,- Ft/fő/nap 1.245,- Ft/fő/nap 0,- Ft/fő/nap 1.245,- Ft/fő/nap 200,- Ft/fő/nap IV. Támogató szolgáltatás: 18 Módosította az 12/2015.(V. 26.) önkormányzati rendelet 1. Hatályos

14 14 működési költség: személyi segítés Szállítási kilométer díj 1 személy esetén ,- Ft 0,- Ft/óra 0,- Ft/km Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani. V. Tanyagondnoki szolgálat: térítésmentesen kell nyújtani a Szoctv. 115/A. (1) bek. alapján 0,- Ft/fő/nap SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VI. Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás VI. 1. Ady Endre Utcai Idősek Otthona szolgáltatási önköltség: 5.079,- Ft/fő/nap ,- Ft/hó intézményi térítési díj: átlagos ápolást, gondozást igénylők: 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó demens ellátást igénylők: 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó átmeneti elhelyezettek: 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó VI. 2. Csaba Utcai Idősek Otthona szolgáltatási önköltség: 5.079,- Ft/fő/nap ,- Ft/hó átlagos ápolást, gondozást igénylők: 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó demens ellátást igénylők: 2.800,- Ft/nap ,- Ft/hó

15 15 2. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában a szociális ellátások intézményi térítési díjai évre ÉLETFA IDŐSEK OTTHONA TELEPHELY SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VII. 1. Emelt szintű ellátást igénylők szolgáltatási önköltség: 5.434,- Ft/fő/nap ,- Ft/hó 3.170,- Ft/nap ,- Ft/hó VII. 2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátást igénylők szolgáltatási önköltség: 5.434,- Ft/fő/nap ,- Ft/hó 3.170,- Ft/nap ,- Ft/hó VII. 3. Demens ellátást igénylők szolgáltatási önköltség: 5.434,- Ft/fő/nap ,- Ft/hó 3.170,- Ft/nap ,- Ft/hó

16 16 3. melléklet 19 A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ellátásaira megállapított intézményi térítési díjak VIII. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 3.067,- Ft/fő/nap ,- Ft/hó ,- Ft jövedelemig: 170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó ,- Ft jövedelemig: 340,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/hó ,- Ft jövedelem felett: 510,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/hó IX. Nappali Melegedő (a Szoctv. 115/A. (1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani) 0,- Ft/fő/nap 19 Módosította a 19/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya 643 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Módosítva:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető SZOCIONET D ÉÉ LL --DUNÁNTÚ LL II R EEG IIONÁ LL II SS MÓD SS ZZ EERTAN II HUMÁN S ZZO LL GÁ LL TATÓ K Ö ZZ PPONT SZOCIÁLIS KALAUZ 2010. DÉL-DUNÁNTÚLII RÉGIIÓ 1 Az információs kiadvány a SzocioNet Dél-Dunántúli

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-94/2008. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410/2011. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben