Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.7.) számú határozat a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.7.) határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.7.) határozata A Hexaker Kft által végzett belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása 4/2014.(I.07.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottság létrehozásáról. 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 7-én 17,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Kátai Mihály, Tóth Gyuláné, Őze István képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja., Dari Csaba képviselő jelezte távolmaradását. A meghívón kiadott napirendek kerülnek megtárgyalásra. Ad-hoc bizottságot kell majd létrehozni és a Jegyző Asszony kiosztja majd a vagyonnyilatkozat nyomtatványokat. Megkérdezi van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan? Kéri a napirendek elfogadását. A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátási formákról szóló rendeletének módosítása Előadó: Keresztes Anita jegyző Sej János: Törvény írja elő, hogy a szociális rendeletet december 31-ig módosítani kell, de ebből sajnos már kicsúsztunk. Átadom a szót, Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Az előterjesztéssel kapcsolatosan annyi kiegészítés lenne, hogy egy összeg helytelenül szerepel, Ft.-ot írtam a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének, de ez az összeg Ft. Az előterjesztés még annyiban módosulna, hogy a rendeletet meg kellett volna hozni, decemberében, és hatályos lett volna január 1- től, de nem lehet január 1-től, hanem a kihirdetés napjától, tehát a rendelet holnapi naptól január 8. napjától lenne hatályos. 2

3 Sej János: Kérdés, vélemény? Kátai Mihály: Az szerepel a rendelet tervezetben, hogy a képviselő-testület átruházza a hatáskört a polgármesterre az önkormányzati segély esetében. Én annyival szeretném kiegészíteni, hogy szeretném, ha a polgármester tájékoztatná a testületet a segélyekről. Itt arra, gondolok, mint előző évben is fa osztásra került sor, és semmit nem is tudtunk róla, kik kapják. Sej János: Három lehetőség van. A rendeletbe bele lehet venni, hogy Képviselő-testület dönt, viszont minden kérelmet 15 napon belül el kell bírálni. Nem tartom célszerűnek, hogy hetente ülésezzünk. Lehet az is, hogy a jegyző dönt, de nem tartom célszerűnek, mert a helyi ismerete kevesebb, mint bármelyik képviselőnek. A beszámolás és előzetes egyeztetés amennyiben igény van rá, bármikor lehet. Szociális fa osztással kapcsolatban. Nem én állapítom meg a listát, hanem a szociális munkások, gondozók állítják össze a névsort. Én csak átnézem, és ha kirívó dolgot találok benne, jelzek nekik. Kátai Mihály: Azt kérem, hogy a névsort, minden képviselő kapja meg. Legalább tudjunk válaszolni, ha valaki kérdez ezzel kapcsolatosan. Sej János: Van-e még kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztésben kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában és 32. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. 3

4 A rendelet hatálya kiterjed Nagyrév Község Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, valamint az Európai Unió tagállamainak munkavégzés céljából a közigazgatási területen tartózkodó polgáraira, hajléktalan személyekre, továbbá az Szt. 3. (1)-(3) bekezdéseiben és a 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre. Értelmező rendelkezések 3. A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. II. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eljárási rendelkezések 4. (1) Az általános, minden, e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási szabályokat az ok határozzák meg. (2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó különös eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik. (3) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyrévi Kirendeltségén (a továbbiakban: hivatal) írásban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott dokumentumokat (igazolásokkal, nyilatkozatokkal). (4) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (5) A pénzbeli ellátások felhasználását a megállapító szerv ellenőrizheti, vagy az általa felhatalmazott hivatali dolgozón keresztül ellenőriztetheti. Az ellátások megállapítása 5. (1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú hatáskörét a polgármesterre ruházza. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek szerint: aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) az Szt. 38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást; b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint: ba) önkormányzati segélyt, bb)méltányossági közgyógyellátást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli és ellátások). Az ellátások kifizetése, folyósítása 6. (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. (2) Az e rendeletben meghatározott egyes pénzbeli szociális ellátások kifizetése a kérelemben megjelölt folyószámlára történő átutalással, ennek hiányában az önkormányzat házipénztárából történik. (3) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a hivatal: 4

5 a) az ellátást, szolgáltatást biztosító által - az igénybevétel alapján kiállított számla; b) az ellátást, szolgáltatást biztosító részére havi, vagy negyedéves utalással; c) utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. (4) A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai 7. (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultságot - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legalább évente egy ízben felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történő előterjesztése a szociális ügyintéző feladata. A felülvizsgálat során az elsőfokú eljárás szabályai szerint kell eljárni, azzal hogy a felülvizsgálati eljárás hivatalból indul. (3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt ában foglaltak figyelembe vételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. III. fejezet SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 8. (1) Az aktívkorúak ellátása esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása iránt kérelmet előterjesztő személy az Szt. 33. (1)-(6) bekezdésébe foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendben tartására, az ingatlan állagának megóvására az alábbiak szerint: a) az általa életvitelszerűen lakott lakásnál vagy háznál szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar, kert gaztalanítása, folyamatos rendben tartása, a keletkező hulladék és rom eltávolítása, c) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház előtti járdának, annak hiányában egy méter széles területrésznek, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozás, tisztán tartása, szeméttől és gyomtól való mentesítése, e) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló földmedrű szikkasztó árok tisztántartása, f) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy rendeltetésszerű használata, folyamatos takarítása, tisztántartása, g) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. 5

6 (3) A Szt. 34. (2) valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti. (4) A jogosultság feltételeként az (1-3) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat képviselőtestülete és a Jegyző ellenőrzi. A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 9. (1) A normatív lakásfenntartási támogatás esetén a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelmet előterjesztő személy az Szt. 38. bekezdésébe foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendben tartására, az ingatlan állagának megóvására az alábbiak szerint: a) az általa életvitelszerűen lakott lakásnál vagy háznál szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar, kert gaztalanítása, folyamatos rendben tartása, a keletkező hulladék és rom eltávolítása, c) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház előtti járdának, annak hiányában egy méter széles területrésznek, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozás, tisztán tartása, szeméttől és gyomtól való mentesítése, e) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló földmedrű szikkasztó árok tisztántartása, f) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy rendeltetésszerű használata, folyamatos takarítása, tisztántartása, g) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) A Szt. 38. valamint 39. paragrafusban foglaltakon túl meg kell szüntetni az lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak a támogatásra jogosult személynek, aki az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti. (4) A jogosultság feltételeként az (1-3) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat képviselőtestülete és a Jegyző ellenőrzi. Önkormányzati segély Az ellátás feltételei 10. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az Szt.45. foglaltaknak megfelelően önkormányzati segélyt nyújt. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetek a következők: a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, b) nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, de önhibán kívüli többletkiadások (pl. tüzelővásárlás), c) munkanélküliek esetén a járadék, illetve az aktív korúak ellátásának folyósításáig terjedő időszak, d) elemi károsultság, 6

7 e) egyedülálló esetén ellátatlanság, f) önhibán kívüli egyéb támogatási formákból való kiszorulás, g) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése (1) A 10.. (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén akkor ítélhető meg támogatás, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 130%-át. (2) Amennyiben az önkormányzati segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A kérelemhez ebben az esetben csatolni szükséges az orvos által kiadott vényt. (3) Önkormányzati segély feltételeknek megfelelő családok, illetve egyedülálló személy részére elsősorban természetben: - ruházati támogatás, - tűzifa vagy szén, - élelmiszerutalvány, - térítési díj (gyermek-, és felnőtt intézményi,) - tankönyvtámogatás, illetve tankönyv teljes átvállalása, - gyógyszervásárlás - meleg étkezés formájában biztosítható. (4) Önkormányzatisegély megállapításakor indokolt esetben a támogatás összege a (3) bekezdésben meghatározott támogatási formák között százalékos arányban is megállapítható. (5) A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg: családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. (6) Nem adható önkormányzati segély annak a családnak, illetve egyedül álló személynek, aki:jelentősebb ingó vagyonnal rendelkezik (pl. értékes személygépkocsi, állatállománnyal üzletszerű értékesítés keretében foglalkozik, stb.) 12.. (1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyre jogosult az elhunyt hozzátartozója, vagy temettetéséről gondoskodó más személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege ,- forint. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége ,- forint. (4) Az e címen nyújtott önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni. (5) Az e címen nyújtott önkormányzati segély kifizetésének tényét az eredeti temetési számlára rá kell vezetni a határozat számának és a segély összegének feltüntetésével. (6) Amennyiben a hatáskör gyakorlója rendelkezik az ügy eldöntéséhez szükséges adatokkal, akkor döntését azonnal meghozza, egyéb esetekben az ügyintézési határidő 15 nap. Az önkormányzati segélyre vonatkozó különös eljárási szabályok 13. (1) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmet a jelen rendelet 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. 7

8 (2) Amennyiben az önkormányzati segélyt temetési költségekre tekintettel kérik - amennyiben az elhalálozás helye nem Nagyrév -a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (3) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott önkormányzatisegély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. IV. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK Közgyógyellátás méltányossági alapon 14. (1) Kérelemre méltányosságból közgyógyellátásban részesül az Szt.-ben felsorolt eseteken túl az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (továbbiakban gyógyító ellátási költség) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja. (2) A jogosultság egyéb feltételeit, a főbb eljárási szabályokat az Szt. határozza meg. (3) A közgyógyellátásra való jogosultságról Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt Köztemetés 15. (1) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait az Szt. tartalmazza. (2) A köztemetés költségének legfeljebb tizenkét havi egyenlő részletekben történő megtérítése engedélyezhető a kötelezett kérelmére, amennyiben annak egy összegben történő megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti. V. fejezet ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Záró és hatályba léptető rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátási formákról szóló 5/2012. (III.29.) számú önkormányzati rendelete (3) Ezt a rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon kell kihirdetni és közzétenni. 8

9 Jogharmonizációs záradék 15. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: január 8. Keresztes Anita jegyző 9

10 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Születéskori név: Szül.hely, idő: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ szám: - - Munkahely: Havi jövedelem: Telefon (nem kötelező megadni): Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó: (házastárs, az élettárs; a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa) 10

11 Név Rokoni kapcsolat Szül. hely, idő (év,hó,nap) Munkahely, iskola, óvoda TAJ szám a) 1) 1)Bejelentett lakóhely 2)Tartózkodási hely 2) b) 1) 2) c) 1) 2) d) 1) 2) e) 1) 2) f) 1) 2) g) 1) 2) 11

12 Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelő rész x -el jelölje) Rendkívüli élethelyzetre való tekintetre tekintettel kérem Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem Rendkívüli élethelyzet, melyre tekintettel a támogatást kéri: gyermek után Ft, azaz Ft tartásdíjat kapok a Bíróság számú ítélete alapján. Tartásdíjat nem kapok, mert: A tartásdíj megállapítása, behajtása iránti eljárást -nál szám alatt megindítottam, folyamatban van. Amennyiben az önkormányzati segélyt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kéri: Elhunyt neve: Volt lakóhelye: Halotti anyakönyvi kivonat száma: Rokoni kapcsolata az elhunyttal: Elhalálozás helye és időpontja: Temetési költség: Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást a 12

13 megnevezése) (pénzintézet (folyószámlaszám) számú folyószámlára átutalni szíveskedjenek. Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 18. -a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények kezelhetik. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Nagyrév, év hó nap Kérelemhez mellékelni kell: kérelmező aláírása A kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan: munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kéri: a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát. amennyiben az elhalálozás hely nem Nagyrév a halotti anyakönyvi kivonat másolatát 13

14 B) JÖVEDELMI ADATOK A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem és táppénz (a közfoglalkoztatásból származó jövedelem megjelölésével!) 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem (beleértve az őstermelő is) 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások (saját jogú öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, stb.) 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb szervek által folyósított egyéb rendszeres pénzbeli ellátás (rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak, járadéka, stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A háztartás havi nettó jövedelme összesen: (9-( ) A kérelmező jövedelme a) pontban szereplő b) pontban szereplő Kérelmezővel közös háztatásban élő közeli hozzátartozók c) pontban d) pontban e) pontban szereplő szereplő szereplő f) pontban szereplő g) pontban szereplő Forintban összesen 14

15 A háztartás összes havi nettó jövedelme Ft, az ez alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt (6) bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt (7) bekezdése alapján az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti. Nagyrév, 20 az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása cselekvőképes hozzátartozók aláírásai A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította: Nagyrév, 20 ügyintéző aláírása 15

16 TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM ÉS A JÖVEDELMI ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó: - a házastárs, az élettárs, - a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; - a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; - a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, - a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a háztartásban lakók havi összjövedelme osztva a személyek számával. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a háztartásban együtt lakó cselekvőképes személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. Csatolandó mellékletek: 1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről 16

17 II. Napirend: Egyéb kérdések megtárgyalása Előadó: Sej János polgármester Sej János: A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása kérte, hogy még december végén hozzunk határozatot, hogy a társulási megállapodás módosítását elfogadjuk, de ezért ülést nem hívtam össze. A társulás tagjai között már nem szerepel Kunszentmárton, mivel kilépett a társulásból. Kátai Mihály: Anyagilag, érinti az Önkormányzatot? Sej János: Nem. Ebből a társulásból előbb-utóbb ki kell lépnünk. Egészségügy és a hulladékkezelés tartozik még ide, de ez megoldható társuláson kívül is. Évfordulóval lehet kilépni, de 6 hónappal előbb kell jelezni, tehát júliusában kell jelezni a kilépési szándékot, arra meg még van idő. Őze István: Van összefüggés az orvosi ügyelettel? Sej János: Igen. Őze István : Akkor hogyan tudnánk megoldani az orvosi ügyeletet? Sej János: Most is fizetjük és ugyanúgy fizetnénk tovább a lakosságszám alapján az összeget a szolgáltatónak. Őze István: Tehát nem probléma az, hogy nem társulásban vagyunk? Sej János: Nem. Döntésnél nem szavazhatunk, de olyan kicsi a részarányunk, hogy ez nem befolyásol semmit. Van-e még kérdés, vélemény? Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra teszem, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.7.) számú határozat a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodás módosítását az alábbi formában elfogadja. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosításáról 1.A Társulási megállapodás 1. számú függeléke helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17

18 A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye és lakosságszáma 1.számú függelék Önkormányzat neve Képviselője Székhelye Lakosságszám (fő) Cibakháza 5462 Cibakháza, Szabadság tér Csépa 5475 Csépa, Rákóczi u Cserkeszőlő 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér Öcsöd 5451 Öcsöd, Kossuth L. tér Nagyrév 5463 Nagyrév, Árpád u Szelevény 5476 Szelevény, Kossuth L. u Tiszainoka 5464 Tiszainoka, Kossuth u Tiszaföldvár 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u Tiszakürt 5471 Tiszakürt, Hősök tere Tiszasas 5474 Tiszasas, Rákóczi F. u Nagyrév, január 7. Összesen: Határidő: azonnal Felelős: Sej János polgármester A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület helyben, 2) Sej János polgármester helyben, 3) Keresztes Anita jegyző helyben, 4) Tiszazugi Önkormányzatok Társulása - Öcsöd 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár 18

19 Sej János: évben is indul a parlagfű akció, és már most kell a csatlakozást jelezni. Úgy gondolom, hogy vegyünk részt a parlagfű mentesítésben, sikerült programot is csinálni, fedezi a költséget, ami támogatást kaptunk. Parlagfű irtáshoz motoros fűkaszákat, fűnyírót vásároltunk évben üzemanyagot nem lehet vásárolni. Ennek a programnak van belépési díja Ft., de azt javaslom, hogy ebben vegyünk részt. Van-e ezzel kapcsolatosan, kérdés, vélemény? Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra teszem, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.7.) határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásáról Nagyrév Község Önkormányzat csatlakozik a évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz lakosságszám arányában, 10 forint/lakos mértékben a KSH évi lakosságszám adata alapján. Nagyrév Község Önkormányzat évben forint összegű hozzájárulást biztosít a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz. Nagyrév, január 7. Határidő: január 27. Felelős: Sej János polgármester A határozatról értesülnek: 1) Pénzügyi ügyintéző helyben, 2) Képviselő-testület helyben, 3) Sej János polgármester helyben, 4) Keresztes Anita jegyző helyben, 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok, 6) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 7) Könyvtár helyben 8) Irattár 19

20 Sej János: - Kobela István Nagyrév, Liget út 13/a. sz. alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Liget úti házak mögött levő önkormányzati szántót ( gyepet ) szeretné 10 évre szívességi használatra kivenni. Két dolgot szeretnék elmondani. Szikgödör egyik felét Kobela István kaptam meg legeltetésre, viziakác kivágásra a másik felét Czudarhelyi János kapta meg. Czudarhelyi János az ő részét szépen rendben tartja, Kobela István azonban nem tartja rendben az ő részét, mindig az önkormányzatnak kell rendberakni. A Liget úton levő házak mögött végig nyúlik az a terület amelyet most Kobela István szeretne használatra kérni, és ebből még lehet olyan gond is, hogy ez irritálni fogja a többi szomszédot. Én inkább azt mondom, hogy hallgatólagosan az önkormányzat adja oda minden tulajdonosnak a telke végénél levő területet és kaszálja, rakja rendbe, egy embernek ne adjuk oda az egész sort. Másik amit mondani szeretnék, hogy ez után a terület után felvesszük a területalapú támogatást, ha ezt a használatot bejegyezteti a Földhivatalnál, nem tudjuk felvenni a földalapú támogatást, ami közel 2 millió forint évente. Azt mondom, hogy ezt a területet ne adjuk oda senkinek, de mindenki a kertje végében levő területet használja. Ezt a kérelmet utasítsuk el, levélben meg fogjuk neki írni. - Raksa Erika Nagyrév, Árpád út 96. sz. alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy szeretné bevezettetni a vizet a portájára, azt is leírta, hogy ott lakik nála nagybátyja Hadarics László és jó lenne, ha bent lenne a víz. Igaz csak Ft.-ot írt költségnek, de a víz bevezettetése kb ft.-be kerülne. Vállalná a visszafizetést részletekben. Őze István: Ha ő rehabilitációs, mármint Hadarics Lászlónak levágták lábát, arra tud igényelni támogatás a Rokkantak Egyesülettől. Családsegítő is tud nekik segíteni, hogy meg tudják igényelni, még rokkant kocsit is igényelhetne. Sej János: Levélben megírom neki, hogy nem tudja az Önkormányzat támogatni, és azt is megírom, hogy hová tud fordulni segítségért. A számítógépes központunk óta folyamatosan működik, ez a szervergép. Minden adat oda fut be, vezérli a nyomtatót, fénymásolót. Amióta polgármester vagyok azon szurkoltam, hogy ne menjen tönkre,mert ez egy drága dolog. Most értünk, oda, hogy a switch része tönkrement, úgy tudták a köztisztviselők a határidős dolgaikat elvégezni, hogy az informatikus használt részegységeket hozott, kölcsönadta nekünk. Ez így átmenetileg jó, de előbb, utóbb venni kell. A szerver géphez szoftver program is kell, hogy hivatalos legyen, ez kb Ft. a szerver gép kb Ft., a switch kb Ft. így összesen 1,2 millió forint körül van. Kátai Mihály: Ez a számítógépek agya? Sej János: Igen. Erre megvan a pénz, erre számítani is lehetett, de ez olyan nagy összeg, hogy ehhez képviselő-testületi döntés kell. Kátai Mihály: Ha kell akkor kell. Sej János: Ha tönkremegy a központ, nem tudjuk végezni a munkánkat, nem tudjuk teljesíteni az adatszolgáltatásokat, akkor pedig megvonják a normatívákat. Szíjártóné 8-10-szer több idő 20

21 alatt tudta a közmunkások megszüntetőit megcsinálni, mint amikor normálisan működik a rendszer. Ha egyetértetek vele, hozzunk egy döntést, és ha jön az informatikus megbeszéljük a beszerzést. Őze István: Nem lehet ezt megpályáztatni? Sej János: Megpályázhatjuk, de nem célszerű. A rendszergazda vegye meg, szerelje be. Az árakat tudom kontrolálni, mert az interneten megnézem. Ha idegentől megvesszük, akkor ki helyezi üzembe, telepíti fel, és vállalja a garanciát? Kátai Mihály: Jobb ha rendszergazda csinálja meg, mert vállalja érte a felelősséget. Sej János: Ha valami gond van, a rendszergazda még késő este is kijön addig csinálja ameddig nem jó. Ha nem vele vesszük meg, akkor csak a mutogatás megy, ha mégsem működik valami. Őze István: Két cég sem egy áron dolgozik. Telepítse fel, vállalja érte garanciát. Mi a cégnél most csináltattunk hasonló rendszert és a két legjobb árajánlat között 1,5 millió forint különbség volt. Sej János: Ha gondoljátok, kérhetünk árajánlatot. Őze István: Azt mondom, hogy potyára ne adjunk ki pénzt, de ami szükséges az szükséges. Sok minden szükséges lenne ebben a faluban, mégsem vesszük meg, de ugyanúgy szükséges ez is, de nem mindenáron, de ahogy gondoljátok, én mellette vagyok. Erdélyi Zoltánné: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha lesz ilyen, hogy árajánlatot kérünk, akkor minél hamarabb zongorázzuk le, mert amit az előbb mondott Polgármester Úr, hogy a finanszírozást megvonják, mert nem tudunk adatot szolgáltatni, de től bírságolnak is. Ha ez a rendszer tönkremegy, nem tudjuk a munkát elvégezni. Sej János: Ha valaki úgy gondolja, hogy kérjünk be legalább 3 db árajánlatot, akkor az tegyen módosító javaslatot. Van valakinek módosító javaslata? Keresztes Anita: Én tanácskozási joggal veszek részt az ülésen, de azért, hogy védve legyen az Önkormányzat, mivel nem kis összegről van szó, és ha a rendeletünkben benne van, hogy ilyen összegnél kell az árajánlat, akkor szeretném ha lenne. Sej János: Egyik sem több 1 millió forintnál. Melyik szabályzat tartalmazza ezt? Keresztes Anita: Van Közbeszerzési Szabályzatunk, és rendeletünk is. Sej János: Megnézzük, és valamelyik reggel összeülünk és megtárgyaljuk. Ha rendeletben benne van, hogy kell árajánlatot kérni, akkor kérünk három helyről árajánlatot, ha nem én azt javaslom, hogy fogadjuk el a rendszergazda ajánlatát. Keresztes Anita: Polgármester Úr amit mondott árakat, azok ilyen tételek. Tiszakürtön is ilyen tételeket hoz az informatikus. 21

22 Kátai Mihály: Akkor igyekezzünk, nehogy többre bírságoljanak bennünket, mint amibe belekerülne. Sej János: Holnap kérem a Jegyző Asszonytól írásban, hogy melyik rendeletünk, melyik pontja mit tartalmaz, ez ügyben és akkor egy rendkívüli ülésen megbeszéljük. Van egy tartozásunk a törvényesség felé, hogy a folyékony hulladék szállításra, rendeletet kellene alkotni és meg kellene pályáztatni, hogy ki legyen a folyékony hulladék szállításnak a szolgáltatója. Önkormányzatnak a pályázat alapján el kellene dönteni, hogy ki szippanthat Nagyréven és azon kívül más nem. Én ezt így nem tartom elfogadhatónak, és ezt addig nem is terjesztem elő a képviselő-testület elé, ameddig olyan törvény nincs, vagy nem segít a Kormányhivatal egy olyan rendelet összeállításában, amiben nemcsak meghatározom, hogy ki szippanthat, hanem benne lesz az is, hogy hogyan tudom ellenőrizni, hogyan tudom megakadályozni, hogy más is bejöjjön szippantani Nagyrévre, meg ha valaki nem a rendelet alapján szippantat, azt hogyan tudom szankcionálni. Ebben még azt is látom, hogy a lakosság ki van zárva a szabad választás lehetőségéből. Belső ellenőrzés. Mindenki megkapta az anyagot, a Hexaker Kft. megcsinálta az ellenőrzést, vannak hiányosságok, de Cibakházától így kaptuk meg az anyagot. Egy számszaki dolog van benne, azon a számlán a számla végösszege az Ft. amit az ügyfél ki is fizetett, de a belső ellenőr úgy számolta, hogy hibás, mivel a számlán a túlfizetés összege előtt nem szerepelt, hogy mínusz, igaz oda volt írva a szövegbe, hogy túlfizetés. A számla végösszege, jó. A belső ellenőr leírta, hogy hiányoznak dokumentumok, de ez nem a mi hibánk, hiszen Cibakházáról így hiányosan kaptuk át az anyagot. Ha az Államkincstár ellenőrzi őket, és hiányosságot állapít meg, az Cibakháza hibája. Javaslom, hogy fogadja el a Képviselő-testület a belső ellenőrzést. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.7.) határozata A Hexaker Kft által végzett belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadása Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hexaker Kft által készített belső ellenőrzésről készült jelentést és azt elfogadja. Nagyrév, január 7. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület helyben, 2) Sej János polgármester helyben, 3) Keresztes Anita jegyző helyben, 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár 22

23 Őze István: A Nagyrév és Cibakháza közötti pernek vége van-e már? Sej János: Nincs vége, a bírósági per 6 hónapig szünetel. Felajánlottam Cibakházának, peren kívül egyezzünk meg. Egy alkalommal ültünk össze, Cibakháziakkal itt Nagyréven, de még össze kellene ülni még kétszer. Mikor itt voltak, közölték, hogy lesz testületi ülésük még azon a héten, mikor üléseztünk, és amire a cibakházi képviselő-testület felhatalmazza őket egyezségre, majd tájékoztatnak, de azóta nem szóltak semmit. Ha arra játszanak, hogy a 6 hónap letelik, ha nincs egyezség akkor nem újra indul a per, akkor megszűnik a per. Ha megszűnik a per, akkor olyan mintha visszavonta volna a keresetét az eddigi perköltség a felperest terheli. Nem tudom, hogy mit akarnak. Őze István: Miért nem kérdezel rá, hogy mi az elképzelésük? Keresztes Anita: Az ügyvéd is küldött nekik megkeresést, és arra sem válaszoltak. Őze István: Most szeretnék még visszatérni a közvilágításra. Legalább 10 ember mondta, hogy a Széchenyi úton minden lámpa ég. Megnéztem egyetlen egy lámpa nem ég a Széchenyi úton, a többi ég. A főúton ahol a buszhoz mennek, kikapcsoltattuk minden második lámpát, a Széchenyi úton minden lámpa ég. Sej János: Ott egy lámpát jelöltünk be kikapcsolásra. Őze István: Miért nem minden másodikat? Sej János: Azt mondtátok, hogy nem. Őze István: Szeretném, ha újra megnéznénk, mert annyian mondták már. Sej János: A térképen egy lámpa kikapcsolása lett bejelölve. Őze István: Rosszul lett megjelölve. Az Újtelepen is meg kell nézni a lámpákat, van olyan lámpa, hogy hol ég, hol nem ég. Sej János: Majd megnézzük még a lámpákat és a térképet is amelyen bejelöltük, hogy melyik lámpát kössék ki. Más kérdés, mikor legyen falugyűlés? Kátai Mihály: Van valamilyen nagy bejelenteni való? Sej János: Nincs, de évente egy falugyűlést kellene tartani. Kátai Mihály: Télen ne tartsunk, azért ne fűtsük fel a Művelődési Házat. Sej János: Ha úgy gondoljátok, hogy legyen, akkor szóltok, 2 képviselő javaslatára már kell tartani, de ha egy képviselő szól, akkor is tartunk falugyűlést. 23

24 Őze István: A volt pedagógus földekkel mi van? Sej János: Azok ki lettek osztva még régen. A 20 ha az Önkormányzaté. Őze István: Azt a 20 ha kérdezem, hogy azzal most mi van? Sej János: Most pihentetve van, abban 3 éves víziakác van. Most is 23 fő jelentkezett kivágásra. Lehetne művelni is, ha a víziakácot kivágnánk, és felszántanánk. Ha nincs megszabva, hogy hány évig lehet pihentetni a területet, márpedig törvény nem szabja meg, akkor a víziakácot energianövénynek kell minősíteni. Az a föld annyit, mint amennyi támogatást kapunk, tisztán soha nem fog nekünk hozni. Lenne olyan, aki bérbe,venné és a földalapú támogatás felét fizetné nekünk bérleti díjnak. A bérlőkkel az a gondom, hogy kifogást keresnek, hogy mivel csökkenthetnék a bérleti díjat. Őze István: Engem csak azért érdekel ez a terület, mivel van egy olyan lehetőség, hogy lehetne vágatni egy géppel a víziakácot aprítéknak. Az a terület mind ilyen víziakácos? Sej János: Igen. Kátai Mihály: Mi van azzal a területtel, amit a Vízmű Társulástól kaptunk Szandaszőlősön? Sej János. Az a terület megvan. Minden évben küldenek számlát, hogy fizessük ki a kaszálást és meg válaszolok, hogy nem kértük a kaszálást. Kátai Mihály: Az a terület nagyon jó helyen kövesút mellett van és közművesített. Sej János: VCSM vagyonosztásakor került az Önkormányzat tulajdonába. Őze István: Még egy kérdés. Mi lesz a komppal? Vagy el kellene adni, vagy bérbe adni, mert az interneten olyan szépen látszik, hogy ott van és megjegyzések vannak hozzá írva. El kellene adni, ne legyen ott, ha nem üzemeltetjük. Kátai Mihály: Üzemeltetni kell, legalább a csónakot. Sej János: A csónakot kellene üzemeltetni, de nem ott lent, hanem itt a templom alatt, ahogy régen volt. Itt még a lépcső is megvan. Aki Tiszakécskére akar menni, annak itt a templom alatt közelebb van. Őze István: Voltál már a tiszakécskei oldalon ott lent? Mert ha nem, akkor menj le, nézd meg. Amire engedély van, a régi helyen, az menjen. Sej János: Miért nem vállalja be valaki legalább a csónakot üzemeltetni?! Őze István: Azért, amiért mi sem. Visszatérek a komphoz. Minek a komp? Ha üzemeltetni akarjuk, akkor üzemeltessük a csónakot, de a kompot takarítsuk el, adjuk el, de ne ott legyen. Az mindenkinek a szemét piszkálja. Tudom, hogy pénzhiány van, három embert kellene alkalmazni. A munkabéreket és járulékait nem fedezné 1 éves bevétel sem, ezt is tudjuk, de valamit csinálni kellene, legalább a csónakot üzemeltetni kellene. 24

25 Sej János: Aki át akar járni megoldja. A lejárónál mindig letakaríttattam az iszapot. Őze István: Ha nem üzemel sem a komp, sem a ladik, igaz elég szégyen, de legalább ne legyen ott a komp. Hirdessük meg üzemeltetésre, hátha lesz jelentkező. Ha nem akkor eladásra, ha úgy sem kell, akkor takarítsuk el valahová. Még egy dolgot szeretnék mondani február óta, hajtom, Te is mondtad, hogy itt mindenki már teljesen le van foglalva, de a feleslegessé vált dolgokat takarítsuk el az önkormányzattól, legyen az szék, bútor, irodai felszerelés, miért halmozzuk, ami nem kell. A számítógép rendszer árához is lehetett volna ebből hozzájárulni. Sej János: Levezényeled? Őze István: Megoldható minden. Az elfáradt, elöregedett dolgokat takarítsuk el. Az óvodát is el kellene adni. Van olyan szolgálati lakás, amit értékesíteni kellene. Tudom, ez vagyon, érték, de ezeknek az állaga csak romlani fog. Sej János: Vegyél ki szabadságot és bonyolítsd le. Őze István: Van itt erre ember. Tudom, nem fizikailag kell ember, hanem agyilag. Sej János: Ha kézbe veszed, kapsz két embert, segítségnek. Egyébként megvan, hogy milyen eszközök vannak. Őze István: Ha megvan, akkor összejövünk és mindent beárazunk. Sej János: Ezt nem lehet, így íróasztal mögött megcsinálni, ki kell menni megnézni. Erdélyi Zoltánné: Most folyik a leltározás az Önkormányzat egész területén, és most a számviteli szabályok változtak, és most a törvény megengedi, hogy a leltározással egyidejűleg legyen selejtezés. A leltározási bizottság tagjainak ki lett adva, hogy minden olyan eszköz, amit ők úgy ítélnek, hogy selejt oda fogják írni a megjegyzés rovatba. Erről fogunk egy listát készíteni, meg lesz, hogy hol a fellelhetőségi helye, és akkor a Képviselő-testület el tudja dönteni milyen hasznosításra kerüljenek azok az eszközök. Őze István: A volt óvodához kell vinni az összest és akkor, csinálunk egy hirdetményt. Sej János: A leltározók a selejtezésre a javaslatot megteszik, de valakinek el kell dönteni, hogy továbbhasznosításra vagy értékesítésre, vagy a kukába kerüljön. A leltározók ezt nem tudják. Őzes István: Liszkai tudja. Kátai Mihály: Ott van Liszkai István meg Kis Péter Sej János: Szeretném, ha irányítanád, kontrolálnád őket. Őze István: Minden további nélkül. A faluban másik embernek is szüksége lenne egykét dologra, például nekem is jó lenne 1 db asztal és 4 db szék, mindegy, hogy milyen rossz. Én is hajlandó vagyok érte áldozni és más ember is. Adjuk el a felesleges dolgokat, ne rohadjanak 25

26 ott szét, és lenne belőle egy kis pénz. Írni egy listát, beárazni és kihirdetni, hogy mikor lehet megvásárolni. Szolgálati lakás. Szívem szerint én nem adnék senkinek, ha úgy néz ki egy szolgálati lakás, mint ahogy kinéz. Ezek a lakások idős épületek, felújításra szorulnak. Az orvosi rendelőnél és lakásnál a kerítés hogy néz ki, milyen a lábazata. Szégyen az Önkormányzatra, hogy olyan állapotban adjuk ki a szolgálati lakást. Úgy látom, hogy itt senki semmivel nem foglalkozni, most azokról beszélek, akik szolgálati lakásban laknak. Sej János: Bejönnek a selejtezési javaslatok és visszatérünk rá. A kompot meghirdetjük, először üzemeltetésre. Kátai Mihály: A szolgálati lakások értékesítésével várjunk, ne most adjuk el amikor az ingatlanok értéke mélyponton van. Őze István: Ha összedől, akkor sem lesz nagyobb értéke. Kátai Mihály: Mindent nem lehet eladni, ha véletlenül valami baj lesz, hová teszed az embereket? Őze István: Művelődési Ház, iskola. Sej János: Az iskola ki fog ürülni. A KLIKK akkor indít osztályt, ha 14 fő gyerek van. Most térjünk vissza az ülés utolsó pontjához amit a végére hagytunk. Minden év január 1-ét követő 30 napon belül a képviselőknek vagyonnyilatkozatot kell leadni ezért most javaslom a vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottságba, Kátai Mihály, Őze István, Tóth Gyuláné képviselőket. Van-e más javaslat? Nincs. Aki egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, meghozta a következő határozatot. 4/2014.(I.07.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottság létrehozásáról. Képviselő-testület megtárgyalva az előterjesztést létrehozza a vagyonnyilatkozatokat átvételének idejére a vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottságot. Elnök: Kátai Mihály képviselő Tag: Tóth Gyuláné képviselő Őze István képviselő Határidő: azonnal Felelős: Kátai Mihály elnök Erről értesül: Képviselő-testület helyben. 26

27 Sej János: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Sej János polgármester megköszöni a részvételt és az ülését bezárja. Kmf. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző 27

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti. Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 10/2015. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Koppányszántó Község Önkormányzatának

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához 1. melléklet a 19/2013(XI.29.) önkormányzati rendelethez Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 1. tel.: 06 82/471-388 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

KÉRELEM köztemetés megállapítása iránt

KÉRELEM köztemetés megállapítása iránt GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 POLGÁRMESTERI HIVATALI NYOMTATVÁNY KÉRELEM köztemetés megállapítása iránt 1. Személyi

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

KÉRELEM. O Bursa Hungarica Ösztöndíj O Szociális Ösztöndíj

KÉRELEM. O Bursa Hungarica Ösztöndíj O Szociális Ösztöndíj 1. számú melléklete Előzmény:.... Ügyintéző:.... A kérelmet átvette:... Települési támogatás Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-506, Fax: 29-348-464 e-mail:

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek, nem is csökkennek.

Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek, nem is csökkennek. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év végén több mint száz új jogszabály jelent meg, illetve módosult. Ennek következtében az önkormányzatoknak

Részletesebben

Életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

Életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) 8. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Települési Krízis Támogatás megállapításához Kérem, hogy krízis támogatásban részesítsenek, mivel lakásomat olyan elemi kár érte,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 11. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Közgyógyellátás iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Közgyógyellátás iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására

KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, születési idő (év, hónap, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben