J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/ Fax: 79/ /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 2-án 16 órától megtartott rendes nyílt ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Juhász István polgármester, Kispál József, Kiss Henriett, Lakatos-Tóth Ildikó, Szente Alfonz Gergely, Szente Károly, Varga István képviselők (7 fő), Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Meghívottként jelen van: Franciskovics Tiborné, Lakatos Márton bizottsági tagok (2 fő), Müller Ferenc pénzügyi ügyintéző, Nothof Éva helytörténeti kutató Juhász István polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lakatos-Tóth Ildikó képviselőt javasolja, melyet a Képviselő-testület nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Ezt követően Juhász István polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívón szereplő napirendi pontok mellé javasolja felvenni az Iskola tájékoztatóját. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirend tárgyalását kezdte meg: Napirend: N A P I R E N D 1. A Keresztfa közelében című könyv kiadása Előadó: Nothof Éva 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 3. Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a tanév munkájáról, a tanév indulási feltételeiről 4. Madarasi Szivárvány Óvoda vezetőjének beszámolója Előadó: Franciskovics Tiborné óvodavezető

2 5. Madarasi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 7. Bejelentések, egyebek 1. Napirend A Keresztfa közelében című könyv kiadása (írásos előterjesztés) Juhász István polgármester: Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Nothof Éva köztisztviselő helytörténet kutató a Keresztfa közelében címmel könyvet készített a község területén található egyházi emlékekről. A könyv tervezete nyomdaképes állapotban van. Felkéri Nothof Évát a könyvbemutató megtartására. Nothof Éva helytörténeti kutató részletes tájékoztatást adott a Keresztfa közelében című könyvről. Juhász István polgármester: Köszönetét fejezi ki Nothof Évának a helytörténeti kutató munkájáért, a könyv megszerkesztéséért. Kiss Henriett képviselő: Köszönetét fejezi ki ő is a rendkívül nagy kutatómunkáért. Lakatos Márton bizottsági tag: Véleménye szerint minél előbb meg kell jelentetni a könyvet. Biztos, hogy a szerzőnek számtalan ötlete van még, amit szeretne megjelentetni. Nothof Éva: Nagyon szereti a helytörténeti kutatást. Fontosnak tartja, hogy megmaradjanak az emlékek, ne vesszenek el az értékeink. Juhász István polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 200 példányban adja ki a könyvet. A kb. 150 oldalas, színes képekkel illusztrált könyv megjelentetésének költsége forint lenne. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Keresztfa közelében című könyv kiadását, és hozzájárul, hogy a könyv 200 példányban megrendelésre kerüljön az Apollo Média Digitális Nyomda Kft-től (6500 Baja, Kossuth u. 11.) A Képviselő-testület megbízza Juhász István polgármestert a könyv kiadásával, a megrendelés lebonyolításával. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket biztosítja a évi költségvetéséből.

3 90/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Keresztfa közelében című könyv kiadása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Keresztfa közelében című könyv kiadását, és hozzájárul, hogy a könyv 200 példányban megrendelésre kerüljön az Apollo Média Digitális Nyomda Kft-től (6500 Baja, Kossuth u. 11.) A Képviselő-testület megbízza Juhász István polgármestert a könyv kiadásával, a megrendelés lebonyolításával. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket biztosítja a évi költségvetéséből. 2. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (írásos előterjesztés) Juhász István polgármester: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása szükséges. Felkéri Müller Ferenc pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a rendelet módosítás indokairól. Müller Ferenc pénzügyi ügyintéző: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek az első negyedév kivételével negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletét, az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként. Az első félév során a Képviselő-testület több esetben döntött pótelőirányzat biztosításáról, a tartalékkeretből történő felhasználásról, valamint a közfoglalkoztatási programok és az állami támogatások is módosították az eredeti előirányzatot. A változásokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Az Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege EFt-ra emelkedett. A bevételi főösszeg EFt, a költségvetési egyenleg EFt hiány. Juhász István polgármester: Az Önkormányzat évi költségvetésében szerepelnek az iskola működtetésének kiadásai, amire az Önkormányzat állami támogatást nem tudott igénybe venni. Mivel a működtetést szeptember 1-től a KLIK veszi át, a későbbiekben az előirányzatokat módosítani szükséges. Az iskola felújítási munkálatai hamarosan elkezdődnek. A vállalt önerő kb. 17 millió forint, mely összeg az EU Önerő Alapból visszaigényelhető. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. A Képviselő-testületnek az ajánlatok elbírálására hétfőn 16 órakor rendkívüli ülést kell tartani. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendkívüli ülésen vegyenek részt. Szente Alfonz Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság a mai ülésén a rendelettervezetet megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

4 Juhász István polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását. A rendeletalkotáshoz minősített többség legalább 4 igen szavazat szükséges. szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: Madaras község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. Napirend Tájékoztató a Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévben végzett munkájáról, a tanév indulási feltételeiről Előadó: Kiss Henriett tagintézmény-vezető (írásos előterjesztés) Juhász István polgármester: Kiss Henriett tagintézmény-vezető megküldte a tájékoztatót az iskola előző tanévben végzett munkájáról, valamint a tanévkezdésről. Felkéri, hogy szóban is tájékoztassa a Képviselő-testületet. Kiss Henriett tagintézmény-vezető: Írásos beszámoló készült az előző tanévről, valamint a tanévkezdésről, mely minden részletes információt tartalmaz. Az intézményből három pedagógus kérte a nyugdíjazását, ebből ketten még a felmentési idejüket töltik. A tanulók száma 211 fő. Három évfolyamon nincs párhuzamos osztály. A tagintézményvezető-helyettesi feladatokat és az Alapfokú Művészeti Iskola vezetését Szente Alfonz Gergely látja el. Az intézmény életében nagy változást jelent az, hogy a működtetői feladatokat szeptembertől a KLIK látja el. Megköszöni a Képviselő-testületnek az intézmény működtetését. Az elmúlt évek során az Önkormányzat mindenben a segítette az iskolát. Juhász István polgármester: Megköszöni a tájékoztatót. A továbbiakban is fontosnak tartja, hogy az Önkormányzat segítse az intézmény működését. Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetésének és a pedagógusoknak a munkájukért, és a tájékoztatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévben végzett munkájáról és a tanév indulási feltételeiről szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

5 91/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Tájékoztató az iskola működéséről, a tanévkezdésről Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévben végzett munkájáról és a tanév indulási feltételeiről szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 4. Napirend Madarasi Szivárvány Óvoda vezetőjének beszámolója Előadó: Franciskovics Tiborné óvodavezető (írásos előterjesztés) Juhász István polgármester: Franciskovics Tiborné óvodavezető is elkészítette az óvodai nevelési évről a beszámolót, valamint a munkatervet. Felkéri az óvodavezetőt, hogy szóban is tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait. Franciskovics Tiborné óvodavezető: Az óvoda működésének a tárgyi és személyi feltételei teljes körűen adottak. Az óvodába jelenleg 62 gyermek jár. Köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak az óvoda felújításáért, és meghívja a Képviselő-testület tagjait, hogy a teljesen megújult intézményt tekintsék meg. Juhász István polgármester: Az Önkormányzat feladata a működési területén lévő köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása. Az óvoda saját hatáskörben látja el az étkezéssel kapcsolatos feladatokat, a nyilvántartások vezetését. Az iskolás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el szeptembertől. Ez úton felkéri Kiss Henriett tagintézmény-vezetőt az Önkormányzattal való együttműködésre, mivel a gyermekétkeztetés során nagyon fontos, hogy a hiányzó gyermekekről információja legyen az Önkormányzatnak. A 2014/2015. nevelési évről készült beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, egyben köszönetét fejezi ki az óvodavezetőnek és az óvoda valamennyi dolgozójának a munkájukért, a felújítás alatti együttműködésért. Óvoda vezetőjének a 2014/2015. nevelési évről készült beszámolóját elfogadja.

6 92/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Madarasi Szivárvány Óvoda működéséről beszámoló Óvoda vezetőjének a 2014/2015. nevelési évről készült beszámolóját elfogadja. Franciskovics Tiborné óvodavezető: A nevelőtestület a 2015/16-os munkatervet megtárgyalta és elfogadta, de a Képviselő-testület jóváhagyása is szükséges. Juhász István polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek a Madarasi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének az elfogadását is. Óvoda vezetőjének a 2015/2016. nevelési évre szóló munkatervét elfogadja. 93/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Óvoda munkaterve Óvoda vezetőjének a 2015/2016. nevelési évre szóló munkatervét elfogadja. 5. Napirend Madarasi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző

7 (írásos előterjesztés) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: A Képviselő-testület a júniusi ülésén döntött a Madarasi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosításáról. A módosított okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából megküldtük a Magyar Államkincstárnak. Az Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött az Önkormányzatnak, mivel az okirat nem felel meg teljes körűen a hatályos jogszabályi előírásoknak. A szükséges változások átvezetésre kerültek. Az előterjesztés szerinti módosító okiratot és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Óvoda (6456 Madaras, Báthori u. 9.) alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki: Módosító okirat A Madarasi Szivárvány Óvoda a Madaras község Önkormányzatának Képviselőtestülte által a augusztus 4. napján kiadott, 82-4/2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a z Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényre figyelemmel a következők szerint módosítom, a./2015. ( ) Kt. határozat alapján: 1. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 94/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Madarasi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása Óvoda (6456 Madaras, Báthori u. 9.) alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki:

8 Módosító okirat A Madarasi Szivárvány Óvoda a Madaras község Önkormányzatának Képviselőtestülte által a augusztus 4. napján kiadott, 82-4/2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a z Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényre figyelemmel a következők szerint módosítom, a 94/2015. ((IX. 2.) Kt. határozat alapján: 1. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Juhász István polgármester: Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy az Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát fogadják el. Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 95/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Madarasi Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 6. Napirend

9 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző (írásos előterjesztés) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: A Képviselő-testület a 104/2013. (VIII. 29.) Kt. számú határozattal fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A hatályos jogszabályok értelmében a Program időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni. Az áttekintés alapján szükség esetén a Programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően módosítani kell. Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek a Program áttekintését. Az átfogó felülvizsgálatot nem javasolja, mivel olyan lényeges változások nem történtek az elmúlt két évben, ami a módosítást indokolná. Juhász István polgármester: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az áttekintés eredményeként változatlan formában tartsa fenn a Programot. További kérdés, hozzászólás nem hangozott el. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2013. (VIII. 29.) Kt. számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) átvizsgálta. Az átvizsgálás során a Képviselő-testület megállapította, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges, az változatlan formában továbbra is hatályos. 96/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2013. (VIII. 29.) Kt. számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) átvizsgálta. Az átvizsgálás során a Képviselő-testület megállapította, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges, az változatlan formában továbbra is hatályos. 7. Napirend Bejelentések, egyebek a) Bácsalmási Mentő Alapítvány támogatási kérelme

10 Juhász István polgármester: A Bácsalmási Mentő Alapítvány kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben eszközfejlesztéshez kérnek támogatást, a Bácsalmási Mentőállomás fejlesztése céljából. Két új mentőtáska beszerzését tervezi az Alapítvány. A térség sürgősségi ellátásában nagy szerepe van a Bácsalmási Mentőszolgálatnak, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa az Alapítványt forinttal. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Mentő Alapítványnak (székhelye: 6430 Bácsalmás, Szt. János u. 22.) forint támogatást biztosít eszközfejlesztésre. 97/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Bácsalmási Mentő Alapítvány támogatása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Mentő Alapítványnak (székhelye: 6430 Bácsalmás, Szt János u. 22.) forint támogatást biztosít eszközfejlesztésre. b) Madaras, Árpád vezér u. 62. szám alatti ingatlan felajánlása Juhász István polgármester: Korábban már tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy Nagy Zoltán és Nagy Marietta felsőszentiváni lakosok írásban felajánlották az Önkormányzatnak a tulajdonukat képező Madaras, Árpád vezér u. 62 szám alatti 1680 m2 területű belterületi ingatlant. Az ingatlan résztulajdonosa Erdélyi Lajosné madarasi lakos is, aki szintén lemondott a tulajdonrészéről az Önkormányzat javára. A telken lévő ház rég összedőlt. Az ingatlan tehermentes, ezért javasolja a Képviselő-testületnek a felajánlás elfogadását. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zoltán és Nagy Marietta felsőszentiváni és Erdélyi Lajosné madarasi lakos résztulajdonosoknak - a madarasi 512. helyrajzi számú, Madaras Árpád u. 62. szám alatti, lakóház és

11 udvar művelési ágú tehermentes ingatlanra vonatkozó - ingyenes felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Juhász István polgármestert a szerződés megkötésére, a Földhivatali eljárás lefolytatására. 98/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Árpád u. 62. szám alatti ingatlan felajánlásának elfogadása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zoltán és Nagy Marietta felsőszentiváni és Erdélyi Lajosné madarasi lakos résztulajdonosoknak - a madarasi 512. helyrajzi számú, Madaras Árpád u. 62. szám alatti, lakóház és udvar művelési ágú tehermentes ingatlanra vonatkozó - ingyenes felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Juhász István polgármestert a szerződés megkötésére, a Földhivatali eljárás lefolytatására. c) Madaras, Nagyváradi u. 21. szám alatti ingatlan felajánlása Juhász István polgármester: A Madaras, Nagyváradi u. 21. szám alatti, 485. helyrajzi számú belterületi ingatlant a 6 résztulajdonosa szintén felajánlotta az Önkormányzatnak, térítésmentesen. Az ingatlan tehermentes, a telken lévő ház hátsó része azonban romos, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala kötelezést adott ki a károsodott épületrész elbontására. Ezek ismeretében is javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felajánlást fogadja el. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bujdosó Sándor kerekegyházi, Gumpl András és Gumpl Rita bácsborsódi, Gumpl Antal kecskeméti Gumpl István kunbajai és Fuszonecker András hajósi lakos résztulajdonosoknak - a madarasi 485. helyrajzi számú, Madaras Nagyváradi u. 21. szám alatti, lakóház és udvar művelési ágú tehermentes ingatlanra vonatkozó - ingyenes felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Juhász István polgármestert a szerződés megkötésére, a Földhivatali eljárás lefolytatására.

12 99/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Nagyváradi u. 21. szám alatti ingatlan felajánlásának elfogadása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bujdosó Sándor kerekegyházi, Gumpl András és Gumpl Rita bácsborsódi, Gumpl Antal kecskeméti Gumpl István kunbajai és Fuszonecker András hajósi lakos résztulajdonosoknak - a madarasi 485. helyrajzi számú, Madaras Nagyváradi u. 21. szám alatti, lakóház és udvar művelési ágú tehermentes ingatlanra vonatkozó - ingyenes felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Juhász István polgármestert a szerződés megkötésére, a Földhivatali eljárás lefolytatására. d) Madarasok X. találkozója Juhász István polgármester: Köszönetét fejezi ki a Képviselő-testületnek azért, hogy a település küldöttsége részt vehetett a Madarasok X. találkozóján. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület hivatalosan fejezze ki köszönetét Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának a találkozó megszervezéséért, mellyel hozzájárultak a települések közötti baráti és együttműködési kapcsolatok fenntartásához. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Kunmadaras nagyközség Önkormányzatának a Madarasok X. találkozójának a színvonalas megszervezéséért, mellyel hozzájárultak a települések közötti baráti és együttműködési kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez. 100/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Köszönetnyilvánítás a Madarasok X. találkozó megszervezéséért Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Kunmadaras nagyközség Önkormányzatának a Madarasok X. találkozójának a színvonalas megszervezéséért, mellyel hozzájárultak a települések közötti baráti és együttműködési kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez.

13 Juhász István polgármester: A madarasi gyermekek hagyományőrző tábora ez évben Backamadarason került megrendezésre, melynek megszervezéséért szintén köszönettel tartozik az Önkormányzat. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki madarasi gyermekek hagyományőrző táborának a megszervezéséért Backamadaras község Önkormányzatának. 101/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Köszönetnyilvánítás a madarasi gyermekek hagyományőrző táborának megszervezéséért Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki madarasi gyermekek hagyományőrző táborának a megszervezéséért Backamadaras község Önkormányzatának. e) Fischer Brigitta védőnő utazási költségtérítése Juhász István polgármester: Fischer Brigitta védőnő szeptember 1-én munkába állt. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a munkáltató a napi munkába járással kapcsolatos bérlet árának legalább 86%-át köteles megtéríteni. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a védőnő bérletének árát 100 %- ban térítse meg. A bérlet ára forint. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fischer Brigitta védőnő munkába járással kapcsolatos bérletének árát 100%-ban megtéríti.

14 102/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Fischer Brigitta utazási költségtérítése Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fischer Brigitta védőnő munkába járással kapcsolatos bérletének árát 100%-ban megtéríti. f) Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő Bizottságába tag delegálása Juhász István polgármester: A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő Bizottságába új tagot kell delegálnia az Önkormányzatnak, mivel polgármesterként már nem lehet tag, mert összeférhetetlen. Javasolja, hogy a Képviselő-testület Kispál József képviselőt delegálja, amennyiben vállalja a megbízást. Kispál József képviselő: A megbízást elvállalom. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülte a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő Bizottságába Kispál József képviselőt delegálja. 103/2015. (IX. 2.) Kt. határozat Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő Bizottságába tag delegálása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülte a Bácsalmás

15 g) Egyebek Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő Bizottságába Kispál József képviselőt delegálja. Juhász István polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Silencio Nappali Melegedő és Népkonyha szeptember 25-én 13 órától szüreti mulatságot tart, melyre meghívja a Képviselő-testület tagjait. Van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester a Képviselő-testület ülését bezárta. kmft. Juhász István polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző hitesítő Lakatos-Tóth Ildikó képviselő

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én ( csütörtökön ) 16 órai kezdettel tartott rendes

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2/2010 Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 március 31-én 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 június 2-án ( szerdán ) 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről Határozatok száma: 30-31. TARTALOMJEGYZÉK 30/2015.(V.4.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 48. 1 TARTALOMJEGYZÉK 48/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-28/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-én 17.00 órakor kezdıdött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

14/2009. m u t a t ó j a.

14/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 14/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27- én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben