J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kunadacs, Rákóczi u /2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs, január 27.

2 Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1-1/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Dunai László polgármester Bódog Ferenc, Farkas Ildikó, Gattyán Zoltán, Kőrözsi Krisztián, Látosné Laczkovics Anett, Makai Katalin képviselők ( 7 fő ) Palla Tibor jegyző Meghívott: Farkas Lászlóné főtanácsos Dunai László polgármester üdvözli a képviselő - testület ülésén megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselő- testület teljes létszámban jelen van, így a testület megkezdi munkáját. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. N a p i r e n d: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) A TIOP pályázatra folytatott közbeszerzési eljárás alapján szállító kiválasztása. 3.) Képviselői juttatásról szóló előterjesztés tárgyalása. 4.) Községi temetőben alkalmazandó közszolgáltatási árajánlat kérése. 5.) A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása. 6.) A köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása. 7.) A 367 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése. 8.) Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. 9.) Az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek számadási kötelezettségének teljesítése a évre vonatkozóan. 10.) Az Önkormányzat évi költségvetésének első ütemben történő tárgyalása. 11.) A Barátság Szövetkezettel történő ingatlanok tulajdonjogának rendezése. 12.) A közfoglalkoztatás új rendszeréről szóló tájékoztatás. 13.) Tájékoztatás a 03/3 hrsz-ú erdő megjelölésű ingatlan hasznosításáról. 14.) FKDM-TKT KESZI alapító okirat módosítás.

3 15.) A Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda Igazgatótanácsába történő képviselők megválasztása. 16.) Tájékoztatás a községi szennyvízberuházás lehetőségéről. 17.) Tartós élelmiszer juttatása pályázat keretében a rászorulók részére. 18.) Falugondnokok Egyesületének támogatása. 19.) Tájékoztatás az ÖKO-JUH Kft-ben történő önkormányzati részvételről. 20.) Defibrillátor készülék felülvizsgálatának pénzügyi fedezete. 21.) Egyebek A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadja. 1. Napirend tárgyalása Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete) A polgármester az írásos előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki: - A Rozoép Kft. jelezte, hogy annak ellenére, hogy az eladási árat korrektnek tartja, a megváltozott gazdasági helyzetére tekintettel az ipari területet nem vásárolja meg. - A Kefag zrt.-től a gyűjtésből származó fa beszállítása megtörtént 1.500,- forint/m3 árért. 1 m3 fa kb. 3 mázsának felel meg. Szociális természetbeni juttatásként kapják meg az arra rászorulók. - Gattyán Zoltán képviselő által jelzett, közlekedést zavaró tujasor kivágatása megtörtént. A polgármester a napirendhez tett szóbeli kiegészítésével együtt javasolja az előterjesztett határozat tervezetének elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 1/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztató elfogadásáról Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester ezen jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként szereplő írásos előterjesztésének megfelelően a szóbeli kiegészítéssel együtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása A TIOP pályázatra folytatott közbeszerzési eljárás alapján szállító kiválasztása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 2. sz. melléklete)

4 A polgármester elmondja, hogy Ladánybene képviselő-testülete a hétfői napon tárgyalta a napirendet. A pályázat folyamatáról és annak részleteiről beszél. Javasolja a határozat tervezetének elfogadását. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett határozat tervezetét. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 2/2011.(I.27.) Kt. számú határozata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív program a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című Informatikai infrastrukturális fejlesztése Kunadacs-Ladánybene Általános Iskolában pályázatra a közbeszerzési eljárás alapján a szállító kiválasztásáról. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Kunadacs- Ladánybene Közoktatási Intézményi Társulás gesztor önkormányzata - az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív program a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, Informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunadacs-Ladánybene Általános Iskolában című, TIOP / számú pályázat keretében - Ladánybene község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésével a közbeszerzési eljárást folytató - Goodwill Consulting Kft. által végzett közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi hozza: L E Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény III. rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívta fel az ajánlattevőket az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. Mivel az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás közzététele helyett a Kbt (2) bekezdés szerint három ajánlattevőt hívott fel közvetlenül, egyidejűleg ajánlattételre. DÖNTÉSHOZÓ DÖNTÉSE Kunadacs Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás tárgya: TIOP / azonosítószámú pályázat keretében informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskolában január óra ajánlattételi határidőig 1 db ajánlat érkezett be. Az ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtotta be:

5 Ajánlattevő neve: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9. Azok a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek 1. Ajánlati nettó ár (Ft): ,- Ft ÁFA (Ft): ,- Ft Bruttó ár (Ft): ,- Ft 2. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap): Ft/nap 3. Rövidebb teljesítési határidő (nap): 0 nap. A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban megadott alkalmassági szempontok szerint, továbbá az érvényességi feltétel alapján az ajánlatokat megvizsgálta. Az ajánlat áttanulmányozását követően a Bíráló Bizottság az érvénytelenség, a kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében kialakította álláspontját és elkészítette döntési javaslatát. A döntéshozó a javaslatot megismerve meghozta döntését. Eljárási döntések 1. A Döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 2. A Döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9.) érvényes ajánlatot tett és figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra- alkalmas a szerződés teljesítésére. 3. Jelen közbeszerzési eljárás nyertese Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9.) Felelős: Dunai László polgármester Határidő: április / Napirend tárgyalása Képviselői juttatásról szóló előterjesztés tárgyalása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 3. sz. melléklete) A polgármester az alakuló ülésen és az eddigi üléseken a képviselők részéről a tiszteletdíjjal kapcsolatban elhangzottakról valamint az informatikai rendszer beszerzésének lehetőségeiről és a tiszteletdíj megállapításának elmaradásáról beszél. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett határozat tervezetét. A gépek egységes használatának megteremtése, az anyagok ban történő küldésére lesz szükséges. A gépek tanácskozó teremben történő használata feltételeit is biztosítani kell. A polgármester javasolja a határozat tervezetének elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.

6 Kunadacs Község Önkormányzatának 3/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata az önkormányzati képviselők informatikai eszköz juttatásának elfogadásáról 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalva - a képviselői munka informatikai háttérrel történő támogatásához - a Képviselő-testületi tagok részére laptop használatának biztosítása érdekében annak beszerzését támogatja, a pénzügyi fedezetet az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 2.) A Képviselő-testület a ciklus idejére képviselői tiszteletdíjat nem állapít meg. 3.) Az önkormányzati képviselők számára képviselő-testületi tagságuk idejére a Polgármesteri Hivatal egy darab, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező laptop ingyenes használatát biztosítja. A laptop átvétele nem kötelező, annak használatáról minden képviselő maga dönt. 4.) A laptopot a képviselő a képviselő-testületi tagsága ideje alatt köteles gondosan kezelni, megőrizni, majd testületi tagsága megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni. 5.) Amennyiben a képviselőnek a képviselő-testületi tagsága több cikluson keresztül megmarad, a laptop cseréjét négy évente kérheti. Amennyiben a laptop legalább kettő éven keresztül a képviselő használatában volt, kérheti annak számára történő eladását. 6.) A laptop gondatlan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel tartozik. 7.) A laptopok használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A laptop helytelen használatából eredő szoftver-hibák kijavíttatásáról az azt használó képviselő költségére a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Határidő: március 31. az eszközbeszerzésre 4./ Napirend tárgyalása Községi temetőben alkalmazandó közszolgáltatási árajánlat kérése. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 4. sz. melléklete) A polgármester az előterjesztés alapján reméli, hogy összehasonlítható ajánlatok lesznek. A személyes megjelenés esetén a felmerülő kérdések tisztázhatóak lesznek. A közszolgáltatási szerződés tervezete tartalmazza az egyenlő bánásmód kötelezettségét és követelményét. A polgármester javasolja a határozat tervezetének elfogadását. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett határozat tervezetét. A versenyhelyzetet hiányolja. A szerződés betartatásának fontosságáról beszél. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.

7 Kunadacs Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozata a temető működtetésére vonatkozó árajánlat kéréséről 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy a kunadacsi 445. hrsz. alatt felvett, a természetben Kunadacs, Széchenyi utcán található, temető megjelölésű, m2 alapterületű köztemető közszolgáltatójának kiválasztásához az árajánlati felhívást jóváhagyja. 2.) A képviselő-testület árajánlatot kér: a) Vidéki János egyéni vállalkozótól, Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 4/b., b) Jóindulat Szolg. És Ker. Kft.-től Kecskemét, Kossuth u. 49. c) Gyalus István egyéni vállalkozótól Kunszntmiklós Újtemető út 14. Az árajánlat benyújtási határideje: február ) A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés tervezetét elfogadja. Határidő: március / Napirend tárgyalása Képviselő-testület 2011.évi munkatervének elfogadása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 5. sz. melléklete) A polgármester elmondja, hogy a munkaterv a kötelező napirendek tárgyalását tartalmazza. Az aktualitásokkal mindig módosul az adott ülés napirendje. Javasolja a határozat tervezetének elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 5/2011.(I. 27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület évi munkatervének elfogadásáról. A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a évben a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV.22.) számú rendelet 12. -a alapján az alábbi időpontokban ülésezik és az alábbi napirendeket tárgyalja: Kunadacs község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Képviselő-testületi ülések időpontja és napirendje: január )Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) A községi temető működtetésére közszolgáltató kiválasztása.

8 3.) A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása. 4.) A köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása. 5.) Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. 6.) A 367 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése 7.) Az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek számadási kötelezettségének teljesítése a évre vonatkozóan. 8.) Az Önkormányzat évi költségvetésének első ütemben történő tárgyalása. 9.) A Barátság Szövetkezettel történő ingatlanok tulajdonjogának rendezése. 10.) A közfoglalkoztatás új rendszerétől szóló tájékoztatás. 11.) Tájékoztatás a 03 hrsz-ú erdő megjelölésű ingatlan hasznosításáról 12.) Kunadacs Ladánybene Általános Iskola és Óvoda Igazgatótanácsába képviselők delegálása. 13.) Egyebek. február 3. Közmeghallgatás Falugyűlés Kunadacs község Önkormányzatának évi gazdálkodásáról tájékoztatás, valamint a évi fejlesztési elképzelések. szóló február / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének II. fordulóban történő tárgyalására, rendelet elfogadása. Együttes testületi ülés Ladánybene Képviselő testületével. ek 3./ Egyebek. március / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről Előadó: intézményvezető 3./ Kunadacs Ladánybene Általános, Iskola és Óvoda IV. Béla Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda tagintézmény-egységeiben a beiratkozás időpontjának meghatározása

9 4./ Kunadacs község közrend közbiztonságának helyzete. Előadó: kapitányságvezető 5./ Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 6./ A községi falunap programjának előkészítése 7./ Egyebek. április / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Az önkormányzat 2010.évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Együttes testületi ülés Ladánybene Képviselő-testületével 3./Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4./ Községi Falunap előkészítése 5./ Egyebek május / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Tájékoztató a községi falunapi felkészülésről.. 3./ Községi elismerések odaítélése (zárt ülés) 4./ Egyebek június 4. (szombat) Falunapi rendezvénysorozat Falunapi kitüntetések átadása, partnertelepülés képviselőinek fogadása. június / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Tájékoztató a FKDT Kistérségi Társulás működéséről. Előadó: Bődi Szabolcs elnök 3./ Beszámoló a Kunadacs - Ladánybene Általános, Iskola és óvoda Kunadacsi Napközi Otthonos Óvoda intézményegység es nevelési évben végzett munkájáról. Előadó: Drabant Jánosné igazgató mb. intézményegység-vezető 4./ Beszámoló a Kunadacs Ladánybene Általános, Iskola és Óvoda IV. Béla Általános Iskola intézményegység es tanévben végzett oktatónevelő munkájáról. Előadó: Drabant Jánosné igazgató Pongrácz Józsefné intézményegység vezető

10 5./ Beszámoló a községi könyvtár évben végzett munkájáról. Előadó: Antal Lajosné községi könyvtáros 6./ Községi Falunap értékelése 7./ Egyebek július augusztus: tervezett ülésszünet. szeptember 8. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 3./ Az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosítása 4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának felülvizsgálata. 5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázaton való részvétel 6./ Egyebek október ) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2.) Belső ellenőrzési terv a évre vonatkozóan. 3.) Hó eltakarítására vonatkozó szerződés megkötésének elfogadása. 4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer pályázatra benyújtott jelentkezések elbírálására. 5.) Az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 6.) Mikulásnapi és mindenki karácsonya rendezvény előkészítése. 7.) Karácsonyi ajándékcsomag juttatásának meghatározása. november / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről 3./ Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 4./ Lakossági szilárd hulladék közszolgáltatás évi díjtételeinek megállapítása 5./ Egyebek

11 december / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2./ Lakossági szilárd hulladék közszolgáltatás évi díjtételeinek megállapítása 3./ Önkormányzati adórendeletek felülvizsgálata 4./ Egyebek Az ülések helye: Községháza tanácskozóterme Ideje: 16 óra (csütörtöki napon) Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés helye: Községi közösségi színtér jegyző Határidő: / Napirend tárgyalása A köztisztviselők 2011.évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 6. sz. melléklete) A polgármester az előterjesztés alapján bemutatja a köztisztviselőkkel szemben támasztott követelményeket. A jegyzőre vonatkozásában meghatározza a teljesítménykövetelményeket. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett határozat tervezetét. Mint a bizottsági ülésen is tette, a polgármesteri hivatalban meglévő személyi feltételek megléte iránt érdeklődik. A jegyző válaszában tájékoztatást ad a létszám hiányából adódó problémákról. Problémát jelent a gazdálkodásnál betöltetlen két álláshely. A szociális ügyintéző távozását követően a megfelelő képesítéssel rendelkező Jász Tamara került áthelyezésre. Részbeni megoldást jelent, hogy Kancsár Krisztina április elején ismét munkába áll. A létszámgondokból adódó feladatellátást belső átszervezéssel kell megoldani, de elkerülhetetlen a rendeletben engedélyezett létszám feltöltése. Gondot jelent az éves szabadság kiadása is. A hivatal így is igyekszik ellátni feladatait. A polgármester javasolja a határozat tervezetének elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 6/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a köztisztviselők évi

12 teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi határozatot hozza: 1.) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi kiemelt céljait a határozat melléklete szerint elfogadja. 2.) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a köztisztviselők évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző évi egyéni teljesítménykövetelményeit az elfogadott kiemelt célok alapján állapítsa meg. jegyző Határidő: január / Napirend tárgyalása A 367 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 7. sz. melléklete) A polgármester bemutatja az ügy előzményeit. Javasolja az előző testület döntésének fenntartását és a kérelem ismételt benyújtását. A polgármester javasolja a határozat tervezetének elfogadását. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett határozat tervezetét. Kunadacs Község Önkormányzatának 7/2011.(I.27.) Kt. sz. határozata a 367 hrsz.-ú, Kossuth u.51.számú kultúrház ingatlan ingyenes igényléséről 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kunadacsi ingatlan nyilvántartásban 367 hrsz. alatt felvett kivett kultúrház megjelölésű, a természetben Kunadacs, Kossuth utca 51. szám alatti ingatlan 71/3000 arányú Magyar Állam tulajdoni hányadát képező ingatlanrész Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő - ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kéri. 2.) Az ingatlanrészt az Önkormányzat az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36.. (2) bekezdése c) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott kötelező önkormányzati feladata a közösségi tér biztosítása, közművelődési tevékenység - ellátása érdekében, az ingatlan jelenlegi közművelődési, közösségi használati rendeltetésének megfelelően, valamint a közkönyvtári feladatellátásra kívánja tulajdonba venni. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL.törvény ában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat a helyi közművelődésről szóló 13/2000(X.30.) számú rendeletét. A rendelet is tartalmazza az önkormányzat közművelődési feladatait. 3.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges

13 megváltoztatásának költségét is - megtérítését, az ingatlan vonatkozásában lemond a Magyar Állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a vonatkozó szerződést aláírja. Felelős: Dunai László polgármester Határidő: június /Napirend tárgyalása az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének módosítása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 8. sz. melléklete) A polgármester bemutatja a módosítás tartalmát. A polgármester javasolja a rendelet tervezetének elfogadását. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett rendelet tervezetét. A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.28.)önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő - testület) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kunadacs Község Önkormányzatának a évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének Kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: - felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban, - a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban, Bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban, - a működési célú bevételt ezer Ft-ban, Hiányát ezer Ft-ban,

14 ezen belül - a felhalmozási hitelt ezer Ft-ban, - a működési hitel ezer Ft-ban, - a költségvetési létszámkeretet 72,5 főben - a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 57 főben állapítja meg. 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- eft Munkaadókat terhelő járulékok: ,- eft Dologi kiadások: ,- eft Ezen belül a.) a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- eft Munkaadókat terhelő járulékok: ,- eft Dologi kiadások: ,- eft b.) Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola és Óvoda működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: ,- e Ft Dologi kiadások: ,- e Ft ba.) Kunadacs Általános iskola intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 9.700,- e Ft Dologi kiadások: 8.973,- e Ft bb.) Kunadacs Napközi Otthonos Óvoda intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 3.991,- e Ft Dologi kiadások: ,- e Ft bc.) Ladánybene Általános iskola intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: ,- e Ft Dologi kiadások: ,- e Ft bd.) Ladánybene Napközi Otthonos Óvoda intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi juttatások: ,- e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 6.431,- e Ft Dologi kiadások: ,- e Ft (2) A R. 4. (2) és (3) bekezdésben meghatározott 1, 1/1/A, 1/1/B, 1/2/A, 1/2/B, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 sz. és 2, 2/1, 2/2, 2/3/A, 2/3/B, 2/3/C, 2/4 sz. mellékletek helyébe e rendelet 1, 1/1/A, 1/1/B, 1/2/A, 1/2/B, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 sz. és a 2, 2/1, 2/2, 2/3/A, 2/3/B, 2/3/C, 2/4 sz. mellékletei lépnek.

15 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dunai László sk. polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: január Palla Tibor sk. jegyző Palla Tibor jegyző 9./Napirend tárgyalása Az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek számadási kötelezettségének teljesítése. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 9. sz. melléklete) A polgármester jelzi, hogy a felhívásra minden társadalmi szervezet határidőben eleget tett elszámolási kötelezettségének. A Szabadszállási Tűzoltóság pályázati önrészként használta fel a támogatást. A községi sportegyesület kéri a támogatási összegének százezer forintos emelését. Itt figyelembe kell venni azt is, hogy az önkormányzat saját költségén gondoskodik a labdarúgó pálya éves karbantartásáról. Gattyán Zoltán képviselő elmondja, hogy az egyesület elnöke, G. Nagy László nem vállalja tovább a feladatot, ha nem kap nagyobb pénzügyi támogatást az egyesület. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett számadásokat. A támogatott szervezetek között is fontossági sorrendet kell tartani. A közbiztonság a legfontosabb. A bizottsági ülésen felvetette az 5 %-os kiadáscsökkentést is. Nem támogat a tervezettnél nagyobb támogatást senki számára. A sportegyesületben sok az idegenlégiós játékos. A polgármester javasolja elfogadni a társadalmi szervezetek által benyújtott számadásokat. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 8/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek számadási kötelezettségének teljesítéséről a évre vonatkozóan Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatott Szervezetek számadási kötelezettségéről szóló előterjesztést az

16 államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (2) bekezdése alapján megtárgyalta és azt elfogadja. Határidő: azonnal 10./Napirend tárgyalása Az Önkormányzat évi költségvetésének első ütemben történő tárgyalása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 10. sz. melléklete) A polgármester jelzi, hogy erre az évre sem változtak az önkormányzat által megállapítható adótételek. Nagy összeget jelent az SZJA kiesés is. Az elmúlt évhez képest a személyi juttatások nem nőnek. Az utak felújításának szükségességéről beszél. Bemutatja a nevelési és oktatási intézményben kialakult gyermeklétszám várható alakulását. Az ÖNHIKI pályázat benyújtása elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a működő képességét megőrizze az önkormányzat. A polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását és ennek megfelelően felhatalmazást kér a február 10-én tartandó ülésre a rendelet tervezetének előkészítésére. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett évi költségvetés első fordulós számításait. Soknak tartja a tervezett 3 millió forintot a telekértékesítésből. Szükséges, hogy mindenki jó gazda gondosságával gazdálkodjon. Szükséges az intézmények takarékoskodása is. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 9/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata a évi költségvetés I. fordulóban történő tárgyalásáról Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a polgármester előterjesztésére az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós tárgyalását lezárja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közmeghallgatást követően a rendelet tervezetét a február 10-én tartandó ülésre terjessze elő. Határidő: azonnal 11./Napirend tárgyalása A Barátság Szövetkezettel történő ingatlanok tulajdonjogának rendezése. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 11. sz. melléklete) A polgármester ismerteti az évtizedes ügy rendezésének lehetőségét. Javasolja az előterjesztés elfogadását, kéri az előszerződés elfogadását és ennek megfelelően felhatalmazást kér a szerződés végleges változatának aláírására. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve elfogadni javasolja az előterjesztett előszerződést.

17 A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 10/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat és a Barátság Szövetkezet közötti ingatlanok tulajdonjogi rendezéséről. 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a kunadacsi székhelyű Barátság Szövetkezet közötti ingatlanok tulajdonjogi rendezésére vonatkozóan a Polgármester előterjesztését és Dr. Sipos Attila Kiskőrös Közjegyzője által készített előszerződés -t megismerte és azt megtárgyalta. 2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Barátság Szövetkezett közötti rendezetlen tulajdoni jogviszony peren kívüli rendezése érdekében az alábbiak szerint dönt. 3.) A képviselő-testület a polgármester előterjesztésével és Közjegyző által készített előszerződés tartalmával egyetértve úgy dönt,hogy elfogadja a Közjegyző által készített és a határozat mellékletét képező előszerződés -t. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a 2.) pontban körülírt előszerződés -t változatlan tartalommal szerződési formában aláírja. Felelős: Dunai László polgármester Határidő: március 31. a szerződés megkötésére 12./Napirend tárgyalása A közfoglalkoztatás új rendszeréről szóló tájékoztatás. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 12. sz. melléklete) A polgármester ismerteti az új helyzetben kialakult önkormányzati lehetőségeket. Bemutatja a változásokat és a sajátos helyzetünket. Javasolja a tájékoztatás elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 11/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata tájékoztatás a közfoglalkoztatás új rendszeréről. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás új rendszeréről készített polgármesteri előterjesztést megismerte, megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Határidő: azonnal 13./Napirend tárgyalása Tájékoztatás a 03/3 hrsz.-ú eredő megjelölésű ingatlan hasznosításáról.

18 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 13. sz. melléklete) A polgármester az erdőterület kitisztításának szükségességéről szól. A munkálatokat január 31- én kezdik meg a dolgozók. Javasolja a határozat tervezetének elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 12/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata a 03/3 hrsz-ú erdőterület tisztításáról Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés megtárgyalása után - úgy dönt, hogy egyetért a Kunadacs Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 03/3 hrsz-ú, 0,3565 ha területű, erdő művelési ágú ingatlan tisztításával. A Képvilselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételre és a terület tisztítására vonatkozó dokumentációt előkészítse, aláírja, majd azt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához benyújtsa. Határidő: azonnal 14./Napirend tárgyalása FKDM-TKT KESZI alapító okirat módosítás. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 14. sz. melléklete) A polgármester a módosítás szükségességéről és indokairól szól. A Társulási Tanács már elfogadta a módosítást, de azt az egyes önkormányzatoknak is el kell fogadniuk. Javasolja a határozat tervezetének elfogadását. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 13/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata FKDM-TKT KESZI Alapító Okirat módosításának jóváhagyása. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás január 12-én Kunszentmiklóson megtartott ülésén a 6/2011. (I.12.) számú FKDM TKT határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

19 a.) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: Telephelyek: Nyújtott szociális szolgáltatás Férőhelyek száma Ellátási terület Családsegítés Kunszentmiklós, Damjanich u Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt Ellátottak számára nyitva álló helyiség Apostag Széchenyi u.1. Dunaegyháza Mikszáth u.25. Dunavecse Fő út 36. Kunadacs Rákóczi u.2. Kunpeszér Béke u.8. Szalkszentmárton Jókai u.2. Tass, Széchenyi u.48. Újsolt Petőfi S.u.3. Gyermekjóléti szolgáltatás Kunszentmiklós, Damjanich u Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt Területi irodák: Apostag Széchenyi u.1. Dunaegyháza Mikszáth u.25. Dunavecse Fő út 36. Kunadacs Rákóczi u.2. Kunpeszér Béke u.8. Szalkszentmárton Jókai u.2. Tass Széchenyi u.48. Újsolt Petőfi S.u.3. Nyújtott szociális szolgáltatás Idősek nappali otthona Telephelyek Dunavecse Kossuth L.u.4. Férőhelyek száma Ellátási terület 25 fő Apostag, Dunavecse, Dunaegyháza,Szalkszentmárton, Újsolt Kunszentmiklós Szép u fő Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,Tass, b.) Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény illetékességi területe Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések közigazgatási területe, kivéve Szabadszállás Város közigazgatási területe. Az idősek bentlakásos otthona és a fogyatékos otthon feladatellátása a Magyar Köztársaság teljes területére kiterjed.

20 Idősek nappali ellátásának ellátási területe Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér,Kunszentmiklós, Szalkszentmárton,Tass és Újsolt települések. c.) Az Alapító Okirat 5.2. a) pontja az alábbiak szerint módosul: Engedélyezett férőhely: Dunavecse: 25 Kunszentmiklós: 60 Az idősek klubjában elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosítanak lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass és Újsolt települések d.) Az Alapító Okirat 5.2. d) pontja az alábbiak szerint módosul: Szociális étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass és Újsolt II.) Az Alapító Okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanok maradnak. III.) A módosítások az Alapító Okiraton átvezetésre kerültek. A Társulási Tanács a FKDMTKT KESZI Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja. Határidő: azonnal. 15./Napirend tárgyalása A Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda Igazgatótanácsába történő képviselők megválasztása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 15. sz. melléklete) A polgármester az új delegáltak megválasztását indokolja. Az igazgatótanácsba korábban delegált személy már nem önkormányzati képviselő illetve nem a szakterület dolgozója. Javasolja a határozat tervezete szerinti személyek megválasztását. A polgármester ismerteti az Ötv. 14. (2) bekezdése alapján a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó szabályokat.

21 Kőrözsi Krisztián önkormányzati képviselő bejelenti személyes érintettségét. A polgármester javasolja, hogy a döntéshozatalból ne zárja ki a testület a jelöltet. A Képviselő-testület döntéshozatalból történő kizárásról szavaz. A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. Kunadacs Község Önkormányzatának 14/2011.(I.27.) Kt.sz. határozata Döntéshozatalból történő kizárásról Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 14. (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Kőrözsi Krisztiánt nem zárja ki a döntéshozatalból Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal Döntéshozatal az igazgatótanácsba delegált személyek megválasztásáról. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 15/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata az igazgatótanácsba történő delegálásról Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatási intézmény közös fenntartására létrehozott Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézményi társulás igazgatótanácsába Kőrözsi Krisztián önkormányzati képviselőt, az Ügyrendi, Közoktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét és Gyurkovicsné Pintér Éva vezetőtanácsos köztisztviselőt delegálja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 16./Napirend tárgyalása Tájékoztatás a községi szennyvízberuházás lehetőségéről. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 16. sz. melléklete) A polgármester ismerteti és bemutatja az évekre visszanyúló községi szennyvízberuházás sorsának alakulását.

22 Tájékoztatást ad a Kapos Hidro Kft.-vel és a COREX Kft.-vel folytatott tárgyalásokról. Ismerteti a település korábbi szennyvízberuházásainak terveit készítő Benkó Istvánnal folytatott szakmai egyeztetés eredményét. Elmondja, hogy a fajlagos költségekkel számolva 440 millió forint lenne a beruházás. A tényleges költség 350 millió forintba beleférne. A kivitelezési költségek tekintetében a gravitációs rendszer a drágább, a nyomott rendszer 30%-al olcsóbb. Vékonyabb a csőhálózat, de minden háznál tartály és szivattyú kerül elhelyezésre. A nyomott rendszernél nincs pangó víz és a vezetéket a telekhatártól méterre is beviszik. A korábbi terveket készítő Transdowell 250 ezer forint +áfa összegért benyújtásra alkalmas állapotba elkészítené e terveket. Az eljárási díj 480 ezer forint az elvi vízjogi engedélyhez. Klárafalván a nyomott rendszer üzemel, itt évi szivattyú romlik el. Költségvetésünk a nyomott rendszert jobban tudná kezelni. A gravitációs rendszer drágább, de kisebb a meghibásodási lehetőség, van pangó víz és átmosás szükséges. A keskeny utcáink miatt nagyobb az utak sérülésének lehetősége. A pályázatba utak felújítása nem tervezhető, az önkormányzatnak nincs rá pénze. A polgármester nem akar a képviselők közül senkit sem az egyik vagy másik lehetőségre rábeszélni. Képviselő-testületi döntést kér a szennyvízberuházás technológiájára vonatkozóan. Bódog Ferenc képviselő az un. nyomott rendszerről beszél. A működtetés költségei magasabbak. A szivattyúk meghibásodhatnak. Ha az utak aszfaltozását nem lehet a pályázatba elszámolni, akkor a gravitációs rendszert támogatja. Farkas Ildikó képviselő szerint a pályázati kiírás határozza meg a lehetőségeinket. A polgármester véleménye szerint a február 10-ei ülésen is ráérne dönteni a képviselő-testület. Bódog Ferenc képviselő véleménye szerint most is lehet dönteni később sem lesz több információja a testületnek. A polgármester a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a pénzügyi lehetőségekre figyelemmel az un. nyomott rendszerű technológia megvalósítását javasolja a Képviselőtestületnek. A Képviselő testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 16/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata községi szennyvízberuházásra vonatkozó pályázati lehetőség tárgyalása 1.) Kunadacs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi szennyvízberuházásra vonatkozóan a Polgármester előterjesztését megismerte és azt megtárgyalta. 2.) A Képviselő-testület egyetért a szennyvízberuházás ismételt újraindításával és úgy dönt, hogy a szennyvízberuházást az un. nyomott technológiai rendszerrel kívánja megvalósítani. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal

23 17./Napirend tárgyalása Tartós élelmiszer juttatása pályázat keretében a rászorulók részére. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 17. sz. melléklete) A polgármester elmondja, hogy a szállítást valószínűleg csak Kunszentmiklósról kell majd megoldani. A Családsegítőknek már vannak kunszentmiklósi tapasztalatai. Javasolja az Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011 pályázaton történő részvételt. A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 17/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata tartós élelmiszer juttatása pályázat keretében a rászorulók részére 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011 pályázaton történő részvételre vonatkozó előterjesztését megismerte és azt megtárgyalta. 2.) A Képviselő-testület egyetért a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011 pályázatán történő részvétellel 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon és a szükséges kötelezettségvállalásokat megtegye. Határidő: azonnal 18./Napirend tárgyalása Falugondnok egyesületének támogatása. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 18. sz. melléklete) A polgármester javasolja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével az együttműködési megállapodás évre vonatkozó megkötését és a pénzügyi fedezet évi költségvetésben történő megteremtését. A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 18/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata Falugondnokok Egyesületének támogatása 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével az együttműködési megállapodás évre vonatkozó tervezetét és annak megkötésére vonatkozóan a Polgármester előterjesztését megismerte és azt megtárgyalta.

24 2.) A Képviselő-testület egyetért a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével az együttműködési megállapodás évre vonatkozó megkötésével. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja. Határidő: azonnal 19./Napirend tárgyalása Tájékoztatás az ÖKO-JUH Kft-ban történő önkormányzati részvételről. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 19. sz. melléklete) A polgármester az előterjesztés szóbeli kiegészítésében részletesen ismerteti az előzményeket és az önkormányzat szerepvállalását az ÖKO-JUH Kft.-ben. Az Önkormányzatnak a jelen gazdasági és pénzügyi helyzetében nincs lehetősége további anyagi teher vállalására. A szükséges egy milliárdból a pályázattal 411 millió áll rendelkezésre. Az Önkormányzati részvételt elegendőnek tartja a jelenlegi törzstőkével. Nem javasolja a további törzstőke emelést. Bódog Ferenc képviselő a Gazdasági és sport bizottság elnöke a bizottság álláspontját ismertetve szintén nem javasolja a további törzstőke emelést. A Képviselő- testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 19/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata tájékoztatás az ÖKO-JUH Kft-ban történő önkormányzati részvételről. 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-JUH Állattenyésztő és Feldolgozó Kft. törzstőke emelésére vonatkozóan a Polgármester előterjesztését megismerte és azt megtárgyalta. 2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÖKO-JUH Állattenyésztő és Feldolgozó Kft. törzstőke további emelésére nem biztosít pénzügyi fedezetet. 3) Kunadacs község önkormányzata az eddig már befizetett ,- ft. azaz háromszáz ezer forint törzstőkével kíván továbbra is az ÖKO-JUH Állattenyésztő és Feldolgozó Kft. működésében részt venni. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KFT. közgyűlésén az önkormányzatot ezen döntésnek megfelelően képviselje. Határidő: azonnal 20./Napirend tárgyalása Defibrillátor készülék felülvizsgálatának pénzügyi fedezete. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 20. sz. melléklete)

25 A polgármester az előterjesztés szóbeli kiegészítésében a defibrillátor szükségességéről beszél. Javasolja a határozat tervezetének megfelelően a pénzügyi fedezet megteremtését. A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 20/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata a defibrillátor készülék felülvizsgálatáról. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés megtárgyalása után - úgy dönt, hogy a évi költségvetésében biztosítja a defibrillátor készülék akkumulátorának és tappancsainak cseréjét, valamint a berendezés éves felülvizsgálatának, összesen forintos költségét. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 21./Napirend tárgyalása Egyebek. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 21. sz. melléklete) A.) Az Iterreg Central Europe P.4.2. pályázat belső tartalmának módosítása A polgármester az előterjesztését szóban teszi meg. Elmondja, hogy Kunadacs község Önkormányzatának előző Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a korábbi polgármester Interreg Central Europe típusú pályázat P.4. Városok, községek és régiók versenyképességének illetve vonzerejének Növelése prioritások kategóriába, a P.4.2. alprioritásba tartozó a A demográfiai és szociális változások hatása a regionális fejlődésre. A negatív hatások csökkentése, az életminőség és jövedelmi lehetőség javítása megnevezésű pályázatra vonatkozó előterjesztését. A képviselő-testület úgy döntött, hogy konzorciumi tagként részt kíván venni a pályázaton. Az első bírálati körben nem nyert a pályázat. Az ismételt benyújtást követően már nyertes lett a pályázat. Részletesen bemutatja a pályázat belső tartalmát. A pályázat keretében egy fő három éves időtartamra történő alkalmazására lesz lehetőség. Lehetőség van a pályázat tervezett költségeinek belső átdolgozására. Korábban készíttetett az önkormányzat egy tervdokumentációt a községi tájház kialakítására. Most a pályázat lehetőséget ad bemutató helyiség kialakítására. Az elkészült tervek csökkentéssel történő újratervezése és az átcsoportosítás elfogadása esetén megvalósulhatna a tájház, mint pályázati bemutatóhely. Az eredeti tervek alapján 15 millió forintból lehetne megvalósítani a beruházást. A polgármester bemutatja azt a költségvetést, mely a csökkentett műszaki tartalomra készült. A pályázat gesztora, a Kertészei egyetem végzi a módosítás átdolgozását és módosítás előterjesztését. A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a pályázat belső tartalmának átdolgozásával megvalósuló tájház, bemutatóterem kialakításával.

26 A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kunadacs Község Önkormányzatának 21/2011. (I.27.) Kt. sz. határozata az Iterreg Central Europe P.4.2. pályázaton bemutatóterem kialakítása B.) Sipos Istvánné köszöntése 1.) Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a polgármester Interreg Central Europe típusú pályázat P.4. Városok, községek és régiók versenyképességének illetve vonzerejének Növelése prioritások kategóriában, a P.4.2. alprioritásba tartozó a A demográfiai és szociális változások hatása a regionális fejlődésre. A negatív hatások csökkentése, az életminőség és jövedelmi lehetőség javítása megnevezésű pályázat pénzügyi tartalmának belső átdolgozására vonatkozó előterjesztését. 2.) A Képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a évi költségvetésében időarányosan az 5 %-os önrészt biztosítja 3.) A Képviselő-testület támogatja azt a javaslatot, hogy a pályázat keretében a pályázati eredmények bemutatására a bemutatott tervdokumentáció csökkentett műszaki tartalmával, a mellékelt költségvetés keretein belül valósuljon meg a bemutatóterem ( tájház ). 4.) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat átdolgozásával kapcsolatban eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a pályázatban az Önkormányzatot képviselje annak nevében eljárjon. Határidő: folyamatos A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Sipos Istvánné kunadacsi lakos február 11-én tölti 90. születésnapját. Ezen a napon műsor keretében kerül sor az oklevél átadására. Minden képviselőt szeretettel hív az ünnepségre. C.) Közmeghallgatás időpontja A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ülésen elfogadott munkaterv szerint február 3-án, csütörtökön kerül sor a közmeghallgatásra. A közmeghallgatás testületi ülés, ezért kéri a képviselők megjelenését. Mivel az ülésnek több napirendje, kérdése, hozzászólása, közérdekű bejelentése nem volt, a polgármester az ülést 18 órakor bezárta. K.m.f. Dunai László polgármester Palla Tibor jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 1-5/2011. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-31/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-1/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

1.) ponthoz: 2.)ponthoz:

1.) ponthoz: 2.)ponthoz: Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 23-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6045 Ladánybene, Fő u. 66. Tel.: 76/555-284, 76/555-285 Fax.: 76/555-284 E-mail. lbene@ladanybene.hu Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 9/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik, Dr. Gál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

14/2009. m u t a t ó j a.

14/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 14/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27- én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben