JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014."

Átírás

1 Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat 93/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat 94/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat 95/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat 96/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat 97/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat 11/2014.(XII.4.) Önkormányzati rendelet 12/2014.(XI.20.) Önkormányzati rendelet

2 Készült a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 19-én, órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. Helye: Községi Önkormányzat tanácskozóterme Pusztaszentlászló Jelen vannak: Varga János polgármester, Bedő Ferenc önkormányzati képviselő, Éderné Koller Mária önkormányzati képviselő, Kaj István önkormányzati képviselő, Koltai Ferenc önkormányzati képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kovács Antalné aljegyző. A tanácskozási joggal meghívottak az ülésen megjelentek. A lakosság részéről megjelent 4 fő. Varga János polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja, melyről megállapítja, hogy határozatképes, mivel az ülésen az 5 fős képviselőtestületből mind az 5 fő jelen van. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Novák Adél ügyintéző vezeti. Ismerteti az ülés meghívóban szereplő napirendjét. Megkérdezi, hogy van-e a képviselőknek más napirendi javaslata. Mivel javaslat nem érkezett, Varga János polgármester kérte az általa javasolt napirend elfogadását. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 2. Alpolgármester megválasztása. 3. Alpolgármester eskütétele. Esküvevő: Varga János polgármester 4. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 5. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. 6. Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása. Előadó: Dr. Kovács Antalné aljegyző évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Előadó: Dr. Kovács Antalné aljegyző 8. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása. 9. Egyebek 2

3 A polgármester által ismertetett napirend tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. napirend Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A vis maior pályázat beadásra került november 4-én. Minimálisan módosult az összköltségvetés, mivel a 127 ezer forint összegű szakértői díj beépíthető volt a pályázatba, el lehet számolni a költségek között. Így a saját erő összege is módosult; ,- Ft-ra. Téli közfoglalkoztatás keretein belül első körben 4 fő foglalkoztatására kapott önkormányzatunk támogatást. Lehetőség nyílt további személyek bevonására: november 17-től december 31-ig 1 fő, december 1-től január 31-ig plusz egy fő dolgozik önkormányzatunknál. Be van adva még egy kérelmünk további egy fő foglalkoztatására, december hónapra szólóan. A téli közfoglalkoztatás keretein belül pedig 2 fő vesz részt képzésben (ECDL és település-karbantartó tanfolyam), melynek időtartama 4 hónap. Az elmúlt ülés óta átruházott hatáskörben két fő részére lett megállapítva önkormányzati segély: 4.270,- Ft összegű önkormányzati segély gyógyszerre, ,- Ft összegű segély kamatmentes kölcsön formájában bérlet költségre. A napirendhez észrevétel, vélemény nem hangzott el. A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját határozat hozatala nélkül elfogadta. 2. napirend Alpolgármester megválasztása. Kaj István önkormányzati képviselő elmondta, hogy képviselő-csoportjuk elfogadja polgármester úr alakuló ülésen tett javaslatát az alpolgármester személyére. Varga János polgármester elmondta, hogy az alpolgármestert a polgármester javaslatára minősített többséggel és titkos szavazással lehet megválasztani. Mivel a képviselő-testület alakuló ülésén nem került megválasztásra az alpolgármester, a testület törvényes működése érdekében ezen az ülésen mindenképpen meg kell választani. Alpolgármesternek Koltai Ferenc önkormányzati képviselőt javasolja. Megkérdezi Koltai Ferencet, hogy a jelölést elfogadja-e. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: nem vállalom. Varga János polgármester: elmondta, mivel többi férfi képviselő társa sem vállalta a tisztséget, egyedüli javaslata így az alpolgármester személyére Éderné Koller Mária önkormányzati képviselő. Megkérdezi Éderné Koller Máriát, hogy a jelölést elfogadja-e, és hozzájárul-e ahhoz, hogy a napirend nyilvános ülés keretében kerüljön megtárgyalásra? 3

4 Éderné Koller Mária települési képviselő a jelölést elfogadja, egyúttal bejelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a napirend nyilvános ülés keretében kerüljön tárgyalásra. Bejelenti továbbá, hogy érintettsége miatt a titkos szavazásban nem vesz részt. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. Az Ügyrendi Bizottság 4 db szavazólapot készített, az elnök ismertette a szavazás módját. A titkos szavazás ideje alatt szünet volt. A szavazatok összeszámlálását követően Koltai Ferenc bizottsági elnök ismertette a titkos szavazás eredményét. Érvényes szavazatok száma: 4 db Éderné Koller Mária személyére leadott IGEN szavazatok száma: 4 db Varga János polgármester kihirdette a testület titkos szavazással hozott döntését: Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett - az alábbi határozatot hozta: 92/2014. (XI. 19.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással ÉDERNÉ KOLLER MÁRIA 8896 Pusztaszentlászló, Haladás utca 12. szám alatti lakos önkormányzati képviselőt ALPOLGÁRMESTERNEK megválasztotta. (A titkos szavazásról szóló külön jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 3. napirend Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Varga János polgármester Varga János polgármester megkéri a képviselő-testület ülésén megjelenteket, hogy szíveskedjenek felállni. Varga János polgármester kéri az alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pusztaszentlászló község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. A polgármester felkéri Éderné Koller Mária alpolgármestert, hogy az eskütételről szóló jegyzőkönyvet írja alá. (Eskütételről szóló külön jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 4

5 4. napirend Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. Varga János polgármester elmondta, hogy az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően az alpolgármester tiszteletdíját a polgármester tiszteletdíja %-ában, költségtérítését a tiszteletdíja 15 %-ában lehet meghatározni. A tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását egyszerű szótöbbséggel hozott határozatban kell megállapítani. Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján az alpolgármester a döntéshozatalban nem vesz részt. Varga János polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, mely szerint aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíját november 19. napjától ,- Ft-ban, költségtérítését ,- Ft-ban állapítsák meg, kézfeltartással szavazzon. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 93/2014. (XI.19.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Éderné Koller Mária alpolgármester részére megválasztása napjától, november 19-től bruttó ,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat és ,- Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg. Éderné Koller Mária alpolgármester bejelentette, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjáról lemond, arra nem tart igényt. (Az erről szóló nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: javaslatot tett arra, hogy az alpolgármester jutalma a korábbi gyakorlatnak megfelelően a képviselői tiszteletdíjjal azonos összegben legyen meghatározva. 5. napirend Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. Varga János polgármester ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet tervezetet. (Jegyzőkönyvhöz csatolva.) Bedő Ferenc önkormányzati képviselő elmondja, hogy aljegyző asszonnyal folytatott előzetes egyeztetés alapján képviselő-csoportjuk több ponton is ahol a módosítások jelentős adminisztráció-többletet vontak volna maguk után - változtatott az eredeti módosító javaslaton. Dr. Kovács Antalné aljegyző elmondja, hogyha a képviselők is egyetértenek vele, a módosított SZMSZ akkor lépne hatályba, amikor a jegyzőkönyv elkészítésének határideje is 5

6 van; addig valamennyi képviselőhöz el tudnák juttatni a megbeszéltek szerint elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ha abban nem találnának hibát, akkor kerülne feltöltésre a Nemzeti Jogszabálytárba. Varga János polgármester javasolja a képviselő-testületnek, alkossa meg rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alkotta meg rendeletét: 11/2014. (XII. 04.) Önkormányzati rendelet Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására vonatkozó - jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletét megalkotja. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - gondoskodjon. 6. napirend Határidő: december 4. Felelős: Dr. Kovács Antalné aljegyző Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása. Előadó: Dr. Kovács Antalné aljegyző Dr. Kovács Antalné aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat pályázott és nyert ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást szociális célú tüzelőanyag beszerzésére, amit 34 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására lehet felhasználni. Ahhoz, hogy ezt a támogatást az önkormányzat jogszerűen használhassa fel, a 46/2014. számú BM rendelet feltételként szabja meg, hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő tizedik napon hatályba lépő rendeletben kell, hogy szabályozza a képviselő-testület a támogatás felosztásának a feltételeit. A 46/2014. számú BM rendelet további feltételként szabta meg az önkormányzatnak, hogy a támogatás odaítélésénél előnyben kell, hogy részesüljenek az aktív korúak ellátásában részesülők, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra jogosultak, lakásfenntartási támogatásra jogosultak, a gyermekek védelméről, gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. Háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifát lehet juttatni, minimum 1 m 3 -t, amiért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet, költségekkel (mint például szállítási költség) a családokat nem terhelheti. A pályázat benyújtásához az önkormányzatnak köbméterenként 1.000,- Ft + ÁFA összegű önrészt kellett vállalnia. A Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól lehet beszerezni a tűzifát. A tűzifa elosztásáról a képviselőtestület dönt. Varga János polgármester elmondja, hogy az önkormányzat előzetesen nyilatkozott, hogy a tűzifát a Bánokszentgyörgyi Erdészettől kívánja beszerezni, mivel így kevesebb a szállítás költsége, mintha távolabbi erdészettől szerezné be. Továbbá javasolja képviselő-társainak, hogy inkább kisebb mennyiségű tűzifát kell juttatni a családoknak, csak hogy minél többen részesüljenek belőle. 6

7 Varga János polgármester javasolja a képviselő-testületnek, alkossa meg rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásra. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alkotta meg rendeletét: 12/2014. (XI. 20.) Önkormányzati rendelet Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó - jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletét megalkotja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - gondoskodjon. Határidő: november 21. Felelős: Dr. Kovács Antalné aljegyző 7. napirend évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Előadó: Dr. Kovács Antalné aljegyző Dr. Kovács Antalné aljegyző elmondta, hogy a Söjtöri Belsőellenőrzési Társulásnak a tagja a Pusztaszentlászlói Önkormányzat. A múlt héten társulási tanácsülést tartottak, melyen elfogadták a évi belső ellenőrzési tervet. A társulási tanács ülésén részt vett Koltai Ferenc önkormányzati képviselő és aljegyző asszony is. Elfogadásra került a belsőellenőrzési társulás évi munkaterve, melynek része a pusztaszentlászlói belső ellenőrzési terv is, melyben az óvoda és az önkormányzat belső ellenőrzéséről van szó. Az óvodánál az SZMSZ jogszabályban előírt tartalmának biztosítása, az önkormányzatnál pedig gépjármű-üzemeltetés szabályszerűségének biztosítása. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy a társulási tanácsi ülésen új elnök került megválasztásra Söjtör község polgármestere személyében. Rossz hír a társulás számára, hogy a belső ellenőr nyugdíjba vonul. A pályázat kiírására a társulás elnöke kapott felhatalmazást. A társulási tanács a belső ellenőrnek nyugdíjba vonulása alkalmából 3 havi illetményt szavazott meg. Dr. Kovács Antalné aljegyző javasolja a képviselő-testületnek a belső ellenőrzési terv elfogadását. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7

8 (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 94/2014. (XI. 19.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az óvoda - jegyzőkönyvhöz mellékelt évi belsőellenőrzési tervét elfogadja. 8. napirend A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása. Varga János polgármester elmondta, hogy 5 pályázat érkezett be az önkormányzathoz: 4 A. típusú: Horváth Rebeka, Kutasi Friderika, Nagy Ramóna, Nagy Dóra főiskolai hallgatóké és egy B. típusú: Horváth Áron tanulóé. Elmondta továbbá, hogy korábbi években minden pályázót egységesen támogatott az önkormányzat a maximálisan adható havi 5 ezer forintos támogatással, melyhez az állam ugyanennyi részt tesz hozzá. Varga János polgármester elmondta, hogy valamennyi pályázó megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Javasolja a képviselő-testületnek a pályázók egységes, havi 5.000,- Ft összegű támogatását. Szavazásra tette fel javaslatát. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2014. (XI. 19.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása során A típusú pályázatra: 1. Horváth Rebeka 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u Kutasi Friderika Katalin 8896 Pusztaszentlászló, Söjtöri u Nagy Ramóna 8896 Pusztaszentlászló, Petőfi u Nagy Dóra 8896 Pusztaszentlászló, Mező u. 9. szám alatti lakosok felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatókat Ft/hó/fő összegű, B típusú pályázatra: 1. Horváth Áron 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 5. szám alatti lakos végzős középiskolai tanulót Ft/hó/fő összegű támogatásban részesíti. 8

9 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a benyújtott pályázatok támogatott döntési listájának a kötelező mellékleteivel a Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. Határidő: december 8. Felelős: Varga János polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 9. napirend Egyebek Kaj István önkormányzati képviselő elmondja, hogy a képviselő-testületi ülések meghívójában az egyebek napirendi pontnál kérné a jövőben a témakörök felsorolását, hogy mi kerül megtárgyalásra a testületi ülésen. Varga János polgármester: vannak olyan ügyek, amelyek lehet, hogy egy nappal ülés előtt kerülnek be a napirendi pontok közé, mert sürgősen dönteni is kell az ügyben. Dr. Kovács Antalné aljegyző: amiről előre, a meghívó kiküldésekor tudomásuk lesz, az tételesen felsorolásra kerül Dr. Csanádiné Bedő Mária óvodavezető kérelme. Varga János polgármester ismertette Dr. Csanádiné Bedő Mária óvodavezető kérelmét, melyben kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a közoktatás vezetői képzés negyedik félévi költségeihez. A tandíj Ft/félév. Várja a képviselők javaslatait a támogatás összegéről. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő 50 %-os támogatást javasol a képzési költségek hozzájárulásaként. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Varga János polgármester szavazásra teszi fel Dr. Csanádiné Bedő Mária óvodavezető képzési költségeihez való hozzájárulásról szóló javaslat elfogadását. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 96/2014. (XI. 19.) sz. Képviselő-testületi Határozat Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csanádiné Bedő Mária óvodavezető közoktatás-vezetői képzésének negyedik féléves tandíj költségeihez a képzési költség 50 százalékában, Ft összeggel hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dr. Csanádiné Bedő Mária részére jóváhagyott hozzájárulás összegét Pusztaszentlászló Község Önkormányzata nevére kiállított számla ellenében - folyósítsa. 9

10 Határidő: Képzési szerződés szerint Felelős: Varga János polgármester 9.2. Gyepmesteri feladatok Varga János polgármester elmondta, hogy a Tófeji Szociális Intézményi Társulás elnöke küldött egy levelet a gyepmesteri feladatok megoldása tárgyában. Elmondta továbbá, hogy kb. egy éve nincsen érvényes szerződése az önkormányzatnak a feladat ellátására; így a kóbor állatokat nincsen, aki elszállítsa. Nyár folyamán volt ebből probléma: a faluban megjelenő kóbor kutyát önkormányzati tulajdonú ingatlan területén kellett elhelyezni. Ez az ügy szerencsésen zárult, mivel annak hatására, hogy interneten keresték a kutya gazdáját, pár nap múlva jelentkezett is érte. A társulás szeretné ezt a feladatot felvállalni; társulási tanácsi ülésen is volt róla szó. A szolgáltatás díja ,- Ft/fő, azaz ,- Ft lenne a hozzájárulás, amit a feladatellátáshoz az önkormányzatnak kellene fizetnie. Véleménye szerint csatlakozni kellene a társulás ezen feladatellátásához. Dr. Kovács Antalné aljegyző elmondta, hogy a gyepmesteri feladatok megoldása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 97/2014. (XI.19.) sz. Képviselő-testületi Határozat 1. Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 2. Pusztaszentlászló Község Önkormányzata a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat és hatáskörök közül részt vesz a gyepmesteri feladatok közös ellátásában. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a határozat eljuttatásáról, legkésőbb december 5. napjáig gondoskodjon. Felelős: Varga János polgármester Határidő: december Folyékony hulladék elszállítása Varga János polgármester elmondta, hogy ez már korábban is volt téma testületi ülésen, de a testület a Zalavíz által adott árajánlatot túl magasnak találta. Korábban volt erre a szolgáltatásra érvényes szerződése az önkormányzatnak, de az a vállalkozó megfelelő engedéllyel nem rendelkezik, tehát másik szolgáltatóval kellene szerződést kötni. A rezsicsökkentés miatt a korábban érvényben lévő szerződésben foglalt ár fölé nem mehet a szolgáltató, a lakosság felé nem számlázhatja ki; viszont a felmerülő költségkülönbözetet 10

11 átháríthatja az önkormányzatra. A gellénházi Mentes Lászlótól volt korábban árajánlat kérve. Javasolja ismételt árajánlat bekérését. Dr. Kovács Antalné aljegyző elmondta, hogy december hónapban a Zala Megyei Kormányhivatal célvizsgálatot végez. Jogszabály előírja, hogy azon önkormányzatoknak is, ahol csatornázott a település, szerződést kell kötnie a nem közművel összegyűjtendő folyékony hulladék begyűjtésére és ezzel kapcsolatban rendeletalkotási kötelezettsége is van az önkormányzatnak. Ha ez nem történik meg december hónapban, a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet Eurowild Kft. levele Varga János polgármester elmondta, hogy az Eurowild Kft. ügyvezetője arra kéri levelében az önkormányzatot, hogy a fürdő bejáratnál lévő nagy nyárfa veszélyes ágait távolíttassa el. A tavalyi évben lett erre árajánlat kérve; a vállalkozó 180 ezer forintos árat mondott, ami nagyon magas ár. Véleménye szerint az igazán veszélyes két ág letört. A másik szóban forgó fa pedig az épület mögött van, ferdén nőtt és a kerítés felé dől. Csak úgy lehetne kivágni, ha géppel mennének be oda, de az jelenleg nem megoldott, mert elkertelt a terület. Vannak olyan szakértők, akik az ilyen fák bevizsgálásával foglalkoznak, hogy mennyire egészségesek vagy sem. Kértem, de nem jöttek el bevizsgálni. Dr. Kovács Antalné aljegyző: az Eurowild Kft. kéri az öreg nyárfa vizsgálatát és a száraz, beteg ágak eltávolítását. Varga János polgármester feleslegesnek tartja a fa vizsgálatát; a beteg ágakat kellene eltávolítani. Kaj István önkormányzati képviselő: ha esetleg lenne olyan, aki vállalná a fa kivágását, az is megoldás lenne, mert egészségesebb nem lesz az a fa. Bedő Ferenc önkormányzati képviselő: lehetne ezt esetleg úgy megoldani, hogy egyúttal az egész településen felmérni az ilyen jellegű veszélyes fákat? Véleménye szerint még ha soknak is tűnik a költség, árajánlatot kellene kérni, hogyha van még mondjuk 3-4 ilyen fa, azokat is meg kellene nézetni. A Kft. ügyvezetőjét meg kellene kérni az együttműködésre. Kaj István önkormányzati képviselő: abban mindenképpen együtt kellene működni, hogy az elzárt területre engedjen be a munkák elvégzése végett. Varga János polgármester: ki kellene méretni a horgásztó körüli területeket, mert pontosan nem tudjuk, hol vannak a határok, illetve a 363/1-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonú erdőt is, nehogy gond legyen abból, hogy esetleg másnak a fáját vágja ki az önkormányzat. Koltai Ferenc önkormányzati képviselő: annak a területnek a hivatalos földkimérésére be lett adva a kérelem; volt rá ígéret, hogy ingyenesen kimérik, el lett indítva a dolog, de semmilyen választ nem kaptunk. Volt egy olyan verzió is, hogy a tulajdonosok költségén lenne kiméretve a terület; de ebből olyan probléma adódott, hogy minden tulajdonos azt szeretné, ha az ő földterülete a tópart mellett lenne. Varga János polgármester: de az osztatlan közös tulajdon. 11

12

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában.

Jegyzőkönyv. Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában. Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában. Jelen vannak: Bóta Géza polgármester, Szabó Péter, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 10/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. január 28-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben