J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 20-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Bagó Szabolcs Bella Imréné Németh Gábor Rácz István Török Imre Varga Sándor testületi tagok A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Horváth Rita jegyző Szédelyi Attiláné intézményvezető Szűcs Lászlóné intézményvezető Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. Napirend: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2014. (X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása. Előterjesztő: Boda János Helyi Választási Bizottság Elnöke 2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 1

2 3. Alpolgármester választása, eskütétele 4. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása. Előterjesztő: Németh Gábor korelnök 5. Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása 6. Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, eskütétele. 7. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program kidolgozására. 8. Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 9. Nyilatkozat a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához 10. Tájékoztató a csapadékvíz-elvezetési feladatok ütemezéséről 11. Egyéb ügyek, bejelentések Szalay Imre polgármester A ciklus első testületi ülésen köszönti az új képviselő-testületet. Elmondja, hogy a Hargita megyei Tusnád polgármestere is felhívta és gratulált újraválasztásához. Jó hír továbbá, hogy a testvér települési kapcsolataikat jövőre még szorosabban szeretnék fenntartani. 1. napirendi pont: A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása. Előterjesztő: Boda János Helyi Választási Bizottság Elnöke Boda János Helyi Választási Bizottság Elnöke Elmondja, hogy Bősárkányban október 12-én a választásra jogosultak száma: 1766 fő. Mindössze 435 választópolgár ment el szavazni. Mindez betudható annak, hogy csak egy polgármesterjelölt volt. A választásokat rendkívüli esemény nem zavarta meg. A Szavazatszámláló Bizottságoknak is szeretné megköszönni az áldozatos munkájukat. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12-én megtartott választásán Bősárkányban Szalay Imrét választották meg polgármesternek, erőt, egészséget és jó munkát kíván neki és átadja a megbízólevelet. A megválasztott képviselőknek is gratulál és ABC sorrendben átnyújtja a megbízóleveleket ben Dr. Balázs Mihály köszöntötte a képviselőket és egy idézetet mellékelt a képviselők 2

3 megbízóleveléhez: Legfőbb törvényünk községünk üdve legyen. Azt kéri, hogy munkájuk során mindenki ezt tartsa sem előtt. Szalay Imre polgármester: Igen ezt az idézetet sokszor olvasta Balázs doktor névkártyáján. Sokszor elmondta már, hogy az elmúlt 20 évben a képviselő-testület tagjai tiszteletdíjat nem vettek fel és áldozatos munkájukkal segítették a falu fejlődését. Az elmúlt időben nagyon sok beruházás valósult meg. Ez a választási ciklus 5 évig fog tartani. Bízik benne, hogy 5 év múlva megelégedetten, belső nyugalommal emlékeznek majd, hogy amit tudtak megtettek a község javára. 2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Dr. Horváth Rita jegyző felkér a képviselőket, hogy az esküt tegyék. Ezt követően, a jegyző előmondása alapján a képviselők az esküt letették. Dr. Horváth Rita jegyző felkéri a polgármestert, hogy az esküt tegye le. Ezt követően a jegyző előmondása alapján a polgármester az esküt letette. 3. napirendi pont: Alpolgármester választása, eskütétele Szalay Imre polgármester A polgármester élhet azzal a lehetőséggel, hogy a választásokat követő első testületi ülésen javaslatot tegyen az alpolgármester személyére. Elmondja, hogy már 5 egymást követő ciklusban választották meg a településen polgármesternek. Három ciklusban Farkas Józsefet kérte fel alpolgármesternek, két ciklusban pedig Németh Gábort. A es önkormányzati ciklusban is Németh Gábort kéri fel az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Az alpolgármester személyéről a képviselő-testület titkos szavazással dönt. Felkéri a jegyzőt a titkos szavazás lebonyolítására. Dr. Horváth Rita jegyző: A hatályos SZMSZ értelmében a titkos szavazáshoz a képviselőtestület a tagjai közül 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ. Szalay Imre polgármester javasolja, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai legyenek: Bella Imréné, Varga Sándor, Bagó Szabolcs képviselők legyenek. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag megválasztotta Bella Imrénét, Varga Sándort, és Bagó Szabolcsot a szavazatszámláló bizottság tagjainak. A titkos szavazás lebonyolítása után Bella Imréné Szavazatszámláló Bizottság tagja ismerteti a szavazás eredményét. (A szavazási jegyzőkönyv írásban mellékelve.) A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 3

4 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Gábor képviselőt Bősárkány Nagyközség Alpolgármesterének megválasztja. Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Megköszöni képviselő társainak a bizalmat és a jövőben is hatékonyan szeretne működni a település fejlődése érdekében. Dr. Horváth Rita jegyző Megkéri Németh Gábor alpolgármestert, hogy tegye le az esküt. A jegyző előmondása alapján a alpolgármester az esküt letette. 4. napirendi pont: Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása. Előterjesztő: Németh Gábor alpolgármester Szalay Imre polgármester Az új helyi önkormányzati törvény elfogadását követően konkrét összegek állnak rendelkezésre, lakosságszámban van megállapítva a polgármesterek illetménye. Eddig a törvény a polgármesterek bérét a köztisztviselői illetményalap szorzószámaival számolta. Jelenleg a helyettes államtitkár illetményének a szorzószáma az aktuális szorzó Bősárkányban. Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy két részből tevődik össze Bősárkány polgármesterének juttatása. A helyettes államtitkár bérének a 60%-ban állapították meg a polgármester illetményét, amely bruttó ,-Ft. Korábban a képviselő-testület döntött a polgármester költségátalányáról is. Most a polgármester költségtérítést kérhet számlákkal igazoltan, amelynek az összege az illetmény 15%-a lehet, vagyis ,-Ft. Ezen összegek kapcsán a testületnek nincs mérlegelési lehetősége. Egy megállapító döntést kell hozni erről. Németh Gábor alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2014. (X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A polgármester illetményét bruttó ,-Ft-ban, költségtérítését pedig ,- Ft-ban állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 4

5 5. napirendi pont: Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása Dr. Horváth Rita jegyző A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a törvény a főállású polgármester illetményének a feléhez igazodóan, ,-Ft-ban állapítja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja ezen összeghez igazodik, melynek meghatározásában mérlegelési lehetősége van a képviselő-testületnek, hiszen a polgármesteri tiszteletdíj 70 és 90%-a közötti összegben lehet megállapítani. Ez azt jelenti, hogy ,- Ft-tól ,-Ft közötti összegben lehet megállapítani társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját. Az alpolgármestert szintén 15 %-os költségtérítés illeti meg. Szalay Imre polgármester Kötelező megállapítani a képviselő-testületnek az alpolgármester tiszteletdíját. Határozati javaslata, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó ,-Ft-ban javasolja megállapítani. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2014. (X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját bruttó ,- Ft összegben állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Horváth Rita jegyző Szalay Imre polgármester: A képviselők tiszteletdíját is meg kell határozni a képviselőtestületnek. Megkéri Dr. Horváth Rita jegyzőt, hogy ismertesse a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos törvényi szabályozást. Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a képviselők számára tiszteletdíjat csak rendeletben lehet megállapítani. Értékhatárt nem tartalmaz a törvény. Azt szabja korlátul, hogy az önkormányzati képviselők számára megállapított tiszteletdíj nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. Szalay Imre polgármester Eddig a törvény összegszerűen is korlátozta a képviselők tiszteletdíját. Bősárkány településen ez idáig a képviselők nem vették fel a tiszteletdíjukat, hanem felajánlották különböző célokra. Az utóbbi években a községben a nagyobb beruházások mind-mind a képviselők fel nem vett tiszteletdíjából valósult meg (pl.: ravatalozó). Mivel a képviselők tiszteletdíjának összegéről rendeletet csak a soron következő testületi ülésen tud alkotni a testület, ezért felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet előkészítéséről gondoskodjon. 5

6 6. napirendi pont: Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, eskütétele. Szalay Imre polgármester Az előző évekhez hasonlóan három bizottságot javasol megválasztani: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság. A bizottságok elnökével már beszélt és kérte, hogy tegyenek javaslatot a bizottsági tagokra. A Pénzügyi Bizottság elnöke: Rácz István, tagjai: Török Imre és Bella Imréné képviselők, külső tagjainak pedig Takács Károlynét és Farkas Józsefet javasolja. A Kulturális Bizottság elnökének: Bagó Szabolcsot, tagjainak: Török Imrét és Varga Sándort, külsős tagoknak pedig: Farkas Imrénét és Nagy Jolánt kérte fel. A Szociális Bizottság elnökének Bella Imrénét javasolja, tagjainak: Varga Sándor képviselőt és külsős tagjának pedig Szédelyi Attilánét kérte fel. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2014. (X.20.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: Elnök: Rácz István Tagok: Bella Imréné Török Imre Külső tagok: Farkas József (Bősárkány, Ifjúság u. 63.) Takács Károlyné (Bősárkány, Zrínyi u. 13.) 2. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: Elnök: Bagó Szabolcs Tagok: Török Imre Varga Sándor Külső tagok: Farkas Imréné (Bősárkány, Hunyadi J. u. 3.) Nagy Jolán (Bősárkány, Kossuth u. 11.) 3. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: Elnök: Bella Imréné Tag: Varga Sándor Külső tag: 6

7 Szédelyi Attiláné (Bősárkány, Liszt F. u. 11.) Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. Felelős: Szalay Imre 7. napirendi pont: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program kidolgozására. Szalay Imre polgármester Várja az ötleteket, véleményeket az önkormányzat gazdasági programjához. Ebben a gazdasági programban fekteti le az önkormányzat, hogy milyen projekteket, milyen fejlesztéseket szeretne végrehajtani, ami képezi majd az önkormányzat 5 éves fejlesztési koncepcióját. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is át kell dolgozni, mert már 4 éves. A program kidolgozásához viszont a képviselő-testületnek megbízást kell adni a jegyzőnőnek. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2014. (X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Horváth Rita jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, a gazdasági program előkészítését végezze el, és a szükséges előterjesztéseket terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: dr. Horváth Rita jegyző Határidő: április napirendi pont: Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása (Írásos előterjesztés mellékelve) Szalay Imre polgármester Az elmúlt hónapokban egy teljesen új Helyi Építési Szabályzatról döntött a képviselő-testület. Az elmúlt két évben a helyi település-rendezési terv módosításánál 55 szakhatóságot kellett megkeresni jóváhagyás végett. Az önkormányzathoz érkezett javaslatokat, észrevételeket mindig továbbították a tervezőnek. A szakhatóságoktól visszaérkezett észrevételekről mindig tájékoztatták az Állami Főépítészt. A műfüves pálya építése miatt egy sürgősségi eljárást kellett lefolytatni, ami az új HÉSZ-ben már beépítésre került. Most kb. egy évig nyugalmi időszak következik, majd az időközben beérkezett javaslatokat ismét továbbítani kell tervező irodának, hogy az új HÉSZ-ben átvezetésre kerüljenek a javaslatok. Rácz István képviselő Szeretné megkérdezni, hogy a Széchenyi utcában a lapos tetős ház építését a HÉSZ lehetővé teszi-e? 7

8 Szalay Imre polgármester Ezzel kapcsolatban úgy döntött a képviselő-testület, hogy a településközponti vegyesben a műemlékű környezetben nem engedélyezik (a templom környékén és az iskola környékén), viszont a falusias lakó övezetben igen. Tehát a Széchenyi utcában lehet lapos tetős házat építeni. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (A rendelet írásban mellékelve) Szalay Imre polgármester: Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá a terület-felhasználási módokat tartalmazó határozati javaslat, melyről szintén dönteni szükséges. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2014. (X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közigazgatási területére vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. és 10. -ában foglaltaknak értelmében az RT-1 rajzszámú, munkaszámú és M = 1: méretarányú terv szerinti terület-felhasználási módokat állapítja meg. A határozat csak az RT-1 rajzszámú tervlappal együtt alkalmazható. Felelős: Szalay Imre polgármester 9. napirendi pont: Nyilatkozat a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához Szalay Imre polgármester A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához az előterjesztést mindenki megkapta. Németh Gábor alpolgármester Szerinte ez a projekt éppen olyan, mint a 10 évvel ezelőtti, a társulás csak úgy kap támogatást, ha minden önkormányzat hozzájárul a pályázathoz. Bősárkány önkormányzata már az elsők között volt tagja a társulásnak. Pénzt nem kapott vissza az önkormányzat, Bősárkányban nem készült hulladékudvar, hulladéksziget sem. Javasolja, hogy adja meg az önkormányzat a hozzájáruló nyilatkozatot. Szalay Imre polgármester Az önkormányzat már 8 éve fizeti a hulladékgazdálkodási társulásnak a tagdíjat, ami éves szinten ,-Ft, 8 év alatt pedig 3-4 millió forint, valamint a szervezett hulladékszállítás pályázatra lakosságszám arányosan pedig közel 9 millió forintot 8

9 fizetett az önkormányzat. Két pályázat volt: egyik a rekultivációs pályázat, amely jó, hogy megtörtént (a település határában lévő illegális hulladéklerakó megszüntetése). Teljesen a gyökerekig 3-4 mélységben kiszedték, átszitálták a talajt, fekete humuszt töltöttek vissza, a hulladékot pedig elszállították a jánossomorjai telepre. 5 évre írták elő a telep kezelését, amelyre az önkormányzat vállalt garanciát, hogy a sík terepen az önkormányzat a füvet lekaszálja. Sajnos a hulladékudvarokat is az önkormányzatnak kell kialakítani. Ígérték, hogy minden lakos két hulladékgyűjtőt kap, egyik a konyhai, a másik pedig a szelektív gyűjtő. Komposztáló edényzetet sem kapott mindenki, csak aki kérte. A társulás gesztorától kérni kell, hogy ezeket a többlet szolgáltatásokat Bősárkány település részére is biztosítsa a társulás. A környéken három hulladékudvar működik: Csornán, Kónyban és Jánossomorján. A bősárkányi lakosok évente 1 m3 lomot a háztartási hulladékban nem elhelyezhető hulladékot lehet oda szállítani. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 112/2014.(X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/ pályázata üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Bagó Szabolcs képviselő Javasolja, hogy a Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét hívják meg egy következő nyilvános testületi ülésre. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy ezen felül a társulástól továbbra is kérjék a kezdeti pályázati programban foglalt, meg nem valósult beruházásokat. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 113/2014.(X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is kéri a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól a pályázati program kezdetén megfogalmazott tervek megvalósítását. 9

10 Felkéri továbbá a polgármester, hogy a Társulás projektfelelősét egy következő Képviselő-testületi ülésre hívja meg. Felelős: Szalay Imre polgármester 8. napirendi pont: Tájékoztató a csapadékvíz-elvezetési feladatok ütemezéséről Szalay Imre polgármester: A csapadékvíz-elvezetés szempontjából három legfontosabb ponton: az Ifjúság utca, Ady E. utca és a Dózsa Gy. utcánál mindenképpen megoldást kell keresni. Az Ifjúság utca felmérése is elkészült. A Dózsa Gy. utca vízelvezetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a főút mellett nem dolgozhat az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban megkereste a közútkezelőt. A Dózsa Gy. utca vízelvezetését az önkormányzat a főútig megcsinálja, de az melletti járdáról való feltöltéseket a közútkezelőnek kell végrehajtani. Ígéretet kapott arra, hogy két hét alatt az árok tisztítását, mélyítését elvégzik. Ezen a szakaszon burkolt árkot kell építeni, hogy későbbiek során ne legyen ebből probléma. Németh Gábor alpolgármester: Az Ifjúság utca közepén van egy mélypont, ahová összegyűlik az összes csapadékvíz. Fontos az egyszerre lezúduló csapadékvíz kezelése, elvezetése az útról, ahol veszélyt jelent a közlekedésben és a házaknál. A felmérés során megállapításra került, hogy az Ifjúság utcában egy nagy teknő alakult ki, ahol napokig szivattyúzták a vizet. Az a megoldás, hogy ezt a szakaszt árkokkal kell megépíteni. A kapubejáróknál áteresszel egy oldalon, a szabad területen, amely a Kenderrét felé vezet egy nyílt árokkal, a kertvégekben lévő önkormányzati területre kellene a vizet vezetni, ahol egy hosszabb árokba vezetnék. Nagy mennyiségű csapadék esetén ez megoldás lenne. Az árkok mélységére és nagyságára még pontos adatot nem tud mondani, mivel a talajvíznek is nagy szerepe van. A vízelvezető árkokat kikövezve lenne célszerű megépíteni, melynek a költségét még nem számolta ki. A 7 ház előtt kb. 7 átereszt kellene kiépíteni, amely 1,5 millió forint lenne. Az utca másik oldalára is kellene szikkasztó árkot építeni, hogy a felgyülemlett víz ebben az árokban szikkadjon el, így ez a víz már nem terheli a mélyebben fekvő területeket. A Dózsa Gy. utcában is ez lenne a megoldás, hogy a vízelvezető árkokat meg kellene építeni, egy-két helyen átereszeket is kell beépíteni. A szikkasztók megépítésénél a szakszerűséget az önkormányzatnak kell biztosítani. Az Ady Endre utcában már bonyolultabb a helyzet. Szerinte szakaszonként kellene becsövezni az utcát. Kérdés, hogy hol lehetne kivezetni a vízgyűjtőbe az összegyűlt vizet. Az orvosi rendelő mellett van egy játszótér és a garázsok mellett kellene megépíteni a kivezetőt a Kissárgába. Szalay Imre polgármester A dombon nem a vízelvezetést kellene megoldani, hanem a víz szikkasztását. A lapos részeken összegyűlik a környező utcák vize, onnan kellene megoldani a vízelvezetést, hogy ne ússzanak a házak, amire jó példa az Ifjúság utcában és az Ady E. utcában, Dózsa utcában a lapos terület. Szerinte bízza meg a képviselő-testület Németh Gábor alpolgármestert, hogy készítse el ezen utcák vízelvezetésére a költségvetést. Ezeken a területeken burkolt árkot javasol, hogy később ezekkel ne legyen gond. Azoknál a házaknál, ahol eddig volt víz a pincében, ezután is lesz víz, hiszen a talajvíz a későbbiek során is megjelenik. A dombon lévő házaknál is lehet talajvíz. Az utcán az út közepén ne álljon víz erre próbál megoldást keresni az önkormányzat. 7-9 házról van szó, az átereszek 4.500,-Ft-ba kerülnek. 10

11 Németh Gábor alpolgármester Javasolja, hogy az Ifjúság utcában a gépi munkákat már most kezdjék el. A vízelvezetőket mindig a befogadótól kell elkezdeni. Varga Sándor képviselő Ha saját erőből meg lehet valósítani, akkor nem kell várni. Ki kell menni a kritikus utcákba és el kell végezni a felmérést, a munkát pedig mihamarabb el kell kezdeni, mert ha újabb eső lesz, megint úszik a falu. A munkát az önkormányzat felügyelete mellett el kell végeztetni. Szalay Imre polgármester A csapadékvízzel kapcsolatos rendeletet a képviselő-testületnek felül kell vizsgálni. Jelenleg a jogszabály az írja elő, hogy saját telken belül kell elvezetni. Ez Bősárkányban nem igaz, hiszen mindenki kivezeti az utcára. Ha kivezetik az utcára a csapadékot, akkor saját háza előtt kellene elszikkasztani. Dr. Horváth Rita jegyző A rendeletben az árkok fenntartási kötelezettsége lesz előírva. A vízelvezetés megoldása az önkormányzat feladata. A lakosságot arra lehet kötelezni, hogy a létrehozott állapotot fenntartsa és a karbantartásáról gondoskodjon. Németh Gábor alpolgármester Javasolja, hogy az érintettekkel mindenképpen vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot. Ez nem mindenkinél vált ki pozitív hozzáállást. Személyes vagy írásos megkeresés után a lakókkal meg kell értetni, hogy az Ő érdekük is, hogy a csapadékvíz a vízgyűjtőbe folyjon és ne a szomszédba. A polgármester is maga ásta ki az árkot. Varga Sándor képviselő: Mikor volt a nagy esőzés, mindenki érezte, hogy kell valamit tennie. Biztos abban, hogy az emberek 90%-a oda fog állni a munkához. Szalay Imre polgármester: Valakiben a szándék nincs meg, valakinél a lehetőség hiányzik. 80 évesektől nem várhatja el az önkormányzat a segítséget. Németh Gábor alpolgármester: A szeptemberi nagy esőzés katasztrófa helyzet volt. Javasolja, hogy a jegyző és a polgármester tegyenek közzé egy felhívást a falu lakosságának, hogy kérik a lakosságot, hogy a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatokat senki ne akadályozza meg, mert ellenkező esetben pénzbírsággal lehet büntetni. Szalay Imre polgármester Ha valaki betemeti a faluban az árkot, a polgármesternek nincs joga intézkedni, hanem a járásnak. Ha a képviselő-testület megalkotja a rendeletet, ami tartalmazza ezt a tényt, akkor az ,-Ft-os pénzbírsággal sújtható. Pl.: azzal is megkeresték, hogy az önkormányzat miért nem vásárol traffipaxot. Csak, hogy a pénzbüntetés összege továbbra is az államé marad. Tehát azt is meg kell nézni, hogy a büntetés összegét a rendszer kiépítéséhez lehet-e hozzárendelni. 11. napirendi pont: Egyéb ügyek, bejelentések Szalay Imre polgármester Az önkormányzatnak év végével a naptári évfordulót megelőző egy hónappal korábban kell jelezni a különböző szolgáltatók számára az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondását. Mindig a ciklus elején szokta a képviselő-testület felülvizsgálni a korábbi szolgáltatói szerződéseket. Megkérdezi, a képviselő-testülete, hogy kívánja-e meghirdetni a szolgáltatásokat. A pénzintézeti számlavezetés eddig nagyon jó volt. A számlavezetési szolgáltatást már három ciklusban meghirdette a képviselő-testület és mind a háromszor a jelenlegi szolgáltatót találta a képviselő-testület a legalkalmasabbnak. A többi 11

12 szolgáltatótól nem sikerült kedvezőbb feltételeket elérni. Bősárkánynak úgy lett pénzautomatája, hogy az önkormányzat egy pályázati kiírásban meghirdette. Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy kívánja-e meghirdetni az önkormányzat számlavezetését, a biztosítást és az energiavásárlási szolgáltatást? Török Imre képviselő Jó lenne a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot úgy meghirdetni, az intézményekkel és a helyi egyesületekkel együtt, mivel az igazolások nagyon sokba kerülnek. Szalay Imre polgármester: Az utóbbi években már meghirdették a munkaügyi alkalmassági vizsgálatnak a tevékenységét. Így a jelenleg az önkormányzattal szerződésben álló orvos jóval alacsonyabb ajánlatott adott és még az egyesületek igazolását is ingyenesen végezte. Később viszont visszamondta az egyesületek igazolását. Az energiaszolgáltatóval kötött hűségszerződés már tavaly letelt és a közvilágítás pályázat bővítésénél lesznek olyan cégek, aki bevállalják a saját erőt. Nagyon sok ajánlat érkezik led-es közvilágítás ügyében. Az energiaszolgáltatóval kötött szerződés felmondása nem év végéhez kötött, csak a pénzintézet és a vagyon- és felelősségbiztosítás. Javasolja mind a négy szolgáltatás meghirdetését. Varga Sándor képviselő: A 18 év alatti gyerekek igazolása 6 hónapig érvényes, ami jelentős költség, így mindenképp javasolja az erre vonatkozó szolgáltatás ajánlattételi felhívásának ismételt meghirdetését. Szalay Imre polgármester: Ha az önkormányzat a normatív állami támogatást átteszi az óvodai társulás számlájára, ez kétszeri átutalás az önkormányzatnak közel 1 millió forintjába kerül. Ha ezt a költséget felére tudják csökkenteni, akkor már fél millió forintot nyert az önkormányzat. Javasolja, hogy a számlavezetést mindenképpen hirdessék meg. Varga Sándor képviselő: Szerinte a mai világban mindent meg kell versenyeztetni. Szalay Imre polgármester: Hivatalból a kolléganőnek van ezzel az utalással dolga, a pénzintézetnek nincs, mégis 1 millió forintot fizet érte az önkormányzat. A biztosításoknál is ugyanez a helyzet. A Csornai Háziorvosi ügyeletnek Bősárkány a gesztora: a társulás fizeti az orvosok után a sofőrök után és a nővérek után a felelősségbiztosítást, ami személyenként 3.000,-Ft. Itt is lehetne egy olcsóbb biztosítást fizetni. Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy az egyesületek társasági adóra pályáznak, mind a labdarúgás, mind a kézilabda esetén. Nagyobb cégek társasági adójuk bizonyos százalékát ajánlják fel az egyesületeknek. Bagó Szabolcs képviselő Az önkormányzatnak már elég régóta van egy jó számlavezető bankja. Jó lenne a számlavezető banknak jelezni, hogy az önkormányzat szeretné versenyeztetni a számlavezetést. Lehetséges, hogy további kedvezményeket biztosítana az önkormányzatnak. A felelősségbiztosításnál pedig rá kellene világítani a veszélyforrásokra: csapadékvíz, ár-és belvíz, egyéb veszélyek. Szalay Imre polgármester Példaként mondja el, hogy évről-évre 10-20%-kal megemeli az önkormányzat a biztosított vagyon értékét. Meghirdette az önkormányzat a vagyonbiztosítást és a korábbi ,-Ft-os vagyonbiztosítás összegét levették ,-Ft-ra úgy, hogy maga a biztosítási tartalom nem változott. Az új biztosító egy szerződésmódosítást hajtott végre és a kisbetűs részben olvasható, hogy a másnak okozott kárért való felelősségbiztosítást kivették a biztosításból. Amikor az önkormányzatnak szüksége lett volna rá, akkor szembesült vele, 12

13 hogy ezt nem tartalmazza a biztosítás, tehát ezt nem térítik. Tehát azt is mérlegelni kell, hogy hiába olcsóbb nem biztos, hogy megfelel az önkormányzatnak. Az alábbi szolgáltatásokra: számlavezetés-pénzintézet, energiavásárlás és a biztosításokra kérjen az önkormányzat árajánlatokat. Németh Gábor alpolgármester Rengeteg pénzt meg lehet spórolni a biztosításokon, akár ingóságra, akár ingatlanra vonatkozik. Ha minden évben újra kötik a biztosításokat, minden évben lehet lefaragni a biztosítási összegekről, holott a biztosítási tárgyak köre nem változik. Óriási különbségek vannak a biztosítások között. Ha viszont van ellenfél, rögtön le tudják vinni a biztosítási összeget 30%-kal olcsóbbra. Szalay Imre polgármester Javasolja több cégtől megkérni a biztosítási tárgyakra a biztosítási ajánlatokat. A biztosításnál a felelősségbiztosítás nagyon fontos elem. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása megkeresésére dönteni szükséges arról, hogy az önkormányzat kit delegál a Tanácsba. A polgármester személye itt nem változott, a delegálási folyamatra mégis szükség van. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 114/2014.(X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásának társulási tanácsába Szalay Imre polgármestert delegálja. Kéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása a társulási megállapodás módosítását is elküldte jóváhagyásra, mely tartalmazza a választásokat követően hivatalba lépett új polgármesterek átvezetését, valamint egy korábbi módosításhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstártól kapott hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítését. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 115/2014.(X.20.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítását az előterjesztett tartalommal. 13

14 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulást értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Szalay Imre polgármester: A falu tévén keresztül szeretné meghívni a falu lakosságát az október 23-i ünnepségre. Az idei évben is megemlékeznek az 1956-os események 58-ik évfordulójára. Napirend után: Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző 14

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselőtestülete 2010 augusztus 26-án ( csütörtökön) du. 17 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tiszavárkony Község Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 28-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 28-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. január 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. október 15-én tartott alakuló ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme JELEN VANNAK: A

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben