Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal, Házasságkötő terem Balatonederics, Kossuth u. 84. Jelen voltak: Németh József polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Molnár Gyula, Németh László, Sipos Istvánné, Stróh Antal, és Tóth Emilné képviselők. Bejelentéssel távol volt: Nagy Lajos képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Meghívottként jelen volt: A lakosság köréből megjelent: Dr. Kiss Tamás díszpolgár Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező Forgó János a helyi sport egyesült elnöke Hammer Gyula N é m e t h József polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. Majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert azon Balatonederics Települési Önkormányzat részéről a megválasztott nyolc képviselőből hét képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Majd javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet a képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével - a napirendi pontot az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Zárszámadás a települési önkormányzat képviselő-testületének évi gazdálkodásáról 2./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásról Balatonederics községben Mellékletek: a gyermekvédelmi és gyermekjólléti feladatellátásban résztvevők tájékoztatója tevékenységükről 3./ Idegenforgalmi szezonra való felkészülés 4./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 1

2 1. Zárszámadás a települési önkormányzat képviselő-testületének évi gazdálkodásáról Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Vajda István pénzügyi előadó (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) N é m e t h József polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban az előterjesztést megkapták. Tájékoztatásul elmondta, hogy a évben a tervezett fejlesztések nagy részét az önkormányzat elvégezte, a bevételekkel gazdálkodott, így 13 milliós pénzmaradvány áll rendelkezésre, amit a évi fejlesztéseknél használ fel az önkormányzat. Az elmúl évekhez hasonlóan a pályázati lehetőségek, és a fejlesztési lehetőségek összehangolva lettek. Majd ismertette a benyújtott pályázatokat, és azok elbírálását. Németh László képviselő elmondta, hogy a mai gazdasági helyzetben a pénzmaradvány ismeretében sikeres gazdasági évet zárt az önkormányzat. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a zárszámadás elfogadását. A javaslattal kapcsolatban a képviselőt-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 6/2010. (IV. 30.) R e n d e l e t az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjólét feladatok ellátásáról Balatonederics községben (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Németh József polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület írásban az előterjesztést megkapta. Hozzátette, hogy Balatonedericsen is érvényes az elöregedés, és a fiatalok számának csökkenése, ami a környező településeken is megfigyelhető. A Balaton parti településeknek arra is fel kell készülni, hogy a szociális szolgáltatásaikat ki kell terjeszteni a külterületi részekre is. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e. Tóth Emilné képviselő javasolta a fiatalokat segíteni anyagi helyzetüktől függetlenül legalább Fttal, így többen telepednének le Balatonedericsen, és a gyermeklétszám se csökkenne. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy csak rászorultság alapján lehet lakáshoz jutási támogatást adni, egyébként adóköteles jövedelemnek minősül. Elmondta továbbá, hogy a helyi lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben rászorultsági alapon támogatást nyújt a letelepedőknek, és nem Ft értékben. 2

3 Németh József polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület szeptember 15-ei testületi ülésén tárgyalta a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 7/2004. (VII. 01.) számú rendelet módosítását, ahol mindenki elmondta véleményét, javaslatát. Hozzátette, hogy a képviselő-testület olyan rendeleteket nem alkothat, ami a községre nézve hátrányos, mivel a megállapított összegnek a nagy része adóköteles, ami nem előnyös. Javasolta a költségvetés tárgyalásakor visszatérni arra a javaslatára, hogy a születési támogatás Ft-os összegét megemelni Ft-ra. Elmondta, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy közel Ft értékben módosította az önkormányzat a rendezési tervét, hogy 5 házhelyet tudjanak kialakítani azoknak a fiatal házasoknak, akik Balatonedericsen letelepednének. A közműterveket is megrendelte az önkormányzat, aminek a költségvonzatát a képviselő-testület bevállalta, ami szintén milliós nagyságrendű, ezért nem érheti vád a képviselőtestületet, hogy nem próbál segíteni. Nagyné Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy ismételten közzétételre került a gyermekek nyári étkeztetésre vonatkozó pályázati felhívás Ennek keretében lehetőség van arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezését támogatásból nyáron is biztosítsa az önkormányzat. Kérte a képviselő-testület döntését a gyermekek nyári étkeztetéséről. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester először a beszámoló elfogadását kérte, amellyel kapcsolatban Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltsége részére küldje meg. Határidő: május 31. Ezt követően a polgármester kérte a gyermekek nyári kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos javaslat elfogadását amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 82/2010. (IV. 29.) H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete bejelenti igényét a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének és folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet alapján 6 fő folyamatos 3

4 legalább 44 és legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes vagy kedvezményezés étkeztetéséhez biztosított Ft támogatásra. Felkéri a körjegyzőt, hogy az igénybejelentés benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: május 27. Felelős. Nagyné Simon Margit körjegyző 3. Idegenforgalmi szezonra való felkészülés N é m e t h József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idegenforgalmi szezonra való felszülést szóban kívánja előterjeszteni. Elmondta, hogy az önkormányzat dolgozóival a belterületen a közterek, parkok, az út melletti területeknek a rendbe tétele, valamint a téli időszakból a sérült, kidőlt kressz táblák visszahelyezése, a kihelyezett virágos hordók felújítása, cseréje elkezdődött. A köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben szabályozva van, hogy mindenkinek a háza előtti közterületet rendbe kell tenni, de sok olyan ingatlan van, ahol idős, egyedülállók élnek, ezért az út menti területeken a füvet lenyírják. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is folytatják a lapozott árkok készítését. A strand területén nagy beruházást nem tervez, kerítés, homokozó felújítása, füvesítés, lidós rész homokozása, és felrotálása, valamint a parkoló rendbe tétele következik. Az önkormányzat kezelésében lévő kerékpárútnál is elkezdték a fű lenyírását, de gondot okoz a gyökér által okozott aszfalt kiemelkedések, aminek helyreállítása saját erőből kell az önkormányzatnak állnia, mivel központi támogatás között nem szerepel a kerékpárút fenntartása, karbantartása. Kérte Molnár Gyula képviselő segítségét a kerékpárútra a község határába tájékoztató tábla elhelyezésének megvalósításában. Belterületi utak aszfaltozásával gond nincsen, a Petőfi utcán lévő kátyút kijavították. Az idei évben a külterületi utak közül a benzinkút melletti valamint a barlanghoz vezető 049/2 hrsz-ú utakat földrendezéssel és kavicsozással hozták rendbe. A balatoni munkaprogramban májustól 7 fő fog dolgozni, akik a strand, illetve a község belterületén a köztisztasági feladatokat és a fűnyírásokat végzik. A tavasz folyamán a játszótér kialakítása volt fontos feladat, ahol a játszóelemeket hozták, a régi játszóelemek eltávolítását, a homokágy kialakítását, a parkosítást, a régi drótháló lebontását, az önkormányzat végezte el. Május 29-én gyermeknapon lesz a játszótér felavatása. Az ivókút, mint a legújabb köztéri alkotás parkosítása is megtörtént. Sipos Istvánné képviselő elmondta, hogy a költségvetés készítésekor szó volt arról, hogy a strandra a gyermekek részére játszóelemeket helyeznek el. Németh József polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a strandon szükséges festéseket, felújításokat, karbantartásokat az önkormányzat dolgozói elvégzik. A költségvetésben elkülönített összegen csúszdát készítetnek, amire árajánlatot kért. A játszótérről kikerült játszóelemeket felújítják az önkormányzat dolgozói, és a strandon helyezik el. A tájháznál a régi istálló bontása megtörtént, a támfal kiépítése, és a szigetelési munkák előkészületeit kezdik meg. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az előterjesztés elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 4

5 83/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t Idegenforgalmi szezonra való felkészülési című előterjesztést változatlan tartalommal elfogadja. 4. Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 4.1 Strandi Vízmentés biztosítására vállalkozási szerződés megkötése Németh József polgármester elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület kívánja ellátni vízimentést. Elmondta továbbá, hogy telefonon Bagyó Sándor felajánlott kedvezményeket, majd ismertette a képviselő-testülettel. A vízimentési feladatok ellátásáért várhatóan Ft + ÁFA díjat fizet az önkormányzat. Hozzátette, hogy olyan vízimentő eszközökkel rendelkeznek, amelyre nincs konkurenciája, mivel központilag is támogatják őket. Elmondta, hogy azt szeretné, ha a balatonedericsi strandon az év folyamán egy, vagy kettő mentő teljesítene szolgálatot, és lehetőség szerint helybeli legyen. Javasolta a vízimentősökkel a szerződést megkötni június 1-től - augusztus 31-ig. Molnár Gyula képviselő megkérdezte, hogy a viharjelzőt ki lehetne-e vinni a partra, mivel ott jobban lehetne látni. Németh József polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem lehet kivinni a partra, mert a vízimentő szolgálat szakembere jelölte ki a helyet, mivel a strand területén lévőket figyelmezteti a veszélyre. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az előterjesztés elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a felhatalmazza a polgármestert a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesülettel (8250 Zánka, 030/8. hrsz.) a június 01. napjától augusztus 31. napi időtartamra történő megbízási szerződést megkösse. 4.2 Napló a Pannon Lapok Társasága kérelme Németh József polgármester elmondta, hogy a Napló a Pannon Lapok Társaságának tagja kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a szombat, vasárnaponkénti újság mozgóárusításhoz a strandon napi 6 órában 8 héten keresztül. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a strandi alkalmi árusítás terület bérleti díja, legalább 2 m² igénybevételével Ft/ 2 m² + ÁFA/szezon. Hozzátette, hogy a kereskedőnek felhívta a figyelmét az újságos pavilon bérleményre, amit drágának talált. 5

6 Sipos Istvánné képviselő elmondta, hogy a szezonban nem tartja valószínűnek, hogy Ft-ot ki tud árulni, ezért javasolta a fele összegben megállapítani a bérleti díját. Tóth Emilné képviselő hozzátette, hogy az önkormányzatnak, ha csak Ft+ ÁFA összeget fizetni, az is bevétel. Hammer Gyula helyi lakos elmondta, hogy a strandon balatonedericsi vállalkozó árul folyóiratokat, ezért nem érti, hogy miért engedi meg a képviselő-testület, hogy konkurense legyen. Németh József polgármester elmondta, hogy a balatonedericsi vállalkozók, amikor bérbe vették a helyiséget, még nem árultak újságot, ezért nem is tudott róla. Elmondta továbbá, hogy polgármesterként az a feladata, hogy az önkormányzat bevételeit a lehetőségek szerint növelje. Hozzátette, hogy ha valakinek kérelme van, terjessze a képviselő-testület elé, és megtárgyalják. Elmondta, hogy lehet, hogy árul pár újságot, de nem elégíti ki a strand igényét, ezért hozta a képviselő-testülete elé, hogy döntsön róla. Majd megkérdezte, hogy hány %-kal térhet el a megállapított összegtől. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a bérleti szerződés nem tartalmazza az üzletkört, a szerződésben csak az szerepel, hogy a tevékenységhez szükséges engedélyekkel kell rendelkeznie. A vállalkozás megfelel a jogszabályi előírásoknak, rendelkezik a tevékenységéhez szükséges engedélyekkel. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a polgármester a javasolt összegtől 30 %-kal lefele eltérjen. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 85/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén mozgó lapárusítás céljára évre bérbe adja Napló Pannon Lapok Tárasága 8200 Veszprém, Házgyári út 12. szám alatti vállalkozó részére. A bérleti díjat Ft/2m 2 + ÁFA/ szezon összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ha a vállalkozó a bérleti díjat magasnak tartja attól legfeljebb 30 %-kal eltérjen. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Napló Pannon Lapok Társaságát a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő június 15. 6

7 4.3 Hardi Lászlóné kérelme Németh József polgármester elmondta, hogy Hardi Lászlóné Tapolca, Berzsenyi u. 5. szám alatti kereskedő egy ugráló várra kért területet energiafogyasztással. Hozzátette, hogy a kérelmen szereplő 30m 2 nem egyezik meg az általuk mellékelt prospektus alapján a légvár 35 m 2 -es alapterületével. Javasolta az egyéb célra bérelt terület díját megállapítani, melynek 2.400Ft/m 2 +ÁFA az összege. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 86/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén évre bérbe adja a légvár üzemeltetéséhez szükséges 35 négyzetméteres területet, melynek bérleti díja 2400 Ft/négyzetméter. Felkéri a polgármestert, hogy a légvár elhelyezésére a területet úgy jelölje ki, hogy az a vendégek pihenését ne zavarja és a bérleti szerződést a bérlővel kösse meg. Határidő június Rajky Ágota kérelme Németh József polgármester elmondta, hogy Rajky Ágota Keszthely, Vaszary Kolos u. 28. szám alatti vállalkozó a strand területén 5m 2 területet kér vattacukor és jégkása árusítására. Javasolta az egyéb célra bérelt terület díját megállapítani, melynek 2.400Ft/m 2 +ÁFA az összege. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 87/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén évre bérbe adja vattacukor és jégkása árusításához szükséges 5 négyzetméteres területet, melynek bérleti díja Ft/2m 2 +ÁFA/szezon Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a bérlővel kösse meg. Határidő június 15. 7

8 4.5 Területbérleti szerződés Mini golf üzemeltetésére. Németh József polgármester elmondta, hogy Hammer Gyula megkereste a képviselő-testületet, hogy a strand területén területet szeretne bérelni min golf létrehozása céljából. Megkérdezte, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni kérelmét. Hammer Gyula helyi lakos elmondta, hogy a strand területén mini golf pályát szeretne létrehozni, ami 6-8 pályából állna, egy pálya pedig 3m 2 es, és ehhez szeretne a képviselő-testülettől területet kérni. Mivel a beruházás kockázatos, ezért az első évben kéri a bérleti díj mentességét. Majd megkérdezte, hogy a területbérleti díj mennyibe kerül, mert annak függvényében dönti el a pályák számát. Németh József polgármester elmondta, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozva lett az egyéb célra bérelt terület, aminek évi összege 2.400Ft/m 2 +ÁFA. Hozzátette, hogy az elmúlt évek gyakorlata az, hogy a képviselő-testület az infláció mértékével emeli a bérletek összegét. Elmondta, hogy az írásbeli kérelemben nem szerepelt a évi bérleti díj megfizetése alóli mentesség. Elmondta továbbá, hogy örül minden vállalkozásnak, de a vállalkozóknak tisztában kell lennie a költségekkel is, és a bérleti díj véleménye szerint megfizethető. Javasolta 3 évre megkötni a szerződést, amelyet minden évben az infláció mértékével emelni és a 24m 2 -es pálya igény helyett a 20m 2 es területtel bérleti díjat fizetni. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 88/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén az önkormányzat által kijelölt helyen 20 m 2 területet, mini golf pálya üzemeltetés céljára május 15. naptól 3 évre bérbe adja Hammer Gyula Balatonederics, Hegyalja u. 16. szám alatti lakos részére. A bérleti díjat évre Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amelyet minden évben az infláció mértékével emeli. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Hammer Gyulát a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő június Virágos Magyarországért verseny Németh József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzati Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Virágos 8

9 Magyarországért virágosítás, parkosítási és környezetszépítő versenyre Balatonederics község benevezett. Elmondta, hogy a Szarvaskői településsel közös összefogással is készülnek a versenyre. 4.7 Területbérleti szerződés testfestés céljára Németh József polgármester elmondta, hogy Békés Éva Mária megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a strand területén 2m 2 -es területet bérelne testfestés céljára. A strandi alakalmi árusítás terület bérleti díja legalább 2m 2 igénybevételével Ft/2m 2 +ÁFA/szezon összegben állapította meg a képviselő-testület. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 89/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén testfestés céljára évre bérbe adja Békés Éva Mária Balatonboglár, Dózsa György u szám alatti lakos részére. A bérleti díjat Ft /2m 2 + ÁFA/ szezon összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Békés Éva Máriát a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő június Bejelentések, pályázat benyújtása Németh József polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Kultúrházba az asztalok elkészültek, amit az idősek napján már használtak is. Az önkormányzat az 1214 hrsz-ú ingatlanon létesítendő ivóvíztermelő kútra a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségétől az elvi vízjogi engedélyt megkapta. A játszótér műszaki átadására hétfőn kerül sor, gyermeknapon pedig az ünnepélyes átadása lesz, ahova a képviselő-testület tagjait szeretettel várja. A lomtalanítás megtörtént, de a hűtőszekrényeket, és a televíziókat nem viszik el. Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező 2 pályázat benyújtásához kérte a képviselő-testületet hozzájárulását. Elmondta, hogy tavaly nyáron a gyermekeknek minden héten volt egy játszóházas foglalkozás, illetve kirándulás és műsor. A Megyei Önkormányzat idén is kiírta azt a pályázatot, amire évben is pályáztak, és Ft-ot nyertek. Az iskolában felmérték az igényeket, és már 30 gyermek jelentkezett eddig. A tervezett, részletes programját és költségét terjesztette a képviselőtestület elé. Mivel a konyha július 19-től zárva lesz, ezért azon a héten tervezett kirándulós programot, a 9

10 másik héten pedig bográcsos főzést, de tízórait, és uzsonnát kell biztosítani, aminek költségei jönnének a tervezett költséghez. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy az előterjesztettek azt jelentik, hogy a tervezett program összes költsége Ft, melyet a pályázatban is szerepeltetnek. Az igényelt támogatás Ft, így a pályázat benyújtásakor Ft önrészt vállal az önkormányzat. A pályázat elbírálásától függ, hogy végül milyen összegű támogatást kap az önkormányzat. Ha a tervezettnél kevesebb lesz a támogatás nagyobb önrészt kell vállalni. Amennyiben a tervezett programot a terveknek megfelelően kívánják lebonyolítani ami az elmúlt év tapasztalata alapján kívánatos, mert jól érezték magukat a gyermekek és igazán tartalmas program volt a támogatás tényleges összege és a megpályázott összeg különbözetét is fel kell vállalnia az önkormányzatnak. Németh József polgármester javasolta a pályázaton való részvételt. Hozzátette, hogy az élelmezésvezetővel megbeszéli a konyha zárva tartásnak időtartama alatti hideg étkeztetés megoldását. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 90/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Megyei Önkormányzat által meghirdetett Ifjúsági pályázatra. A pályázat célja: a tanulók számára a szabadidő hasznos eltöltése, nyári programok szervezése. A Képviselő-testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 26.) számú rendeletében biztosítja. A program teljes költsége Ft Az igényelt támogatás Ft Önkormányzat saját forrása Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat nem teljes összegű támogatásba részesül, a programhoz az igényelt támogatásként el nem nyert részt biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező elmondta, hogy a Gyermek és Ifjúsági Alap írta ki a Közép-dunántúli Régióra a pályázatot, ahol fiatalok 1 éves időszakban május 1-től április végéig - megvalósuló programjukra lehet pályázni. A pályázaton elnyerhető összeg Ft. A projektnek a 20%-át kell önrészbe biztosítani. Javasolta Ft összeget megpályázni, így az önkormányzatnak Ft-os önrészt kell biztosítania. Elmondta, hogy egy csoport fiatal, akik 10

11 rendszeresen járnak társastánc foglalkozásra, sok ötlettel álltak elő. Elmondta továbbá, ha képviselőtestület támogatja a pályázat beadását, akkor a fiatalok közreműködésével elkészíti a pályázatot. Németh József polgármester javasolta a pályázaton való részvételt. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 91/2010. (IV. 29.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermek és Ifjúsági Alap által meghirdetett pályázatra. A pályázat célja: fiatalok közösségi tevékenységének támogatása A Képviselő-testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 26.) számú rendeletében biztosítja. A program teljes költsége Ft Az igényelt támogatás Ft Önkormányzat saját forrása Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat nem teljes összegű támogatásba részesül, a programhoz az igényelt támogatásként el nem nyert részt biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: május 15. Forgó János a helyi sport egyesült elnöke megköszönte a vasgyűjtésben való segítséget, amit az önkormányzat támogatásában rendezett a Sport Egyesület. Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 20 óra 45 perckor bezárta. K. m. f. Németh József polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 11

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-12/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2012. május 24. napján 14.00 órakor megkezdett soron következő rendes nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 79-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 6 Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 8-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben