J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28- án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Faluház ülésterme Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv. 4.) Szekeres Jánosné vez. óvónő, 5.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató, 6.) Ignácz György roma referens, Gomán Ernőné CKÖ képviselő, 7.) Kokos László FB tanácsadó, 8.) Kun Györgyi DKSE elnöke, 9.) Szelestyei Mihályné Közalkalmazotti Tanács elnöke Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes Biczó Ernő ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Majd javasolta, hogy az alábbi módosításokkal fogadja el a testület: Új napirendként javasolta felvenni: - Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminőség Javító Pályázat - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás Zárt ülésre: - Bíráló Bizottság megválasztása. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottsági ülésen felvetődött alábbi két napirend felvételét javasolta: - Mutasd meg címmel megrendezésre kerülő zenei versennyel kapcsolatos kérelem - Decsi Kapu változásainak megvitatása A képviselő-testület az ülés napirendjeire tett polgármesteri javaslatot, a módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg. 1. A polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 2. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 3. Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvoda alapító okiratának módosítására 4. Decs Tesz- Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 2

3 jóváhagyása 5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme kölcsön összegének támogatásként való biztosítása iránt 7. Törvényességi észrevétel a közoktatási intézmény átszervezésére 8. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 9. Az avar, és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása 10. A évi közbeszerzési terv módosítása 11. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 7. számú módosítása 12. Javaslat a helyi polgárőrséggel történő megállapodásra 13. Tájékoztató a I. féléves Közfoglalkoztatás programról 14. Önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat megvitatása 15. Településrendezési terv módosítása iránti kérelem megvitatása 16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztése Stratégiák Leader pályázaton való részvétel 17. KEOP 6.2.0/A/9-11 pályázatban kerékpár tároló kialakítása munkálatok elvégzésére beérkező árajánlatok elbírálása 18. Villamos energia ellátása című munkához tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megvitatása 19. Közmeghallgatás összehívása 20. Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminőség Javító Pályázat 21. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás 22. Decsi Kapu változásainak megvitatása 23. Mutasd meg címmel megrendezésre kerülő zenei versennyel kapcsolatos kérelem Zárt ülésen: 24. Önkormányzati bérlakás ablak cseréjére irányuló kérelem megvitatása 25. Értékesített önkormányzat bérlakásban fennálló vízdíj tartozás kiegyenlítése 26. Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása 27. Bíráló Bizottság megválasztása N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. A polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy a Református Temetőért Alapítvány színvonalas rendezvényt tartott szeptember 25-én a református templomban. Ezt követően ismertette Arany Dénes rendezvénnyel kapcsolatos elismerő sorait. Megköszönte a rendezők munkáját. Ismertette a Györngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület férfi kórusának meghívóját a október 8-án tartandó, CD felvételt bemutató szponzorbálra. Tájékoztatást adott arról a vízminőséggel kapcsolatos problémákkal kapcsolatban tárgyalást folytattak a Dél-Tolna Kft-vel, melynek eredményeként 20 % jóváírásra kerül minden decsi állampolgár 1 havi vízdíjából. A tárgyalásról szóló emlékeztető a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bejelentette, hogy megérkezett a hivatalos értesítés arról, hogy az Aqua Projekt pályázaton 1,226 milliárd forintot nyertek. A pályázat lebonyolításában Decs a gesztor. Az Aqua Ivóvízminőség Javító Társulás ma tartotta ülését, holnap a Népújságban cikk jelenik meg erről. A beruházás nyarán indul és 2014-ben fejeződik be. 3

4 Megköszönte mindenkinek az eddig végzett munkáját. Ezen az ülésen a közmeghallgatásról is szó lesz. A közmeghallgatást október 10-ére tervezik, fontosnak tartotta, hogy ezen az önkormányzat minden munkavállalója részt vegyen. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal- a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2011. A polgármester két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történtekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy új pályázat benyújtását tervezik, mely a település egy részének csapadékvíz elvezetését oldaná meg. Felkérte Galambos Attila alpolgármestert a tervezett beruházás ismertetésére. Galambos Attila: A beruházás megvalósítása érdekében millió forint támogatásra pályáznak. A beruházás megvalósulása esetén a település újtelepi részén a csapadékvíz elvezetés lenne megoldott. A beruházással kapcsolatban Szabó Ildikó tervező részletes tájékoztatást ad. Szabó Ildikó: Köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat felkérésére a település Déli, Délnyugati részének csapadékvíz elvezetésére valamint a Dobornyai árokkal kapcsolatos problémákra keresnek megoldást. DDOP pályázat 90 %-os támogatással kínál megoldási lehetőséget. A pályázat elnyerése esetén a szóban forgó belvizes településrész problémája megoldódik, a befogadó árkok rendezésre kerülnek és az átereszeket is rendbe teszik. A pályázat benyújtásának határideje november 3. Biczó Ernő: Megköszönte a tájékoztatást. 2. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Biczó Ernő: Az ÁMK és az Óvoda különválása miatt vált szükségessé a költségvetés módosítása, hiszen az Óvoda, mint önálló intézmény részére költségvetést kellett készíteni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, elfogadásra javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta, és felhívta az intézményeket, hogy a takarékosságot szem előtt tartva gazdálkodjanak. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a költségvetés módosítást elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 4

5 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal- a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A..(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat a nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 18.) rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 3. Javaslat a Decs Tesz- Vesz Óvoda alapító okiratának módosítására Biczó Ernő: szeptember 1-i hatállyal módosult a közoktatásról szóló törvény 121. (1) bekezdés 29. pontja. Ennek megfelelően módosítani kell az intézmény alapító okiratát, mert az SNI-s gyermekek után csak akkor vehető igénybe állami hozzájárulás, ha az intézmény alapító okiratában meghatározásra kerül a fogyatékosság típusa. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság javasolta az alapító okirat módosítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal- a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2011. A Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88.. (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján módosítja a Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát. 1. Az alapító okirat 10.1 pontjában szereplő szakfeladathoz tartozó megnevezés az alábbiak szerint módosul: 5

6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az óvoda ellátja az enyhe értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, oktatását. Határidő: szeptember 30. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: MÁK Dél-Dunántúli Reg. Igazgatósága Sárpilis Község Önkormányzata Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodavezetője 4. Decs Tesz- Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyása Biczó Ernő: Az Óvoda önálló intézménnyé válása tette szükségessé új SzMSz és Házirend megalkotását és a képviselő-testület által történő jóváhagyását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Az intézménynek jó munkát kívánt. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Dr. MálnaiJános: A SZOKS Bizottság egyetértett az SZMSZ és a Házirend testületi jóváhagyásával. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: E két dokumentum azért kerül a testület elé, mert törvényi előírás, hogy a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Ezt megelőzően az SZMSZ-t a nevelőtestület megvitatta és elfogadta, a Házirend pedig egyeztetésre került a szülőkkel, akik jelenlegi formájában elfogadták. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattala 6

7 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2011. A Decs Tesz-Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz-Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá Házirendjét jóváhagyja. Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda Pénzügyi ügyintéző- irányító 5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását az tette szükségessé, hogy a népszámlálás lebonyolítását a hivatal végzi. A számlálóbiztosokkal a jegyző kötött megbízási szerződést és az összeírási díj kifizetése is itt történik, amelyhez szakfeladat felvétele szükséges az alapító okiratba. Dr Málnai János: A SZOKS Bizottság az alapító okirat módosításával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattala Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2011. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 9.. (4) bek. foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88.. (1) bekezdésének b) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát. 1. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: Statisztikai tevékenység 7

8 Határidő: október 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: MÁK Dél-Dunántúli Reg. Igazgatósága Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme kölcsön összegének támogatásként való biztosítása iránt Biczó Ernő: Gómán Ernő a CKÖ elnöke jelezte, hogy betegsége miatt nem tud az ülésen részt venni, Gómány Ernőné CKÖ képviselő viszont jelen van az ülésen. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a CKÖ kérelmét elfogadásra javasolta azzal, hogy a ,- Ft-ot fizessék vissza, adjanak részletes tájékoztatást a tervezett programjaikról, figyeljenek oda a telefonszámla csökkentésére, továbbá bizottsági ülésen is vegyenek részt. A képviselő-testület a CKÖ programjainak megvalósításához biztosítson ,- Ft támogatást a Colas Hunagia Kft. átla fizetett kártalanítás terhére. Biczó Ernő: A CKÖ-vel már beszélt erről a javaslatról, a programtervüket elkészítették és leadták. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság is a kölcsön visszafizetését javasolta. Továbbá a programok megvalósításához ,- Ft támogatás biztosításával egyetértett. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A CKÖ-t is lakosság választotta, ugyanúgy, mint a képviselő-testületet. Ezért véleménye szerint a két önkormányzatnak szorosabb együttműködést kellene kialakítania, egymás munkáját jobban meg kellene ismerniük. Ennek érdekében a bizottsági üléseken is rendszeresen képviseltetnie kellene magát a CKÖ-nek, illetve üléseikre meghívhatnák a települési képviselőket is. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság tapasztalata is az, hogy meghívás ellenére sem jelennek meg a CKÖ képviselői a bizottsági üléseken. Véleménye szerint a hitelt vissza kell fizetni. A támogatást pedig a programok megvalósíthatósága függvényében javasolta megállapítani. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Véleménye szerint fontos, hogy támogassák a kisebbségi önkormányzatot programjaik megvalósításában, mert a következő évi feladatalapú támogatás nagysága a programok függvényében kerül megállapításra. Ezzel előnyösebb helyzetben lehetnek jövőre. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenében - a 8

9 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2011. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott ,- Ft kölcsön szeptember 30-ig történő visszafizetésétől nem tekint el. A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a évi programjaik megvalósításához ,- Ft támogatást biztosít a Colas Hungária Kft. által fizetett kártalanítás terhére Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Gomán Ernő CKÖ elnöke Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 7. Törvényességi észrevétel a közoktatási intézmény átszervezésére Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A Közoktatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkára júliusában átfogó vizsgálatot rendelt el az egész ország területére a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban. A bekért iratok alapján megállapítást nyert, hogy az Óvoda kiválása miatti közoktatási intézményátszervezés során egy vélemény, az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének beszerzése elmaradt. Ezért a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a törvényességi észrevétellel, ezt a véleményt utólag meg kell kérni. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a törvényességi észrevételt elfogadásra javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság bár nem értette miért szükséges az országos cigány kisebbségi önkormányzat véleménye egyetértett a törvényességi észrevétel elfogadásával és a vélemény utólagos beszerzésével. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a törvényességi észrevétel elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Az átszervezéshez igen rövid idő alatt kellett beszerezni a szükséges véleményeket. Ezért köszönetét fejezte ki a jegyző asszonynak. Biczó Ernő: Korábban is voltak átszervezések, eddig nem kérték ezt a véleményt. Szekeres Jánosné: Valóban sok munka volt az átszervezéssel, melyért az intézmény 9

10 nevében köszönetét fejezte ki a jegyző asszonynak. Több hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2011. Törvényességi észrevétel a közoktatási intézmény átszervezésére Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója által a közoktatási intézmény átszervezésére tett /2011. számú törvényességi észrevételben foglaltakkal egyet ért, azt elfogadja, és az országos kisebbségi önkormányzat véleményét beszerzi. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal 8. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A szociális rendelet módosítására törvényi változások miatt került sor. Kérte a módosítás elfogadását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a módosítás elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet módosítással egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 44/A (1) 10

11 bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011. (IV.7.) rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: szeptember 29. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 9. Az avar, és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az avar és kerti hulladék elégetése sok gondot okoz a faluban, mivel ez jelenleg tiltott tevékenység. A rendelet-tervezet, mely a képviselők elé került e tilalmat oldaná fel szabályozott keretek között. Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az égetésre lehetőséget adjanak a lakosságnak, a rendelet-tervezetet véleményezésre meg kell küldeni az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, illetve a megyei önkormányzatnak és csak ezt követően fogadhatja el a testület. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a rendelet tervezettel és javasolta, hogy az égetésre szerdán 16 és 20 óra között legyen lehetősége a lakosságnak. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenében a határozati javaslat A változatát javasolta elfogadásra. Személy szerint a rendelet megalkotását nem támogatta. Véleménye szerint a kerti hulladékot komposztálni kellene, ehhez kellene lehetőséget biztosítani a lakosságnak. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az A változat elfogadását javasolta úgy, hogy októberben minden hétköznap óráig, a tervezetben szereplő többi hónapban szerdán óráig engedélyezzék az égetést. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Izsák Kálmán: Olyan rendeletet kell hozni, amit be is lehet tartatni. Véleménye szerint ha nincs országos égetési tilalom, meg kell engedni az avarégetést. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Adjanak lehetősége a törvénytisztelő embereknek is. Legyenek tekintettel egymásra. Kérte, úgy éljenek majd a lehetőséggel, hogy a szomszédokat ne zavarja. Nagy László: Nem javasolta a rendelet megalkotását. Továbbra is azt tartotta megoldásnak, hogy a komposztálás lehetőségét biztosítsák. Vermes György: Amikor, nyári időszakban országos tűzgyújtási tilalom van, ne lehessen égetni. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A rendelet-tervezet ezt tartalmazza. Több hozzászólás nem volt. 11

12 A Pénzügyi Bizottság javaslatát a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. A SZOKS Bizottság javaslatát a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. Biczó Ernő polgármester javasolta, hogy a szünet után a napirendi pontot újra tárgyalják. A javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenben egyetértett. 10. A évi közbeszerzési terv módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület az augusztusi ülésén a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló kezességvállalásból adódó követelés teljesítése érdekében hitel felvételéről döntött, melyre közbeszerzést kell kiírni. Az ajánlattételi felhívás testületi elfogadást követően kiküldésre került, ezért a közbeszerzési tervet módosítani kell. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a közbeszerzési terv módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2011. (IX.28.) határozata A évi közbeszerzési terv módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közbeszerzési terv módosítását a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési terv aláírására. Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző, irányító 11. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 7. számú módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A társulási megállapodás módosítása a Tolna Megyei Kormányhivatal jelzése alapján vált indokolttá. Javasolta annak elfogadását. A társulási megállapodást módosítást a Pénzügyi, a Fejlesztési, valamint a SZOKS Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 12

13 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2011. (IX.28.) határozata Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 7. számú módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 7. számú módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége TKT Munkaszervezete Szekszárd Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 12. Javaslat a helyi polgárőrséggel történő megállapodásra Biczó Ernő: A település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése érdekében javasolta, hogy a Polgárőrséggel együttműködési megállapodást kössenek. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta az együttműködési megállapodás megkötését. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Nagy László: Javasolta a megállapodás megkötését, minden településen szükséges a polgárőrséggel való együttműködés. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2011. A decsi Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése 13

14 érdekében a decsi Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Vaskó Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 13. Tájékoztató a I. féléves Közfoglalkoztatás programról Biczó Ernő: Felkérte Galambos Attila alpolgármestert, adjon tájékoztatás a közfoglalkoztatás tapasztalatairól. Galambos Attila: Közfoglalkoztatás keretében 4 és 8 órás munkaidőben dolgoztak a munkavállalók. A tapasztalatok szerint a 8 órás foglalkoztatásnak van értelme, a 4 órás foglalkoztatás véleménye szerint zsákutca októberében ismét lehetőség lesz 41 fő 4 órás, 4 fő 8 órás munkavállaló alkalmazására. Biczó Ernő: Megköszönte mindenkinek a munkáját. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. K é r d é s : Dr. Málnai János: A közfoglalkoztatás mennyibe került az önkormányzatnak, és mennyi pénzt hozott? Biczó Ernő: A rövid távú közfoglalkoztatásnál a munkabér és járulékai 8 millió forintot tett ki, melyből az önkormányzati önerő ,- Ft volt. Ezen kívül a pályázat keretében eszközökre és a járdajavításhoz anyagra is kaptak pénzt. Ezek nem pontos adatok, a következő ülésre pontos kimutatást fognak készíteni. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: Véleménye szerint ezzel a programmal jól járt a falu, jövőre is pályázzanak és foglalkoztassanak minél több embert. Biczó Ernő: Megyei szinten Decs foglalkoztatott a legtöbb közmunkást. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Ez a program lehetőséget biztosított azoknak, akik kikerültek a munkaerő piacról, hogy itt megmutathassák mit tudnak. Javasolta, hogy a évi közmunkaprogram lezárását követően, a jövő tavaszi közmeghallgatáson a kiemelkedő munkát végzett közmunkások elismerésben részesüljenek. Biczó Ernő: Egyetértett és javasolta, hogy részesítsék elismerésben azokat az alkalmazottakat is, akik kiemelkedően dolgoztak azért, hogy a program sikeres legyen. 14

15 Több hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2011. A I. féléves Közfoglalkoztatás programról szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a I. féléves Közfoglalkoztatás programról szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Biczó Ernő 10 perc szünetet rendelt el. Szünet után a polgármester javaslatára - mellyel a képviselő-testület egyetértett -, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelet-tervezet került megtárgyalásra 14. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Biczó Ernő: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátotta a Pénzügyi valamint a SZOKS Bizottság korábban elhangzott, égetéssel kapcsolatos javaslatát. A képviselő-testület a PB javaslatát, mely szerint az égetésre szerdán óra között biztosítsanak lehetőséget 7 nem szavazattal nem fogadta el. A képviselő-testület a SZOKS Bizottság javaslatát, mely szerint az égetésre októberben minden hétköznap óra között, a rendeletben szereplő többi hónapban szerdán óra között biztosítsanak lehetőséget 6 igen szavazattal, 1 ellenében elfogadta. Velő István: A képviselők között megegyezésnek kell lennie. Falun élünk, az avar égetést nem lehet megtiltani. Kérte a lakosságot, hogy a rendelet hatálybalépését követően a szomszédokra legyenek tekintettel. Vermes György: Egyezségre jutottak azért is, mert vannak olyan háztartások, ahol több a hulladék, mint amit komposztálni tudnának. Nagy László: A tévedések elkerülése végett pontosított: kerti hulladék égetéséről van csak szó. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenében a 15

16 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2011. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését Decs közigazgatási területén lehetővé kívánja tenni, és ennek szabályozása érdekében rendeletet kíván alkotni. A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményeztesse, majd ismét terjessze a képviselő- testület elé elfogadásra. A képviselő- testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) számú rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosítását a soron következő testületi ülésre készítse elő. Határidő: Folyamatos Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító 15. Önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette a kérelmet, majd javasolta megvitatásra. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat A változatát javasolta elfogadásra, tehát az értékesítéssel nem értett egyet. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az A változatot javasolta elfogadásra. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó lá s o k : Dr. Málnai János: A kérelemben és a csatolt megállapodásban eltér a hrsz. Kondriczné Dr. Varga Erzsébet: Az előterjesztés készítésekor az eltérést megvizsgálták, a határozati javaslatban a jó helyrajzi szám szerepel. Iszák Kálmán: Nem javasolta az értékesítést, mert ha ez a terület magánkézbe kerül, a lakóházakhoz tartozó kertek nem közelíthetőek meg. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Megköszönte a kérelmezőnek, hogy hosszú éveken keresztül rendben tartotta a területet, de az értékesítéssel nem értett egyet. Több hozzászólás nem volt. 16

17 Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenében a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2011. A 374/12 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 374/12. hrszú ingatlant nem kívánja értékesíteni. Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (az értesítésért) A határozatról értesül: Koncz Ferenc Decs, Váci M. lpt Településrendezési terv módosítása iránti kérelem megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: E napirendi pont másodszor kerül a képviselő-testület elé. Mezőgazdasági övezetről van szó, az egészet nem szeretnék átminősíteni. A kérelmező Heimann Kft ügyvezetője a kérelmével kapcsolatos napirend nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárult, az erről szóló nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felkérte Nagy Lászlót a testület által létrehozott munkacsoport elnökét, adjon tájékoztatást a vizsgálat eredményéről. Nagy László: Kivizsgálta a munkacsoport a kérelmet. Javasolták, hogy az építési csoport előre kérjen véleményt. A hagyományokat őrzik a településen, a hegyen is ezt szeretnék. A munkacsoport javasolta kisebb terület átminősítését. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslat B változatát azzal, hogy kisebb terület kerüljön átminősítésre, a helyrajzi számokat ennek megfelelően módosítsák a határozati javaslatban. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság támogatta a módosítást, a határozati javaslat B változatának elfogadásával. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság támogatta a kérelmet, a határozati javaslat B változatát javasolta elfogadásra. Kérdés nem volt. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Hasznos volt látni az épületet. Nagyszerű példa ez arra, hogy a szőlőhegyen is lehet kényelmes, korhű építményt létrehozni. Biczó Ernő: Ismertette, hogy az előterjesztés szerint két szavazásra van szükség. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 17

18 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2011. A településrendezési terv módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs Nagyközség településrendezési tervét módosítja. A képviselő- testület elfogadja a Meridián kft árajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a Meridián Kft-vel a szerződés aláírására. A településrendezési terv módosításának költségeit a Heimann Kft (7100 Szekszárd Barátság u. 40) vállalja, a határozat mellékletét képző kérelem alapján. Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Meridián Kft Szekszárd, Ybl M. u. 3 Heimann Kft 7100 Szekszárd Barátság u. 40 Pénzügyi ügyintéző-irányító Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2011. A településfejlesztési döntésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Településrendezési Terv módosítása érdekében a következő településfejlesztési döntést hozza: - a kertes mezőgazdasági területbe sorolt 1752 hrsz, 1749/2 hrsz, 1749/3 hrsz, 1748 hrsz, 1747 hrsz, 1749/1 hrsz, 1750/3, hrsz 1750/4 hrsz, 1751/5 hrsz, 1751/6 hrsz, 1751/7 hrsz, 1751/8 hrsz-ú ingatlanok különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe sorolása amelyek a 1736/2 hrsz-ú, 1746 hrsz-ú, 1771/1 hrsz-ú, 56. számú főúttal határolt tömbön belül találhatóak; - a helyi építési szabályzat aktualizálása a módosított jogszabályok (37/2007. ÖTM rendelet, Országos Területrendezési tervről szóló törvény (továbbiakban: OTRT), OTÉK, Étv stb.) figyelembe vételével. Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Meridián Kft Szekszárd, Ybl M. u. 3 Pénzügyi ügyintéző-irányító 18

19 17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztése Stratégiák Leader pályázaton való részvétel Biczó Ernő: Az önkormányzatnak lehetősége van az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton való részvételre. Az összesen 10 célterületből az önkormányzat háromra adhat be pályázatot. E pályázat keretében tervezik Sárközi Lakodalom, Negyedik Szent István napi vigadalom és Tájház fejlesztése támogatására pályázni. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával három szavazásra lesz szükség. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a pályázaton való részvételt támogatta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság támogatta a pályázat benyújtását. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság egyetértett a pályázat benyújtásával. A bizottság örömmel vette, hogy ismét lesz Sárközi Lakodalom. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2011. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton való részvétel a célterület azonosítójú Az együttműködés közösségformáló ereje közösségfejlesztő programok szervezése célterületre benyújtandó Negyedik Szent István napi vigadalom rendezvénye A Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton az célterületre vonatkozóan a részvételt támogatja. Eredményes pályázás esetén a tervezett projektet megvalósítja. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 19

20 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2011. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton való részvétel a célterület azonosítójú A térség megismerhetőségét szolgáló rendezvények támogatása célterületre benyújtandó Sárközi lakodalom rendezvénye Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton az célterületre vonatkozóan a részvételt támogatja. Eredményes pályázás esetén a tervezett projektet megvalósítja. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2011. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton való részvétel a célterület azonosítójú Őrizzük a múltat a jövő nemzedéke számára helyi tárgyi örökség megőrzését szolgáló tevékenység támogatása célterületre benyújtandó Sárközi Tájház fejlesztése közösségi célú fejlesztés A Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázaton az célterületre vonatkozóan a részvételt támogatja. Eredményes pályázás esetén a tervezett projektet megvalósítja. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, 20

21 18. KEOP 6.2.0/A/9-11 pályázatban kerékpár tároló kialakítása munkálatok elvégzésére beérkező árajánlatok elbírálása Biczó Ernő: Az önkormányzat a KEOP 6.2.0/A/9-11 számú pályázat keretében 2x24 db kerékpártároló kialakítására vissza nem térítendő támogatást nyert. A kerékpártároló kialakítására árajánlatokat kértek be, melyek közül a képviselő-testületnek kell a nyertes ajánlatot kiválasztani. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az R.Optimum Kft ,- Ft ajánlatát, mint a legkedvezőbb ajánlatot hirdesse ki a képviselő-testület győztesként. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a legalacsonyabb ajánlatot adó R-Optimum Kft. győztesként történő kihirdetését javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a legalacsonyabb ajánlat elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2011. (IX.28.) határozata Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek pályázathoz kapcsolódó kerékpártároló kialakítása - munkálatok elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról, a győztes pályázat kihirdetéséről A Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP /A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek kerékpártároló kialakítás munkálatokra beérkezett ajánlatok alapján az R-Optimum Kft Pécs, Olga utca 11. bruttó ,- Ft ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű árajánlatot adót hirdeti ki az eljárás győzteseként. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, Ajánlattevők 21

22 19. Villamos energia ellátása című munkához tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette a kérelmet, majd javasolta, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 4/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdése alapján a tulajdonosi hozzájárulást adja meg a testület. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a tulajdonosi hozzájárulás megadását javasolta. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a tulajdonosi hozzájárulás megadásával egyetértett. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 201/2011. (IX.28.) határozata A Decs külterület 0304 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása iránti tulajdonosi hozzájárulás megadása Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs külterület 0304 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása iránti munkálatok végzéséhez a mellékelt műszaki leírás és nyomvonalrajz alapján a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: pályázati és településfejlesztési ügyintéző, kérelmező 20. Közmeghallgatás összehívása Biczó Ernő: A közmeghallgatást október 10-én 18 órára javasolta összehívni. A közmeghallgatás napirendi pontjának az önkormányzat éves munkájának értékelése, jövő évi tervek ismertetése c. napirendet javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 22

23 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2011. (IX.28.) határozata Közmeghallgatás összehívásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelet 13. -ának (1) bekezdésében foglaltak alapján október 10-én (hétfőn), 18-órára közmeghallgatást hív össze. A közmeghallgatás helye: Nagyközségi Faluház (7144 Decs, Rákóczi u ) Napirendi javaslat: 1 Az önkormányzat éves munkájának értékelése, jövő évi tervek ismertetése Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Határidő: október 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a közmeghallgatás összehívásáért) Biczó Ernő: A közmeghallgatásra ezúton is meghívta a település lakosságát, az önkormányzat valamennyi dolgozóját. 21. Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminőség Javító Pályázat Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy a Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminőség Javító Pályázaton támogatást nyertek. Mivel a támogatás összege 12,- Ft-tal kevesebb, mint amit igényeltek a pályázattal kapcsolatos korábban hozott határozatokat módosítani kell. Amennyiben a képviselő-testület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, 3 szavazásra lesz szükség. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolta. Velő István: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 23

24 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2011. (IX.28.) határozata KEOP-1.3.0/2F/ kódszámú pályázathoz szükséges nyilatkozatról Decs Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatához a következő nyilatkozatot teszi: 1. Decs Község Önkormányzata a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Projekt keretében megvalósuló Ft összegű beruházás Ft összegű saját forrás fedezetére EU Önerő Alapra pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, a beruházáshoz szükséges saját forrást az önkormányzat egyéb forrásból az önkormányzat gördülő költségvetéséből biztosítani fogja. Az adott évre eső önerő összegét az éves költségvetésébe betervezi, a tervezett önerőrész elfogadásáról rendeletet alkot, valamint az adott évre esedékes önerő összegét az önkormányzat a Társulás részére meghatározott időpontig átutalja. Az egyes évekre eső önerőrész: 2011 év 2012 év 2013 év 2014 év Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2011. (IX.28.) határozata A 154/2010. (XI. 9.) számú határozat módosítása a Dél-Tolna Aqua Projekt egyetemleges felelősségvállalásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtásra kerülő ivóvíz minőség-javító pályázathoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszi az önkormányzat képviseletében: Decs Nagyközség Önkormányzata a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban részt vevő települési önkormányzatokkal Várdomb község Önkormányzatával, Pörböly község Önkormányzatával, Báta község Önkormányzatával, Alsónána község Önkormányzatával, Őcsény község Önkormányzatával, Bátaszék város Önkormányzatával, Alsónyék község Önkormányzatával, Szálka község Önkormányzatával, Sárpilis község Önkormányzatával, és a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással a Magyar Polgári törvénykönyv (1959.évi IV. tv.) vonatkozó rendelkezései szerint egyetemleges felelősséget vállal a Dél-Tolna Aqua Projekt, két-centrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő 24

25 kistérségi rendszer ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló ,- Ft összegű beruházáshoz az összességében ,- Ft összegű saját forrás biztosítására, és annak a Társulás részére a meghatározott időpontig történő átutalására vonatkozóan. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2011. (IX.28.) határozata Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminőség Javító Pályázat II. fordulójának megvalósításához szükséges szerződés megkötéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP / számú Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminőség Javító pályázat II. fordulójának megvalósításához a 155/2010. (IX. 9.) számú határozatával döntött a decsi 010/10 és 010/11 helyrajzi számú szántó müvelési ágú 6601 m 2 és 3400 m 2 nagyságú földterületek megvásárlásáról. Az erre vonatkozó előszerződés november 26-án kelt. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a terület adásvételi szerződésének aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Bizcó Ernő polgármester 22. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A Képviselő-testületnek az ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozási szándékáról kell nyilatkoznia a határozati javaslat elfogadásával. Az ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozással a Pénzügyi, a Fejlesztési, valamint a SZOKS Bizottság - a nehéz anyagi helyzet ellenére - egyetértett. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Javasolta, hogy a közmeghallgatásra hívják meg a jelenleg támogatásban részesülő decsi fiatalokat is. Több hozzászólás nem volt. 25

26 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2011. Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójához csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 1. csatlakozni kíván a Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, 2. valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett internet címen elérhető elektronikus adatbázisában rögzíti, 3. továbbá felhatalmazza a Nagyközség Polgármesterét a csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására, 4. a évi támogatási kérelmek elbírálásához 1,5 millió Ft-ot biztosít a községi önkormányzat évi költségvetésében. Határidő: október 14. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat és a nyilatkozat megküldéséért) Határozatról értesül: OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 23. Decsi Kapu változásainak megvitatása Dr. Málnai János: Ismertette, hogy a SZOKS Bizottsági ülésen úgy foglaltak állást, hogy a Decsi Kapu önkormányzati lapon formai változásokat szeretnének megvalósítani, melyhez a képviselő-testület hozzájárulását kérik. A tervezett formai változások: - 2 színű borító - 12 oldalnyi terjedelem, - nyomdai grafikai előkésztés, tördelés példány A fentiekre három nyomdától kértek árajánlatot, melyek közül egyedül a Séd Nyomda vállalná a grafikai előkészítést és tördelést is alkalmanként ,- Ft + ÁFA összegért. Mivel korábban a lap nyomdai munkáinak költsége ,- Ft volt, a bizottság javasolta, hogy két havonta jelentessék meg, így az újságra tervezett kiadás nem emelkedne. Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 26

27 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2011. A Decsi Kapu önkormányzati lap formai változtatásairól Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Kapu önkormányzati lap formai változtatásait az alábbiak szerint határozza meg: - 2 színű borító - 12 oldalnyi terjedelem, - nyomdai grafikai előkésztés, tördelés példány - megjelenés 2 havonta A képviselő-testület a lap nyomdai feladataival a Séd Nyomdával köt szerződést, alkalmanként ,- Ft + ÁFA vállalkozási díjjal. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29) önkormányzati rendeletét vizsgálja meg, és amennyiben szükséges a fenti változásokkal történő módosítását készítse elő a következő ülésre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Séd Nyomdával kötendő vállalkozási szerződést aláírja. Határidő: október 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Séd Nyomda Kft. Szekszárd Decsi Kapu Szerkesztősége Pénzügyi ügyintéző-irányító. 24. Mutasd meg címmel megrendezésre kerülő zenei versennyel kapcsolatos kérelem Dr. Málnai János: Szücs István decsi lakos országos zenei versenyt hirdetne Mutasd meg magad címmel. A versenyre olyan személyek jelentkezhetnek, akik legalább 4 hangszeren tudnak játszani. A képviselő-testület hozzájárulását kérte ahhoz, hogy e rendezvényt a Faluházban rendezhesse és a szervezésben a Faluház munkatársai segítséget nyújtsanak neki. A rendezvény meghirdetéséhez a Szerzői Jogvédő Irodától jogosultságot kapott. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: Amennyiben anyagi vonzata nincs, javasolta a hozzájárulás megadását. Biczó Ernő: Anyagi támogatást nem kért. Amennyiben ez később felmerül, a képviselőtestület elé terjesztik. 27

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Orsós János Decs, Dr. Pilissy E. u. 47. szám alatti lakos 2961-2/2012 ügyiratszámú fellebbezésének elutasításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben