J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Faluház Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Mikóczi Zoltán alpolgármester, 3.) Bálint Gyöngyi, 4.) Bergerné Ifju Erzsébet 5.) Nemes József, 6.) Papné Dávid Judit, 7.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Dobai Sándor jegyző, 2.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes, 3.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 5.) Reinhardt Ádám PFB külső tag, 6.) Gőbelné Bálint Erzsébet kuratóriumi elnök,, valamint 20 fő érdeklődő a lakosság részéről Jegyzőkönyvvezető: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően Antal Zsolt polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, a 6. napirend levételét, 1. napirendi pont legyen a 13. napirendi pont, továbbá az alábbi új napirendi pont felvételét: A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodásának módosítása. Az ülés napirendjeivel kapcsolatban több módosító javaslat nem hangzott el. A képviselő-testület Antal Zsolt polgármester napirendekre tett módosító javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta. Ezt követően Antal Zsolt polgármester az elfogadott módosításokat figyelembe véve, szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait. A képviselő-testület Antal Zsolt polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő napirendet állapította meg: 1. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület kérelmének megtárgyalása (31. sz. előterjesztés) 2. Tájékoztató a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről (32. sz. előterjesztés) 3. Döntés háziorvosi praxis helyettesítéséről (33. sz. előterjesztés) 4. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása (44. sz. előterjesztés) 5. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodásának módosítása (35. sz. előterjesztés) 6. A Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre óvodai beíratási időpont meghatározása (36. sz. előterjesztés) 7. Döntés Sárpilis Község Önkormányzatával kötendő szolgáltatói szerződés módosításáról (37. sz. előterjesztés) 8. Javaslat jó tanulók jutalmazásához fedezet biztosítására (38. sz. előterjesztés) 2

3 9. Döntés a könyvtár évi folyóirat előfizetéséről (39. sz. előterjesztés) 10. Döntés a civil szervezetek támogatása érdekében pályázat kiírásáról (40. sz. előterjesztés) 11. Antal Zsolt polgármester évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (41. sz. előterjesztés) 12. Döntés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről (42. sz. előterjesztés) 13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (30. sz. előterjesztés) 14. Kérdések, interpellációk, egyebek. Zárt ülésen: 15. Döntés tárlatvezetésre kötendő megbízási szerződésről (43. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület kérelmének megtárgyalása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a Népművészeti Egyesület elnöke a Humán Bizottság ülésén tájékoztatást adott arról az elképzelésről, mely szerint az egyesület évente 200 ezer Ft támogatást szeretne az önkormányzattól kapni. Dr. Papp Csaba a PFB elnöke: Amennyiben a többi sárközi település is megítéli a támogatást, akkor a bizottság is javasolja a támogatás megítélését. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság szintén akkor támogatja a javaslatot, ha a többi sárközi település is hozzájárul az anyagi támogatáshoz. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Bálint Gyöngyi képviselő: Nem derül ki a támogatási kérelemből, hogy mi az egyesület célja, feladata, illetve az csak a Humán Bizottság ülésén derült ki, hogy ,- Ft támogatást kérnek, ami nem egyszeri, hanem évenkénti támogatás. Ha csatlakozna ehhez az önkormányzat mit profitálna belőle, népművészetileg hasznára válna-e. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II.24.) A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület megbízásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület anyagi támogatás iránti kérelmét abban az esetben támogatja, ha a Sárközi települések Önkormányzatai, valamint Pörböly Község Önkormányzata is a támogatásukról dönt. Határidő: február 29. 3

4 Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2. Tájékoztató a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést.. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadásra javasolta. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadásra javasolta. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (II.24.) számú A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Decs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3. Döntés háziorvosi praxis helyettesítéséről Antal Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. Tájékoztatása szerint március 1-től június 30-ig a II. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítését Dr. Papp Zoltán és Dr. Nedók Pál orvos látnák el heti váltásban. A helyettesek helyettesítését dr. Klézli Júlia orvos vállalta március 1-től június 30-ig. A háziorvosi praxis betöltésére kiírt pályázatra senki nem adta be jelentkezését, ezért szükségessé vált annak ismételt kiírása. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja, illetve egyetért a pályázat kiírásával. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja, illetve egyetért a pályázat kiírásával. K é r d é s : Bálint Gyöngyi képviselő: Sárpilisről nem tesz említést a megbízási szerződés, illetve a 3. pontban a fenntartási költségeknél oda sorolja a szippantási költségeket. Hol van szippantási költség? 4

5 Antal Zsolt polgármester: Valóban nincs ilyen költség, így ki lesz törölve a szippantási költség a megbízási szerződésből. A háziorvos heti egy napot rendel Sárpilisen, így ennek arányában kell hozzájárulnia a költségekhez Sárpilisnek. Ki lesz pontosan számolva ez az összeg. Bálint Gyöngyi képviselő: A helyi rendeletünk szabályozza a két orvos körzetet. Ezt mennyire kell komolyan venni? Antal Zsolt polgármester: A képviselő-testület határozza meg a körzeteket, de szabad orvosválasztás van, így gyakorlatilag minden beteg oda adja le a kártyáját, ahova akarja. Hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a II. számú felnőtt háziorvosi praxisjoga helyettesítéséről szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (II.24.) A II. háziorvosi körzet praxisjoga helyettesítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a II. háziorvosi körzet működtetése tárgyában a praxisjog helyettesítésére Medi-Papp Kft-vel, Dr. Papp Zoltán helyettes orvossal vállalkozói szerződést köt határozott időre, március 1-től június 30-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Dr. Papp Zoltán helyettes orvos Pénzügy Antal Zsolt polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta a II. számú felnőtt háziorvosi praxisjoga helyettesítéséről szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. (II.24.) A II. háziorvosi körzet praxisjoga helyettesítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a II. háziorvosi körzet működtetése tárgyában a praxisjog helyettesítésére Be-Ned Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel, Dr. Nedók Pál helyettes orvossal vállalkozói szerződést köt határozott időre, március 1-től június 30-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Dr. Nedók Pál helyettes orvos Pénzügy 5

6 Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a II. háziorvosi körzet praxisjoga helyettesének helyettesítéséről szóló írásos határozati javaslatot Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (II.24.) A II. háziorvosi körzet praxisjoga helyettesének helyettesítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a II. háziorvosi körzet működtetése tárgyában a praxisjog helyettesítésére Dr. Papp Zoltán és Dr. Nedók Pál helyettes orvosokkal feladat-ellátási szerződést kötött. A képviselőtestület a helyettes orvosok helyettesítésére március 1-től június 30- ig tartó, határozott időre Dr. Klézli Júlia helyettesítő orvossal vállalkozói szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Dr. Papp Zoltán helyettes orvos Dr. Nedók Pál helyettes orvos Dr. Klézli Júlia helyettesítő orvos Pénzügy Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a II. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának betöltésére pályázat kiírásáról szóló írásos határozati javaslatot Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (II.24.) számú A II. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának betöltésére pályázat kiírásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Decs nagyközség és Sárpilis község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő jelenleg helyettesítéssel ellátott - II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Decs Nagyközség Önkormányzata, 7144 Decs, Fő utca 23. Munkavégzés helye: 7144 Decs, Őcsényi utca 10. orvosi rendelő, és 7145 Sárpilis, Nyéki u orvosi rendelő. Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, - az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, - az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte. - vállalkozás formájában történő működtetés. A pályázathoz csatolandó dokumentumok: - részletes szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás 6

7 - hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint. Egyéb információk: - a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető. - a II. sz. háziorvosi körzet lakosságszáma június 1-i állapot szerint:1736 fő. - az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli - Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Decs Nagyközség Önkormányzata címére (7144 Decs, Fő utca 23.), Decs nagyközség polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: Háziorvosi pályázat A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb április 30. A feladatellátás kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Antal Zsolt polgármestertől a 06/74/ telefonszámon. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétételének helye: A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti pályázati kiírás közzétételéről március 1-jén gondoskodjon. Határidő: március 1. (a pályázat közzétételére) Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző A határozatról értesül: 7

8 4. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Dobai Sándor jegyző tájékoztatása szerint négy területet érint a rendelet módosítása. Lakásfenntartási támogatás egy évig járna, és minden kérelmező egységes 3000,- Ft-ot kap. Eseti segélyt a kérelmező egy évben maximum ,- Ft-ig kérhet, nem lesz megszabva, hogy ezen belül hányszor igényelheti, viszont ha eléri a Ft-ot, akkor abban az évben már nem igényelhet eseti segélyt. A decsi lakosú újszülöttek egyszeri ,- Ft-os támogatásban részesülnek, a temetési segély pedig alanyi jogon jár majd annak a személynek, aki decsi lakosú, az elhunyt is decsi lakos volt, illetve Decsen is történik az eltemettetés. A temetési segély összege ,- Ft. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja. K é r d é s : Bálint Gyöngyi képviselő: Decsen is kell eltemetni az elhunytat? Ez nincs benne a rendeletben. Antal Zsolt polgármester: A rendeletben nincs benne, hogy Decsen kell eltemetni az elhunytat. Bálint Gyöngyi képviselő: Akkor javaslom, hogy a rendeletet legyen kiegészítve ezzel a ponttal. H o z z á s z ó l á s o k : Bergerné Ifju Erzsébet képviselő: Örül az egyszerűsített rendelet-tervezetnek, sokkal egyszerűbb lesz így a segélyezési rendszer. Dr.Papp Csaba képviselő: Nem ért egyet vele, hogy korlátlanul adhatják be az ügyfelek a kérelmeket az eseti segélyre. Így a hivatal és a bizottság munkája is nőni fog. Bálint Gyöngyi képviselő: A rendeletben nincs benne, hogy a temetési segély kérelemre indul. Antal Zsolt polgármester: A rendeletben benne van, hogy minden decsi lakosú személy a kérelmező. Az eseti segélyek elbírálásánál figyelni kell arra a Humán Bizottságnak, hogy a segély keretet a kérelmező nem merítse ki nyárra, mert akkor télen már nem tud igényelni. Aki lakásfenntartási támogatásban részesül, lehetőleg ne kérjen eseti segélyt. A segélyezési rendszer átalakítása a közbiztonságra is pozitív hatással van. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Bálint Gyöngyi képviselő módosító javaslatát, mely szerint a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 6. -ba kerüljön feltüntetésre, hogy az elhunyt személy eltemettetése decsi temetőben történjen. A képviselő tesület-5 igen, 2 tartózkodik szavazattal- megszavazta a módosító javaslatot. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló írásos határozati javaslatot a fentiekben megszavazott módosító javaslat figyelembevételével. Szavazást követően a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 8

9 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 18. a) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: február 26. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 5. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodásának módosítása Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2016. (II.24.) számú A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásmódosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja. 2. Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 3. Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője gondoskodik az okiratnak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtása iránt. Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester Határozatról értesül: Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 9

10 6. A Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre óvodai beíratási időpont meghatározása Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Bergerné Ifju Erzsébet a HB elnöke: A bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását javasolta. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre óvodai beíratási időpont meghatározásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú 41/2016. (II.24.) a Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz-Vesz Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját április 20-án, április 21-én és április 22-án 8:00 óra és 16:00 óra közötti időtartamban határozza meg. 2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodatitkárnál kell benyújtani. Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb május 13-ig értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 3. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg. Határidő: 2. pontban: május pontban: március 04. Felelős: 2. pontban: Szekeres Jánosné vezető óvónő 4. pontban: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda 7. Döntés Sárpilis Község Önkormányzatával kötendő szolgáltatói szerződés módosításáról Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Sárpilis Község Önkormányzatával kötendő szolgáltatói szerződés módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 10

11 Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2016. (II.24.) számú A Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötött szolgáltatói szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötött, az óvodások ékeztetésének biztosítására vonatkozó szolgáltatói szerződés módosítását megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt szolgáltatói szerződés aláírására. Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Decsi Konyha Sárpilis Község Önkormányzata 8. Javaslat jó tanulók jutalmazásához fedezet biztosítására Antal Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a javaslat a március 15.-i ünnepséget érinti, a tavalyi évtől eltérően először lesz a koszorúzás, majd az ünnepség. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Javaslat jó tanulók jutalmazásához fedezet biztosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2016. (II.24.) számú A március 15-i rendezvény programjainak megvalósításához fedezet biztosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 15-i községi rendezvény programjainak megvalósításához, a jó tanulók jutalmazásához ,- Ft összeghatárig fedezetet biztosít a évi költségvetése terhére. Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Pénzügy 11

12 9. Döntés a könyvtár évi folyóirat előfizetéséről Antal Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a könyvtár folyóirat előfizetésének éves bruttó díja ,- Ft. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A Humán Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a könyvtár évi folyóirat előfizetéséről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 44 /2016. (II.24.) számú A decsi könyvtár évi folyóirat előfizetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a decsi könyvtár évi folyóirat előfizetését bruttó ,- Ft összeghatárig jóváhagyja. Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Faluház Pénzügy 10. Döntés a civil szervezetek támogatása érdekében pályázat kiírásáról Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Bergerné Ifju Erzsébet HB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Döntés a civil szervezetek támogatása érdekében pályázat kiírásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2016. (II.24.) számú A civil szervezetek pénzügyi támogatása érdekében pályázat kiírásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 5/2013.(IV. 5.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdessen ki. A felosztható támogatás összege Ft, melyet a képviselő-testület a évi költségvetése terhére biztosít. 12

13 Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Pénzügy 11. Antal Zsolt polgármester évi szabadság ütemezésének jóváhagyása Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta Antal Zsolt polgármester évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (II.24.) számú Antal Zsolt polgármester évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 225/C. (2) bekezdése alapján jóváhagyja Antal Zsolt polgármester évi szabadság ütemezését a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. Határidő: Folyamatos Felelős: Antal Zsolt polgármester Határozatról értesül: 12. Döntés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről Antal Zsolt polgármester ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Dr. Papp Csaba PFB elnöke: A bizottság javasolja, hogy ,- Ft összegben állapítsák meg az alapítvány részére a támogatást. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Bálint Gyöngyi képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy beszélt a szekszárdi mentőállomással, ahol elmondták körülbelül 4 millió Ft a készülék ára. Amennyiben támogatást ad az önkormányzat, utaláskor fokozottan ügyelni kell arra, hogy a közlemény rovatba be kell írni Szekszárd részére megy a támogatás, illetve milyen eszközre kapja az összeget. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta - a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatának figyelembevételével- a Döntés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 13

14 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2016. (II.24.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány mentéstechnikai eszközbeszerzéshez szükséges anyagi hozzájárulás iránt benyújtott kérelme elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Országos Mentőszolgálat Alapítvány mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez szükséges anyagi hozzájárulás iránt benyújtott kérelmét elfogadja és ,- Ft összeggel hozzájárul az eszközbeszerzéshez a évi költségvetés terhére. Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Országos Mentőszolgálat Alapítvány Pénzügy 13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Antal Zsolt polgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, megindítják közbeszerzési eljárást a műfüves sportpálya pályázatra, ahol egy háromfős bíráló bizottság fogja a pályázók közül a kivitelezőt kiválasztani. A tervek szerint 2016.április 23.-ra lesz kész a sportpálya. Megkezdődött az önkormányzati intézmények állapotának felmérése, hogy hol szükséges karbantartás, javítás. Tájékoztatást adott arról, hogy a Sárközi Ház felújításához rendezési tervet szükséges módosítani, aminek költsége körülbelül ezer Ft, csak utána lehet pályázni. Ismertette, hogy folyamatosan jelennek meg a pályázati lehetőségek, így a pályázatok előkészítése megkezdődött. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodik szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 48 /2016. (II. 24.) számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a 1 és a 2/2016. (I.06.), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,, 21,22, 23, és 24/2016. (I.27.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda 257/2015. (XII.22.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően benyújtott tájékoztatóját elfogadja. Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda 14

15 14. Kérdések, interpellációk, egyebek Antal Zsolt polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy minden kedves decsi lakost és érdeklődőt szeretettel vár február 29.-én tartandó közmeghallgatásra. Pappné Dávid Judit képviselő: A civil szervetek, hogyan fognak értesülni a részükről kiírt pályázatról? Antal Zsolt polgármester: A községi honlapon közzé lesz téve, illetve a Polgármesteri hivatalnál is meg lehet majd szerezni a pályázati kiírást. Pappné Dávid Judit képviselő: Javasolja, hogy civil szervezetek kapjanak értesítést a pályázat kiírásáról. Az önkormányzat tarthatna egy közös megbeszélést, vagy fórumot, ahol megbeszélhetnék a civil szervezetekkel közös programokat, ötleteket. Ez elősegíthetné a közös munkát és az együttgondolkodást. Antal Zsolt polgármester: Március 15.-e előtt kell tartani egy ilyen irányú megbeszélést a civil szervezetekkel. Bálint Gyöngyi képviselő: Sok decsi ingatlanról hiányzik a házszám, így a postás vagy a mentő sokszor nem tudja hova kell menni. Kinek a kötelessége erről gondoskodni? Antal Zsolt polgármester: A lakóingatlan tulajdonosának lenne a feladata, hogy kirakja a házszámot az ingatlanjára. 15. Döntés tárlatvezetésre kötendő megbízási szerződésről A képviselő-testület e napirendi pontot - mivel az érintett kérte a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását - az Mötv. 46. (2) b) alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A képviselő-testület a zárt ülésen egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú 49/2016. (II.24.) Az önkormányzat és Nagy Zoltánné között kötendő megbízási szerződés elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zoltánné (adószám: ) Decs, Öreg u. 6. szám alatti lakossal kötendő megbízási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: február 29. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Nagy Zoltánné Pénzügy 15

16 Több tárgy nem volt, Antal Zsolt polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 20 órakor bezárta. Kmft. A n t a l Zsolt dr. Dobai Sándor polgármester jegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 12.-i ülésére Tárgy:Háziorvosi feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-24/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. december 10-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 4-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. Ellátandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 17. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 29-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 29-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 469-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben