J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 23-án órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott üléséről Jelen vannak: Major Gábor polgármester, Hécz Lajos alpolgármester, Bózsics Ferenc képviselő, Burjánné Szigethy Mónika képviselő, Széphegyi Istvánné képviselő, Dr. Nagy Gergely képviselő (15 óra 45 perckor érkezett ) dr. Kállai Erik jegyző, Balogh Marianna, gazdasági osztályvezető, jegyzőkönyvvezető, Ott-Szegő Henrietta a Közművelődési, Közoktatási és Sportbizottság nem képviselő tagja, Bagdánné Molnár Erzsébet a Gönyűi Nyugdíjas Klub titkára, Szekendi György a Gönyűi Horgászegyesület elnöke, Igazoltan távol: Bakos Lászlóné képviselő Major Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes. Ezután az ülést megnyitotta. Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi napirendi pontok megtárgyalását határozta el. 1

2 N a p i r e n d: 1. Az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása A Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismerteti: dr. Nagy Gergely, a PB elnöke 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 3. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása A Bizottságok koncepcióról alkotott véleményét ismerteti: a Bizottságok elnökei 4. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról Előadók: a Bizottságok elnökei 5. Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról 6. Tájékoztató a településen működő társadalmi szervezetek, sportegyesületek munkájáról, részükre az önkormányzat által évre adott pénzügyi támogatás felhasználásáról Előadók: a civil szervezetek meghívott vezetői 7. Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 8. A fák- és cserjék telepítési (ültetési) távolságáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 9. A Kossuth L. u. 73. sz. alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat megvitatása 10. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel megtárgyalása 11. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 2

3 12. A Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó intézményi értékelésének jóváhagyása 13. Döntés könyvtárosi állásra pályázat kiírásáról 14. Döntés pályázat kiírásáról sportpálya-, temető-, és játszótér-gondnoki állásra 15. Döntés tűzijáték megrendeléséről 16. Döntés tag delegálásáról a Győr és Térsége Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába 17. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról Zárt ülés A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében beérkezett pályázatok elbírálása N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a: 1. Az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása Széphegyi Istvánné a Pénzügyi Bizottság tagja: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt az előterjesztés szerint tartalommal elfogadásra javasolja a testület számára. Major Gábor polgármester szavazást rendelt el a napirendről. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 108/2011. (XI.23.) határozata 3

4 Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. Határidő: azonnal 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Széphegyi Istvánné a Pénzügyi Bizottság tagja: Ismertette a testülettel a Pénzügyi Bizottságnak a napirendről hozott határozatát, mely szerint azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a testület számára. Major Gábor polgármester szavazást rendelt el a napirendről. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 3. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Széphegyi Istvánné a Szociális Bizottság tagja: Ismertette a Szociális Bizottság koncepcióról alkotott véleményét, mely szerint módosító javaslat nélkül elfogadásra javasolja a testület számára. Széphegyi Istvánné az Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatta a testületet arról, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a napirendet. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási-, Kulturális-, és Sportbizottság elnöke: Ismertette a bizottság koncepcióról kialakított véleményét, mely szerint azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a testület számára. Széphegyi Istvánné a Pénzügyi Bizottság tagja: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra ajánlja a koncepciót az előterjesztés szerinti tartalommal. Hécz Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy a koncepcióban szerepeljen a dr. Kollárszky utca közvilágításának kiépítése, mivel ez kötelező feladata az önkormányzatnak. Major Gábor polgármester: Nem támogatja az alpolgármester javaslatát, mivel nagyon sok olyan feladat van, ami nem szerepel a koncepcióban, viszont fontos lenne megvalósítani évben a csatorna beruházás az elsődleges és ez hatalmas összegű önerőt igényel. 4

5 Javasolja, hogy a koncepciót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a testületet, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe veszik ezt a javaslatot, amennyiben lesz rá elegendő fedezet. Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el a napirendről. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 109/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a évi költségvetés elkészítésénél és a dr. Kollárszky utca közvilágításának kiépítésére a rendelet-tervezet összeállításakor előirányzatot kell biztosítani a bevételi források függvényében. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: február 15. Felelős: dr. Kállai Erik jegyző, Major Gábor polgármester 4. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról Major Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy az írásban megküldött beszámolókhoz van e kérdés, hozzászólás, kiegészítés. Burjánné Szigethy Mónika a Közoktatási-, Kulturális-, és Sportbizottság elnöke: Azzal szeretné kiegészíteni a beszámolóját, hogy kéri a társadalmi szervezeteket, hogy vegyék komolyan az évente elkészítésre kerülő rendezvénytervet, hiszen most novemberben is előfordul az, hogy egy ugyanazon napra két esemény is megrendezésre kerül. Fontos, hogy a dátumokat a szervezők előzetesen egyeztessék a civil szervezetek képviselőivel. Mivel más hozzászólás és javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendről. 5

6 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 110/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok munkájáról szóló beszámolókat elfogadja. Határidő: azonnal 5. Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat négy társulásban vesz részt. Az egyik legjobban működő társulás a Győri Többcélú Kistérségi Társulás. Nagyon sok önkormányzati feladatot tudunk ellátni a kistérséggel közösen, ami jelentős megtakarítást eredményez önkormányzatunknak. Rendszeresen vannak társulási ülések, melyek mindegyikén igyekszünk részt venni. E napirend kapcsán bemutatja a testületnek a jelenlévő Hegyi Ágnest, aki a november 1-től működő családsegítő szolgálat feladatait látja el településünkön, ami a Győri Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében valósult meg. Átadja a szót Hegyi Ágnesnek. Hegyi Ágnes családgondozó: Ismertette a testülettel a családsegítő szolgálat tevékenységét, melyről szóróanyagot is átad a jelenlevők számára. Szeretne a testülettel, a Szociális Bizottsággal, a hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársával és az intézményekkel is egy jól működő kapcsolatot kialakítani. Bízik benne, hogy a munkája eredményes lesz. Tájékoztatást adott arról, hogy rövidesen pszichológus is elkezdi majd Gönyűn a tevékenységét. Major Gábor polgármester megköszöni a tájékoztatást és folytatja a társulási munkáról szóló beszámolóját. A másik társulás a Szigetköz Felső-Dunamente Önkormányzati Társulás, melynek keretében az elmúlt évben nem volt szoros az együttműködés, azonban a Mosoni-Duna rehabilitációjának részbeni megvalósításában ennek a társulásnak is nagy szerepe jutott. A harmadik társulás a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek vezetősége az elmúlt napokban felbomlott és most van folyamatban az új tagok delegálása. Ezen társulás kapcsán az egyik legfontosabb az, hogy most + 20 % önerőt követel a pályázatban résztvevő településektől a tanács. Ezt a követelést a legtöbb település vitatja, és a kiépített hulladékgazdálkodási rendszer is veszélybe kerülhet. A negyedik társulás a Gönyű és Nagyszentjános Települések Szennyvízcsatornázása Önkormányzati Társulás. A második fordulós pályázat lebonyolítása megkezdődött. 6

7 Kiválasztásra került a Pr (nyilvánosság) tevékenységet végző vállalkozás és már a szerződéskötés is megtörtént. A projektmenedzserrel megkötésre kerülő szerződést a jövő héten fogják aláírni. A műszaki ellenőri tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárásnak még nincsen eredménye. A kivitelező kiválasztásának dokumentációja már Budapesten van a Fejlesztési Igazgatóság asztalán, és arra várunk, hogy ők is jóváhagyják. Ha ez megtörténik, akkor három héten belül megtörténhet a szerződéskötés. Összességében elmondható, hogy a pályázat lebonyolítása megfelelően halad. Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 111/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 6. Tájékoztató a településen működő társadalmi szervezetek, sportegyesületek munkájáról, részükre az önkormányzat által évre adott pénzügyi támogatás felhasználásáról Major Gábor polgármester: Megköszönte a társadalmi szervezetek egész éves munkáját. Burjánné Szigethy Mónika képviselő: Külön köszönetet mondott a Polgárőrségnek, akik a juniális megrendezésében és az első osztályosok megajándékozásában is nagy segítséget nyújtottak. Tájékoztatta a testületet, hogy a KKS Bizottság a tájékoztatókat megtárgyalta és azokat a testület számára tudomásulvételre ajánlja. 112/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő társadalmi szervezetek, sportegyesületek ( Gönyű SE, Gönyű Se Sakkszakosztálya, Gönyűi Lövészklub KHSE, Gönyűi Horgászegyesület, Gönyűi Polgárőr Egyesület, Vöröskereszt Gönyűi Szervezete, Gönyűi Nyugdíjasklub ) munkájáról, részükre az önkormányzat által évre adott pénzügyi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatókat tudomásul vette. Dr. Nagy Gergely képviselő 15 óra 45 perckor megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 6 fő, továbbra is határozatképes. 7

8 7. Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása dr. Kállai Erik jegyző: A jelenleg hatályos rendelet 20 éves, így már aktuálissá vált, hogy azt a hatályos jogszabályoknak és az időközbeni társadalmi változásoknak megfelelően módosítsuk. Kérte, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a rendelet-tervezetet. Dr. Nagy Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy ha valakinek 4 kutyája van, a rendeletben pedig a maximálisan tartható kutyák száma három, akkor ennek milyen következményei vannak. dr. Kállai Erik jegyző: Válaszában elmondta, hogy kérelemre a polgármester engedélyezheti a rendeletben meghatározott maximális számtól való eltérést, amennyiben ehhez a szomszédos ingatlan tulajdonosai előzetesen írásban hozzájárulnak. A jogszabályban foglalt rendelkezések megsértőivel szemben ,- Ft pénzbírság szabható ki szabálysértési eljárás keretében. A polgármester szavazást rendelt el a napirendről. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 8. A fák- és cserjék telepítési (ültetési) távolságáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása dr. Kállai Erik jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a rendelet megalkotásának az a célja, hogy elkerülhetőek legyenek a későbbi jogviták a szomszédok között. Jelenleg nincs olyan hatályos jogszabály, ami a telepítési (ültetési) távolságot szabályozná. Kéri a testületet, hogy a rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. A polgármester szavazást rendelt el a napirendről. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a fák- és cserjék telepítési (ültetési) távolságáról ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi ) 9. A Kossuth L. u. 73. sz. alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat megvitatása 8

9 Major Gábor polgármester: Ismertette a testülettel, hogy érkezett egy levél, melyben megvételre kínálják az önkormányzatnak a Gönyű, Kossuth Lajos utca 73. szám alatti ingatlant. Sajnálatos módon a levélben eladási ár nem szerepel. Hécz Lajos alpolgármester. Véleménye szerint élni kell ezzel a felkínált lehetőséggel, mert ennek az ingatlannak a megvásárlásával az önkormányzatnak lenne egy összefüggő, nagy területe a falu egyik legkiemelkedőbb részén és a vásárlással a tulajdoni viszonyok is rendeződnének. Széphegyi Istvánné képviselő: Javasolja, hogy kérjünk a tulajdonostól egy számára elfogadható eladási árat és utána döntsön a testület. A polgármester szavazásra bocsátotta Széphegyi Istvánné képviselő javaslatát, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 113/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gönyű, Kossuth L. u. 73. szám alatti ingatlan megvásárlásáról akkor dönt, amikor a tulajdonos meghatároz egy eladási árat. A testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonost ez ügyben keresse meg. Határidő: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel megtárgyalása Major Gábor polgármester: Javaslata, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat továbbra is támogassa az összes jelentkezőt havi Ft-os összeggel. Mivel más javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a javaslatról. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 114/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, hogy Horváth Mónika ( an: Pill Ilona, ) Gönyű, Bem J. u

10 Viczina Alexandra ( an: Árnits Adrienn ) 9071 Gönyű, Jókai M.u.6. Csendes Ramóna (an: Guszter Anikó ) 9071 Gönyű, Bem J. u. 33. Süslesz Viktória (an: Pécsi Henrietta ) 9071 Gönyű, Bem J. u. 69. Vígh Botond ( an: Németh Mária ) 9071 Gönyű, Vörösmarty u. 47. nyolcadik osztályos tanulók Gönyű Község képviseletében részt vegyenek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diákok számára a programban való részvétel idejére ( maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra ) Ft/hó ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanulók által az első helyen kiválasztott középiskolák részére küldjék meg. Határidő: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ismét szükséges a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. Kéri a testületet, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá a társulási megállapodás módosítását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 115/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás i Tanácsülésén megtárgyalt Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatot küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére. Felelős: dr. Kállai Erik jegyző Határidő: Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülését követő 30 nap 12. A Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó intézményi értékelésének jóváhagyása 10

11 Major Gábor polgármester: Kéri a testületet, hogy az intézményi értékelést az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 116/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó intézményi értékelését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 13. Döntés könyvtári állásra pályázat kiírásáról Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a könyvtárosi állás megüresedése miatt szükség van az új könyvtáros kiválaszásához egy pályázati kiírás megjelentetésére. Javasolja, hogy az álláshirdetést az önkormányzat tegye közzé a Kisalföld napilapban is. Széphegyi Istvánné képviselő: Javasolja, hogy a Kisalföld mellett a Gönyűi Hírekben is jelenjen meg ez a pályázati kiírás. Mivel több javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 117/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzata pályázatot ír ki könyvtárosi munkakörre. Az állás napi 4 órás közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be január 1-től, határozatlan időre. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Gönyűi Hírekben, az önkormányzat honlapján és egy alkalommal a Kisalföld pénteki számában tegye közzé. Határidő: Döntés pályázat kiírásáról sportpálya-, temető-, és játszótér-gondnoki állásra 11

12 Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a jelenlegi temetőgondnok szerződése december 31-én lejár és október óta a sportpálya gondnoki feladatait sem látja el senki. Javasolja, hogy január 1-től egy személyt alkalmazzon az önkormányzat napi 4 órás munkaidőben, aki ellátja a temető, a játszótér és a sportpálya gondnoki feladatait. Kéri a testületet, hogy döntsön a pályázat kiírásáról. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 118/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzata pályázatot ír ki temető-, sportpálya- és játszótér gondnoki állásra. A munkakör napi 4 órás munkaviszony keretében tölthető be január 1-től, határozott időre, 1 év időtartamra. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye közzé. Határidő: Döntés tűzijáték megrendeléséről Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy dönteni kell arról, hogy az elmúlt évek hagyományainak megfelelően rendel-e az önkormányzat tűzijátékot vagy sem. A Pyro-1 Kft. - akivel az elmúlt három évben szerződést kötöttünk erre a feladatra a tavalyi áron biztosítaná az előző évivel azonos színvonalú tűzijátékot. Széphegyi Istvánné képviselő: Véleménye szerint a jelenlegi rossz gazdasági helyzetben nem tűzijátékra kell a pénzt elkölteni. Bozsics Ferenc képviselő: Javaslata, hogy idén is legyen tűzijáték, mert minden évben egyre többen jöttek el, jó lenne ezt a színvonalat a jövőben is tartani. A polgármester szavazást rendelt el és a képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 119/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzata a Pyro-1 Kft.-vel (5700 Gyula, Rákóczi u. 19.) szerződést köt a december 31-i tűzijáték szolgáltatására az ajánlatban szereplő nettó Ft + 25 % áfa díj és egyéb szerződéses feltételek mellett. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 12

13 Határidő: Döntés tag delegálásáról a Győr és Térsége Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Major Gábor polgármester: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás a i tanácsülésén tárgyalta, hogy Király Péter, öttevényi polgármester lemondása miatt a Győr és Térsége Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába a Győr 1. sz. körzet önkormányzatainak új tagot kell delegálni. Borkai Zsolt elnök Friderics Cecíliát, Nagyszentjános polgármesterét javasolta erre a pozícióra. Mivel más javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 120/2011.(XI.23.) határozata Gönyű Község Önkormányzata Friderics Cecíliát delegálja a Győr és Térsége Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába. Határidő: azonnal 16. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról Major Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztését nem kívánta szóban kiegészíteni. Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendről. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 121/2011.(XI.23.) határozata A képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a legutóbbi ülés óta végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. 13

14 Major Gábor polgármester: Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nincs, mindenkinek megköszöni a munkát, az ülést órakor bezárja és a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. k. m. f. Major Gábor polgármester dr. Kállai Erik jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott) JEGYZŐKÖNYV mely készült az ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése Időpont: 2015. február 26. 14:30 óra Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala Zeichmeister

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. Rendelet: 9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről Határozatok száma: 30-31. TARTALOMJEGYZÉK 30/2015.(V.4.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

7/2013. sz. jegyzőkönyv

7/2013. sz. jegyzőkönyv 7/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről Határozatok száma: 21-29. TARTALOMJEGYZÉK 21/2015.(IV.14.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti küldöttek, valamint a tanácskozási joggal megjelent meghívottak.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti küldöttek, valamint a tanácskozási joggal megjelent meghívottak. Jegyzőkönyv Készült: a Mosonmagyaróvári Vízitársulat küldöttei által a Flesch Károly Kulturális Központ 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. emeleti előadótermében 2016. április 07. napján megtartott

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben