/ sz. példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2012. 1. sz. példány"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. / sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL 1

2 Jegyzıkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 9.-én délelıtt 10 órakor a Városháza nagyteremében megtartott ülésérıl Jelen vannak: Tétényi Éva polgármester Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet Ivanov Mihály Németh József Pál György Pócsföldi József Steindl Balázs Bánhidy Vajk Kálmán Sándor Nyíri Attila Petróczy Gyula Stámusz Andrea Zoltai Dániel Aljegyzı: Dr. Balla Sándor Dr. Sarkantyu Adrián Dr. Holicska Judit Nem vett részt az ülésen: Meggyes Tamás, Juhász István Jegyzıkönyvvezetı: Bakon Tamásné Jegyzıkönyvet készítette: Barina Andrea Tétényi Éva Köszöntötte a megjelenteket és a testületi ülést 10 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselı-testület megválasztott létszáma 15 fı, jelen van 13 fı, a képviselıtestület határozatképes. A meghívóban közölt napirendi pontokhoz még öt sürgısségi indítvány érkezett. A meghívóban lévı hatos és a hetes napirendeket kívánja visszavonni. Megkérdezi a Fidesz frakciót, hogy ık mit szeretnének tárgyalni. Steindl Balázs: A költségvetést mindenképpen. Egyes napirendet szeretnék levenni, a tízes napirendet is le szeretnék venni, mivel az ügyvédek tegnap tárgyaltak elıször egymással és még mindig nincsen megegyezés. A tizennégyes, tizenhatos, tizennyolcas napirendet szeretnék levenni. A sürgısségiek közül a S01-es napirendi pontot szeretnék levenni. Tétényi Éva: A sürgısségi 1-es, valamint a tízes napirendek mivel vétójoggal kerültek tárgyalásra és tizenöt napon belül kötelezı megtárgyalni, ebben az esetben levehetjük-e napirendrıl, vagy sem, vagy mi a jogi állásfoglalás? Dr. Balla Sándor: Mivel a polgármester asszony vétójoggal élt a két döntéssel szemben, ezért napirendrıl nem lehet levenni, inkább dönteni kell annak elhalasztásáról. Steindl Balázs: Elfogadja az aljegyzı úr válaszát. Tétényi Éva: A napirendi pontok közül sürgısségi egyes és a tízes napirendi pontot tárgyaljuk, mivel ez kötelezettségünk. A hatos, hetes napirendi pont levételre kerül. Az ötös 2

3 napirendi pont tárgyalása a zárt ülés elıtt utolsóként kerül megtárgyalásra. Mivel módosító indítványként hangzott el a Fidesz frakció álláspontja, ezért az egyes napirendi pontot nem kívánja tárgyalni. A tizennégyes, a tizenhatos és a tizennyolcas napirendeket szeretné levenni. Tétényi Éva: Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat. A Képviselı-testület 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat. 1. Napirendi pont Az alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása Tétényi Éva: Amíg tényleges együttmőködés nincs a Képviselı-testület és a polgármester között, addig nem kíván alpolgármestert választani. 2. Napirendi pont Javaslat a Képviselı testület szervei Szervezeti Szabályzatáról szóló 18/2001.(IV.29.) esztergomi önkormányzati rendelet módosítására. Tétényi Éva: A Szervezeti mőködési Szabályzat módosítása abban az esetben lehetséges, tartja jónak, ha elıtte meg tudnak állapodni a bizottságok kibıvítésében, esetleg egy tanácskozási rendszer létrehozásában. Tehát, minden olyan dologban, ami a hivatal mőködését elısegítené. 3. Napirendi pont Döntés a Szent Miklós Alap felfüggesztésérıl Tétényi Éva: A Szent Miklós Alapba történı befizetéseket a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetıvé. Ami a Szent Miklós Alapban benne volt összeg, az is felhasználásra került, ezért kéri a Képviselı-testületet, hogy addig függessze fel ennek az alapnak a befizetéseit, ameddig az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi ezt lehetıvé. Nyíri Attila: A képviselı úr szerint a Szent Miklós Alap felfüggesztésérıl az érintetteket mindenképpen tájékoztatni kell. Tétényi Éva szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A Képviselı testület 4 igen 8 nem szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot. 3

4 4. Napirendi pont A évi közbeszerzési terv elfogadása Zoltai Dániel: Az elıterjesztésbe annyi változás jött létre, hogy a nyolcadik pontba utólagosan bekerült a Földgáz szolgáltatás beszerzése. Tétényi Éva: A szolgáltatások megrendelése között szerepel az intézmények takarítása, az Ipari Park területén alépítmény befejezése. A kamionparkoló és felépítményeinek építésmunkáira, az Aprófalva bölcsıde építési munkáira, a mélygarázs üzemeltetésére, ingatlanok ırzésére, a tömegközlekedés ellátására, a piac üzemeltetésére és az elıbb említett földgáz szolgáltatás beszerzésére közbeszerzést írunk ki. Tétényi Éva szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselı-testület 11 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 109/2012.(III.9.) öh. határozata Esztergom Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja Esztergom Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal / sz. elıterjesztés melléklete ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI TERVE (2012. január december 31. közötti idıszakban) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK: 1. Intézmények takarításának megrendelése 2. Esztergom Város Önkormányzata az Esztergom, Ipari Park területén alépítmény befejezése valamint a kamionparkoló és felépítményei: szolgáltatóház gépjármővezetıi tartózkodó épület és kamionmosó épület építési munkálataira 3. Az esztergomi Aprófalva Bölcsıde bıvítése: építési beruházás 4. Mélygarázs üzemeltetése 5. Ingatlanok ırzése 6. Tömegközlekedés ellátása 7. Piac üzemeltetése 8. Földgáz szolgáltatás beszerzése 5. Napirendi pont 4

5 Javaslat a vásár- és piactartásról szóló 4/2007.(I.25.) esztergomi ör. rendelet módosítására Tétényi Éva: Elfogadtuk a közbeszerzési tervet, ezért reméljük, hogy minél hamarabb kiírásra kerül. Addig az a döntés született, hogy a hivatal egy piac felügyelın, illetve a jegyzı osztály szervezés részlegén keresztül biztosítsa a piac felügyeletet. Amikor lezárul ez a közbeszerzés, akkor a Gran Piac Kft lehet az, aki az Esztergom Városi Piacot tovább fogja üzemeltetni. Tétényi Éva szavazásra teszi fel a rendeletmódosítási javaslatot. A Képviselı-testület 3 igen, 8 nem, 1 tartózkodással, szavazattal nem fogadta el a rendeletmódosítási javaslatot. 6. Napirendi pont Javaslat a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására Tétényi Éva: Az önkormányzat részére semmilyen kifizetés nem történt a parkolással kapcsolatban a Strigonium Zrt részérıl. Viszont a képviselı-testületnek kötelessége dönteni errıl a rendelet módosításáról, mivel már sokadszorra került a testület elé és szeretné, ha a rendelet módosításával kapcsolatos ügyek megoldódnának. Nyíri Attila: Véleménye szerint a városi parkoltatásra közbeszerzést kellene kiírni, nem biztos, hogy a Strigonium Zrt-nek kellene mőködtetni ezt, mivel megkérdıjelezhetıen végzi feladatait. Zoltai Dániel: Nem lehet közbeszerzésre kiírni a felszíni parkoltatást, mivel azt az önkormányzatnak, vagy az önkormányzat cégének kell üzemeltetnie. Stámusz Andrea: Továbbra is kéri, hogy legyen ingyenes a parkolás a városban. Tétényi Éva: Abban az esetben, ha nincsen lényeges bevétel, elgondolkodtató, hogy a városban élık érdekében jobb lenne, ha ingyenes lenne a parkolás. Steindl Balázs: Kéri, hogy a következı testületi ülésen döntsenek errıl a napirendi pontról, amikor jelen lesz a Strigonium Zrt. vezérigazgatója is, Arany László Tamás. Március 15-ig beszámol a Strigonium a parkolási bevételekrıl. Ezt módosító indítványként kívánja beadni. Tétényi Éva szavazásra teszi fel a módosító indítványt. A Képviselı-testület 8 igen és 4 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 109/2/2012.(III.9.) öh. határozata Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Steindl Balázs képviselı módosító indítványát, mely szerint a,, Javaslat a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. 5

6 rendelet módosításáról szóló napirendet a április 13-án tartandó testületi ülésen tárgyalja. Tétényi Éva a jegyzıkönyvben a NEM szavazatokkal szavazókat kéri kiemelni: Stámusz Andrea, Batyikné Csıke Ágnes, Nyíri Attila, Tétényi Éva. 7. Napirendi pont Az Esztergom Város forgalmi rendjérıl szóló 45/2007.(VI.28.) esztergomi ör. rendelet felülvizsgálata Tétényi Éva: Mivel nem készült el ez az elıterjesztés, kéri, hogy az elıterjesztésért felelıs kolléga felelısségre vonása megtörténjen. 8. Napirendi pont Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet módosítására Tétényi Éva: Vétójoggal élt az elızı testületi ülésen, mivel a Fidesz frakció csak a temetıket akarta betenni a zárolt vagyontárgyak közé, míg az elıterjesztésben a fúrt kutakat és a önkormányzat gazdasági társaságai is szerepeltek. Steindl Balázs: A kutakat nem szükséges beletenni a vagyonrendeletbe és nem is kívánják beletenni. Tétényi Éva: Meg szeretné kérdezni aljegyzı urat, hogyha a törvény egyértelmően elıírja hogy ezeket be kell tenni a vagyonrendeletbe, akkor lehetısége van-e arra az önkormányzatnak azt mondania, hogy ı mégis máskép gondolja. Dr. Balla Sándor: Szeretné felkérni Bognár Krisztiánt a válaszadásra. Bognár Krisztián: A Nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Képviselı-testület minimálisan eleget tett a törvényi kötelezettségének mivel a temetıket betette a vagyontárgyak közé, de a törvény elıírja, hogy a vagyontárgyakat vagyonrendeletbe kell helyezni. Tétényi Éva: Nem érti, miért csak a temetıket tette be a vagyonrendeletbe a Fidesz frakció, mivel a kutak vagyonrendeletbe foglalását éppolyan fontosnak találja. Steindl Balázs: A törvény erejénél fogva ezek már kiemelt nemzeti vagyontárgynak számítanak, a törvényben eleget tettünk a minimumnak, kijelöltünk egy vagyontárgyat, amit beletettünk a rendeletbe Kéri, hogy szavazzanak a módosító indítványról. Tétényi Éva: A módosító javaslatot teszi fel szavazásra. A Képviselı-testület 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet. 6

7 Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet módosításáról szóló /2012.( ) önkormányzati rendeletét. (Rendelet mellékelve) A polgármester asszony kéri a jegyzıkönyvbe rögzíteni, hogy a NEM szavazattal szavazók: Stámusz Andrea, Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet, Nyíri Attila és Tétényi Éva. 9.Napirendi pont Döntés a Déli kanonoksor további sorsáról Tétényi Éva: A polgármester asszony kedden megy személyes tárgyalásra ez ügyben, addig a Képviselı-testület nem tud határozatot alkotni az ügy érdemében. 10. Napirendi pont Beszámoló az Esztergomi Kegyeleti Kft. felügyelı bizottsági tagjainak ellenırzési tevékenységérıl Tétényi Éva: Megváltozott az elıterjesztés címe, nem a felügyelı bizottság tagjainak ellenırzési tevékenységérıl szól, hanem a Kegyeleti Kft-beszámolóját észrevételezi a polgármester asszony, ezért meg szeretné kérdezni, hogy a felügyelıbizottság esetlegesen nem végezte el a dolgát, vagy mi az, ami miatt így került az ügy elıterjesztésre? Steindl Balázs: A gazdasági törvény úgy fogalmaz, hogy a felügyelıbizottság tagjainak, május 31-ig kell, hogy beszámoljon. Május 31-ig a felügyelıbizottság be fog számolni a Strigonium Zrt. felé, köztudott hogy a Strigonium cége a temetkezési vállalat. Az Esztergomi Kegyeleti Kft-nek minden évben március 10-ig beszámolót kell készítenie a testület felé. Tétényi Éva: A kegyeleti Kft-vel kapcsolatban Ft-os elszámolást szeretne látni, mivel egy temetés Ft között van, és temetést végeznek évente. Stámusz Andrea: Nem tudja elfogadni a beszámolót, mivel, a Kegyeleti Kft. honlapján nincsenek megadva a temetkezéssel kapcsolatos összegek, ezért a képviselı asszony szeretne betekinteni a Kegyeleti Kft. számláiba. Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet: Az elıterjesztés úgy kezdıdik, hogy az elmúlt év bevételeirıl és kiadásairól szól ez a beszámoló és a beszámolóban, a bevételi oldalon egyedül a sírhelyekbıl befolyt összeget tüntették fel. A képviselı asszony szerint, az Esztergomi Kegyeleti Kft. beszámolója hiányos. Tétényi Éva: Aki ezt a beszámolót elfogadja az igennel szavaz, aki másként gondolja az másként szavaz. A Képviselı-testület 9 igen, 4 nem szavazat mellett elfogadta a Kegyeleti Kft. beszámolóját 7

8 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 110/2012.(III.9.) öh. határozata Az Esztergomi Kegyeleti Kft évi beszámolója Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Esztergom Kegyeleti Kft. közszolgáltatási szerzıdés 7. és 21. pontja szerint elkészített évi beszámolóját. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal A Képviselı-testületbıl nem fogadták el az Esztergomi Kegyeleti Kft beszámolóját: Stámusz Andrea, Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet, Nyíri Attila és Tétényi Éva. 11. Napirendi pont Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések Tétényi Éva: Egom - Garázs Kft-vel kapcsolatban kérte, hogy az összes szerzıdést nézzék meg. Mivel nem kaptunk semmiféle tájékoztatást, adatot az Egom - Garázs Kft.-tıl amit kértünk, kéri a polgármester asszony jegyzıkönyvbe rögzítését, hogy ezt a napirendet mindenképpen tárgyalja újra a következı testületi ülésen a Képviselı-testület, mivel az Egom - Garázs Kft. szeretné ellátni a jövıben Esztergom város parkoltatását. 12.Napirendi pont A Strigonium Zrt. vezérigazgatójának hatáskör-bıvítésérıl tárgyú 859/2010. (XII.9.) esztergomi önkormányzati határozattal kapcsolatos döntés Tétényi Éva: Mivel ezzel az üggyel kapcsolatban is vétójoggal élt, ezért szükséges, hogy ezt a Képviselı-testület újra tárgyalja. Kéri, hogy a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának a kibıvített, hatáskörét állítsák vissza a december 9-i állapotra. Steindl Balázs: Következı testületi ülésen szeretné tárgyalni ezt a napirendi pontot. Tétényi Éva: Aki az elnapolással egyetért, az igennel szavaz, aki másként gondolja, másként szavaz. A Képviselı-testület 8 igen és 4 nem szavazattal a következı határozatot alkotja: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 111/2012.(III.9.) öh. határozata Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt hogy, elfogadja Steindl Balázs képviselı javaslatát, és A Strigonium Zrt. Vezérigazgatójának hatáskör-bıvítésérıl tárgyú 859/2010. (XII.9.) esztergomi önkormányzati határozattal kapcsolatos döntést. a április 13-án tartandó testületi ülésen tárgyalja. Képviselı-testületbıl nem kívánták elnapolni a 12. napirendi pont tárgyalását: Stámusz Andrea, Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet, Nyíri Attila és Tétényi Éva. 8

9 13. Napirendi pont Javaslat az önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés megkötésére Tétényi Éva: Megszőnt a könyvvizsgálóval a szerzıdésünk, ezért a polgármester asszony kérte a hivatalt, hogy a hivatal kérjen ajánlatot, hogy ki látná el ezt a feladatot, mert a költségvetés elfogadásához szükség van a könyvvizsgálói feladatok ellátásához. Benedek Kfttıl kaptunk ajánlatot, akik korábban is a hivatal könyvvizsgálói voltak és kéri a testületet, hogy fogadják el a Benedek Kft. ajánlatát. Tétényi Éva szavazásra tette fel határozati javaslatát. A Képviselı-testület 11 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 113/2012.(III.9.) öh. határozata Javaslat az önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés megkötésére 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. (1035 Budapest, Miklós tér 2., képviseli: dr. Benedek József, ügyvezetı) Esztergom Város Önkormányzatának könyvvizsgálói feladataira adott árajánlatát. 2. A Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V.2.g) pontja alapján az 1. pontban szereplı feladatok vonatkozásában eltekint a további árajánlatok bekérésétıl. 3. A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A-B. -ai alapján úgy dönt, hogy január 1-tıl május 31-ig a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.-t (1035 Budapest, Miklós tér 2., képviseli: dr. Benedek József, ügyvezetı) bízza meg Esztergom Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátásával, Ft,-+ ÁFA/év megbízási díjért, - amely megbízási díj a 2. évtıl az elızı évi hivatalos inflációs rátával megemelésre kerül - és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzı útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének a évi költségvetési rendeletekbe való tervezésérıl. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követıen 15 napon belül, a fedezet biztosítására: a évi költségvetési rendeletek elfogadásának ideje. 14. Napirendi pont 9

10 Szabályozási terv módosításával kapcsolatos döntés Tétényi Éva: Érkezett egy megkeresés a Wika Kft. részérıl. Aki az Ipari Parkban szeretné egy nagyfeszültségő vezeték miatt úgy módosítani a szabályozási tervet, hogy lehetısége legyen a telephely bıvítésére, mely új munkahelyeket jelent. Ehhez kéri a testület hozzájárulását. Tétényi Éva szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselı-testület 12 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 114/2012.(III.9.) öh. határozata Szabályozási terv módosításával kapcsolatos döntés Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az Esztergom, Ipari Park helyi építési szabályzatának és szabályozási tervérıl szóló 27/2008. (III.20.) ör. rendelet 1. számú mellékletének - Szabályozási tervlap - módosítását a 18199/1 ingatlant érintıen az irányadó szabályozási vonal 15 méterrıl 10 méterre történı csökkentését, valamint a zöldterület áthelyezését. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal 15. Napirendi pont A Képviselı-testület évi munkatervének módosítása Steindl Balázs: A Képviselı-testület, a március 23-át is megjelölte testületi ülésre. Az a Képviselı-testület javaslata, hogy a március 23-i testületi ülés napirendi pontjait április 13-i testületi ülésre tegyék át. Április 13-i testületi ülésen és onnantól mindenegyes testületi ülésen kerüljön be a napirendi pontok közé a költségvetés megtárgyalása. Tétényi Éva: A polgármester asszony nehezményezi, hogy nem kapott tájékoztatást a munkaterv módosításával kapcsolatban. Tétényi Éva szavazásra teszi fel a módosító javaslatot. A Képviselı-testület 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadta a módosító javaslatokat: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 115/2012.(III.9.) öh. határozata A Képviselı-testület évi munkatervének módosítása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy A Képviselıtestület évi munkaterve tárgyú 564/2011. (XII.9.). esztergomi öh. határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 10

11 A Képviselı-testület március 23-án nem tart rendes ülést. Az erre a napra tervezett napirendi pontok a munkatervben soron következı (2012. április 13-i) ülés napirendjére kerülnek. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal 16. Napirendi pont Parkolás engedélyezése Tétényi Éva: Március 15-én az egyik párt itt akarja tartani az ünnepi megemlékezését és ehhez kéri, hogy az épülı buszpályaudvar területén elhelyezésre kerülhessenek azok a buszok melyek hoznák ide az érdeklıdı polgárokat. Ez egy építési terület, tehát még nem teljesen van a tulajdonunkban, ezért kéri, hogy a határozatot, a képviselı-testület hozza meg. Steindl Balázs: Nem tudunk engedélyt adni, mert ez egy építési terület, ahol az átadás-átvétel még nem történt meg. Nem adták át az önkormányzatnak. Jogilag nem tudjuk megadni ezt az engedélyt. Tétényi Éva: Meg szeretné kérdezni a vagyoniroda vezetıjét, Bognár Krisztiánt, hogy ez a terület, át van-e adva, vagy ez most építési területnek minısül-e? Bognár Krisztián: Önkormányzati tulajdon, de jelenleg nincsen birtokban és a mőszaki átadás-átvétel a hivatal hibáján kívül nem történt meg, ezért addig nem is tudja a hivatal birtokba venni. Tétény Éva: Visszavonta az elıterjesztést. 17. Napirendi pont A évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása Steindl Balázs: Most kapták meg a költségvetéssel kapcsolatos anyagokat, ezért szeretne kérni, negyed óra szünetet, hogy áttanulmányozhassák a költségvetési táblázatot. Tétényi Éva: A költségvetés nem változott, úgy hogy igenis átnézhették. Tétényi Éva: Aki tizenöt perc szünetet szeretne, az igennel szavaz, aki másként gondolja, másként szavaz. A képviselı-testület 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodással egyetért Steindl Balázs javaslatával, a polgármester asszony tizenöt perc szünetet rendel el. Tétényi Éva: A szünet után megnyitotta az ülést. Tétényi Éva: Költségvetési rendeletet kellene alkotni, március 12.-ig kell adatot szolgáltatni ahhoz, hogy az állami normatívák lehívásra kerülhessenek. Szeretné, ha a Képviselı-testület többszöri tárgyalás után elfogadná Esztergom Város évi költségvetését. Megkérdezi Steindl Balázs képviselı urat, hogy fenntartják-e a módosító javaslatukat. 11

12 Steindl Balázs: Fenntartjuk. Tétényi Éva: A Gyermekkert Alapítvány támogatását megemelte Ft-ra, Önök, még Ft-tal emelni szeretnék. A virágos felületek beszerzésének elıirányzatát, Önök kérésére lecsökkentettem Ft-tal. Önök még Ft-tal szeretnék csökkenteni, ezt azt jelenti, hogy a városban megint nem kerül sor virágkiültetésre. Lecsökkentették az Életút Egyesület elıirányzatát. A csapadékvíz, csatorna karbantartását Ft-ra csökkentették. A játszóterek karbantartását ról Ft-ra növelték, viszont megszüntették a Máltai játszótér üzemeltetésére vonatkozó összeget. Víziközmő vagyonát Ft-tal kívánták emelni. A díszkivilágítás mértékét Ft-tal kívánják csökkenteni. A Síkosságmentesítés Ft-ra lett csökkentve, Önök szeretnék még ezt csökkenteni Ft-ra. A közös költségek elıirányzatát csökkentenék Ft-tal, ezt a polgármester asszony elfogadja. Az illetékes hulladéklerakókat Ft-ra szeretnék csökkenteni. A rágcsálóirtás elıirányzatát is csökkentették Ft-ra. Csökkentették a kulturális szervezetek támogatását Ft-tal. Az ifjúsági és sport feladatok elıirányzatát Ft-tal megemelték. Intézmény felújítás elıirányzatát Ft-ra csökkentették. Önök ezekkel a változtatásokkal Ft-ot az általános tartalékba szeretnének beletenni. Dr. Balla Sándor: Az államháztartási törvény szerint, hiánnyal nem lehet költségvetést elfogadni, csak abban az esetben, ha a Képviselı-testület a hiány finanszírozási módját meghatározza a rendeletben. Stámusz Andrea: Módosító javaslattal él a költségvetés rendelethez, szeretné, ha az általános tartalék sorból Ft-tal megemelni a Vaszary Kolos Kórház eszközeinek fejlesztésére biztosítani. Steindl Balázs: Szót szeretne kérni Németh József úrnak. Tétényi Éva: Aki meg szeretné adni a szót Németh József úrnak, az igennel, szavaz, aki másként gondolja, az másként szavaz. A Képviselı-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal megadta a szót Németh József képviselı úrnak. Németh József: Nyíri úrnak szeretné mondani, hogy negyedévente a Gyermekkert Alapítvány részletesen beszámol feladatairól, munkáiról és a pénzügyi beszámoló is mellé van téve. Pál György: Van egy fix bevételi összeg, van egy kiadás. Az élet fogja hozni, hogy a bevételeink hogyan fognak jönni, kiadásaink hogyan változhatnak, úgy is az élethez fogjuk igazítani a költségvetésünket. A bevételeinket valamilyen módon próbáljuk meg növelni. Nyíri Attila kérdést intézet az aljegyzıhöz a felterjesztési joggal kapcsolatban. Dr. Balla Sándor: Ismertette a felterjesztési jog törvényi hátterét. Tétényi Éva: Javasolta, hogy a Képviselı-testület éljen felterjesztési jogával Esztergom Város Önkormányzatát sújtó 1,118 M Ft kötelezettség rendezése miatt. 12

13 A Képviselı-testület 4 igen 6 nem 3 tartózkodással nem fogadták el a felterjesztési joggal kapcsolatos javaslatot. Steindl Balázs, Zoltai Dániel, Bánhidy Vajk, Ivanov Mihály és Pál György nemmel szavazott. Tétényi Éva: Szavazásra tette fel Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet módosító javaslatát. A Gyermekkert Alapítvány támogatása Ft legyen, a Máltai játszótér hozzájárulása Ft legyen. A civil szervezetek támogatása Ft legyen, az Életút Egyesület támogatása pedig Ft legyen. Tétényi Éva: Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot. A Képviselı-testület 4 igen 9 nem szavazattal, nem fogadta el a módosító javaslatot. Stámusz Andrea: Módosító indítvánnyal él a költségvetéssel kapcsolatban. Az általános tartalék soron jelenjen meg Ft amit a Vaszary Kolos Kórház eszközbeszerzésre szeretne fordítani. Tétényi Éva: Megkérdezi a pénzügy vezetıjét Muszela Jánosnét, hogy általános, vagy céltartalék soron kell-e ezt megjeleníteni? Muszela Jánosné: Céltartalékba lehet. Tétényi Éva szavazásra teszi fel a módosító javaslatot. A módosító javaslat úgy hangzik, hogy céltartalék soron forint átcsoportosítását kérik az eszközigények átcsoportosítására. A Képviselı-testület 12 igen 1 nem szavazattal elfogadták az alábbi határozatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 116/2012.(III.9.) öh. határozata Javaslat a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a költségvetés Általános tartalék sorából a céltartalék sorába 22 millió forintot átcsoportosít a Vaszary Kolos Kórház eszköz igényeinek biztosítására. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: szerzıdés aláírására: azonnal Tétényi Éva: Szavazásra tette fel Steindl Balázs módosító javaslatait. A Képviselı-testület 9 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 117/2012.(III.9.) öh. határozata Javaslat a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 13

14 önkormányzati rendelet-tervezet 2/23. melléklet Általános tartalék sorának terhére az alábbi módosításokat hagyja jóvá: Költségvetési sor: Összeg (eft) Gyermekkert Alapítvány támogatása sor növelés Virágos felületek növényanyagának beszerzése sor csökkenés Város játszótereinek eszközök karbantartása sor növelés Máltai játszótér üzemeltetési hozzájárulása sor csökkenés Életút Egyesület feladatellátása, közterületek karbantartása sor csökkenése Csapadékvíz csatorna karbantartás, tisztítás sor csökkenés Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı viziközmő vagyon vagyonértékelése sor növelés Díszkivilágítás sor csökkenés +400 Síkosságmentesítés sor csökkenés Esztergomi Ingatlankezelı Kft ingatlankezelési díja sor növelés Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok közösköltségei sor csökkenés +800 Illegális hulladéklerakók felszámolása sor csökkenés Rágcsálóirtás sor csökkenés Kulturális szervezetek, rendezvények támogatása sor csökkenés Civil szervezetek támogatása sor csökkenés Ifjúsági és Sportfeladatok sor növelés Intézményi felújítás elıirányzata sor csökkenés Összesen: Tétényi Éva polgármester Dr. Balla Sándor aljegyzı A Képviselı-testület 9 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 118/2012.(III.9.) öh. határozata Javaslat a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a rendelet-tervezet szöveges része az alábbi szövegrésszel (paragrafussal) egészüljön ki: A Képviselı-testület a évi munkatervben elfogadott minden rendes Képviselı-testületi ülésén felülvizsgálja és ellenırzi a évi költségvetésrıl szóló rendeletét, annak végrehajtását és szükség szerint módosítja azt. A évi költségvetésben szereplı beruházási és felújítási kiadás tartalékból valósul meg. Ezen tartartalékok a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság elıterjesztése alapján a Képviselı testület eseti döntése után használható fel. Tétényi Éva polgármester Dr. Balla Sándor aljegyzı Tétényi Éva: Szavazásra tette fel a költségvetési rendeletet a kért módosításokkal együtt. 14

15 A Képviselı-testület 9 igen, 3 nem, és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012( ) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásáról Tétényi Éva: Jelenleg Ft-os hiánnyal kell elfogadnunk a költségvetést. A polgármester asszony kéri jegyzıkönyvbe foglalni, ha az önkormányzat Képviselı-testülete nem élt a felterjesztési jogával, a polgármester asszony nevében, készüljön egy megkeresés a parlament részére, amit már többször megtett. Tétényi Éva Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselı-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 119/2012.(III.9.) öh. határozata Esztergom Város Önkormányzata 2013, 2014 és évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekrıl, és az adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségekrıl szóló döntés Esztergom Város Képviselı-testülete a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket, és az adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségeket a 2013, 2014 és 2015-ös évekre következıkben határozza meg: A B2013. C2014. D2015. E Összesen: 1. Saját bevételek Önkormányzati vagyon hasznosításából Tárgyi eszköz értékesítésébıl Igazgatási szolgáltatási díjak Iparőzési adó Kommunális adó Bírság Pótlék Üzemeltetésbıl származó bevétel Saját bevételek összesen: Adósságot keletkeztetı ügyletek:0 12. hitel törlesztı részlete Adósságot keletkeztetı fizetési kötelezettségek összesen: Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal Mivel több észrevétel nem történt, ezért a polgármester asszony 13 óra 46 perckor bezárta az ülést. K.m.f. Tétényi Éva Polgármester Dr. Balla Sándor aljegyzı 15

16 16

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. május

Részletesebben

1621-3/2016. 2 sz. példány

1621-3/2016. 2 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-3/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. június

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján (csütörtök) 17 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. január 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV. ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. január 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. január 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz. Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben