J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint Hiányzik: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Murvai Ferenc bizottsági tag N A P I R E N D : 1./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 27/2013.(II.27.) sz. határozattól 47/2013.(II.27.) sz. határozatig Z1 48/2013.(II.27.) sz. határozat A16 49/2013.(II.27.) sz. határozat Z1 50/2013.(II.27.) sz. határozat A16 51/2013.(II.27.) sz. határozat 2./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző D7 52/2013.(II.27.) sz. határozat D7 53/2013.(II.27.) sz. határozat A16 54/2013.(II.27.) sz. határozat 3./ Közterületek (utcanevek) változásáról döntés Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A10 55/2013.(II.27.) sz. határozat 4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A16 56/2013.(II.27.) sz. határozat 5./ Egyebek 1./ Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. beruházáshoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztása D5 57/2013.(II.27.) sz. határozat 2./ Kötelezettségvállalásra feljogosító döntés Z1 58/2013.(II.27.) sz. határozat 1/26

2 3./ Szöghatár Kft. ajánlata a rendőrség épületére D7 59/2013.(II.27.) sz. határozat 4./ Dorogmai úttal kapcsolatos tájékoztatás C8 60/2013.(II.27.) sz. határozat 5./ CAMINUS ügyével kapcsolatos tájékoztatás C8 61/2013.(II.27.) sz. határozat Z1 62/2013.(II.27.) sz. határozat D7 63/2013.(II.27.) sz. határozat 6./ Zsibók István ingatlan felajánlása Z1 64/2013.(II.27.) sz. határozat 7./ Debrődiné Kovács Margit ingatlan megvételre való felajánlása Z1 65/2013.(II.27.) sz. határozat 8./ Árajánlat kémény és kazán bekötésére A15 66/2013.(II.27.) sz. határozat 9./ Székvásárlásra kötött vállalkozási szerződés határidejének meghosszabbítása D7 67/2013.(II.27.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. A meghívóban kiküldött napirendi pontok közül az alábbiak levételét javasolja: - Tájékoztató a temető üzemeltetéséről - Magyar Katolikus Egyházzal megkötött használatba adási szerződés kiegészítése Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbiakat tárgyalja meg a bizottság: - Központi orvosi ügyelet kérelme - Árajánlat kémény és kazán bekötésére - Székvásárlásra kötött vállalkozási szerződés határidejének meghosszabbítása - Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 3. számú kérelme Kéri, hogy aki egyetért a napirendre vonatkozó módosításokkal, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatokat. 2/26

3 Napirendek tárgyalása: EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Dr. Miluczky Attila polgármester: A költségvetés tervezésénél 3 szempontot vett figyelembe. Az egyik az, hogy a már kialakult, meglévő, értéket képviselő struktúrákat ne kelljen szétrombolni, tehát embereket ne kelljen elküldeni. A másik szempont azt volt, hogy ez egy támogatható önkormányzat legyen, és tudjanak a településre forrásokat lehívni. A 3. szempont pedig az, hogy ha az önkormányzat nem kap támogatást, akkor se következzen be a fizetésképtelenség helyzete, biztonságos gazdálkodása legyen az önkormányzatnak. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Részletesen ismerteti a működési költségvetési hiány csökkentésére beterjesztett előterjesztésben szereplő 15 javaslatot. A jogszabály szerint az önkormányzatnak az aktuális évre, plusz 3 évre előre el kell fogadni a saját bevételeit. A január 31-i ülésre ez a határozati javaslat már megküldésre került. A határozati javaslat, arról szól, hogy az önkormányzat a saját bevételeit a 2013-as, a 2014-es, a 2015-ös és a 2016-os évre Ft-ban állapítja meg. Ez szerepel a költségvetési rendelet 15. számú mellékletében is. Dr. Miluczky Attila polgármester: Ismerteti, hogy az előző bizottságok ülésein az alábbi javaslatok is támogatásra kerültek: - A veszélyes hulladékok begyűjtésére Ft kerüljön tervezésre a költségvetésben, és egyben kerüljön zárolásra. - Utcanév táblákra Ft kerüljön tervezésre a költségvetésben, egyben kerüljön zárolásra. - A civil szervezetek konkrét cél megjelölésével nyújthassanak be pályázatot önkormányzati támogatásra, és a pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvezzenek a helyben megvalósuló közhasznú, közösségépítő tevékenységek. A pályázatok benyújtási határideje április 15.-én óra legyen. A múltkori testületi ülésen felvetődött a költségvetéssel kapcsolatban, hogy a bizottságok összetételéről is váltani kellene egy pár szót. Ezzel a kérdéssel az korábban ülésező bizottság nem foglalkoztak. Összességében az látszott körvonalazódni, hogy holnap testületi ülés után beszéljék meg, hogy a bizottságok összetételét milyen módon tudnának úgy változtatni, hogy annak az eredménye a hatékonyabb működés legyen. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, kérdezi, hogy veszélyezteti-e a kötelezően ellátandó feladatokat a Ft zárolása? Széles Szilvia ügyvezető: Jelenleg nem veszélyezteti. A Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett 15 költségcsökkentő javaslat minden pontja egy-egy módosító javaslatként fog megjelenni a költségvetésnél. Ha ezek a 3/26

4 pontok elfogadásra kerülnek, vagy ha valamelyik nem szimpatikus, de helyére egy ugyanolyan összeggel másik javaslat érkezik, akkor a rendelet megalkotásra alkalmas. A Pénzügyi Bizottság majd eldönti, hogy egyben vagy külön kíván szavazni a javaslatokról. A Képviselő-testületi ülésen biztos, hogy minden javaslatról külön kell szavazni, és mivel rendeletet módosító javaslatokról van szó, minősített többség szükséges az elfogadásához. Illetve voltak még plusz javaslatok, amit ha a Pénzügyi Bizottság is támogat, azokról mindenképpen külön kell szavazni. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ha nem akkora összeget nyer az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra beadott pályázaton, mint amennyire pályázik, akkor mi alapján fogják elosztani ezt a pénzt, vagy hol fognak a zárolt tételekből feloldani? Dr. Miluczky Attila polgármester: A Képviselő-testület által zárolt tételeket csak a Képviselő-testület oldhatja fel. Ezt, ha szükséges a Képviselő-testület az ő előterjesztése alapján fogja eldönteni. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: A zárolt tételek között vannak olyan személyi jellegű kifizetésre szánt zárolt összege, amelyek havi gyakorisággal kerülnének kifizetésre. Még nem látják a pályázat eredményét, kérdés, hogy ellátja-e addig a feladatát bér nélkül az, akinek a bérére szánt összeg zárolva van? Ha nem nyer a pályázat, akkor addig ingyen végzi a munkát? Van 2 óra plusz a közművelődési szakember esetében. Júniusnál korábban nem lesz eredmény, addig csak 6 órában tudják foglalkoztatni, és csak júliustól lehet 8 órában foglalkoztatni. Ő bizonyos dologi jellegű tételeknél inkább belenyúlt volna a zárolásba, és ezeket a személyi jellegű tételeket inkább tisztába tette volna. A könyvtár részéről most került ide egy kérelem könyvtári dokumentumvásárlásra, ami vélelmezi, hogy a jövőben rendszeres lesz. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ráadásul ezt a tételt zárolni sem lehet. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Igen, ez pontosan azt a tételt befolyásolja. Megkérdezi, hogy a könyvtár esetében kivitelezhető-e az, ha a jelenlegi helységet biztosítanák, és a feladatot a megyei könyvtár látná el, úgy hogy a mostani alkalmazottakat ő foglalkoztatná, és ezeket a dolgokat hozzátenné. Időnként cserélné, frissítené a könyvállományt. Itt lehetne a közösségi szintér is. Utána kellene járni, hogy a vásárolt könyvtári szolgáltatás hogyan működik, van-e erre példa. Az átszervezéskor a minisztériumtól állásfoglalást kellett kérni. Azt vállalta az önkormányzat, hogy az ellátás színvonalán nem csökkent. A művelődési ház jelenleg azért kötelező, mert van egy helyi rendelete az önkormányzatnak, ami szerint intézményi formában biztosítja a közművelődés lehetőségét, tehát intézményt tartanak fenn. Itt az intézményfenntartás a könyvtár és a művelődési ház együtt. A jogszabály lehetőséget biztosít közösségi színtérre, ami nem feltételez intézményi hátteret. Azt lehet mondani, hogy a könyvtár előtere a közösségi szintér. 4/26

5 Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Akkor is lehet foglalkoztatni közművelődési szakembert megbízási szerződéssel, vagy esetenként, tehát több variáció létezik erre is. Most még nem áll úgy az önkormányzat, hogy ennyire bele kelljen menni. A könyvtár 3. számú kérelme nincs beépítve a javaslatokba. Erről most kellene beszélni? Gábor Istvánné könyvtárvezető: Igen, ennek az összegnek benne kellene lennie a költségvetésben. Dr. Miluczky Attila polgármester: Itt nagyon választási lehetőség nincs, úgy gondolja, hogy ezt el kell fogadni, és biztosítani kell. Itt az a kérdés, hogy mi legyen a fedezet? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A telefontársaságok által víztorony használatáért fizetendő bérleti díjbevétel előirányzata lehetne a fedezet. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: A személyi jellegű tételek zárolását kockázatosnak tartja. Dr. Miluczky Attila polgármester: Elég nehéz megtalálni a bevételi oldalt a könyvtári dokumentum vásárlására is. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ennek meg van a bevételi oldala, mert a támogatás 10%-át erre kell fordítani. Tehát hozzá kell tenni most többet és személyi kiadásra kell pénzt keresni. Itt kellene tárgyalni a tűzoltóság kérelmét is, mivel az is költségvetést érint. Most már a tűzoltóság az új kérelme van bele számolva a költségvetésbe? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Igen, csak most kibővült a költségvetésükkel, ami új információ. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Megkérdezi, hogy arra van-e esély, hogy a könyvelés átkerüljön a Polgármesteri Hivatalhoz? Fazekas Sándor ügyvezető alelnök: Nem csupán könyvelésről van szó, hanem munkaügyi nyilvántartásról, egy teljes komplett szolgáltatásról, amiért számlát adnak. Meg van szabva, hogy az állami pénz 70%-át használhatják személyi kiadásokra és 30%-át dologi kiadásra. Nekik az önkormányzatok támogatása a személyi kiadások kiegészítésére szolgál, a dologi kiadásból kijönnek, tehát ezzel nem tudnak megtakarítani. A kiadásokkal havonta el kell számolniuk. 5/26

6 Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A benyújtott költségvetést megnézve több pontatlanságot is talált. Ismerteti a tűzoltóság költségvetésében talált pontatlanságokat. Fazekas Sándor ügyvezető alelnök: Ez egy munkaanyag, ezt nem ide szánta, csak a főbb számokat határozták meg, és az eddigi dolgokat figyelembe véve lett elkészítve. Az a költségvetés lesz a mérvadó, amit majd az elnökség el fog fogadni. Meg kell nézni a könyvelő által készített beszámolót, hogy azok a számok, hogyan kerültek oda. Ennek ő most nem nézett utána. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Úgy gondolja, hogy a tűzoltóság könyvelését a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája el tudná látni, amit most a könyvelő jelenleg havi Ft-ért végez el, és még a pénztáros megbízási díját is meg lehetne takarítani, és másra tudnák fordítani. A tűzoltóság költségvetését nem azért akarják megnézni, hogy elvegyenek tőlük, de ha arra jutnak, hogy esetleg több helyen is van megtakarítás, az mindenkinek jó. Itt az a furcsa, hogy még nincs kész költségvetésük, de már tudják, hogy 2 millió forint kell. Fazekas Sándor ügyvezető alelnök: Ezt tudják, mert a minimál béreknek és a parancsnoki fizetésnek a rendezését kérték pluszba, nem többet. Az jobb megoldás lenne, és van rá lehetőség, hogy egy az egyben átvenné a tűzoltóságot az önkormányzat, kvázi lenne egy szakfeladata, megszűnne a köztestület, és itt főállásúak lennének alkalmazva, és teljes egészében minden itt lenne. Az önkormányzat kapná az állami pénzt. Az országgyűlés valamire készül áprilisban az önkéntes tűzoltóságok finanszírozásával kapcsolatosan, mert országosan problémák vannak. Meg kellene nézni, hogy mi lenne, ha szakfeladatként jönne ide. Akkor viszont vagy, ahogyan most működnek, vagy megállapodást kellene kötni a két szerv között. Ha azt mondja a bizottság, hogy megvizsgálva idáig, ezen az úton induljanak el, és nézzék meg továbbra is, akkor ennek utána kell járni a megfelelő szerveknél. Fazekas Sándor ügyvezető alelnök: Jánoshalmán így működik kezdettől fogva, ott közalkalmazott minden tűzoltó, és kvázi úgy működik, mint egy önálló szakfeladat. van. Ennek utána tud nézni. Kevesebbe nem fog kerülni az önkormányzatnak. Szerinte a szervezeti felépítésükkel nincs probléma, itt a költségvetés készítése, a könyveléssel, a pénzügyi feladatok ellátásával van probléma. Fazekas Sándor ügyvezető alelnök: A költségvetés készítése a köztestület dolga. Vagy alapszabályuk, egy gazdálkodási szabályuk, amiben le van fektetve, hogy mit hogyan kell csinálni. 6/26

7 Amit Jegyző Asszony mondott, hogy induljanak el ezen az úton, azt ő javasolná. Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Pénzügyi Bizottság 27/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a Tűzoltóság gazdasági, könyvelési feladatait a Polgármesteri Hivatal elláthassa. Dönteni kellene róla, hogy az előterjesztésben szereplő 15 pontról a bizottság egyben vagy pontonként kíván szavazni. Az biztos, hogy a testületi ülésen pontonként kell szavazni. Illetve voltak plusz javaslatok az utcanév táblára, a veszélyes hulladék gyűjtésére, és a civil szervezetek pályázatát illetően. A munkatervben a civil szervezetek pályázatának bírálat március 28-ra van beütemezve, de ha ezt így elfogadják, akkor azt át teszik az áprilisi ülésre. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a 15 pontról egyben szavazzon a bizottság, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 28/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő működési költségvetési hiány csökkentésére beterjesztett 15 javaslatról egyben szavaz. Határidő: azonnal Kéri, hogy aki a működési költségvetési hiány csökkentésére beterjesztett előterjesztésben szereplő 15 pontos javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 1 igen szavazattal és 2 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Kéri, hogy aki az önkormányzat saját bevételeinek 3 évre előre tervezéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 7/26

8 Pénzügyi Bizottság 29/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat saját bevételeinek évre, a évre és a évre történő tervezéséről szóló határozati javaslatot. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy veszélyes hulladékok begyűjtésére Ft kerüljön tervezésre a költségvetésben, egyben kerüljön zárolásra, kézfelnyújtással jelezze. Pénzügyi Bizottság 30/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy veszélyes hulladékok begyűjtésére Ft kerüljön tervezésre a költségvetésben, mely összeg kerüljön zárolásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy utcanév táblákra Ft kerüljön tervezésre a költségvetésben, és egyben kerüljön zárolásra, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 31/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy utcanév táblákra Ft kerüljön tervezésre a költségvetésben, mely összeg kerüljön zárolásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Civil szervezetek konkrét cél megjelölésével nyújthassanak be pályázatot önkormányzati támogatásra, és a pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvezzenek a helyben megvalósuló közhasznú, közösségépítő tevékenységek, illetve a pályázatok benyújtási határideje április 15.-én óra legyen, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 8/26

9 Pénzügyi Bizottság 32/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Civil szervezetek konkrét cél megjelölésével nyújthassanak be pályázatot önkormányzati támogatásra, és a pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvezzenek a helyben megvalósuló közhasznú, közösségépítő tevékenységek. A civil szervezetek pályázatainak benyújtási határideje április 15.-én óra legyen. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelmére az Ft betervezzék könyvtári dokumentumvásárlásra, melynek fedezete a telefontársaságok által fizetendő bérleti díjbevétel előirányzata legyen, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 33/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelmére az Ft betervezését könyvtári dokumentumvásárlásra, és a telefontársaságok által fizetett bérleti díjnak a megemelését. Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő 15 pont egyben nem került elfogadásra, különkülön megszavaztatja a javaslatokat. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A közvilágítási feladatok lebonyolításával kapcsolatosan felmerült kiadásokat felülvizsgálva és egyeztetve a szolgáltatóval a tervezett dologi kiadások csökkennek ezer forint előirányzattal. Pénzügyi Bizottság 34/2013.(I.30.) sz. határozata: 1) Közvilágítási feladatok lebonyolításával kapcsolatosan felmerült kiadásokat felülvizsgálva és egyeztetve a szolgáltatóval a tervezett dologi kiadás csökkennek ezer forint előirányzattal. 9/26

10 Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás évi működési célú pénzeszközátadásának összege csökken ezer forint előirányzattal. Ugyanis a kistérségi munkacsoport felülvizsgálta a tervezett előirányzatok összegét és további megtakarítás várható. Pénzügyi Bizottság 35/2013.(I.30.) sz. határozata: 2) A Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás évi működési célú pénzeszközátadásának összege csökken ezer forint előirányzattal. Ugyanis a kistérségi munkacsoport felülvizsgálta a tervezett előirányzatok összegét és további megtakarítás várható. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A költségvetési rendeletben szereplő rövid lejáratú működési hitel törlesztésének előirányzott összege ezer forint (2012. december 31-én igénybe vett hitel állománya). A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 74. (2) bekezdésének értelmében elegendő a ezer forint 30 %-át tervezni törlesztésként. Ugyanis a hitel lejárata június 30., az önkormányzat adósságelemeinek átvállalása megtörténik a lejárat előtt, június 28-áig. Tehát a - jelenlegi információk alapján a 70%-os mértékű - konszolidálás után ezer forint törlesztése válik szükségessé. Ennek eredményeként a tervezett kiadási előirányzat csökken ezer forint összegű előirányzattal. Pénzügyi Bizottság 36/2013.(I.30.) sz. határozata: 3) A költségvetési rendeletben szereplő rövid lejáratú működési hitel törlesztésének előirányzott összege ezer forint (2012. december 31- én igénybe vett hitel állománya). A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 74. (2) bekezdésének értelmében elegendő a ezer forint 30 %-át tervezni törlesztésként. Ugyanis a hitel lejárata június 30., az önkormányzat adósságelemeinek átvállalása megtörténik a lejárat előtt, június 28-áig. Tehát a - jelenlegi információk alapján a 70%-os mértékű - konszolidálás után ezer 10/26

11 forint törlesztése válik szükségessé. Ennek eredményeként a tervezett kiadási előirányzat csökken ezer forint összegű előirányzattal. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A környezetvédelmi alap december 31-i egyenlegéből képviselő-testületi döntés alapján 763 ezer forint kerül felhasználásra a Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás szakfeladaton tervezett dologi kiadások fedezetére, ugyanilyen összegű pénzmaradvány működési célú igénybevételének tervezése során. Tehát nő a tervezett bevétel és csökken a működési hiány 763 ezer forint előirányzattal. Pénzügyi Bizottság 37/2013.(I.30.) sz. határozata: 4) A környezetvédelmi alap december 31-i egyenlegéből képviselőtestületi döntés alapján 763 ezer forint kerül felhasználásra a Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás szakfeladaton tervezett dologi kiadások fedezetére, ugyanilyen összegű pénzmaradvány működési célú igénybevételének tervezése során. Tehát nő a tervezett bevétel és csökken a működési hiány 763 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos kiadások növekednek ezer forint összeggel, a Tiszacsegei Városi Önkormányzat tájékoztatása alapján, ugyanis az ügyeleti feladatok ellátásában résztvevők óradíja emelkedik (amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja az óradíj emelkedést). A bizottság 1 igen szavazattal 2 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az Önkormányzati Tűzoltóság kérelme alapján a Tűzoltóság évi működtetésére a betervezett ezer forint összegű előirányzathoz képest további ezer forint összegű támogatási kér. Ennek eredményeképpen az ezzel kapcsolatos működési célú pénzeszközátadás előirányzata emelkedik ezer forint előirányzattal, melyből ezer forint előirányzat zárolásra kerül. 11/26

12 Pénzügyi Bizottság 38/2013.(I.30.) sz. határozata: 6) Az Önkormányzati Tűzoltóság kérelme alapján a Tűzoltóság évi működtetésére a betervezett ezer forint összegű előirányzathoz képest további ezer forint összegű támogatási kér. Ennek eredményeképpen az ezzel kapcsolatos működési célú pénzeszközátadás előirányzata emelkedik ezer forint előirányzattal, melyből ezer forint előirányzat zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme alapján az intézmény személyi jellegű kiadásai emelkednek 578 ezer forint előirányzattal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata emelkedik 155 ezer forinttal, valamint a dologi kiadások előirányzata emelkedik 477 ezer forinttal. Az intézmény kiadási előirányzataiból ezer forint előirányzat zárolásra kerül. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 39/2013.(I.30.) sz. határozata: 7) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme alapján az intézmény személyi jellegű kiadásai emelkednek 578 ezer forint előirányzattal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata emelkedik 155 ezer forinttal, valamint a dologi kiadások előirányzata emelkedik 477 ezer forinttal. Az intézmény kiadási előirányzataiból ezer forint előirányzat zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az önkormányzat dologi kiadásai emelkednek ezer forint előirányzattal, a évi rendezvények kiadásai miatt, ugyanezen összeg zárolásra kerül. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 12/26

13 Pénzügyi Bizottság 40/2013.(I.30.) sz. határozata: 8) Az önkormányzat dologi kiadásai emelkednek ezer forint előirányzattal, a évi rendezvények kiadásai miatt, ugyanezen összeg zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az önkormányzat működési tartalékának előirányzata ezer forint előirányzattal emelkedik a évben előre nem látható kiadások fedezete miatt, ugyanezen összeg zárolásra kerül. Pénzügyi Bizottság 41/2013.(I.30.) sz. határozata: 9) Az önkormányzat működési tartalékának előirányzata ezer forint előirányzattal emelkedik a évben előre nem látható kiadások fedezete miatt, ugyanezen összeg zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az önkormányzathoz tartozó helyi közutak karbantartásával kapcsolatos dologi kiadások előirányzata emelkedik ezer forint előirányzattal, ugyanezen összeg zárolásra kerül. Pénzügyi Bizottság 42/2013.(I.30.) sz. határozata: 10) Az önkormányzathoz tartozó helyi közutak karbantartásával kapcsolatos dologi kiadások előirányzata emelkedik ezer forint előirányzattal, ugyanezen összeg zárolásra kerül. 13/26

14 Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Zárolásra kerül a Polgármesteri Hivatalnál tervezett személyi jellegű kiadásokból ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából ezer forint előirányzat, valamint a dologi kiadások előirányzatából 971 ezer forint, mindösszesen zárolásra kerül ezer forint előirányzat. Pénzügyi Bizottság 43/2013.(I.30.) sz. határozata: 11) Zárolásra kerül a Polgármesteri Hivatalnál tervezett személyi jellegű kiadásokból ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából ezer forint előirányzat, valamint a dologi kiadások előirányzatából 971 ezer forint, mindösszesen zárolásra kerül ezer forint előirányzat. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A működési célú pénzeszközátadások előirányzatából az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek átadandó előirányzatból zárolásra kerül ezer forint összegű előirányzat. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 44/2013.(I.30.) sz. határozata: 12) A működési célú pénzeszközátadások előirányzatából az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek átadandó előirányzatból zárolásra kerül ezer forint összegű előirányzat. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A civil szervezetek részére tervezett működési célú pénzeszközátadások előirányzatából zárolásra kerül 600 ezer forint összegű előirányzat. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 14/26

15 Pénzügyi Bizottság 45/2013.(I.30.) sz. határozata: 13) A civil szervezetek részére tervezett működési célú pénzeszközátadások előirányzatából zárolásra kerül 600 ezer forint összegű előirányzat. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az önkormányzathoz tartozó Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton tervezett személyi jellegű előirányzatból ezer forint előirányzat, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 860 ezer forint előirányzat kerül zárolásra. Pénzügyi Bizottság 46/2013.(I.30.) sz. határozata: 14) Az önkormányzathoz tartozó Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton tervezett személyi jellegű előirányzatból ezer forint előirányzat, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 860 ezer forint előirányzat kerül zárolásra. Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A zárolt kiadási előirányzatok összegének megfelelően a bevételi előirányzatok között tervezésre kerül ezer forint összegben Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás. A támogatás folyósítása a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. számú mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék terhére lehet igénylést benyújtani a költségvetési év során, április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig, legfeljebb két alkalommal. Pénzügyi Bizottság 47/2013.(I.30.) sz. határozata: 15/26

16 15) A zárolt kiadási előirányzatok összegének megfelelően a bevételi előirányzatok között tervezésre kerül ezer forint összegben Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás. A támogatás folyósítása a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. számú mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék terhére lehet igénylést benyújtani a költségvetési év során, április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig, legfeljebb két alkalommal. Kéri, hogy aki a módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetést, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 1 igen szavazattal 2 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Dr. Miluczky Attila polgármester: Elfogadhatatlannak tarja, hogy a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testület elé, a költségvetés elfogadását. Akkor mondjanak javaslatot, és azt tegyék fel szavazásra. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Javasolja, hogy az egyik személyi jellegűt adják meg most, ne zárolják, a másikat pedig töröljék, és akkor látják, hogy mit fizetnek ki. Azzal egyetért, hogy orvosok óradíját emeljék, de vannak benne asszisztensek, és sofőrök is. A karnagy részére azért kérte a Könyvtárvezetője a Ft./hó + járulék összeget, mert a pályázatba ennyit lehetett tervezni, de az nem azt jelenti, hogy havi négy alkalomra neki ennyi a költsége. Dr. Miluczky Attila polgármester: Ez a tétel zárolva van. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ha zárolva van, akkor miért hagyják benne a költségvetésben, mert így egyszer sem fog jönni. De annak érdekében, hogy a bizottság haladjon a munkával, javasolja, hogy maradjon ez a tétel és zárolják. A bizottság az 5) javaslatot nem fogadta el. Először arról kellene dönteni, hogy erről a pontról újra szavaz-e a bizottság. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy azzal, hogy az 5) pontról újra szavazzon a bizottság, kézfelemeléssel jelezze. 16/26

17 Pénzügyi Bizottság 48/2013.(II.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a működési költségvetési hiány csökkentésére beterjesztett előterjesztésben szereplő 5) pont elfogadásáról újra szavaz. Határidő: azonnal Kéri, hogy aki a következő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos kiadások növekednek ezer forint összeggel, a Tiszacsegei Városi Önkormányzat tájékoztatása alapján, ugyanis az ügyeleti feladatok ellátásában résztvevők óradíja emelkedik (amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja az óradíj emelkedést). A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 49/2013.(I.30.) sz. határozata: 5) A központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos kiadások növekednek ezer forint összeggel, a Tiszacsegei Városi Önkormányzat tájékoztatása alapján, ugyanis az ügyeleti feladatok ellátásában résztvevők óradíja emelkedik (amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja az óradíj emelkedést). Ezt követően kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a évi költségvetés elfogadásáról újra szavazzon a bizottság, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 50/2013.(II.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a évi költségvetés elfogadásáról újra szavaz. Határidő: azonnal Kéri, hogy aki a módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetést, kézfelnyújtással jelezze. 17/26

18 A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 51/2013.(II.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság a módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a évi költségvetést. 2./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Az elmúlt évekhez hasonlóan az infláció mértékével történt az emelés. Két határozat van, az egyik a piaci és vásári helypénz díjszabásáról, a másik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról, illetve egy rendelet a közterületek használatáról. Az Ügyrendi Bizottság ülésén a Polgármester részéről volt egy olyan javaslat a piaci vásári helypénznél, hogy 1m2-ig ne kelljen fizetni helypénzt. Eddig 0,5m2-ig egy kedvezményes díjat fizettek. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a piaci és vásári helypénz díjszabásának és a mérlegelési díjaknak a megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja azzal a módosítással, hogy 1m2-ig ne kelljen helypénzt fizetni, kézfelnyújtással szavazzon. Pénzügyi Bizottság 52/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a piaci és vásári helypénz díjszabásának és a mérlegelési díjaknak a megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbi módosítással: II. Földön, autóban, állványon történő árusítás (autón, autóból), árukra tekintet nélkül minden megkezdett m 2 -ként: Ft/m 2 1m 2 alatt ingyenes Kéri, hogy aki az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 18/26

19 Pénzügyi Bizottság 53/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007. (X. 11.) számú rendelet módosítását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. Pénzügyi Bizottság 54/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007. (X. 11.) számú rendelet módosítását. 3./ Közterületek (utcanevek) változásáról döntés Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Tájékoztatásul elmondja, hogy Antal László bizottsági elnök kérésének megfelelően a tegnapi napon tartott Településfejlesztési Bizottság ülésén ismertette az utcanevekkel kapcsolatos javaslatát. Dr. Miluczky Attila polgármester: Úgy született meg a javaslat, hogy akinek még újabb javaslatai vannak, azt még két hétig írásban eljuttathatja hozzá, utána pedig április elejére összehívják a falugyűlést Telekházán, illetve a Ságvári Endre utca miatt itt Egyeken az étteremben, de csak az utca lakóit hívják meg. Bóta Barbara aljegyző: Félhalomnál lehet, hogy az is elegendő lenne, ha kiküldenének egy javaslatkérőt, hogy egyetért-e Ön azzal, hogy Korvin Ottó utca Corvin Mátyás utcára vagy Corvin közre változzon. Javasolja, hogy a válaszható utcanevek közé kerüljön be a Szöghatári, a Tiszavirág, a Tiszafa, és a Teleki név is. Egyeken akkor javasolja, hogy Falugyűlést tartsanak, ha az utcanév változtatás két utcát a Ságvári Endre utcát és a Somogyi Béla utcát is érinti. Somogyi Béla utcáról kérjenek állásfoglalást. 19/26

20 Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Ha Egyeken lesz Falugyűlés, akkor oda a Félhalomnál érintett lakosokat meg lehet hívni. Dr. Miluczky Attila polgármester: Szerinte, ezt akkor is meg kell csinálni, ha csak egy utcát érint, de a Corvin köz esetében abba ő is beleegyezne, hogy kiértesítik, és megnyilatkoztatják őket. Lehet, hogy nekik ez is megfelelne. De mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a saját véleményüket elmondják. A Somogyi Béláról pedig kérjenek állásfoglalást? Igen. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Pénzügyi Bizottság 55/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy március közepéig minden képviselő írásban juttassa el a Polgármester részére az utcanevek változására vonatkozó javaslatát. A Polgármester az utcanevek változtatásáról, és az utcanevekre érkezett javaslatokról értesítse az érintett lakosságot. Április elején hívjanak össze Telekházán falugyűlést, és annak függvényében áprilisban döntsön a Képviselő-testület az utcanevek változásáról. A bizottság Egyeken akkor javasolja, hogy Falugyűlést tartsanak, ha az utcanév változtatás két utcát a Ságvári Endre utcát és a Somogyi Béla utcát is érinti. Somogyi Béla utcáról kérjenek állásfoglalást. Javasolja a bizottság, hogy Félhalomnál a Korvin Ottó utca neve Corvin közre módosuljon, illetve erősítsék meg egy határozattal, hogy a Pataki Kálmán utca az operaénekesről kapta a nevét. Félhalom lakóinak véleményét is kérjék ki az utcanévváltozással kapcsolatban. A bizottság javasolja, hogy a válaszható utcanevek közé kerüljön be a Szöghatári, a Tiszavirág, a Tiszafa, és a Teleki név is. 4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 20/26

21 Pénzügyi Bizottság 56/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) sz. rendelet módosítását. 5./ Egyebek 1./ Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. beruházáshoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Bóta Barbara aljegyző: A legelőnyösebb árajánlatot a Tempus Class Kft., és az általa adott árajánlata belefér a projekt költségvetésébe, tehát teljes mértékben elszámolható. Javasolja a Tempus Class Kft. árajánlatának elfogadását. Kéri, hogy aki a Tempus Class Kft., árajánlatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 57/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek belés külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítására a legelőnyösebb árajánlatot adó Tempus Class Kft-ét (4025 Debrecen, Piac utca 77.) bízza meg bruttó Ft összegben. 2./ Kötelezettségvállalásra feljogosító döntés Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 21/26

22 Pénzügyi Bizottság 58/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a kötelezettségvállalásra feljogosító döntésről szóló határozati javaslatot. 3./ Szöghatár Kft. ajánlata a rendőrség épületére Bóta Barbara aljegyző: A pályázat megírásakor vállalták, hogy az építésre adott támogatás legalább 5%-ának mértékéig közfoglalkoztatottakat foglalkoztatnak, és a támogatásnak ezt a részét erre fogják fordítani. Ez két fő 3 hónapig történő foglalkoztatása esetén összesen Ft. Javasolja, hogy ezt az összeget vonják le az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. árajánlatának munkadíj részéből, és ennyivel csökkentsék azt az összeget, amire a Kft-vel szerződést kötnek. Kéri, hogy aki a Szöghatár Kft. árajánlatát az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 59/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 4069 Egyek, Óvoda u. 2. szám alatti (hrsz: 1661/2) rendőrőrs épület magastető ráépítésének munkálatainak elvégzésére az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét (4069 Egyek, Fő u. 3.) bízza meg bruttó Ft összegben. 4./ Dorogmai úttal kapcsolatos tájékoztatás Dr. Miluczky Attila polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, nagyon nem kívánja kiegészíteni. Úgy gondolja, hogy jó úton van az önkormányzat. Ügyvéd úr szerint, és szerinte is erősen vitatható, hogy a szükséghelyzet megléte miatt vitték oda a földet 40 tonnás szerelvényekkel. A TIKÖVIZIG állítja, hogy a rendkívüli helyzet indokolta az eseményeket. Kéri, hogy aki a Dorogmai úttal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze. 22/26

23 Pénzügyi Bizottság 60/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Dorogmai úttal kapcsolatos tájékoztatást. 5./ CAMINUS ügyével kapcsolatos tájékoztatás Dr. Miluczky Attila polgármester: A CAMINUS ügyével kapcsolatban szintén kiment a levelezés illetve az egyezségi ajánlat. A Képviselő-testület ezt így kérte, ő is így látja jónak, szerinte ez így teljesen rendjén van. Kéri, hogy aki a tájékoztató tudomásulvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 61/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a CAMINUS ügyével kapcsolatos tájékoztatást. Az egyezségi okirat elfogadásáról is dönteni kellene, amennyiben úgy gondolja a bizottság. Mivel nincs napirenden, kéri, hogy az egyezségi okirat jóváhagyását vegyék napirendre. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendre vegyék a CAMINUS ügyével kapcsolatos egyezség jóváhagyását, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással napirendre vette a CAMINUS ügyével kapcsolatos egyezség jóváhagyását. Pénzügyi Bizottság 62/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy a CAMINUS ügyével kapcsolatos egyezség jóváhagyását napirendre veszi. Határidő: azonnal 23/26

24 Kéri, hogy aki támogatja az egyezség jóváhagyását a kiküldött formában, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 63/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a CAMINUS Zrt. egyezségi ajánlatát, amely arra irányul, hogy ha az Önkormányzat eláll a szerződésből eredő követelésétől, akkor a CAMINUS Zrt. 2 millió forinttal támogatja az Önkormányzat alapítványát. 6./ Zsibók István ingatlan felajánlása Dr. Miluczky Attila polgármester: Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület döntése, akár pozitív akár negatív lesz, mindenképpen példaérdekű lenne a jövőre nézve. Ha az önkormányzat a falu pénzéből bárkinek a házán javításokat végez, annak költségét adják vissza, az valahogy térüljön meg ennek a közösségnek. Szerinte, ha az önkormányzat valakinek felújítja a lakását és ő cserébe felajánlja az ingatlanját, az egy tisztességes, jó üzlet. Az Ft-nak a fedezete a bérlakásokból nem a Széchenyis bérlakásokból befolyó bevétel lehetne. Mivel külterületi ingatlanról van szó, ki kell függeszteni. A határozati javaslatban az szerepel, hogy holtig tartó haszonélvező lesz, viszont ingatlan további felújítási munkáit az önkormányzat fogja végezni. Ne, hogy az legyen, hogy az önkormányzat lesz a felújító, és mindent megcsinál. Ezt valahogy szabályozni kellene a szerződésben. Dr. Miluczky Attila polgármester: Egy olyan kitételt kellene bele tenni, hogy az önkormányzat felhívja a figyelmét, hogy egyezség esetén felújítást, fejlesztést nem vállalnak, csak a legszükségesebb karbantartások elvégzését. Tehát az önkormányzat a későbbiekben csak az ingatlan legszükségesebb karbantartási kiadásait vállalja. Kéri, hogy aki az elhangzott módosítással elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 24/26

25 Pénzügyi Bizottság 64/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el Zsibók István felajánlását a Tiszaszőlő út 4. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. Cserébe az ingatlan helyreállítását a Szöghatár Kft. közreműködésével végezze el összesen Ft-os anyagköltségen. Egyek Nagyközség Önkormányzata a Tiszaszőlő 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában Zsibók István Tiszaszőlő 4. szám alatti lakosnak holtig tartó haszonélvezetet biztosítson. Az ingatlannal kapcsolatban kötendő ajándékozási szerződés költségét vállalja az önkormányzat. Módosító javaslat: Az önkormányzat a későbbiekben csak az ingatlan legszükségesebb karbantartási kiadásait vállalja. 7./ Debrődiné Kovács Margit ingatlan megvételre való felajánlása Forráshiány miatt nem javasolja a felajánlott ingatlan megvásárolni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 65/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság forráshiány miatt nem javasolja a Képviselő-testületnek a Debrődiné Kovács Margit által felajánlott ingatlan megvásárlását. 8./ Árajánlat kémény és kazán bekötésére Bóta Barbara aljegyző: A pályázatban Ft számolható el kéményre és további Ft a kazán beépítésre. Az árajánlat teljes mértékben megfelel a pályázatnak és teljes mértékben elszámolható az összeg. Mivel az önkormányzat szabályzata szerint 3 árajánlat bekérése lenne kötelező, arról is dönteni kellene, hogy a bizottság eltekint a szerződéskötési szabályzattól. Kéri, hogy aki eltekint a szerződéskötési szabályzattól, és elfogadja a CSÓKA BUILER Kft. árajánlatát, kézfelemeléssel jelezze. 25/26

26 Pénzügyi Bizottság 66/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kistérségi startmunka keretében megvalósuló kazánprogram megvalósulása érdekében fogadja el a CSÓKA BUILER Kft. (2730 Albertirsa, Tó út 28/1.) árajánlatát bruttó Ft összegben szerelt kémény és apríték kazán bekötésére. Egyben tekintsen el a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, azaz a három árajánlat bekérésétől. 9./ Székvásárlásra kötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása Ismerteti, hogy a székekre kiválasztott szövet legyártása Ft plusz költséget jelent. Ezt kellene jóváhagyni, és március 31-re hosszabbítani a határidőt. Kéri, hogy aki a Ft plusz költséggel, és a határidő március 31-ig történő meghosszabbításával, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 67/2013.(I.30.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) és Adorjáni Zsolt egyéni vállalkozó (3593 Hejőbába, Széchenyi u. 60.) között a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe 100 db Nevara típusú szék megrendelésére létrejött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét hosszabbítsák meg március 31-ig, egyben bruttó Ft plusz költséget biztosítson a székek szöveteinek legyártására a szerződésben jóváhagyott bruttó Ft összegen felül. A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 19:00 órakor bezárta. K.m.f. Antal László bizottsági elnök Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 26/26

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. június 27-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. október 28. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben