J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester - Kriskó Jánosné jegyzı - Dr. Ágh Mariann aljegyzı - Greksza János képviselı - Domonyi Károly képviselı - Nagy János képviselı - Polgárné Czerjak Judit képviselı - Bencze László képviselı - Tóthné Mátrai Edit képviselı - Gajdos Zoltán képviselı - Pintér Erzsébet képviselı - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı - Vereb Sándorné képviselı - Misi József képviselı - Mala Ferenc képviselı - Szabó Márton képviselı - Imecs László képviselı - Tanyi József könyvvizsgáló, - Bazsonyiné Bódi Csilla, az Ált. és Zeneiskola igazgatója, - Szelepcsényi Györgyné, a Széchenyi Iskola igazgató-helyettese, - Malik Jánosné, Óvodai Intézmény vezetı, - Kottász Árpádné Könyvtár vezetı, - Puskásné Illanicz Dóra Közösségi Ház vezetı, - Soltész Józsefné pénzügyi irodavezetı, - Gábrisch Lászlóné hatósági irodavezetı, - Pap Tibor építéshatósági irodavezetı, - Soproni László, a Gerje Forrás Kht. üv. igazgatója, - Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. üv. igazgatója, - Tüskéné Varga Mária, a Gerje Forrás Kht. pénzügyi vezetıje, - Kocsis Györgyné jegyzıkönyvvezetı Csikós János polgármester: Köszönti a megjelenteket és a Kábel TV-n keresztül a település lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 17 testületi tag közül 15 fı jelen van. Molnárné Bártfai Andrea képviselı igazoltan van távol, Mala Ferenc képviselı jelezte, hogy késıbb érkezik az ülésre.

2 2 Javaslatot tesz a meghívón szereplı napirendi pontok módosítására, majd megkérdezi van-e egyéb javaslat. Imecs László képviselı: A következı ülésen személyi kérdésekben szeretne tájékozódni, az általa ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérdéseket az ülés végén át fogja adni a felkészülés érdekében. Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: Megkérdezi, hogy a KÉPÜSZ KFT. szerzıdéskötésének elıkészítése ügyében milyen intézkedések történtek. A játszótérépítéssel kapcsolatban is tárgyalni kellene, mert a pályázatban határidık vannak a megvalósításra. Tudomása van arról, hogy a játszótéri játékokra február 28-ig nagy árengedmények vannak, így sürgısen lépéseket kellene tenni. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A bizottságok és a testület is elhatározták a játszótérépítést, a pályázat is eredményes volt, így a pályázat szerinti kivitelezést kell határidıre megoldani. Csikós János polgármester: A KÉPÜSZ KFT. szerzıdés kötésérıl most nem javasolja tárgyalni, mert hét társaságot keresett meg árajánlatkéréssel. Az árajánlatok beszerzése után célszerő visszatérni erre a kérdésre. Kriskó Jánosné jegyzı: A játszótérépítés közbeszerzési eljárásának lefolytatására javasol bizottságot megbízni, kéri az építéshatósági irodavezetıt, hogy a napirend tárgyalásáig készüljön fel ebben a témában. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy a javasolt módosításokkal együtt elfogadják-e a napirendet. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el tárgyalási alapul: N A P I R E N D: 1./ Az Önkormányzat 2005 évi pénzügyi tervének elıterjesztése - Iparőzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata - Gerje Forrás Kht évi üzleti tervének megtárgyalása Elıadó: Csikós János polgármester 2./ Képviselık tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 3./ Szóbeli elıterjesztés vízhálózat és vízmő-telep beruházással kapcsolatos elıkészítı bizottság létrehozására Elıadó: Csikós János polgármester 4./ Tanácsnok megválasztására javaslat Elıadó: Csikós János polgármester

3 3 5./ Cigány Kisebbségi önkormányzat kérelmének elbírálása Elıadó: Csikós János polgármester 6./ E g y e b e k a./ Szóbeli tájékoztatás az iskolaépítéshez szükséges területek vásárlásának elıkészítésérıl Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı b./ Tájékoztató a Hírnök újság megjelentetésével kapcsolatban Elıadó: Csikós János polgármester c./ Játszótér építés közbeszerzési eljárás lefolytatására bizottsági felhatalmazás Elıadó: Csikós János polgármester d./ Építési telkek árának felülvizsgálatára bizottsági felhatalmazás Elıadó: Csikós János polgármester 1./ Az Önkormányzat 2005 évi pénzügyi tervének elıterjesztése - Iparőzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata - Gerje Forrás Kht évi üzleti tervének megtárgyalása Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztések a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: Az Önkormányzat 2005 évi pénzügyi tervére vonatkozó elıterjesztést a bizottságok alaposan megvitatták. A bizottságok törekedtek a tervezett bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A pénzügyi terv egyik fı eleme a vízmő-rekonstrukciós beruházás, melyre vonatkozó címzett támogatási pályázatot a Kormány elsı körben támogatta, jó esély van arra, hogy ebben az évben a pályázat eredményeként mintegy 40 millió forintos fejlesztésre kerülhet sor. Fontos lenne továbbá a benyújtott városi pályázat pozitív elbírálása is, valamint az új iskola építés elıkészítése. Tájékoztatásként elmondja, hogy az új iskola tervpályázat kiírása érdekében a mai napon is eljártak az építéshatósági irodavezetıvel és újabb akadályokat sikerült lebírni. Az intézmények fenntartása esetében a feladatfinanszírozásos rendszer úgy tőnik ebben az évben pénzügyi lehetıség hiányában nem tartható. A jelenlegi helyzetben a feladat az, hogy az önkormányzat valós, reális igények megvalósításán fáradozzon úgy, hogy az oktatás színvonala ne csorbuljon, az infrastruktúra fejlesztése se rekedjen meg, az életminıség lehetıség javuljon. Megkérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény. Kriskó Jánosné jegyzı: Polgármester úr tájékoztatásából is kitőnik, hogy milyen óriási feladatokat vállalt fel a Képviselı-testület ebben az évben is. Ezek a feladatok nagyon meghatározzák az önkormányzat pénzügyi tervét. A lakosság tájékoztatása érdekében kivonatos tájékoztatást ad az elıterjesztés fıbb számadatairól, melyet megelızıen elmondja, hogy február 15-ig kellett

4 4 volna beterjeszteni elsı fordulóban a pénzügyi tervet, azonban ez azért nem történt meg határidıre, mert 100 millió forintos hiánnyal kellett szembenézni. A hiány csökkentése érdekében az intézményvezetıkkel, a bizottságokkal többször tárgyaltak, jelenleg 45 millió forintos hiánnyal került beterjesztésre a költségvetés, ami tárgyalási alap a részletes megvitatásra. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A Pénzügyi Bizottság alaposan végigtárgyalta a költségvetést. A könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével javasolják a Kht. által üzemeltetett viziközmővek bérleti díjából származó 912 eft-tal, és a Kht. által üzemeltetett piac bérleti díjából származó 650 eft-tal megemelni a bevételi fıösszeget. A Pénzügyi Bizottság évek óta mindig az iparőzési adó emelését javasolta, most viszont célszerőnek látnák annak csökkentését a vállalkozások élénkítése érdekében, így a bevételi fıösszeget 5 millió forinttal javasolják csökkenteni. A bevételi fıösszeget így eft-ban javasolják elfogadni. Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság hasonló javaslatokat fogalmazott meg. Javasolják az iparőzési adó mértékének csökkentését 1,5 %-ra, bízva abban, hogy így több vállalkozó választja telephelyéül a települést. A Pénzügyi Bizottság által is javasolt bevételi fıösszeg elfogadásával egyetértenek. Tanyi József könyvvizsgáló: Fontos feladatának tartja a bevételek és kiadások tervezésénél a jogszabályok betartásának vizsgálatát, és a pénzügyi egyensúly biztosítását. A bevételek tervezése területén óvatos tervezést tapasztalt, így pl. nem számoltak azzal, hogy közel 17 millió forint az adóhátralékból adódó kintlévıség, valamint fejlesztési célú bevételeknél is nagyon óvatos tervezés történt. Kriskó Jánosné jegyzı: Az adóbehajtással kapcsolatban problémaként veti fel, hogy a gépjármő súlyadót BM. adatközlés alapján lehet kivetni, azonban ez a kimutatás tapasztalatok szerint igen pontatlan, így az adóhatóság és a lakosság között igen sok konfliktus alakul ki, ez nehezíti az adóhatóság munkáját. Természetesen a törekvés az, hogy minél kisebb legyen az adóhátralék, így az elmúlt év végére is sikerült megfelelı adóbevételi eredményeket elérni. Domonyi Károly képviselı: Véleménye szerint az iparőzési adó csökkentésével már elkésett az Önkormányzat, hiszen tervek szerint ez az adónem valószínőleg eltörlésre kerül majd. Munkahely teremtés céljából azt tartaná célszerőnek, ha a legalább 20 fıt foglalkoztató vállalkozások kapnának kedvezményt az iparőzési adó fizetésénél. Kriskó Jánosné jegyzı: Valószínőleg december 31-ig lesz iparőzési adó, a kedvezmények meghatározását elmúlt évben kellett megfogalmazni rendeletben. A következı ülésig tisztázni fogja, hogy megteheti-e még az önkormányzat, hogy további kedvezményeket állapít meg az iparőzési adó fizetésénél.

5 5 Szabó Márton képviselı: Fontosnak tartja az iparőzési adó csökkentését annak érdekében, hogy a vállalkozók a településen maradjanak, székhelyüket ne tegyék át olyan településre, ahol alacsonyabb az iparőzési adó mértéke. Csikós János polgármester: Megkérdezi ki ért egyet az iparőzési adó mértékének 1,5 %-ra történı csökkentésével, az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításával. A Képviselı-testület 12 szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2005. (II. 24.) r e n d e l e t e a helyi iparőzési adóról szóló, 34/2003. (XII. 11.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Adókötelezettség, adóalany (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparőzési tevékenység). (2) A rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozó,a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı : a; vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı magán személy; b; az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelızı jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedınek minısülı magán személy; c; mezıgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végzı magánszemély; d; az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint végezhetı, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pl :egyéni ügyvédi, közjegyzıi önálló bírósági végrehajtói magán orvosi, szakértıi, tervezıi) tevékenységet folytató magánszemély; e; jogi személy, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévı jogi személyt is;

6 6 f; egyéb szervezet, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévı szervezetet is. 2. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység (1) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén kívül folytatja. (2) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül 30 napot meghaladja de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül. c) bármely az a) és b) pontba nem sorolható tevékenysége ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 3. Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése (1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szőnik meg. (2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére. Az adó alapja 4. (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint a) évben az anyagköltség 33%-ával, b) évben az anyagköltség 66%-ával, c) évtıl az anyagköltséggel.

7 7 (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen - a vállalkozónak kell megosztania. (3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 5. Az adó mértéke (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsı határa a) évben az adóalap 1,2%-a, b) évben az adóalap 1,2%-a, c) évben az adóalap 1,4%-a, d) évben az adóalap 1,6%-a, e) évben az adóalap 1,6%-a, f) évben az adóalap 2.0%-a, g./ évben az adóalap 2,0 %-a h./ február 28-ig az adóalap 2, 0 %-a, március 1-tıl az adóalap 1,5 %-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke : a./ a 2. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. b./ a 2. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. (3) A székhely, illetıleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendı adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedıen - a (4) bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegő tevékenység után az adóévben megfizetett adó. Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendı adóból a vállalkozás szintjén képzıdı teljes törvényi adóalap és az egyes [székhely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le. (4) A vállalkozó az éves tevékenységérıl az adóévet követı év május 31.- ig köteles bevallást adni és a bevallásnak megfelelıen az adófizetési kötelezettségét pénzügyileg rendezni. Az adóbevallás helyességét az önkormányzati adóhatóság megvizsgálja tartalmilag, formailag ellenırzi, ha a bevallás hiányos, téves vagy valótlan adatokat tartalmaz az adózót határidı megjelölésével legfeljebb 30 napon belül a hiány pótlására szólítja fel, szükség esetén megindítja az adóigazgatási eljárást. A határidı eltelte

8 8 után vagy ha azt a tényállás tisztázása egyébként indokolja az adózó egyidejő értesítésével az adó megállapítási eljárást felfüggeszti és a tényállás tisztázása érdekében ellenırzést folytat le. Ellenırzésre az adóigazgatási eljárásban is sor kerülhet. Az adóbevallás alapján fizetési meghagyásban közli az adóhatóság a tárgyévi adóelıleg összegét. A számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti (5) Amennyiben a vállalkozó ideiglenes tevékenységet kíván a közterületen, piactéren, vásáron folytatni, úgy a közterület illetve helyfoglalási engedély megadását követıen az adóhatóságnál az ideiglenes iparőzési adót készpénzben is meg lehet fizetni. (6) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti tételes átalányadózó vállalkozót az adókötelezettség kizárólag a telephelye, ennek hiányában a székhelye szerinti önkormányzat illetékességi területén terheli. (7) Az 1.. (1) bekezdésben meghatározott adóalany az adóévben fennálló állandó jellegő iparőzési tevékenysége utáni adókötelezettségét a (8 ) bekezdésekben foglaltak szerint tételes adózással is teljesítheti. (8) A tételes adó éves összege, ha az önkormányzat illetékességi területén az iparőzési adó adóévben hatályos legmagasabb mértéke nem éri el az 1%-ot, akkor 5000 Ft, egyébként pedig Ft. (9) A nem tételes átalányadózók és az egyszerősített vállalkozói adót választó vállalkozók helyi iparőzési adó fizetési kötelezettségüknek a mindenkor érvényben lévı idevonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek eleget tenni. (10) A tevékenységét év közben kezdı vállalkozó esetében, illetve ha az adót az önkormányzat év közben vezeti be, továbbá ha a vállalkozó tevékenységét év közben megszünteti, akkor a fizetendı adó összege a bekezdésben meghatározott tételes adó éves összegének napi idıarányosítással megállapított része. (11) A tételes adózás adóévre választható, az errıl szóló bejelentést az adóévet megelızı évrıl szóló bevallással egyidejőleg, a tevékenységét év közben kezdı vállalkozó esetében, illetve, ha az önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor az adókötelezettség keletkezését, illetve az önkormányzat adót bevezetı rendeletének hatálybalépését követı 15 napon belül kell megtenni az adóhatósághoz.. 6. Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése (1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - helyi iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni.

9 9 (2) Az adóelıleg összege: a) ha az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelızı adóév adójának megfelelı összeg; b) ha az adóévet megelızı adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı adóév adójának az adóévet megelızı adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege; c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdı vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsı alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. (3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az elıleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. (4) Nem köteles adóelıleget fizetni az elıtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelıd nélkül kezdı vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mőködı, de az önkormányzat illetékességi területén elsı ízben adóköteles tevékenységet kezdı vállalkozó esetében. (5) Az adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. (6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerıre emelkedéséig a (2) bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelılegét az elızı fizetési meghagyás alapján fizeti. (7) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétıl (a tevékenység megkezdésétıl) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. (8) Az adót e rendeletben meghatározott idıpontban /esedékesség/, az adóhatóság által megállapított adót ha e törvény eltérıen nem rendelkezik a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül kell megfizetni. Ha az adóhatóság által határozattal megállapított adó törvényben elıírt esedékessége elıtt a fizetésre kötelezett gazdasági társaság cégbejegyzés nélkül szőnik meg, a megszőnés napján valamennyi, az adóév egészére fizetendı adó esedékessé válik.

10 10 a) A magánszemélynek és a vállalkozóknak félévenként, két egyenlı részletben kell az adót az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig megfizetnie. b) A vállalkozónak a helyi iparőzési adóelıleget - az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével - a várható éves fizetendı adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. c) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparőzési adót legkésıbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni. d) A vállalkozó a megfizetett adóelıleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követı év május 31-ig fizeti meg, illetıleg ettıl az idıponttól igényelheti vissza. e) Az adózó az adóelıleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti. 7. Adómentesség és adókedvezmény (1) Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelızı naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme /nyeresége/ után társasági adó fizetési kötelezettsége illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérıl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. (2) A Pilisen területi ellátási kötelezettséggel dolgozó vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogszakorvosok december 31-ig 30%-os adókedvezményben részesülnek. (3) 50%-os adókedvezményben részesülhet az új adóalany, aki 30 fı felett lehetıleg helyi munkavállalókat foglalkoztat. A képviselı-testület által adható kedvezmény ideje legfeljebb december 31-ig (4) Adómentes a mezıgazdasági ıstermelı. (5) A Pilisi KÉPÜSZ Kft. közérdekő szolgáltatás ellátásáért december 31. napjáig adómentességben részesül. 8. Egyéb rendelkezések (1) Ezen helyi iparőzési adóra vonatkozó egységes szerkezető rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a jogkövetkezményekre, adóigazgatási eljárásokra vonatkozó általános szabályok valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény és az adózás

11 11 rendjérıl szóló többször módosított 1990 évi XCI. Törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintı hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni. 9. Záró rendelkezések (1)Ezen rendelet március hó 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 34/2003. (XII. 11.) sz. önk. rendelet. (3)A rendelet kihirdetésérıl a SZMSZ-ban meghatározott módon a jegyzı gondoskodik. Csikós János polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a két bizottság által javasolt bevételi fıösszeg eft-ban történı meghatározásával. A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért. Kriskó Jánosné jegyzı: A kiadások tárgyalását megelızıen tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzat hitelállománya január 1-én eft, melynek tıketörlesztése ebben az évben eft, kamata, valamint a társulati hitel kamata eft. Részletes tájékoztatást ad az intézményi költségvetésekkel kapcsolatos kiadások tervezésérıl, a mőködési kiadásokról, a tervezett fejlesztési kiadásokról és a hitelfelvétel szükségességérıl. Tanyi József könyvvizsgáló: Sajnálatosan állapítható meg, hogy az önkormányzatnak egyre több feladata van, ehhez viszont nem kap megfelelı állami támogatást. Elmondható ez az oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények mőködtetésénél is. Felhívja a Képviselı-testület figyelmét, hogy csak a legszükségesebb esetekben vállaljanak önként feladatokat annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlya fenntartható legyen. Tóth Tibor alpolgármester: Az iskolák esetében fıképpen azért nem oldható meg a feladatfinanszírozás, mert a két iskola tanulócsoportjainak létszáma között nagy a különbség, így nem a tanulók számához, hanem a tanulócsoportok számához kellett igazítani a finanszírozást. Az intézményeknek is nagyon takarékos gazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy egész évben zökkenımentes legyen a mőködésük. Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: A pénzügyi rendelet tervezet 5. -ában szerepel az Óvodai Intézmény létszáma, melyet egy fıvel emelni szükséges, hiszen az elmúlt testületi ülésen döntött a testület a létszámfejlesztésrıl bérfedezet biztosítása nélkül. Polgárné Czerjak Judit képviselı: Véleménye szerint a korábbi idıben önként felvállalt feladatokat már nem lenne célszerő leépíteni, hiszen ez visszalépést jelentene. Ezen kívül szükségesnek tartja a kötelezıen elıírt bölcsıde

12 12 létrehozásán elgondolkodni, hiszen egyre nagyobb igény merül fel erre az intézményre a településen. A kötelezıen meghatározott jutalomkeret betervezését szükségesnek tartja, ezen kívül idıszerő a dolgozók béremelése is. A jelzırendszeres házi gondozás bevezetésekor arról volt szó, hogy ez nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, hiszen államilag finanszírozott feladatról van szó, most viszont úgy tőnik, hogy mégis pluszkiadást fog jelenteni. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Miután az Önkormányzat vállalta, hogy ebben az évben térítésmentes szolgáltatásként vezeti be a jelzırendszeres gondozást, így ebben az évben kiadást fog jelenteni. Tájékozódása szerint legtöbb településen térítéses szolgáltatásként mőködik, ha Pilisen is így kerül majd bevezetésre, akkor nem lesz éves szinten 3 millió forintos veszteség. Tóthné Mátrai Edit képviselı: Javasolja témánként haladni a költségvetésen és ennek megfelelıen szavazni egyes kérdésekrıl. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az oktatási-nevelési intézmények költségvetésének elfogadását. A bizottság megköszöni az intézményvezetık pozitív hozzáállását, mely elısegítette azt, hogy megszülessen a pénzügyi terv javaslat. A Pénzügyi Bizottság most nem javasolja a jutalomkeret betervezését, azonban legkésıbb a háromnegyed éves beszámoló tárgyalásakor erre vissza kell térni, és biztosítani kell valamennyi közintézmény számára. Javasolja, hogy a Képviselı-testület hozzon határozatot arról, hogy legkésıbb október hónapban erre a kérdésre visszatér. A bizottság forráshiány miatt nem javasolja a közalkalmazottak ruházati költségtérítésére vonatkozó igényének teljesítését. A bizottság a Közösségi Ház költségvetésének elfogadását javasolja oly módon, hogy elızetes egyeztetések után az elıterjesztésben szereplı 2 millió forint rendezvényköltséget eft-ra csökkentse, a fennmaradó 750 eft-ot csoportosítsa át a Polgármesteri Hivatal által koordinált Bursa Hungarica Alapítvány költségeire. A Könyvtár költségvetésére vonatkozó elıterjesztés elfogadását javasolják azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvtárban mőködı emagyarország Pont használatáért 100.-Ft/óra használati díjat állapítson meg. Az ebbıl származó bevétel ugyanezen feladat kiadásaira kerüljön betervezésre, hiszen a használat következtében várható javítási költség. A használatnál az esetleges kedvezmények rendszerének kidolgozásával javasolják megbízni a Kulturális Bizottságot úgy, hogy a kidolgozásba a bizottság vonja be a Diákönkormányzatokat. Kriskó Jánosné jegyzı: A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság is olyan határozati javaslatokat fogalmazott meg, mely a pénzügyi rendelet végrehajtására vonatkozik, ezeket határozatban javasolja rögzíteni. Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja az oktatási-nevelési intézmények költségvetésének elfogadását. A bizottság felhívja az intézmények figyelmét a tanulócsoportok megfelelı tanulólétszámának kialakítására.

13 13 A Gazdasági Bizottság javasolja a közmővelıdési intézmények költségvetésének elıterjesztés szerinti elfogadását. A bizottság nem javasolja az emagyarország Pont használatára díj megállapítását. Pintér Erzsébet az Oktatási Bizottság elnöke: Már a bizottsági üléseken is elmondta, hogy a bizottság napirendre tőzi, majd szükség esetén a Képviselıtestület elé terjeszti a körzethatár módosítására vonatkozó javaslatát. Azt is meg kell vizsgálni, hogy ha év közben az osztálylétszámok lényegesen módosulnak, mert ez lényegesen érinti az intézményi költségvetéseket. Javasolja az intézmények költségvetésének elfogadását. Elmondja, hogy a Bursa Alapítványra 750 eft-ot mindenképpen be kell tervezni, mert ennek felosztásáról már döntött a bizottság. Az idei rendezvények megfelelı koordinálásával az eft. talán elegendı lesz erre a célra azzal együtt, hogy ebbıl az összegbıl a Pedagógus napi rendezvény is lebonyolítható lesz. A civil szervezetek önerıbıl nem tudják finanszírozni mőködésüket, ezért erre a célra mindenképpen fedezetet kell biztosítani. Domonyi Károly képviselı: Nem javasolja az emagyarország Pont használatáért térítési díjat megállapítani, hiszen éppen azok lennének kizárva a szolgáltatásból, akik arra legjobban rászorultak. Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: Miután a használat során a számítógépek sokszor meghibásodnak, annak javítási költségei vannak, így minimális összeget ésszerő lenne használati díjként megállapítani. Vereb Sándorné képviselı: Tudomása szerint a számítógépeket sok gyermek játék céljára használja, így sokszor azok nem jutnak hozzá, akiknek egyéb fontos célra lenne szükségük információkra. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Tudomása szerint más településeken mőködik az emagyarország Pont térítéses használata, hiszen ebbıl a bevételbıl a karbantartásokat és fejlesztéseket oldják meg. Kottász Árpádné könyvtár vezetı: Tapasztalata szerint a számítógépeket általában játékra használják a gyerekek, azonban vannak olyan fiatalok is, akik értelmes célokra veszik igénybe. Jelenleg már több mint 600 beiratkozott használó van, kialakult már egy bizonyos rend a rendszeres használók körében, így pl. 2 gép a felnıttek számára van fenntartva, azt a gyerekek csak akkor használhatják játék céljára, ha felnıtt éppen nem akarja használni. Sajnálná, ha néhány rendbontó miatt kellene kényszerintézkedésként használati díjat bevezetni. Esetleg próbaidıre tartaná célszerőnek egy alacsony összegő használati díj bevezetését.

14 14 Tóth Tibor alpolgármester: Jó javaslatnak tartja, hogy a Kulturális Bizottság a Diákönkormányzat bevonásával dolgozzon ki javaslatot az emagyarország Pont használatával kapcsolatban. Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: Egyetért esetleges korlátozások bevezetésével, azonban térítési díj megállapítását nem tartaná helyesnek, mert azok számára nehezítené meg az Önkormányzat a hozzáférést, akik erre legjobban rászorulnak. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A Pénzügyi Bizottság a szociális ágazat bevételi és kiadási tervezésével egyetért, mert a források és a kiadások egyensúlyban vannak. Sajnos a Családsegítı Központnál a pszichológus álláshely betervezésére jelenleg nincs lehetıség, mert ez további 3,5 millió forint kiadást jelentene. Az egészségügyi, a szociális és a Családsegítı Központnál tervezett bevételekkel és kiadásokkal egyetértenek. Vereb Sándorné képviselı: Szükségesnek tartaná, hogy a lakáshoz jutás támogatására is legyen tervezve kiadás, hiszen erre központi forrást is kap az Önkormányzat, és ebbıl segítenie kellene az arra rászorultakat. Kriskó Jánosné jegyzı: Egyetért azzal, hogy a lakáshoz jutást támogatni kellene a településen, azonban erre csak akkor van lehetıség, ha a Képviselıtestület más célra tervezett kiadást csökkent ezzel az összeggel. Domonyi Károly képviselı: Véleménye szerint jobban kellene ügyelni arra, hogy az Önkormányzatnak ne legyenek likviditási gondjai. Feltétlenül szükségesnek tartaná bölcsıde építésének tervezését és pályázat benyújtását, hiszen csupán 10 % önerı szükséges a pályázathoz. Csikós János polgármester: Megkérdezi elfogadják-e a Pénzügyi Bizottság egészségügyi, szociális ágazat és Családsegítı Központ költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatát. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Imecs László képviselı: Megkérdezi, hogy a költségvetés milyen lehetıséget biztosít a továbbképzésre? Gépkocsi lízingelésre is szükségesnek tartaná fedezetet biztosítani, valamint szó volt egységes szemétgyőjtı edények beszerzésérıl is, melyre szintén pénzt kellene betervezni. Pap Tibor építéshatósági irodavezetı: A szemétgyőjtı edények beszerzése érdekében a regionális hulladékgyőjtés projektmenedzserével tárgyaltak, valamint Polgármester úrral, a Kht. üv. igazgatójával egyéb lehetıséget is kerestek. A projektbe 3000 db. hulladékgyőjtı edény beszerzése beállításra került, mindenféle kötelezettségvállalás nélkül. Így lehetısége van az Önkormányzatnak a legolcsóbb megoldás kiválasztására.

15 15 Domonyi Károly képviselı: Elengedhetetlennek tartja, hogy a képviselık digitális formában rendelkezzenek az egységes szerkezető önkormányzati rendeletekkel, mert csak így tudnak a lakosoknak megfelelı tájékoztatást adni. Kriskó Jánosné jegyzı: A költségvetés mőködési kiadásai között Ft. szerepel továbbképzésekre, szakkönyvek vásárlására a hivatali dolgozók és a képviselık számára. A Tiszta, virágos Pilisért mozgalom díjazására is biztosítani kellene keretet, hiszen erre a Képviselı-testület részérıl döntés született. A képviselık minden esetben nyomtatott formában kézhez kapják az önkormányzati rendeleteket, valamint az önkormányzat honlapjáról is letölthetık a rendeletek. Tóthné Mátrai Edit képviselı: Imecs László képviselı által felvetettekrıl tárgyalt a Pénzügyi Bizottság, de nem határozott meg konkrétumokat, errıl a második fordulónál szándékoztak döntést hozni. A költségvetés nagy hiányossága, hogy pályázatok önrészére nincs tervezve keret, erre jelenleg csak pluszhitelek felvételével lát lehetıséget, ezen el kellene gondolkodni, és a bizottságok javaslata alapján a következı ülésen emelni a hitelkeretet. A Tiszta, Virágos Pilisért mozgalom díjazására javasolja a 650 eft. kiadás beállítását úgy, hogy a likvidhitel összegét eft-ra emelni szükséges. Kriskó Jánosné jegyzı: Miután az Önkormányzat elıtt igen nagy vízhálózat építés, iskolaépítés - feladatok vannak, így véleménye szerint ezekre kellene elsısorban koncentrálni. A bizottságok a költségvetés második fordulójának tárgyalása elıtt ismételten tárgyalni fogni, amennyiben pályázatokkal kapcsolatban is elképzeléseik vannak, akkor javaslatot tehetnek a hitel összegének emelésére. Szabó Márton képviselı: Véleménye szerint meg kellene határozni azokat a távlati irányokat, amelyeken el kellene indulni, és ezekhez meghatározni a pályázati önrészeket, melyek hitelbıl is megszerezhetık. Felhívja a Képviselıtestület figyelmét arra, hogy a 2005 évi közbeszerzési tervet a költségvetés elfogadása után el kell készíteni. A közbeszerzési tervnek minden olyan tételt tartalmazni kell, ami 2005-ben a közbeszerzési értékhatárokat eléri, vagy meghaladja. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A Pénzügyi Bizottság jelenleg nem javasolja a SALUS Alapítvány kérelmének teljesítését. Erre a kérdésre akkor kellene visszatérni, amikor már az Alapítvány és a Családsegítı Központ közötti együttmőködési szerzıdés megkötésére sor került és a többi szervezet támogatásáról is tárgyal a testület. A községgazdálkodási feladatokra tervezett kiadásokat a következı kiegészítésekkel együtt javasolja elfogadásra a Pénzügyi Bizottság: A Képviselıtestület által adható támogatásokat Ft-ban, a Kulturális Alapból nyújtott támogatásokat Ft-ban, a Bursa Hungarica pályázatokra nyújtott támogatásokat Ft-ban javasolják elfogadni. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét úgy javasolják teljesíteni, hogy a költségvetési fıösszeg ne változzon.

16 16 A Pénzügyi Bizottság hosszas tárgyalás után eft-ot javasol betervezni ingatlanok karbantartására, melynek koordinálására javasolja a Településfejlesztési Bizottságot felhatalmazni. A tervezett telepértékesítési bevétel eft. ÁFA tartalmát a kiadási oldalon be kell tervezni. Mindösszesen a kiadási fıösszeget eft-ban javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra. Javasolják továbbá eft. likvidhitel felvételének elhatározását úgy, hogy csak a pénzügyi terv három negyedéves teljesítésének tárgyalásakor térjen erre vissza a Képviselı-testület. Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e az oktatási-nevelési intézmények költségvetésének elfogadásával, valamint azzal, hogy háromnegyed évben az Önkormányzat térjen vissza a 2 %-os jutalomkeret biztosítására, illetve elfogadják-e a bizottságok elıterjesztett egyéb javaslatait. Nem tartaná jónak az emagyarország Pont használatáért térítési díjat megállapítani, mert ezzel korlátokat állítana az önkormányzat a használókkal szemben. Nagyon fontosnak tartja, hogy az Önkormányzat minden pályázati lehetıséget használjon ki, amely terveihez igazítható. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 18/2005. (II. 23.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az intézmények 2005 évi költségvetését a bizottságok javaslatainak figyelembevételével elfogadja és javasolja a következı ülésre rendeletbe foglalni. 2./ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2005 évi költségvetésérıl szóló rendelet tervezet elkészítéséhez a következı irányelveket határozza meg: a./ A Képviselı-testület a 2 %-os jutalomkeret biztosítására a pénzügyi terv háromnegyed éves tárgyalásakor visszatér. b./ A Képviselı-testület felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a Diákönkormányzatok bevonásával dolgozzanak ki javaslatot az emagyarország Pont használatának szabályozására, az esetleges használati díj bevezetésére. c./ A Képviselı-testület által adható támogatásokat Ft-ban, a Kulturális Alapból adható támogatásokat Ft-ban, a Bursa Hungarica támogatásokat Ft-ban kell betervezni.

17 17 d./ Ingatlanok karbantartására Ft-ot kell betervezni. A Képviselı-testület a karbantartási feladatok koordinálásával a Településfejlesztési Bizottságot hatalmazza fel. Határidı: 1./ pontra: március / pontra: október / pontra: április 30. Felelıs: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı Pintér Erzsébet Okt. Biz. elnöke - Gerje Forrás Kht évi üzleti tervének megtárgyalása Elıadó: Soproni László, a Gerje Forrás Kht. üv. igazgatója Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta az írásban kiküldött elıterjesztést, melynek számadatai néhány helyen a könyvvizsgáló és a bizottság javaslata szerint módosításra szorulnak. A viziközmővek bevételét meg kellett emelni eft-tal, mert várhatóan több bekötésre lehet számítani. Ugyanakkor a kiadási oldalt a viziközmővek bevétel többlet és a bérleti díj többlet közötti eft-tal meg kell emelni. Miután a költségvetés tárgyalása során a KHT. költségvetésébıl kikerült a karbantartás anyagköltsége, de benne maradt a karbantartók bére és járulékai, ezért a felmerülı karbantartási anyagköltségeket a felmerülés helyére kell könyvelni. A Kht. üzleti tervében szereplı bér- és járulék költségeit a könyvvizsgálóval történt egyeztetés alapján eft-os összegben javasolják csökkenteni. Ezekkel a módosításokkal együtt a Gerje-Forrás Kht. üzleti tervében szereplı önkormányzati támogatást eft. összegben javasolja a bizottság jóváhagyni. Miután a Kht. vezetıinek tájékoztatása alapján a viziközmővek üzemeltetésére tervezett áramdíj összege az eddig benyújtott számlákat figyelembe véve valószínőleg emelkedni fog, ezért a bizottság javasolja, hogy a háromnegyed éves beszámolókor az áramdíj kompenzációra térjen vissza a Képviselı-testület. Ezekkel a módosításokkal együtt javasolják a Gerje Forrás Kht. üzleti tervének elfogadását. Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság részletesen megtárgyalta a Gerje Forrás Kht. üzleti tervét. A közvilágítás karbantartására tervezett 300 eft-ot javasolják átcsoportosítani fejlesztési célra, hiszen az önkormányzatnak van szerzıdése a DÉMÁSZ RT-vel, a karbantartási költségek itt jelentkeznek, közvilágítás bıvítés pedig fejlesztési feladat. A piac mőködésével kapcsolatban aggályaik vannak, mivel a 2005-ös évben a

18 18 bevételnél az elızı évihez képest jelentısebb összeg került betervezésre. A Gazdasági Bizottság közeljövıben vizsgálni fogja a piac üzemeltetés gazdaságosabbá tételének, valamint a vagyonvédelem fokozásának lehetıségét. Az elıterjesztés szerint 200 eft. bevétellel szemben közel 1,6 millió forint kiadás van a homokbánya üzemeltetésnél. A bánya elégtelen mőködése, a homokkereslet hiánya miatt lehet, hogy átmeneti ez az állapot, ezért vizsgálni kell a gazdaságosabbá tételét, vagy esetleges bezárásának lehetıségeit. A bizottság az elhangzott módosításokkal javasolja a Kht. üzleti tervének elfogadását azzal, hogy a Kht-nak törekedni kell arra, hogy a település számára visszaforgassa a nyereségét. Remélhetıleg átmeneti állapot az, hogy közel 90 millió forintot kell biztosítani az önkormányzat részérıl a Kht. mőködéséhez. A földmunkagépre a Kht. igen jelentıs üzemanyagköltséget tervezett, tájékoztatásuk szerint további gléder és egyéb munkagép beszerzésének költsége is szerepel ebben a tételben, így remélhetıleg a Kht. valamilyen módon karban tudja tartani a földutakat a jövıben. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén is hasonló vélemények fogalmazódtak meg, mint a Gazdasági Bizottság ülésén. A Pénzügyi Bizottság szükségesnek tartja áttekinteni a Kht. mőködésének pénzügyi oldalát, az Önkormányzat és a Kht. közötti kapcsolatot. Domonyi Károly képviselı: Véleménye szerint sokkal jobban áttekinthetıvé válna a Kht. üzleti terve, hogy ha a felhasználási költséghelyeket is részleteznék. Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: Szükségesnek tartaná, hogy a víziközmővekrıl készült digitális térképek tartalmazzák az utcaneveket is, mert a szennyvízhálózatról készült térképrıl ez hiányzik. Soproni László a Gerje Forrás Kht. üv. igazgatója: Azt nem tartja megoldhatónak, hogy a digitális térképeken az összes közmő rajta legyen és az utcanevek is, esetleg hrsz. szerinti nyilvántartás készíthetı, mellyel összevetve az utcanevek és az ingatlantulajdonosok is megállapíthatók. Csikós János polgármester: Összefoglalásként elmondja, hogy a bizottsági üléseken olyan egészséges dialógus alakult ki a Kht. és a bizottságok között, amely elvezetett ahhoz, hogy a Kht. üzleti tervében szereplı eft. helyett eft. önkormányzati támogatást kell biztosítani. Természetesen a jövıben törekedni kell a gazdaságosabb mőködésre. Megállapítja, hogy Mala Ferenc képviselı 18 óra 30 perckor az ülésre megérkezett, így a testület 16 fıvel folytatja munkáját. Megkérdezi, hogy a bizottságok javaslataival együtt elfogadják-e a Gerje Forrás Kht évi üzleti tervét. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza:

19 19 19/2005. (II. 23.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gerje Forrás Kht évi üzleti tervét a következık szerint fogadja el: Bevételek: Kiadások: Önkormányzati támogatás: eft eft eft. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2005 évi pénzügyi tervérıl szóló önkormányzati rendelet tervezetben a Gerje Forrás Kht. támogatására eft. kerüljön betervezésre. Határidı: március 12. Felelıs: Csikós János polgármester Soproni László, üv. igazgató Soproni László a Gerje Forrás Kht. ügyvezetı igazgatója: Megköszöni, hogy elfogadták a szőkített üzleti tervet. Elmondja, hogy téves a Képviselı-testület azon állítása, hogy támogatást biztosít a Kht. számára. A most jóváhagyott eft-ot már régen visszaforgatták a település számára, hiszen a település most is havaria helyzetben van. A belvíz miatt 4 szippantós kocsit kellett keresni annak érdekében, hogy a lakosság közlekedni tudjon, és ennek költsége nem szerepel az üzleti tervben. A szennyvízgyőjtés és tisztítás költségét nem fedezik a Képviselı-testület által megállapított lakossági díjak, így ennek különbözetét is meg kell fizetni, amivel nem a Kht-t, hanem a lakosságot támogatja a Képviselıtestület. A Gerje Forrás Kht. ügyvezetıjeként azt az ígéretet tette, hogy megpróbálják gazdaságosabbá, vállalkozóbb szellemővé tenni a társaságot. Ennek eredményét az év végi beszámoló tükrözni fogja, és ki fog derülni, hogy a Kht-t nem támogatja az Önkormányzat. 2./ Képviselık tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.

20 20 Kriskó Jánosné jegyzı: A 11. -ban A. és B. alternatíva van meghatározva, ezek közül ki kell választani az egyiket. Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja az A. alternatíva elfogadását, tehát tiszteletdíj csak abban a hónapban kerüljön kifizetésre, amikor legalább egy ülés összehívására kerül sor. Tóthné Mátrai Edit képviselı: A Pénzügyi Bizottság is az A. változatot javasolja elfogadásra. A bizottság javasolja azt is, hogy a 12. -ban a médiafelelıs díjazása is százalékban legyen meghatározva, a bizottság az alapdíj 33 %-át javasolja megállapítani. Pintér Erzsébet a Kulturális Bizottság elnöke: A 11. -t javasolja úgy módosítani, hogy az illetve szó helyett vagy szó kerüljön meghatározásra. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az elhangzott módosításokkal együtt elfogadják-e a rendelet tervezetet. A Képviselı-testület 15 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotja: PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2005. (II. 24.) r e n d e l e t e a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló 6/2004. (II. 29.) sz. önk. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény felhatalmazása, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994 évi LXIV. Törvény 17.. /1/ bekezdésében foglaltak alapján a képviselık tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a következı rendeletet alkotja: Rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat - települési képviselıire

21 21 - bizottságok képviselı tagjaira és elnökére, - a bizottságok nem képviselı tagjára - tanácsnokára 2.. A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére. Tiszteletdíjak 3.. A képviselı-testület a képviselı, a bizottsági tag, a tanácsnok és a médiafelelıs részére a megválasztásának idıpontjától a megbízás megszőnéséig tiszteletdíjat állapít meg. 4.. A képviselı-testület a képviselık havi tiszteletdíját (alapdíjként) a mindenkori önkormányzat illetékességi területére megállapított köztisztviselıi illetményalap 130 %-ában állapítja meg. 5.. Az önkormányzati bizottság elnöke az alapdíjon felül további 50 %-ra jogosult. 6.. A bizottság képviselı tagja a bizottsági munkáért az alapdíjon felül további 40 %-ra jogosult. 7.. A bizottsági tagként tevékenykedı képviselı tiszteletdíja - két vagy több bizottsági tagság esetén - az alapdíjon felül további 50 %. 8.. A bizottságokban tevékenykedı külsı bizottsági tagokat a mindenkori alapdíj 40 %-a illeti meg. 9.. A Képviselı-testület által megválasztott tanácsnokot az alapdíjon felül az alapdíj további 50 %-a illeti meg A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, bizottsági tagság esetén is legfeljebb az alapdíj 100 %-ával növelhetı Képviselıknek és bizottsági tagoknak tiszteletdíj csak abban a hónapban jár, amikor legalább egy képviselı-testületi, vagy bizottsági ülés összehívására kerül sor A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban megbízott önkormányzati médiafelelıs személyt az alapdíj 33 %-ának megfelelı tiszteletdíj illeti meg.

22 22 A tiszteletdíj megvonása 13.. A képviselıknek és a külsı tagoknak járó tiszteletdíjat az ülésen vezetett jelenléti ív alapján kell megfizetni. A képviselı-testületi ülésrıl való távolmaradást a polgármesternél, míg a bizottsági ülésrıl való távolmaradást a bizottság elnökénél kell bejelenteni Amennyiben a távolmaradást a polgármester a jelenléti íven igazoltan távol jelzéssel látja el, akkor a képviselıi alapdíj 50 %-át kell az adott hónapban megvonni A 13. -ban meghatározott szabály vonatkozik a bizottság minden tagjára Amennyiben a képviselı, illetve a bizottsági tag távolmaradását a polgármester, illetve a bizottság elnöke nem igazolja, úgy a képviselınek járó havi alapdíjat teljes egészében meg kell vonni Amennyiben az adott hónapban a képviselı-testület többször ülésezik, az ülések után többletjuttatás nem jár Az a bizottsági tag, aki egy hónapon belül ugyanannak a bizottságnak több ülésén vesz részt a második üléstıl számítva ülésenként további Ft. juttatásra jogosult. Egyéb rendelkezések 19.. A képviselı-testület a képviselık tiszteletdíjára vonatkozóan az adott évre szóló pénzügyi lehetıséget minden évben a költségvetési terv tárgyalásakor állapítja meg. Amennyiben az önkormányzatnak a tiszteletdíj éves megfizetésére nincs pénzügyi lehetısége, a képviselı-testület a tiszteletdíj megfizetését hónapra, negyedévre, félévre is engedélyezheti. Záró rendelkezések 20.. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 6/2002. (I. 29.) sz. önk. rendelet A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyzı gondoskodik.

23 23 3./ Szóbeli elıterjesztés vízhálózat és vízmő-telep beruházással kapcsolatos elıkészítı bizottság létrehozására Elıadó: Csikós János polgármester Csikós János polgármester: Megállapítja, hogy Tóthné Mátrai Edit képviselını az ülésrıl 19 óra 45 perckor eltávozott, így a testület 15 fıvel folytatja munkáját. A szennyvízberuházással kapcsolatban felmerült konfliktushelyzetek elkerülése érdekében javasolja a vízmő-rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatban elıkészítı bizottság létrehozását. A bizottság tagjai a Gazdasági, a Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság vezetıi, tagjai közül, a Gerje Forrás Kht. és a Vízi-közmő Társulat, valamint az Építéshatósági Iroda részérıl kerüljenek megválasztásra. Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: Javasolják a bizottság elnökét, akadályoztatása esetén Domonyi Károly és Spiegl József bizottsági tagok megválasztani. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság nem tárgyalta ezt a témát, azonban mint bizottsági elnök vállalja ezt a feladatot. Imecs László képviselı: Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnökének munkájára valószínőleg a közeljövıben már számítani lehet, illetve helyettese Tóthné Mátrai Edit képviselı, ıket javasolja elsısorban erre a feladatra megbízni. Természetesen ha akadályoztatva lesznek, akkor a bizottság tagjaként elvállalja ezt a feladatot. Csikós János polgármester: Megkérdezi elfogadják-e az elhangzott javaslatokat. A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 20/2005. (II. 23.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a vízhálózat és vízmő-telep beruházással kapcsolatban elıkészítı bizottságot hoz létre. Az elıkészítı bizottság tagjainak - Csikós János polgármestert, - Kriskó Jánosné jegyzıt, - Greksza János Gazd. Biz. elnököt (akadályoztatása esetén Domonyi Károly és Spiegl József biz. tagokat) - Mala Ferenc Településfej. Biz. elnököt, - Molnárné Bártfai Andrea Pénzügyi Biz. elnököt (akadályoztatása esetén Tóthné Mátrai Edit és Imecs László biz. tagokat)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2004. december 8- án 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról Jelen vannak: Csikós János polgármester Tóth Tibor

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl:

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2011. február 7-ei együttes ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/15/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben